Základní škola a Mateřská škola, Tasovice,
okres Znojmo, příspěvková organizace
Výroční zpráva
o činnosti školy
Školní rok 2012 / 2013
č. j. 146/13
Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy
A. Základní charakteristika školy
Název školy:
Zřizovatel školy:
Vedení školy:
Hospodářka školy:
Ekonomky školy:
Oblast BOZP:
Oblast PO:
Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková
organizace
Obec Tasovice, Tasovice 67, 671 25 Hodonice, starosta obce Josef Sabáček
ředitel Mgr. Jaroslav Novák, zástupce ředitele Mgr. Věra Hubrová
Ivana Zemancová
Jana Čejdová, Petra Machová (SIT Znojmo)
Ing. Jan Romaněnko
Jiřina Papoušková, technik požární ochrany
Součásti školy:
mateřská škola:
školní družina:
školní jídelna ZŠ:
školní jídelna MŠ:
vedoucí učitelka Zdeňka Kalusová
Zdeňka Lacinová, Lenka Valterová
vedoucí školního stravování Radka Vašinová
vedoucí školního stravování Lenka Vašíčková
Vyučování probíhalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání Barevná škola, který vypracovali pedagogičtí pracovníci v součinnosti s Rámcovým
vzdělávacím programem MŠMT.
Tel.: 515 234 238, 515 234 634
e-mail: barevna.skola@zs.skola-tasovice.cz
www stránky: www.skola-tasovice.cz
Škola byla slavnostně otevřena v roce 1961 a v loňském roce oslavila 50. výročí své činnosti.
K tomuto jubileu nabízí k prodeji vedení školy knihu. Budova stojí v horní části obce Tasovice, na
rozhraní s obcí Hodonice. Její blízké okolí s parkovou úpravou a hustou zástavbou směrem k obci
Hodonice umožňuje jednoduchý, bezpečný a příjemný přístup do ní i jejího areálu. Ten ve vnitřním
traktu obsahuje rozlehlé travnaté hřiště s oválnou sypanou běžeckou dráhou a doskočištěm. Přímo
za hlavní budovou školy jsou vydlážděné prostory, školní pozemek a sportovní areál obce
Hodonice, který v dopoledních hodinách využívají žáci naší školy.
Budova školy má dvě části, které jsou spojeny krčky do jednotlivých poschodí a zakončeny
tělocvičnou a školní jídelnou. V roce 1996 byla spojovací a hlavní část zastřešena, a tím vznikly
nové prostory pro výuku a volnočasové aktivity. Výměna plastových oken a zateplení celé budovy
s novou svěží fasádou přispěly k zvýšení úrovně výchovy a vzdělávání. Úplnou rekonstrukcí prošla
i školní kuchyně a byla dokončena oprava hlavního schodiště před budovou školy. Z bezpečnostních
důvodů byl odstraněn skleník ze školního pozemku a byl nahrazen parkovou úpravou. Ze strany
rodičů, žáků i pedagogů je oceňováno klidné, bezpečné a nestresové pracovní prostředí.
Rozlehlý areál umožňuje dětem prostor pro pobyt v přírodě, pro výuku environmentální a tělesné
výchovy. Na tenisových kurtech a hřištích s umělým povrchem probíhá kvalifikovaná výuka.
Tělocvična je pronajímána tělovýchovným a zájmovým organizacím obcí. V jediné budově školy je
30 učeben, z toho 18 kmenových učeben a 14 odborných učeben: fyzika + chemie, výtvarná
výchova, hudební výchova, přírodopis, keramická dílna, tři počítačové učebny - dvě s interaktivní
tabulí a datovým projektorem, cvičná kuchyňka, tělocvična a gymnastický sál - malá tělocvična,
školní klub, dvě třídy školní družiny, školní jídelna a prostorná šatna s uzamykatelnými skříňkami.
V půdní vestavbě jsou dvě jazykové učebny, jedna s využitím PC, datovým projektorem
s interaktivní tabulí a třídy pro výuku ZUŠ Hrušovany. Učitelé mají k dispozici kromě sborovny
11 kabinetů.
Počet žáků ve škole dle zahajovacího výkazu
Školní rok
2011/12
1. stupeň
2. stupeň
Celkem
Počet tříd
10
7
17
Počet
ročníků
5
4
9
Počet žáků
250
138
388
Průměrný počet žáků na
třídu
25
19,7
22,8
Celkový počet žáků v 1. ročníku: 53
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 15,66
Přepočtené úvazky učitelů: 21,85
Do školy docházelo celkem 388 žáků (příloha č. 1).
S bydlištěm v obci Tasovice 104 žáků tj. 26,8 %, v obci Hodonice 171 žáků tj. 44,07 %, v obci
Krhovice 36 žáků tj. 9,2 %, v obci Dyje 26 žáků tj. 6,4 % a z jiných obcí 51 žáků tj. 13,14 %. Zájem
dětí z jiných obcí zdůvodňují rodiče především tím, že jsme moderní školou, která jde s dobou a
neustále se rozvíjí.
B. Spolupráce
Školská rada: založena ve školním roce 2005/2006 dle § 167 zákona č. 561/2004.
Členové: za zřizovatele – Mgr. Jana Fajkusová – předsedkyně, Ing. František Houšť
za rodiče – Miluše Mitregová, Zdeňka Veverková
za školu – Mgr. Kamila Reischlová, Josef Durajka
Sdružení rodičů při ZŠ – tvoří jeden zástupce z každé třídy
Pokladník – Mgr. Stanislava Přikrylová
Fond Sdružení rodičů je tvořen příspěvkem ve výši 100,- Kč za žáka, výtěžkem ze sběrů
a prodeje dětských výrobků. Je čerpán dle pravidel schválených sdružením.
Zřizovatel
Obecní úřad Tasovice financuje provoz školy společně s obcemi školského obvodu – Hodonice,
Krhovice a Dyje každoročním vyváženým rozpočtem, jež je projednán a schválen starosty
jednotlivých obcí. Obec zabezpečuje výběrová řízení a rovněž se účastní všech akcí, které školu
prezentují. Spolupráce se zřizovatelem je na výborné úrovni, což se odráží ve stále se zvyšující
technické kvalitě budovy školy.
Školní jídelna zajišťovala stravování žáků, zaměstnanců školy a cizích strávníků v počtu
342 vydaných obědů za měsíc. Vývařovna je po kompletní rekonstrukci. Provoz zajišťuje vedoucí
školního stravování, hlavní kuchařka a 3 pomocné pracovnice.
Cena obědů: 1. kategorie 19,- Kč, 2. kategorie 21,- Kč, 3. kategorie 23,- Kč,
cizí strávníci 49,- Kč.
Školní družinu tvoří 2 oddělení s kapacitou 60 dětí. Úplata činí 120,- Kč měsíčně.
Činnost ŠD se skládala z činnosti rekreační a odpočinkové. Děti zde vyráběly k zápisu a adventu
dekorativní předměty pro školu, vánoční a velikonoční přáníčka pro dlouhodobě nemocné pacienty
v ODN ve Znojmě a pro důchodce v penzionu Hodonice. Připravují i drobné dárky pro budoucí
prvňáčky k zápisu.
Tak jako v předchozích letech bylo i v tomto roce pro děti zajištěno předplatné divadelních
představení v Městském divadle ve Znojmě. Velký zájem byl opět o kroužek výtvarných technik.
Školní klub funguje pouze formou zájmového klubu, který řeší bezpečnost žáků v časovém
prostoru po ukončení vyučování a před zájmovou činností nebo odpoledním vyučováním v rozmezí
od 11,45 do 14,15 hodin. Nevelký, ale útulný prostor nabízí žákům místo, kde mohou strávit volný
čas před odpoledními aktivitami. Každoročně je inventář stolních her doplňován díky sponzorským
darům. V případě velkého zájmu může být využita i vedlejší třída, která je propojena dveřmi.
Každoročně se zájem o relaxaci v klubu zvyšuje a mnohdy jím rodiče řeší odborný dohled dítěte do
odjezdu autobusu.
C. Doplňková činnost od 4. 9. 2007
Hostinská činnost
Provozování kulturních a prodejních akcí
Adventní trh v areálu školy
Umožňuje prezentaci školy formou prodeje vánočních motivů, které žáci sami vyrobí. Součástí
jsou adventní dílny s výrobou vánočních vazeb a perníčků a výstava starých hraček. Prodej za
symbolickou cenu podpoří nejen sebevědomí samotných tvůrců, udělá radost blízkým před
Vánocemi, ale rovněž posílí rozpočet Sdružení rodičů, na který je výtěžek poukázán.
Školní ples
Je pro deváťáky symbolem vstupu do společenského života a slavnostní polonéza krokem do
dospělosti. Tato kulturní událost nabízí rovněž možnost setkání několika generací. Určitě stojí
za zmínku výtěžek, ze kterého je každoročně financován školní nábytek, učební pomůcky či
jiné potřebné vybavení. Letošní čistý zisk z 10. plesu činil 55 971,- Kč. Nižší výdělek vyl
způsoben objednáním dvou tanečních skupin. Garantem této úspěšné kulturní akce je Mgr. Jana
Fajkusová a Josef Durajka.
D. Údaje o pracovnících školy
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb.
25
24
100 %
96
Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří v roce 2012/13 nastoupili na školu .…………...……1
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří v roce 2012/13 nastoupili na školu..…….………............2
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří v roce 2012/13 odešli ze školy .………...…….……... ... 1
Počet nepedagogických pracovníků………………………………………………………..…..…....10
Seznam zaměstnanců (příloha č. 2)
Věkové složení učitelů
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
pracující důchodci nepobírající důchod
pracující důchodci pobírající důchod
celkem
rodičovská dovolená
Učitelé
Muži
1
4
2
0
0
7
0
Ženy
3
7
4
0
2
16
1
Celkový počet zaměstnanců je 42, z toho pedagogických 25 v ZŠ a 4 v MŠ. Na prvním stupni činila
aprobovanost předmětů 75 %. Na druhém stupni byly předměty odučeny aprobovaně v 77 %. Výuka
byla z 95,7 % odučena kvalifikovaně. V 4,3 % nekvalifikovaných pedagogů je pouze jedna učitelka
s 30 letou praxí. Aprobovanost výuky na 1. stupni činila z 250 odučených hodin týdně 188 (75 %),
neaprobovanost 68 (25 %). Aprobovanost výuky na 2. stupni činila z 229 odučených hodin týdně
177 (77 %), neaprobovanost 52 (23 %). Kvalifikace dosáhla 100%.
Průměrný věk členů pedagogického sboru k 30. 6. 2013 činil 46,2 let. Z celkového počtu
pedagogických zaměstnanců jsou muži zastoupeni v počtu 7. Z důvodu zajištění odborné výuky
se podařilo opět uzavřít i pracovní poměr na snížený úvazek.
Všichni pedagogičtí pracovníci využili studijní volno pro další sebevzdělávání.
Pedagogický sbor je zkušený a pracovitý. Na škole je snaha o budování klidného a přátelského
ovzduší s pocitem sounáležitosti, ale zároveň prostředí se zdravou soutěživostí, konkurencí
a prezentací své práce.
Ukončení pracovního poměru:
Mgr. Stanislava Přikrylová – ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu odchodu do
starobního důchodu
Jitka Lupačová – ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu odchodu do starobního
důchodu
Další vzdělávání pedagogických pracovníků odpovídalo nabízeným možnostem
a vyčleněným financím. Zájem o další vzdělávání stagnoval. Větší část pedagogického sboru
možnosti dalšího vzdělávání nevyužívá. Situaci částečně zlepšuje vzdělávání, které je
financováno z EU. Pedagogičtí pracovníci reagovali v průběhu roku na nabídky vzdělávacích
center pro své další vzdělávání, které proběhlo ve 21 kurzech:
Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti
Aktivní učení v matematice
Charakteristika a ukázky „dobrého vyučování v matematice
Efektní využití internetu ve výuce matematiky
Deutsch kreativ und lustig
Ubengen fur die Zwischenzeit
Aplikace standardů a testování v cizím jazyce ve výuce základní školy
Náměty a inspirace pro přírodovědu
Prameny víly Amálky
Tajemství sněhové vločky
Řízení školy v praxi – studijní výjezd do Anglie
Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách
Testové úlohy při výuce ČJ a literatury na ZŠ
Angličtina hrou
Prezentace gramatiky a slovní zásoby
Didaktické hry z matematiky
Malé hravé recepty do výuky němčiny I.
Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s SVP
Pravěk
Prvouka činnostně v 1. ročníku
Kurz anglického jazyka na Academy SJW London
E. Výsledky výchovy a vzdělávání
Počet
žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za 1. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za 2. stupeň
Celkem za školu
53
45
60
41
55
254
36
37
29
35
137
391
Prospělo
s
vyznamenáním
50
38
53
26
47
214
13
14
9
2
38
252
Prospělo
Neprospělo
3
6
7
15
8
39
22
23
19
31
95
134
Opakují
1
1
1
1
2
4
5
Celkové počty žáků (příloha č. 1)
Snížený stupeň z chování
Stupeň z chování
2
3
Počet
6
2
% z počtu všech žáků školy
1,53
0,51
Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/13 - 3 hodiny
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (školský zákon § 17-19) - 1 žák
F. Údaje o přijímacím řízení na střední školu (příloha č. 3)
Školní rok 2012/13
Počty přijatých žáků
4leté
9
Gymnázia
6leté 8leté
0
2
SOŠ
SOU
Konzervatoř
13
14
-
Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník
Celkem
Počet žáků
35
3
38
Výsledky přijetí žáků 9. tříd na další typ vzdělávání ukazují, že vyšší procento žáků nastupuje
do čtyřletého cyklu ukončeného maturitní zkouškou - 60 % a tedy předpokládá další studium na
vysokých školách. Učební obory jsou zastoupeny 48 % a dle průzkumů část absolventů využívá
možnosti pokračovat v nástavbovém studiu jednotlivého učebního oboru ukončeného maturitní
zkouškou. 0,51 % žáků zaujímá přechod na osmileté gymnázium. Nikdo nevyužil možnosti
studia na šestiletém gymnáziu. Statistika dokládá, že výchovně vzdělávací proces se na škole
ubírá vytýčeným směrem, což potvrzují úspěchy v soutěžích a olympiádách. Mimoškolní
aktivity umožňují žákům rozvíjet se v kroužcích, které rozšiřují možnosti jednotlivých
předmětů nebo dávají prostor tam, kde se z pouhého zájmu stává koníček či následnému
podchycení a rozvíjení talentu.
G. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí:
Inspekce ve školním roce 2012/2013 nebyla.
Proběhla kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj, Brno, která byla
zaměřena na plnění povinností plynoucích z právních předpisů.
H. Zápis do 1. třídy
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky 2012/2013
O dodatečném odložení povinné školní docházky
2. odklad povinné školní docházky
Počet
3
0
0
Počet odvolání
0
0
0
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2012/2013………………………......…………54
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014……………………….............……62
Průběh zápisu do 1. třídy ve školním roce 2013/14 zajistili všichni učitelé v pátek 8. února.
Interiér školy se změnil v zoologickou zahradu, ve které se budoucí prvňáčci potkávali
s různými zvířátky na jednotlivých stanovištích. Příjemnou atmosféru dotvořili žáci 9. ročníku.
I. Poradenské služby v základní škole
výchovný poradce
školní metodik prevence
Fyzický počet Kvalifikace, specializace
1
1
1
0
výchovný poradce
školní metodik prevence
do 35 let 35 – 50 let
0
1
0
1
Dosažené vzdělání
Výchovné poradenství
0
50 let – důchodový věk / z toho důchodci
0
0
Individuální integrace
Typ postižení
Sluchová vada
Autista
Tělesné postižení
Porucha chování
Porucha učení
Mimořádně nadaní
Celkem
Ročník
8.
3.
2.
1.
1. - 9.
3
Počet žáků
1
1
1
1
17
2
23
J. Kroužky
Vedoucí
Název
Bartas
florbalový
Bínová
Počet
Den
Od - do
3A, 4A, 5AB, 6A
9
út
13.35 - 14.20
keramika
6B, 7A, 8A, 9B
12
po
14.00 - 15-30
Aj na PC
4AB, 5B
8
čt
12.45 - 13.20
florbalový
3A, 4A, 5AB
12
út
7.05 - 7.50
florbalový
6AB, 7AB
14
pá
7.05 - 7.50
vaření
4A, 6A, 7A, 8A
12
čt
15.15 - 16.45
hra na flétnu
1A, 4AB, 5AB
7
pá
13.05 - 13.45
taneční
9.AB
30
út
15.15 - 16.00
Hrdličková
pohybové hry
1A, 3A, 5A
18
pá
13.35 - 14.20
Kuchaříková
společenské hry
2B, 3A, 4B
11
st
12.45 - 13.30
Lacinová
sportovní
1AB, 2B, 4A
8
út
15.00 - 15.45
Leischner
turistický
5A, 6AB, 7AB, 9AB
9
po
15.30 - 17.30
Luskačová
sborový zpěv
2B, 3AB, 5AB, 7B
28
po
14.00 - 15.00
Molíková
korálkování
5AB, 6AB
9
út
13.45 - 14.20
basketbal - hoši
6B, 7A, 8A, 9B
10
po + čt
7.05 - 7.50
basketbal - dívky
8A, 9A
5
čt
7.05 - 7.50
volejbal
8A, 9AB
11
st
7.05 - 7.50
Přikrylová
přírodovědný
8A, 9AB
11
st
14.00 - 15.00
Reischlová
cvičení z Čj
9AB
15
út
7.05 - 7.50
Sedlářová
keramika
1A, 2A, 3AB, 5A
18
čt
13.00 - 14.31
Vališová
počítače
3AB
10
út
12.45 - 13.30
Valterová
výtvarné techniky
15
čt
15.00 - 16.00
Doležalová
Třídy
Durajka
Fajkusová
Padalíková
2AB, 3AB, 4AB, 5AB,
6A, 7B
Nepovinné předměty
Vedoucí
Název
Třídy
Počet
Den
od - do
Doležalová
Logopedie
1AB
8
st
12.45 - 13.30
Lacinová
Logopedie
1AB, 2A
6
po
15.00 - 16.00
Bartas
PaSA - dívky
1A, 2AB, 3AB
23
út
12.45 - 13.30
Bartas
PaSA - dívky
4AB, 5AB
19
st
12.45 - 13.30
Durajka
PaSA - chlapci
1B, 2AB, 3B
15
čt
12.45 - 13.30
Durajka
PaSA - chlapci
4AB, 5AB
14
pá
12.45 - 13.30
Padalíková
PaSA - dívky
6AB, 7AB, 9AB
23
st
14.00 - 15.30
Karaščák
PaSA - chlapci
6AB, 7AB, 8A, 9AB
21
po
14.00 - 15.30
Dyslektické kroužky
Vedoucí
Název
Třídy
Počet
Den
od - do
Doležalová
Dys 1
1A, 2A, 3B, 4AB, 5AB
17
po
12.45 - 13.30
Doležalová
Dys 2
3B, 5AB, 6AB, 7B, 9B
13
pá
13.45 - 14.30
ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou
využívá prostory v půdní vestavbě školy, kde jsou naši žáci vzděláváni v oborech:
taneční:
Markéta Vančurová
hudební:
Karel Jung, Kristýna Jungová
dechové nástroje:
Radek Svoboda
akordeon, kytara:
Miloslav Vydra
Lyžařský kurz pro 7. a 8. ročník z důvodu malého zájmu neproběhl a nahradil jej preventivní
zájezd do Itálie v měsíci červnu.
Žáci 3. a 4. ročníku dojížděli na výuku plavání do Znojma, kde absolvovali 20 výukových
hodin vždy v pondělí od září do listopadu. Autobus byl hrazen z poloviny sponzorsky
Zemědělským družstvem Hodonice.
Školní parlament - premiér Zdeněk Běhal, žák 8. ročníku. Koordinátorem činnosti členů
parlamentu je Mgr. Jana Fajkusová.
K. Účast žáků v okresních kolech soutěží a olympiád
Žáci reprezentovali naší školu v mnoha soutěžích a olympiádách a dosáhli výsledků, za které
jim náleží pochvala a poděkování. Zviditelnili tak jméno školy nejenom v okrese, ale i v kraji.
Přírodovědný klokan
Nejúspěšnější řešitelé – Jakub Reischl, Kateřina Šlapáková, Zdeněk Běhal, Barbora Jedličková,
Denisa Suchá, Kamila Třetinová, Tomáš Votava, Anna Votavová, Eva Lattnerová, Klára
Vojtěchová
Bobřík informatiky (národní kolo)
Kadet – úspěšní řešitelé nad 150 bodů – Petr Mencl, Anna Valterová, Kamila Třetinová, Anna
Votavová
Benjamín – úspěšní řešitelé nad 150 bodů – Viktor Buzovský, Karolína Ciffrová, Petr Letocha,
Alena Pavlačková, Marcela Svobodová, Vladimír Lattner
MINI – Přemysl Balík, Jana Ruibarová, Zuzana Sedláková, David Kuba, Karel Kvasnička,
Michal Vršek, Anna Šmídová, Gabriela Svobodová, Lenka Foralová, Pavel Patočka, Alžběta
Stašková, Jakub Vašina, Viktorie Matušková
Logická olympiáda 2012
kategorie A – Tereza Vašinová, Gabriela Svobodová, Radovan Viktorín, Karel Kvasnička,
Jakub Vašina
kategorie B – Filip Janás, Tomáš Votava, Jakub Reischl, Klára Vojtěchová, Kamila Třetinová
Astronomická olympiáda
Úspěšní řešitelé:
Kategorie G-H: Martin Hladík, Andrea Horáčková, Veronika Nemethová, Radek Brindza,
Vojtěch Tesařík, Katka Paulenková, Alena Pavlačková
Kategorie E-F: Martin Válek, Stanislav Mitrega, Daniel Foist, Barbora Jedličková, Luboš
Chalabala, Eva Fábíková, Sabina Blanarovičová
V rámci Jihomoravského kraje obsadila nejlepší místa:
30. místo – Alena Pavlačková
45. místo – Barbora Jedličková
Archimediáda
Největší počet bodů ve školním kole – Martin Mitrega, Michaela Groligová, Vojtěch Horáček
Biologická olympiáda
15. místo – Alena Pavlačková
18. místo – Jaromír Sedláček
Zeměpisná olympiáda
9. místo – Jakub Kubík
9. místo – Michaela Houšťová
12. místo – Daniel Šrom
Fyzikální olympiáda
4. místo – Anna Votavová
6. místo – Blanka Matušková
Dějepisná olympiáda
1. místo - Tomáš Votava - postup do kraje
2. místo – Anna Votavová - postup do kraje
3. místo – Jan Králík
Matematická olympiáda 5. – 9. ročníku
5. místo – Tomáš Votava (postup do krajského kola)
5. místo – Jana Ruibarová
7. místo – Přemysl Balík
Matematická olympiáda 6. – 8. ročníku
3. místo – Anna Votavová
6. místo – Petr Mencl
Olympiáda v jazyce českém
Postup do okresního kola – Michaela Houšťová, Eva Lattnerová
Pythagoriáda
3. místo - Gabriela Svobodová
6. místo - Jakub Vašina
7. místo - Jana Ruibarová
Soutěž v jazyce anglickém
8. místo - Natálie Kavuloková
11. místo - Jakub Kubík
Soutěž v jazyce německém
3. místo – Alena Pavlačková
Matematický klokan (národní soutěž)
Nejvyšší počet bodů získali v jednotlivých kategoriích:
Cvrček – Radovan Viktorin, Monika Zinková, Lucie Vršková
Klokánek – Gabriela Svobodová, Jana Ruibarová, Josef Oujezdský, Tereza Vašinová
Benjamín – Vladimír Patočka, Jakub Kubík, Katka Paulenková
Kadet – Ludmila Votavová, Tomáš Votava, Kristýna Sabáčková
Soutěž dětských souborů – krajská přehlídka
Jan Králík, Andrea Horáčková, Michaela Groligová
I.
kategorie – 3. místo – Nina Mrkosová
II.
kategorie – 3. místo – Gabriela Svobodová
III.
kategorie – 2 místo – Eva Lattnerová, postup do krajského kola
Pěvecká soutěž
1. kategorie
1. místo – Tereza Zábranská
2. místo – Julie Jungrová, Monika Zinková
2. kategorie
1. místo – Tereza Jugová
2. místo – Ivana Zbořilová
Přehlídka dětského divadla
Jan Vašina, Anna Votavová
Recitační soutěž
Čestné uznání – Nina Mrkosová, Katka Paulenková
Závody dračích lodí
5. místo v semifinále
Putování za Jižní korunou
2. místo – Barbora Jedličková
Další ocenění – Stanislav Mitrega, Luboš Chalabala, Natálie Kavuloková, Martin Válek,
Nela Sližíková
Pohár ČFbU
1. místo v okresním kole
(Karel Vlach, Jiří Vašina, Jan Marko, Tomáš Svoboda, Petr Hřebabecký, Stanislav Kohoutek, David
Hrdlička, Jaroslav Matoušek, Kristián Vyklický, Jan Brindza)
4. místo v krajském kole
13. ročník turnaje v přehazované
4. místo – družstvo žákyň
(Aneta Haitová, Tereza Jugová, Veronika Kresanová, Barbora Letochová, Anna Šmídová,
Adéla Štěpničková, Tereza Králíková, Ivana Zbořilová)
5. místo – družstvo žáků
(Jiří Vašina, David Hrdlička, Petr Hřebabecký, Stanislav Kohoutek, Filip Paroulek, Karel
Vlach, Jiří Svoboda, Jan Marko)
1. ročník Barevného turnaje ve florbale dívek – 3. místo
1. místo – Florbalový turnaj mladších žáků - postup do krajského kola
(Filip Blažek, Petr Lattner, Petr Purč, Karel Vlach, David Plešek, Radek Švancara, David
Svoboda, Pavel Staněk, Vojtěch Fajkus, Jan a Milan Jeřábek, Radim Fargaš)
3. místo v Jihomoravském kraji – nejlepší střelec Filip Blažek
(Filip Blažek, Vladimír Lattner, Mariánus, Petr Purč, Karel Vlach, David Plešek, Radek
Švancara, Jiří Svoboda, Pavel Staněk, Vojtěch Fajkus, Radim Fargaš, Tomáš Dvořák, Jan a
Milan Jeřábek)
1. místo ve Velikonočním florbalovém turnaji
(Kristián Vyklický, František Lesniak, David Hrdlička, Jan Brindza, Jaroslav Vašina, Petr
Hřebabecký, Jaroslav Matoušek, Stanislav Kohoutek, Jiří Svoboda, Jan Marko, Oldřich Pragr,
Jan Ryška)
2. místo AND1 Cup (basketbal) – dívky
(Denisa Daňková, Andrea Horáčková, Anna Kocová, Denisa Krotká, Jana Drobná, Veronika
Nemethová, Michaela Pragrová, Martina Varajová, Daniela Slepánková, Petra Dvořáková,
Natálie Hlávková, Simona Holíková)
3. místo AND1 Cup (basketbal) – chlapci
(Karel Vlach, Vladimír Lattner, Vladimír Patočka, Jiří Svoboda, Vojtěch Fajkus, Filip Blažek,
Marcel Mariánus, Radek Švancara, Petr Purč, Jakub Furik)
McDonald’s Cup
7. místo v krajském finále kat. B – mladší žáci
(Martin Sedlář, Oldřich Pragr, Richard Mrkos, Petr Vojtíšek, Jaroslav Vašina, Lukáš Kuba,
Adam Ryška, Samuel Trmal, Jan Brindza, Ivo Žák, Jakub Toman, Vojtěch Kratochvíl, Radek
Šváb)
5. místo v okresním finále – starší žáci
(Roman Kasal, Jan Marko, Tomáš Svoboda, Kristián Vyklický, David Novák, Filip Paroulek,
Jiří Vašina, Petr Vlach, Zálešák, Petr Hřebabecký, David Hrdlička, Stanislav Kohoutek)
Preventan Cup ve vybíjené
2. místo – semifinále chlapci
(Roman Kasal, Jan Marko, Tomáš Svoboda, Kristián Vyklický, David Hrdlička, Stanislav
Kohoutek, Filip Paroulek, Jiří Vašina, Jaroslav Matoušek, Petr Hřebabecký, Petr Vlach, David
Novák)
7. místo – krajské finále – dívky
(Ivana Zbořilová, Eva Buchtová, Adéla Štěpničková, Marie Bartůšková, Monika Krauseová,
Hana Procházková, Aneta Haitová, Veronika Kresanová, Nikola Králová, Barbora Letochová,
Tereza Vašinová, Zdeňka Kuklíková, Adéla Štěpničková)
Fotbalový turnaj Božice
3.místo – tým chlapců 5. a 6. ročníku
(Jakub Furik, Vojtěch Tesařík, Jan jeřábek, Milan Jeřábek, Jiří Vašina, Tomáš Dvořák, Radim
Fargaš, Vojtěch Fajkus, Oldřich Pragr, Petr Hřebabecký)
Plavecký přebor 40 škol znojemského okresu
1. místo Michaela Navrkalová (žákyně 5. ročníku)
2. místo Zuzana Sedláková (žákyně 5. ročníku)
Všechny úspěchy našich žáků s fotodokumentací jsou pro zájemce na webových stránkách
školy www.skola-tasovice.cz.
L. Ekonomika
Zpráva o hospodaření (příloha č. 5)
Dotace
Škola pokračuje v čerpání dotace z projektu EU – pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek
pro vzdělávání na základních školách pro konkurenceschopnost pod názvem Barevná škola.
V rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo stanoveno, že realizace projektu začíná k 1. 3. 2011
a končí po uplynutí 30 měsíců.
Z tohoto projektu škola vybavila počítačovou učebnu moderní technikou a v polovině
kmenových tříd nainstalovala datový projektor a projekční plátno. Většina pedagogů dostala pro
svoji práci notebook. Z dohod o provedení práce byly po ověření učebního materiálu vyplaceny
odměny učitelům za jejich tvorbu.
M. Hospitace
Provádí ředitel školy a zástupkyně ředitele dvakrát ročně vždy dle stanoveného plánu. Průběžně
probíhá nahlížení do výuky díky proskleným dveřím, což umožňuje získat okamžitý přehled
o úrovni výchovy a vzdělání a sociálním klimatu ve třídě. Kontrolní mechanismus byl zaměřen
na aktivní zapojení žáků ve výuce a hodnocení jejich výsledků v 1. pololetí. Druhá část
hospitací se soustředila na motivaci žáků. U všech pedagogů lze konstatovat, že sledované
úkoly splnili. Posunem bylo zakomponování sledovaných aktivit do průběhu celé vyučovací
jednotky a jejich nenásilné plnění. Většina učitelů využívala počítačovou techniku a zapojovala
žáky do procesu výchovy a vzdělání. To je patrné i z častého nahlížení do hodin. Ze
sebehodnotících zpráv učitelů vyplývá, že i nadále nejnáročnější prací ve třídě je propojení
procesu vzdělávání žáka, žáka integrovaného a talentovaného. Celkově hospitační činnost
potvrdila pokračující proces inovace ve výuce.
N. Oblasti vzdělávání
Výsledky vzdělávání v hlavních předmětech jsou třikrát ročně ověřovány prověrkou vstupní,
pololetní a závěrečnou ve všech ročnících. V první třídě píší žáci až prověrku závěrečnou a Cizí
jazyky jsou hodnoceny od 5. třídy.
Český jazyk se skládá z diktátu a jazykového rozboru, v angličtině a němčině tvoří součást
i poslechová část. Prověrky pomáhají učitelům najít slabá místa, vyhodnotit úroveň znalostí
a vědomostí svých žáků a volit cesty k dosažení lepších výsledků (viz příl. č. 14).
Celková průměrná známka za 1. pololetí v součtu všech tříd a předmětů činila 1,46. Ve druhém
pololetí byl průměr za školu 1,51.
Obsahem pracovní náplně každého učitele je uskutečnit pro žáky školní kolo soutěže svého
předmětu právě i z důvodu zjištění úrovně i v předmětech, které nejsou pravidelně
vyhodnocovány. O dobrých výsledcích svědčí úspěchy v dalších kolech.
Jazyková výuka
Žáci 3. třídy projevili zájem o angličtinu i němčinu. Z tohoto důvodu se německý jazyk v 3.
ročníku začal opět vyučovat. Z celkového počtu žáků školy rovných 60,61 % navštěvovalo
výuku jazyka anglického. Ze statistiky vyplývá, že zájem o angličtinu je i nadále větší. Ve
školním vzdělávacím programu pokračujeme ve výuce druhého cizího jazyka od 7. ročníku,
který zajistí budoucím středoškolákům zvládnutí obou světových jazyků.
Informatika
Využívání počítačů
• ve výuce volitelného předmětu informatiky v 9. ročníku
• informační a komunikační technologie v 5. a 6. ročníku
• v nepočítačových předmětech – matematika, přírodopis, zeměpis, fyzika, český jazyk,
německý jazyk, anglický jazyk; v rámci ověřování šablon i na 1. stupni
• dyslektické a počítačové kroužky
Ve škole jsou tři počítačové učebny:
1. v jazykové učebně JU2 – 9 žákovských + 1 učitelský počítač s datovým
projektorem a interaktivní tabulí
2. v počítačové učebně – 10 žákovských + 1 učitelský počítač
3. učebna multimédií s datovým projektorem a interaktivní tabulí,
5 žákovských + 1 učitelský počítač
V 10 třídách je instalován datový projektor s projekčním plátnem. Všechny počítače jsou
připojeny k internetu s rychlým připojením.
Výukový software
Český jazyk
Jazykové rozbory I, II, Pravopisná cvičení I, II, PonŠkola, Vyjmenovaná slova,
Přídavná jména, Podstatná jména, Velká písmena, Druhy slov, Pravopis s/z,
Shoda přísudku s podmětem, Souhlásky – spodoba, Český jazyk 3 - Diktáty,
Vím, co čtu, Literatura 1,2, Český jazyk 6., 7., 8., 9. ročník, Slabikář,
Český jazyk 2., 3., 4., 5. ročník, Český jazyk mluvnice 2., 3. ročník
Anglický jazyk
Memorary, Anglická gramatika, Angličtina 1, 2, 3, 4, 5, pro malé, Lingua Land,
Angličtina pro školáky 4, 5, Angličtina do ucha, Interaktivní učebnice Aj, Chit
Chat,
Angličtina hrou II., Interaktivní učebnice 6, 7, Great Britain and Ireland,
Fakta o Velké Británii, Interaktivní učebnice Start With Click New 2,
Anglicky s písničkou
Německý jazyk
Alfons, Memorary, Němčina 1, 2, 3, 4, pro malé, pro školáky, Němčina pro
školáky 2, 4, Němčina do ucha, Němčina pro školáky 5, Interaktivní učebnice
němčiny
Matematika
Příprava k přijímacím zkouškám I, II, Mistr rovnic, Matematika pro prvňáčky I,
Matematika pro prvňáčky II, Matematika 2+3, Matematika I-IV, Speedmat,
Celá čísla, Desetinná čísla, Velká násobilka, Malá násobilka, Procenta, Matematika
pro 5. ročník (Cesta do pravěku), Matematika hrou I.
Chemie
Kyslík, Síra, Vodík, Názvosloví anorganické chemie
Fyzika
Edison, Fyzika – Zebra, Encyklopedie energie, Fyzika zajímavě – termika,
Fyzika zajímavě – kapaliny a plyny, Fyzika zajímavě – optika, Fyzika zajímavě mechanika, Fyzika interaktivní, Fyzika zajímavě – elektřina 1, Technika zajímavě,
Fyzika zajímavě - elektřina 2 a akustika, Technika zajímavě, Fyzika zajímavě Atomistika a astronomie
Přírodopis
Naší přírodou krok za krokem, Encyklopedie přírody, Tajemný svět hmyzu,
Přírodní společenstva, Biologie člověka I - III, Zoologie – savci, ptáci,
obojživelníci a plazi, ryby, Rostliny kolem nás, Environmentální
výchova
Přírodověda 1, 2, 3, 4, 5, 6, Buňky, viry, bakterie
Zeměpis
Evropa, Afrika, Asie, Amerika, Austrálie, ČR. Svět – vše I, II, Interaktivní mapa
Evropy, Přírodní oblasti Země, Svět obecné geografie, Svět
Dějepis
Kdo byl kdo do roku 1918, Dějepis – otázky, testy, soutěže
Vlastík, Vlastivěda pro 4. a 5. ročník
Rodinná výchova
Rodinná výchova 1, Cesty prevence, Sexuální výchova, Základy rodinné a
sexuální výchovy
Hudební výchova
Písně bobra Hermana, Písničky z 1. A, Interaktivní Hv
Informatika
Výuka Word 2000, Zoner Callisto, Jak na počítač, Word, Excel, PowerPoint,
FrontPage, Baltík
Další
Kvízová horečka – Evropa, Všeználek, Rozum do kapsy, 12 x OKO, Jak věci
pracují, Encyklopedie vesmíru, Psaní všemi deseti, Slabikář, Grafické studio,
Výuková pexesa, Martínkova zvířátka, Alenka a věci kolem nás, Všeobecný
přehled - otázky, testy, soutěže, Dětský koutek, Galerie světového malířství,
Velká encyklopedie EU, LANGMaster, DysCom, Zoner Photo Studio 8,
Testy dětských schopností, Peníze kolem nás
Tělesná výchova
Cílem tělesné výchovy na ZŠ je zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybové dovednosti žáků
a rovněž podporovat pravidelné pohybové činnosti, protože tyto věci mohou zpětně působit na
výkon v dalších předmětech, sebekázeň, kooperaci a odpovědnost za vlastní chování. Dále pak
mohou redukovat stres, uvolňovat tenzi a úzkost, posilovat kamarádské vztahy a zlepšovat
sebedůvěru a hodnocení.
Podstatou je kvalitní program tělesné výchovy včetně výuky, školních soutěží, zájmových
kroužků a akcí pořádaných na okresní úrovni.
Zlepšování tělesné zdatnosti a pohybové dovednosti je umožněno v pohybových a sportovních
aktivitách na obou stupních (PaSA).
Veškerá výuka probíhá ve školní budově a jejím blízkém okolí. K dispozici je malá a velká
tělocvična, školní hřiště s atletickou dráhou a ostatními atletickými sektory.
Obec Hodonice umožňuje škole využívat sportovní areál s umělým povrchem, kde jsou
podmínky pro různé míčové hry. Obě školní tělocvičny jsou dobře vybaveny po stránce
materiální a bezpečnostní.
Výtvarná výchova
Za nejdůležitější úkoly spojené s výtvarnou výchovou se považuje jak rozvoj citu a citových
prožitků prostřednictvím fantazie, tak snaha podat žákům výtvarnou činnost jako možnost
rozvoje vlastní osobnosti, ale i jako možnost relaxace a odreagování se.
Environmentální výchova
Součástí výuky se v tomto školním roce stal projekt Vím, co smím se zaměřením na průřezové
téma Výchova demokratického občana.
Hodnocení výchovy (příloha č. 7)
Dopravní výchova
Tvoří součást školního vzdělávacího programu a je zařazena do výuky žáků 4. ročníku. Předmět
je pravidelně doplňován kvalitními učebními pomůckami tak, aby simuloval reálné prostředí
silničního provozu a nešlo pouze o jeho teoretickou podobu. Škola má k dispozici 3 ks kol.
Dvakrát ročně se koná jízda zručnosti. V nižších ročnících jsou žáci aktivně zapojeni do
Ajaxova zápisníku, který vydává Besip. Ve 4. ročníku probíhá teoretická výuka v počtu
20 hodin odučených Centrem služeb pro silniční dopravu.
O. Celoroční plán akcí (příloha č. 10)
Výchovné poradenství
Činnost výchovného poradenství ve školním roce 2012/2013 vycházela z plánu práce. V oblasti
práce se žáky s výukovými problémy byla zpracována dokumentace pro integrované žáky a
vedena jejich databáze, dále byly shromažďovány podklady pro vyšetření a vypracovány návrhy
na vyšetření ve spolupráci s třídními učiteli
V oblasti volby povolání se uskutečnila návštěva prezentace středních škol v měsíci listopadu
pro vycházející žáky. Proběhlo několik individuálních konzultací se žáky a rodiči, beseda
s pracovnicí Úřadu práce ve Znojmě pro žáky 8. ročníku. V oblasti prevence sociálně
patologických jevů nebyl řešen žádný případ šikany ani krádeže. Neomluvená absence
(záškoláctví) byla řešena pouze v 6. ročníku v počtu 3 hodin.
Hodnocení činnosti (příloha č. 8)
P. Integrace
Poruchy učení a chování
Výchovný poradce evidoval k 30. 6. 2013 celkem 18 žáků s platným psychologickým nálezem
a diagnostikovanou poruchou učení a chování, 1 žáka se sluchovou vadou 1 autistu a 1 tělesně
postiženého, což je 5,4 % žáků na škole. Velká pozornost je po celou dobu školní docházky
věnována dětem postiženým specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Je o nich
vedena pečlivá a aktuální evidence. Jednání o těchto dětech je pravidelným bodem každé
pedagogické rady. Individuální a intenzivní práce učitelů s těmito žáky umožňuje mnohým
dětem po několika letech eliminovat či dokonce překonat problémy, se kterými se po
diagnostice pedagogicko psychologickou poradnou potýkaly. Pravidelné konzultační hodiny
výchovného poradce a školního metodika prevence rovněž napomohly otevřenosti školy vůči
rodičům.
Péče o nadané žáky
Výchovně vzdělávací program školy a cesta k jeho naplňování jsou vedeny tak, aby
umožňovaly osobnostní rozvoj každého žáka a směřovaly k maximálnímu využití žákova
potenciálu, rozvoji jeho talentu, nadání a zájmu. Učitelé volí takovou strategii, aby umožnila
individuální rozvoj – diferencování v zadávání úkolů při školní práci, složitější úkoly, přenesení
kompetencí, správné role při skupinové práci, účast v soutěžích a olympiádách. Další rozvoj
zajišťuje široká nabídka mimoškolních aktivit. Role reprezentanta školy při školních, okresních
i krajských kolech soutěží a olympiád je zúročením snahy žáka i jeho učitele a především
umožňuje žákovi srovnání s vrstevníky jiných škol. V rámci rozvoje dětské samosprávné
demokracie má každý žák možnost podílet se na činnosti třídní i školní samosprávy. Právě
činnost ve školním parlamentu může umožňovat seberealizaci žáka v mnoha oblastech
(organizační, vzdělávací, zájmové).
R. Projekty
Absolventík
Je projektem žáků 1. stupně, který je zaměřen na práci s portfoliem a jeho význam při
sebehodnocení. V tomto roce potřetí žáci 5. ročníku veřejně prezentovali své úspěchy před
spolužáky, rodiči a komisí, která byla složena z budoucích třídních učitelů a vyučujících na
2. stupni. Právě tento způsob prezentace umožnil lepší poznání budoucích žáků 2. stupně.
S osvědčením o udělení titulu Absolventík tak slavnostně končí vzdělávání na 1. stupni.
Absolvent
Je celoročním projektem žáků 9. tříd, kteří se scházejí se svými vedoucími učiteli a pracují na
zvoleném tématu. Postupně tedy vznikala práce, kterou v červnu obhajovali formou prezentace
na interaktivní tabuli. Tento projekt je zaměřen na ucelené ověření si zvládnutých klíčových
kompetencí v průběhu celé školní docházky. Je rovněž slavnostním aktem, kterým žáci končí
etapu základního vzdělání a získaným osvědčením vstupují do další etapy (příloha č. 9).
Klíčové kompetence žáků – obhajoby absolventských prací
V průběhu školního roku prošli žáci se svými vedoucími učiteli společnými konzultacemi, ve
kterých diskutovali nad zvoleným tématem. Ústní obhajoby potvrdily, že žáci věděli, o čem píši
a že jsou schopni veřejně prezentovat téma, které zpracovávali. V IX.A úspěšně obhájilo svoji
práci 15 žáků a 2 obhájili a v IX.B úspěšně obhájilo 15 žáků a 3 obhájili. Obhajoby prokázaly
opět vyšší úroveň a potvrdily správnost volby tohoto projektu. V tomto roce byli žáci slavnostně
šerpováni v sále KD Hodonice za účasti rodičů a zástupců obcí. Všichni obdrželi osvědčení
absolventa, které jim předaly třídní učitelky a dostali dárek od prvňáčků a starostů obcí
Tasovice a Hodonice.
Přehled absolventů (příloha č. 9)
Barevná škola
Prezentuje již osmým rokem činnost ve škole i mimo ní a především upozorňuje na úspěchy
našich žáků a činnost našich pedagogů. Je zároveň fotogalerií, která nahrazuje klasickou formu
písemné kroniky. Velmi úzce koresponduje s obsahem vzdělávacího programu, který nese
stejný název.
Ovoce do škol
Škola pokračuje v projektu financovaného z EU, který zajišťuje žákům 1. stupně 2x měsíčně
svačinku z čerstvého ovoce a zeleniny.
Tradice školy
V průběhu školního roku bylo uskutečněno mnoho akcí, z nichž mnohé patří již k tradicím
školy. Každoročně jsou doplňovány o novinky, které obohacují život ve škole (příloha č. 10).
Každá akce je zdokumentována a umístěna na stránkách školy a na schodišti jako pamětní arch.
Sponzoři: Haiva Tasovice, ZD Hodonice, Obec Tasovice, Hodonice, Krhovice a Dyje.
S. Závěrečné shrnutí
Výchova a vzdělání
Od září 2012 se ve škole vyučovalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu
Barevná škola, který si vyučující sami vypracovali a v průběhu zavádění do praxe upravovali
dle potřeb tak, aby splňoval požadavky na moderní vzdělávání žáků základní školy. Nejde
v něm o profilaci školy, ale o všeobecné zaměření, při kterém je možno podchytit nadání a
talent žáka a v následném procesu je vzdělávat tak, aby se mohl dále rozvíjet. V případě
integrace nabízí vzdělávací program možnost individuálního vzdělávání či zvýšenou pozornost
směrem k rozvoji diagnostikovaného dítěte.
Každoroční prioritou školy je vzdělávat a vychovávat dle preambule Pro štěstí třináctkrát sobě
navzájem, jejíž 13 pokynů charakterizuje naší školu.
Hlavním úkolem je rovněž příprava žáků na pokračující studium na SŠ a SOU. Téměř všichni
žáci byli přijati na školy první přihlášky a tím potvrdili dobrou připravenost. I v tomto roce
převyšoval počet přihlášených na střední školy nad učebními obory. Očividné přecenění svých
sil při výběru se u slabších žáků občas projevuje změnou školy v průběhu 1. ročníku, což je
zapříčiněno trendem z minulých let, kdy střední školy nabízejí vyšší počet studijních míst.
Ve spolupráci s Úřadem práce ve Znojmě je každoročně zorganizována beseda s přehledem
možnosti dalšího studia a v rámci výchovného poradenství listopadové setkání rodičů se
zástupci středních škol našeho regionu. Odborné informace zajistí v případě zájmu i výchovná
poradkyně v čase konzultačních hodin.
Vzdělávací proces je zaměřen na zvládání klíčových kompetencí, zvyšování čtenářské
gramotnosti, prohlubování jazykové a počítačové dovednosti. První cyklus zakončuje
prezentace portfólií žáků 5. ročníku a na konci druhého cyklu prezentuje žák 9. ročníku svoji
absolventskou práci formou veřejné obhajoby před vyučujícími, spolužáky a rodiči. Účast školy
v celostátním testování žáků 5. a 9. ročníku potvrdil, že škola se ubírá správným směrem, ve
kterém mají žáci možnost dalšího rozvoje i formou výběru z volitelných předmětů, jež jsou
součástí vzdělávání od 6. ročníku a reagují na trendy a potřeby společnosti.
Všem dětem je nabídnuta možnost výuky ze dvou cizích jazyků od 3. třídy, ale každoročně
převyšuje zájem o angličtinu, ve které škola dosahovala velmi dobrých výsledků. Od 7. třídy
navštěvují žáci druhý cizí jazyk a nebojí se obhájit své vědomosti rovněž na okresní úrovni.
K vybavení školy moderní technikou pomohlo zapojení do projektu EU ke zvýšení úrovně
vzdělávání, ze kterého byly zakoupeny notebooky, datové projektory a projekční plátna. Každý
ročník má k dispozici takto vybavenou třídu, což se významně odrazilo ve výuce většiny
předmětů. Kontrolní činnost potvrdila dobou úroveň využívání počítačové techniky a schopnost
většiny učitelů zařazovat pravidelně nové formy práce do své každodenní profese.
Škola je připojena k rychlému internetu a počítačové učebny jsou maximálně využívány
nejenom v předmětu informatiky. Na internetu jsou umístěny webové stránky školy, které
pravidelně informují o dění ve škole. O jejich aktualizace se stará Mgr. Věra Hubrová,
zástupkyně ředitele školy. Rodiče rovněž využívají možnosti omluvy dítěte přes internet a výběr
ze dvou jídel, které nabízí školní jídelna. Nejvíce je však ceněn přehled o úspěších našich žáků
v soutěžích a olympiádách. Ten každoročně překračuje i rámec okresu.
Plynulý přechod dítěte z mateřské školy do první třídy určitě podporuje projekt Já, prvňáček, ve
kterém jsou v dopoledních hodinách předškoláci seznámeni s výukou a prací svých starších
kamarádů.
Součástí výuky jsou rovněž exkurze a vzdělávací zájezdy. Všechny třídy se v zájmu upevnění
zdravého sociálního klimatu účastní školních výletů. Výjimkou nejsou návštěvy divadelních
představení, exkurze do místních i vzdálených podniků a návštěvy kulturních památek. Také se
podařilo uskutečnit preventivní zájezd do Itálie, který měl velký úspěch.
V oblasti environmentální výchovy je prioritou třídění odpadů a zdravá zeleň v areálu školy.
Dopravní výchova na 1. stupni patří k těm předmětům, které snižují možnost úrazu dítěte při
účasti v silničním provozu, a na druhé straně vede žáka k dobrému zvládnutí techniky jízdy na
kole. Obojí tak přispívá k jeho větší bezpečnosti na silnici.
Výuka plavání pro žáky 3. a 4. ročníku je pro některé jedinou možností odborného zvládnutí
techniky plavání a i přes finanční náročnost má ve školním procesu smysl.
Obsah průřezových témat využívá škola pro celoškolní projekty za účelem jejich zvládnutí
zábavnější formou a zapojením všech žáků. Výchova demokratického člověka se stala námětem
pro projekt Já + Ty = My, který se skládal ze tří částí a žáci v něm pracovali s právy a
povinnostmi, které jsou součástí každodenního života.
Ze života školy
Slavnostní zahájení školního roku pro 51 prvňáčků proběhlo jako každoročně v sále KD
Hodonice 3. září v 8,00 hodin za účasti žáků 9. tříd, kteří se stali patrony nováčků a jejich první
den ve škole rovněž obohatili o pěkný kulturní program. Druhým týdnem v září začalo pro žáky
3. a 4. ročníku plavání ve znojemských lázních a pro všechny třídy opakování na vstupní
prověrky. ŠVP Barevná škola se rozběhl na plné obrátky. V říjnu se vzdělávání rozšířilo o
odborné přednášky v oblasti dopravní výchovy, spolupráci s HZS Hrušovany nad Jevišovkou a
Mysliveckým sdružením Jánský potok se zaměřením na žáky 1. stupně.
Školní projekt Já + Ty = My odstartoval první částí s názvem Já. Školní parlament se podílel na
organizaci podzimního sběru starého papíru, jehož výtěžek putoval do pokladny Sdružení
rodičů. Dopravní soutěž v areálu školy odhalila nedostatky v jízdě zručnosti a bezpečném
chování v provozu, které musí být do dubnového školního kola odstraněny. Logická olympiáda,
Světový kosmický týden a Přírodovědný klokan ukázal, že žáci dokáží využít své znalosti a
vědomosti i v této oblasti.
V listopadu vyrobily děti ve školní družině krmítka pro ptáčky a pěvecký sbor nacvičoval na
vystoupení pro naše staré spoluobčany. Odborné soutěže na sebe nenechaly dlouho čekat a tak
se žáci předvedli v Astronomické olympiádě, Bobříku informatiky a Pythagoriádě. Dějepisná
olympiáda potvrdila skvělou připravenost žáků, kteří neberou tento předmět pouze jenom jako
jeden z mnoha. V rámci prevence došlo k návštěvě partnerské školy a Den přátelství ukázal, že
na dobrých vztazích je nutné pracovat. První stupeň si připravil výtvarnou soutěž a vítězné
práce byly umístěny na jeho poschodí. Stejně tak se začaly obměňovat pamětní archy na
schodišti a všichni jsme mohli sledovat pestrý a bohatý život ve škole. Blížící se období
Adventu rozdělilo žáky školy do mnoha dílen, ve kterých vyráběli dárky pro prodej na 1.
Adventní neděli, jež se nesla v duchu lidového jarmarku. Kromě dobových stánků a příjemného
občerstvení si rodiče s dětmi vyzkoušeli zdobení vánočních perníčků či vyrobili si výzdobu pro
sváteční chvíle. Koledy, rozsvícení vánočního stromu, živý betlém dětí z mateřské školy a
radost ze zakoupeného žákovského výrobku završilo krásný chladný podvečer. V prosinci si
příznivci sportu zaskákali do výšky v soutěži Mikulášská laťka a prioritou se stala školní kola
olympiád v českém a německém jazyce. Odpočinek po vánocích vystřídala soutěž prvního stupě
ve vybíjené a s dobrou fyzickou přípravou se žáci pustili do ověření vědomostí v češtině,
matematice, angličtině a němčině v pololetních prověrkách. Proběhla školní kola olympiád
v zeměpise, chemii a biologii a soutěž v anglickém jazyce. Recitační soutěž opět ukázala
výbornou úroveň našich budoucích umělců.
Z důvodu malého zájmu byl zrušen lyžařský výcvik, který škola pořádá pro nízký počet
zájemců vždy pro 7. – 8. ročník. Na třídních schůzkách si rodiče s učiteli potvrdili výsledky
práce a chování dětí za první pololetí. Po vydání vysvědčení se všichni zaměstnanci pustili do
posledních příprav na 10. školní ples, jehož vysoká úroveň i díky slavnostní polonéze žáků
zajistí nejenom skvělý kulturní zážitek, ale i nemalou finanční injekci do rozpočtu školy.
Měsíc únor je časem pro 2. část školního projektu TY, který ukazuje, že se žáci ani jejich
učitelé nebojí práce s výpočetní technikou. Spíše naopak. Turnaj v basketbalu patří k oblíbeným
sportovním utkáním a naši žáci slaví úspěchy i v kolech vyšších. Neopomněli jsme ani logické
myšlení, dokladem čehož je vysoká účast v soutěži Sudoku.
Vstup do druhého pololetí je každoročně provázen i přípravou na zápis dětí do školy. Ten
probíhá vždy v pátek odpoledne a budoucí prvňáčci s rodiči na něj vzpomínají i dlouho po něm.
Měsíc březen je věnován knize a ověřování čtenářské gramotnosti. Matematický klokan,
fyzikální a matematická olympiáda nedovolí odsunout přírodovědné vzdělávání a český jazyk
hrou ukazuje, že umět češtinu se vyplatí. Školní parlament využívá návratu jarního počasí a
organizuje na školním dvoře v pořadí druhý sběr papíru. Z množství, které žáci přes zimu
nahromadí je vidět, že i environmentální výchova sklízí tříděním odpadu své ovoce. Důkazem
toho je rovněž i ohromné množství nasbíraných plastových víček pro pomoc potřebným,
v němž škola nepřetržitě pokračuje. V měsíci dubnu získávají své místo výtvarné a hudební
soutěže. Hravá fyzika pomáhá žákům vidět tento předmět v jeho praktické podobě.
Den Země je okamžikem, kdy žáci pomáhají v obci uklidit místa, na která se zapomíná nebo
místa, která si mládež sama znečišťuje. Jaro vítají i děti ze školní družiny velikonočním
vajíčkem a školní parlament návštěvou pacientů LDN vždy s vlastnoručně zhotoveným
dárečkem. Žáci školy se zapojují i do plošných testování. Tentokrát jsme si ověřili úroveň
znalostí průřezových témat v 8. a 9. ročníku. Žáci 5. a 9. tříd se nevyhnuli 2. celorepublikové
zkoušce ověření znalostí v hlavních předmětech. I přes organizační náročnost tohoto testování
se podařilo akci zajistit bez problémů. Květen patří 3. části projektu My, jež vrcholí školní
akademií v KD Hodonice. Zde žáci ukázali veřejnosti, že chodit do školy v Tasovicích je
správná volba. Archimediáda a naproti ní volejbal dvojic je důkazem, že ani v tomto měsíci se
nezapomnělo na rozvoj ducha i těla.
Velmi důležitá je spolupráce se spádovými mateřskými školami. V průběhu roku navštěvují
starší kamarády a projekt Já, prvňáček jim umožní strávit dopoledne v 1. třídách a zapojit se do
vyučování. Preventivní program u moře v Itálii odlákal téměř stovku žáků na deset dnů mimo
budovu školy. Narušil sice přípravu na závěrečné prověrky, ale nakonec byly známky více či
méně úspěšně uzavřeny, stejně jako přípravy na prezentaci portfólií žáků 5. tříd a obhajobu
absolventských prací žáků 9. tříd. Páťáci se zhostili svého úkolu přímo ukázkově a všem
přítomným dokázali, že je čas přechodu na druhý stupeň. Deváťáci odhodili prvotní obavy a
trému před spolužáky, zkušební komisí i rodiči a svým vystoupením předvedli výborné
zvládnutí požadovaných klíčových kompetencí. Jejich slavnostní veřejné šerpování s předáním
Osvědčení v KD Hodonicích završili prvňáčci svým kulturním programem jako poděkování za
první společný den ve škole. Nastal dlouho očekávaný okamžik rozdání vysvědčení, které je
odměnou za celoroční práci a potvrzením toho, že začaly letní prázdniny.
Pedagogickou radou školy projednáno 28. srpna 2013
Schváleno Školskou radou
…..…………………………..…………………
Mgr. Jana Fajkusová, předsedkyně školské rady
……………..………………………
Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy
Seznam příloh:
1) Počty žáků
2) Zaměstnanci školy
3) Výsledky přijímacího řízení
4) Školní projekt JÁ + TY = MY
5) Výroční zpráva o hospodaření 2012
6) Hodnocení minimálního preventivního programu
7) Hodnocení environmentální výchovy
8) Hodnocení výchovného poradenství
9) Přehled absolventů a výsledků obhajob žáků 9. ročníku
10) Celoroční plán akcí
11) Výroční zpráva o činnosti MŠ Tasovice
12) Testování průřezových témat 8. a 9. ročníku (SCIO)
13) Testování 5. a 9. ročníku (NIQES)
14) Kontrolní prověrky žáků 1. – 9. ročníku
15) Osvědčení o obhajobě portfolií žáků 5. tříd a Osvědčení absolventa žáků 9. tříd
Download

a/ Charakteristika školy - Základní škola, Tasovice