zima
2013
www.obec-kunovice.cz
MK ČR E 20196
RYCHLÉ INFORMACE
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
jménem redakční rady, ale také jménem celého
obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám
chtěli popřát krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a
lásky v novém roce 2014.
Pěkné počtení v předvánočních dnech vám přeje
redakce.
Obec Kunovice zakoupila pro jednotku Sboru dobrovolných
hasičů obce Kunovice věcné prostředky požární ochrany –
rukavice, obuv, hadice, opasky, svítilny a provedla revizi
dýchací techniky. Tato akce je spolufinancována z prostředků
Zlínského kraje.
Zlínský kraj poskytl neinvestiční dotaci na nákup věcných
prostředků požární ochrany ve výši 75 000,- Kč.
Nákupem věcných prostředků požární ochrany pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů obce Kunovice došlo ke zlepšení
technického vybavení této jednotky.
04/2013
OBSAH
(výběr)
INFO OBCE
Usnesení č. 29
strana 2
Slovo starosty
strana 5
Zprávičky ze školky a školy
strana16
INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Jednota Orel Kunovice
strana 22
SPOZ
strana 27
PŘÍLOHY
Historický zápis usnesení
strana 37
Cenové oznámení VaK
Sníh
Zima je v plném proudu a s ní i nepříjemnosti se sněhem. Touto
cestou bychom vás chtěli požádat, abyste svá auta parkovali
mimo veřejné komunikace. Usnadní to tak odklízení sněhu
z hlavních tahů přes naši obec. Děkujeme.
Úřední hodiny OÚ Kunovice během Vánoc
Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Kunovice bude od
soboty 21.12.2013 do neděle 5.1.2014 uzavřen. Prvním úředním
dnem v roce 2014 bude pondělí 6. ledna. Úřední hodiny
zůstávají beze změny.
strana 38
Zpravodaj
čtvrtletník
vydává Obecní úřad Kunovice 153,
756 44
redakce: Tomáš Mareček
[email protected]
www.obec-kunovice.cz
tisk a distribuce: Obecní
úřad Kunovice
NEPRODEJNÉ
Komunální odpad
Namísto 24.12.2013, bude svoz komunálního odpadu v obci
23.12.2013.
uzávěrka dalšího čísla: 10.3.2014
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 2
INFO OBCE:
Usnesení z 29. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice,
konaného dne 4. listopadu 2013
ZO schvaluje:
29/1
program zasedání
29/2
ověřovatele zápisu a členy návrhové komise
29/3
směnnou smlouvu o směně pozemku p.č. 102-zahrada o výměře 419 m2
zapsaného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Kunovice za pozemek p.č. 1334orná půda o výměře 1528 m2 zapsaného na LV č. 433 pro obec a k. ú.
Kunovice s doplatkem obce ve výši 33.167 Kč
29/4
směnnou smlouvu o směně pozemku p.č. 389/2-ostatní plocha o výměře 318
m2 odděleného dle geometrického plánu č. 435-584/2013 z pozemku p.č. 389
zapsaného na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Kunovice za pozemky p.č. 1735/2orná půda o výměře 4 m2 a p.č. 1735/3-orná půda o výměře 89 m2 oddělených
dle geometrického plánu č. 435-584/2013 z pozemku p.č. 1735/1-orná půda
zapsaného na LV č. 245 pro obec a k. ú. Kunovice a smlouvu o bezúplatném
zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku p.č. 1735/1 na pozemcích
p.č. 1737/4, 1737/6 a 1737/8 zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Kunovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 435-584/2013
29/5
kupní smlouvu na koupi pozemků p.č. 499, 500, 501, 502, 510, 512, 514 a 560
zapsaných na LV č. 117 pro obec a k. ú. Kunovice za celkovou kupní cenu
134.008,-- Kč
29/6 kupní smlouvu na koupi spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemku
p.č. 14 zapsaného na LV č. 134 pro obec a k. ú. Kunovice za celkovou kupní
cenu 1.530,-- Kč
29/7
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.7.2013 uzavřené s firmou Mézl a
Janíček, s.r.o., Zašová 17, 756 51 Zašová k projektu „Stavební úpravy
kulturního a společenského centra obce Kunovice čp. 68“ upravující vícepráce
v celkové výši 140.016,14 Kč bez DPH
29/8
smlouvu o dílo s firmou Mézl a Janíček, s.r.o., Zašová 17, 756 51 k projektu
Stavební úpravy budovy čp. 68 ve výši 57.213,56,-- Kč bez DPH
29/9
navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Kunovice, okres Vsetín pro rok 2013 o
částku 45.652,-- Kč
29/10 dodavatele projektové dokumentace pro územní souhlas k projektu
„Vodovodní přípojka k hasičskému cvičišti“ – Ing. Ivo Hradil, Valašské
Meziříčí s cenou 2.500,-- Kč bez DPH
29/11 rozpočtové opatření č. 5
ZO pověřuje:
29/12 starostu obce podpisem smluv, body: 29/3-29/10
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 3
ZO bere na vědomí:
29/13 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
29/14 informace starosty obce
29/15 připomínky občanů
Usnesení z 30. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice,
konaného dne 25. listopadu 2013
ZO schvaluje:
30/1
program zasedání, včetně rozšíření programu o body
30/2
ověřovatele zápisu a členy návrhové komise
30/3
smlouvu o dílo na realizaci projektu „Oprava propustku na chodníku na
nádraží“ – Cobbler, s.r.o. Zašová 633, cena díla 323.754,67 Kč
30/4
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování akce
„Oprava
propustku
na
chodníku
na
nádraží“
ve
výši 101.754,67 Kč
30/5
rozpočtové opatření č. 6
30/6
smlouvu č. 1/2013 o právu provést stavbu sjezdu k pozemku p.č. 1336/6
30/7
smlouvu č. 2/2013 o právu provést stavbu sjezdu k pozemku p.č. 1336/10
30/8
dodavatele zimní údržby v obci Kunovice - fa Marek Kuna, Kunovice 112 a
obec Rajnochovice, Rajnochovice 144 pro místní část Polomsko
30/9
plán inventur 2013 a inventarizační komisi ve složení – předsedkyně Mgr.
Sylva Králová, členové Jiřina Doležalová, Ing. Radek Ochman, Vladimír
Kuchařík
30/10 kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 1335 zapsaného na LV č. 245 pro obec
a k. ú. Kunovice za kupní cenu 217.450,-- Kč
30/11 kupní smlouvu na koupi pozemků p.č. 314/45, 365/12, 1257 a 1258 zapsaných
na LV č. 144 pro k. ú. Kelč-Staré Město za kupní cenu 51.965,-- Kč
30/12 smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
číslo D/2238/2013/KH
ZO pověřuje:
30/13 starostu obce podpisem smluv, body: 30/3, 30/6-8, 30/10-30/12
ZO bere na vědomí:
30/14 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
30/15 informace starosty obce
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 4
Usnesení z 31. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice,
konaného dne 16. prosince 2013
ZO schvaluje:
31/1 program zasedání včetně jeho úprav
31/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise
31/3 rozpočet obce na rok 2014
31/4 rozpočtový výhled obce na roky 2014-2019
31/5 program obnovy vesnice na roky 2014-2019
31/6 nájemce pozemků k zemědělské výrobě – ZD Kelečsko:
– pozemky v k. ú. Kunovice - p.č. 499, 500, 501, 502, 510, 512, 514, 560,
906/20, 1334, 1335, 1527/1, 1676
- pozemek v k.ú. Kelč-Staré Město – p.č. 314/45
31/7 pronájem místnosti v přízemí budovy čp. 142 (bývalá cukrárna) spolku Orel
Jednota Kunovice za 1 Kč bez DPH ročně
31/8 smlouvu o zřízení věcného břemene č. VaK/42/13/26/00492 s VaK Vsetín, a.s.
31/9
smlouvu o spolupráci s obcí Podhradní Lhota k projektu „Cyklostezka Kunovice
– I. etapa“
31/10 územní plán obce Kunovice – vydání územního plánu obce Kunovice:
1. Zastupitelstvo obce Kunovice, v souladu s § 6 odst. 5 písm. c), ve spojení s §
54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4, v
souladu s ust. § 171-174 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, konstatuje ověření, že územní plán není
v rozporu s:
a) Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením vlády č. 929
dne 20.7.2009 zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 270/2009
b) Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni
5.10.2012 (aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo
Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 dne 12.9.2012 s
nabytím účinnosti dne 5.10.2012)
c) stanovisky dotčených orgánů
d) stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje,
jak je uvedeno v části III. obsahu
2. Zastupitelstvo obce Kunovice, jako příslušný správní orgán ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4, v souladu s ust. § 171-174
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 5
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
vydává Územní plán Kunovice Opatřením obecné povahy č. 1/2013 v
rozsahu části V. obsahu.
3. Zastupitelstvo obce Kunovice bere na vědomí informace, obsažené v části
II. a IV. obsahu
předloženého materiálu.
31/11 mandantní smlouvu o dílo na zajištění odborného lesního hospodáře a lesníka
s Ing. Radkem Ochmanem, Kunovice 197
31/12 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro SP na akci Úprava
sociálního zařízení ZŠ a MŠ Kunovice – Ing. Lenka Zádrapová, 42.000,-- Kč
31/13 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro SP na akci Hasičské
cvičiště – Ing. Lenka Zádrapová, 18.500,-- Kč
31/14 poskytnutí finančního příspěvku SPOZ ve výši 4.500,-- Kč
31/15 rozpočtové opatření č. 7
31/16 směrnici č. 1/2013 – Schvalování účetní závěrky obce Kunovice
ZO pověřuje:
31/17 starostu obce podpisem smluv, body: 31/6-31/9, 31/11-31/14
ZO bere na vědomí:
31/18 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
31/19 informace starosty obce
31/20 připomínky občana
Slovo starosty
je to až k neuvěření, jak ten čas letí, a opět se nám po roce přiblížil čas adventu,
Vánoc a vstupu no nového roku 2014. Nejnovější informace, ale i některá
shrnutí či ohlédnutí za letošním rokem Vám přináší náš zpravodaj.
Zhodnocení roku 2013
Jaký byl rok 2013? Změnila se obec za tento rok, a pokud ano, tak k lepšímu?
Rok 2013 byl zcela jistě hodně náročný a úspěšný – máme realizováno 9
dotačních akcí, z toho 4 bylo nutno zkolaudovat (5. akci – oprava propustku,
letos zkolaudovat nestihneme), na tyto projekty se nám podařilo získat bezmála
3,8 mil. Kč dotací, tedy peněz, které by obec bez úspěšného čerpání dotací
musela při realizaci těchto projektů zaplatit ze svého rozpočtu (samozřejmě za
předpokladu, že by se projekt bez získané dotace vůbec realizoval). Náročnost
spočívá jednak v administraci samotných dotací (zpracování žádostí o dotaci,
www.obec-kunovice.cz
ZPRAVODAJ
zima 2013
strana 6
projektové dokumentace, výběrových řízení, apod.), jednak i v samotné
realizaci takovéhoto počtu projektů (změny projektů, více/méněpráce,
komunikace se stavebním úřadem, apod.) Úspěchem určitě také je to, že u všech
letos realizovaných projektů nám byla dotace i proplacena na náš bankovní účet.
V tabulce níže je uveden vývoj čerpání dotací za roky 2005-2013:
Rok
Dotace (v tis. Kč)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
350
157
304
224
2.971
452
3.410
3.025
3.781
Úspěchem je i prodej dvou parcel v novém stavebním obvodu. Tržby z tohoto
prodeje dosáhly částky 575 tis. Kč. Prodej těchto parcel bude v budoucnu
generovat pro obec další příjmy, v menším měřítku prostřednictvím daně
z nemovitostí, v tom větším v podobě příjmů plynoucích z rozpočtového určení
daní na obyvatele, kteří zde budou nově přihlášeni k trvalému pobytu.
Výrazně se změnil vzhled obce, a to hlavně u křižovatky u obecního úřadu –
jsou obnoveny fasády budov obecního úřadu, hasičské zbrojnice a hostince.
Navíc zateplení budov bude do budoucna generovat úspory z vytápění. Dále byl
vybudován nový chodník od obecního úřadu směrem na Kelč, kde se zvýšila
jednak bezpečnost pohybu chodců, ale i rozhledové poměry pro ostatní
účastníky silničního provozu.
V letošním roce bylo z obecního lesa prodáno přes 3 300 m3 dřeva v hodnotě ca
5 mil. Kč při nákladech ca 2 mil. Kč (přesná čísla budou zveřejněna v příštím
vydání zpravodaje po ukončení hospodářského roku). V samovýrobě bylo
vytěženo 75 m3 dřeva, prodej palivového dříví činil 194 m3. V letošním roce
byla výměra obecního lesa zvětšena o 2,7 hektaru (zalesněním zemědělské půdy
vedle závory v Hůře a zakoupením jednoho pozemku na Polomsku) a celková
výměra tak dosahuje 157,8 hektaru. Letos byla také opravena lesní cesta v Hůře
v délce 400 metrů a pořízen nový malotraktor včetně další techniky.
Opět i v letošním roce jsme nemalé finanční prostředky z rozpočtu obce vložili
do nákupu pozemků, konkrétně to bylo 1,2 mil. Kč, celkem bylo nakoupeno
17,78 hektarů pozemků. Část výdajů šla na nákup pozemků pro II. etapu
stavebního obvodu Rybníčka, část šla na nákup zemědělské půdy a část na
nákup pozemků pro zalesnění.
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 7
V roce 2013 se v naší obci uskutečnily již tradiční akce – dětský den,
miniDUATLON, mše k uctění památky Prof. Haši, divadelní představení,
setkání s důchodci či rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou.
Les
Bohužel letošní rok byl významně poznamenán kůrovcem. Celkem jsme
vytěžili 1230 m3 kůrovcové hmoty. Letošní plán 1900 m3 byl díky
tomuto výrazně překročen a skutečnost činí ca 3300 m3. O co jsme v roce
letošním a loňském překročili plán, tak o toto množství bude
pravděpodobně ponížen plán těžby v roce příštím. Plán těžby na příští
rok by se tak pohyboval někde na úrovni 1000-1200 m3.
V příštím roce budeme opět prodávat palivové dřevo, určitě jej bude ale míň než
v tom roce letošním, a to především u tvrdého dřeva (z důvodu celkově menšího
množství vytěženého dřeva a nízkého podílu listnatého porostu v našich lesích),
je tedy možné, že na všechny zájemce se nedostane. Zájemci o palivové dřevo
se mohou od Nového roku přihlásit na obecním úřadu s tím, že prodej bude
probíhat po celý rok dle aktuální situace nahodilé těžby. Doprava dřeva bude
probíhat traktorem s vyvážecí soupravou s objemem naloženého dřeva ca 3-6
m3 na jeden transport, popř. vlastní dopravou kupujícího.
Naše obec v letošním roce nakoupila různé služby v lese od živnostníků či firem
za ca 1,3 mil. Kč (jedná se o činnosti jako těžba či přibližování dřeva, výsadba
stromků, výsek nežádoucích dřevin, úklid klestu, apod). Pokud by někdo z Vás
měl zájem se živit těmito činnostmi na živnostenský list, u starosty obce je
možno získat bližší informace.
Po minulých 10 let zabezpečovala správu našeho lesa firma B.F.P. Lesy a statky
T. Bati. Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 16.12.2013
schválilo jako odborného lesního hospodáře a lesníka pana Ing. Radka
Ochmana, Kunovice 197. Všechny činnosti v lese tak bude od Nového roku
zabezpečovat on na základě uzavřené mandátní smlouvy. Prodej dřeva bude
uskutečňován po vyhodnocení nabídek od jednotlivých obchodníků se dřevem.
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 8
Úvěry obce
Dostávají se ke mně informace, že starosta nebo zastupitelstvo obec zadlužuje.
V loňském roce jsme uzavřeli smlouvy ke dvěma bankovním úvěrům, a to na
vybudování stavebního obvodu, druhý na vybudování fotovoltaické elektrárny.
Smyslem čerpání těchto úvěrů je, abychom při takto finančně náročných akcích
nezabrzdili realizaci dalších projektů, které by bez těchto dvou úvěrů nemohly
být realizovány. Při přijetí bankovního úvěru je nutno zohlednit, za jakým
účelem je tento úvěr přijat. V obou případech se jednalo o vybudování investic,
které nám v budoucnu přinesou příjmy. Ze stavebního obvodu budeme
inkasovat tržby z prodeje stavebních parcel, z fotovoltaické elektrárny zase
z vyrobené a prodané elektřiny. K datu 30.11.2013 činil nesplacený zůstatek
úvěru na stavební obvod 1.840.019 Kč (hodnota neprodaných pozemků činí
3.748.862 Kč – pokud bychom tedy prodali všechny parcely, zaplatili bychom
úvěr a ještě by nám zůstalo 1,9 mil. Kč), u úvěru na fotovoltaickou elektrárnu
činí nesplacený zůstatek ke stejnému datu 535.999 Kč (tržby z prodeje elektřiny
činily za měsíce leden až říjen 124 tis. Kč).
V letošním roce jsme čerpali dva krátkodobé úvěry, které sloužily
k profinancování dotačních projektů. Jednalo se o projekty na pořízení lesní
techniky a na úpravu lesní cesty v Hůře. U obou těchto dotací musela obec
nejprve celý projekt zrealizovat, profinancovat (zaplatit dodavatelům faktury), a
až po zaplacení faktur a po provedení kontrol ze strany poskytovatele dotace je
dotace připsána na bankovní účet obce. Oba tyto úvěry již byly zaplaceny.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, ano, obec je zadlužena, a to k datu 30.11.2013
částkou 2.376 tis. Kč při peněžním majetku obce na běžných účtech ve výši
3.435 tis. Kč. Oba úvěry jsou úvěry investičními, pomocí kterých jsme něco
vybudovali a jejichž výstupy nám v budoucnu něco přinesou. U obou úvěrů je
jejich splácení pokryto budoucími příjmy. Riziko jejich nesplacení obcí je na
nízké úrovni, což dokládá i fakt, že banka po obci nechtěla žádnou formu
zajištění těchto úvěrů (např. zástavní právo budov, pozemků, apod.).
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 9
Dotace
Níže je uveden přehled projektů realizovaných za přispění dotací v roce 2013:
Poskytovatel dotace
Projekt
1. Operační program životního prostředí Zateplení budovy OU a HZ
Revitalizace lokality Pod Polomskem 2. Operační program životního prostředí výsadba zeleně
Hodnota
projektu
(Kč vč. DPH)
Dotace (Kč)
1.126.161,--
659.454,--
343.440,--
300.756,--
742.710,--
245.000,--
4. Operační program životního prostředí Stromořadí v k. ú. Kunovice
817.098,--
717.179,--
5. Státní zemědělský a intervenční fond
3. Státní zemědělský a intervenční fond
Pořízení lesní techniky
825.457,--
409.317,--
6. Ministerstvo pro místní rozvoj
Úprava lesní cesty Hůra – Kunovice
Oprava propustku na chodníku na
nádraží
323.755,--
222.000,--
7. Zlínský kraj
Chodník podél silnice II/439
714.002,--
284.458,--
8. Operační program životního prostředí Zateplení budovy hostince
1.571.046,--
926.319,--
9. Ministerstvo kultury
24.934,-17.000,-6.488.603,-- 3.781.483,--
Nové PC a SW do knihovny
Na hospodaření v lesích jsme letos získali dotace ve výši 93.480,-- Kč od
Zlínského kraje. Zlínským krajem nám bylo také poskytnuto 83.000,-- Kč na
vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů.
K datu vydání zpravodaje byla podána žádost o dotaci na zateplení naší školy
(požadovaná dotace 1,8 mil. Kč při nákladech 2,6 mil. Kč), na zalesnění
zemědělské půdy (dotace ca 125 tis. Kč) a na generální opravu nástavby
hasičské tatry (dotace 500 tis. Kč při nákladech 800 tis. Kč). Během ledna bude
podána žádost o dotaci na vybudování 0,8 km cyklostezky (dotace 2,3 mil. Kč
při nákladech 2,7 mil. Kč).
Další dotační výzvy a jejich podmínky budou zveřejněny během měsíce ledna.
Lze předpokládat podání žádosti o dotaci na rekonstrukci topení nebo na opravu
sociálního zařízení v naší škole, na vybudování parkoviště u kaple nebo na
opravu komunikace na nádraží podél potoka Komárníka. Na příští rok byla opět
zveřejněna výzva na opravy sakrálních objektů, z tohoto dotačního titulu
budeme žádat o dotaci na opravu a nátěr fasády naší kaple.
Zateplení budovy čp. 68
V polovině měsíce listopadu jsme převzali hotové dílo týkající se zateplení
objektu budovy čp. 68 – hostince s kulturním sálem. Bylo provedeno zateplení
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 10
venkovních stěn, stropu nad sálem a bytem, na střechu přísálí byla položena
tepelná izolace s novou střešní krytinou. Byl opraven hromosvod, zbourány 4
komíny, jeden komín byl opraven, byly zazděny dveře ve štítové stěně a jedno
okno ze sálu. Obnoveno bylo také podbití střechy. Ve štítu bylo namontováno
okno sloužící jako montážní a servisní otvor pro plánovanou vzduchotechniku.
Ze zadní strany budovy byly instalovány nové dveře sloužící jako únikový
východ. Projekt byl již zkolaudován. Terénní práce kolem budovy budou
dokončeny na jaře 2014.
Oprava propustku na chodníku na nádraží
V říjnu loňského roku jsme podali u Ministerstva pro místní rozvoj žádost o
dotaci na výše uvedený projekt. Naše žádost o dotaci byla vyhodnocena jako
náhradní. V polovině listopadu jsme byli osloveni poskytovatelem dotace, zda
bychom měli letos zájem danou dotaci vyčerpat za podmínky realizace a
profinancování projektu v letošním roce. Na základě této informace bylo
svoláno zastupitelstvo obce, které odsouhlasilo realizaci tohoto projektu.
Dodavatelem se stala firma Cobbler, s.r.o. Zašová. Práce jsou prováděny dle
stavebního povolení, původní propustek byl zdemolován, tento bude nahrazen
novou dřevěnou lávkou umístěnou na betonových základech. Tímto řešením se
sjednotí vzhled v této lokalitě (lávka stejného typu je i na chodníku pod novým
stavebním obvodem) a dojde k 5-násobnému zvětšení průtočného profilu
potoka. Mimo osazení nové lávky bude provedeno dláždění koryta potoka
v celkové délce 9 metrů a přeložení kabelu veřejného osvětlení pod tuto dlažbu.
Odpady
V posledním období se vyskytly případy, kdy nebyly vyvezeny některé
popelnice s komunálním odpadem. Dle sdělení dodavatele se jedná o případy,
kdy se v popelnici nachází žhavý či teplý popel (riziko požáru svozového vozu),
kdy se v popelnici nachází nevhodný odpad (stavební suť, hlína, kameny,
plasty, sklo, apod.) nebo kdy je popelnice v havarijním stavu a při výklopu by
byla poškozena či zničena. V případě, že se vyvarujete výše uvedeného,
popelnice bude vyvezena.
Letos byla možnost opět vyvážet posečenou trávu či listí na hnojiště směr
Babice. Bohužel i přes zveřejněné pokyny ve zpravodaji, opět se zde
vyskytovaly případy ukládání nevhodného odpadu. Nejčastějším prohřeškem je
dovoz větví, thují a podobného dřevnatého materiálu, který se ale nerozloží a
znehodnotí ostatní materiál. Bohužel objevilo se i větší množství stavební suti
zamaskované listím. Co pak s takovým materiálem – mixem kompostu, kamení
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 11
a větví? Objem dováženého odpadu dokládá, že toto místo stále hojně
využíváte. Nerad bych, abychom museli tento způsob likvidace trávy či listí
zrušit, protože někteří jedinci nejsou schopni dodržovat stanovená pravidla.
Pokud někdo neví, co s větvemi a podobným materiálem, je možné u obecního
úřadu objednat jeho likvidaci štěpkovačem s hodinovou sazbou 220 Kč/hod bez
DPH.
V naší obci jsou zavedena 4 hnízda pro sběr tříděného odpadu. Plasty jsou
sváženy pravidelně ve dvoutýdenních intervalech, vždy v následujícím týdnu po
svozu komunálního odpadu. Ostatní druhy odpadu jsou sváženy na základě
výzvy obecního úřadu. Opět se množí případy, kdy není dodržováno třídění
odpadu a např. plasty se dávají do kontejnerů na papír apod. Prosím dodržujte
správné roztřídění odpadů do jednotlivých typů kontejnerů. Pokud se Vám
stane, že máte větší množství tříděného odpadu, kterým zaplníte kapacitu
kontejneru na jednom hnízdě (např. byl případ, kdy po výměně oken byl
zaplněn jeden kontejner na sklo v jednom hnízdu sklem ze starých oken,
přičemž kontejnery v ostatních hnízdech byly téměř prázdné), oznamte toto
prosím na obecním úřadu, abychom jej nechali vyvézt.
Územní plán
Zastupitelstvo obce dne 16.12.2013 vydalo nový územní plán. Průběh
schvalování byl dlouhý. O pořízení nového územního plánu bylo rozhodnuto
zastupitelstvem dne 25.6.2008. Nyní, tedy po více jak pěti letech, je nový
územní plán schválen, účinnosti nabude v lednu 2014. V roce 2010 nám byla na
pořízení nového územního plánu poskytnuta dotace ve výši 192.000,-- Kč.
Vydání nového územního plánu v prosinci 2013 je v souladu s podmínkami
přijaté dotace.
Škola
V měsíci listopadu byla ve škole provedena kontrola příslušným pracovníkem
hygieny. Byly zjištěny závady nejen méně závažného charakteru, který již byly
odstraněny, ale i závady vážné. Tyto si vyžádají pravděpodobně v příštím i
následujícím roce větší investice ze strany obce. Musí být upraveno sociální
zařízení školy a školky, taktéž jako nevyhovující je označeno umístění
elektrických přímotopů v tělocvičně. V příštím roce, pokud bude schválena
dotace, bude provedeno zateplení budovy. Stavební povolení máme vydáno i na
rekonstrukci topení (plynové kotle s rozvody teplé vody do radiátorů). Nově
tedy ještě musíme řešit stavební povolení na rekonstrukci sociálního zařízení.
www.obec-kunovice.cz
ZPRAVODAJ
zima 2013
strana 12
Uvidíme, zda se podaří získat dotace i na topení a na sociální zařízení tak,
abychom vše realizovali během letních prázdnin příštího roku.
Před vstupem do školy bude do konce roku osazena nová brána. Během
zimního období, kdy bude na střeše školy sníh (na fotovoltaických panelech),
bude brána zamčena a jako vstup do budovy bude využíván pouze vchod ze
strany školky.
Pronajímané pozemky
V tabulce níže je uveden aktualizovaný přehled pozemků a ceny nájmu za
posledních 11 let tak, jak obec pronajímá pozemky k zemědělské činnosti
jednotlivým zemědělcům.
Přehled pronajímaných pozemků v letech 2003-2013 (nájemné v Kč/ha, výměra
v ha)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ZD Kelečsko
ZD Podhradní
Lhota, a.s.
Josef Kuna,
Kunovice 112
2012 2013
39,8 44,1
Výměra
79,9
79,9
79,9
79,9
79,9
75,0
74,0
59,5
65,5
Nájemné
200
200
200
200
200
600
600
600
600
600
1000
Výměra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,2
19,4
Nájemné
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Výměra
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
2,97
2,97
3,26
Nájemné
11771500
18,1 19,2
600*- 600*1000 1000
14,5 15,1
1500
355
355
355
355
355
600
600
600
600
Marek Kuna,
Kunovice 112
Výměra
0
0
0
0
0
0
0
14,9
15,5
Nájemné
0
0
0
0
0
0
0
600
600
Petr Dohnal,
Kunovice 4
Výměra
0
0
0
0
0
0
0
0
1,2
1 000 1 000
11,3 11,9
Nájemné
0
0
0
0
0
0
0
0
600
1000
Vladimír Duba,
Rajnochovice
216
CELKOVÁ
VÝMĚRA
Výměra
0
0
0
0
0
0
0
0
1,0
1,0
Nájemné
1000
1,0
600*
0
0
0
0
0
0
0
0
600
600*
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
75,8
77,0
77,4
86,5
92,9 110,7
* 600 Kč/ha je sjednána u pozemků na Polomsku
Se všemi nájemci je smluvně ošetřeno, že obci k ceně nájmu připočítávají daň
z nemovitosti.
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 13
Výsadby stromořadí
Počátkem listopadu bylo dokončeno a převzato dílo výsadeb stromořadí, a to
v lokalitě Na Stráži, Za Lipovcem, Pod Hůrou a Na Páně pod vysílačem
směrem k Háji. V rámci projektu bylo vysázeno 152 ks neovocných stromů a
159 stromů ovocných. V lokalitě Za Lipovcem bylo provedeno srovnání terénu,
odstranění starých křovin i černých skládek. Součástí projektu je i následná péče
o stromy v délce 2 let.
Stavební obvod
V letošním roce jsme prodali 2 stavební parcely, k prodeji je dále nabízeno 10
parcel. Tržby z prodeje těchto dvou parcel přesáhly částku 575 tis. Kč. Po
zkolaudování rodinných domů na těchto dvou parcelách by se měl počet trvale
bydlících obyvatel naší obce rozšířit o min. 5 občanů.
V příštím roce bychom chtěli získat územní rozhodnutí k vybudování chodníku
podél silnice II/150 k novému stavebnímu obvodu – spojnice mezi chodníkem
na nádraží a novým chodníkem v Rybníčkách. Projekt obsahuje i dvě nové
autobusové zastávky. V současné době máme hotovu studii tohoto řešení, ze
které vzešly investiční náklady na tuto akci ve výši ca 900 tis. Kč. Během
příštího roku bude požádáno o územní rozhodnutí na tuto stavbu.
Výzva spolkům k předložení dokladů k poskytnutým příspěvkům, žádosti o
příspěvky v roce 2014
Všem subjektům, které letos obdržely finanční příspěvek z obecního rozpočtu,
připomínám, že by měly v souladu se smlouvou do 15.1.2014 předložit
obecnímu úřadu vyúčtování tohoto příspěvku. Termín pro podávání žádostí o
čerpání prostředků z obecního rozpočtu v příštím roce je opět do 31.3.2014.
Parkování
Během letošního roku bylo problematičtější v důsledku realizace zateplení fasád
parkování u obecního úřadu či za hospodou. Nyní se již vše vrátilo do
původních kolejí. Žádám Vás, abyste neparkovali před garážemi hasičské
zbrojnice, kde jsou osazeny značky zákazu zastavení, a nebránili tak výjezdu
hasičských vozidel. Také Vás žádám, abyste neparkovali u hospody na
chodníku a tím nebránili chodcům v bezpečném průchodu. Z parkoviště za
hospodou to není zase tak daleko.
To samé platí i pro parkování vozidel na veřejných komunikacích. Bohužel
někteří občané trvale parkují na komunikacích, na výzvy nereagují, zmenšují
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 14
průjezd ostatních vozidel, někdy i zamezí průjezdu. U některých stačí opravdu
jen málo - otevřít si bránu a vjet na svůj pozemek. Bohužel u některých je i toto
velký problém. A to nehovořím o zimním období, kdy se tento problém dále
prohlubuje. Další problémem je parkování na chodníku. Kudy má projít rodič
s kočárkem, když na chodníku stojí auto? Musí auto obejít a přitom musí
vstoupit do silnice. Jaký má pak význam budovat chodníky, když fungují jako
parkoviště?
Zimní údržba
Pokud by měl někdo z Vás problém během zimy s nedostatečnou zimní údržbou
komunikací či chodníků v určitých lokalitách, dejte mi prosím vědět, ať tyto
činnosti naplánujeme jinak.
Plán činnosti pro rok 2014
Co nás čeká v příštím roce, to opět bude záviset na úspěšnosti získávání dotací.
Nicméně hlavní investice budou v příštím roce pravděpodobně směřovány do
školy (již zmíněné zateplení, sociální zařízení, topení). V případě schválení
dotací budeme realizovat výstavbu cyklostezky či parkoviště u kaple, opravu
fasády kaple nebo opravu komunikace na nádraží podél potoka Komárníka. Na
nádraží bychom chtěli realizovat rozšíření stávajícího veřejného osvětlení.
V rozpočtu na příští rok počítáme s tržbami za prodej stavebních parcel ve výši
1 mil. Kč, což obnáší prodej 3 pozemků. Bohužel výrazným způsobem do ceny
zasáhne s největší pravděpodobností schválená změna zákona o DPH, kdy u
stavebních pozemků bude muset být k prodejní ceně připočítána DPH ve výši
21 %, což při prodejní ceně 299 Kč činí 63 Kč (výsledná cena by pak činila 362
Kč/m2). Zvážit, zda se cena za stavební pozemky zvýší či zůstane stejná (ale
s nižším skutečným výnosem pro obec), musí zastupitelstvo vyřešit v prvních
měsících následujícího roku. Na již prodaných pozemcích začnou jejich noví
vlastníci budovat první rodinné domy.
V příštím roce by se měly konat všechny již tradiční kulturní, společenské či
sportovní akce.
Důležitou skutečností také je, že příští rok je rokem volebním. Věřím, že většina
realizovaných projektů se podaří uzavřít před koncem stávajícího volebního
období tak, aby na nové zastupitelstvo nepřecházely nedodělky či resty. Stejně
tak je důležité, aby nové zastupitelstvo mělo na co navázat a mělo k dispozici
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 15
schválené projektové dokumentace a tím se neztratil minimálně jeden rok, než
se dokumentace nakreslí a schválí stavebním či vodoprávním úřadem.
Jménem svým, jménem zastupitelů i jménem zaměstnanců obce Vám všem
přeji klidné prožití Vánočních svátků, spoustu dárků pod stromečkem a do
Nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a radosti.
Ing. Josef Haša
starosta
Zprávy z knihovny
Katalog knihovny konečně přístupný na internetu!
Dobrá zpráva pro čtenáře a uživatele knihovny! Od listopadu je na webových
stránkách knihovny www.kunovice.knihovna.info přístupný katalog knih naší
knihovny. Chcete si přečíst určitou knihu? Potřebujete knihy ke studiu? Sháníte
povinnou četbu a nevíte, zda ji máme v naší knihovně? Nyní stačí podívat se na
webové stránky knihovny a otevřít záložku On-line katalog. Zde lehce zjistíte,
zda máme požadovanou knihu v naší knihovně a zda je k dispozici nebo je
právě vypůjčená. Pak už jen stačí zajít do knihovny a knihu si půjčit nebo
rezervovat u knihovníka.
Jak vyhledat knihu v katalogu:
- vyhledáte stránky knihovny www.kunovice.knihovna.info
- rozkliknete záložku On-line katalog; kliknete na : Vstup zde
- otevře se nabídka, vyberete si Vyhledávání; kliknete na Vyhledávání v
katalogu
- napíšete název knihy, dáte enter nebo Vyhledat
- pokud se kniha nezobrazí, nemáme ji ve fondu naší knihovny
-pokud knihu máme, zobrazí se název knihy a další údaje
- kliknete na název knihy, zobrazí se záznam ke knize a pod ním je tabulka
Údaje o exemplářích, kde zjistíte, zda je kniha volná nebo vypůjčená.
Vyzkoušejte si z pohodlí domova, jak katalog funguje a co všechno můžete
zjistit o knihách, které máme v naší knihovně!
Knihovna na besedách ve škole
Ve středu 23. října 2013 jsme navštívily s p. Ruskovou z Městské knihovny
Valašské Meziříčí naši základní školu, kde si p. Rusková na dvou besedách
povídala s dětmi o tom, jak se dělá knížka. Nechyběla ani pohádka na závěr
besed. Spolupráce se školou bude pokračovat, s p. ředitelkou byly domluveny
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 16
exkurze do naší obecní knihovny, kde se děti podívají, jak to vypadá v
knihovně, dozví se, jak si půjčovat knihy, budou si moct prohlédnout
nejzajímavější nové dětské knihy. Zároveň jsme se dohodly, že v naší knihovně
budou probíhat výstavky prací dětí ze základní školy.
Za čtenáře i za sebe bych chtěla poděkovat panu M. Škařupovi , který daroval
místní knihovně větší množství knih.
Nový výměnný soubor knih v knihovně
V listopadu jsme dostali do knihovny nový výměnný modrý cirkulační soubor,
ve kterém je celkem 135 nových knih. V souboru najdete beletrii, knihy naučné,
dětské knihy. Konkrétní seznam knih naleznete na webových stránkách
knihovny www.kunovice.knihovna.info v záložce Výměnné soubory. Výměnný
cirkulační soubor má knihovna zapůjčen na dobu 1 roku, tedy do listopadu
2014. Proto neváhejte a přijďte do knihovny co nejdříve, po roce už tyto knihy v
knihovně nenajdete!
Ve výměnném souboru najdete knihy od známých autorů, např. Sandra
Lanczová, Jacqueline Wilsonová, Dagmar Lhotová, Joy Fieldingová, Arthur
Conan Doyle, Terry Pratchett, Roman Cílek, Arnošt Lustig, Agatha Christie,
Simon Mawer, Meg Cabotová, Rex Stout, James Patterson, Klára Janečková,
Thomas Brezina a další.
D.Marečková, knihovnice
Zprávičky ze školky a školy
Školní rok 2013/2014 v naší škole již tradičně zahájila paní ředitelka Mgr.
Cmerková symbolickým prvním zvoněním. Ve školním roce 2013/2014
navštěvuje ZŠ 22 žáků od prvního do pátého ročníku a 21 dětí MŠ.
V tomto školním roce pedagogický sbor na ZŠ pracuje v původním složení.
Došlo ke změně v personálním obsazení pedagogů v MŠ. Po rodičovské
dovolené se vrátila paní učitelka Andrea Mikuláštíková a paní učitelka Monika
Hrušková. Za práci v MŠ vedení školy i rodiče poděkovali odcházející zastupující paní učitelce Gabriele Horké.
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 17
V prvních měsících školního roku se děti vedle intenzivní výuky ve školních
prostorách zdokonalovaly v dopravní výchově organizované SVČ Domeček na
dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí.
Žáci 3-5 ročníku absolvovali dvacet lekcí plaveckého výcviku pod vedením
instruktorů plavání v krytém bazénu ve Valašském Meziříčí.
Další z pravidelně se opakujících akcí školy „Drakiáda“ se nekonala v určeném
termínu z důvodu nepříznivého počasí. Plnohodnotně ji však nahradila
Drakiáda, která byla součástí branně sportovního projektového dne, který se
uskutečnil ve středu 9.10.2013. Tento den byl zaměřen především na dopravní
výchovu. Hlavní náplní dne byla bezpečnost v silničním provozu, dodržování
zásad správného přecházení vozovky, znalost nejdůležitějších dopravních
značek a značení. Drakiáda byla pro děti hezkou tečkou za vydařeným dnem.
Všechny děti pouštěly svého draka, koupeného nebo vlastnoručně vyrobeného.
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 18
Nejlepší draci byli vyhodnoceni a děti pochváleny za velkou snahu a
samostatnost při pouštění draků, vhod jim přišla i sladká odměna.
V rámci kulturních akcí, děti pod vedením pedagogů nacvičily kulturní program
na setkání seniorů v Kunovicích. O tom, že se akce všem líbila, vypovídá i
krásná fotodokumentace dostupná na internetových stránkách obce.
Doba adventní je charakteristická pro naši školu tvorbou adventních věnců a
přípravami na nejradostnější svátky - svátky vánoční.
Ve škole opakujeme zpívání známých koled na slavnostní rozsvícení vánočního
stromu v naší obci a připravujeme program na vánoční besídku.
V MŠ i ZŠ vyrábíme s dětmi malé dárečky – překvapení pro rodiče, babičky,
dědečky, sourozence. Tradičně i letos budeme tvořit a zdobit perníčky a těšit se
na blížící se Vánoce.
Na konci povídání o naší škole nesmíme zapomenout na to nejdůležitější, to je
poděkovat všem, kteří svou účastí na akcích a zájmem o naši školu přispívají
k šťastnému a zdravému rozvoji dětí naší obce Kunovice.
Všem přátelům a příznivcům naší školy, členům dobrovolných spolků v obci
Kunovice přejeme příjemné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do
nového roku 2014!
ZŠ a MŠ Kunovice
Kvapilová Hedvika
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 19
Jubilanti v období leden – březen 2014
75. let
50. let
Horňáková Marie
Matuštík Miroslav
Králová Sylva
Vrajová Marie
Gába Josef
Škařupa Ladislav
Herman Ferdinand
81. let
Gábová Vlastimila
55. let
Vozák Miloš
Slavík Jaroslav
Kuchaříková Ivana
82. let
Frantová Marie
Hrušková Marie
60. let
Škařupa František
Ovčáčíková Ludmila
Válek Libor
83. let
Kubějová Ludmila
87. let
Stieberová Jaroslava
Kundrátová Marie
Králová Marie
65. let
Hrušková Emilie
Zbrožek Antonín
70. let
Frýdek Pavel
Nenutilová Anna
Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v dalším životě.
Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší rubrice jubilanti, napište nám na
emailovou adresu: [email protected] nebo dejte prosím vědět na
OÚ.
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 20
INFO SPOLKŮ:
SDH Kunovice
Milí čtenáři „kunovského štěku“ a obzvláště rubriky SDH Kunovice, dovolte
mi, abych Vám přiblížil příjemné, ba i nepříjemné prožitky naší sezóny 2013.
Připadá mi, že se píše stále dokola to samé: v zimě zimní příprava, na jaře jarní
tréninky a přes sezónu samý závod. Musím říct, že letošní zimní příprava byla
více méně individuální a záleželo na každém, kdo se jak k tomu postavil.
Ovšemže se našli výjimky, které „dřely“ i za ty, co se celou zimu jen váleli, ale
to k tomu patří. Přes zimu se chodilo běhat ven a to musím říct, že nás
nezastavily ani 50cm sněhové vrstvy ☺. Zimní výběhy jsme prokládali
posilovnou, spinningem, plaváním a mírnou atletickou přípravou v tělocvičně
v Loučce. Už je asi zvykem, že každé jaro se scházíme celý tým a domlouváme
se, jak by měla probíhat nadcházející sezóna. Letos jsme na naší „schůzi“ přijali
mezi sebe nového sportovce z nedalekých Babic - Petra Marečka. Museli jsme
si jej zaučit, protože někteří členové měli mimo domácí soutěže i soutěže
mezinárodní. Petr se nám osvědčil jako výborný závodník a hlavně dobrý člen
do naší party. Poté přišly soutěže, začali jsme hodně zostra. První soutěž byla
okrsková soutěž v Babicích. Byly to nervy, ale naštěstí jsme ji vyhráli a
postoupili do okresního kola. Okresní kolo se nám povedlo jak nikdy jindy a
s přehledem jsme vyhrávali jednu disciplínu za druhou a lehce postoupili na
krajské kolo. Na krajském kole to ovšem pro nás bylo osudné. Můžu to popsat
pár slovy: ten den měla naše očekávaná štěstěna zavřený krám. Po urputném
zápolení s časem jsme skončili na 2. místě, což znamenalo nepostoupení na
Mistrovství ČR. Nejspíš Vám nikomu nic neřekne, že František Kunovský dal
za náš tým krásný čas 15:96 a stal se vítězem jednotlivců na krajském kole! Ale
pro ty co se v tom vyznají, musí vědět, že tento čas patří mezi pár nejlepších
časů celé ČR, a my jsme jen rádi, že ho máme v tymu a že s námi drží „basu“.
Další ohlédnutí za soutěžemi
Jednou nádhernou soutěží je vždy ta domácí. Musím říct z pohledu závodníka,
že když si navlékáte dres, na kterém je napsán název obce, ve kterém jste
vyrůstal, a za chvíli máte jít na start, kde se na vašich 20 vteřin přišlo podívat
spousta lidí, kteří věří, že ukážete to nejlepší, co je ve vás, a pokusíte se
zabojovat o přední příčky, tak to ve vás vyvolá strašnou zodpovědnost, ale také
velké nahecování. Tuto soutěž jsme vyhráli s rekordem trati a tím i splnili to, co
se od nás očekávalo ☺. Naše domácí soutěž byla zařazena do Vsetínské ligy.
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 21
Dovolte mi, abych se zatavil nad touto ligou. Tato liga měla 12 závodů a
zúčastnilo se jí 12 týmů. Z těchto závodů jsme 6 vyhráli, 2x jsme skončili 2, 2x
jsme měli N a ty zbylé 2 jsme nejeli vůbec. A po celkovém součtu všech bodů
jsme skončili na krásném 1. místě! Zároveň s touto ligou jsme rozjeli i ligu
Přerovskou, ale tam už se nám zas tak nedařilo, a na finálové soutěži jsme brali
až bramborovou 4. Musím říct, že za celou sezónu jsme opět prožili pár krizí,
pár krásných chvil, ale i tak napínavé chvíle, že by při ní člověk překousl pětku
kulatinu ☺.
Jednou z posledních soutěží byla soutěž „O Zlatý pohár hejtmana Zlínského
kraje“. Na tuto soutěž jsme nasadili to nejlepší, co v našem týmu je. A stále
zaučujeme našeho nováčka Petra Marečka, který šel první pokus. Po prvním
pokuse to s námi vypadalo bledě, tak po opravdu dlouhé debatě jsme se
domluvili na nové taktice. Po výborné práci strojníka a krásnému nástřiku obou
proudařů jsme tuto soutěž nakonec vyhráli a domů si dovezli krásný pohár
hejtmana Zlínského kraje!
Musím také vyzvednout výbornou práci našeho trenéra Vladimíra Kuchaříka,
který nás dal dohromady. Stojí při nás v dobrém i zlém, informuje se vždy o
našich výsledcích, vše si zapisuje a také nám hlídá naši skromnou kasičku. Dále
bych za nás za všechny chtěl poděkovat naší úžasné pokladnici Marii
Hermanové, která má z nás strašné nervy. Samozřejmě jedna z největších
podpor byla i ze strany obce.
Co bychom to byli za tým, kdybychom neměli i své fanoušky, kteří nás
doprovázeli na každé postupové soutěži a mlátili do bubnu, jak diví, když viděli
vyběhnout jednoho z nás v zeleném trikotu.
Náš tým byl v sezóně 2013 složen z mnoha slavných jmen: František
Kunovský, Jakub Těšický, Tomáš Foukal, Petr Mareček, Tomáš Gába, Lukáš
Bartek, Pavel Dohnal, Michal Frydrych, Radim Škařupa, Marek Pavelka, Petr
Kuchařík.
Byla to krásná sezóna!
Petr Kuchařík
Je konec roku a já bych chtěl poděkovat všem členům sboru, výjezdové
jednotce za práci pro sbor, i všem občanům Kunovic a našim fanouškům za
přízeň v letošním roce a zároveň všem popřát krásné prožití vánočních svátků a
v novém roce hlavně zdraví.
I na podzim jsme nezaháleli a činnost byla pestrá. Družstvo mužů postoupilo do
finále v soutěži „O zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje“. Soutěž se konala
v Jarcové a kluci dosáhli vynikajícího výsledku a vyhráli tento pohár, který se
jim ještě vyhrát nikdy nepodařilo (dříve ho vyhrály jen naše ženy a to třikrát).
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 22
V říjnu jsme uspořádali zabijačku na ukončení sezóny a taky pro naše fandy a
sponzory. Kluci pak uspořádali krásné sportovní odpoledne s netradičními
útoky a jinými sportovními disciplínami.
V letošním roce obdržela obec pro výjezdovou jednotku dvě dotace. První ve
výši 8000,- Kč, za niž jsme pořídili nové pneumatiky. Druhou nyní v listopadu
ve výši 75 000,- Kč, za niž jsme pořídili revizi dýchací techniky, lana, pláště
proti dešti, opasky, rukavice, gumové holiny, broďáky, zkrátka vše pro potřeby
při výjezdech za nepříznivých povětrnostních podmínek. I v roce 2014 žádáme
o dotaci, tentokrát na repasi naší tatry, hlavně na nádrž a opravu čerpadla a
dalších armatur.
Závěrem bych vás chtěl všechny pozvat na náš tradiční ples, který se koná
18.1.2014. Již nyní nacvičujeme nová vystoupení a o zábavu a občerstvení
bude postaráno.
Akce pořádané v příštím roce:
28. 2. 2014 Pochovávání basy
2. 3. 2014 Vodění medvěda
20. 9. 2014 Pohárová soutěž
Vladimír Kuchařík
Jednota Orel Kunovice
Cyrilometodějská cyklopouť po České republice
Je tomu bezmála devět let, kdy se konala první cyklopouť pod „křídly“
uherskobrodského Orla. Tehdy poprvé organizovaně, ve větší skupině, šláplo ve
Znojmě do pedálů přes 100 cyklistů, aby po pěti etapách dorazili do rakouského
poutního místa Mariazell, kde se tehdy uskutečnila Středoevropská pouť.
Cyklistická pouť konaná v letošním roce velkého jubilea 1.150 let příchodu
svatých Cyrila a Metoděje, chce přispět k oslavám a zároveň navázat na tu
předchozí, jež vedla do Říma.
Cyrilometodějskou cyklopoutí chceme opět dát sportu smysl v podobě
propojení sportu, kultury a duchovna. Tyto hodnoty nechť jsou příkladem pro
dnešní dny, kdy i sportování je spojeno s řadou těžkostí a problémů.
Sportovat s radostí, bez rozdílu politických názorů, pohlaví či věku, je ideálně
spojena v křesťanské organizaci Orel, která o to cyklopoutěmi usiluje.
Každá (nejen cyklistická) pouť má svůj start i cíl. Důležitá je však i samotná
cesta. Pro start jsme zvolili srdce naší vlasti – katedrálu svatého Víta, Václava a
Vojtěcha na Pražském hradě. Cíl pak na Velehradě, na místě, kde svoji pouť
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 23
zakončili také dva svatí slovanští bratři. Další místa, ať již průjezdu nebo
dojezdu jednotlivých etap, byla vybrána tak, aby vedla přes místa spojená
s českými světci nebo poutními místy. Stará Boleslav (Svatý Václav), Jablonné
v Podještědí (Svatá Zdislava) nebo Králíky (Hora Matky Boží).
Jak bylo zmíněno výše, cyklopoutě už si za předchozí ročníky vybudovaly
společenství cyklistů napříč všemi generacemi, které se teď setkává nejen při
cyklopoutích. Z řady navázaných přátelství vzešlo také nejedno manželství.
Rádi tedy mezi sebou uvítáme další zájemce, jak ty pevné ve víře, tak hledající,
tápající nebo ty, kteří touží strávit pouť ve skupině, která nehledá sebe, ale
nejvyšší ctnosti – víru, lásku a naději.
Letošní cyklopoutě jsme se zúčastnili a musíme organizačnímu týmu, který se
staral o naše duchovní i tělesné zdraví, pitný režim, či přepravu našich zásob
upřímně poděkovat.
Ohlédnutí za letošní Orelskou poutí na Svatém Hostýně 25. 8. 2013
Tisíce poutníků zaplnily prostor před mariánskou bazilikou na svatém Hostýně.
Připomněly si tak 104. výročí vzniku sportovní organizace Orel. Pouť se
uskutečnila u příležitosti 70. narozenin kardinála Dominika Duky a 65.
narozenin arcibiskupa Jana Graubnera.
Slavnostní průvod s orelskými prapory zahájil pro kdysi zakázanou sportovní
organizaci Orel největší událost roku - orelskou pouť na svatém Hostýně.
Hlavními hosty byli kardinál Dominik Duka a arcibiskup Jan Graubner. Pro
tisíce poutníků by byla mariánská bazilika příliš malá, proto se mše svatá
uskutečnila venku. Kardinál Duka i arcibiskup Graubner organizaci podpořili i
připevněním štítků se svým jménem na žerď orelského exilového praporu.
"Organizace, která vznikla ze silné myšlenky, dovedla chytit za srdce lidí a
vybudovat atmosféru rodiny," uvedl arcibiskup Jan Graubner.
V roce 1947 se na Hostýně uskutečnila největší orelská pouť, tehdy se jí
zúčastnily desetitisíce lidí. Právě tady dal Orel hlasitě najevo, že s nástupem
totalitního režimu nesouhlasí. O rok později musel spolek ukončit svou činnost.
"Mnoho našich lidí bylo zavřeno a také třeba můj strýc byl 11 roků ve vězení,"
svěřil se starosta sportovní organizace Orel Stanislav Juránek.
Svou činnost Orel obnovil až po pádu komunismu v roce 1990. Dnes má na 20
tisíc členů a zájem o něj ze strany veřejnosti neustále roste.
Připojili jsme se ke kelečským Orlům, kteří na Svatý Hostýn vypravili autobus.
Josef a Anna
Hrušková
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 24
Jak jsme šli na výšlap ke Kunovské rozhledně.
Byla neděle 29. září. A už od rána bylo vidět, že bude pěkný den. Říkám si,
nebylo by špatné vyrazit někam na odpolední procházku do přírody. Ještě, že
otec Jan v kostele po mši svaté připomněl, že Orli z Kunovic pořádají výšlap na
rozhlednu. Dobrý nápad. Už vím kam půjdu, tam jsem ještě nebyla! Rychle
dovařím oběd, pokludím, vezmu
Karolínku a Tomáška (to jsou moji
menší vnuci) a rychle autem do
Kunovic, kde je ve 13. hodin sraz u
kapličky.
Po milém přivítání paní Hruškovou
jsme se vydali na cestu.Na Drahách se
k nám přidali další účastníci výšlapu a
tak jsme pomalu šli po stezce profesora
Rudolfa Haši kolem rybníků, za
doprovodu zpěvu a kytary Máji
Hruškové. Kluci proběhli lesem a
samozřejmě jejich radost byla veliká,
když se jim podařilo najít několik
hřibů.
Po zdolání několika překážek (stromy
přes cestu), jsme byli v cíli. Na
rozhledně následoval malý kvíz pro
děti, poutavý výklad paní Hruškové,
občerstvení a cesta zpět.
Bylo to pěkné odpoledne, za které bych chtěla organizátorům poděkovat. Škoda
jen, že se setkaly dvě akce najednou (v kostele vyprávěla Zdenka Černochová o
účasti v Riu). Asi by nás bylo ještě víc.
Ať Vám Pán Bůh pomáhá a žehná při Vaší práci.
Růžena Korečková Podolí
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 25
Zelfest 2013
Letos se v naší obci již po páté uskutečnil „Zelfest“, přehlídka pokrmů ze zelí,
spojená ze soutěží o nejlepší pokrm. Tuto akci každoročně pořádá jednota Orel
Kunovice, kde jinde, než v sále naší hospody.
Musím se přiznat, že jsem vlivem různých okolností, tuto akci ještě neviděla a
tak jsem byla ráda, že mi to letos vyšlo a mohla jsem se zúčastnit. Z počátku se
zdálo, že bude menší účast, ale postupně se místa u stolů zaplnila místními i
přespolními návštěvníky. Po úvodním slově paní dr. Sehnalové, přišly děti ze
sportovního kroužku, který vede paní Hrušková, a ukázaly, že umí nejen
závodit, ale i
přednášet a
hezky zpívat.
Následovalo
vystoupení
taneční
skupiny
„
Ruty Šuty“
z Kelče, kdy
zejména
starší chlapci
a
děvčata
tančili
na
profesionální
úrovni.
Nesmím
zapomenout na naši místní hudební skupinu “Dolbík a jeho šelmy“, která
provázela hrou a zpěvem po celé odpoledne.
Ale to nejdůležitější teprve přišlo po těchto vystoupeních. Na stole byla
přichystána přehlídka soutěžních pokrmů ze zelí. Postupně jsme mohli ochutnat
celou řadu dobrot počínaje zelňačkou, přes různé pečivo až po zapékané
brambory s kysaným zelím. Každá dobrota měla své číslo a tak jsme svým
hlasováním určili vítěze. První cenu získala paní Miroslava Sýkorová, se svými
kapsičkami plněnými zelím a klobásou. Na druhém místě se umístnila paní
Liduška Perutková a třetí místo patřilo Jiřce Doležalové. Děvčata obdržela za
své výrobky pěkné ceny. Tak nám to odpoledne pěkně uteklo! U stolu jsme si
pěkně popovídali, přišel mezi nás i pan farář Jan a s tím je vždy pěkné posezení.
Zpěváci na podiu pěkně a s chuti zpívali a tak mohu říct, že to byla zase jedna
vydařená akce. Díky patří všem, kteří se o to zasloužili a snažili se obohatit
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 26
kulturní dění v naší obci. Těším se na další ročník. Přijďte i Vy, určitě se
pobavíte.
Marie
Novosadová
Sportovky
Sportovní kroužek od září pravidelně navštěvují: Anetka Zavidčáková, Zuzanka
a Cilka Vaculovy, Simonka a Martin Páníkovi, David Machačík, Jakub Sýkora,
Ondra a Honzík Krutílkovi. Letos jsme absolvovali několik kratších i delších
výletů na kole: na Stráž, k potoku v Podhradní Lhotě /☺ i s koupáním/, Lhota Babice – Kunovice, stříleli jsme z luků, trénovali badminton a hráli různé
míčové hry. V prosinci plánujeme výlet do badmintonové haly a bruslení na
rybníku.
Víkend s Orlem
Jedenáct dětí z Orla se 24.5. - 25. 5. 2013 zúčastnilo „víkendovky” v Choryni.
Autobusem jsme jeli přes Valašské Meziříčí do Choryně. Po večeři jsme hráli
soutěže a hry - na policajty a zloděje, noční schovávanou, opékali a zpívali u
táboráku. Ten den byla „Noc kostelů“ tak nás pan farář provedl setmělým
kostelem i kůrem. Přespali jsme na faře a po snídani jsme se zúčastnili mše
svaté pro babičky v kapli choryňského kláštera. Pak nás otec Jan provedl
hospodářstvím a klášterní zahradou. Po úklidu jsme se vraceli spokojeni domů.
Děkujeme Máji Hruškové za odvoz batožiny a panu Novosadovi a otci Janovi
za dovoz dětí domů.
Ústřední turnaj v badmintonu Polná
23. 11. 2013 se v Polné uskutečnil ústřední turnaj v badmintonu. Za účasti 29
hráčů z 8 jednot se odehrál turnaj ve třech kategoriích – ženy, muži do 15 let,
muži nad 15 let. Naši jednotu reprezentovali: Ondřej Krutílek, Martin Páník a
Jakub Novosad.
Třetí místo a pohár vybojoval Kuba, Ondra se umístil na čtvrtém a Martin na
šestém místě. Všem gratulujeme!!!
Výsledková listina:
1. Šincl Filip – Rovensko
2. Šincl Martin – Rovensko
3. Novosad Jakub - Kunovice u Valašského Meziříčí
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 27
Srdečně Vás zveme na plánované akce:
15. prosince 2013
1. leden 2014
11. leden 2014
Adventní koncert v kapli v Kunovicích
Novoroční vycházka „Okolo Kunovic“
Tříkrálová sbírka
Bližší informace k jednotlivým akcím budou vyvěšeny na nástěnce.
Anna Hušková
SPOZ
Přichází konec roku a s tím je vždy spojeno bilancování toho, co jsme udělali
či neudělali během celého roku. Ať se nám dařilo nebo ne, mnohdy nás mohl
provázet smutek a jindy radost, štěstí, to vše do našeho uspěchaného života
patří.
Také já bych se chtěla pozastavit nad činností SPOZ v Kunovicích.
V letošním roce členky navštívily 44 jubilantů.
Nejstaršími spoluobčankami jsou paní Františka Hrušková, č.p.51 a paní
Štěpánka Šindelková, č.p. 84, které oslavily krásných 93 let. 92 let oslavila paní
Ludmila Horňáková, která nyní žije v penzionu v Bílé Vodě. 91let má paní
Růžena Adamcová č.p.118 a pan Jaroslav Hruška č.p.1.
Senioři nás vždy přivítají vlídně a mile, jde jen o to, abychom na ně
nezapomínali a věnovali jim chvilku svého času.
V březnu jsme měli možnost shlédnout divadelní představení Vesnický
felčar v podání Rožnovského divadelního spolku Div.Och.. V dubnu se
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 28
uskutečnila mše svatá k 50. výročí od úmrtí pana prof.dr.ing. Rudolfa Haši,
která se nesla v mysliveckém duchu.
V červenci jsme ve spolupráci s farní radou uspořádali mši svatou u kapličky
Svaté Anny s malým pohoštěním, o které se postarali naši hasiči. Někteří
občané ji nazvali malou poutí v naši obci.
Na všechny tyto akce, vždy přišlo hodně lidí, za což jim patří dík.
V měsíci říjnu jsme spolu s OÚ uspořádali setkání pro naše seniory. Setkání
bylo velmi milé. O kulturní program se postarala naše základní i mateřská škola
a také naše mladé hasičky. K poslechu a tanci se představila naše místní kapela
,,Dolbík a jeho šelmy“.
V prosinci jsme do svazku obce přivítali naše nové občánky: Rostislava
Ochmana, Štěpána Stojana, Martina Šimíka, Sebastiana Kleibla, Lucii
Uvízlovou, Anetu Marečkovou a Radima Staňka. Z rukou pana starosty rodiče
obdrželi finanční dar od OÚ v hodnotě 2000 Kč.
Na všech těchto společenských událostech se podílely naše členky SPOZ. Za
jejich obětavost, trpělivost a svůj volný čas, který věnují nám všem, jim patří
velký dík. Věřím, že naše spolupráce bude úspěšná i příští rok. A kdyby se našel
někdo z řad mladších a chtěl s námi být ve sboru, rádi jej přivítáme mezi sebou,
vždyť tradice by se měly zachovávat a předávat dále.
V letošním roce se narodily tyto děti: Rostislav Ochman, Štěpán Stojan,
Martin Šimík, Sebastian Kleibl, Lucie Uvízlová, Aneta Marečková, Radim
Staněk.
Sňatek uzavřeli: Šárka Fábíková a Petr Šimík, Eva Jurenková a Jaroslav
Slezák.
Rozloučili jsme se s: p. Zdeňkem Blažkem, p. Annou Krajčíkovou, p.
Filoménou Pavelkovou a p. Marii Hruškovou.
Říká se, že o Vánocích se otevírají lidská srdce. Ano, je tomu tak – co to
však znamená? Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy jí
více dávají najevo a nestydí se za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění a
k usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem. Víme, že není
prospěšné, když nad našim hněvem ,,zapadá slunce“. To platí sice obecně a
každodenně, ale o Vánocích to má svůj zvláštní význam.
Milí spoluobčané, s přicházejícím vánočním časem a novým rokem Vám
chci v tomto uspěchaném čase popřát jménem svým a SPOZ, hodně zdraví,
štěstí, osobní a rodinnou pohodu, radost ze života v následujících dnech a po
celý nový rok 2014.
Předsedkyně SPOZ
Iva Skýpalová
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 29
MS Podhůří Kunovice
Z historie myslivosti
V dávných dobách se "myslivost" provozovala výhradně jako lov z důvodu
obživy.
Za feudalismu získává panovník s vlastnictvím veškeré půdy výhradní právo k
lovu a toto právo mohl také dále propůjčovat. V roce 1388 se lov stává
nařízením krále Václava IV. výsadou pro vrchnost. Lov byl kratochvílí a sloužil
hlavně k reprezentaci. Dochází k rozvoji zbraní, a to loveckých mečů, kuší, ... a
koncem 17. století se objevují lovecké ručnice, další techniky lovu do sítí a
různé druhy štvanic.
V roce 1573 vychází Usnesení českého sněmu, které obsahovalo nařízení o
ochraně zvěře, a tímto se myslivost stala povoláním.
V 17. - 18. století se lovci z řad šlechty sdružovali v loveckých řádech (v roce
1695 hrabě František Antonín Sporck zakládá velmi známý Řád sv. Huberta).
V roce 1786 Josef II. prohlásil všeobecným honebním patentem právo
myslivosti za právo státu a tento jej mohl dále svěřovat.
Po roce 1848 vydává císař František Josef I. v Olomouci Říšský patent o
myslivosti č. 154, který spojil právo myslivosti s vlastnictvím půdy. Honitby se
začínají dělit na vlastní a společenstevní.
V roce 1856 byl vydán zemský zákon o myslivosti v Čechách, v roce 1873 na
Moravě
V letošním roce slavíme významné 90. výročí vzniku naší Českomoravské
(tehdy Československé) myslivecké jednoty. Jednota byla založena v roce 1923
a slučovala, stejně jako dnes, řadu spolků.
Již za první republiky byl vydán zákon č. 98 tzv. Malý honební zákon, který
stanovoval dobu hájení a dobu, kdy smí být zvěř lovena.
Vládním nařízením o myslivosti č. 127/1941, se mění výměra nově vzniklých
honiteb a je povinné členství v České myslivecké jednotě.
V roce 1947 zákon o myslivost č. 225 sjednocuje právo myslivosti pro celý stát.
V roce 1961 dochází ke sjednocení Československé myslivecké jednoty a Zväzu
poľovníckych ochranných sdružení na Slovensku v Československý myslivecký
svaz. Zákon o myslivosti č. 23/1962 odděluje myslivost od vlastnictví pozemků,
člověk postupně bere zvěři její přirozené prostředí, pokračuje se ve zcelování
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 30
pozemků do velkých lánů, výsadbě monokultur a samozřejmě i díky jiným
vlivům dochází k velmi významným úbytkům drobné zvěře (zajíci, bažanti,
koroptve, ...). V monokulturách dochází k významnému nárůstu počtu zvěře
černé (divoká prasata), která je zde chráněna před intenzivním pohybem lidí.
V roce 1992 vychází Zákon o myslivosti č. 270/1992, a nejnovějším zákonem je
zákon č. 449/2001. Minimální výměra honitby je stanovena na 500 ha.
MS Podhůří Kunovice, o.s.
Naše honitba je společenstevní a myslivost v našich podmínkách je jistě
otázkou tradice, ale i služby a posláním a v žádném případě není levnou
záležitostí.
Nebudeme zde rozebírat nákup mnoha metráků cukrové řepy (po namrznutí
nepodléhá rozkladu) a další zajišťování krmiva, protože toto patří k samozřejmé
péči o zvěř. Naše snahy o znovu zazvěření nákupem bažantů a jejich
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 31
vypuštěním v lokalitě nad rybníkem se bohužel zatím nenaplňují dle očekávání,
ale uvidíme po zimě, která plíživě přichází.
V našem sdružení chceme dát prostor i pánům Martinu Jiříčkovi a Tomáši
Gábovi, kteří se stali našimi novými právoplatnými členy a byli se všemi
poctami na honu, který se konal 9. 11. 2013, slavnostně přijati mezi myslivce.
Foto: Nově pasovaní myslivci
V příštím roce nás čekají díky novelizaci zákonů významné změny, především v
názvu sdružení, bude nutno přepracovat stanovy a ostatní související
dokumentaci.
Děkujeme všem našim příznivcům za podporu naší činnosti, zveme vás na
tradiční Štěpánskou vycházku, sraz máme 26. 12. 2013 v 8 h v Hostinci "Na
rozcestí"
Myslivecké sdružení vám všem přeje
Vánoce plné radosti a pohody,
dobrou náladu, která hřeje i v mrazu,
štěstí, zdraví a ten nejkrásnější
Nový rok!
Myslivosti zdar!
Výbor MS Podhůří Kunovice, o.s.
Farní rada
Farní a pastorační rada informuje
Benefiční koncert pro kostel Dobrého Pastýře v Loučce
V neděli 24. listopadu 2013 se uskutečnil v našem farním kostele
v Loučce koncert. Byl to koncert pro kostel Dobrého Pastýře v Loučce, který se
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 32
v současné době připravuje na velkou generální opravu. Oprava elektrických
rozvodů, topení, omítky, výmalba, výměna lavic a oprava varhan. Tyto opravy
budou velmi náročné a také budou vyžadovat spoustu peněz. Někdo může
namítnout, že nás kunovické to nemusí zajímat, ale opak je pravdou. Je to farní
kostel a my, naše obec pod farnost Loučka patříme. Když to uvedeme do reálu,
tak je to pro nás všechny. Vždyť kostel slouží nám všem, každý z nás jej aspoň
jednou v životě bude potřebovat nebo už jej potřeboval. Jak, přece např. při
přijímání svátosti křtu, prvním svatém přijímání, biřmování, svatbě a posledním
rozloučení. Nesmíme opomenout pravidelné mše svaté. Každý podle svých
potřeb.
Svým umem se nám představila Schola Dobrého Pastýře, Honza a
Dominika Hradilovi z Podhradní Lhoty, Maruška a Mirek Míčovi, Sbor svatého
Huberta. Na závěr jsme mohli slyšet Hebrejské písně v podání quintetu pod
vedením paní MgA. Terezy Válkové – Czech Ensemble Baroque Quintet. Pro
naši farnost to byla čest, že jsme mohli tyto osobnosti přivítat a společně
vytvořit krásnou atmosféru pro toto umělecké i duchovní vystoupení.
Velké poděkování patří paní Doc. Janě Janěkové, za její průvodní slova
během koncertu. Je to vynikající herečka, režisérka, zpěvačka a fotografka.
Manželům šéfdirigentu Romanu a Tereze Válkovým a celému jejich sboru.
Vytvořili krásnou atmosféru a byli patrony nad tímto hudebním představením.
Na koncert přijal pozvání i generální vikář Mons. Josef Nuzík z Olomouce, jeho
krásné a povzbuzující slovo na závěr, udělalo tečku za tímto nedělním večerem.
Patří mu dík, za jeho čas, který si pro nás udělal. Rovněž i panu senátoru Jiřímu
Čunkovi.
Při koncertu byla sbírka na opravu farního kostela. Finanční
částka byla vložena na speciální účet u České spořitelny č. 351763626399/0800, který je určen na sbírky pro opravu kostela.
Na toto číslo účtu můžete kdykoliv přispět. Na darovanou částku můžete od
správce farnosti P. Mgr. Jana Rimbaly dostat potvrzení, které lze uplatnit
při ročním vyrovnání daní.
V pokladničce bylo: 21.502,-Kč + 50 eur, které byly směněny.
Celkem bylo na účet vloženo: 22.849,-Kč.
Farní rada děkuje všem, kteří přispěli finančním darem, modlitbou,
umem či přiložili ruku k dílu. Za to vše vám patří dík. Vždyť bez společného
přičinění bychom nevytvořili tak krásnou atmosféru, která na koncertě byla.
Snad to byl pro všechny nejen kulturní, ale i duchovní zážitek.
Také byl vytvořen kalendář, který je složený z fotografií, vystihuje život
a dění v naší farnosti - obcích. Obsahuje církevní i civilní jména a svátky.
Zakoupením tohoto kalendáře přispějete na opravu farního kostela v Loučce.
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 33
Kalendář je možno zakoupit na Obecních úřadech v Loučce, Kunovicích,
Podolí a v kostele v Loučce. Cena 100,-Kč za ks.
Věříme, že v následujícím čase budeme prožívat chvíle naplněné
duchem lásky a vzájemného porozumění.
Přejeme vám pokojné prožití adventu, radost z narození našeho
Spasitele a hojnost zdraví v novém roce. A našemu kostelíčku přejeme, aby
brzy zazářil v plné kráse.
Za Farní a pastorační radu I.Skýpalová
Betlémské světlo
Snahou každého světla je prozářit tmu…
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když
v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti,
nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města
Florencie.
Římský papež Urban II. (1088-1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby
zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů
především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených
křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se
na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal,
že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně
z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po
několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik
otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko
v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do
války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou
nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po
souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a
zároveň poslední Betlémské světlo.
A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma
jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem
postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se
z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.
Jak tedy Světlo dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se zrakově postiženými
dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě byla určena především pro ně. Z fondů
sbírek se prostředky uvolnit nemohly a tak se pracovníci rozhlasu obrátili se
svojí žádostí na leteckou společnost AUA a cestovní kancelář Raiffeisen. Tak
bylo zajištěno, že jedno dítě a malý televizní štáb pojedou do Betléma pro
světlo zdarma. V té době však ještě v důsledku politických situací bylo
www.obec-kunovice.cz
ZPRAVODAJ
zima 2013
strana 34
zapotřebí spousta povolení, navíc pro natáčení v zemi tak dbající na
bezpečnostní opatření, jako je právě Izrael. Díky ochotě všech
zainteresovaných, se ale podařilo vše zvládnout včas. A tak od roku 1986 se
začala novodobá éra dovozu Betlémského světla. V současné době se
Betlémské světlo přepravuje zástupci skautů z Betléma – Izraele letecky do
Vídně. Z Vídně vlakem do Brna a z Brna již nasmlouvanými vlaky se rozveze
po celé republice. V letošním roce bude přivezené Betlémské světlo, 21.12.
vlakem, Os 3205 z Hranic na Moravě 8:51 hodin do Valašského Meziříčí
v 9:22 hodin.
V naší vesnici zajišťuje každoročně Betlémské světlo paní Zdenka
Černochová, pro kostel v Loučce a ostatní zájemce, kteří chtějí mít
prozářený dům Betlémským světlem o Vánocích. Pro Betlémské světlo si
tedy můžete přijít 24. prosince do svých lucerniček při pásmu Živého
Betléma v Loučce. Do Farního kostela Dobrého Pastýře v Loučce před a po
mši svaté a po celý den, až do štědrovečerní večeře v Kunovicích k paní Ivě
Skýpalové a paní Zdence Černochové.
Program mší o Vánocích
24.12.
22:00 Štědrý den
25.12.
08:00 Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční
26.12.
08:00 Svátek sv. Štěpána, 2. svátek vánoční
29.12.
1.1.
08:00 Svátek Svaté rodiny
08:00 Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok
www.obec-kunovice.cz
ZPRAVODAJ
zima 2013
strana 35
Kulturní akce v roce 2014 ( do března) v obci Kunovice
Kdy?
Co?
1. ledna
11.ledna
18. ledna
15.února
2.března
únor-březen
Novoroční „Okolo
Kunovic“
Tříkrálová sbírka
IX. hasičský ples
11. Farní ples
Vodění medvěda
Dětský karneval
Kde?
Kontakt
hostinec Na rozcestí
Anna Hrušková
obec
hostinec Na rozcestí
hostinec Na rozcestí
obec
hostinec Na rozcestí
Anna Hrušková
SDH Kunovice
ZŠ Kunovice
Srdečně zveme na pásmo
které se uskuteční v úterý 24. prosince 2013
v 10:00 hodin v parku T. Bati v Loučce.
Přijďte společně s námi pocítit kouzelnou
atmosféru Štědrého dne a odnést si
nezapomenutelný zážitek oživením si události,
která se odehrála před více než 2 000 lety.
--------------------------------------------------------
Informujeme občany o uzavření stezky prof. Haši v katastru Hůra po dobu
konání tradičního Štěpánského honu (26. 12. 2013, 8-15 hod.) z důvodu
bezpečnosti. (pořádá MS Podhůří Kunovice)
--------------------------------------------------------
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 36
TJ SOKOL Kunovice pořádá v sobotu 28. 12. 2013
2013
Vánoční turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče
Začátek turnaje od 10:00 hod – děti do 14 let,
od 13:30 – dospělí od 15 let a výše.
Zápis hráčů proběhne půl hodiny před zahájením v sále hostince Na
rozcestí.
Startovné je 50,- Kč pro dospělé hráče.
Srdečně zveme všechny příznivce sportu a dobré nálady.
--------------------------------------------------------
Novoroční výšlap „Okolo Kunovic“
1. 1. 2014 sraz v 15 hodin u kaple
--------------------------------------------------------
Tříkrálová sbírka v naší obci bude probíhat v sobotu 11. ledna 2014.
--------------------------------------------------------
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 37
Příloha č.1 – historické zápisy usnesení zastupitelstva obce Kunovice
Usnesení č. 6
ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Kunovice ze dne 30.9.1993
Obecní zastupitelstvo v bodě:
1/6
rozhodlo neprodloužit nájemní smlouvu p. Fr. Žídkovi, místnost pod obecním
úřadem bude nabídnuta k pronájmu
2/6
schvaluje zaplacení požadavku ZŠ v Kelči o příspěvek na výuku za 2 žáky ve
výši 1.102,- Kč. Požadavek ZŠ v Loučce – 20.000,- Kč – uhradit jen 10.000,Kč s tím, že zbytek bude uhrazen po vyúčtování nákladů za III. čtvrtletí.
3/6
stanovuje poplatek za uložení odpadu na skládce 20,- Kč za m3 .
4/6
schvaluje vstup obce do Sdružení obcí na plynofikaci Záhoří.
5/6
stanovuje výši nájmu obecní půdy na 355,- Kč z ha v období od 1.10. do
30.9.1994.
6/6
stanovilo termín 15.10.1993 k zaplacení dlužné částky za pronájem
pohostinství p. Petru Kulendovi. V případe nezaplacení – výpověď
z nájemního vztahu.
7/6
p. Wiesnerová je od 1.10.1993 osvobozena po dobu 6 měsíců od placení
poplatků z prodeje alkoholu a tabákových výrobků, prodaných v pohostinství
Jamajka.
Zapsala: Králová
Usnesení č. 7
ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Kunovice ze dne 4. 11. 1993
Obecní zastupitelstvo v bodě:
1/7
rozhodlo zaslat nájemci Petru Kulendovi výzvu k zaplacení dlužné částky
vypracovanou právníkem
2/7
posoudilo starostou předložené varianty na skládku PDO v Bystřici pod
Hostýnem, jeví se vhodná varianta č. 2
3/7
vyslechlo informaci o sdružení VESGAS
4/7
vyslechlo informaci o stavbě ČOV, nabízenou službu na geometrické zaměření
obce Báňskými projekty rozhodlo využít až po schválení IŽP Olomouc
5/7
pověřilo starostu k jednání s nájemcem obecního lesa /Jihomoravské lesy/
ohledně zaplacení nájmu za rok 1993
6/7
schválilo žádost ČSČK o finanční příspěvek s tím, že upřesní výši požadované
částky
7/7
zamítá žádost pana Vladislava Škařupy, Kunovice č. 110, na zakoupení části
obecního pozemku u jeho novostavby, protože by to ohrozilo právo jeho
souseda ke vjezdu do stodoly.
Zapsala: Králová
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 38
Příloha č.2
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 39
Příloha č.3
Příloha č.4
www.obec-kunovice.cz
zima 2013
ZPRAVODAJ
strana 40
Články od přispěvovatelů nejsou upravovány.
Uzávěrka dalšího čísla je 10.3.2014. Prosím o zasílání podkladů do nastávajícího čísla
na email: [email protected], popř. doneste podklady na Obecní úřad
v Kunovicích.
www.obec-kunovice.cz
Download

Zpravodaj Obce Kunovice