Licence: D17R
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)
Období:
IÈO:
Název:
12 / 2012
45671745
Vod.a kan. Znojemsko ZSO
Období
Èíslo
Syntetický
položky
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
1.
2.
Název položky
úèet
Bìžné
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
2 942 583 046,31
990 944 051,00
1 951 638 995,31
1 865 362 816,07
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenèní limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní pøedmìty
Stavby
Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí
Pìstitelské celky trvalých porostù
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanèní majetek
Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem
2 804 745 220,90
505 688,00
990 944 051,00
15 688,00
1 813 801 169,90
490 000,00
1 748 184 691,94
490 000,00
15 688,00
490 000,00
15 688,00
490 000,00
490 000,00
2 804 239 532,90
4 221 812,00
990 928 363,00
1 813 311 169,90
4 221 812,00
1 733 106 431,94
4 120 555,00
2 361 889 650,44
319 397 418,00
727 438 060,00
259 577 325,00
1 634 451 590,44
59 820 093,00
1 638 704 368,44
34 406 463,00
3 912 978,00
3 912 978,00
114 817 674,46
55 875 045,50
16.04.2013 6h52m 1s
012
013
014
015
018
019
041
044
051
031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
114 817 674,46
14 588 260,00
061
062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: D17R
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
Období
Èíslo
Syntetický
položky
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Název položky
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Dlouhodobé pùjèky
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanèní majetek
Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek
Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé pohledávky z ruèení
Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
Obìžná aktiva
Zásoby
Poøízení materiálu
Materiál na skladì
Materiál na cestì
Nedokonèená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Poøízení zboží
Zboží na skladì
Zboží na cestì
Ostatní zásoby
Krátkodobé pohledávky
Odbìratelé
Smìnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní èinnosti
Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù
Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek
Pohledávky ze sdílených daní
16.04.2013 6h52m 1s
úèet
Bìžné
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
063
067
068
069
043
053
14 588 260,00
462
464
465
466
468
469
471
137 837 825,41
137 837 825,41
117 178 124,13
28 721 829,00
11 409 855,00
28 721 829,00
11 409 855,00
21 145 690,00
9 600 000,00
945 455,00
945 455,00
5 715,00
111
112
119
121
122
123
131
132
138
139
311
312
313
314
315
316
317
318
319
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: D17R
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
Období
Èíslo
položky
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
9.
11.
12.
15.
16.
17.
Syntetický
Název položky
Pohledávky za zamìstnanci
Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní
Daò z pøíjmù
Jiné pøímé danì
Daò z pøidané hodnoty
Jiné danì a poplatky
Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Pohledávky za úèastníky sdružení
Krátkodobé pohledávky z ruèení
Pevné termínové operace a opce
Pohledávky z finanèního zajištìní
Pohledávky z vydaných dluhopisù
Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady pøíštích období
Pøíjmy pøíštích období
Dohadné úèty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanèní majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Jiné cenné papíry
Termínované vklady krátkodobé
Jiné bìžné úèty
Bìžný úèet
Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù
Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù
Ceniny
Peníze na cestì
Pokladna
16.04.2013 6h52m 1s
úèet
335
336
341
342
343
344
346
348
351
361
363
365
367
371
373
381
385
388
377
251
253
256
244
245
241
231
236
263
262
261
Bìžné
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
90 804,00
90 804,00
98 104,00
4 402 421,00
9 238 480,00
4 402 421,00
9 238 480,00
603 391,00
10 838 480,00
2 634 814,00
2 634 814,00
109 115 996,41
109 115 996,41
96 032 434,13
109 039 126,43
45 387,98
109 039 126,43
45 387,98
95 944 082,43
58 452,70
13 320,00
13 320,00
12 782,00
18 162,00
18 162,00
17 117,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: D17R
Èíslo
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
Syntetický
položky
C.
I.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
6.
III.
1.
2.
3.
D.
I.
1.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Název položky
úèet
Období
Bìžné
Minulé
PASIVA CELKEM
1 951 638 995,31
1 865 362 816,07
Vlastní kapitál
Jmìní úèetní jednotky a upravující položky
Jmìní úèetní jednotky
Transfery na poøízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody
Jiné oceòovací rozdíly
Opravy minulých období
Fondy úèetní jednotky
Ostatní fondy
Výsledek hospodaøení
Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období
Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení
Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
1 926 507 855,32
2 379 010 371,77
3 070 449 113,89
85 963 014,88
1 849 052 077,39
2 276 844 480,89
3 044 975 286,89
9 270 951,00
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvìry
Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù
Dlouhodobé pøijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z ruèení
Dlouhodobé smìnky k úhradì
Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery
Krátkodobé závazky
Krátkodobé úvìry
Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky)
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù
Jiné krátkodobé pùjèky
Dodavatelé
Smìnky k úhradì
16.04.2013 6h52m 1s
401
403
405
406
407
408
777 401 757,00-
777 401 757,00-
452 502 516,4524 710 112,95-
427 792 403,5029 709 783,04-
427 792 403,50-
398 082 620,46-
25 131 139,99
16 310 738,68
3 426 733,26
3 426 733,26
5 311 500,00
5 311 500,00
21 704 406,73
10 999 238,68
12 717 965,23
2 889 969,18
419
493
431
432
441
451
452
453
455
456
457
458
459
472
281
282
283
289
321
322
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: D17R
Èíslo
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
Syntetický
položky
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Název položky
Krátkodobé pøijaté zálohy
Závazky z dìlené správy a kaucí
Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé
Pøijaté zálohy daní
Zamìstnanci
Jiné závazky vùèi zamìstnancùm
Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní
Daò z pøíjmù
Jiné pøímé danì
Daò z pøidané hodnoty
Jiné danì a poplatky
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Závazky k úèastníkùm sdružení
Krátkodobé závazky z ruèení
Pevné termínové operace a opce
Závazky z finanèního zajištìní
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù
Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery
Výdaje pøíštích období
Výnosy pøíštích období
Dohadné úèty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky
úèet
324
325
326
327
331
333
336
341
342
343
344
345
347
349
352
362
363
366
368
372
374
383
384
389
378
Období
Bìžné
Minulé
92 619,00
56 337,00
65 357,00
38 862,00
241 496,00
200,00
27 950,00
200,00
197 680,00
4 411 109,50
100 000,00
197 680,00
994 433,50
100 000,00
3 887 000,00
6 684 787,00
* Konec sestavy *
16.04.2013 6h52m 1s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
Download

ROZVAHA - BILANCE