Ob�asník Zbýšova �
v�novaný nejnov�jším aktualitám��
2/2011
DUBEN–�ERVENEC
Z OBSAHU:
��Pravidelné rubriky
��Z �innosti místních zájmových organizací
��Záv�r školního roku
1
Přijetí nejlepších žáků na konci školního roku na radnici města mělo slavnostní atmosféru.
Vzpomínkou bude všem jedinečný zážitek, diplom, zápis v pamětní knize a drobné praktické dárky, které předal starosta města. Více uvnitř zpravodaje.
Foto na titulní straně: Nejlepší žáci ZŠ a dívky účinkující při vítání občánků
2
Foto Ing. Vladimír Ryška
Slovo starosty
Ve svém příspěvku bych se tentokrát v první části zmínil o problematice
přijímání dětí do mateřské školy a dále bych vás chtěl informovat o investičních
akcích, které byly, jsou a budou ještě do konce roku realizovány.
Přijímání dětí do mateřské školy přineslo v letošním roce značné emoce a i na
moji hlavu padala kritika, že město nic nedělá pro navýšení kapacity školky. Již
před dvěma lety, když vedení města zjistilo, že přibývá narozených dětí, provedlo
rekonstrukci budovy a navýšilo kapacitu o jednu třídu na 86 dětí. V loňském roce
bylo na základě výjimky Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje umístěno v MŠ 92 dětí. K zápisu přišlo v květnu tohoto roku 65 dětí. Po té probíhala další
jednání s KHS o navýšení kapacity předškolního zařízení. Jednalo se i o otevření
třídy v základní škole a také o rekonstrukci objektu bývalé Mateřské školy na Masarykově ulici, kde dnes působí Základní umělecká škola Oslavany – Zbýšov, kterou
navštěvuje 180 žáků. Byla zvažována i přístavba MŠ, kerá by si ovšem vyžádala
asi 3 mil. Kč. Po velmi komplikovaných jednáních s KHS JmK jsme s ředitelkou MŠ
dosáhli toho, že nám byla povolena výjimka a kapacita MŠ byla dočasně – do 31. 8.
2014, zvýšena na 101 dítě. Kapacita zařízení je tím pádem maximálně využita co
se týká interieru školky, výdejny stravy i školní zahrady, protože na 1 dítě jsou dnes
požadovány 4 m2 venkovní plochy a rozšíření školní zahrady je nerealizovatelné.
Nakonec bylo ve školce umístěno 38 dětí, které to nejvíce potřebovaly. Mateřská
škola musela vzít zpět i 10 dětí, které by již měly navštěvovat základní školu, ale
bylo doporučeno, aby ještě zůstaly v MŠ, protože školní výuku by nemusely zvládnout. Během prázdnin bude u MŠ vybudováno nákladem téměř 600 tis. Kč nové
dětské hřiště. Tolik v kostce k problematice MŠ.
Nyní bych se rád zmínil o investičních akcích. V současné době probíhá
rekonstrukce vstupu do obřadní smuteční síně. Vyžádá si částku 600 000 Kč.
V současné době končí výběrové řízení na zhotovitele nového sběrného dvora
odpadů, který bude realizován v objektu bývalého Svazarmu. V nejbližší době
bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce čistírny odpadních
vod, kterou pořídíme s dotací Státního fondu životního prostředí nákladem bezmála 60 mil. Kč. Na hřbitově byly vykáceny další stromy – většinou břízy, které
ohrožovaly návštěvníky hřbitova i pomníky. Následně byly vyfrézovány všechny
pařezy, což jistě vylepšilo vzhled našeho hřbitova. Další akcí bude oprava schodů
u Základní školy na ul. J. A. Komenského, u zdravotního střediska a na Sičku. Na
Sičce je plánováno rozšíření komunikace u domu č. p. 427–429, čímž se zvýší
počet míst k parkování. V nejbližší době by měla být provedena oprava chodníku
na Majrově od ul. J. A. Komenského k vile a na ul. J. A. Komenského od Jiráskovy
ul. až k základní škole. Lepší vzhled a tepelnou izolaci radnice zajistí nová okna,
78 kusů oken bude vyměněno během srpna i ve fasádě ZŠ I. Během prázdnin by
měla proběhnout i rekonstrukce topného systému v městském kulturním centru
na Jiráskově ulici. Samostatným vytápěním objektu se ušetří nemalé finanční
prostředky. Do školní jídelny byl nákladem 280 tis. Kč pořízen nový konvektomat
na přípravu jídel. Průběžně jsou prováděny opravy bytového fondu města.
Závěrem bych rád všem popřál pěkné prožití prázdninových dnů a načerpání
nových sil do zbytku roku.
Vratislav Široký
3
VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA
USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RM,
konané dne 21. 03. 2011
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 2. schůze Rady města Zbýšova
připomínky pana K. k návrhu smlouvy na pronájem pozemku na Majrově
písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech
města k 28. 2. 2011 ve výši 10 620 113,16 Kč
program zasedání ZM dne 28. 3. 2011
doručené žádosti o přidělení obecních bytů
informaci starosty o přípravě investičních akcí pro letošní rok
informaci starosty o vrácení půjčky 30 000 Kč od KTS Ekologie Zastávka, s. r. o.
infomaci o zajištění LSPP v Ivančicích do 30. 6. 2011
Ö přijala
–
opatření ke snížení dluhu na nájemném z bytů
Ö schválila
–
v souladu s ust. § 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
– smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem obřadní smuteční síně ve Zbýšově č. p. 635 s Pohřební službou Rekviem Rosice p.
Trávníček
– smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č.
320/1 o výměře 48 m2 před kinem s Ing. T. Ludvou
– smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem provozu občerstvení v areálu na koupališti s Ing. T. Ludvou
Ö projednala a schválila
–
–
znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 16010006972 s Telefónica O2 Czech Republik, a. s. – vedení pro Paspol, Havířská ul.
návrh obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Ö rozhodla
–
–
4
o dodavateli akce Rekonstrukce a rozšíření VO na Dolině – firmě DUR
plus Zastávka z důvodu nejnižší nabídnuté ceny
o poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům – organizacím a jednotlivcům na činnost v roce 2011
Ö zamítla
–
žádosti Obce Zastávky a Města Oslavan o uhrazení příspěvku na neinvestiční výdaje základní školy na žáky s trvalým pobytem ve Zbýšově
Ö projednala a zamítla
–
žádost p. J. H. o sloučení jí požadované změny ÚP města Zbýšova s již
schválenými a projednávanými změnami
USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 28. 03. 2011
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
informaci starosty o jednání RM dne 21. 3. 2011
písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech
města, který k 28. 2. 2011 činí 10 620 113,16 Kč
informaci starosty o přípravě investičních akcí města k realizaci v roce
2011
žádost pana I. I. o umožnění výcviku dravců na haldě a zamítavé stanovisko Honebního společenstva Zbýšov k uvedenému záměru
obsah textu letáku šířeného ve čtvrti Padělky k záměru výstavby obchodního centra a benzinové čerpací stanice u silnice III. třídy při vjezdu do
Zbýšova
další podněty a připomínky členů ZM
Ö projednalo a schválilo
–
–
–
DRO č. 1/2011
prodeje pozemků pod garážemi ve čtvrti Padělky a na Jiráskově ul žadatelům
pozemku parc. č. 1511/22 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. M. J., Zbýšov, 21 m2
pozemku parc. č. 1511/23 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. T. T., Zbýšov, 21 m2
pozemku parc. č. 1598/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. L. F., Zbýšov, 18 m2
pozemku parc. č. 1598/56 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. Š., Babice
u Rosic, 35 m2
pozemku parc. č. 1598/60 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. K., Zbýšov,
25 m2
pozemku parc. č. 1598/63 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. V., Zbýšov, 22 m2
pozemku parc. č. 1598/78 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. K., Zbýšov,
20 m2
pozemku parc. č. 1598/117 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. H., Zbýšov,
21 m2
pozemku parc. č. 1598/104, 1598/159, 1598/160 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. L. H., Zbýšov, 21 m2
v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
záměr prodeje pozemků
parc. č. 1598/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
5
–
parc. č. 1598/52 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
parc. č. 1598/65 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
parc. č. 1510/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
parc. č. 1319/12 o výměře 10 m2 na Láně v k. ú. Zbýšov
parc. č. 882/10 o výměře 10 m2 v lokalitě Malý díl v k. ú. Zbýšov u Oslavan
znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 16010006972 s Telefónica O2 Czech Republik, a. s.
Ö pověřilo
–
starostu V. Širokého zastupováním města na Valné hromadě Honebního
společenstva Zbýšov dne 15. dubna 2011
Ö projednalo
–
bez připomínek návrh OZV pro pohyb psů ve městě
USNESENÍ Z 4. SCHŮZE RM,
konané dne 18. 04. 2011
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 3. schůze Rady města Zbýšova
písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech
města 31. 3. 2011, který činí 11 288 129,63 Kč a o čerpání rozpočtu za
1. Q 2011
doručené žádosti o přidělení obecních bytů
informaci starosty o přípravě investičních akcí pro letošní rok
o zamítnutí žádosti o dotaci Nadace ČEZ na veřejné hřiště
o havárii kanalizace na Sičce a připravovaném přeložení potrubí
informaci starosty o změně vedení Honebního společenstva Zbýšov po
jeho valné hromadě
informaci o dodávce nových hracích prvků do zahrady mateřské školy
v ceně cca 600 tis. Kč, firmou Saternus, dětská hřiště s. r. o., Český Těšín a podmínkách dodávky
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Objevujeme svět
s Permoníčky
problém nedostatku financí na mzdy nepedagogického personálu základní školy
Ö zrušila
–
usnesení RM 5/2/11/1, týkající se nájemného za užívání pozemku na
Majrově
Ö stanovila
–
6
nájemné za pronájem pozemku parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1
o výměře 425 m2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan s platností od 1. 1.
2011 ve výši 20 Kč/m2 a uzavření smlouvy s manž. K., Zbýšov
Ö schválila
–
–
–
–
–
program zasedání ZM dne 2. 5. 2011
přihlášení M. K. do bytu matky na ul. J. A. Komenského
v souladu s ust. § 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
– smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska pro účely advokátní kanceláře s Mgr.
Danou Leikepovou – Strakovou a p. Hanou Rujbrovou k provozování
kadeřnictví
úhradu dlužného nájemného paní H. M. formou práce u čety VPP
přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 414
Ö rozhodla
–
o poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům – organizacím na činnost v roce 2011
Ö projednala a schválila
–
Smlouvu s E.On ČR o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě
nízkého napětí pro zákazníky kategorie C
Ö přijala
–
stanovisko k připomínkám Ing. Horáka ke změně ÚP města Zbýšova
– změna rozhodnutí ZM není opodstatněná
Ö podporuje
–
–
přestavbu části penzionu PAMIR na Centrum pro seniory s demencí a ve
spolupráci s MěÚ Rosice bude řešit doplnění Komunitního plánu sociálních služeb o tento záměr majitele Ing. Macha
převod Penzionu pro důchodce Majrov do majetku a správy města za
určitých podmínek
Ö stanoví
–
s platností od 1. 5. cenu prodávaného palivového dřeva – 300Kč/plm +
DPH a poplatek za schránku v nově zřízeném kolumbáriu – 200 Kč/rok
od 1. 1. 2011
USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 02. 05. 2011
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 18. 4. 2011
písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech
města, který k 30. 4. 2011 činí 10 486 937,84 Kč
poděkování obyvatelů čtvrti Sička za opravu tamních komunikací, které
vyjádřil M. Všetečka
7
Ö projednalo
–
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2010 včetně Zprávy KÚ JmK
o přezkoumání hospodaření města za rok 2010 v souladu § 17 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů souhlasem
s celoročním hospodařením města bez výhrad
Ö rozhodlo
–
o doplnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro region
města Rosic o záměr Zřízení Domova pro seniory ve Zbýšově přestavbou stávajícího Penzionu Pamir ve čtvrti Padělky – realizátor záměru
Pamir spol. s.r.o., Padělky 381, 664 11 Zbýšov
Ö neschválilo
–
změnu č. I územního plánu města Zbýšova
Ö projednalo a schválilo
–
–
prodeje pozemků pod garážemi žadatelům za cenu 300 Kč/m2
prodej pozemku parc. č. 1598/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 19
m2 žadateli panu L. H., Zbýšov
prodej pozemku parc. č. 1598/52 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 33
m2, žadatelům manž. P., Zbýšov
prodej pozemku parc. č. 1598/65 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 25
m2, žadateli panu A. P., Zbýšov
prodej pozemku parc. č. 1510/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 20
m2, žadatelům manž. F., Zbýšov
prodej a prodejní cenu pozemků
parc. č. 1319/12 o výměře 10 m2 na Láně v k. ú. Zbýšov – prodej žadateli
panu Ing. V. Ž. schválen za cenu 550 Kč/m2
parc. č. 882/10 o výměře 10 m2 v lokalitě Malý díl v k. ú. Zbýšov u Oslavan – prodej žadatelce I. T., Zbýšov, schválen za cenu 550 Kč/m2
Ö rozhodlo
–
–
–
o poskytnutí příspěvku ZŠ Zbýšov, p. o., ve výši 200 tis. Kč na chybějící
mzdové prostředky nepedagogických zaměstnanců školy
požádat vedení ZŠ o předložení pracovních náplní správních zaměstnanců ZŠ radě města
o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 45 tis. Kč MO Junáku Zbýšov
USNESENÍ Z 5. SCHŮZE RM,
konané dne 23. 05. 2011
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
8
zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze 4. schůze Rady města Zbýšova
doručené žádosti o přidělení obecních bytů
–
–
–
–
–
–
vyjádření p. A. N. k nabídce výměny bytu
informaci starosty o přípravě investičních akcí pro letošní rok
informaci starosty o dopisu hejtmana Jihomoravského kraje k ohrožení
rozsahu a standardu veřejné regionální železniční a tím i autobusové
dopravy z důvodu snížení příspěvku státu
informaci místostarosty o zápisu dětí do mateřské školy a o výsledku
šetření školní inspekce v MŠ
informaci o snaze vedení města zajistit ještě další třídu pro předškolní
vzdělávání místních dětí
informaci o nabídce odkoupení akcií Vodárenské akciové společnosti
Ö schválila
–
–
–
–
program zasedání ZM dne 30. 5. 2011
v souladu s ust. § 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smluvní podmínky a uzavření
smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska pro účely kanceláře firmy Nábytek Zdeněk Kratochvíl, Zbýšov
dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků mezi
Městem Zbýšovem a Svazkem vodovodů a kanalizací, Vodárnou Zbýšov, který mění odst. III takto: Cena nájmu za uvedené nemovitosti (ČOV
a další ve smlouvě specifikované objekty technické vybavenosti a zastavěné plochy) byla stanovena dohodou smluvních stran a činí 700 000
Kč/rok bez DPH
dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků mezi
Městem Zbýšovem a Svazkem vodovodů a kanalizací, Vodárnou Zbýšov,
vztahující se k objektům technické vybavenosti a zastavěným plochám
sloužícím k produkci pitné vody, se v odst. III mění dodatkem č. 1 takto:
Dále si nájemce bude na své náklady hradit drobné opravy, každou do
výše 100 000,- Kč plus příslušná sazba DPH a veškeré prováděné revize
v nebytových prostorách
Ö doporučila
–
rozšířit program jednání ZM dne 30. 5. o bod Úprava zadání změny č. 1
ÚP města Zbýšova.
Ö rozhodla
–
–
–
–
–
–
o dodavateli stavby Oprava vstupu do OSS, kerým je M. Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o., Vémyslice – termín realizace 6-7/2011
o přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 414
o nákupu nakladače UNC v ceně 300 000 Kč a doporučila prověřit možnosti poskytování služeb malou mechanizací občanům
o poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům – organizacím na činnost v roce 2011 Památkové komoře měst a obcí ČR 1 tis. Kč, na Školní
ligu v malé kopané 2 tis. Kč
o úhradě opravy klempířských prvků na kostele sv. Martina do výše 200
tis. Kč
o dočasném navýšení kapacity mateřské školy o tři děti
9
–
o restaurování nalezených desek s fotografiemi a daty občanů Zbýšova
padlých v 1. světové válce
USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 30. 05. 2011
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö schvaluje
–
–
program 5. zasedání ZM
profesní, ekonomické a finanční předpoklady a technické kvalifikační
předpoklady dodavatele a hodnoticí kritéria pro výběr dodavatele akce
Zřízení sběrného dvora na Majrově
Ö neschvaluje
–
rozšíření programu 5. zasedání ZM o bod Úprava zadání změny č. I ÚP
města Zbýšova
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 23. 5. 2011
informaci starosty o přípravě investičních akcí – oprava vstupu do OSS,
modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově, hřiště v areálu MŠ, zřízení
sběrného dvora na Majrově, oprava komunikací a parkoviště ve čtvrti
Sička, opravy betonových schodů, zpevnění vozovky na Láně
požadavek vedení MPŽ na zařazení záměru rozšíření trati úzkorozchodné železnice o úsek v délce cca 300 bm směrem k haldě do změn při
aktualizaci ÚP města
pozvání vedení MPŽ na předváděcí jízdy exponátů Muzea průmyslových
železnic
písemnou informaci vedení Nemocnice Ivančice o zrušení dětského oddělení ke dni 1. 6. 2011
informaci místostarosty o výsledku výběrového řízení na místo vedoucí
školní jídelny (vybrána J. Nováková) a o výsledku školní inspekce v MŠ
Zbýšov
požadavek Mgr. Sovové na likvidaci suchých stromů ve školní zahradě
a nahrazení topolů ve školní zahradě jinou, méně alergenní dřevinou
žádost M. Švancarové o omezení provozu vozidel po cestě z Lánu
Ö projednalo a schválilo
–
–
záměr odkoupení nemovitostí parc. č. 907/1 o výměře 386 m2, 907/2 o výměře 12 m2, 911/3 o výměře 2673 m2 včetně stavby č. p. 37 od rodiny S.
dodatečné rozpočtové opatření č. 2/2011
Ö rozhodlo
–
10
pokračovat v přípravě podkladů pro žádost o dotaci z JmK na akci Oprava kanalizace ve čtvrti Anenské
USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RM,
konané dne 20. 06. 2011
RADA MĚSTA
Ö schválila
–
program zasedání ZM dne 27. 6. 2011
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech
města, který k 31. 5. 2011 činí 10 742 803,02 Kč a o plnění rozpočtu
města za leden až květen 2011
informaci starosty o přípravě investičních akcí pro letošní rok a průběhu
již zahájených staveb
zvýšení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání - příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy na období školního
roku 2011–2012 na 400 Kč na 1 dítě
obsah zápisů z jednání školské rady dne 25. 1. a 15. 6. 2011
informaci starosty a tajemnice MěÚ o výsledku veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa referenta investiční výstavby
a souhlasí s navázáním spolupráce na tomto úseku s Ing. arch. Miroslavem Hladíkem
zamítnutí dotace MV a MF na obnovu vozového parku zásahové jednotky SDH
Ö rozhodla
–
–
–
–
–
o vrácení pozemků parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1 o výměře 425
m2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan, ke dni 30. 9. 2011 městu, jelikož
mezi vlastníkem a uživateli manžely K. nedošlo k dohodě o podmínkách
pronájmu
o provedení opravy chodníku směrem na Majrov a betonových schodů
v ZŠ, u ZS, na Sičku, na Dolinu
o zadání výroby nových dřevěných oken do průčelní fasády radnice
o zakoupení nového konvektomatu do školní jídelny
o poskytnutí, resp. neposkytnutí veřejné finanční podpory žadatelům na
činnost v roce 2011
Ö souhlasí
–
s využitím části parc. č. PK 2800 ve čtvrti Anenské k umístění včelích úlů
manž. N.
Ö schvaluje
–
v souladu s ustanovením § 102 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podání žádosti o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou
školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola
Zbýšov, okres Brno-venkov, Zbýšov, Školní 412, která se týká zvýšení
11
nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole z 86 na 101 s účinností od
1. 9. 2011
Ö ukládá
–
starostovi města Zbýšova podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odbor školství
Ö zamítla
–
nabídku firmy F. R. Z. reklamní agentura Brno na vydání publikace
o Zbýšovu
USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 27. 06. 2011
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 20. 6. 2011
písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech
města, který k 31. 5. 2011 činí 10 742 803,02 Kč a o plnění rozpočtu
města za leden až květen 2011
informaci starosty o přípravě investičních akcí – oprava vstupu do OSS,
zřízení sběrného dvora na Majrově, opravy betonových schodů, opravy
chodníků, výměna oken ve fasádě radnice a části oken ZŠ I
termín mimořádného zasedání ZM – 18. 7. 2011 od 17 hodin
Ö projednalo a schválilo
–
–
–
dodatečné rozpočtové opatření č. 3/2011
znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 16010-006972 s Telefónica
O2 Czech Republik, a. s. – vedení pro Paspol, Havířská ul. a výši jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene 1 000 Kč + DPH
záměr výměny pozemků na Majrově parc. č 2897/2 a 2923/1 a 2923/2
o výměře 1 892 m2 za část lesního pozemku na Dolině
Ö rozhodlo
–
–
přizvat na zasedání ZM dne 5. 9. 2011 investora záměru výstavby obchodního centra ve Zbýšově, příp. jím přizvané odborníky, k vysvětlení
záležitostí kolem této akce
o ceně za odkoupení nemovitostí nabízených rodinou S. – pozemků
parc. č. 907/1 o výměře 386 m2, 907/2 o výměře 12 m2, 911/3 o výměře
2673 m2 včetně stavby č. p. 37, do vlastnictví města - 1 mil Kč
Ö zamítlo
–
–
12
prodej obecní cesty za řadovým rodinným domem rodiny S. na ul.
9. května
záměr prodeje části obecní parcely č. 201/1 o výměře cca 40 m2, sousedící s garáží naproti budově ZŠ na ul. J. A. Komenského
USNESENÍ ZE 7. SCHŮZE RM,
konané dne 11. 07. 2011
RADA MĚSTA
Ö rozhodla
–
–
o zadání zakázky Výměna části oken v budově Základní školy na ul. J. A
Komenského 473 firmě Ivaplast Ivančice
vzala na vědomí Koncepci zabezpečení lékařské služby první pomoci
a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji od 1. 7. 2011
do 31. 12. 2011
Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ
Dne 30. května osvědčili svoji připravenost členové místní jednotky SDH. V parku před radnicí bojovali netradičně s rojem včel. Vysoko v korunách stromů zasahoval Jiří Matoušek.
13
MĚSTO ZBÝŠOV
Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova
č. 2/2011,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
ve městě Zbýšově a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo města Zbýšova se na svém zasedání dne 28. 3. 2011 usneslo
vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84
odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1)
v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, kromě prostor vymezených v příloze
č. 1 k této obecně závazné vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku
nebo s náhubkem
b) na veřejných prostranstvích v obci, kromě prostor vymezených v příloze
č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů
c) platí přísný zákaz vstupu psů na oplocené dětské hřiště, koupaliště, školní
zahrady a hřbitov
2. Délka vodítka nebo výcvik psa musí umožňovat ovladatelnost psa tak, aby
neohrožoval zdraví nebo majetek osob nebo je jinak neobtěžoval.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má
psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).
Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory uvedené v příloze č. 1 OZV
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze s náhubkem a pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející
psa.
1)
2)
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
14
Čl. 3
Povinnosti majitele psa
1. Majitel psa odpovídá za odstranění exkrementů , které po sobě pes na veřejném prostranství zanechal.
2. Majitel odpovídá za označení psa registrační známkou, která je vydána MěÚ
Zbýšov při vzniku poplatkové povinnosti.
3. Držitel psa je povinen učinit opatření k zamezení úniku psa na veřejné prostranství.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
MUDr. František Ševčík
místostarosta
Vratislav Široký
starosta
Příloha k Obecně závazné vyhlášce Města Zbýšova č. 2/2011,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
ve městě Zbýšově a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Výčet prostor ve městě Zbýšově, na nichž je možný volný pohyb psů podle č. 2
OZV č. 2/2011
l) Na Výhoně od rodinného domku pana Fialy č. p. 160 až po ČOV
2) Od objektu regulační stanice plynu na Oslavanské ulice směrem k vodárně po
bývalou vlečku a na tělese této vlečky až ke čtvrti Anenská
3) V prostoru bývalé vlečky od haldy přes Malý díl, dále za Hornickým domem
až po rodinné domky v ulici Na Láně
4) Na Majrově směrem ke garážím a kolem Penzionu pro důchodce po začátek
pole u rodinného domu pana Píše č. p. 302 a za koupalištěm
5) Kolem koupaliště ke škvárovému hřišti TJ Baník Zbýšov a dále kolem stadionu až po ulici Sportovní
6) Za garážemi na Padělcích až k lesu Skříňka
7) Za provozovnou Šikotexu až po silnici Zbýšov - Babice
15
Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavansko o. s.,
pobočka Zbýšov
Osmý květen vybrali členové Vlastivědné společnosti ve Zbýšově k uspořádání dálkového pochodu Putování hornickým krajem. Den byl pro pěší túru jako
stvořený, nepršelo, nebylo horko.
Ráno se na startu u Městského kulturního centra Zbýšov sešlo 31 turistů, z toho
4 cyklisté. Nejmladší startující byl jedenáctiletý Jan Šustek ze Zbýšova, nejstarší
pan Miroslav Šustr z Padochova – 74 let, z nejvzdálenějšího místa přijela občanka
z Brna paní Simona Vondráčková a nejpočetnější čtyřčlenné seskupení představovala rodina pana Kamila Novotného. Tito turisté byli po skončení putování odměněni keramickými dárečky, všichni startující dostali upomínkové listy a medaile.
Zbýšov jako pořádající město se, bohužel, nemůže pochlubit největším počtem místních účastníků. Přijeli však Brňané, Padochováci, Oslavaňáci, Rosičáci,
Zakřaňáci, Ivančičtí, Tetčičtí a z Kratochvilky. Čest našeho města zachraňovala
skupinka turistek, jejichž vedoucí je paní Zdeňka Vejvodová. S ní přišly paní Vlasta Hájková, Jana Patočková, Jana Slabá, Jiřina Fruhvirtová a Ludmila Šustková.
Jediný odvážný zbýšovský muž – pan Pavel Žaža, přijel na kole.
Nejdelší trasa měřila asi 30 km a vedla podél Balinky, potom do Oslavan,
kolem Čučic do Ketkovic, Lukovan, Zakřan a zpět do Zbýšova. Každý účastník
dostal mapku s podrobným popisem trasy, mohl si pochod zkrátit podle svých
představ a fyzických sil. Po cestě bylo zajištěno občerstvení. Poslední chodci se
vrátili do cíle v 15.45 h.
O hladký průběh a zdar pochodu se zasloužil především pan Karel Novotný,
který celou náročnou akci do podrobností promyslel a zajistil. Vydatným pomocníkem mu byl pan Karel Bláha, ten ve svém volném čase celou trasu předem
prošel a označil.
Srdečné poděkování patří sponzorům, kteří poskytli buď věcné dary, nebo
peníze.
Upřímné díky tedy Městu Zbýšovu, samoobsluze Lila ve Zbraslavi, hrnčířské
dílně pana Jurníčka ve Zbýšově, klubu KSČM při Zastupitelstvu Jihomoravského
kraje a firmě Kovoobráběcí stroje pana Jeřábka ve Zbýšově na Anenské. Nelze
opomenout také vedoucí
Městského kulturního centra
paní Martinu Švancarovou,
která poskytla prostory centra.
Vlastivědný spolek ve
Zbýšově organizoval turistický pochod poprvé. Proto bylo
velmi příjemné a povzbuzující slyšet od zkušených turistů, že se jim trasa pochodu
i organizace líbily a že se rádi
Registrace účastníků dálkového pochodu Putování hor- zase do Zbýšova vrátí.
nickým krajem probíhala v městském kulturním centru.
16
Jiřina Rausová
Čest našeho města zachraňovala skupinka turistek, jejíž vedoucí je paní Zdeňka Vejvodová.
Nejdelší trasa měřila asi 30 km. Každý účastník dostal mapku s podrobným popisem trasy,
mohl si pochod zkrátit podle svých představ a fyzických sil.
17
Pro pořadatele bylo velmi příjemné a povzbuzující slyšet od zkušených turistů, že se jim
trasa pochodu i organizace líbily a že se rádi zase do Zbýšova vrátí.
18
Jediný odvážný zbýšovský muž – pan Pavel Žaža, přijel na kole. Nejpočetnější čtyřčlenné
seskupení představovala rodina pana Kamila Novotného.
19
Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska,
pobočka Zbýšov, chrání přírodu
Studánky, křišťálové studánky, místa občerstvení a očisty našich předků,
místa zdroje života. Básníci je oslavovali, prostí lidé ctili a opatrovali. Místa velmi
poetická a romantická.
Zbýšov má ve svém blízkém okolí několik studánek. Jedna z nich je v bezprostřední blízkosti Barbory. Snad ji znají zahrádkáři, kteří tam obdělávají své
pozemky. Dříve dávala i pitnou vodu lidem z Anenské. Civilizovaný svět na ni
zapomněl, nikdo ji nepotřeboval, nečistil, neprošlapával k ní cestičku. Studánka úplně zarostla trávou, kopřivami, býlím, skryla se. Znovu ji objevil pan Karel
Novotný. Spolu s žáky základní školy - deváťáky - v červnu cestu ke studánce
proklestili, studánku vyčistili. Na práci se podíleli Jakub Foral, David Šrajtl, Jakub
Štěpánek, Lumír Levý, Tomáš Vrzal, Jakub Pessel, Pavel Žalud, Kristian Škvařil
a Petr Bezděk.
Čtyři z nich Lumír Levý, Jakub Pessel, Pavel Žalud a Kristian Škvařil ještě
další den zpřístupnili památku na hornické časy, zazděný vchod do dřívější uhelné štoly, který je nedaleko studánky. Chlapci v obou případech odvedli obětavou
práci a sklidili chválu a poděkování nejen od představitele vlastivědné společnosti
pana Novotného, ale i od zbýšovských občanů, kteří mají rádi přírodu, váží si
památek a jsou hrdi na hornickou minulost své obce.
Jiřina Rausová
Pan Karel Novotný znovu objevil studánku v blízkosti Barbory a spolu s žáky základní školy
v červnu cestu ke studánce proklestili a studánku vyčistili. Na práci se podíleli Jakub Foral,
David Šrajtl, Jakub Štěpánek, Lumír Levý, Tomáš Vrzal, Jakub Pessel, Pavel Žalud, Kristian
Škvařil a Petr Bezděk.
20
Chlapci odvedli obětavou práci a sklidili chválu a poděkování nejen od představitele vlastivědné společnosti pana Novotného, ale i od zbýšovských občanů, kteří mají rádi přírodu,
váží si památek a jsou hrdi na hornickou minulost své obce.
Lumír Levý, Jakub Pessel, Pavel Žalud a Kristian Škvařil ještě další den zpřístupnili památku na hornické časy, zazděný vchod do dřívější uhelné štoly, který je nedaleko studánky.
21
Z NAŠICH ŠKOL
Projekt EU „Peníze školám“
Od 1. dubna 2011 vstoupila naše
škola do realizace projektu EU „Peníze školám“. Na základě předložené
žádosti nám byla schválena částka
1 779 197 Kč. Po období 30 měsíců
bude škola realizovat aktivity na základě výběru šablon z projektu. Náš
školní vzdělávací program je nazván
„Školou do života“. Je naší snahou připravit žáky pro praktický život a vytvořit
základ pro jejich další celoživotní vzdělávání se. Proto jsme při výběru šablon
zvolili šablonu III. – což je „Využití ICT“.
Ta obsahuje tři klíčové aktivity: individualizaci výuky prostřednictvím digitálních technologií, inovaci a zkvalitnění
výuky prostřednictvím ICT a vzdělávání pedagogických pracovníků pro
oblast digitálních technologií.
Individualizace výuky bude prováděna v 6. ročníku v předmětu Matematika, v 8. ročníku v předmětu Chemie
a Anglický jazyk. Výběr žáků do skupin
bude probíhat s ohledem na jejich individuální schopnosti a vzdělávací potřeby a v 8. roč. také na jejich budoucí
profesní orientaci.
To znamená, že počty vyučovacích hodin daných ŠVP se měnit
nebudou, pouze v jedné vyučovací
hodině z týdenní hodinové dotace
daného předmětu budou žáci děleni
do dvou skupin, z nichž jedna bude
pracovat s využitím digitálních technologií. Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT se bude promítat
do 3 vzdělávacích oblastí – Jazyk
a jazyková komunikace, Člověk a příroda a Matematika a její aplikace. Pro
jednotlivé vyučovací předměty těchto
22
vzdělávacích oblastí budou učitelé vytvářet sady vzdělávacích materiálů tzv.
DUM (digitální učební materiály), které
budou ověřovat v praxi – tzn. využívat
je v jednotlivých vyučovacích předmětech. Všechny tři vzdělávací oblasti se
týkají 1. i 2. stupně. Z realizace těchto
šablon vyplývá i vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem je proškolení
vyučujících pro využívání digitálních
technologií.
Další zvolenou šablonou je šablona
IV/3, což je vzdělávání pedagogických
pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické
gramotnosti žáků.
Vzhledem ke zhoršujícím se vztahům mezi dětmi i všeobecně narůstající problematice návykových látek,
šikaně, záškoláctví, vandalismu atd.
jsme zvolili šablonu č. VII - Inkluzívní
vzdělávání. Klíčovou aktivitou bude
prevence rizikového chování. Tato šablona je určena žákům 2. stupně. Budou
zapojeni do projektu prostřednictvím
účasti v programech primární prevence. Budeme rádi, když projekt přispěje
ke snížení výskytu rizikového chování
mezi žáky a pomůže k orientaci žáků
na zdravý životní styl.
Mgr. Alena Malá,
zástupkyně ředitele ZŠ
Ze sportovních aktivit základní školy
OKRESNÍ FINÁLE VE STOLNÍM TENISE
Po dlouhé době se naše škola účastnila soutěže ve stolním tenise. Využili
jsme turnaje pořádaného MKC „O pohár starosty“, na základě výsledků vybrali
čtyři reprezentanty, podrobili je tvrdému tréninku pod odborným dohledem pana
školníka a vyslali je na okresni finále. A naši borci si nevedli vůbec špatně.
V konkurenci devíti škol skončili na velmi pěkném 4. místě. A protože jsme
mysleli na budoucnost, naše družstvo může v nezměněném složeni bojovat
i příště.
A kdo nás reprezentoval?
Karel Sakánek 8 A, Pavel Hudec 7 A, Erik Svoboda 7 B, Dominik Nováček 6 A.
VÝSLEDKY: ZŠ Zbýšov - ZŠ Želešice 4:0 Sakánek, Hudec, Svoboda po 1,
čtyřhra
ZŠ Zbýšov - ZŠ Žďárec 2:4 Sakánek 2 body.
Ve skupině C jsme obsadili 2. místo, vzhledem ke skore celkově 4. místo.
Všem chlapcům patří poděkováni za vzornou reprezentaci naší školy.
OKRSKOVÉ KOLO V KOPANÉ ZŠ
Sportovni soutěže ve školnim roce 2010/2011 jsme začali tradičně - kopanou
ZŠ. Akce je určena pro školy okresu a končí okresním finále. Okrsek Zastávka se
hrál tentokrát ve Zbýšově a účastnily se tři školy - ZŠ Ostrovačice, Střelice a Zbýšov. Náš hodně pozměněný výběr porazil nejprve ZŠ Střelice 3:1 po brankách
Forala, Hudce a vlastní soupeře.
V rozhodujícím utkáni naši reprezentanti s nasazením vlastního zdraví uhájili
těsné vítězství 2:1 nad fyzicky velmi disponovaným soupeřem z Ostrovačic. Branky: Foral, Kratochvíl.
Získali jsme sice 1. rnisto s právem postupu do okresního finále, ale účasti ve
Vranovicích jsme se vzdali. Přece jenom - zdraví je přednější.
Reprezentovali: Štěpánek, Foral, Pessel, Žalud, Bazal, Bula, Kratochvíl - 9.
třída, Sakánek - 8. třída, Hudec, Jurda, Kozel, Kukučová, Svoboda - 7. třída,
Mertl, Eliseev - 6. třída.
MLADŠÍ ŽÁCI PRVNÍ NA ZASTÁVCE
Další sportovni akcí byla účast na turnaji v malé kopané pro žáky 6. a 7. ročníků. Hrálo se na hřišti, které musíme Zastávce jenom závidět. Uskutečnil se už
3. ročník a naše mužstvo přijelo obhajovat stříbro. Ale v průběhu celého turnaje
jsme nenašli přemožitele a na závěr jsme přebírali pohár i medaile za 1. místo.
VÝSLEDKY: Gymnázium Zastávka 6:0 /4:0/, ZŠ Zbraslav 5:0 /0:0/, ZŠ Zastávka 3:2 /2:11/, ZŠ Oslavany 3:1 /1:0/
23
POŘADÍ:
1. ZBÝŠOV
2. 0slavany
3. ZŠ Zastávka
4. G Zastávka
5. ZŠ Zbraslav
Reprezentovali: Denis Chlup, Adam Šrámek, Dominik Nováček, Maxim Eliseev, Vojta Švancara, Pavel Hudec, Patrik Jurda, Radim Kozel, Erik Svoboda,
Katka Kukučová.
Pavel Hudec získal i cenu pro nejlepšího střelce. Všem reprezentantům patří
poděkování za vzornou reprezentaci školy.
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU SE VYDAŘIL
První akcí nového žákovského parlamentu byl turnaj ve stolním tenisu, který
se uskutečnil 24. 11. 2010 v tělocvičně ZŠ. Do turnaje se přihlásilo 15 chlapců - ti
byli rozděleni do tří skupin, z nichž do finále postupovali dva nejlepší. Děvčat se
dostavilo 5, ty hrály mezi sebou.
Nejúspěšnější byla žákyně 7. A Katka Kukučová, na 2. místě skončila Bára
Bojanovská, na 3. místě Pavla Palánová, obě z 9. B.
Boje chlapců byly dramatické už ve skupinách. Do finálové skupiny postoupili
tito nejlepší: Roman Kunčar, Jakub Štěpánek, Jakub Foral, (všichni z 9. ročníku),
Karel Sakánek (8. r.), Erik Svoboda (7. r.), Dominik Nováček (6. r.).
Zápasy ve finále byly
velmi vyrovnané. Ani jeden
hráč neabsolvoval turnaj
bez porážky. Až závěrečné
zápasy rozhodly o pořadí.
První místo překvapivě získal
žák 7. B Erik Svoboda, jako
druhý skončil Roman Kunčar
z 9. B a na třetím místě Karel
Sakánek z 8. A.
Ceny předával ředitel
školy Miroslav Vespalec
a prezident žákovského parlamentu Martin Hanák. První
tři v obou kategoriích dostali
krásné poháry. Nesmíme
zapomenout na pomoc pana
školníka Pirochty, kterému
tímto děkujeme.
Mgr. Miroslav Vespalec,
První akcí nového žákovského parlamentu byl turnaj ve
stolním tenisu, který se uskutečnil 24. 11. 2010 v tělocvičně ZŠ.
24
ředitel ZŠ Zbýšov
PĚKNÝCH ÚSPĚCHŮ JSME DOSÁHLI I VE FLORBALE
12. listopadu se ve sportovní hale Gymnázia v Zastávce odehrálo okrskové
kolo postupové soutěže
ORlON FLORBAL CUP v kategorii mladších žáků. Turnaje se účastnilo šest
ZŠ z blízkého okolí. Naši reprezentanti zaskočili všechny přítomné a naprosto
suverénně zvítězili a zabezpečili si postup do OF.
Výsledky: ZŠ Zbýšov - ZŠ Ostrovačice 3:0
ZŠ Zbýšov - Gymnázium Zastávka 4:3
finále ZŠ Zbýšov - ZŠ Zastávka 6:1
Nejlepším střelcem se stal Pavel Hudec s 10 brankami.
22. listopadu se ve stejné hale opět sešlo šest ZŠ, tentokrát v kategorii starších žáků. Znovu se bojovalo
o postup do OF. Naši reprezentanti neprohráli ani jeden zápas a pouze horší
skóre je odsunulo mimo finálový duel.
Výsledky: ZŠ Zbýšov - ZŠ Zastávka 2:2
ZŠ Zbýšov - ZŠ Ostrovačice 2:1
o 3. místo ZŠ Zbýšov - ZŠ Rosice 3:1
Zisk 3. místa je velmi pěkným úspěchem naší školy. Vítězem a postupujícím
do OF se stalo družstvo Gymnázia Zastávka. Poděkování patří všem chlapcům
(Demjan, Sakánek, Štěpánek, Foral, Pessel, Bula, Kratochvíl, Žalud, Bazal) i p.
učiteli Liškovi, který je v rámci florbalového kroužku připravuje.
29. listopadu se ve sportovní hale v Pohořelicích utkalo šest nejlepších florbalových družstev v kategorii mladších žáků v OF ORlON FLORBAL CUPU. Mužstva byla rozdělena do dvou skupin, kde se utkal každý s každým.
V prvním zápase naši chlapci porazili ZŠ Dolní Kounice 3:1. Ani ve druhém
vystoupení naši reprezentanti nezaváhali a porazili ZŠ Újezd 2:0. Zabezpečili si
tak postup do finále. Zde na ně čekal vítěz skupiny A - domácí, ZŠ Pohořelice.
Naše naděje na postup do krajského finále držel vynikajícími zákroky „Dominátor“
Nováček. Finále skončilo bez branek. O vítězi se rozhodlo až v samostatných nájezdech. Ty vyhráli šťastnější domácí v poměru 1:0. Zisk 2. místa v OF je vynikajícím úspěchem naší školy v soutěži, kde jsme dosud příliš úspěchů neposbírali.
Reprezentovali nás: Nováček, Kozel Radim, Klušák Jan, Hudec Pavel, Eliseev Maxim, Svoboda Erik, Juračka, Švancara Vojtěch, Izsof Adam, Muhlberger.
Trenérem byl p. učitel Liška
Konečné pořadí OF ORlON FLORBAL CUPU
1. ZŠ POHOŘELICE
2. ZŠ ZBÝŠOV
3. ZŠ Tišnov, Smíškova
4. ZŠ Újezd u Brna
5. ZŠ Dolní Kounice
6. ZŠ Tišnov, 28. října
25
FLORBALOVÝ TURNAJ
Ve čtvrtek 10. března se v tělocvičně naší školy uskutečnil florbalový turnaj
pro chlapce ze 6.–9. ročníku. Tuto sportovní akci uspořádal školní parlament,
který se také postaral o hodnotné ceny pro nejlepší.
Turnaje se účastnilo sedm mužstev, do nichž byli losováním přiřazeni přihlášení účastníci. Družstva byla potom rozdělena do dvou skupin, kde se utkala
systémem každý s každým. Podle pořadí ve skupinách se na závěr turnaje střetly
nejlepší kolektivy v soubojích o konečné umístění. Hrací doba byla 2x5 minut,
zápasy o umístění 2x7 minut. Hlavním rozhodčím byl p. učitel Liška, jenž odpískal všechny zápasy. Už během bojů v základních skupinách se vykrystalizovali
favorité. V zápase o bronzové medaile porazilo družstvo kapitána Kratochvíla
družstvo Kuby Pessla. Finále se stalo jednoznačnou záležitostí největších favoritů. Foralovci rozdrtili svého soupeře - mužstvo kapitána Tondla 9:1 a po zásluze
byli odměněni zlatými medailemi.
Turnajová jury vyhodnotila i nejlepší jednotlivce - nejlepším brankářem se stal
Demjan, nejlepším hráčem Karel Sakánek (oba z 8. roč.). Cenu pro největšího
bombera si odnesl Kuba Foral z družstva vítězů. Ceny pro nejlepší předal prezident ŠP Martin Hanák a ředitel školy M. Vespalec. Celá akce se velmi vydařila
a byla přijata všemi účastníky velmi pozitivně.
26
27
OKRSKOVÉ KOLO V HALOVÉM FOTBALE
Po vynikajícím úspěchu v minulém školním roce (2. místo v krajském finále)
jsme v hodně změněné sestavě zahájili cestu za obhajobou okrskovým kolem
v halovém fotbale. O postup jsme přišli až po neúspěšném penaltovém rozstřelu.
V krásné sportovní hale ve Střelicích se sešlo šest družstev z okrsku Zastávka. Ta byla losem rozdělena do dvou skupin, nejlepší dva postupovali do semifinále, kde se střetli první s druhým. Vítězové potom bojovali ve finále, poražení
o 3. místo.
Ve skupině A zvítězili domácí - ZŠ Střelice - před ZŠ Zastávka. V našem béčku jsme se potkali se starými známými ze ZŠ Ostrovačice. Třetím do party byla
ZŠ Zbraslav. V prvním vystoupení jsme porazili Zbraslav pouze 1:0, když jsme
zahodili množství šancí. Jedinou branku vsítil Pavel Hudec. Ostrovačice udolaly
Zbraslav 2:1 a před vzájemným zápasem na tom byly lépe. Remíza 2:2 v posledním zápase ve skupinách nám stačila k zisku 2. místa. Branky:Bula, Foral.
Semifinálové boje byly velmi vyrovnané. V prvním jsme domácí Střelice zaskočili rychlým nástupem a vedením 3:0. Střelice dokázaly pouze snížit na 3:2,
ale postup do finále jsme si pohlídali. V druhém semifinále Ostrovačice udolaly
Zastávku 4:3.
V bojích o konečné umístění se rozhodovalo až na penalty. O 3. místo Zastávka až po penaltách porazila Střelice a domácím zůstala pouze bramborová
medaile. Finále se pro nás nevyvíjelo dobře. Fyzicky disponovaný soupeř hrozil
a my se trápili. Remízu 1:1 zajistil šťastnou brankou Bula.
O postupujícím musely rozhodnout penalty. Začínal Bula a trefuje pouze do
tyče. Soupeř dává. Foral proměňuje - 1:1. Kuba Štěpánek potom vyráží. Třetí
série: Hudec dává, ale soupeř také. Po třech kopech je stále nerozhodnuto. Ve
čtvrté sérii selhal Hudec a Ostrovačice mečbol proměňují. Po penaltách si zajišťují postup do okresního finále.
Ale i našemu omlazenému mužstvu patří poděkování za předvedené výkony.
Reprezentovali: Štěpánek, Kratochvíl, Foral, Žalud, Pessl, Bula, Sakánek, Jurda,
Kozel, Hudec.
OKRSKOVÁ KOLA MC DONALD‘S CUPU
Jako každoročně se naše škola zapojila do sportovní soutěže v kopané pro
žáky 1.–5. ročníků - Mc Donald‘S Cup. Okrsková kola se hrála na hřišti Čechie
na Zastávce.
Jako první se do bojů zapojili starší chlapci v kategorii B. V konkurenci sedmi
družstev, která byla rozdělena do dvou skupin, si vedli poměrně dobře. Až do
finále procházeli turnajem bez zaváhání.
Ale ve finále si nedokázali poradit s houževnatou obranou a vynikajícím
brankářem ZŠ Rosice. Utkání skončilo bez branek a o postupujícím rozhodovaly penalty. V nich opět zářil výborný brankář Rosic a nám tak po porážce 3:4
na pokutové kopy unikl postup do okresního finále, což musíme považovat za
neúspěch.
28
Výsledky:
ZŠ Zbýšov - ZŠ Střelice 4:1 branky: Břoušek, Šrámek, Chlup, Habáň
ZŠ Zbýšov - ZŠ Zastávka 5:2 branky: Šrámek 2, Habáň, Břoušek, Chlup
ZŠ Zbýšov - ZŠ Ostrovačice 2:0 branky: Čavajský, Šrámek
ZŠ Zbýšov - ZŠ Rosice 0:0 pk 3:4
V mladší kategorii - žáci 1.–3. tříd - se o týden později v okskovém kole představilo dokonce osm mužstev. I ta byla rozdělena do dvou skupin, kde po vzájemných soubojích nejlepší dva šli do semifinále.
Naše pouť začala porážkou 0:3 se ZŠ Domašov, následovala vydřená remíza
3:3 se ZŠ Oslavany a zápasy ve skupině jsme zakončili vítězstvím 2:1 nad ZŠ
Neslovice. Čtyři body nás posunuly do semifinále.
Zde nás čekal vítěz skupiny A - ZŠ Rosice. Naše obranná hra trápila soupeře
a zápas skončil nerozhodně 2:2. Na řadu přišlo opět penaltové prokletí, které nás
provází ve všech soutěžích tohoto roku. Porážka 4:5 na pokutové kopy znamenala zisk 3. místa v okrskovém kole.
Mgr. Miroslav Vespalec, ředitel ZŠ Zbýšov
Olympiáda žáků 1. stupně
V pondělí 27. června soutěžili žáci 1. až 5. tříd ve čtyřech atletických disciplínách.
Na stadionu Baníku Zbýšov probíhala tradiční „Olympiáda žáků 1. stupně“. Běhalo
se 180 m a 30 m, házelo se kriketovým míčkem do dálky a skákalo se do dálky.
Žákyně 1. ročníku Veronika Hutárková se umístila ve všech sportovních
disciplínách na 1. místě. Všem soutěžícím patří pochvala za snahu a výborné
sportovní výkony.
Žákyně 1. ročníku Veronika Hutárková se umístila ve všech sportovních disciplínách na
1. místě.
29
Toto jsou nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích:
1. ročník
Děvčata
1. Veronika Hutárková
2. Michaela Sosnarová
3. Klára Pejchalová
Chlapci
1. Radek Veselý
2. Tomáš Hejlek
3. Jakub Nedvěd
2. ročník
Děvčata
1. Klára Balážová
2. Hana Musilová
3. Julie Hortová
Chlapci
1. Matěj Pokorný
2. Jakub Žalud
3. Tomáš Hladovec
3. ročník
Děvčata
1. Karolína Vižďová
2. Klára Bojanovská
3. Petra Michalíková
Chlapci
1. Martin Kuchyňka
2. Dominik Nováček
3. Ondřej Barvíř
4. ročník
Děvčata
1. Barbara Šiková
2. Lucie Štossová
3. Barbora Všetečková
Chlapci
1. Radek Žalud
2. Denis Chlup
3. Matěj Voštera
5. ročník
Děvčata
1. Adéla Čechová
2. Karolína Čechová
3. Veronika Sosnarová
Chlapci
1. Vojtěch Vodák
2. Adam Břoušek
3. Miloš Čavajský
TJ Baník Zbýšov děkujeme za propůjčení všech prostor stadionu.
Slavnostní nástup při zahájení sportovního dopoledne
30
I ti nejmenší soutěžili urputně
Sportovní den pro žáky 2. stupně
V úterý 28. června se na zbýšovském koupališti konal sportovní den pro žáky
2. stupně. Hrál se nohejbal, přehazovaná, stolní tenis, petangue, kuželky, soutěžilo se také v hodu na cíl a díky pěknému počasí byl sportovní program obohacen
o závody v plavání. Zástupci jednotlivých tříd za umístění v uvedených soutěžích
31
získávali body pro své třídní kolektivy. V mladší kategorii (6. a 7. třída) získali
nejvíce bodů žáci a žákyně ze 7. A, ve starší kategorii (8. a 9. třída) zvítězili žáci
a žákyně z 9. B.
Základní škola děkuje městu Zbýšovu a správě koupaliště za propůjčení areálu a sportovního náčiní.
Krásný areál koupaliště a pěkné počasí umožnilo bohaté sportovní vyžití, závodilo se
i v plavání
S využitím materiálů a souhlasem základní školy připravila redakce Ozvěny
32
PRÁCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
Také v tomto školním roce pracoval školní parlament. Z každé třídy jsme zvolili dva zástupce a každých čtrnáct dní jsme se sešli v 8. A. Parlament je tu proto,
aby se obohatil program dětí z místní školy.
Uspořádali jsme několik akcí. Jako první byl „pinec“. Zúčastnili se ho kluci
i holky a všem se líbil. Jako tradičně přišel na menší děti Mikuláš. Za čerta, anděla a Mikuláše se převlékli „deváťáci“. Navštívili děti z prvního stupně. Některé
sice polekali, ale všechny určitě potěšili. Vydařil se i „Den přání“, kdy děti navštívil
Ježíšek se svým pomocníkem. Myslím, že k vánoční atmosféře přispěla i soutěž
o nejhezčí vánoční výzdobu, do které se zapojily všechny třídy. Školní parlament
měl těžký úkol při výběru vítěze.
Nezapomněli jsme připravit „Den naruby“, který se vydařil lépe než minulý
rok. S našimi nejmenšími jsme oslavili Velikonoce. Na školní zahradě probíhalo
zábavné dopoledne s názvem „Hledání velikonočních kraslic“. Na přání chlapců
jsme uspořádali turnaj ve florbale, avšak pro dívky stále sportovní turnaj chyběl.
Tak se uspořádala poslední akce a to turnaj v přehazované, ale jen pro holky. Tím
se krásně zakončila práce školního parlamentu.
Největší problém jsme měli s vybíráním příspěvků na nástěnné školní noviny.
Doufáme, že se to příští rok zlepší.
Děkujeme Společnosti při ZŠ Zbýšov za finanční podporu. Díky ní jsme vždy
mohli odměnit nejšikovnější soutěžící.
Všem zaměstnancům školy i spolužákům přejeme krásné prázdniny.
Iva Poláková
Zakončení školního roku 2010/2011
Na titulní straně Ozvěny vám, milí čtenáři, tentokrát představujeme žáky
místní základní školy, kteří dosáhli v jednotlivých třídách nejlepších studijních výsledků a jsou i svojí pílí a chováním příkladem svým spolužákům. V obřadní síni
Městského úřadu ve Zbýšově je ve čtvrtek 30. června přijal spolu s ředitelem ZŠ
panem Mgr. Miroslavem Vespalcem, paní učitelkou Marii Janošíkovou a několika
rodiči starosta města.
Jsou to
Ema Lázničková 1. tř.
Matěj Bilík
Veronika Svobodová 2. tř.
Kamila Malinková
Andrea Vyhnalíková 3. tř.
Anna Švarcová
Adam Kazda 4. tř.
Andrea Dvořáková
Daniel Nevřivý 5. tř.
Jakub Morávek
Magda Cibulková 6. tř.
Pavel Planka
Daniela Hájková 7. tř.
Pavel Studýnka
Tereza Sklenářová 8. tř.
Lukáš Picmaus
33
Žákům 9. tříd byla určena následující slova pana starosty:
Neustálý koloběh školních dnů, který se opakuje po celou dobu devíti let, pro
některé z vás před pár minutami skončil. Nastala chvíle, kdy budete v souvislosti
se základní školou mluvit už jen v minulém čase. Je před vámi doba seberealizace, čas naplnění vašich životních snů a představ. Bude to ale také doba, kdy
se budete učit nést odpovědnost sami za sebe. Naše škola vám jistě dala dobrý
základ, ale učení je celoživotní proces nabývání vědomostí, je cestou k získání
uspokojení a nezávislosti. Přeji vám, aby se vám v životě dařilo. A nezapomínejte
na školu, na své učitele i přátele, na společně strávená léta mládí, která se nevracejí.
Určitě si je vzali k srdci tito nejlepší deváťáci:
Jakub Foral
Adéla Šustková
Karolína Rausová
Petr Bezděk
Eva Vlčková
Barbora Bojanovská
Zajímavý poznatek: letos bylo mezi nejlepšími žáky jednotlivých tříd nezvykle
mnoho chlapců – z 22 premiantů 9, což činí 41 %.
Dále byla při obřadu odměněna děvčata, která pod vedením paní učitelky
Janošíkové spolupracují s MěÚ Zbýšov při vítání občánků: Adéla Janíková, Barbora Leščinská, Karolína Strážnická, Sandra Dvořáková, Tereza Vališová, Petra
Horáčková, Tereza Klocová a Veronika Svobodová.
Blahopřejeme odměněným a všem žákům i zaměstnancům místních škol
přejeme zasloužené prázdniny.
Za redakci Ozvěny Anna Zahradníčková
Fotoreportáž ze strany 2 doplňujeme následujícími snímky:
Diplomy a odměny přebírají a do pamětní knihy města se zapisují žáci 9. A a 9. B třídy
34
Pohled do obřadní síně při zakončení slavnostního aktu studentskou hymnou.
35
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ…
Dnes bych začala citátem…
Čas letí, a to, co říkám, už není tady. Perseus
Jsou některé besedy, které si musím naplánovat s několikaměsíčním předstihem. Mezi ně se řadí i ty oblíbené cestovatelské s rodinou Márových, Pan Mára
s rodinou navštívili naši knihovnu už několikrát. Mimo jiné jsme i v listopadu 2010
procestovali Ekvádor a Galapágy a plánovali další besedu na únor. Pokaždé,
když termín besedy domlouvám a jak rychle obracím stránky v kalendáři, najednou zjistím, že nějak tak podobně i ten čas letí. Byl tu únor a s Márovými jsme
navštívili Zemi vycházejícího slunce – Japonsko. Na Island a Grónsko se můžete
těšit 15. listopadu. Je to sice ještě pár měsíců, ale uteče to jako voda.
Jediná věc, pro kterou často ztrácím trpělivost, jsou hodinky - ručičky se točí
příliš rychle.
Thomas Alva Edison
Obdobné je i plánování Mikulášské noci v knihovně a Andersenova noc.
Mikulášské spaní proběhlo v knihovně z 3. 12. 2010 na 4. 12. 2010 a už
jsme s Martinou pomaličku plánovaly program na přelom března a dubna, kdy
probíhá Andersenova noc. Vždycky si ale řekneme, že je dost času. Prosinec…
a do března - kdo ví, co bude. Ale on je najednou březen, jaro a plánované spaní
v knihovně.
1. 4. 2011 proběhla Andersenova noc i u nás v knihovně. Navštívili jsme místní kostel sv. Martina, kterým nás provedl a stručný výklad poskytl pan farář Hošek. Využili jsme hezkého počasí a pomalou procházkou kolem haldy se vraceli
zpět do knihovny. Děti se snad nejvíce těšily na to, až si zaujmou už svá místa na
spaní mezi regály. Po večeři a sladkém moučníku, který upekla babička Klárky,
jsme začali vyrábět těstovinové kytičky jako zapichovátka a malovali na dřevěné
magnetky. Samozřejmě se také četlo, povídalo a soutěžilo. Děti se ale také docela zapotily. Měly za úkol vymyslet nějaký příběh nebo pohádku, ale ne ledajakou.
Do počítače se zapsaly věty (každý řekl jednu, co ho zrovna napadla) a z vět se
zrodil krátký příběh. Docela jsme se nasmály a zde je výsledek:
Glóbus ležící na polici spadl a spustil domino obrovské spousty knih. Zastavil
je až starý ovocný strom. Kolem jeli středověcí rytíři, kteří pořádali různé soutěže.
Zrovna jeli na zebrách zabít draka i s hodnými učitelkami. Lekli se však dvou
hladových psů a báli se, že chcípnou teplem. Chtěli si ještě užít jaro, na které se
těšili a tak i na mušle bydlící v moři.
Kolem půl druhé hodiny noční štěbetání přestalo a knihovna utichla. Ožívat
začala kolem půl sedmé ráno. Po ranní hygieně a snídani se děti vracely do svých
domovů. Už se těšíme na další spaní v knihovně a to začátkem prosince.
Teď budou sice letní prázdniny, čas dovolených a na tu zimu si opět pár měsíců počkáme, ale... ono to zase uteče jako voda.
Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak, jako bychom ho měli
nekonečně mnoho.
Autor: Lucius Annaeus Seneca
36
V knihovně panovala dobrá nálada a tvůrčí duch
37
Během roku navštěvují knihovnu jak děti z MŠ, tak i děti ze ZŠ
Po domluvě s paní učitelkou Tichou, Vališovou, Večeřovou a Zachrlovou
přišli žáci 3. a 4. tříd do knihovny na besedu. Tématem byly tentokrát „Pohádky
a macourkoviny“. Ani ve snu by mě nenapadlo, že většina z žáků neví, ve které
pohádce vystupuje ježibaba, zlá sudička, kdo je Rumburak atd. Měla jsem z toho
divný pocit a vůbec se mně nechtělo věřit tomu, že by ty doby, kdy maminky ale
i tatínkové svým dětem před spaním četli pohádky a děti už od útlého věku s knížkou seznamovali, byly pryč. Podotýkám, že se to netýká všech, ale převažuje
většina. Vždyť si to přiznejme, že i někteří z nás si rádi pohádku přečteme, a to
v jakémkoliv věku, nebo se na ni podíváme v televizi. Ocitneme se ve světě, který
je bez brutality a dobro vždy vítězí nad zlem. Bohužel v reálném světě tomu tak
není, snad až na nějaké výjimky.
Jsem ráda, že učitelky s knihovnou spolupracují, snaží se a děti zapojují do
čtení. Pomáhají jim najít zálibu v knihách a knihovně. Někteří žáci plní úkoly
z besed a ti ostatní? Pokud nebudou chtít sami a nebudou k tomu trochu vedeni
už od „malička“, tak budou svůj čas trávit opět většinou u „komplu“, anebo dělat
lotroviny, jak sami říkají. Bohužel. Ten, kdo čte a bez knih si nedovede představit
třeba usínání, protože má knihu raději místo prášků na spaní, mi dá za pravdu
a kdo nečte, ten to stejně nepochopí.
V květnu jsme se mohli od paní Živné něco dozvědět o léčivce Aloe- vera.
Ochutnali jsme čaj a koktejl. Otestovali pleťové krémy, gely a masky. Pro velký
zájem budeme o Aloe pokračovat na podzim.
Děti z družinky s paní učitelkou Pařilovou opět vyzdobily knihovnu. „To je
koček“, říkají čtenáři, jakmile vejdou do knihovny, „jedna hezčí jak druhá“. Děti
tentokrát nakreslily krásné kočky a kocoury z knihy Z deníku kocoura Modroočka,
kterou přečetly.
Chtěla bych poděkovat
občanům našeho města,
kteří obohacují náš knihovní
fond svými dary. Ať už jsou to
tituly dříve vydané, pomohou
zejména jako povinná četba
školákům a studujícím a ty
nové jsou pořád v oběhu.
Děkuji také za velké
pokojové rostliny zkrášlující
prostory budovy.
Doba prázdnin a dovolených se blíží a já bych Vám
chtěla popřát jejich pěkné
prožití a pokud někam vycestujete, šťastný návrat domů, mnoho hezkých zážitků
a … nezapomeňte si s sebou přibalit i nějaké pěkné počteníčko.
Citátem jsem začala tak citátem i končím:
Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho,
kdo v ní neumí číst.
Carlo Goldoni
Lenka Svobodová, vedoucí městské knihovny
38
Městské kulturní centrum informuje
Tak na léto to venku zatím nevypadá, ale slibované horko se podle aktuálních
zpráv o počasí blíží.
Nejsem příznivcem velkých veder, ale pěkné počasí je při organizování venkovní akce zárukou úspěchu. V „jarní sezoně“ nám počasí přálo a proto se v krátkosti zmíním o dvou nejvýznamnějších akcích za toto období.
Letošní oslava Dne dětí se vydařila už jen díky počasí, na které máme obvykle smůlu. Sluníčko nám svítilo občas i moc, ale dětem to očividně nevadilo.
Hůř na tom byli rodičové, ale co bychom pro své ratolesti neudělali, že? Dětem
patřila celá první červnová sobota, kterou jsme pro ně připravili společně s SDH
Zbýšov.
O dopolední program se postaral DDM Zastávka a připravil Pohádkový les,
odpoledne proběhly na stadioně závody na všem, co má kolečka a až do večera
byly k dispozici skákací atrakce, malování na obličej, klauni, vystoupení skupin
Mighty Shake Zastávka a Bellynky z Oslavan a plno soutěží a sladkostí. Všichni
si odnesli malou odměnu a někteří i medaili. Ve večerních hodinách se konala
premiéra kočovného kina pod širým nebem a promítala se pohádka pro starší
děti Dešťová víla.
Výsledky Závodů na všem, co má kolečka:
odrážedla: 1. Kocáb Samuel
koloběžky:
2. Jašek David
3. Sova Filip
1. Balážová Klára
2. Kocábová Vanessa
3. Bechová Hana
kola: holky 0-6 let
1. Janíková Lucie
2. Matejová Marie
3. Majnerová Tereza
kluci:
1. Matej Jakub
2. Kotačka Matěj
3. Hájek David
kola: 7-10 let:
1. Vejvodová Karolína
2. Havlíčková Tereza
3. Svoboda Jakub
zvláštní ocenění: Hutárek Jakub
Touto cestou bych chtěla poděkovat jak lidem, kteří se podíleli na organizaci,
tak sponzorům, bez jejichž pomoci by odměny nebyly tak lákavé. Dětí přibývá,
čemuž jsme rádi a chceme potěšit, byť jen maličkostí, každou dětskou dušičku.
Poděkování zaslouží:
spoluorganitázoři - SDH Zbýšov, Petr Bouček, Romana Bojanovská, Bára
Bojanovská, Zdeňka Vyhlídalová, Hana Tupá, Lenka a Sabina Špičkovy, Martin
Dobšík st., Martina Hájková, Romana a Pavla Palánovy, Hana a Eliška Konečných, Dominika Šiková, Tereza Svobodová, Petr Khul, Dominik Jelínek, Zdeněk
Mattes, Lukáš Fojtík, Dominik Nováček, Vojtěch Švancara, Vlastimil Švancara
sponzoři - Město Zbýšov, Ing. Tomáš Ludva, Ladislav Polák, internet.obchod
www.ukubicka.cz, MUDr.František Ševčík, Elektro Nekuža, DUR plus s.r.o., Martin Všetečka, fa Ryšavý, Elektro Morávek, Ryorex Jaroslav Šandera, Květinka
Nováčková Martina, Miloš Soukup, skupina ČEZ
39
Doufám, že jsme na nikoho nezapomněli. Pokud snad ano, určitě to nebylo
úmyslné.
Fotečky pořídila Monika Vejvodová
40
41
Pro úplně opačnou věkovou kategorii jsme uspořádali tradiční pouťové odpoledne s dechovkou, tentokrát s prodlouženým programem. V úterý 5. 7. od 15
hodin na zahradě Hornického domu hrála k tanci a poslechu kapela Kabrňáci,
hlavním hostem svátečního odpoledne byla kapela Mistříňanka a večer zakončila
Venkovanka.
Nyní Vás seznámíme s připravovaným programem na další pololetí:
20. 08.
taneční zábava s Gongem – akce pořádaná SDH Zbýšov
26. 08.
Pohádkové malování na chodník na koupališti Zbýšov, promítání
letního kina pro děti
27. 08.
promítání letního kina
srpen-říjen
výstava retro oblečení a obrazů
03. 09.
Zbýšovský drak – závody na horských kolech
27. 09.
divadelní představení O pračlovíčkovi
07. 10.
Františkovo čarování s Majdou – předprodej vstupenek od 10. 8.
08. 10.
Drakiáda
04. 11.
Světýlkový průvod
05. 11.
Halowenská oldies párty
12. 11.
Svatomartinský jarmark
05. 12.
Mikulášská nadílka
15. 12.
koncert Věry Martinové – předprodej od 1. 9.
21. 12.
vánoční speciál Screamers – předprodej od 1. 9.
Věřím, že si z výběru těch nejdůležitějších akcí vyberete. Více bližších informací najdete na webu mestske-kulturni-centrum-zbysov.webnode.cz.
Krásné slunečné léto bez mraků!
42
Za MKC Martina Švancarová
ZUŠ Oslavany pobočka Zbýšov www.zusoslavany.cz
Poslední dva měsíce školního roku byly pro naši školu
velmi pestré a bohaté na různé akce. A tak si každý návštěvník, posluchač či divák mohl vybrat podle své chuti
a nálady.
Dělnický dům v Oslavanech se 19. 5. 2011 rozezvučel
Koncertem bubeníků pod vedením p. uč. Dobrovolné. Vystoupení velmi ocenila především dospívající mládež.
V rámci Hudebních slavností 22. 5. 2011 do Oslavan
zavítal Ondřej Havelka se svojí Melody Makers. Dříve než zahájil svůj program,
naše škola se postarala o malé hudební číslo. Společně vystoupili učitelé, žáci
pěveckého oddělení, bicího oddělení, Oslavanský komorní orchestr. Vše pod
taktovkou p. uč. Pavlíka.
24. 5. 2011 se uskutečnil společný projekt žáků ZUŠ Pozořice a naší školy,
též v sále Dělnického domu v Oslavanech. Podobný program proběhl další den
v Tvarožné, která je pobočkou pozořické ZUŠ. Žáci a učitelé tak mohli získat
nové poznatky a zkušenosti přespolních kolegů.
9. 6. v Oslavanech hostovalo několik desítek tanečnic z jiných základních
uměleckých škol. Svá taneční čísla předvedli žáci z Břeclavi, Klobouk u Brna,
Ivančic a Náměště nad Oslavou. Nechyběly ani naše žákyně z Oslavan i ze Zbýšova pod vedením p. uč. Maršálkové.
Pro mateřskou a základní školu ve Zbýšově jsme připravili výchovné koncerty.
Pro jejich diváky je velmi přínosné vidět svoje spolužáky při uměleckém výkonu.
Vyvrcholením školního roku byl Den hudby 19. 6., který proběhl na zámku
v Oslavanech.
A co si přát na prahu prázdnin? Příjemné a pohodové prožití letních dní.
Marta Dohnalová
Informace ZUŠ Oslavany – Zbýšov
Základní umělecká škola Zbýšov připravila pro děti z MŠ
od září výtvarný kroužek.
Do výtvarky tak mohou chodit i mladší žáci.
Učitelka si v den výuky vyzvedne děti v MŠ.
Přihlášky dostanete v MŠ nebo přímo v ZUŠ.
Bližší informace na tel.: 775 678 296 nebo 605 258 884.
43
Naše tanečnice v Pozořicích
Vystoupení na koncertě Ondřeje Havelky
44
Společenská kronika
Na fotografiích se vám snažíme přiblížit všechny zúčastněné aktéry jarního
vítání občánků dne 7. května tohoto roku, kterými bylo tentokrát 8 holčiček a 16
chlapců s rodiči a dalšími příbuznými:
Bibiana Divácká
Karel Venhoda
Matyáš Patočka
Aneta Patočková
Tereza Ševčíková
Oskar Volánek
Roman Bártl
Ondřej Voráček
Richard Láznička
Tobiáš Kocáb
Michelle Bártová
Tamara Bobková
Jakub Orság
Alena Divácká
Pavel Mačenka
Tomáš Richter
Matyáš Veleba
Martin Kučera
Emma Vyhnalíková
Daniel Procházka
Josef Kroutil
David Kouřil
Karolína Široká
Zdeněk Doubrava
O oficiality a program se postarala léty prověřená a osvědčená „sestava“
– starosta pan Vratislav Široký, matrikářka MěÚ paní Pavla Beránková, hudební
doprovod zajistil pan Jiří Leszczynski, kulturní pásmo připravila paní učitelka
Janošíková a přednesly v premiéře Tereza Vališová, Petra Horáčková, Tereza
Klocová, Veronika Svobodová.
Novým občánkům přejeme, aby jejich život byl tak prosluněný a radostný,
jako toto slavnostní sobotní dopoledne.
Anna Zahradníčková
45
46
47
48
49
Foto Jaroslav Kočí
50
VZPOMÍNKA
Dne 30. června uplynuly tři roky od úmrtí pana
Václava Papeže
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
družka Františka a sestry s rodinami.
Dne 1. srpna jsme vzpomněli smutné 20. výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka a babička
paní Olga Přibylová.
Všem, kteří ji měli rádi a věnují jí tichou vzpomínku, upřímně
děkujeme.
S úctou a láskou stále vzpomínají manžel, synové Luděk a Karel s rodinou.
Dne 18. srpna by se dožil 80 roků
pan Ludvík Čajka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a syn Jaroslav
Dne 21. srpna si připomeneme smutné první výročí úmrtí milovaného manžela, strýce a švagra
pana Vítězslava Palíška
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a rodiny Šillerova, Bádrova, Dostálova a Iránkova.
51
Před 13 roky podlehla zákeřné nemoci má kamarádka a spolužačka, zbýšovská
rodačka paní Zdeňka Němcová – Nekudová:
K nám nevítaný přišel host
a odvedl nám tebe.
Tvůj úsměv i tvou laskavost,
tvé oči s něhou nebe,
A pozlatilo sluncem hned
sny naše, touhy, přání,
hry dětské našich školních let
i první milování.
tvá slova, která hladila,
neznala hněv a zlobu.
Tvář ušlechtilá, spanilá
skryla se ve tmě hrobu,
A teď tu stojím – chycena
do sítě vzpomínání.
S nadějí znít jak ozvěna,
která tvou věčnost chrání,
však dobro, které rozdalas,
zůstává mezi námi.
Tvůj slýcháváme tichý hlas,
jak šeptá si s hvězdami
když nevítaný přišel host
a odvedl nám tebe.
Však úsměv tvůj, tvá laskavost,
tvé oči s něhou nebe,
a vypráví jim o dětství,
jež poutalo nás, hřálo.
V chudobě statků přátelství
nám bohatstvím se stalo.
tvá slova, která hladí nás,
neznají hněv a hádky,
jsou tu. A vždycky budou zas
k nám navracet se zpátky.
Vzpomíná Zdena Kopáčková se spolužáky, přáteli a známými
PODĚKOVÁNÍ
Dne 15. června 2011 měl v našem městě nepříjemnou nehodu pan Jiří
Pokorný z Brna.
Při jízdě mu upadlo na plně naloženém přívěsném vozíku na hlavní silnici
u základní školy kolo. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ani nedošlo k většímu
poškození majetku.
Pan Pokorný nás navštívil se žádostí o veřejné poděkování panu Ondřeji
Kubišovi a městské policii za nezištnou pomoc a perfektní zvládnutí situace.
Uvedl, že s takovou ochotou a vstřícností se již dlouho nesetkaI.
Jeho poděkování rádi zveřejňujeme.
52
53
AEROBIK ELEKTRO MORÁVEK CUP 2011
1. ROČNÍK SOUTĚŽE
V KOMERČNÍM DĚTSKÉM AEROBIKU VE ZBÝŠOVĚ
SOUTĚŽ PROBĚHLA 14. KVĚTNA V TĚLOCVIČNĚ ZŠ KOMENSKÉHO
ORGANIZÁTOR: ODDÍL AEROBIKU TJ BANÍK ZBÝŠOV
A MARTINA HORTOVÁ
CHARAKTER SOUTĚŽE: soutěž pro jednotlivce, kteří společně cvičí podle
lektora předem nenacvičenou sestavu aerobního charakteru, ze semifinále
postupuje 15 nejlepších dětí do finále, což bývá pro soutěžící velký úspěch
ODDÍL AEROBIKU TJ BANÍK ZBÝŠOV S TRENÉRKOU
KRITÉRIA HODNOCENÍ: technika provedení, schopnost zachycení předvedeného, držení těla, přesnost pohybů, výraz, vzhled, síla, flexibilita
ZÚČASTNĚNÉ KLUBY: FUNNY AE TJ OSLAVANY, SVČ ROSICE, M-AEROBIK OSTROVAČICE, DDM BLANSKO, TJ BANÍK ZBÝŠOV
SOUTĚŽILO SE V KATEGORIÍCH: 4-7 let, 8-10 let, 11-13 let, 14-18 let,
+ kat. Rodiče dětem
CELKOVÝ POČET ZÁVODNÍKŮ: 95
54
ROZHODČÍ: Jaroslav Mertl (Třebíč) Lenka Laciná (Oslavany) Julie Mužíková
(Zbýšov) Jitka Mičánková (Říčany) Martina Volavková (Stanoviště)
INSTRUKTORKY: Martina Hortová (Zbýšov, předcvičovala kat. 4-7, 11-13,
14-18 let) Martina Brychtová (Ostrovačice, předcvičovala kat. 8-10 let + kat.
Rodiče dětem)
Tato nezisková akce pro děti v našem městě byla časově i finančně náročná, vyžadovala velké nasazení mnoha dobrovolníků, potřebovala spousty sponzorských darů, proto mi prosím dovolte, abych jim v naší Ozvěně poděkovala.
Zaslouží si to!
Děkuji spoluorganizátorům akce: Petře Morávkové, Lence a Jaroslavu
Kotačkovým, mému manželovi Martinu Hortovi.
Dále děkuji panu řediteli Mgr. Miroslavu Vespalcovi za ochotu zapůjčit
školní tělocvičnu, dále skvělému panu Františku Hutárkovi, který nám zdarma
akci ozvučil, děkuji rodičům mých svěřenců za podporu a dalším mnoha lidem,
kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.
Speciální dík patří sponzorům celé akce:
MĚSTO ZBÝŠOV
Děkujeme mnohokrát za finanční i věcné dary pro naše vítězky.
Velmi si toho vážíme!
A NYNÍ JIŽ OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY:
KATEGORIE 4-7 LET:
POČET ZÁVODNIC: 23
1. HORÁKOVÁ LUDMILA
FUNNY AE TJ OSLAVANY
2. TLUSTOŠOVÁ VALÉRIE
FUNNY AE TJ OSLAVANY
3. FICOVÁ BÁRA
FUNNY AE TJ OSLAVANY
4. BACHOVÁ NATÁLIE
FUNNY AE TJ OSLAVANY
5. NOVOTNÁ BARBOR
FUNNY AE TJ OSLAVANY
6. HUTÁRKOVÁ VERONIKA
TJ BANÍK ZBÝŠOV
55
KATEGORIE 4-7 LET
KATEGORIE 8-10 LET:
1. HVĚZDOVÁ BEÁTA
2. JANÍKOVÁ ADÉLA
3. HNÁTKOVÁ MICHAELA
4. NEKLAPILOVÁ NATÁLIE
5. KOCÁBOVÁ VANESSA
6. HORÁKOVÁ DANIELA
POČET ZÁVODNIC: 25
M-AEROBIK OSTROVAČICE
TJ BANÍK ZBÝŠOV
M-AEROBIK OSTROVAČICE
M-AEROBIK OSTROVAČICE
TJ BANÍK ZBÝŠOV
FUNNY AE TJ OSLAVANY
VÍTĚZKY A FINALISTKY KATEGORIE 8-10 LET
56
KATEGORIE 11-13 LET:
1. ONDRÁČKOVÁ DENISA
2. KRAFKOVÁ ANETA
3. ZAHRADNÍČKOVÁ NELA
4. RYŠÁNKOVÁ DOROTA
5. JIRKŮ LAURA
6. POKORNÁ LUCIE
POČET ZÁVODNIC: 21
FUNNY AE TJ OSLAVANY
TJ BANÍK ZBÝŠOV
FUNNY AE TJ OSLAVANY
M-AEROBIK OSTROVAČICE
DDM BLANSKO
M-AEROBIK OSTROVAČICE
VÍTĚZKY A FINALISTKY KATEGORIE 11-13 LET
KATEGORIE 14-18 LET:
1. ŘEŘUCHOVÁ ELIŠKA
2. BRYCHTOVÁ MICHAELA
3. KROBOTOVÁ HANA
POČET ZÁVODNIC: 3
FUNNY AE TJ OSLAVANY
M-AEROBIK OSTROVAČICE
FUNNY AE TJ OSLAVANY
SPECIÁLNÍ KATEGORIE - RODIČE DĚTEM:
Rodiče jako příklad dětem. Ohromná účast, nádherné zpestření celé akce.
Soutěžili nejen maminky, ale i tatínci a 1 babička! Je třeba podotknout, že většina
těchto závodníků neměla téměř žádné zkušenosti s aerobikem! Nezbývá než
poděkovat za podporu i skvělé výkony.
Děkujeme a gratulujeme!
POČET ZÁVODNÍKŮ: 23
TATÍNCI:
1. PELIKÁN MIROSLAV M-AEROBIK OSTROVAČICE
2. TMÉ RADIM TJ BANÍK ZBÝŠOV
3. TLAČBABA JAROSLAV TJ BANÍK ZBÝŠOV
4. FILLA PAVEL TJ BANÍK ZBÝŠOV
57
MAMINKY:
1. MORÁVKOVÁ PETRA TJ BANÍK ZBÝŠOV
2. TLAČBABOVÁ ANDREA TJ BANÍK ZBÝŠOV
3. OBRŠLÍKOVÁ HANA TJ BANÍK ZBÝŠOV
4. CENDELÍNOVÁ MARKÉTA TJ BANÍK ZBÝŠOV
VÍTĚZOVÉ KATEGORIE RODIČE DĚTEM
Vzhledem k počtu závodníků (95) a diváků (až 200) bychom samozřejmě
potřebovali ve Zbýšově prostornější halu na cvičení, ale myslím si, že akci
můžeme považovat za zdařilou. Jelikož se i rodiče stali aktivní součástí, užili
si to tentokrát snad úplně všichni. Navíc nás spojovala radost z pohybu a spokojené děti! Byl to krásný sportovní den a já bych si moc přála, aby takových
akcí v našem městě přibývalo. Pevně věřím, že si takovou akci brzo zopakujeme
a že se najde ještě více těch, kdo nás podpoří.
Závěrem bych ještě chtěla dodat, jak je skvělé, kolik příznivců tohoto
sportu přibylo ve Zbýšově za posledních pár let. V současné době naše kurzy
navštěvuje téměř 30 dětí ve věku 4–13 let. A už nyní se těšíme na další svěřenkyně!
58
V PONDĚLÍ 5. ZÁŘÍ 2011 V 16.30 HODIN
BUDE OTEVŘENA NOVÁ LEKCE PRO DĚTI VE VĚKU 4-6 LET
(neváhejte Vaše dítě přihlásit – první 2 lekce jsou zdarma na zkoušku)
KONTAKTY, INFORMACE, FOTOGALERIE A VIDEA:
www.aerobikzbysov.blog.cz
ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 5. ZÁŘÍ 2011,
PŘÍPRAVKA: NOVĚ NAHLÁŠENÉ DĚTI 4-6 LET
PONDĚLÍ
16.30–17.30
PŘÍPRAVKA
aerobik hrou
17.30–18.30
SKUPINA A
18.30–19.30
dospělí
STEP AEROBIK
STŘEDA
16.30–17.30
SKUPINA B
17.30–18.30
SKUPINA A
18.30–19.30
dospělí
OVER BALL
PÁTEK
16.30–17.30
SKUPINA B
17.30–18.30
SKUPINA A
18.30–19.30
dospělí
POWER STEP
Děkujeme dále sponzorům MĚSTU ZBÝŠOVU a firmě MORÁVEK ELEKTRO
za trvalou podporu našeho oddílu.
Velmi si toho vážíme.
Uvítáme další firmy či osoby, které by chtěly sponzorovat náš oddíl.
Děvčata potřebují sportovní obuv, nové dresy, náčiní na týmové skladby,
oddílová trička, oddílové teplákové soupravy, můžete přispět na soustředění či
speciální hudbu na dětský aerobik, startovné, dopravu na závody a podobně.
AUTORKA PŘÍSPĚVKU DO OZVĚNY:
Martina Hortová, trenérka dětského aerobiku a fitness instruktorka pro dospělé
pod TJ BANÍK ZBÝŠOV.
mobil: 721 685 088, email: [email protected]
59
HRÁTKY S BATOLÁTKY
OD ZIMY 2010 JSME SE S AKTIVNÍMI MAMINKAMI A JEJICH BATOLATY SCHÁZELY KE SPOLEČNÉMU CVIČENÍ POD MÝM VEDENÍM. CVIČENÍ
A HRY S BÁSNIČKAMI, ŘÍKANKAMI A PÍSNIČKAMI BYLO PŘÍJEMNÝM ZPESTŘENÍM PRO NÁS MAMINKY HLAVNĚ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH, PROTO BYCH
CHTĚLA PODĚKOVAT PŘEDEVŠÍM PANU ŘEDITELI ZŠ MGR. MIROSLAVU
VESPALCOVI ZA PODPOŘENÍ MÉHO NÁPADU A UMOŽNĚNÍ NÁM ŠKOLNÍ
TĚLOCVIČNU 1 HODINU TÝDNĚ V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH K TĚMTO
ÚČELŮM VYUŽÍVAT.
CVIČENÍ BYLO ZAMĚŘENO PRO BATOLATA OD 18 MĚSÍCŮ DO 3 LET.
HRAVOU FORMOU A ZA POMOCÍ ŘÍKANEK SI NAŠE DĚTI POSILOVALY
A PROTAHOVALY DŮLEŽITÉ SVALOVÉ SKUPINY, ZÍSKAVALY SMYSL PRO
RYTMUS A PŘEDEVŠÍM PŘIŠLY DO KONTAKTU I S JINÝMI DĚTMI, COŽ JE
MIMO JINÉ DŮLEŽITÉ PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍHO CÍTĚNÍ.
CHTĚLA BYCH PODĚKOVAT TĚMTO MAMINKÁM ZA VÝBORNOU SPOLUPRÁCI, JE SKVĚLÉ KOLIK AKČNÍCH MAMINEK SE V NAŠEM MĚSTĚ
NAJDE!
A ZDE UŽ JMÉNA NAŠICH MALÝCH CVIČENCŮ:
MAREK HORT, HYNEK HORKÝ, SAŠA HORKÝ, TONÍK CHUPÍK, TOBIÁŠ
MORÁVEK, VOJTA KRATOCHVÍL, JINDRA ZELNÍČEK, LILLY ŽALUDOVÁ, VALERIE VEJVODOVÁ, NICOLE VESPALCOVÁ, ADÉLKA OVEČKOVÁ, NATÁLKA
CHARVÁTOVÁ, TEREZKA MIKOVÁ, MÍŠA MALCOVÁ, BARČA BRÁZDOVÁ
KAPACITA CVIČENÍČKA JE BOHUŽEL OMEZENA A JIŽ NYNÍ JE BOHUŽEL
KURZ PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PLNĚ OBSAZEN. POKUD MÁTE
ALE VÁŽNÝ ZÁJEM PŘIDAT SE K NÁM, NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT.
JE DOCELA MOŽNÉ, ŽE SE BĚHEM ROKU NĚJAKÉ MÍSTEČKO UVOLNÍ.
EMAIL: [email protected]
FITNESS INSTRUKTORKA TJ BANÍK ZBÝŠOV
MARTINA HORTOVÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
LETNÍ CVIČENÍ + PLAVÁNÍ
V OBDOBÍ OD 18. 7.–17. 8. 2011
KOUPALIŠTĚ ZBÝŠOV
PONDĚLÍ 19–20 HODIN – AEROBIK + POSILOVÁNÍ
STŘEDA 19–20 HODIN – OVER BALL
PITÍ, PODLOŽKU A PLAVKY S SEBOU!!
PO 20. HODINĚ SI MŮŽETE ZAPLAVAT!!!
(VÍCE INFO 721 685 088)
60
61
Z činnosti ZO Svazu
postižených civilizačními chorobami /SPCCH/
Uplynul rok od posledních informací o naší činnosti. Stále se scházíme jedenkrát týdně na pravidelná ozdravná cvičení pod vedením cvičitelek paní Naděždy
Horké, Marcely Klinerové a Jany Patočkové. Cvičení je opravdu vydatné a pomáhá nám hlavně k udržení lepší fyzické kondice.
Turistický kroužek s vedoucí paní Zdeňkou Vejvodovou pořádá výlety třikrát
až čtyřikrát měsíčně. Trasy jsou dost náročné. Například Templštýn - Mohelno,
Ostrovačice - Ríšova studánka, Letkovice - Oslavany, Bobrava, Ketkovák - Senorady a jiné. Většinu tvoří ženy a zvou ostatní zájemce, kteří chtějí lépe poznat
náš region, aby se přidali.
Pořádáme i zájezdy. V září to byla jižní Morava s pěkným Kyjovem a projížďka
lodí Baťovým kanálem, letos Flóra Olomouc, Bystrovany a zbraslavský festival
dechové hudby. K ozdravným zájezdům patří i jednodenní koupání v termálních
lázních v Maďarsku. Vloni jsme se vyhřívali 1. června a 3. října, letos 5. června.
Nezapomínáme ani na kulturu. V Praze jsme viděli 24. dubna operu Carmen,
v Brně jsme navštívili dva muzikály - 9. října Hellou Dolly a 1. února Mary Poppins, na konci roku 29. prosince překrásný vánoční koncert, 13. března velmi
působivé představení Edith, vrabčák z předměstí a v květnu se uskutečnila opět
návštěva Prahy s představením Jistě, pane ministře. O naše kulturní vyžití se
stará paní Marta Požárová.
Vyvrcholením naší činnosti bývá týdenní ozdravný pobyt, letos to budou od 6.
do 13. srpna Janské Lázně. Organizátorkami jsou paní Marta Požárová a Zdeňka
Vejvodová.
Na závěr ještě poděkování obcím Zakřany, Lukovany, Zastávka, Babice u
Rosic, Kratochvilka a městu Zbýšovu za finanční přispění, abychom měli alespoň
částečně uhrazenou cestu na naše zájezdy.
Za výbor ZO SPCCH Božena Mičková
ZO SPCCH Zbýšov informuje
(Z časopisu Vozíčkář zpracoval Jan Kozel)
Drábek: „Postižení nepřijdou o žádnou výhodu“
1. 6. 2011
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek poskytl rozhovor pro deník MF Dnes, ve kterém hovořil o dohodnutém kompromisu mezi MPSV
a Národní radou zdravotně postižených v plánovaných změnách systému
62
poskytování dávek pro OZP v rámci
sociální reformy I., kterou minulý týden
na svém jednání schválila vláda.
Ostré protesty proti změnám, které
chystá ministerstvo práce a sociálních
věcí, se lidem se zdravotním handica-
pem vyplatily. Báli se, že přijdou o část
výhod. Do návrhu zákona o poskytování dávek postiženým, který minulý
týden schválila vláda, se jim podařilo
prosadit část požadavků.
„Závěrečné jednání trvalo sedm
hodin a výsledkem je korektní kompromis,“ míní ministr práce a sociálních
věcí Jaromír Drábek z TOP 09.
V jaké oblasti bylo vyjednávání
nejobtížnější?
Myslím, že jsme se s představiteli
Národní rady zdravotně postižených
navzájem nepřesvědčili v jednom ze zásadních ideových sporů. Týká se obecně postoje k handicapovaným lidem.
Jaký je ten váš?
Já prosazuji názor, že příspěvky
handicapovaným lidem nemají být
kompenzací za jejich zdravotní stav,
jak to tvrdí rada, ale za ztížené pracovní uplatnění. Pokud má třeba zkušený
právník-vozíčkář nadprůměrné příjmy,
nepotřebuje finanční pomoc od státu.
Není důvod, aby se na něj ostatní skládali při pořizování pomůcek.
Právě hrozba omezení příspěvku
na kompenzační pomůcky vyvolala
značný odpor. Jak vypadá kompromis?
My jsme navrhovali, aby si lidé
s příjmem vyšším než šestinásobek
životního minima sami platili levnější
pomůcky do 35 tisíc korun. Nakonec
jsme se dohodli, že se hranice posune
na osminásobek minima. To znamená,
že ten, kdo vydělá kolem čtyřiadvaceti
tisíc, si bude levnější pomůcky hradit
sám. Jejich hraniční hodnotu jsme snížili z 35 na 24 tisíc korun.
Mění se něco i u velmi drahých
pomůcek, jako je třeba schodišťová
plošina pro vozíčkáře?
Ano, ale jen to, že tyhle extrémně
drahé věci už nepůjdou do majetku
postiženého, ale zůstanou státu. V případě úmrtí pak mohou posloužit zase
někomu dalšímu.
Prosazoval jste, aby šel příspěvek
na péči tomu, kdo ji poskytuje. Jak to
dopadlo?
V tomto bodě jsme poněkud
ustoupili. Příspěvek zůstane příjemci,
jenom od něj budeme chtít doklad, že
si za ty peníze opravdu péči zaplatil.
Zdravotně postižený si jednoduchým
způsobem nechá potvrdit, komu a kolik
za péči dal.
Dalším sporným momentem bylo
posuzování zdravotního stavu….
To se zjednoduší. Myslím, že námi
navrhovaný systém dokáže plastičtěji popsat i drobné nuance. Dnes se
posuzuje 236 bodů formou odpovědí
ano a ne. V souladu se zahraničními
zkušenostmi jsme navrhli hodnocení
vdeseti oblastech.
Vaši kritici namítají, že některá
specifická postižení lze těžko nějak
oznámkovat, například autismus. Bude
nový systém řešit i tohle?
Rozhodně umožní míru handicapu
zachytit pružněji než dosud. Dnes si
třeba odškrtnete, že je dítě schopno
zavázat si tkaničku, ale už nepostihnete, že to v některých stavech nedokáže.
Jak si mám těch deset oblastí
představit?
Nejprve je bude třeba popsat v prováděcím předpisu. Teprve pak může
začít nový systém platit. S Národní
radou zdravotně postižených jsme se
dohodli, že prováděcí předpis vypracujeme společně.
63
Lidé se také hodně obávali, že zanikne příspěvek na automobil. Na čem
jste se tady dohodli?
Toho se vážně nikdo bát nemusí.
Stát bude nadále přispívat na pořízení motorového vozidla. Udělali jsme
pouze to, že jsme různé příspěvky na
mobilitu, kromě peněz na pořízení auta
také na jeho individuální úpravu, benzin a garáž, sloučili do jedné částky.
Pojďme dál. Lidem se nelíbil záměr
ministerstva nahradit průkazy ZPP
elektronickými kartami, které by měly
sloužit i jako karty platební…
V první řadě jsme akceptovali
výhrady rady zdravotně postižených
k samotnému názvu, který jí zněl pejorativně. Namísto „sociální karty“ to
teď bude „karta sociálních systémů“.
Postižení nepřijdou o žádnou z výhod
spojených s průkazy ZPP a platební
funkce karty bude dobrovolná.
Proč vlastně bazírujete na platební
funkci karty?
Je to proto, že má být časem jednotná pro všechny sociální systémy.
Platební funkci karty potřebujeme kvůli
dávkám hmotné nouze, které je třeba
účelově vázat. Dnes to řeší různé stravenky a poukázky, které někdo snadno
může proměnit za peníze na cigarety
nebo alkohol.
Bude mít karta i další funkce?
V druhém kroku chceme rozšířit
kartu na všechny důchodce a v třetím
ji sloučit se zdravotní kartou, aby byla
společná pro zdravotní pojištění a sociální systémy. Ale to je zatím výhled.
Citováno z www.mpsv.cz
Ilustrační foto: Městské koupaliště ve Zbýšově vstoupilo úspěšně do další sezony. Areál zachycuje nově vydaná pohlednice.
64
Aktuálně ze zbýšovské myslivosti
Několik fotek klubovny zbýšovských myslivců po návštěvě vandalů v noci
z 28. na 29. března 2011. Na první pohled je zřejmé, že nepřišli ani tak krást, jako
ničit. Ukradené maso z divočáků nebylo nic proti zničeným trofejím a spáleným
vycpaninám několika poměrně vzácných ptáků. O zničeném vybavení nemluvě.
Nezůstala ušetřena ani nově dokončená kazatelna na dvoře a ani nový odpad ze
sociálky.
65
Z tradičního mysliveckého jarního úklidu okolí města
66
Šakal u Zbýšova
Dne 26. 12. 2010 konali zbýšovští myslivci naháňku na divoká prasata. První leč probíhala na stráni od čističky do zmol za cihelnou. Já jsem stál na polní
asfaltce pod strání před cihelnou. V době, kdy se část myslivců stavěla kolem
zmol na konci leče, vyšel od cihelny směrem na Studený nebývale velký lišák.
Pozoroval jsem ho puškohledem na vzdálenost asi 120 m. Byl vysoký, od půlky
těla po hřbet šedý, na hřbetě tmavošedý. Na konci oháňky neměl kvítek, což je
bílá špička, kterou má každá dospělá liška. Na první pohled vypadal spíše jako
pes vlčák. Nestřílel jsem na něho z několika příčin. Velká vzdálenost a dodržení
klidu před začátkem leče. Po této leči jsem ostatním myslivcům vyprávěl, s jakým
lišákem jsem se setkal. Podobného jsem za 45 let v myslivosti ještě neviděl.
Po pár týdnech jsem ve stohu slámy na Kamínkách (viz foto), zjistil velké díry
vedoucí zřejmě do brlohu a před nimi podivný trus. Svou velikostí, tvarem a hlavně umístěním před brlohem nepřipomínal trus lišky, natož čistotného jezevce.
Jako zajímavost jsem si vše nafotil.
Když koncem února 2011 vyšlo č. 3 časopisu Myslivost a v něm článek o dokladovaném výskytu šakala na Moravě i s fotkou, bylo mi rázem jasno, koho jsem
na štěpánské naháňce vlastně viděl. Dokladovaný výskyt byl nález uhynulého
jedince mezi katastry obcí Klobouky u Brna a Morkůvky, velkou náhodou také
26. 12. 2010. S mnou pozorovaným jedincem to nesouviselo.
Šakal obecný (Canis aureus) patří společně s liškou a vlkem mezi psovité
šelmy obývající evropský kontinent a je jediným druhem šakalů s oblastí výskytu
mimo Afriku. Je rozšířen ve východní Africe, Blízkém východě, Indii, Barmě a na
Balkánském poloostrově. Postavou připomíná malého vlka (viz. foto). Z Balkánu se rozšiřuje severozápadním směrem. V Maďarsku byl zařazen mezi zvěř
a v roce 2008 již bylo uloveno 452 jedinců. Další pozorování a úlovky pocházejí
z Rakouska a Slovenska.
Po přečtení uvedeného článku, z něhož zde s dovolením autora částečně
cituji, jsem se spojil s jedním z jeho autorů MVDr. Pavlem Forejtkem, CSc., ze
Středoevropského institutu ekologie zvěře Brno-Wien-Nitra. Zaslal jsem mu fotodokumentaci a vzorky trusu. Ten provedl koprologické vyšetření trusu se zjištěním, že trus pochází od zvířete silně napadeného škrkavkou psí, tasemnicemi
a kapiláriemi. Konstatoval, že se nejedná o trus lišky ani jezevce, nanejvýš domácího psa sídlícího ve stohu. Přiklání se k názoru, že se skutečně jednalo o šakala.
Brloh ve stohu používal dost dlouho.
Šakal je v mnoha zemích šiřitelem vztekliny (jsou popsány případy smrtelných napadení člověka vzteklými šakaly) a závažných parazitárních infekcí. Jeho
potravní spektrum zahrnuje z hlediska myslivosti drobnou zvěř až po mladou
zvěř srnčí, daňčí i mufloní. Je jedním z řady nových predátorů, od norků, psíků
mývalovitých, nebo mývalů, u kterých je možnost jejich lovu z pohledu legislativy
komplikovaná. Jeho rozšiřování není pro myslivce dobrou zprávou.
Moje pozorování z 26. 12. 2010 je s pravděpodobností hraničící s jistotou
dalším z více pozorování šakala obecného v České republice.
Vladislav Kubíček
67
Šakal obecný patří společně s liškou a vlkem mezi psovité šelmy obývající
evropský kontinent. Postavou připomíná malého vlka. Z Balkánu se rozšiřuje
severozápadním směrem. V Maďarsku byl zařazen mezi zvěř a v roce 2008 již
bylo uloveno 452 jedinců. Další pozorování a úlovky pocházejí z Rakouska a Slovenska. Jeho pozorování ve Zbýšově koncem roku 2010 je s pravděpodobností
hraničící s jistotou dalším z více pozorování šakala obecného v České republice.
Jeho rozšiřování není pro myslivce dobrou zprávou. Brloh si vytvořil ve stohu
slámy na Kamínkách.
68
Zbýšovští střelci o Velikonocích opět tradičně soutěžili
Výsledková listina 24. 4. 2011
„O velikonočního beránka“
Zbýšov
č. 0908
Kategorie: ORGANIZOVANÍ STŘELCI
start.
Jméno
klubová
MPI
číslo
Příjmení
příslušnost
1. pok. 2. pok.
1.
Zdeněk
KVZ
Gros
Třěbíč
Milan
SSK
Hošek
Zbýšov
Dušan
KVZ
Tichý
Znojmo
Miloslav
KVZ
Řehoř
Znojmo
Jiří
KVZ
2.
3.
4.
5.
Miloš
nejl. pokus MPU
3. pok.
nejl. pokus celkem Celkové
pořadí
MPI
2. pok.
pořadí
MPU
1. pok.
84
69
84
pořadí
45
5
39
45
72
6
93
6
72
1
72
88
165
2
88
1
88
2
5
85
85
64
4
KVZ
64
87
72
3
72
Zbýšov
149
3
87
Výsledková listina 24. 4. 2011
„O velikonočního beránka“
4
72
93
Zahradníček Znojmo
129
3
72
Zahradníček Zbýšov
6.
3. pok.
3
159
1
2
celkem Celkové
č. 0908
Kategorie: NEORGANIZOVANÍ STŘELCI
MLÁDEŽ + ŽENY
start.
Jméno
MPI
3. pok.
nejl. pokus MPU
3. pok.
nejl. pokus
číslo
Příjmení
1. pok.
2. pok.
pořadí
MPI
2. pok.
pořadí
MPU
1.
Jiří
Zahradníček
2.
48
48
79
34
24
28
6
23
30
50
1
42
10
5
78
2
54
54
1
104
2
24
10
10
78
2
3
45
45
5
121
1
6
60
60
8
78
5
42
50
7
59
7
30
24
4
73
6
23
78
Adam
Zahradníček
28
24
Jana
Zahradníčková
10.
9
23
95
3
36
36
pořadí
41
41
79
Zuzana
Stražovská
9.
16
Martin
Gros
8.
11
Hana
Obršlíková
7.
7
30
Marek
Horáček
6.
45
Petra
Binková
5.
4
45
Lucie
Sedmíková
4.
54
54
Alena
Bláhová
3.
1. pok.
7
38
38
98
4
3
45
9
69
Výsledková listina 24. 4. 2 011
„O velikonočního beránka“
Zbýšov
Kategorie: NEORGANIZOVANÍ STŘELCI
VZDUCHOVKA - DĚTI
č. 0908
10 let +
do 1O let
nejl. pok.
start.
Jméno
klubová
VzPU
3. pok.
nejl. pokus
číslo
Příjmení
příslušnost
1. pok.
2. pok.
pořadí VzPU
1.
Roman
Kolaja
2.
3.
2
62
51
63
3
59
41
59
4
30
30
26
7
54
54
6
26
26
4
27
25
27
47
65
43
73
8
65
2
73
o
1
6
Adam
Zahradníček
70
63
Zuzana
Řehořová
17.
49
Karel
Absolín
16.
5
63
Jan
Absolín
15.
58
58
Petr
Barteček
14.
5
Sandra
Dvořáková
13.
4
4
Kristýna
Obršlíková
12.
6
Jan
Foral
11.
o
Adam
Izsof
10.
6
Dušan
Ťichý
9.
1
o
Petra
Cendelínová
8.
76
Alenka
Bláhová
7.
76
Michal
Bláha
6.
57
9
Jakub
Svoboda
5.
24
Aneta
Svobodová
4.
12
Jiří
Zahradníček
pořadí
24
56
43
56
3
Výsledková listina 24. 4. 2011 Zbýšov „O velikonočního beránka“
č. 0908
Kategorie: NEORGANIZOVANÍ STŘELCI
start.
Jméno
klubová
MPI
3. pok.
nejl.
pokus
MPU
3. pok.
nejl.
pokus
číslo
Příjmení
příslušnost
1. pok.
2. pok.
pořadí
MPI
1. pok.
2. pok.
pořadí
MPU
1
Martin
84
80
44
77
8
84
Šmejkal
2
Jakub
Ladislav
Binko
4
Jiří
60
Jiří
65
75
56
72
72
11
73
10
72
76
31
56
18
Miroslav
25
25
9
28
80
80
62
60
5
38
51
20
Zdeněk
37
47
47
8
36
61
61
79
79
63
73
6
38
34
Petr
56
2
35
38
38
13
35
35
Lubomír
42
40
42
13
29
80
4
72
22
91
15
118
8
133
6
142
3
114
11
91
16
122
7
80
20
135
5
48
25
146
2
18
56
56
5
10
10
25
66
5
17
9
29
80
st.
86
14
38
23
21
4
67
51
Jaroslav
79
19
40
33
9
20
28
67
113
23
56
Petr
Čechovský
18
18
76
Koukal
17
12
Pavel
Tůma
16
71
59
10
24
75
Rozmahel
15
71
Milan
Binko
14
15
112
16
17
17
63
63
Nováček
13
21
Petr
Šrámek
12
29
47
47
Gloss
11
16
13
Adam
Binko
10
2
35
35
13
15
68
Holý
9
62
68
Svadbík
8
7
Zdeněk
Havlena
7
78
65
107
22
35
35
62
Bláha
6
78
72
Ivan
Wsianski
5
23
Celkové
pořadí
23
18
77
Matoušek
3
3
celkem
66
3
71
18
Tomáš
Chupík
19
24
25
25
22
30
30
39
17
41
41
42
22
23
Kliner
24
1
66
55
68
Miloslav
Řehoř ml.
69
66
69
54
52
84
84
2
14
102
14
53
23
159
1
138
4
109
12
6
41
41
18
1
54
68
83
7
90
90
Lukáš
Kliner
25
53
Jiří
24
10
53
Patočka
50
11
42
37
19
17
60
60
81
21
42
42
Josef
Foral
19
20
20
Pavel
Svoboda
21
56
Petr
Jurníček
20
56
32
12
Celkový vítěz v kategorii neorganizovaní střelci Jiří Kliner
Za SSK Zbýšov Miloš Zahradníček
72
Ze života farnosti - obnovené kříže v katastru Zbýšova
Kříž na Dolině u čistírny odpadních vod při cestě do Neslovic
Kříž za bývalým areálem JZD na Družstevní ulici na Nivě oslovuje kolemjdoucí citátem
z Janova evangelia, kap. 20, verš 26 – Pokoj vám.
Kříže byly opraveny péčí a finančním přispěním zbýšovských farníků
73
Čtenáři nám píší
V dubnu tohoto roku nám zaslal pan PhDr. Miroslav Vespalec, bývalý zbýšovský občan, ředitel školy a historik, dopis, ve kterém m. j. píše:
Vážená redakční rado,
chci Vám nejprve poděkovat za zasílání Ozvěny, kde se dovídám o současnosti, ale i o minulosti regionu. Zbýšov je pro mne stále srdeční záležitostí, jako
historika mne zajímá především činnost Vlastivědného spolku Rosicko - Oslavanska o. s., oblast Zbýšov, zejména objevy kolem bývalé Svobodovy cihelny ve
Studených. Sám vlastním řadu materiálů - originálů - i trojrozměrných, které dám
k dispozici, až budou upraveny prostory v objektu bývalé Simsonky. K tomu mám
osobní vztah, protože jsem zde v padesátých letech pod vedením zakřanského
Alberta Čecha pracoval. Rád také čtu články pana Jaroslavy Nevřivy, které mně
připomínají dnes už neexistující folklor regionu Kahan.
Loni jsem navštívil vzpomínkovou akci k výročí Oldřicha Sirovátky, spoluautora na tehdejší dobu reprezentativní publikace Rosicko – Oslavansko (roku 1961
vydalo Nakladatelství Československé akademie věd). S Oldřichem Sirovátkou
jsem se znal z ivančického gymnazia a ze studií na brněnské filozofické fakultě
a když v letech 1953–1956 sbíral spolu s Karlem Fojtíkem materiály k uvedené
knize, vodil jsem jej na vytypované adresy a pomáhal zapisovat jejich vzpomínky.
Vedle Ludvíka Klíčníka z Oslavan to byl padochovský František Vrbas,ve Zbýšově
Vilém Brýša z Nové čtvrti, Jan Horák z Horní kolonie, Emilie Pavlíčková z Majrova
a Adolf Tlačbaba z Anenské. K nim patřil i babický Metoděj Vít. Uvedení občané
našeho regionu znali spoustu písniček (J. Horák), vtipných vyprávění (Brýša,
Pavlíčková, Vít, Klíčník). Oblíbeným námětem, často se opakujím v různých verzích, byla náměšťstká hraběnka - ta prý ani nevěděla, kdo to havíři jsou. Takto ji
třeba popisoval známý zbýšovský „horník - básník“ Adolf Tlačbaba.
„Hraběnka je hodná žena, radostí se celá pýří,
o tom ale zdání nemá, kdo že jsou to ti havíři.
Jen mluvte Franc, rychle, dále, hraběnka moc času nemá,
dejte jim tam do maštale, dejte jim tam trochu sena.“
Jak se paní hraběnce pomstili, i když nechtěně - dva havíři z Majrova, mi
vyprávěl pan Vilém Brýša (nar. 1883). Dodržel jsem dialekt, kterým mi to pan
Brýša vykládal. I k němu jsem měl osobní vztah. Byl totiž douholetým vzorným
hospodářem tehdejšího fotbalového klubu SK Slavoj Zbýšov.
Náměšťská hraběnka
Náměšťská hraběnka pré ani nevěděla, gdo to so havíři. Dež ji přišli na zámek
pogratulovat, tak pré řekla sloužícimo: „Franc, dejte jim tam pár otýpek sena, ať
nemají hlad!“ Ale dvá takovi kalósci – no vobá z Majrova – Kadlik a Žanek – ti se
postarali vo to, že je potom měla ešče dlóho v merku.
74
Belo to ve třijatřicátým roce, belo to po stávce, nekeří se ešče nedostali do
práce a tak se nedivte. Z ruke do hube bévalo negdy dost daleko. Jak se votevřelo jaro, rozkřikla se zpráva, že rustó hřibci. Névíc pré v náměštský oboře. Ta bela
ale vohrazená kamenném plotem. Přelest ten plot nebel pro Žanka s Kadlikem
ale vůbec žádné problém. A tak córali po oboře, až došli do blízkosti hájenke.
Votud se táhla do lesa gulášová vuňa. Chlapi měli hlad, že se jim spojoval pupek
s páteřó a tak slušně zaklepali a chceli jenom napit, že mají žízeň. Paní hajná
bela dobrák, dež viděla, jak se chlapi voblizujó, povídá: „Chlapci, pote dál! Můj
staré zastřelil srnca a tak sem navařila na vodpoledne pro paní hraběnko a pro
pana vrchního guláš. Mám ho plné vandlík, tak se pote vzít.“
Chlapi beli hladovi jako marijacélské pótnik a tak se pustili do guláša. Za chvilko ale Kadlik zbledl: „Te, Honziko, podívé se, deť me sme to maso skoro všechno
snědli, zůstala tam jenom ta ščáva, ten zoft. Co teď?“ Rozhlíželi se, rozhlíželi se
a měli ščestí. V sini na stole ležel takové ten vršek vod kuženéch mysliveckéch
gatí, i s knoflíkama, abe belo za co chytnót šande – tenkrát to tak myslivci nosili.
Kadlik ten vršek donesl, Žanek vzal nůž, rozkrájel to na kóske a plc s tém do vomáčke. Zamichali to, poděkovali a tradá pryč.
Vodpoledne přišla paní hraběnka s panem vrchním. Ale co čert nechcél.
Nejak se jim to těžko polykalo. Vobá se ho toho potili, mokří beli jako debe vefárali
Sičkó, hraběnka pozorovala vrchního, ten to maso honil z kótka do kótka, polknót
to nemuhl, veplit se to bál, až to zachránila paní hraběnka: „Her oberlesni, ja valila augle, co vy při tem fressen – hm essen, essen – musela pšeprd…pšetrpět,
pšetrpět. Nezdá se vám ten mas ajn pisl tfrdý“? Ach frau hraběnek, tfrdý netfrdý,
vo to by nebylo, ale to by mě zajímalo, kdo si s tím tu prácu dal a ten maso ty
knoflíky pšišíval.
Vysvětlivky: mít v merku - pamatovat si
Sička - byla těžní jáma Jindřich I., kde hodně pršelo
valit augle - vyvalovat oči
fressen - žrát
essen - jíst
ajn pisl - ein bischen - trochu
PhDr. Miroslav Vespalec
Příběh bezdomovce
Zdena Kopáčková
Dům měl jsem, pěknou ženu, práci
A náhle všechno člověk ztrácí
Nenajdu místo kvůli věku
Nemohu splatit hypotéku
Žena si našla milence
A já útěchu ve sklence
Jsem bez adresy za jménem
Kdo bez viny, hoď kamenem
Tak od mostu se k mostu ploužím
Po slově, jídle teplém toužím
v svém zanedbaném postoji
Kdo rány moje zahojí
Kam poděla ses má hrdosti
Jsem kaz na tváři společnosti
Jsem bez adresy za jménem
Kdo bez viny, hoď kamenem
75
Moto: Jako děti jsme slýchaly, že v noci 24. června ožívá les pohádkovými bytostmi…
Tajemství noci svatojanské
Zdena Kopáčková
Svatojanská noc
má kouzelnou moc.
Jak už od prabáby víte,
v lesní tmě jsou čáry skryté.
Nepřekročte bludný kámen,
navždy byl by s vámi amen,
ze zajetí houštin, stromů
nenajdete cestu domů.
Nedopusťte, aby víly
vaše smysly obloudily,
jejich tenká košilička
do věčného snu vás zhýčká.
Jen lesní duch vám poradí,
kde roste zlaté kapradí,
které tmu černou prozáří.
Ať najít se vám podaří
ten poklad noci tajemné
a spatříte zas úsvit dne.
Bohové pohanských Slovanů
Obloha zatažená černými mraky bičuje zemi bezpočtem blesků. Rachot hromů otřásá zemí a v chýších zalévaných proudy deště krčí se zahaleni do kožešin
vyděšení Slované. Možná, že si ve svých představách myslí, že právě jeden z jejich bohů, Perun, si ve svém rozhořčení vyřizuje účty s některým s jeho kolegů
z podsvětí. Jiný z bohů to však nemůže být než Vales, bůh bohatství a stád. Perun, bůh hromů, blesků, bouře a války jezdí v podsvětí na voze taženém rohatým
kozlem a v ruce vždy drží velkou sekeru. Jakmile spatří špatného člověka, mrští
po něm svoji sekerou, která se mu pak vrací jako bumerang zpět do ruky. A tak,
pokud chce být někdo s tímto bohem zadobře, musí mu přinést oběť vola či jiného
zvířete. Věčným protivníkem Peruna, se kterým často sváděl boje, byl již vzpomenutý bůh Vales .Ten měl hadí tělo, dlouhý vous a jeho hlavu zdobily býčí nebo beraní rohy. Jeho místo v podsvětí bylo v kořenech obrovského stromu, který podle
starých Slovanů představoval svět, kdy na jeho větvích jako orel seděl Perun.
Tento obraz podsvětí má však velmi daleko k představě křesťanského pekla, neboť podle legendy tady panuje věčné jaro s kvetoucími rostlinami a se spoustou
zde žijících fantastických stvoření. V době zimy, někdy mezi Vánocemi a koncem
února, slavila se na počest boha Valese Velká noc. Při této si mladí muži nasazovali masky a takto vystrojeni procházeli vesnicí a zpívali. Pokud však za svůj zpěv
nebyli obdarováni, přicházeli na takové vesnice různé choroby zaslané bohem
Valesem.V případě bohaté odměny měla celé vesnice zajištěné celoroční štěstí.
Na základě tohoto zvyku se ještě dodnes zachovávají různé koledy. Dalším z pohanských bohů starých Slovanů, kteří ovládali
jejich myšlení, byla bohyně zimy a smrti Morana. Byla to v představě Slovanů velmi krásná
bohyně s dlouhými havraními vlasy a alabastrovou pletí. Její krásu poněkud kazily vlčí tesáky a na rukou místo nehtů vlčí drápy. Když však
přicházelo jaro, ubývalo jí sil a její dříve havraní
vlasy zbarvily se do bělosti. Každý mladík však
musel být v době její vlády velmi opatrný, neboť Morana tyto ráda sváděla vstupem do jejich
76
snů. Ten, kdo jejím svodům podlehl, býval až do konce svého života svírán žalem,
jaký prožívala i ona. I když jde o starou pohanskou bohyni Slovanů, ještě dodnes
se v naší zemi, na Slovensku či v Polsku udržuje zvyk vynášení Morany. Ze slámy
vyrobená figurína ženy, představující nenáviděnou bohyni zimy, se zapálí a pak je
hozena do potoka či řeky. Na hořící Moranu pak přihlížející házejí kameny. Kromě uvedených bohů uctívali pohanští Slované také boha slunce, světla a dobra
Bělboga, který v čase letního či zimního slunovratu bojoval o nadvládu se svým
protivníkem, bohem temnoty a zla Černobogem. Staří Slované v souvislosti s těmito dvěma bohy udržovali zvyk, že v čase slunovratu si při večerním posezení
předávali naplněnou číši, kdy za dobré skutky dobrého boha chválili a za špatné
Černobogu nadávali. Avšak nejlepším ze všech Slovanských bohů byl syn boha
Peruna,bůh Jarilo. Byl to bůh jara, sklizně a úrody, kterého v mládí unesl bůh
Vales do podsvětí, kde z něho vychoval ušlechtilého a krásného mladíka. Jarilo
se vždy na konci zimy vrací na zemi do světa živých a s sebou přináší kouzelné
jaro. Podle mýtů se zamiluje do bohyně zimy, své sestry a tuto si vezme za ženu.
Bůh Jarilo však nežije dlouho. Umírá, když na zemi začíná sklizeň, aby se zas
s příchodem jara mohl vrátit. Svátek tohoto boha se slaví v druhé polovině dubna,
kdy staří Slované vycházeli ze svých chýší a za zpěvu vítali příchod očekávaného
jara.V jejich procesích nesměl nikdy chybět bůh Jarilo představovaný mladíkem
nebo dívkou ověnčenou květy či zelenými větvemi na osedlaném koni. Tak naší
Slovanští předkové uctívali, velebili nebo zatracovali své bohy, kteří byli mýtickou
součásti jejich tehdejšího života.
Jaroslav Nevřiva
Husita Prokop Mořic
Začínající květnové dny roku 1434 plné podmračené oblohy byly u osady
Lipan naplněny řinčením zbraní proti sobě stojících vojsk. Na jedné straně tu za
vozovou hradbou stála vojska radikálních husitů vedená Prokopem Holým spolu
s příslušníky stavů, proti kterým nastoupili umírnění husité spolu s katolíky vedení Bořkem Divišem z Miletínka. Když válečná vřava vypukla v plné síle a vojska
umírněných dala se na ústup, tu radikální vedení Prokopem Holým otevřeli své
vozové hradby a dali se do pronásledování umírněných. Toho využila katolická jízda, která otevřenou
vozovou hradbou pronikla do tábora radikálních, kde
se proti nim měla postavit stavovská jízda, která se
však dala na útěk. A to byl začátek porážky radikálních
husitů, kterým tak skončila řada slavných vítězství
proti křižákům či jiným vpádům cizích vojsk na naše
území. Ještě do léta toho roku byly z měst našeho kraje Třebíče, Mor. Krumlova a Ivančic vytlačeny husitské
posádky, z nichž větší část nalezla útočiště v lesích
vysočiny. Odtud pak svými častými nájezdy ohrožovali okolní osady. Byli však i takoví, kterým se válečný
způsob života již omrzel a ti se vraceli ke svým rodinám. A právě mezi tyto patřil Prokop Mořic původem
77
z jižních Čech. Jeho rodiče a starší sourozenci byly vyvražděni při vpádu křižáků
v roku 1420, co bylo důvodem, že jako patnáctiletý vstoupil do řad husitů. Ještě
dnes se mu občas vrací do vzpomínek krvavý obraz jeho mámy, která s křížem
v ruce prosila vraždící křižáky, aby jí a děti ušetřili. Jedině Prokop měl tehdy to
štěstí a pod těly svých sourozenců přežil. Nyní však už byl Prokop dávno sytý
všech těch válečných událostí a proto se rozhodl dané příležitosti využít. Do torny
sedla uložil si pár ušetřených zlaťáků, k tomu ještě několik nejnutnějších věcí
a pak se svým koněm vyrazil vstříc osudu.
V tom brzkém ránu ještě se zbytky pološera vyrazil cestou sledující břeh
Jihlavky. Míjel dosud spící osady Řeznovice a Hrubšice až konečně splynul se
stínem lesa obrůstajícím malou osadu Biskoupky. Byl rád, že snad nevzbudil žádnou pozornost, neboť okolní šlechta nebyla husitům nikdy příliš nakloněna. A tak
jel pomalu ztichlým lesem, sledujíc obnažené skály říčního břehu, když za jedním
zákrutem řeky, předpovídaným klapotem mlýnského kola, objevil se Mohelský
mlýn. Než před mlýn vyjel, nejdříve se Prokop rozhlédl, uvažujíc, že by bylo vhodné si zde před pokračující cestou koupit něco k jídlu. Ještě to však ani nedomyslil,
když se mu od mlýna vstříc ozvalo: „Potěš vás Bůh, cizinče, co pak vás k nám do
mlýna přivedlo?“ obracel se na Prokopa muž, podle vzezření snad mlynář. „Dobrý
den, pane, rád bych si zde koupil něco k jídlu,“odpověděl po pozdravu Prokop.
„No víte, pane, my sice jídlo neprodáváme, ale každého slušného hosta pozvem
rádi ke stolu.“ A překvapenému Prokopovi, který sesedl s koně, podával ruku. Pak
zavolal pacholka, aby ustájil koně a Prokopa pokynutím zval dál. Při obědě, kterého se účastnili všichni obyvatelé mlýna, vedl se rozhovor o událostech v kraji,
při kterém byla více jak patrná sympatie k husitskému hnutí, v jehož řadách při
boji s Uhry přišel o život mlynářův bratr. „Víte, já jsem hned, jak jste přijel, poznal,
že mluvím s husitou. Na vaší hrudi je stále patrné místo po kalichu a také palaš
u vašeho sedla moji úvahu jen potvrdil. Kdyby jste u nás chtěl zůstat, byl bych
celkem rád. Práce přibývá a pro každého, kdo se jí nebojí, je jí zde dost. „Velice
si, pane mlynáři, vaší nabídky vážím, ale já se rozhod´, že po těch již čtrnácti letech musím navštívit hrob svých rodičů a sourozenců, kterým jsem to v době své
nepřítomnosti slíbil“ A tak po krátkém rozloučení, s čerstvě upečeným bochníkem
chleba v torně, vyskočil do sedla a vyrazil na další cestu.
Jel zas tišinou lesa podél břehu Jihlavky, minul hrad Rabštejn, dříve obsazený husity, kde hučící řeku valící se přes kamenný brod vracel ozvěnou les. Pak
jeho cesta pokračovala podél svahu Zeleného kopce, kde do smrkových strání
vrůstaly bělostné kmeny bříz. Zde měl v úmyslu chvíli si odpočinout, když v závanu větříku ucítil kouř z ohně. Že by tu v lese někdo rozdělával oheň? Kladl sám
sobě otázku a pobídl koně k rychlejšímu kroku ve směru, odkud houstnoucí dým
přicházel. Najednou však pronikl lesním tichem ženský výkřik. Prokop s koněm
prudce vyrazil a v zápětí byl na mýtině, kde se v mracích kouře, valících se od
polorozpadlého stále hořícího milíře, snažily dvě děti odtáhnout ženu, na níž
dosud doutnaly její šaty. Prokop seskočil s koně, uchopil ženu za ruce a rychle ji
odtáhl od milíře. Zde z ní smetl ještě doutnající popel a dětmi přinesenou vodou
omýval ženě tvář a chladil ožehnuté nohy. Pak ženu odnesl do srubové chatrče
na pokraji lesa, kde její popálená místa chladil mlékem. Teprve, když se přesvědčil, že ženě se již ulevilo a nehrozí jí další nebezpečí, dověděl se od dětí, co se
tu stalo. Před několika měsíci prý jim umřel táta a tak máma, aby měli z čeho žít,
78
rozhodla se sama začít pálit v milíři uhlí. Sama celý milíř postavila, zapálila a když
se pokoušela zmírnit prudkost jeho hoření, sesula se jeho část na ni. Když to vše
Prokop vyslechl, stálo před ním rozhodnutí, co si má teď počít. Ležela tu zraněná
žena zatím ničeho neschopná, byly zde dvě malé děti a všude kolem do všech
stran lesní samota. Ne, v takovém případě je přece nemůže opustit a tak, když
na dlouhé rozmýšlení nebyl čas, se rozhodl, že než se žena uzdraví, zůstane
a o všechny se postará. A tak se z dřívějšího husitského bojovníka stal nyní živitel
rodiny a uhlíř, který věren křesťanským zásadám nemohl nechat tyto postižené
jejich osudu. Jak se dál život Prokopa a těch, kterých se v jejich nouzi ujal, vyvíjel,
to nevíme. Jisté však je,že na faře v Kramolíně je v kronice uvedený zápis o uzavření sňatku jistého Prokopa s dříve ovdovělou Kateřinou.
Jaroslav Nevřiva
Lukovanská tvrz
V části jižní Moravy vznikla většina zdejších tvrzí na sklonku 14. století. Bývala to ponejvíce sídla místních vladyků nebo rytířů vlastnících jednu či několik
vsí, nezřídka ale i jen jejich částí. Většina takových tvrzí spočívala v postavení
nevelké obytné části v centru vesnice s věžovitou nevysokou nástavbou spojenou
s přilehlým hospodářským dvorem. V době stavby tvrzí byla vytvořena takzvaná
manská organizace, kdy zde sídlící vladykové či rytíři stávali se many maršálka
nebo biskupa.V našem kraji vzniklé tvrze patřily většinou pod manství nejvyššího
maršálka Českého království, kterými byli tehdy dědičně páni z Lipé sídlící na hradě v Moravském Krumlově. Manové na tvrzích patřili většinou do řad nižší šlechty
či zchudlých pánů, kteří svým manstvím byli zavázáni k vojenské, strážní a případné doprovodní povinnosti. A do takové manské organizace patřící maršálkovi
v Moravském Krumlově patřila tehdy i lukovanská tvrz, stojící na místě dnešní
usedlosti č. 16. V průběhu událostí, které se našemu kraji nevyhnuly, a které
často víc než citelně postihly zde žijící obyvatele, patřilo jednak údobí husitských
tažení v letech 1421–28, dále pak řádění loupeživých tlup a lapků jako byli Hynek
Jevišovický z hradu Rabštejna zvaný Suchý čert nebo Jan Sokol z Lamberka na
přelomu 14.–15. století. Největší zkázu však našemu kraji přineslo tažení uherských vojsk Matyáše Korvína
a jeho Černých rot proti českému králi Jiřímu z Poděbrad
v letech 1468–70, které bylo
obzvláště ničivé a kruté. Bylo
to právě toto údobí, kdy, jak
zaznamenávají kroniky, bylo
jen v brněnském kraji zničeno až 80 tvrzí, které někdy
zanikly spolu s vesnicemi,
a které nebyly již nikdy obnoveny. A takový osud postihl
tehdy nejen tvrz v Lukova79
nech, ale také tvrze ve Vysokých Popovicích, Omicích, Radosticích, Řeznovicích, Alexovicích, Senoradech, Polance a další. Tehdy poničená vesnice a tvrz
v Lukovanech patřící Pertoldovi z Lipé byla roku 1544 postoupena do majetku
Janu Bulovi z Bořitova. Krátce nato však přišla do majetku rosického panství Janu
staršímu z Žerotína (1561) a tvrz zanikla.
Jaroslav Nevřiva
Za sluncem vzdáleného Karibiku
Tak jako spousta jiných suchozemců rád podléhám kouzlu azurových moří,
kde v dáli na obzoru jejich vlny zalévané paprsky slunce splývají s blankytem
oblohy. Z takové chvíle snění, provázené věčným šumotem přílivu moře, mne dovede vyrušit snad jen zaburácení vln příboje na skalním útesu. Tam moře, prudce
bijící svými vlnami do vztyčené skalní stěny, ukazuje svoji sílu, když se jeho azurové vlny v nárazech mění ve zpěněný a bělostný opar, unášený a rozptylovaný
mořským vánkem. Všechny tyto úchvatné proměny obrazu, uložené ve vzpomínkách, mne pak přivádějí na zdánlivě nekonečné písčité pláže, zalévané paprsky
slunce, na kterých pro osvěžení tak rádi noříme svá těla do průzračných vln moře.
Ale zanechme nyní vzpomínek a snění a vyslechněme si vyprávění manželské
dvojice z našeho města o jejich cestě a dovolenkovém pobytu ve vzdálené zemi
Ameriky - Dominikánské republice, na tropických plážích Karibského moře.
Na tu nezapomenutelnou, ale také dlouhou cestu od nás až k břehům Karibského moře, vzdáleným od nás přes osm tisíc kilometrů, jsme vyrazili z Brna
v jeden loňský říjnový večer. Dálkový autobus společnosti Student Agency žluté
barvy nás do svého pro dálkové cestování vybaveného prostředí vpustil něco po
21 hodině. Cesta, zpříjemňovaná hudbou ze sluchátek nebo televizí, přiváděla
řadu cestujících do polospánku, ale my, plní vzrušení v očekávání dlouhé cesty,
která byla před námi, jsme si spíše opakovali všechny očekávané přestupy, které
nás podle cestovní společnosti čekaly. Udržovaná klimatizace prostředí, příjemná
hudba z reproduktoru, televize a možnost sledování nočního provozu na potemnělé dálnici, který ani tato
doba příliš neomezovala,
nám cestu do Prahy zkracovala. Již před půlnocí jsme
byli v Praze na Florenci, kde
jsme přestoupili do podobně
vybaveného autobusu, který
měl cílovou stanici Zurich,
ovšem pro nás s vystoupením na letišti v Mnichově.
Tam jsme se dostali kolem
páté ráno. Hodinové čekání
v prostorné mnichovské letištní hale se stále pulzující
všenárodní směsí cestujících
80
jsme si, unaveni po probdělé noci a obloženi svými zavazadly, krátili dvojitými šálky kávy. Naše únava však rázem pominula, když světelný ukazatel oznámil náš
odlet do Paříže. Prohlídka a odbavení bylo bez problémů a za několik okamžiků
nás letadlo francouzské společnosti již unášelo průzračnou oblohou k hlavnímu
městu Francie Paříži, kde na nás měl čekat letecký přípoj do Santa Dominga
v Dominikánské republice. Přípoj na americký kontinent nás však nečekal. Místo
tohoto přišel za naší čekající skupinou zřízenec, který nám francouzsky sděloval
nové instrukce o letu. Z nás čekajících jeho francouzštině z větší části nikdo nerozuměl. Když to zřízenci, který jiný jazyk neovládal, došlo, přišla na řadu řeč rukou
doplňovaná gesty. Z těch jsme pochopili, že pro poruchu stroje došlo k časové
změně odletu včetně změny čísla odletového terminálu, které všem napsal na
letenky. Když jsme v uvedený čas na uvedený terminál pro odlet došli, čekalo nás
zde další překvapení.
Původní cílové přistání v Santa Domingo bylo změněno na Punta Cana a navíc mělo být ještě mezipřistání v portugalském Lisabonu, což mělo znamenat prodloužení letu a času doletu. Hlasitá nespokojenost všech cestujících, kterým by
změny způsobily řadu problémů, vedla ke zrušení mezipřistání a také k doletu až
do původního určení v Santa Domingo. Po čekání a dohadování, trvajícím skoro
dvě hodiny, náš Boeing konečně vzlétl, nabral výšku a z rozlehlého města Paříže
jsme stačili rozeznat jen pověstnou Eifelovu věž a splavnou Seinu, o něco později
pak sluncem zalévané moře Biskajského zálivu a poslední cíp evropského území - španělský mys Finistere, obklopený nekonečnými vlnami Atlantiku. Pohoda
příjemného prostředí, pečlivost stevardů a naše sledování modrých vln moře
z výšky 10 km nás po nastřádané únavě z probdělé noci brzy přivedlo do spánku.
K procitnutí nám pomohly až turbulence letadla, které se po minutí ostrova Bermundy po deseti hodinách letu začalo přibližovat k břehům Střední Ameriky. Ještě
několik ostrůvků Baham a pak náš Boeing začal snižovat výšku a my se blížili
k Dominikánské republice. Po přistání v Punta Cana konečně přišel cíl naší cesty
- Santo Domingo. Při výstupu z letadla nám dýchla do tváře horká vlhkost 35 stupňů, která nás v okamžiku zalila potem. Po vyzvednutí zavazadel nás při odchodu
z letiště čekal nezvyklý koridor, vytvořený domorodci černé pleti, kteří zde na nás
čekali s kartony, popsanými jmény cestujících anebo voláním jmen se dožadovali
využití nabídky svých služeb. Jedna z tabulí obsahovala i naše poněkud zkomolené jméno, jehož autor nás pak i se zavazadly naložil do starší dodávky a vyrazil
s námi k městečku Boca Chica na pobřeží Karibského moře k hotelu Don Juan.
Po příjezdu k hotelu nás v jeho recepci uvítal domorodý recepční, který nám dal
po vybavení vstupních formalit klíče a my jsme v čase, který se blížil půlnoci, po
vykoupání a vybalení zavazadel konečně zalehli. Teprve ráno plné slunce nám
dalo možnost nahlédnout do krásy zdejšího prostředí, prostírajícího se kolem.
Bílá písčitá a pečlivě upravená pláž, mírně se svažující k průzračné hladině moře,
byla poseta slunečníky. Ty svým stínem zajišťovaly pohodlí připraveným lehátkům, čekajícím na hosty. Ti sem přicházeli po pestré snídani, která byla stejně
jako oběd nebo večeře podávána formou bufetu, kdy každý den měl úpravu jídla
dle kuchyně francouzské, španělské, německé či dominikánské. Po snídani již
hosté směřovali k bílé mořské pláži zalévané věčným přílivem a paprsky slunce.
Pláž byla lemovaná kokosovými palmami, které v korunách nabízely ořechy. Jejich trhači, mladí domorodci do 13 let, zde za obdivu turistů předváděli své umění
81
ve šplhání a při slézání, kdy za shozenými ořechy často skákali z výšky přes čtyři
metry. Posbírané ořechy pak hned nabízeli k prodeji. Hlavní nabídkou však pro
všechny vždy byla modrá průzračná hladina Karibského moře prohřátá sluncem
na teplotu až 29 stupňů. Ta ve své pomalu narůstající hloubce dovedla všem
včetně dětí nabídnout spoustu různých radostí. Mimo koupání bylo možné vyjíždět na šlapadlech, kajacích, plachetnicích nebo motorových člunech či vyjížďkových parníčcích na ostrovy Saonu a Catalina. A právě na těchto ostrovech se
zájemcům o potápění nabízely různobarevné krásy korálových útesů se spoustou
barevných rybek, krabů a mořských ježků. Kromě těchto vyjížděk zde byly možné
vycházky do městečka Boca Chica na tržiště plná ovoce, zeleniny, koření a bezpočtu suvenýrů, ale my jsme zde byli jen asi dvakrát. Když se tam totiž objevil
cizinec, byl okamžitě obklopen spoustou dětí a nezaměstnané chudiny, nabízející
k prodeji snad cokoliv. A chudiny a chudinských uliček, tak kontrastujících s blahobytem a výstavbou na pobřeží, bylo až neskutečně mnoho.
Když se po spoustě radostí nabízených mořem přiblížil večer a slunce pomalu mizelo za modrým obzorem, na ztemnělou oblohu vystoupil měsíc s tisícem
hvězd, jejichž třpyt se odrážel na potemnělé hladině moře šumícího nekončícím
přílivem. Tyto chvíle dovedly těm, kteří se dosud nenasytili radovánek, nabídnout
radosti přicházející noci. Pěšinky palmových hájů osvětlené barevnými světly
nabízely kouzlo večerní vycházky, mnohdy končící v některém ze zvučících barů,
kde k tanci či poslechu hrály rytmem překypující skupiny se zpěváky.
Jít spát se nám někdy opravdu nechtělo, vždyť radovánek a lákadel bylo
mnoho, ale čas ten býval neúprosný a nové ráno a další radosti nás opět čekaly. Čas, naplněný spoustou zážitků, zde plynul až neskutečně rychle. Tři týdny,
prožité v doslova pohádkovém prostředí, dovedou lidské nitro naplnit přemírou
vzpomínek. Ale vše, byť i sebekrásnější, jednou končí a je třeba připravit se na
zpáteční cestu do běžné reality života. A s posledním rozloučením přijde poslední
pohled na modravé Karibské moře a jeho bílé pláže zalévané sluncem, kde jsme
prožili až neskutečné množství nezapomenutelných radostí. A pak již jen Dobrý
den a nashledanou – Buenos dias a Adios.
Jaroslav Nevřiva
INZERCE
PRODEJ komerčního objektu v centru města Zbýšova, na ul. Masarykově 54, s novým bytem 4+1, dvěma garážemi, zahradou.
Výměra pozemků včetně zastavěné plochy 1.600 m2.
Tel.: 777 028 938.
82
83
84
85
PNEUSERVIS ZAMAT ZBÝŠOV
Zbýšov, bývalý areál JZD na Družstevní ul.
Mobil: 602 773 139
NABÍZÍME
● prodej mírně jetých pneu různých značek i rozměrů
● opravy průrazů pneumatik vulkanizací (termopres)
● prodej litých kol a ocelových disků na všechny značky a typy
vozidel
● opravy litých kol včetně lakování
● prodej pneu značek BARUM, MATADOR, KLEBER, CONTINENTAL, FULDA, GOOD YEAR, SAVA atd.
● prodej pneu pro vozy OFF ROAD
● prodej pneu na nákladní vozidla a zemědělské stroje
● prodej a montáž motocyklových pneu
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí–pátek 9.00–17.00 hod.
Sobota
9.00–12.00 hod. nebo dle dohody
Ozvěna – vydává město Zbýšov. Ev. č. MK ČR E 18258 Občanům města zdarma.
Příspěvky, ohlasy a nabídky inzerce posílejte na adresu: Městský úřad Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov, kulturní komise rady města, tel.: 546 431 592, mestozbysov@
mboxr.cz
Tisk: Gloria Rosice
86
87
Mgr. Iva K�ivánková
kancelá�: Úvoz 4, Brno
telefon: 546 411 585, 604 619 100
e-mail: [email protected]
V p�ípad� zájmu nás prosím kontaktujte na telefonním �ísle 604 619 100.
Motivující Þnan�ní ohodnocení odpovídající výkonu
Nadstandardní bezplatné zaškolení a podpora nad�ízeného
Možnost kariérního r�stu
Odm�ny spojené s kariérovým r�stem
P�íjemné pracovní prost�edí
Podporu a zkušenosti významné Þnan�ní instituce
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Minimáln� st�edoškolské vzd�lání
Živnostenský list
Organiza�ní a komunika�ní dovednosti
Cílev�domost, profesionální vystupovaní
Proklientský p�ístup, týmová spolupráce
Ochotu se dále vzd�lávat
Maximální pracovní nasazení a ßexibilitu
�idi�ský pr�kaz �i auto výhodou
Nabízíme:
Požadujeme:
Obchodní �editel �MSS
vypisuje výb�rové �ízení na pozici
Þnan�ní poradce �MSS
pro region Brno a okolí
_________________________________
_________________________________
VÁŠ PARTNER V OBLASTI :
Životního a majetkového pojištìní
Pojištìní podnikatelù, mìst a obcí
Penzijního pøipojištìní
Stavebního spoøení a pøeklenovacích úvìrù
Hypoték a hotovostních úvìrù
Realit - nákup a prodej
_________________________________
KANCELÁØ S DLOUHOLETOU TRADICÍ :
Masarykova 132, 664 11 Zbýšov
Otevírací
doba:
_________________
tel.: 546 431 286, mobil: 602 793 585
Po
Èt
9.00-11.30, 14.00-18.30
, 15.30-18.30
držitel
ISO
a 27001
držitel
ÈSN
EN9001
ISO 9001:2001
www.astorieas.cz
UZAVØETE SI SMLOUVU PØES KANCELÁØ ASTORIE a.s.
A ZÍSKEJTE NAVÍC SLEVU NA
elektro-montáže-instalace-opravy-revize-hromosvody
ELMO
88
Jiøí Hájek, mobil: 724 048 479, e-mail: [email protected]
Download

duben-červenec 02/2011