Ob�asník Zbýšova �
v�novaný nejnov�jším aktualitám��
1/2012
LEDEN–DUBEN
Z OBSAHU:
��Pravidelné rubriky,
informace všeho druhu
��Pln�ní rozpo�tu m�sta
a záv�re�ný ú�et za rok 2011,
rozpo�et m�sta pro rok 2012
���innosti m�stské policie
1
2
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Zbýšova schválilo na svém únorovém zasedání rozpočet na letošní rok. Předpokládané příjmy jsou ve výši 40,315 mil. Kč, plánované
výdaje činí 42,555 mil. Kč. Rozpočet je schodkový, rozdíl bude pokryt z přebytku
hospodaření minulých let. Tvorba rozpočtu byla do značné míry ovlivněna dvěma
investičními akcemi, které budou v nejbližší době stavebně zahájeny. Jedná se
o modernizaci a intenzifikaci čistírny odpadních vod a výstavbu nového sběrného
dvora. Na obě investiční akce byla MŽP přislíbena finanční dotace, dosud však
nejsou podepsány smlouvy a proto není vyjasněno financování. Rozpočet proto
nepočítá pro letošní rok s žádnou větší akcí, aby mohlo město potřebný podíl vlastních prostředků pokrýt bez zapojení úvěru.
Dalším důvodem k opatrnosti při vynakládání financí města je současná ekonomická situace ve státě i v Evropě. Jistě sledujete, jaké problémy jsou s vybíráním
daní. Je možno předpokládat, že naplánované příjmy z daní nemusí být dosaženy,
proto je nutno zvažovat výdaje v každé i sebemenší položce.
I v této souvislosti bych se chtěl zmínit o činnosti městské policie. Jsem přesvědčen o tom, že ve městě se čtyřmi tisíci obyvateli, které Zbýšov má a při vývoji
celospolečenské situace, je existence MěP nutností. Jedním z důvodů je snižování
akceschopnosti Policie ČR vlivem omezování financí a postupného snižování stavu policistů, dalším je nárůst přestupků a trestných činů v katastru našeho města.
Někteří naši spoluobčané si demokracii a svobodu vykládají po svém, ke zločinnosti přispívá i narůstající nezaměstnanost a předluženost některých domácností
ve Zbýšově. Další důležitou náplní strážníků je kontrola chování majitelů psů a jejich svěřenců. Zaznamenáváme značný nárůst počtu psů, kterých je na MěÚ evidováno 412 (A kolik je ještě nepřihlášených?). To znamená, že každá třetí rodina
vlastní „psího miláčka“. Z totoho důvodu muselo vedení města reagovat a obecně
závaznou vyhláškou upravilo pohyb psů v našem městě a stanovilo pro něj pravidla. Sami jistě s nelibostí sledujete, jak v našem městě a v jeho okolí narůstá množstaví exkrementů, které mnoha způsoby znepříjemňují pobyt v ulicích a v přírodě.
Občané jsou ohrožováni psy, kteří po městě volně pobíhají. Strážníci chrání zdraví
a majetek našich občanů. Městská policie má řadu dalších úkolů a pravomocí, se
kterými vás seznamuje ve svém příspěvku uvnitř tohoto čísla Ozvěny. Její činnost
oceňuje i Policie ČR – naposledy za příkladný zásah při přepadení místní herny
a okamžité zadržení pachatele (viz písemné poděkování P ČR na dalších stránkách Ozvěny).
Vratislav Široký – starosta města
Foto na titulní straně a str. 2
Pravidelně vás seznamujeme s aktivitami zbýšovské pobočky Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska.
Na fotografiích jsou hmatatelné důkazy její aktivní a úspěšné činnosti včetně připravovaného dálkového pochodu. Do práce na čištění studánky se loni zapojili
i žáci devátých tříd základní školy.
3
VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA
USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RM,
konané dne 12. 12. 2011
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 10. schůze Rady města Zbýšova
písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města za
období 1 – 11/2011, který činí 10 371 083,71 Kč a o plnění rozpočtu města
za leden až listopad 2011
doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání a o výměnu bytu
1. návrh rozpočtu města na rok 2012
informaci o ceně dodávky akce Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov,
která činí 55 433 133 Kč a to vč. DPH, z toho dotace 35 531 356 Kč.
informaci starosty o účasti DSO Kahan na veletrhu v lednu 2012 v Brně
a o hospodaření KTS Ekologie Zastávka, spol. s r. o.
Ö rozhodla
–
–
–
–
–
o přidělení obecního bytu na ul. J. A. Komenského 414 V. H.
o odepsání zbytku dluhu za nájemné z bytu pana L. J. ve výši 4 755 Kč
o poskytnutí finanční odměny ředitelům škol v navržené výši
o zvýšení registračního poplatku v městské knihovně na 100 Kč ročně,
resp. na 50 Kč ročně
o změně zpracovatele webových stránek města od 1. 1. 2012
Ö projednala a schválila
–
program zasedání ZM dne 19. 12. 2011
Ö schválila
–
změnu termínu pro využití daru 200 tis. Kč na opravu kostela sv. Martina
- 30. 4. 2012
USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 19. 12. 2011
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
4
informaci o plnění úkolů z 10. zasedání ZM
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 12. 12. 2011
písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města za
období 1 – 11/2011, který činí 10 371 083,71 Kč a o plnění rozpočtu města
za leden až listopad 2011
písemný pracovní návrh rozpočtu města na rok 2012
skutečnost, že do termínu schválení rozpočtu na rok 2012 se bude hospodaření města řídit Pravidly rozpočtového provizoria stanovenými v soula-
–
–
du se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 13 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, a schválenými ZM dne 20. 12. 2010
poděkování starosty za účast na zasedáních ZM a práci pro město v tomto
roce
přání do roku 2012 a pozvání na Novoroční ohňostroj města 1. 1. 2012
v 17 hodin
Ö souhlasí
–
s prodloužením termínu pro využití daru na opravu kostela sv. Martina
Ö schválilo
–
dodatečné rozpočtové opatření č. 7/2011
Ö projednalo a schválilo
–
–
v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, odkoupení pozemku parc. č. 108/2 o výměře 393 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan za cenu 400 Kč/m2
předběžné podmínky prodeje části pozemku parc. č. 786/1 o výměře cca
50 m2 ve čtvrti Sička k. ú. Zbýšov u Oslavan
Ö projednalo a zamítlo
–
záměr prodeje parcely PK 1285 o výměře 181 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Ö rozhodlo
–
o odložení plánované kulturní akce města, která se měla konat ve dnech
státního smutku, vyhlášeného na 21. až 23. prosince k úmrtí bývalého
prezidenta republiky pana Václava Havla
USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM,
konané dne 16. 1. 2012
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 11. schůze Rady města Zbýšova
písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města za
rok 2011, který činí 11 711 301,40 Kč a o plnění rozpočtu města za rok
2011
2. verzi rozpočtu města na rok 2012
Soupis investičních akcí realizovaných městem Zbýšovem v letech 2009
až 2011v členění podle výše nákladů do 800 000 Kč a nad tuto hranici
doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání a o výměnu bytu
stížnost paní B. S. na nevyhovující podmínky v bytě a informaci starosty
k problému
5
Ö rozhodla
–
–
–
–
o přidělení obecního bytu na ul. J. A. Komenského 413 M. I., bytu na ul. 9.
května 90 panu J. M.
o prodloužení nájemních smluv na užívání obecních bytů do 31. 12. 2012,
resp. do 30. 6. 2012, o neobnovení nájemních vztahů s dlužníky nájemného a o podání žalob na vyklizení bytu a na úhradu dluhů dle seznamu
o úhradě dopravy místních občanů na Memoriál Miloše Moudrého do ÚSP
Habrovany 3. 2.
o poskytnutí veřejné finanční podpory na činnost žadatelů – místních zájmových a společenských organizací
Ö projednala a schválila
–
–
–
–
cenu za pronájem obecních parcel ve čtvrti Padělky, užívaných většinou
jako zahrádky – 5 Kč/m2/rok
cenu za pronájem zahrady na parc. č. 220/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
nájemce paní M. O., Zbýšov, Majrov - 5 Kč/m2/rok
přihlášení pana M. N. do obecního bytu na ul. Sportovní 493
pronájem pozemků u Neslovického potoka panu P. Ž., Brno, pro využití
k osázení vrbami na produkci proutí
Ö projednala a doporučila ZM ke schválení
–
umožnění umístění stanice mobilních telefonů GSM na pozemek parc.
č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (halda na Sičce) na základě žádosti
společnosti DIKOS s. r. o., Újezd u Brna
Ö schválila
–
program zasedání ZM dne 30. 1. 2012
USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 30. 1. 2012
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
6
informaci o plnění úkolů z 11. zasedání ZM
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 16. 1. 2012
písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města za
rok 2011, který činí 11 711 301,40 Kč a o plnění rozpočtu města za leden
až prosinec 2011
Soupis investičních akcí realizovaných městem Zbýšovem v letech 2009
až 2011v členění podle výše nákladů do 800 000 Kč a nad tuto hranici
informaci starosty o postavení ředitelů škol v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
informaci tajemnice MěÚ o termínu přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2011
–
–
–
informaci starosty o připravovaném záměru Vodárny Zbýšov utěsnit koryto
Neslovického potoka v délce 350 až 400 bm přírodním materiálem jako
prevenci před možnou kontaminací pramenů
informaci starosty o zdárném rozvoji služeb a územní působnosti Společnosti KTS Ekologie Zastávka
kladné hodnocení činnosti MKC Zbýšov pod vedením Martiny Švancarové
Ö projednalo a schválilo
–
–
–
–
Návrh rozpočtu města Zbýšova pro rok 2012, který počítá s příjmy ve výši
67 315 000 Kč a předpokládá výdaje 69 555 000 Kč, plánovaný deficit činí
2 240 000 Kč
záměr umístění stanice mobilních telefonů GSM a. s. T-Mobile Czech
Republik na pozemek parc. č. 833/1 (halda) a navrhlo prověřit možnost
vybudování rozhledny v rámci budování konstrukce
prodej pozemku p. č. 753 – rozšíření p. č. 741 o cca 50 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan, panu D. C., Zbýšov, čtvrť Sička 424, za cenu 200 Kč/m2
bezúplatnou výměnu pozemků mezi Městem Zbýšovem (výměra 102 m2)
a Ing. S. Š. (výměra cca 180 m2 na Dolině)
Ö konstatovalo,
–
že řešení žádosti pana J. K., Náměšť n. Osl., o koupi obecního pozemku
parc. č. PK 1285 o výměře 181 m2 není s ohledem na stav rozpracovanosti
záměru výstavby obchodního centra momentálně aktuální
Ö rozhodlo
–
–
–
nepřipojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské
vlajky dne 10. 3. 2012
o poskytnutí příspěvku 30 tis. Kč DDM Oslavany na výdaje zájmových
kroužků ve Zbýšově v roce 2012
informovat prostřednictvím Ozvěny občany města o kompetencích, činnosti a přínosu městské policie
Ö schválilo
–
jmenování zástupců zřizovatele MUDr. Veroniky Matejové a Hany Čermákové do školské rady na funkční období 2012–2014
USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM, konané dne 13. 2. 2012
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 1. schůze Rady města Zbýšova
písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města
k 31. 1. 2012, který činí 13 364 688,97 Kč
úpravu návrhu Rozpočtu města Zbýšova na rok 2012 snížením částky
v příjmech i výdajích o 27 mil. Kč z důvodu časového skluzu v uzavření
smluv na poskytnutí dotací na investiční akce
7
–
–
doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání a o výměnu bytů
návrh záměru Jihomoravského kraje darovat Městu Zbýšovu nemovitosti,
včetně stanovených podmínek a to budovu č. p. 636, občanská vybavenost, na p. č. 1528/2 a pozemky p. č. 1528/1, ostatní plocha, o výměře
1638 m2, p. č. 1528/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1149 m2, vše
v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Ö rozhodla
–
–
–
o poskytnutí, resp. neposkytnutí veřejné finanční podpory na činnost žadatelů – místních zájmových a společenských organizací a jednotlivců dle
seznamu
o prodloužení nájemních smluv na užívání obecních bytů
o žádosti MŠ Zbýšov, p . o., o převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011
Ö projednala a schválila
–
–
–
v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
záměr pronájmu části pozemku obce parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (odval na Sičce), o výměře cca 100 m2
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON ČR
pro umístění kabelu přípojky NN ke garáži na ul. J. A. Komenského a pro
zřízení přípojky pro novostavbu RD na Dolině a výši jednorázových úhrad.
RM doporučuje ZM schválení uvedených smluv.
Dohodu o narovnání, týkající se směny pozemků mezi Městem Zbýšovem
a manžely P., Zbýšov
Ö schválila
–
záměr společenství vlastníků bytů rozšířit parkoviště na Školní ulici
Ö zamítla
–
žádost p. P. S. o udělení souhlasu s místem podnikání na úřední adrese
Zbýšov, Masarykova 248
USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 27. 2. 2012
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
8
informaci o plnění úkolů z 1/2012 zasedání ZM
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 13. 2. 2012
návrh záměru Jihomoravského kraje darovat Městu Zbýšovu nemovitosti,
včetně stanovených podmínek a to budovu č. p. 636, občanská vybavenost, na p. č. 1528/2 a pozemky p. č. 1528/1, ostatní plocha, o výměře
1638 m2, p. č. 1528/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1149 m2, vše
v k. ú. Zbýšov u Oslavan
–
–
–
–
–
–
ukončení a výsledek inventarizace majetku města za rok 2011
Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v regionu Rosicka za rok 2011
informaci starosty o zásazích strážníků Městské policie Zbýšov a o ocenění jejich činnosti Policií ČR
informaci o podaných žádostech o dotace na opravu těžní věže Simson
a dovybavení ZJ SDH
poděkování M. Všetečky členům SDH za spolupráci při přípravě ledové
plochy na Sičce
upozornění MUDr. Ševčíka na černé skládky v katastru Zbýšova po zimním období
Ö schválilo
–
–
–
v souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet města na rok 2012 jako schodkový - příjmy ve výši
40 315 000 Kč, výdaje 42 555 000 Kč, plánovaný deficit ve výši 2 240 000
Kč bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let
v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový výhled města na období let 2013 až 2015
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON ČR
pro umístění kabelu přípojky NN na parc. č. 199 a 201/1 ke garáži na ul.
J. A. Komenského a pro zřízení přípojky na parc. č. 911/7 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan pro novostavbu RD na Dolině a výši jednorázových úhrad
Ö projednalo a schválilo
–
–
Směrnici města Zbýšova pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v původně navrhovaném znění s doplňky a úpravami dle zákona č. 55/
2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet sociálního fondu města na rok 2012
Ö zamítlo
–
záměry prodeje pozemků ve čtvrti Sička pro stavbu garáží do doby komplexního vyřešení zástavby v dané lokalitě
USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RM,
konané dne 12. 3. 2012
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 2. schůze Rady města Zbýšova
písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města
k 29. 2. 2012, který činí 14 407 731,16 Kč
informaci starosty o přípravě a realizaci investičních akcí města
doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
schválení převodu objektu současného Penzionu pro důchodce na Maj9
–
–
–
–
rově a souvisejících nemovitostí do majetku města Zbýšova k 1. 7. 2012
Radou JmK
písemnou informaci ředitelky MŠ Zbýšov, p. o., o organizaci vyučování
v měsíci červenci
Výroční zprávu Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., o hospodaření za rok 2011
informaci matrikářky MěÚ o počtu narozených dětí ve Zbýšově za období
2005 až 2011
informaci starosty o návštěvě předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky v expozici MPŽ ve Zbýšově
Ö schválila
–
–
–
program zasedání ZM dne 26. 3. 2012
s platností od 1. 1. 2012 cenu pronájmu pozemků ve čtvrti Padělky, využívaných jako zahrádky příp. klidové zóny majitelů bytů – 5 Kč/m2/rok
převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Zbýšov, p. o., za rok 2011
ve výši 2 172,46 Kč do rezervního fondu školy
Ö rozhodla
–
o poskytnutí veřejné finanční podpory 3 000 Kč na Turnaj o velikonočního
beránka v malé kopané
Ö potvrdila
–
–
stanovisko ze schůze RM dne 16. 1. ke stížnosti p. B. S. na vlhkost v bytě
Na Láně
stanovisko projektanta k požadavku nájemníka p. M. S. o povolení stavebních úprav v bytě na Majrově
Ö projednala a schválila
–
–
v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
záměr pronájmu části pozemku obce parc. 786/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 415 p. J. J. s rodinou (výměna
bytu), smlouva do 31. 12. 2012
Ö revokovala
–
rozhodnutí ze dne 13. 2. a schválila převod zlepšeného hospodářského
výsledku MŠ za rok 2011 ve výši 113 576,92 Kč dle návrhu vedení školy
a zaslání finančních prostředků MŠ na odpisy za I. čtvrtletí 2012 a dooprávkování za rok 2011
Ö projednala a schválila
–
10
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON ČR
pro umístění kabelu přípojky NN ke garáži na Majrově a výši jednorázové
úhrady. RM doporučuje ZM schválení uvedené smlouvy
USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne 26. 3. 2012
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
písemnou informaci o plnění rozpočtu a o zůstatku finančních prostředků
na účtech města k 29. 2. 2012, který činí 14 407 731,16 Kč
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 12. 3. 2012
konečné znění Směrnice města Zbýšova pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, platné od 1. 4. 2012
informaci starosty o ukončených a připravovaných investičních akcích
města
termín projednání návrhu změny č. I Územního plánu města Zbýšova dne
18. 4. na MěÚ Rosice a osobní stanovisko Ing. Horáka k dotčené problematice
informaci starosty o nadbytečných městem nezaviněných převodech prostředků z FLEXI účtu
informaci Ing. Horáka, že odpověď operátora o nemožnosti technického
řešení rozhledny na plánovaném vysílači se nezakládá na pravdě a je
účelová z důvodu snížení nákladů, dále požadavek, aby bylo trváno na
myšlence vybudování rozhledny jako podmínky jeho umístění
doporučení Ing. Horáka k záměrům využití prostranství u Rapantových
- ponechat pozemek raději nezastavěný do doby, než se naskytne vhodná
investice
požadavek na výměnu písku a zakrytí pískoviště v sídlišti na Sportovní
ulici
informaci starosty o změně majitele průmyslového areálu Na Láně a o zahájení provozu firmy Metaldyne dne 1. 6. t. r.
informaci starosty o jednání dozorčí rady KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka
a o jejích příznivých hospodářských výsledcích a růstu
Ö projednalo a schválilo
–
–
–
–
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON ČR
pro umístění kabelu přípojky NN na Majrově na parc. č. PK 2835 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan a jednorázovou úplatu ve výši 1 500 Kč + DPH
záměr prodeje pozemků pro výstavbu garáží jednotlivě o výměře cca
20 m2 na parcele č. 778/1 ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan
záměr prodeje pozemku zastavěného garáží ve čtvrti Padělky parc. č.
1598/106 o výměře 17 m2 a parc. č. 1598/162 o výměře 4 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kahan za rok 2011
Ö odročilo
–
rozhodnutí ve věci záměru prodeje části pozemku KN 613/1, evidovaného
v ZE jako PK 1285 o výměře cca 45 m2
Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ
11
Rozpočet Města Zbýšova pro rok 2011
Rozpočet
PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč
0000 Daně, poplatky, dotace
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3313 Film, tvorba, distribuce, kina
3314 Činnosti knihovnické
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků
3412 Sportovní zařízení
3421 Využití volného času děti a mládeže
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 Všeobecná ambulantní péče
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje
3392 Kulturní centrum
3722 Svoz odpadů
2310 Vodovod - nájem
3745 Veřejná zeleň
2321 ČOV, kanalizace - nájem
6399 Ostatní fin. operace
VÝDAJE CELKEM v tis. Kč
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
2143 Cestovní ruch (Kahan)
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Výstavba čekáren + IDS
2229 Dopravní značení
2241 Železniční dráhy
2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čistění odpadních vod
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3313 Filmová tvorba, kina
12
38 950
30 000
15
50
470
300
20
10
5
300
15
900
200
4 800
10
230
100
150
10
150
100
350
10
240
0
360
155
38 950
50
150
1 300
500
250
100
100
50
5 000
800
3 000
150
Rozpoč.
opatření
4928
7
25
66
5
1
3
168
2
150
25
50
98
10
28
720
700
100
4490
388
3468
Plnění k
31.12.2011
43 096
33 105
21
75
535
305
19
11
6
266
7
742
179
4 968
12
221
224
175
9
171
187
342
13
240
28
1 080
155
39 045
12
154
992
639
202
174
100
40
510
1 167
6 307
66
3314 Činnosti knihovnické
3315 Činnost muzeí
3319 Kronika
3322 Kostel - oprava kulturní památky
3326 Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika
3421 Využití volného času dětí
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 Všeobecná ambulantní péče
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 ÚPD
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3669 Ostat. správa v oblasti bydl. a kom. služeb
3699 Ostatní záležitosti bydlení
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
3729 Ostatní nakládání s odpady
3744 Protipovodňové opatření
3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
5269 Opatření pro krizové stavy
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje
6402 Finanční vypořádání min. let
6409 Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím
6409 Mikroregion Kahan
6399 Ostatní finanční operace
6320 Pojištění nespecifikované
ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč
550
50
5
200
50
50
150
1 050
100
400
750
50
100
1 500
100
3 500
50
1 470
500
60
250
80
500
2 700
1 150
200
0
1 500
50
100
800
500
1 450
7 000
25
60
200
250
200
21
220
50
200
150
521
1018
300
230
360
40
53
474
80
0
532
22
2
200
243
34
171
1 269
92
253
750
21
76
1 232
135
3 557
4
1 595
1 019
10
1 248
25
203
2 403
764
153
0
1 782
1
0
1 016
857
1 282
6 715
73
52
166
205
443
77
+4051
Vratislav Široký, starosta
13
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2011
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Plnění
31. 12. 2011
Příjmy celkem
38 950
45 236
43 101
z toho daňové příjmy
26 780
30 199
28 382
8 974
10 224
9 923
48
192
175
3 148
4 621
4 621
Výdaje celkem
38 950
43 533
39 051
z toho běžné výdaje
32 473
39 631
35 485
kapitálové výdaje
6 477
3 902
3 566
Saldo: Příjmy – výdaje
0
1 703
4 050
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu města za rok 2011 činily celkem 4 621 010,20 Kč - viz tabulka
výše dotace
účel dotace
Dotace ze SR:
Všeobecná pokladní správa
21 142,-
sčítání lidu, domů a bytů
Ministerstvo kultury
200 000,-
Simson
124 979,-
aktivní politika zaměstnanosti
Úřad práce
MŠMT
1 067 518,20
průtoková dotace pro ZŠ
Dotace od JmK
59 322,-
činnost jednotky SDH
Dotace od obcí
331 649,-
na žáky ZŠ
Souhrnný finanční vztah
Celkem
2 816 400,-
státní správa, školství, knihovna
4 621 010,20 Kč
Kromě dotace na sčítání LDB byly všechny ostatní dotace beze zbytku vyčerpány.
Zpracovala Helena Miková, vedoucí finančního odboru MěÚ
14
Nově opravený vstup
do obřadní smuteční síně
15
Rozpočet Města Zbýšova pro rok 2012
Rozpočet 2012
PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč
40 315
0000 Daně, poplatky, dotace
30 000
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
3111 Předškolní zařízení
20
50
3113 Základní školy
470
3313 Film, tvorba, distribuce, kina
300
3314 Činnosti knihovnické
20
3341 Rozhlas a televize
10
3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků
3412 Sportovní zařízení
5
270
3421 Využití volného času děti a mládeže
10
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
800
3511 Všeobecná ambulantní péče
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
200
4 950
10
3632 Pohřebnictví
230
3639 Komunální služby
150
3725 Sběr a svoz ostatních odpadů-EKO-KOM
150
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
10
6171 Činnost místní správy
150
6310 Obecné příjmy a výdaje
150
3392 Kulturní centrum
250
3722 Svoz odpadů
2310 Vodovod - nájem
3745 Veřejná zeleň
2321 ČOV, kanalizace - nájem
6399 Ostatní fin. operace
VÝDAJE CELKEM v tis. Kč
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
2143 Cestovní ruch (Kahan)
2212 Silnice
10
500
0
1 500
100
42 555
50
160
1 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
600
2221 Výstavba čekáren + IDS
250
2229 Dopravní značení
50
2241 Železniční dráhy
100
2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čistění odpadních vod
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3313 Filmová tvorba, kina
16
100
7 500
850
3 500
200
3314 Činnosti knihovnické
3315 Činnost muzeí
3319 Kronika
3322 Kostel - oprava kulturní památky
3326 Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
550
50
15
100
50
50
170
3392 Zájmová činnost v kultuře
1 200
3399 Ostatní záležitosti kultury
100
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
500
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník
800
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika
3421 Využití volného času dětí
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 Všeobecná ambulantní péče
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
50
100
1 300
350
3 700
50
1 550
3632 Pohřebnictví
250
3635 ÚPD
100
3639 Komunální služby a územní rozvoj
250
3725 Využívání Kom. odpadů
500
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
2 500
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
1 000
3729 Ostatní nakládání s odpady
3744 Protipovodňové opatření
3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
300
0
1 600
50
5269 Opatření pro krizové stavy
100
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
800
5512 Požární ochrana
600
6112 Zastupitelstva obcí
1 300
6171 Činnost místní správy
7 500
6310 Obecné příjmy a výdaje
6402 Finanční vypořádání min. let
50
30
6409 Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím
250
6409
250
Mikroregion Kahan
6399 Ostatní finanční operace
6320 Pojištění nespecifikované
ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč
80
-2 240
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let
Rozpočet byl projednán a schválen ZM na zasedání dne 27. 2. 2012
Vratislav Široký, starosta
17
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor vnitřní správy
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice
Konec zápisu dítěte do cestovního pasu
V současné době smí občan mladší 10 let překročit státní hranice bez vlastního
cestovního dokladu jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán. Platnost
všech zápisů však skončí dnem 26. 6. 2012. Od tohoto data musí mít každý
občan (vč. nejmenších dětí) při cestě do zahraničí svůj vlastní doklad. V rámci Evropské unie stačí k překračování státních hranic občanský průkaz, mimo tuto zónu
je třeba prokazovat totožnost cestovním pasem. Nyní je tak zavedena možnost
vyřídit jak cestovní pas, tak i občanský průkaz pro dítě mladší 15 let.
Pokud plánujete dovolenou v zahraničí, využijte volnějšího provozu před letní
turistickou sezónou a požádejte o vydání dokladu už nyní.
Cestovní pas i občanský průkaz pro dítě do 15 let se vydává ve lhůtě do 30 dnů
s platností na 5 let. Správní poplatek u cestovního pasu činí 100,- Kč, u občanského průkazu 50,-Kč. K vyřízení žádosti postačí rodný list dítěte. Pouze v případě
pochybnosti o státním občanství dítěte může úřad vyžadovat doložení dokladu
o státním občanství.
Úřední hodiny agend občanských průkazů a cestovních pasů jsou:
pondělí a středa 8:00 – 11:30 hodin a 12:30 – 17:00 hodin.
Bližší informace podají pracovníci odboru vnitřní správy na tel. 546 492 178 (174).
Mgr. Magda Hasoňová, vedoucí odboru vnitřní správy
18
19
Informace pro držitele občanských průkazů
s kontaktním elektronickým čipem
V souladu s § 17b odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze na kontaktní elektronický čip občanského průkazu zapsat data pro vytváření elektronických
podpisů spolu s kvalifikovaným certifikátem obsahujícím data pro ověřování elektronických podpisů odpovídající těmto datům a data nezbytně nutná pro užívání
elektronického podpisu.
K výše uvedenému slouží obslužná aplikace (tzv middleware), která je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz › Služby pro veřejnost › Rady
a služby › Obslužná aplikace eOP (middleware). K dispozici je rovněž instalační
příručka, odpovědi na často kladené otázky a odkazy na kvalifikované poskytovatele certifikačních služeb, u kterých je možné získat kvalifikovaný certifikát. Pomocí
obslužné aplikace je možné změnit i hodnotu PIN.
URL: http://www.mvcr.cz/clanek/obsluzna-aplikace-eop-middleware.aspx
Činnosti Městské policie Zbýšov
Činnost MP Zbýšov spočívá především v zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku v rámci působnosti města. Strážníci rovněž plní další úkoly,
které jim stanoví jednak zákon o obecní policii, jednak zvláštní zákony, jako jsou
např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami atd.
MP započala svoji činnost v roce 2003 v počtu dvou strážníků. Služba je vykonávána v pracovní dny a v případě potřeby o víkendu v osmihodinovém provozu
i v noci. Není tak zajištěna čtyřiadvacetihodinová nepřetržitá služba. MP Zbýšov při
své činnosti spolupracuje s Policií ČR, zejména pak s územním odborem v Rosicích.
MP Zbýšov je definována jako orgán obce, který zejména:
• přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
• dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
• se podílí v rozsahu stanoveném zákonem o policii nebo zvláštním zákonem na
dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
• se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o policii nebo
zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
• se podílí na prevenci kriminality v obci,
• provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
• odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti
obce,
• poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra ČR na
požádání údaje o obecní policii.
20
Městská policie Zbýšov chrání právními normami stanovené zájmy společnosti, slouží všem občanům a její činnost je zaměřena proti narušitelům
veřejného pořádku, občanského soužití a zákonnosti obecně.
S účinností zákona č. 311/2002, Sb., který novelizuje zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, se dnem 1. ledna 2003 rozšířily městské policii některé pravomoci.
Mezi nejdůležitější patří:
• Městská policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly podle
tohoto zákona i na území jiné obce.
• Městská policie je oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů poskytnutí údajů o:
• hledaných a pohřešovaných osobách
• odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motor.
vozidel
• totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na
území města spáchán přestupek
• psech, přihlášených podle zvláštního předpisu u správce poplatku ze psa
• povolení ke zvláštnímu užívání komunikace na území města
• povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství ve městě
• oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných.
Současně s novelou zákona o obecní policii byla provedena změna zákona č.
200/1990 Sb. (o přestupcích), v němž se v § 86 praví, že strážníci OP jsou mimo
jiné oprávněni řešit chodce a cyklisty, kteří svým jednáním porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích. V praxi to znamená, že chodci, kteří přecházejí
mimo vyznačené přechody, musí počítat s tím, že budou řešeni strážníky OP.
To samé platí i pro cyklisty, jejichž kola neodpovídají liteře zákona.
Při plnění úkolů obecní policie má strážník právo:
• požadovat od občanů potřebná vysvětlení
• požadovat prokázání totožnosti
• předvést osobu
• odebrat zbraň
• zakázat vstup na určená místa
• otevřít byt nebo jiný nebytový prostor
• odejmout věc
• použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
• zastavovat vozidla
• vstupovat do živnostenských provozoven a využívat zde svých oprávnění
• používat donucovací prostředky a střelnou zbraň
• požadovat provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu nebo
jiné návykové látky
• používat prostředky pro měření rychlosti vozidel
Povinnosti a pravomoci strážníka jsou dále upřesněny zákonem o obecní
policii a při jejich využívání musí strážník dbát vážnosti, cti a důstojnosti ob21
čanů i svoji vlastní a nepřipustit, aby občanům v souvislosti s jeho činností
vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem.
Nové pravomoci strážníků městské policie
Od 1. 7. 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., která mění pravomoci strážníků městské policie.
1. Zastavování vozidel
Strážník obecní policie ve stejnokroji je oprávněn podle § 79 odst. 1 písm. c) výše
uvedeného zákona zastavovat vozidla
– před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to
situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje
– jestliže řidič nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku
týkajícího se bezpečnosti silničního provozu
2. Odstranění vozidla
Kromě vozidel, tvořících překážku provozu, na pozemních komunikacích, je strážník oprávněn podle §27 odst. 6 výše uvedeného zákona rozhodnout o odstranění
vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti (na jakémkoli vyhrazeném parkovišti, včetně vyhrazeného parkoviště pro vozidla s označením „O 1“),
a to na náklady jeho provozovatele. V těchto případech není zákonnou podmínkou,
že vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích.
3. Měření rychlosti
Strážník obecní policie je oprávněn podle § 79 odst. 8 výše uvedeného zákona
měřit rychlost vozidel; přitom postupuje v součinnosti s Policií ČR.
4. Předložení dokladů řidičem
Strážník je oprávněn požadovat po řidiči motorového vozidla předložení těchto
dokladů:
a) podle § 6 odst. 9) zákona o provozu na pozemních komunikacích:
– řidičský průkaz
– osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu („malý technický průkaz“)
b) podle § 67 odst. 4) zákona o provozu na pozemních komunikacích:
– průkaz mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P) u vozidla s označením „O 1“.
5. Orientační dechová zkouška
Strážník je oprávněn podle § 5 písm. f) a g) výše uvedeného zákona, vyzvat řidiče
(i nemotorového vozidla, jezdce na zvířeti) a podle § 8a odst. 2 tohoto zákona
učitele autoškoly k vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou. V případě řidiče motorového vozidla při pozitivní dechové zkoušce je povinen
strážník následně podle § 118a odst. 4 tohoto zákona přivolat na místo policii a řidič je povinen setrvat na místě do příchodu policie. Ostatní již provádí policie.
22
6. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (§ 22 zákona o přestupcích)
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích
a) řídí vozidlo, které
1. je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích
2. není registrováno v registru silničních vozidel
3. užívá jinou registrační značku
b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich
vlivem,
c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost
d) se přes výzvu podle zvláštního právního předpisu odmítne podrobit vyšetření
e) řídí motorové vozidlo a
1. není držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění
2. byl mu zadržen řidičský průkaz
3. není držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče
4. nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti
více o pravomoci stážníků městské policie naleznete v komentáři k novele zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích nebo na internetovcýh
stránkách.
Z činnosti městské policie Zbýšov v roce 2011
Dne 10.01. v odpoledních hodinách byl na ulici Oslavanské odchycen pes,
který byl vrácen majiteli ze Zakřan.
Dne 21.01. byla ve večerních hodinách provedena kontrola nalévání alkoholických nápojů mladistvým v restauracích.
Dne 24.01. byla na ulici Sportovní zadržena a P ČR předána osoba, která byla
osobou hledanou.
Dne 14.02. byla na ulici J. A. Komenského přistižena při venčení psa majitelka,
která odmítla poklidit exkrementy. Byla jí udělena pokuta.
Dne 15.03. byl přistižen na Majrově občan města při pálení odpadu. Bylo mu
přikázáno oheň uhasit a udělena bloková pokuta.
Dne 17.03. byl zjištěn na ulici B. Němcové volně pobíhající pes, který znečišťoval veřejné prostranstvi. Majitel odmítl zaplatit blokovou pokutu, proto byl oznámen
k řešení přestupku na MěÚ Rosice.
Dne 21.03. bylo na základě častých stížností občanů řešeno domluvou rušení
nočního klidu v domě na ulici J. A. Komenského.
Dne 09.04. bylo rušení nočního klidu na ulici Sportovni před stadionem vyřešeno blokovou pokutou.
Dne 26. 04. byla provedena asistence při převozu těžce nemocné osoby z bytu
na Jiráskově ulici do nemocnice.
Dne 25.05. byla u restaurace Hornický dům nalezena peněženka s doklady.
Majitelku se podařilo najít a doklady vrátit.
23
Dne 08.08. bylo telefonicky oznámeno, že někdo rozbil okno do lékárny na
zdravotním středisku. Škoda asi 1500,-Kč.
Dne 15.08. bylo řešeno oznámením do přestupkového řízení volné pobíhání
psů na ulici Masarykově.
Dne 24.08. byla oznámena krádež lavičky z čekárny na Sičce.
Dne 21.09. byl na Masarykově ulici přistižen majitel psa, který neměl reg.
známku. Bylo vyřešeno domluvou.
Dne 10.10. bylo domluvou řešeno rušení nočního klidu v domě na ulici J. A.
Komenského.
Dne 12. 10. byla provedena asistence při úmrtí osoby na ulici 9. května.
Dne 16. 11. byla provedena asistence při otvírání bytu na ulici Jiráskově, kde
bylo podezření na úmrtí. V bytě se nikdo nenacházel.
V listopadu byla dále provedena asistence P ČR při vykázání osoby z bytu na
Majrově, jednalo se o domácí násilí.
V měsíci listopadu bylo domluvou řešeno rušení nočního klidu v domě na ulici
Jiráskově.
Mezi každodenní činnost MP patří dohled na přechodech u školy na ulici Masarykově a 9. května, kontrola hřbitova, chatové oblasti ,,na Barboře“, zaměření
na bezpečnost a plynulost silničního provozu, účast při přestupkových jednáních
v Rosicích, odhalování a oznamování nálezů autovraků.
Ke správnímu řízení na odbor dopravy MěÚ Rosice bylo postoupeno osm přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dva přestupky na odbor
vnitřní správy.
V životě každého občana se občas vyskytnou okamžiky, kdy potřebuje poradit
nebo pomoci, nebo kdy jenom chce upozornit na nepěkné chování či jednání někoho jiného. Nebojte se a obraťte se na strážníky městské policie, kteří jsou mj.
i ze zákona při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku povinni plnit
celou řadu úkolů. Nebuďte ani lhostejní a nevšímaví, nezapomeňte, že neřešená
nepříjemnost se příště může přihodit i Vám.
Jiné linky tísňového volání:
Policie České republiky
Rychlá záchranná služba
Hasičský záchranný sbor
Jednotné evropské číslo tísň.volání
158
155
150
112
Městská policie ve Zbýšově si velmi váží důvěry občanů, kteří nejsou lhostejní
ke svému okolí a oznamují případy, kdy dochází k různým nepravostem – příklady:
• Stali jste se obětí nebo svědkem útoku agresivního psa?
• Byl jste Vy nebo někdo jiný okraden?
• Vadí Vám opuštěné vraky vozidel?
• Vadí Vám obtěžující opilci nebo rušení nočního klidu?
• Stal jste se obětí nebo svědkem násilí?
•
Necítíte se bezpečně?
Myslete na to, že včasné zavolání nám umožní, aby pachatelé těchto skutků
byli dopadeni a po zásluze potrestáni.
24
Určitě také oceníme, pokud nás budete informovat o situacích, které podle
Vašeho názoru vyžadují řešení, jako např. dopravní nehoda, znečištěná vozovka,
nepovolené parkování vozidel, poškozená dopravní značka, vyvrácený strom do
vozovky, popíjení alkoholu mladistvými, toulavý pes, narušování občanského soužití apod.
Strážníci městské policie Vám mohou pomoci i v případech, kdy se Vám stane
jakákoli drobná nepříjemnost, jako např. zabouchnuté dveře bytu, uzavřené dveře
auta s klíčky uvnitř, dohledání Vašeho zaběhlého psa, nepojízdné vozidlo apod.
V ulicích města strážníci také působí jako Vaši informátoři, poradí Vám při hledání adresy, kde najít určitý úřad nebo jak se zachovat v určité situaci.
Telefonní kontakt na Městskou policii Zbýšov:
546 431 194, 723 745 405, 607 609 180
Postup při řešení přestupku
Pokud jste se dopustili přestupku, který s Vámi projednává strážník městské
policie, existují tři způsoby jeho řešení – domluva, bloková pokuta, postoupení
k projednání správnímu orgánu. Při rozhodování o druhu uložené sankce (způsobu
řešení) při spáchání přestupku přihlíží strážník k několika faktorům:
závažnost přestupku
způsob spáchání přestupku
případné vzniklé následky
okolnosti, za nichž byl přestupek spáchán
pohnutky, jež dotyčného vedly ke spáchání přestupku
osoba pachatele přestupku
Domluva
Pokud dojde ke spáchání přestupku méně závažného, je nejmírnější formou
sankce za jeho spáchání domluva.
Bloková pokuta
Pokud dojde ke spáchání přestupku závažnějšího, hrozí uložení sankce přísnější, což je uložení blokové pokuty. Ta může být zaplacena na místě v hotovosti
a přestupci jsou vydány pokutové bloky v nominální hodnotě odpovídající výši
uložené a zaplacené pokuty.
Postoupení k projednání správnímu orgánu
Jedná se o nejpřísnější postih za přestupek a strážník městské policie k němu
přistoupí v několika případech:
přestupce si není vědom pochybení ze své strany
přestupce odmítá přestupek vyřešit na místě se strážníkem, popř. odmítá uložení blokové pokuty
jedná se o přestupek, jehož řešení na místě nespadá do kompetence strážníka
městské policie, avšak strážník je povinen takovéto jednání oznámit příslušnému orgánu
25
strážník městské policie na místě usoudí, že vyřešení přestupku na místě nepostačí k nápravě a sankce, jež může za přestupek uložit, jsou nedostatečné
přestupek není možno z jiných důvodů vyřešit na místě (např. strážník je
svědkem protiprávního jednání avšak není mu v danou chvíli známa totožnost
pachatele)
V takovém případě strážník vyplní příslušný tiskopis Oznámení o přestupku
(jméno a příjmení pachatele, datum jeho narození a místo trvalého pobytu, dále
datum, čas a místo spáchání přestupku a stručně popíše skutkovou podstatu, čili
zaznamená protiprávní jednání). Vyplněný tiskopis Oznámení o přestupku je spolu
se všemi souvisejícími materiály a podklady (úřední záznamy, fotodokumentace,
mapa místa apod.) postoupen jako spisový materiál místně a věcně příslušnému
správnímu orgánu, který následně zahájí řízení o přestupku.
Vrak
Všichni majitelé aut vědí, že je zakázáno vozidlo jen tak odstavit na komunikaci
a nechat ho tam, dokud ho někdo nerozebere nebo neodstraní místo něj. Někteří
si s tím však hlavu nelámou. Přitom v dnešní době není problém sehnat odbornou
firmu, která bezplatně nebo za symbolický poplatek vrak vozidla řádně a v souladu
se zákonem zlikviduje.
Postup, který vede k odstranění takovéto „ozdoby“ města z místa, kde byla ponechána nezodpovědným majitelem, je však poměrně zdlouhavý. Vlastník komunikace, na které vrak stojí, musí zjistit, komu tento patří a vyzvat jej, aby vrak odstranil. Majitel vozidla tak musí učinit do dvou měsíců od doručení výzvy. Pokud však
výzvu ignoruje, vlastník komunikace vrak odstraní sám, avšak vzniklé náklady po
majiteli vraku bude zcela jistě vymáhat. Pokud se majitele vraku zjistit nepodaří, je
výzva k odstranění vyvěšena na úřední desce, na vraku vozidla, na internetových
stránkách obecního úřadu, zkrátka jak je v místě obvyklé. Nepřihlásí-li se majitel
vozidla ani poté, jde bohužel odstranění vraku na vrub obecního rozpočtu.
Městská policie v těchto případech funguje pouze jako oznamovatel, nemá potřebná oprávnění ke zjišťování majitele vraku nebo k jeho okamžitému odstranění.
Proto pokud oznámíte strážníkovi, že na vaší ulici již nějakou dobu stojí rozpadající
se vozidlo, neočekávejte, že do druhého dne zmizí. Přes dlouhou dobu, která vede
ke kýženému cíli, kterým je odstranění rezavějících autovraků z ulic, však věříme,
že nebudete lhostejní a takovéto události nám budete oznamovat.
Na místo bude vyslána hlídka, která situaci zadokumentuje a vyrozumí příslušného vlastníka komunikace (zpravidla příslušný úřad). Ten poté provede další
potřebné kroky k nápravě.
Odpad
Zcela jistě jste zaregistrovali poslední dobou bohužel, zejména na sídlištích,
zcela běžný obraz – před domy se povalují nepotřebné kusy nábytku, nepoužitelná elektronika, hromady šatstva. I takovým způsobem se někteří občané zbavují
nepotřebných věcí a přitom existuje zcela jednoduchý a ve většině případů také
bezplatný způsob, jak se takových věcí zbavit, aniž takto „zkrášlíme“ okolí svého
bydliště a aniž porušíme zákon - sběrný dvůr. Tam mohou občané zcela zdarma
26
nebo za minimální poplatek odložit věci, které již dosloužily, do kontejnerů na domovní odpad se nevejdou a ani se sem mnohdy odkládat nesmí a doma prostě
překážejí. Pokud totiž odložíte nezákonným způsobem starý koberec, rozbitou
šatní skříň nebo nefungující lednici, vystavujete se nebezpečí postihu.
Když se nepodaří zjistit, kdo odpad mimo místa k tomu určená odložil, je tento
odvezen za peníze daňových poplatníků, tedy i vás. Proto je důležité zjistit původce a přimět jej, aby místo uvedl do původního stavu.
Pokud se stanete svědky nelegálního odkládání odpadu, nebuďte lhostejní
a kontaktujte Městskou policii Zbýšov. Jde přece jen o pár minut vašeho času
a přispějete tím k řešení tohoto bohužel velmi rozšířeného problému. Jedná se
přece o prostředí, kde bydlíte, kde si hrají vaše děti. Výhled na hromadu odpadků
jistě nepatří k těm příjemným.
Velmi ohroženou skupinou obyvatel našeho města jsou senioři. Pro pachatelé trestné činnosti jsou snadnou kořistí právě pro svůj vyšší věk, svou důvěřivost
a bezmocnost. Stávají se obětmi trestné činnosti a také domácího násilí. Proto se
městská policie rozhodla poskytnout několik rad, jak se bezpečněji chovat doma,
při nákupech nebo na ulici.
Pro bezpečí doma
Pečlivě zamykejte vstupní dveře do domu, bytu, používejte bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko. Pokud na vás zvoní cizí člověk, nebojte se požádat
ho o prokázání totožnosti. Není vaší povinností otevřít člověku, který se vydává
např. za plynaře, pokud jste na jeho příchod nebyli předem upozorněni. Do bytu
dovolte vstoupit pouze tomu, koho znáte, nedůvěřujte cizím lidem nabízejícím
služby nebo zboží. Při vstupu do domu buďte pozorní, pokud máte dojem, že vás
někdo sleduje, zpomalte nebo přejděte na druhý chodník. Pokud vás skutečně
někdo sleduje, hledejte pomoc u jiných lidí. Udržujte dobré sousedské vztahy, jsou
nejlepší ochranou proti vloupání do bytu. Nezmiňujte se před cizími lidmi o své finanční a majetkové situaci. Pokud jdete na poštu nebo do banky pro větší finanční
hotovost, požádejte někoho blízkého o doprovod. Pokud na delší dobu opustíte
domov, vytvořte dojem, že není prázdný, požádejte sousedy o vybírání schránky,
úklid sněhu přede dveřmi domu a podobně.
Pro bezpečí na ulici
Nechoďte sami na odlehlá místa, vyhýbejte se v nočních hodinách parkům,
podchodům, neosvětleným ulicím a místům. Nechoďte blízko průchodů a průjezdů,
zvolte raději vzdálenější stranu chodníku. Neupozorňujte svým chováním na to,
že u sebe máte peníze nebo cennosti. Pevně držte své tašky a kabelky. Tvařte se
sebevědomě a jistě, zloděje odradí váš sebejistý, přímý pohled. Nezapomínejte na
pravidla bezpečného přecházení přes ulici, ujděte raději o pár kroků více k přechodu pro chodce. Řidiči vozidla přijíždějícímu k přechodu pro chodce hleďte do očí
a dejte jasně najevo, že chcete přecházet. Na přechodu pro chodce se zbytečně
nezastavujte a nevracejte se. Důležité je připomenout si, že chodec nemá absolutní přednost, to platí zejména u tramvají.
27
Pro bezpečí v dopravních prostředcích
V dopravních prostředcích si sedejte, pokud je to možné, co nejblíže řidiči,
hledejte místo v blízkosti dalších cestujících a pokud je to možné blíže ke dveřím,
v případě nouze jste nejblíže ústupové cestě. Obtěžuje-li vás někdo, nebojte se to
nahlásit průvodčímu, řidiči, strážníkovi nebo policistovi.
Rady proti kapsářům
Kapsáři většinou útočí tam, kde je větší a těsná koncentrace osob. Při nastupování do prostředků hromadné dopravy, na eskalátorech a v tlačenicích v obchodních domech. Všem těmto situacím se pokud možno vyhněte. Žádná sleva nestojí
za ukradenou peněženku. Při nakupování mějte kabelku nebo tašku neustále u sebe, nikdy ji neodkládejte do nákupního vozíku, zlodějům stačí zlomek sekundy.
Peněženku nebo tašku s penězi noste při těle, nikdy ne v batohu na zádech kam
nevidíte. Jste-li majitelem platební karty, nikdy nemějte PIN uložený u karty, vždy
jej mějte odděleně.
Když už se něco stane
Rozhodně se nesnažte o peněženku, tašku nebo jinou cennost bojovat. Obětujte raději majetek, než byste riskovali zdraví nebo život.
Po okradení či útoku se v první řadě snažte zachovat klid. Volejte ihned policii
nebo městskou policii a poskytněte jim tyto informace: vaše jméno a telefonní číslo,
místo, kde se nacházíte a popište událost. Pokuste se zapamatovat si co nejvíce
důležitých údajů o pachateli, např. věk, výšku, účes, barvu vlasů, zvláštnosti nebo
neobvyklosti na oděvu, způsob chůze, řeči.
Pohyb psů na veřejném prostranství
Na základě častých dotazů občanů města, kteří se zajímají o to, jak je volný pohyb psů řešen vyhláškou, sdělujeme, že obecně závazná vyhláška Města Zbýšova
č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve
městě Zbýšově, je v platnosti již od minulého roku a byla v jednom z minulých čísel
Ozvěny v celém znění otištěna.
Protože někteří občané stále nedodržují toto nařízení a nechávají své psy
běhat volně nebo bez náhubku, rozhodli jsme se znovu zveřejnit část vyhlášky,
zejména čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, kde se stanoví
zejména toto:
a) na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku nebo
s náhubkem
b) na veřejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik psů
c) platí přísný zákaz vstupu psů na oplocená dětská hřiště, koupaliště, školní zahrady a hřbitov
Dále je nutno podotknout, že nezáleží na velikosti psa, jak se někteří občané
mylně domnívají, protože i malý pes může způsobit poranění, zavinit dopravní nehodu nebo jinou nepříjemnou událost.
28
29
30
31
Z historie Zbýšova
Před dvaceti léty, 18. února 1992, byl vytěžen poslední vůz černého uhlí
z druhého patra dolu Antonín ve Zbýšově. Těžba černého uhlí, která na Rosicku-Oslavansku probíhala téměř čtvrt tisíciletí, je již dvacet let minulostí. Mnohé
z dlouholeté historie hornického regionu bylo již napsáno. Snad bude příhodné,
připomenout si i při této příležitosti úplné začátky hornické činnosti ve Zbýšově.
V roce 1782, tedy před 230 léty, byla zahájena těžba černého uhlí v jižní okrajové části Zbýšova na dole Barbora a na Horní a Dolní boudě. V teritoriu obce to
tehdy byla první důlní díla. V krátké době se tato část obce stala hlavním místem
těžby oslavanských těžařů Müllerů.
V roce 1820 došlo na dole Barbora k důlnímu neštěstí, při kterém přišlo o život
10 dělníků a 19 jich bylo přiotrávených. Bylo to první větší důlní neštěstí na Moravě
zaznamenané protokolárně. Na dole Barbora Müllerové těžili za pomoci koňského
žentouru a to až do roku 1857, kdy bylo dolování ukončeno a provozní budovy byly
přebudovány na dělnické obydlí. Vznikl zde jednopatrový obytný dům se šesti byty.
Po dvaceti letech byly ještě dobírány zbytkové barborské uhelné pilíře.
V této jižní části Zbýšova, nedaleko dolu Barbora, zarazili Müllerové celou řadu
významných důlních děl, např. důl Antonínský, Dopravní štolu, důl Marie, Theodor,
Jindřich-Alexander a několik větrních děl. V roce 1828 odkoupili od Küttnerova
těžařstva starý důl, nacházející se jen pár desítek metrů od dolu Barbora. Ten
zmodernizovali a strojně vybavili a od té doby nesl název Anna, na počest těžařky Anny Müllerové, vdovy po zakladateli těžařstva Tyrolanu Johannu Baptistovi
Mülllerovi. Anna Müllerová v roce 1832 zemřela a doly převzali její synové Jan
Daniel a Antonín. Tento důl dal název i této části Zbýšova – Anenská. Z dolu Anna
bylo těženo až do konce 19. století a těžba byla znovu obnovena v roce 1943. Po
vytěžení uhelných zásob byl důl Anna v roce 1967 uzavřen, jámový stvol zasypán
a provozní budovy zbourány.
Nejvýznamnějším dolem v této části Zbýšova, rovněž v blízkosti dolu Barbora,
se stal důl Simson, který zarazili Müllerové v roce 1848. V roce 1853 byl zabudován těžní stroj a důl začal těžit uhlí. Postupně se stal nejvýznamnějším dolem této
části revíru, na který byly svedeny těžby i z okolních dolů. Vedla sem i železniční
vlečka ze Zastávky, později prodloužená až na důl Anna, kde v té době byla dána
do provozu koksovna a třídírna uhlí. V roce 1872 byla vybudována vodárna u Ryšků, která čerpala vodu z Neslovického potoka pro účely koksovny a třídíren uhlí na
Anně a od roku 1882 také nové u dolu Simson.
V roce 1872 došlo k výbuchu třaskavých plynů na dole Anna. Zahynuli dva
horníci.
To již byly bývalé doly Müllerova těžařstva v majetku vídeňské Innerberské společnosti a před 130 léty, v roce 1882 je od ní odkoupila Rosická báňská společnost
(RBS). Po nástupu nového ředitele RBS, významného báňského odborníka ing.
Jaroslava Jičínského, byla zahájena rozsáhlá modernizace celého revíru. Také na
dole Simson proběhla rozsáhlá přestavba. U dolu Simson byla v roce 1906-8 vybudovaná také koksovna, která ve své době patřila k nejmodernějším koksovnám
ve střední Evropě. Ke koksovně patřila chemická továrna na zpracování vedlejších
koksárenských produktů a také elektrárna, která vyráběla elektřinu pro vlastní po32
třebu z odpadního tepla koksovny. V roce 1913 byl Zbýšov elektrifikován oslavanskou elektrárnou. Provoz koksovny byl ukončen v roce 1955.
Těžba z dolu Simson probíhala do roku 1925, pak bylo důlní uhelné pole
přiřazeno k dolu Kukla v Oslavanech. Do roku 1987 sloužil důl jako větrací jáma
a v tomto roce byl důl zasypán. Dne 29. prosince 1987 byla těžní věž a těžní budova dolu Simson vyhlášena památkově chráněným objektem a v létech 2004–2007
provedlo město Zbýšov náročnou rekonstrukci této jedinečné technické památky.
Budova těžní věže je typologickým zástupcem těžní věže „Malakov“. Železná konstrukce těžní věže představuje jednu ze dvou zachovalých těžních věží Tomsonova kozlíku v republice (cit. NPÚ Ostrava 2005).
Ze všech uvedených údajů je zřejmé, že tato jižní část města Zbýšova, má
velkou historii.
Je i rodným místem významného občana, ke kterému se hrdě hlásí jak Oslavany, tak Zbýšov. Na Barboře se narodil dne 11. února 1862 Václav Čapek, pozdější
učitel a řídící učitel v Oslavanech. Vedle své profesní činnosti se zabýval přírodními
vědami a archeologií. Hlavním oborem byla pro Václava Čapka ornitologie a výzkumy prehistorické zvířeny. Zajímal se především o způsob života a rozmnožování kukaček. Svou velikou péčí o ptactvo si získal v kruhu ornitologů název „Otec
ptactva“. Výsledky svých celoživotních pozorování a nálezů 1 500 vajíček a mláďat
kukaček uložil ve více než 110 článcích a větších pracích, které uveřejnil v různých
odborných časopisech českých, německých a maďarských. Dopisoval si s vynikajícími přírodovědci domácími i zahraničními. Přednášel v různých spolcích a zvláště
na sjezdu přírodozpytců 1914 v Praze a na mezinárodním sjezdu ornitologů roku
1910 v Berlíně. Byl jmenován dopisujícím členem ornitologické centrály v Budapešti. Byl členem mezinárodního ornitologického komitétu a zakládajícím členem
přírodovědeckého klubu v Prostějově.
Jeho obrovským zájmem byly výzkumy
zvířeny z prehistorie. Různé vědecké
ústavy mu posílaly k určování vykopávky,
hlavně kosti z doby diluviální. Po celý
život sbíral po Moravě látku k velké práci
„Obratlovci Moravy doby nynější a diluviální“, kterou však již nestačil dokončit. Byl
zakládajícím členem společnosti českých
prehistoriků v Praze, řádným členem muzejního spolku a přírodovědeckého klubu
v Brně a členem Masarykovy akademie
práce.
Václav Čapek se věnoval také archeologii. Byl průkopníkem archeologických
výzkumů v Oslavanech i Zbýšově. Má
také podíl na výsledcích archeologických
výzkumů na jižní Moravě. Z výzkumů na
Zbýšovsku publikoval stati Prehistorické
starožitnosti Zbejšova (1883), dále Pohřebiště u Zbejšova (1883) a Starožitné
33
nálezy u Zbejšova (1893). Je obdivuhodné, kolik úctihodného dokázal za svůj relativně krátký život vykonat. Zemřel v Oslavanech 25. června 1926 ve věku 64 let.
Jeho pohřbu se zúčastnil za Masarykovu universitu Brno profesor dr. Zavřel a řada
dalších osobností. Hlavní proslov měl dr. Absolon, význačný přírodovědecký pracovník a profesor UK v Praze.
Obytná budova na Barboře byla obývána až do šedesátých let 20. století. Říkalo se zde „Na Barboře“, nebo prostě „Barbora“. Patřila k nejodlehlejší obydlené
části katastru Oslavan. Bylo to velice oblíbené vycházkové místo, kde se dalo posedět na lavičce a občerstvit dobrou vodou z místní studánky. Okolní pole, malebně lemované lesy, malý potůček, to vše vytvářelo kouzelnou oázu klidu. Výletníci
poseděli a pak pokračovali nádhernými lesy, například do Zbýšova lesem Anton,
kde nezapomněli navštívit osamělý pomníček, který připomíná až do dnešních dní
tragickou událost. Pytlákem zde byl zastřelen syn místního myslivce. Nebo pokračovali nádhernými lesními cestičkami do údolí potoka Balinka. Barbora patřila
do katastru Oslavan až do roku 1969, kdy po oblastním technicko-hospodářském
mapování byla přiřazena ke katastru obce Zbýšova. Tehdy byla budova i s hospodářskými staveními zbourána a v tomto prostoru vznikla oplocená zahrádkářská
osada. Zbouráním budovy a rozparcelováním pozemku, vystavěním chatek se
zahrádkami, dostalo toto místo jiný charakter. Také kus lesa z jižní strany byl vykácen. Cestičky, které kdysi vyšlapali horníci, pracující na dolech této části Rosicko-oslavanského uhelného revíru, využívali také obyvatelé Barbory, Anenské, ale
i Padochova a Mašinky. Tyto cestičky také zmizely. Zanikla a došla v zapomenutí
i po staletí využívaná studánka na Barboře.
34
Aktivity zbýšovského vlastivědného spolku
Na jaře loňského roku vyvolal předseda zbýšovské odbočky Vlastivědného
spolku Rosicko-Oslavanska pan Karel Novotný zájem o obnovení ztracené studánky na Barboře. Pro svoji myšlenku získal i skupinu mladých chlapců ze zbýšovské školy. S obrovským elánem se vrhli do pátrání a dokázali obnovit přístup
i samotnou studánku. Má kamenný portálek a je 1,5 metru hluboká. Zpřístupnili
také zapomenutou a dřevinami zarostlou Dopravní štolu pod Anenskou z roku
1818. Má rovněž kamenný portál a před dvaceti lety zde byla vybudována cedule
s nejdůležitějšími údaji. Krátce před tím Novotní obnovili cestičku k Anenské. Po
ní lze pokračovat přes čtvrť Anenskou až k bývalému náspu železniční vlečky a po
něm lze dojít až k dalšímu dílu zbýšovských vlastivědných členů - k objektu staré
cihelny ve Studených. Zde vybudovali obdivuhodné dílo. Z naprosté ruiny objektu
cihelny vybudovali další zbýšovskou technickou památku a pokračují v dokončování záměru. Vzniká zde příjemné výletní místo.
V minulém roce se jim ještě podařilo vybudovat dřevěnou asi desetimetrovou
lávku pod zbýšovskou vodárnou. Tím se nabízí možnost krásné vycházky lesem
Konviz k významnému paleontologickému objektu, k Rybičkové skále a k další
obnovené lesní studánce v nádherném lesním prostředí.
Nezbývá, než poděkovat za nevšední přístup a příspěvek k zachování památek
a nádherné přírody na Zbýšovsku.
Jarmila Plchová
35
BESEDA S NAŠÍ POSLEDNÍ ŽIJÍCÍ OBČANKOU,
KTERÁ BYDLELA V TŘICÁTÝCH A ČTYŘICÁTÝCH
LÉTECH MINULÉHO STOLETÍ V CIHELNĚ VE STUDENÝCH
Co si pamatujete z dětství?
Narodila jsem se sice v ulici Boženy Němcové, ale v raném dětství jsme se
odstěhovali k babičce a dědečkovi, tatínkovým rodičům, do cihelny, kde dědeček
Josef dělal mistra cihláře, po něm převzali řemeslo jeho synové. Nejdéle pracoval v cihelně strýc Jan. Do první třídy základní školy jsem chodila celý rok pěšky.
K cihelně tehdy vedla jen polní cesta, po deštích blátivá, v létě jsem mohla chodit
cestičkou kolem potoka, který tehdy neměl tak vysoké břehy jako nyní. Když bylo
hodně sněhu, bořila jsem se a šlo se mi těžko. Tatínek musel lopatou cestu prohazovat, abych mohla projít.
Jak jste bydleli?
Obývali jsme úhledný, bíle nalíčený domek o třech místnostech. Rodiče se
mnou bydleli v jedné místnosti, dědeček, babička a jejich děti ve dvou. Svítili jsme
lampou petrolejkou, prali ručně na valše. Záchod byl suchý ve dvoře. Domácnost
byla vybavena jednoduše. Žádné vymoženosti techniky jsme neměli.
Kde jste nakupovali?
Nákupy od Vrbů nosila maminka na zádech svázané v ubruse, drobné potřeby
nosila v rukou v plátěných taškách. Pro noviny jsme chodili do vsi, rádio jsme ještě
neměli.
Jaké jste měli zdroje vody?
Na vaření a pití jsme si nosili vodu z blízké studánky, nikdo nikdy z ní nebyl
nemocen. Na prádlo se užívala voda z pramene, kde je dnes čerpací stanice vody
(vodárna).
Chovali jste domácí zvířata?
Měli jsme prasátko, kozu, slepice, králíky a holuby. Masem jsme se zásobovali sami a mívali jsme ho k obědu často. Nejvíce se ale jedly brambory a jídlo
z bramborového těsta. Pro chléb jsme chodili k pekaři Porubkovi, který bydlel pod
rybníkem. Buchty maminka pekla každý týden, cukroví se chystalo jen na Vánoce.
Samozřejmě jsme měli i psa - domácího voříška.
A co hygiena?
Koupali jsme se v neckách, do kterých maminka na kamnech ohřála vodu,
kterou jsme nanosili z potoka nebo studánky. Vodovod nebyl.
Co když někdo onemocněl?
Pokud mohl, šel k lékaři, krerý tehdy ordinoval Na Láně. K zubaři jsme jezdili
do Ivančic.
Nebáli jste se na samotě v lese?
Ne, nikdy. Děda měl sice pušku, ale nikdy ji nemusel použít, nikdy jsme nebyli ohroženi, nikdy se nám nic neztratilo, nikdy nebyli vykradeni. Kolemjdoucí se
vždycky zastavili a s dopělými si popovídali.
Na co ráda vzpomínáte?
Mám k tomu místu silný citový vztah. Okolí bylo velmi hezké - lesy, louka, zpěv
ptáčků, zajíci, srny, viděli jsme i křečky a sysly.
36
Vzpomínám na ta léta moc ráda, protože jsme žili skromně, ale spokojeně.
Ráda se na místo mého mládí vracím a sleduji, jak pokračují práce na opravě
pece.
Vzpomínáte si, jak rodiče a prarodiče cihly vyráběli?
Jistě. Všechno jen ručně. Nejdříve se nakopala na poli rolníka Nekuži hlína - slínovice, to bylo důležité. Namočila se, rozhrnula a gracou (širokou motykou) zpracovala, nejméně třikrát se musela přehodit. To byla namáhavá práce. Na stole se
z ní uhnětl váleček, ten se natlačil do formy. Každý měl svou formu s označením.
Dřívkem se vršek ve formě pěkně srovnal a uhladil, z formy se hmota vyklopila do
vyrovnaných řad těsně vedle sebe a cihly se nechaly schnout. Potom v kůlně ještě
vysychaly, než se daly do pece. Plná pec pojala až 32 tisíc cihel. V peci musely být
dobře poskládány s mezerami, než se začalo topit. Vypalovaly se několik dní horkým vzduchem. Aniž by měl nějaké měřicí přístroje, musel cihlář odhadnout, kdy
jsou správně vypálené. Po zaschnutí musela každá zvonit, což byla známka dobré
práce. Pak už je selské vozy odvážely na stavbu.
Historické fotografie cihelny,
ruční výroby a přepravy cihel
37
Pozvání na veřejné promítání
V závěru minulého roku byl dokončen hodinový videozáznam, který zachycuje
historii těžby uhlí na Oslavansku, a to od prvopočátků těžby až do ukončení a likvidaci následků dobývání uhlí. Divák je seznámen se všemi místy na Oslavansku,
kde těžba uhlí probíhala, dále s významným těžařským rodem Müllerů a téměř se
všemi důlními díly od Zaklášteří přes Verpach, Havírnu, jižní část Zbýšova, Padochov až s nejjižnější částí revíru na Dolině a v Nové Vsi. Jsou zde zachycena také
největší důlní neštěstí na dole Františka a Kukla, dále záběry z důlního prostředí,
budování oslavanské elektrárny a železnice Oslavany - Kounice. Závěr videozáznamu seznamuje se způsobem zasypávání jámového stvolu dolu Kukla - Václav
Nosek a s čistírnou důlních vod.
Vážení občané,
Vlastivědný spolek vás tímto zve na veřejné promítání DVD
„Po stopách historie dolování uhlí na Oslavansku“,
které se uskuteční
ve středu 25. dubna 2012 v 18.00 hodin
v oslavanském kině.
Případní zájemci budou mít možnost si DVD přímo zakoupit za cenu 150,- Kč.
Za Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska
38
Jarmila Plchová
Městské kulturní centrum informuje
Jaro už se nám pomalu dostává do duší, ale zima, jak je vidět, se stále nevzdává. První jarní dny jsme si zvykli na sluníčko a teploučko, teď to spíš vypadá, že
vytáhneme ze skříní kabáty.
Ukončujeme pomalu činnost ve vnitřních prostorech a v následujících dnech se
budeme vídat víc na čerstvém venkovním vzdoušku.
Máme za sebou karnevaly, plesy, ve tvořivých kurzech jsme se naučili něco
nového, poznali jsme několik dalších osobností. Dovolím si zmínit herce pana
Jiřího Krytináře, který se svým divadelním souborem zavítal do Zbýšova v únoru.
S hercem jsme strávili celý dlouhý den a musím podotknout, že pan Krytinář je
úžasný a srdečný člověk a přes únavu, která nás provázela, jsme byli plni dojmů
a krásných pocitů.
Ale teď už k tomu, co nás čeká a nemine.
Po Velikonocích se uskuteční ještě poslední
kurz a to fimování. Fimo hmotu nemusím
představovat, v pátek 27. 4. budete mít možnost pokusit se vyrobit si šperk a seznámit
se s ní blíž.
Tentýž den dopoledne zveme děti do
kina Horník na divadelní představení divadla
Tramtárie „Polízanice malé čarodějnice“.
8. května se letos podruhé vydáme na dálkový pochod, který pro všechny nadšence
připravuje Vlastivědný spolek Zbýšov.
Druhá květnová neděle patří všem maminkám a babičkám. Připravujeme pro ně
k Svátku matek bohatý program. Začneme
ve čtvrtek 10. 5. v kině Horník, kde vystoupí
děti z MŠ, žáci ZUŠ, DDM Oslavany a Zastávka a zakřanské mažoretky. V pátek 11. 5.
poskytne firma Soleil z Ivančic zdarma kos- Pozvání na vystoupení pana Krytináře
metické poradenství a líčení. Pro všechny přijal i pan Petr Huss, někdejší občan
Zbýšova, který s výškou 219 cm patří
návštěvnice je připraveno malé občerstvení.
k nejvyšším Čechům.
V sobotu 12. 5. zve orientální skupina Issis
a skupina Hejkalové všechny maminky a babičky na tradiční taneční večer, kde
nebude chybět občerstvení, tombola a hlavně dobrá nálada. Obě akce proběhnou
v sále MKC.
S naší starou známou oblíbenou travesti skupinou Screamers oslavíme v pátek 18. 5. od 19 hodin v Hornickém domě 15 let jejich působení a na program „15
let v dámských šatech“ si můžete zakoupit vstupenky již nyní v kanceláři MKC.
26. 5. vyrážíme za kulturou do Prahy, tentokrát do divadla Brodway na muzikál
Tři mušketýři. Zájemci se mohou hlásit již nyní. Cena vstupenky včetně dopravy
činí 1050,-Kč.
Začátek června bude patřit našim dětem. Den plný soutěží, atrakcí a zábavy
plánujeme na sobotu 9. 6. Dětský den jsme tentokrát nasměrovali na naše koupa39
liště. Dopoledne se vydáme k hájence do Pohádkového lesa, ve 14 hodin si před
koupalištěm zazávodíme na všem, co má kolečka a od 15 hodin proběhne hlavní
program dne, soutěže, diskotéka, hasičská technika, skákací atrakce a mnoho
dalšího, hlavním hostem bude písničkářka Míša Růžičková, která k nám zavítá se
svým vystoupením. Máme se na co těšit!
V pátek 22. 6., pokud nám bude přát počasí, promítneme pod širým nebem
pěkný film a spojíme tento večer s večerním koupáním. Podobný večer připravujeme ještě na pátek 13. července.
Příznivci dechovky si přijdou na své v pátek 6. 7., kdy je zveme na tradiční
pouťové odpoledne s dechovkou. Tentokrát přijala naše pozvání kapela Šohajka.
Odpoledne začne od 15 hodin na zahradě Hornického domu.
Dostala se ke mně informace, že 16. června proběhnou oslavy 80. výročí založení Baníku Zbýšov. K této příležitosti připravujeme bohatý program zakončený
večerní zábavou. Tímto si Vás dovoluji pozvat.
V dalším čtvrtletí se můžete těšit na zájezd na muzikál Pomáda, zábavnou
show s Rudou z Ostravy Komici s. r. o., závody na horských kolech, exclusivní
expozici strašidel v budově MKC apod.
Více informací a fotografií najdete na stránkách města.
Krásné jarní dny plné sluníčka!
Za Městské kulturní centrum Zbýšov
Martina Švancarová
Foto ze Šmoulí párty
od Moniky Vejvodové
40
ZUŠ Oslavany pobočka Zbýšov www.zusoslavany.cz
První měsíce roku 2012 byly pro naši ZUŠ velmi úspěšné. V lednu proběhly talentové zkoušky na střední umělecké
školy. Někteří z našich žáků se intenzivně připravovali. Na
brněnskou konzervatoř byl ve hře na violoncello přijat Matěj
Kovanda, žák p. řed. Zouharové. Skvěle si vedly i žákyně
výtvarného oboru Adéla Filová a Barbora Plevová pod vedením Mgr. Dany Fialové. V září obě nastoupí na Střední školu
umění a designu, stylu a módy v Brně. Dalším žákem, který
úspěšně složil přijímací zkoušku na Umělecko manažerskou střední školu, byl Petr
Bořuta. Připravovala ho p. uč. Dobromila Valentová. Blahopřejeme všem žákům
a jejich učitelům a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.
V únoru se uskutečnila okresní kola Národní soutěže základních uměleckých
škol. V okrese Brno-venkov je celkem 11 škol a v této silné konkurenci byly výsledky našich žáků opravdu vynikající.
Ve hře na bicí nástroje získal v 6. kategorii 1. místo Jan Dobrovolný a čestné
uznání za 7. kategorii Magdalena Zouharová. Oba žáci jsou ze třídy p. uč. Dobrovolné.
Ve druhé polovině února proběhla na naší škole soutěž ve hře na zobcovou
flétnu. Ve 2. kategorii obsadil 1. místo Jindřich Křelina. Klára Bojanovská a Jana
Horáková se umístily na 1. místě ve 3. kategorii. Také 2. místo patřilo našemu
žákovi, Martinu Kadlecovi. Karolína Strážnická a Karolína Smejkalová si ve 4. kategorii vedly velmi skvěle a vyhrály 1. místo. Úspěšný byl i Jan Horák na 2. místě.
V 5. a 6. kategorii zvítězily Lenka Chmelařová a Martina Coufalová. Tito šikovní
mladí flétnisté se na soutěž připravovali pod vedením učitelů Terezy
Tomáškové a Hynka Smutného.
Všechna 1. místa postupují do
krajských kol.
Na konci února se uskutečnila
Mezinárodní Mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let
v Brně. Této soutěže se zúčastnila
Julie Rajsiglová, žákyně p. uč.
Dagmar Kupčíkové. Získala čestné uznání.
Všem děkujeme za výbornou
reprezentaci školy a postupujícím
do krajských kol držíme palce.
Marta Dohnalová
Magdalena Zouharová
41
Jan Dobrovolný
Karolína Strážnická, Martina Coufalová, paní učitelka Tereza Tomášková, Lenka Chmelařová
42
Maškarní karneval na ledě 2012
Tentokrát se příznivci bruslení a dobré zábavy sešli na ledě Sokolského hřiště
v sobotu 11. února 2012 odpoledne. Účast masek byla hojná, přišlo jich pětapadesát, diváky však odradilo sice krásné, ale moc mrazivé počasí. Vytrvali většinou jenom nejbližší příbuzní, kteří sledovali se zájmem a hrdostí výkony svých ratolestí.
Opět to byla vydařená akce. Na úspěchu měli podíl místní sponzoři, kteří ocenili
účastníky karnevalu hodnotnými výhrami (letos byla hlavni výhrou HIFI věž).
Poděkování si zaslouží následující organizace a firmy: Město Zbýšov, pan Pavel Štěpánek - ozvučení a komentář, Elektroservis pan Stanislav Bazal, Klub malé
kopané Rogallo Zbýšov, pan Miloš Soukup, pan Milan Musil, pan Milan Musil ml.,
Drogerie paní Nekužová, paní Radka Filová, Smíšené zboží paní Krejčová, Čerpací stanice paní Sklenářová, Rapantovi, Elektro Nekuža, MUDr. František Ševčík, MUDr. lrena Zelníčková, pan Karel Absolín ml., pan David Nešpor, pan Skokan
a synové, Květinka paní Nováčková, pan Josef Svoboda.
Provozovatelé kluziště tak zdárně zakončili další sezónu, kdy aktivita a obětavost několika jedinců umožnila sportovní vyžití místním zájemcům o bruslení.
Vedení kluziště
Účastníky karnevalu na ledě
čekala vzorně upravená plocha
a množství hodnotných cen.
43
Mateřská škola Permoníček
Letošní zima nám přinesla jedno nemilé překvapení, kterým byl nedostatek
sněhu. Děti krmily ptáky, nosili jsme krmení i lesním zvířátům, ale sáně a boby
zahálely. Zvládli jsme pouze postavit sněhuláky.
Leden v naší mateřské škole byl důležitý především pro naše předškoláky. Děti
čekala první důležitá ,,zkouška“ – zápis do první třídy. Únor byl plný zábavy. Zhlédli
jsme divadelní představení ,,O princezně Kristýnce a šašku Kryšpínovi“, které se
dětem moc líbilo. Na závěr si herci společně s dětmi zazpívali oblíbené dětské
písničky a vyfotografovali se.
Navštívili jsme také Hvězdárnu a planetárium v Brně. Děti se poutavou formou
v pořadu ,,Copak děláš, sluníčko?“ dozvěděly, co je hlavním úkolem slunce, jaké
planety patří do naší sluneční soustavy, co jsou to hvězdy, souhvězdí a komety.
Vyvrcholením období masopustu byl ,,Pirátský karneval.“
Fotografie i přehled aktuálních i připravovaných akcí mateřské školy najdete na
našich webových stránkách www.mspermonicek.cz.
Děti ze třídy Smíšků a jejich sněhoví kamarádi
44
Kutálci v planetáriu
Děti ze třídy Čiperů u jedné z částí planetária
45
Společná fotografie Šikulů s herci Divadelní společnosti Jiřího Krytináře
Pirátský karneval
46
Pirátský karneval
Kouzelnické představení na pirátském karnevalu
47
Tříkrálová sbírka 2012
Toto číslo Ozvěny sice dostáváte, vážení čtenáři, v době velikonoční, ale protože zahrnuje události od začátku tohoto roku, nemůžeme pominout akci, která
měla podtitul Začněte rok dobrým skutkem. Tuto šanci nám všem poskytl již 12.
ročník Tříkrálové sbírky, charitativní akce, která se stala nedílnou součástí tradice
i v našem městě. Jde především o poselství dobré vůle a pozitivních hodnot, které
umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým či trpícím. Jsme si vědomi toho, že výše vybrané částky není jediným kritériem hodnocení úspěšnosti sbírky, ale přesto můžeme konstatovat, že se letos vybrala částka
55 600 Kč, což je nejvíce v historii. To vše za okolností, které dobročinnosti příliš
nepřejí. Děkujeme těm, kteří vlídně přijali koledníky, otevřeli jim svá srdce a štědré
dlaně. Děkujeme všem za dobrou vůli pomáhat lidem v nouzi. Děkujeme koledníkům, kteří obětovali svůj volný čas a pohodlí dobré věci. I v tomto ohledu jsme byli
potěšeni zájmem dětí, mládeže i dospělých zapojit se do koledování.
Co znamená K+M+B?
O slavnosti Zjevení Páně se na horní veřej dveří píše požehnanou křídou znamení sestávající ze tří písmen, K+M+B, a nový letopočet. V lidovém pojetí panuje
názor, že jde o iniciály svatých tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to však zkratka latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat“
– neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Trojí znamení kříže je na dveřích
tohoto domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout
mocnosti zla.
48
Tříkrálové rozjímání
Bože, tvá sláva zazářila celému světu
v dítěti v jesličkách.
Mágům vyšla hvězda.
Tvé světlo je vyslalo na pouť,
aby tě hledali, nalezli a vzývali.
Nechávají všechno ležet a stát
a vydávají se na pouť svého srdce.
Berou s sebou zlato, kadidlo a myrhu,
zlato lásky,
kadidlo své touhy
a myrhu své bolesti.
Předstupují před dítě,
padají před ním a vzývají ho.
Tím, že ho vzývají, zapomínají na sebe,
jsou zcela přítomni.
Jejich touha je naplněna.
Rozprostírají své dary
a v dítěti rozpoznávají krále,
kterému darují své zlato,
Boha, kterému přinášejí kadidlo,
a lékaře, který za ně zemře,
aby uzdravil jejich rány.
Jemu věnují myrhu,
léčivou bylinu z ráje,
která uzdravuje všechny rány.
Na své cestě často nevím,
kde stojím a kam mě má cesta vede.
A někdy jsem unavený jít dál
a chci zůstat stát a odpočívat.
Dej, ať na obzoru mého srdce
zazáří hvězda, abych šel dál
po své cestě k tomu, který jediný
dokáže naplnit mou touhu:
k Bohu, který se stal člověkem,
k dítěti v jeslích,
v němž se zjevila tvá sláva.
Dej, ať rozpoznám v dítěti moudrost,
která ukazuje také mně
cestu k pravému životu.
A uč mě tajemství vzývání:
jednoduše před tebou padnout,
zapomenout na sebe a na své starosti,
neboť se mě dotýkáš ty.
Koledníci byli ve většině domácností mile přijati.
Za organizátory sbírky Anna Zahradníčková
49
POZVÁNKA
na valnou hromadu Honebního společenstva Zbýšov, konanou 27. dubna 2012
v 17.00 hod. v klubovně Mysliveckého sdružení Háje Zbýšov, Na Drahách.
Program: 1) Zahájení a volba zapisovatele a sčítatele hlasů
2) Schválení zápisu z minulé VH
3) Zpráva starosty
4) Zpráva zástupce uživatele společenstevní honidby
5) Odsouhlasení kompetencí honebnímu výboru
6) Projednání návrhu na použití čistého výtěžku HS.
7) Diskuse
8) Usnesení a závěr
Zve honební výbor
V noci z 1. na 2. ledna 2012 bylo neznámými lumpy poničeno vybavení myslivecké klubovny ve Zbýšově. Kromě toho byla ukradena zvěřina určená do tomboly
na tradiční Myslivecký ples. Toto se stalo již podruhé během jednoho roku.
50
Společenská kronika
Občánci Zbýšova, narození v roce 2011
Bobková Tamara
Orság Jakub
Divácká Alena
Mačenka Pavel
Richter Tomáš
Veleba Matyáš
Kučera Martin
Vyhnalíková Emma
Procházka Daniel
Tvrzníková Denisa
Kroutil Josef
Kouřil David
Široká Karolína
Doubrava Zdeněk
Zahradníčková Eliška
Vorlová Denisa
Eschler Jáchym
Hrubeš Adam
Horký Max
Horký Nikolas
Adamičko Jakub
Jurníček Petr
Sovová Simona
Vodičková Adéla
Kubínek Lukáš
Navrátil Jiří
Sedláčková Sabina
Kotačková Klára
Kubišová Laura
Rozmahelová Kristýna
Urbánková Linda
Pařil Michal
Horníčková Eliška
Tvrzník Daniel
Filipínová Eliška
Janáček Erik
Beránková Laura
Cupák Adam
Cupáková Adéla
Širůčková Ema
Leszczynska Lillien
Nedvěd Teodor
Zouhar Štěpán
Faldíková Alena
Juřenová Sandra
Horák Jan
Toth Adam
Počet obyvatel Zbýšova se za loňský rok rozrostl o 47 dětí. Část z nich jsme
vám v Ozvěně představili již během roku, pokud byly aktéry slavnosti vítání občánků. Tímto je výčet 22 děvčat a 25 chlapců úplný a mírně převyšuje počet spoluobčanů, kteří nás v roce 2011 opustili. Zemřelo 45 osob. Čest jejich památce.
Šabacká Antonie
Vaněčková Vlasta
Papoušková Anna
Kratochvílová Ludmila
Hudečková Františka
Trnečková Květoslava
Gregrová Aloisie
Losartová Ludmila
Klempa Vladimír
Kolář Antonín
Svobodová Marie
Hrubešová Drahomíra
1915
1920
1921
1922
1923
1923
1926
1929
1929
1930
1930
1930
Patočka Antonín
Vítková Anna
Enžl Josef
Hudecová Vlasta
Řiháček Josef
Adamičková Olga
Pokorná Marie
Liška Václav
Pezlarová Vlasta
Juračková Anna
Jelečková Olga
1930
1931
1932
1933
1933
1933
1934
1934
1934
1936
1937
51
Mojžíšová Jarmila
Knötig Josef
Fabiánek Josef
Fuksa Květoslav
Kubálek Jaroslav
Blahová Věra
Malinková Ludmila
Sekerka Jan
Bartáková Irena
Peterková Věra
Lajkéb Vojtěch
1938
1939
1940
1940
1941
1941
1941
1942
1945
1946
1946
Smržová Růžena
Procházka Rudolf
Špidlen Josef
Fišera Libor
Žaludová Božena
Nečas Zdeněk
Bořuta Alois
Vorel Libor
Skoupý Martin
Nahodilová Jitka
Stuchlík Jiří
1947
1947
1947
1953
1953
1957
1959
1973
1978
1983
1987
K 31. prosinci 2011 měl Zbýšov 3 832 obyvatel.
Na snímku vidíme ve většině letošní jubilující s e d m d e s á t n í k y, kteří ve
školních létech 1953–1954 navštěvovali 6. B třídu osmileté základní školy ve Zbýšově. Někteří už nejsou mezi námi. Věnujme jim tichou vzpomínku. Všem ostatním
srdečné přání zdraví, štěstí, spokojenosti do příštích roků.
Třídní učitelka Zdena Vošterová – Kopáčková se svých bývalých žáků ptá:
„Vzpomene si někdo z vás na báseň Svatopluka Čecha, kterou jsme mnohokrát
sborově zahajovali hodinu českého jazyka?“
Dne 12. května od 11 hodin se koná „Setkání spolužáků po 55 létech“ od
ukončení školní docházky. Sraz v parku před městským úřadem. Účast hlaste
panu Josefu Kraicovi, Zbýšov, Oslavanská 334, tel. 546 431 490, který podá příp.
další informace.
52
VZPOMÍNKA
Dne 24. února jsme s láskou a vděčností vzpomněli
nedožitých 80-tých narozenin
pana Miroslava Moose.
Zemřel před 25 lety.
Manželka a bratr s rodinou
Dne 18. února 2012 by se dožila významného jubilea 70 let
naše milovaná maminka a babička
paní Ludmila Klímová.
Dne 25. dubna uplyne 23 let od jejího nečekaného úmrtí.
Dne 11. května 2012 by se dožil významného věku 75 let
náš drahý tatínek a dědeček
pan Bořivoj Klíma.
Dne 4. října si připomeneme smutné 30. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají děti Lenka, Ilona a Radek s rodinami.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
53
Dne 23. března uplynul rok od úmrtí
pana Josefa Řiháčka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a dcery Milena, Jiřina a Jarmila s rodinami.
Dne 30. března jsme vzpomněli nedožitých osmdesátin
pana Jiřího Zahradníčka.
24. 2. 2012 uplynul rok od jeho úmrtí.
Stále vděčně vzpomínají dcera a synové s rodinami.
Dne 4. dubna 2012 jsme si připomněli smutné první výročí
úmrtí
pana Josefa Fabiánka.
S láskou, úctou a vděčností vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.
Přátelé a známí,
dne 11. dubna 2012 uplynulo 100 let od narození
pana Antonína Palaty.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku.
Dcery Eva a Marie s rodinami
54
Dne 19. května uplynou dva roky od úmrtí naší maminky
paní Olgy Skoupé.
S láskou stále vzpomíná dcera a synové s rodinami.
Dne 1. března tomu byl rok, kdy nás opustil
pan Martin Skoupý.
Zemřel v mladém věku 32 let.
S láskou stále vzpomíná sestra a bratři s rodinami.
Dne 9. dubna 2012 uplynulo smutných 10 let od úmrtí
pana Jana Peterky.
S láskou, úctou a vděčností stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dne 13. dubna uplynul rok od úmrtí
paní Ludmily Losartové.
S láskou a vděčností vzpomíná dcera Ludmila
a vnoučata Robert, Nelly a Vladimír s rodinami.
55
Dne 5. května 2012 uplyne smutných 10 let od úmrtí
pana Jiřího Coufala.
S úctou, láskou a vděčností stále
vzpomíná manželka, maminka, sestra a děti s rodinami.
Dne 10. června vzpomeneme 25. výročí úmrtí
paní Věry Pokorné.
Dne 3. října uplyne smutných 20 roků od smrti
pana Františka Pokorného.
S láskou, úctou a vděčností stále vzpomínají
dcery Věra a Anna s rodinami.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Blahopřání
20. května oslaví 85. narozeniny
paní Vlasta Dvořáková.
Milé mamince blahopřejí, za velkou lásku a péči o rodinu moc
děkují a do dalších let pevné zdraví a dobrou mysl přejí dcera
Vlasta a syn Lojza s rodinami, kteří se těší na další hezké společně prožité chvíle.
25. červen 2012 bude významným dnem
paní Marie Šíblové,
která se dožívá vzácného jubilea 90 let. Hodně zdravíčka a pohody přejí dlouholetí sousedé z domu na ulici J. A. Komenského 436, 437.
56
Novoroční setkání s ISIS
Hned na počátku roku dobře zorganizovaným večerem pomohly aspoň na
chvíli rozptýlit naše každodenní starosti zbýšovské tanečnice pod vedením paní
Jany Indrákové. Pátek třináctého nebyl pro Isisky nešťastný den. Naopak. Plně
obsazený velký sál Hornického domu čekal od 18 hodin na pobavení a hezké zážitky. Přítomné přivítala a program představila paní Jana Indráková. Jaký úkol měla
a čeho byla symbolem ve starém Egyptě bohyně Isis, vysvětlila paní Zdeňka Kopáčková. V citově laděném projevu proloženém verši ocenila snahu a píli tanečnic,
přítomným popřála příjemný večer. První vystupovaly malé tanečnice ze Zastávky
u Brna. Byly roztomilé a nenechaly nikoho na pochybách, že mají smysl pro rytmus
a pohybový talent. Rovněž mladé ženy a dívky ze Zastávky zaujaly svými kostýmy,
které byly aranžovány jako barevná motýlí křídla a při tanci působily velmi efektně.
Umění břišních tanců se šíří i po okolí. O tom nás přesvědčily ženy ze Zbraslavi.
Pozadu nezůstaly ani naše tanečnice. V nákladných třpytivých kostýmech ladnými
pohyby vyvolávaly dojem východní exotiky. Čtyři sólistky zaujaly choreografií, vytrvalostí i zajímavými pohybovými kreacemi.
Při působivých tanečních a hudebních pasážích celý sál tleskal do rytmu a vytvářel atmosféru sounáležitosti s účinkujícími.
Svou dřívější popularitu připomněla hudební skupina Roveři a známými písněmi provokovala ke zpěvu. HoBBiTi zase temperamentními melodiemi zvali k tanci.
Nebyla nouze o občerstvení a šťastlivci si odnesli z tomboly užitečné ceny.
Přítomní diváci se celý večer dobře bavili, spokojeni byli i účinkující, všem bylo
hezky.
Rozdávat radost a pohodu, to naše tanečnice dovedou, o tom jsme se přesvědčili už několikrát.
Jiřina Rausová
ZO SPCCH Zbýšov informuje
(Z časopisu ZORA a z časopisu Vozíčkář zpracoval Jan Kozel)
Nová legislativa a naše problémy
Nejčastější omyly úředníků
Na Poradnu pro život s postižením se v lednu obrátily desítky osob se zdravotním postižením, které mají problémy na úřadech práce v souvislosti se sociální
reformou. Vzhledem k tomu, že některé přehmaty úředníků se často opakují, dovoluji si ty nejčastější shrnout a reagovat na ně s odkazem na konkrétní legislativu.
Doufám, že vám tyto informace pomohou ve vyjednávání vašich práv a nároků na
úřadech práce.
57
Omyl č. 1
O příspěvek na mobilitu nelze požádat, pokud nevlastníte průkaz ZTP či ZTP/P.
Co na to říká zákon?
Příspěvek na mobilitu dle zákona č. 329/2011 Sb., náleží osobám, které nezvládají potřebu mobility nebo orientace. Přiznání příspěvku tedy není přímo vázáno na
vlastnictví průkazu ZTP či ZTP/P (jako tomu bylo v minulosti u příspěvku na provoz
motorového vozidla). V rámci přechodných ustanovení k zákonu je však uvedeno,
že pokud osoba vlastní průkaz ZTP či ZTP/P, považuje se podmínka nezvládnutí
mobility nebo orientace za splněnou, což „v překladu“ znamená, že u osob s přiznaným platným průkazem ZTP či ZTP/P nebude v žádosti o příspěvek na mobilitu
posudkovým lékařem nyní zjišťováno, zda zvládá/nezvládá jeden z těchto úkonů.
Nicméně pokud průkaz ZTP či ZTP/P nevlastníte, máte právo žádost podat, na
jejím základě pak posudkový lékař ČSSZ posoudí, zda zvládáte či nezvládáte potřebu mobility nebo orientace (posuzuje se dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.). Nárok na
dávku tedy může vzniknout i v případě, kdy nevlastníte průkaz ZTP či ZTP/P.
Omyl č. 2
O příspěvek na mobilitu nelze požádat, pokud využíváte jakoukoli pobytovou
sociální službu.
Co na to říká zákon?
Zde je třeba citovat přímo zákon č. 329/ 2011 Sb., § 6: „Nárok na příspěvek na
mobilitu má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle
zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením,
v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém
zařízení ústavní péče.“
Nejedná se tedy o jakoukoli pobytovou sociální službu, ale pouze o výše citovaná
zařízení. Pokud tedy využíváte jinou pobytovou sociální službu (např. navštěvujete týdenní stacionář či chráněné bydlení), lze příspěvek na mobilitu čerpat bez omezení.
Neznalost č. 1
Pracovníci úřadů práce mnohdy nevědí o možnosti výpůjčky zvláštní pomůcky (§ 13), případně nejsou schopni poskytnout o podmínkách této výpůjčky bližší
informace.
Co na to říká zákon?
V úvodu této reakce upozorňuji na fakt, že zde je na vině bezvýhradně ministerstvo práce a sociálních věcí, které dosud pracovníky úřadů práce v této problematice nezaškolilo. Dle našich informací k dnešnímu dni (10. 2. 2012) bohužel
neexistují oficiálně vzory smluv o výpůjčce zvláštní pomůcky ani bližší postupy
rozhodování úřadů práce o těchto výpůjčkách.
Co však k výpůjčkám uvádí zákon č. 329/ 2011 Sb.? Pomůcky stropní zvedací
systém, schodišťová plošina a schodolez lze od 1. 1. 2012 získat od ÚP pouze
formou výpůjčky. Pomůcka se vypůjčí osobě starší 3 let, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí uvedenou v příloze k tomuto zákonu v bodě 1 písm.
a), b) nebo d) až i). Předpokládá se, že osoba se zdravotním postižením bude vypůjčenou pomůcku řádně udržovat. Jestliže tato osoba nemá dostatek finančních
prostředků k úhradě instalace této pomůcky, může jí ÚP poskytnout příspěvek na
instalaci této zvláštní pomůcky.
58
Neznalost č. 2
Na ÚP nejsou schopni zodpovědět otázku, co vše je možné zahrnout do příspěvku na zvláštní pomůcku v rámci „stavebních prací spojených s uzpůsobením
koupelny a WC“.
Co na to říká zákon?
Zákon č. 329/2011 Sb., v tomto případě odkazuje na prováděcí předpis č. 388/
2011 Sb., který je však bohužel také velmi stručný, na bližší popis jsme se tedy zeptali přímo ministerstva práce a sociálních věcí. Uvádíme citaci z jejich písemného
vyjádření:
„Pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku nebudou brány v potaz výdaje
spojené s obklady, dlažbou, madly, dveřmi, sklopnou sedačkou. V potaz budou
brány náklady na zdivo, spojovací materiál, omítku apod., dále rozvody vody (zjednodušeně trubky, kolena,…), kanalizace (odpady – roury) a na elektroinstalační
materiál. Z uvedeného vyplývá, že pro rozhodování o příspěvku bude nutné znát
podrobný rozpis prováděné úpravy a jejího cenového vyjádření.“
Příspěvek na zvláštní pomůcku pro zrakově postižené
(Všeobecná ustanovení jsou shodná i pro ostatní zdravotní postižení)
Dnešní článek, jak bylo avizováno v předchozím dílu seriálu příspěvků věnovaných „sociální reformě 2012“, bude věnován příspěvku na zvláštní pomůcku.
Nejedná se o žádné novum, tuto dávku známe již z dob minulých, nicméně přijetím
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011
Sb.) došlo k mnoha změnám, které se pokusíme popsat.
Podívejme se na probíranou problematiku z hlediska potencionálního žadatele.
Nejdříve by se takový žadatel měl pokusit odpovědět na otázku, zda vůbec patří
do okruhu osob, které mají na příspěvek nárok. Samozřejmě, žádost může podat
každý, ale podstupovat radovánky se sháněním a vyplňováním formulářů bez trochy zamyšlení předem?
Kdo má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok?
Jsou to osoby s vadou nosného či pohybového ústrojí, dále osoby s těžkým
postižením zraku a sluchu, přičemž toto postižení musí mít charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se
v souladu s jinými právními předpisy i v tomto zákoně považuje zdravotní stav,
který podle poznatků lékařské vědy trvá či má trvat déle než jeden rok.
Na příspěvek na zvláštní pomůcku mají nárok osoby od jednoho roku věku,
odlišná věková hranice je stanovena jen pro nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla a příspěvek na úpravu bytu (3 roky) a na pořízení vodicího psa
(15 let).
Na tomto místě však čtenáře důrazně upozorňujeme, že příspěvek na pořízení
motorového vozidla je dostupný pouze osobám s těžkou vadou nosného nebo
pohybového ústrojí a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, příspěvek na úpravu bytu pak jen prvně jmenovaným. Osobám se zrakovým postižením
není přes snahu SONS o zpřístupnění příspěvku na úpravu bytu dostupný žádný
z nich.
59
Aby osoba měla na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok, musí splnit ještě
následující podmínky:
– zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci
pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací,
vzdělávání anebo ke styku s okolím;
– osoba může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.
Řekněme, že jste dle vašeho úsudku prošli výše načrtnutým sítem, o čem
uvažovat dále?
Kategorie zrakového postižení
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále zákon
o dávkách) obsahuje přílohu, v níž jsou uvedeny jednotlivé druhy zdravotního postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a také tzv. kontraindikace, tedy zdravotní stavy přiznání příspěvku vylučující. Těžké zrakové postižení
je uvedeno pod bodem 2. přílohy a je rozděleno do čtyř kategorií, a) až d). Jde
o následující kategorie:
a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty
světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu
1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5–10
stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu
3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02),
d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60
(0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.
Výše uvedené kategorie nám budou sloužit jako vodítko pro určení, na kterou
konkrétní pomůcku má jednotlivá osoba nárok.
Pro pořádek ještě dodejme, že jako kontraindikace pro nárok na příspěvek na
vodicího psa jsou uvedeny hluchoněmost a těžká polyvalentní alergie a alergie na
zvířecí srst. Kontraindikací pro nárok na příspěvek na kteroukoliv zvláštní pomůcku
jsou duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou,
s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky.
Na jaké pomůcky můžeme příspěvek získat?
Seznam zvláštních pomůcek najdeme ve vyhlášce o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (vyhláška
MPSV ze dne 29. 11. 2011, (č.388/2011 Sb.).
Osobám se zrakovým postižením všech kategorií a) až d) uvedeným výše je
dostupný příspěvek na tyto pomůcky:
1. kalkulátor s hlasovým výstupem,
2. digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem,
3. digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
60
4. speciální programové vybavení pro zrakově postižené.
Osobám se zrakovým postižením kategorií a) a b)
1. vodicí pes,
2. slepecký psací stroj,
3. DYMO kleště,
4. elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
5. elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
6. indikátor barev pro nevidomé,
7. měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem,
8. braillský displej pro nevidomé,
9. tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
10. hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.
Osobám se zrakovým postižením kategorií a), b) a c)
1. diktafon
Osobám se zrakovým postižením kategorií b), c) a d):
1. kamerová zvětšovací lupa,
2. digitální zvětšovací lupa.
I nynější právní úprava obsahuje ustanovení, které umožňuje získání příspěvku
na pomůcku v příloze vyhlášky neuvedenou, v takovém případě se posuzuje, zda
je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy
zvláštních pomůcek v příloze uvedenými.
Z výčtu je patrné, že byly zachovány všechny zásadní pomůcky, oproti vyhlášce
182/1991 nebyly zařazeny jen finančně méně náročné pomůcky jako slepecké hodinky a budík, z náročnějších pak dvoukolo. V nové právní úpravě také postrádáme
možnost úhrady nákladů spojených se zácvikem k užívání zvláštních pomůcek.
Novinkou je pak zákonem o dávkách stanovená podmínka poskytnutí příspěvku na pořízení vodicího psa pouze v případě, že fyzická či právnická osoba, která
psa vycvičila a předala, je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové
školy. Tato podmínka se v poslední době stala předmětem mediálního zájmu. Dovolujeme si zde vyjádřit názor, že ač z hlediska některých cvičitelských subjektů
a některých uživatelů jde o neodůvodněnou komplikaci, považujeme tuto podmínku za velice rozumnou. Věříme, že povede ke zkvalitnění výcviku vodicích psů,
tedy k vyšší bezpečnosti a komfortu jejich uživatelů.
Výše příspěvku
Nyní již víme kdo a na jakou pomůcku může příspěvek získat, pojďme si přiblížit, jak bude stanovena jeho výše .
Za pozitivum nové právní úpravy lze snad označit, že pravidla by nyní měla být
všude a pro všechny stejná. Výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby
(žadatele) činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně
však 1000 Kč.
Z předchozí věty pozornému čtenáři správně vyplývá alternativa, že je možné
žádat o příspěvek i na pomůcku, která již zakoupena byla, a to až do 12 měsíců
od jejího zakoupení.
U pomůcky, jejíž cena je nižší než 24000 Kč, se příspěvek poskytne jen v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminá61
sobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných
osob podle zákona o životním a existenčním minimu. Životní minimum jednotlivce
činí v současnosti 3410 Kč, osminásobek je 27280 Kč. Pokud spolu žijí dvě zletilé
osoby, pak se pro výpočet jejich životního minima sčítají částky 3140 a 2830, společně 5970 Kč, pak osminásobek jejich životního minima činí 47760 Kč
Za společně posuzované osoby jsou považovány rodiče a děti, manželé, dále
všechny v bytě společně žijící osoby. Přesné vymezení viz § 4 zákona o životním
a existenčním minimu (z. č. 110/2006 Sb., v platném znění).
U pomůcek s cenou od 24000 Kč výše se již tento příjmový test neprovádí,
nárok na příspěvek má každý žadatel splňující stanovené podmínky.
Ze zákonem určené desetiprocentní spoluúčasti je možné stanovit výjimku, její
přiznání bude posuzovat Krajská pobočka Úřadu práce, v takovém případě se kromě příjmové situace budou posuzovat i celkové sociální a majetkové poměry žadatele a osob s ním společně žijících. Spoluúčast ve výši 1000 Kč je nutná vždy.
Řízení o žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku
Řízení se zahajuje podáním žádosti na tiskopisu předepsaném Ministerstvem
práce a sociálních věcí (MPSV). Formulář ve formátu PDF je opět dostupný na
webových stránkách:
h t t p s : / / f o r m u l a r e . m p s v. c z / o k s l u z b y / c s / w e l c o m e / f o r m s . j s p ; j s e s s i o nid=0ae0058a30dc554691c3477c40ecbb6ec3e96ed8a0f4.e34Tb38PcheMbi0LaxqObhqNchaKe0?NID=EFOKsluzby.ZadostOZP
Žádost je třeba podat na místně příslušné Krajské pobočce Úřadu práce. Zákon
stanoví tyto náležitosti: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav,
místo trvalého pobytu žadatele, obdobné údaje o společně posuzovaných osobách.
zákonem je také vyžadováno označení praktického lékaře registrujícího žadatele,
dále doklad o výši příjmu žadatele o dávku a společně posuzovaných osob v rozhodném období, kterým je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu měsíci,
ve kterém byla podána žádost. Za příjmy pro účely příspěvku na žádost o zvláštní pomůcku se považují mimo jiné příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat), příjmy
z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, ale i příjmy plynoucí z pobírání
invalidního důchodu. Do příjmu se však nezapočítává příspěvek na péči.
Bude samozřejmě dobré, pokud k žádosti bude připojena zpráva odborného
lékaře dokládající zdravotní stav, který odůvodňuje žádost o konkrétní pomůcku,
v našem případě tedy nejčastěji zpráva odborného očního lékaře.
Dále musí žádost obsahovat druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu
zvláštní pomůcky nebo její předpokládanou cenu a způsob výplaty příspěvku. Žadatel si zvolí určení způsobu výplaty dávky. Příspěvek je možné čerpat prostřednictvím karty sociálních systémů, a to platební funkcí karty, převodem na příjemcem
určený platební účet nebo v hotovosti.
Pro lhůty rozhodování platí ustanovení správního řádu, tedy správní orgán je
povinen rozhodovat bez zbytečných odkladů, nelze-li rozhodnout bezodkladně,
pak do třiceti dnů, tuto lhůtu lze však prodloužit. Navíc uvedené lhůty neběží při
přerušení řízení na dobu, po kterou okresní správa sociálního zabezpečení posuzuje zdravotní stav žadatele o příspěvek. O toto posouzení požádá samo příslušné
pracoviště ÚP.
62
Proti nepravomocnému rozhodnutí Krajské pobočky ÚP je možné se odvolat,
odvolacím orgánem je MPSV. Platí klasická pravidla pro odvolací lhůty ve správním řízení, tedy 15 dnů od oznámení rozhodnutí.
-
Povinnosti žadatele a příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku
Žadatel je ze zákona povinen:
podrobit se lékařskému vyšetření svého zdravotního stavu dle pokynů okresní
či České správy sociálního zabezpečení, předložit žádané lékařské zprávy, které jsou významné pro vypracování posudku, popř. poskytnout jinou žádanou
součinnost za tímto účelem.
Příjemce (tedy úspěšný žadatel) příspěvku má pak za povinnost získaný příspěvek
nebo jeho poměrnou část vrátit, pokud ode dne vyplacení příspěvku:
- Nepoužije do tří měsíců celého příspěvku na nákup pomůcky, upozorňujeme,
že zde došlo ke změně oproti donedávna platné úpravě, kdy lhůta pro pořízení
pomůcky činila 6 měsíců,
- do šedesáti kalendářních měsíců (pěti let) pozbude vlastnictví pomůcky, na
kterou byl příspěvek určen,
- do šedesáti měsíců přestane pomůcku užívat; zde však platí několik výjimek.
Příspěvek ani poměrná část se nevrací, pokud příjemce přestal pomůcku užívat z důvodu změny zdravotního stavu. Tato výjimka platí též v případě příspěvku na pořízení vodicího psa, pokud pes zemře nebo ztratí dovednosti vodicího
psa z důvodu onemocnění či úrazu, ke kterému dojde bez zavinění uživatele.
Poslední výjimkou je pak situace, kdy příjemce příspěvku zemře.
Příjemce příspěvku je povinen písemně ohlásit Úřadu práce skutečnosti uvedené výše do osmi dnů od doby, kdy nastaly.
To zásadní na závěr: příspěvek na zvláštní pomůcku se díky nové právní
úpravě stal nárokovou dávkou, zmizelo ono kouzelné slůvko „může“. Znamená
to, že pokud žadatel splní v zákoně stanovené podmínky, pak má na příspěvek na
zvláštní pomůcku nárok.
63
Z činnosti dalších zájmových organizací
Oddíl kulturistiky a silového trojboje Zbýšov
Oddíl kulturistiky a silového trojboje ani v závěru minulého roku nezahálel
a jako tradičně uspořádal již 3. ročník Poháru starosty města Zbýšova v silovém
trojboji dorostenců a juniorů pro rok 2011.
Soutěž se konala v sobotu 22. 10. ve zbýšovském Hornickém domě a má rok
od roku větší počet účastníků. V prvním ročníku to bylo 31 soutěžících, ve druhém
40 a v loňském roce se o pohár starosty utkalo 52 soutěžících, z nichž bylo 34
z Čech a Moravy a 18 ze Slovenska.
Klání začalo v 8 hodin prezentací závodníků a v 10 hodin byla hymnami České
republiky a Slovenska a proslovem zbýšovského starosty pana Širokého slavnostně zahájena vlastní soutěž. V úvodní části se představilo 24 dorostenců v pěti váhových kategoriích, z nichž dvě byly z důvodu menšího počtu soutěžících sloučeny
a hodnoceny dle Wilksova koeficientu.
Na závodech bylo překonáno a vytvořeno mnoho nových rekordů. V dorosteneckých kategoriích se o to postarali tři soutěžící. Rosický Ivo Brázda ve váhové
kategorii do 59 kg (na této soutěži sloučená kategorie do 66 kg) je držitelem nového českého rekordu v pozvedu s hodnotou 177,5 kg. Tadeáš Kronovetr z Jihlavy,
soutěžící v kategorii do 83 kg, si na svůj účet připsal hned několik rekordů, a to ve
všech disciplínách: ve dřepu 250 kg, v tlaku 147,5 kg, v pozvedu 250,0 kg a v trojboji 647,5 kg. Ze stejného oddílu je také další rekordman Filip Sobotka, který se
představil v kategorii do 93 kg. Vytvořil rekord v dřepu - 290,0 kg, v tlaku - 180,0
kg i v trojboji - 730 kg.
Ve Zbýšově se představily i tři dívky, juniorky, které se utkaly v jedné sloučené
kategorii, a proto byly hodnoceny podle Wilksova koeficientu. Nejúspěšnější byla
Martina Koutňáková ze Sokola Pohořelice, které se podařilo také vytvořit dva nové
rekordy, a to v dřepu s hodnotou 173,0 kg a v trojboji 438,0 kg.
25 juniorů se utkalo také v pěti váhových kategoriích, z nichž byly stejně jako
u dorostenců dvě sloučeny. O rekord se postaral Jiří Prášek ze Zlobra Sedlčany,
soutěžící v kategorii do 93 kg. Pokořil rekord v tlaku výkonem 195,0 kg. V nejvyšší
váhové kategorii se zde utkali předloňský absolutní vítěz David Lupač z Jemnice
a loňský absolutní vítěz Robert Valach ze Slovenska. Domácí Tomáš Hájek skončil
ve velké konkurenci na 6. místě.
Čekání zpříjemňovala restaurace v Hornickém domě a zejména její výborná
kuchyně, čehož mnozí účastníci soutěže a jejich doprovod využili. Po sedmé hodině se začalo s vyhlašováním výsledků. Oceněni byli medailisté v každé kategorii,
poté byly vyhlášeny tři nejlepší výkony v každé disciplíně dle Wilkse. V další fázi
vyhlašování převzal reprezentační trenér mládeže ČR pan Lukáš Doubek pohár
pro vítěze národů, kde zvítězil tým České republiky se 191 body nad týmem Slovenska, které získalo 128 bodů. (Výsledek se počítal podle medailových umístění
celé soutěže.)
Na závěr slavnostního ceremoniálu byl vyhlášen absolutní vítěz celé soutěže,
kterým se stal stejně jako předloni David Lupač ze Sokola Jemnice
K úspěchu také přispěli sponzoři, kterým patří poděkování: MĚSTO ZBÝŠOV,
Elektro Nekuža, firma Vitalmax.a Český svaz silového trojboje.
64
V letošním roce bude náš
oddíl také pořádat vrcholné
závody. První se odehraje
v sobotu 28. dubna. Jedná se
o 20. Mistrovství České republiky masters v silovém trojboji.
O tituly mistrů ČR se zde
utkají borci nad 40 let. O tom,
že půjde o zajímavou soutěž,
svědčí i fakt, že se do Zbýšova
přihlásili mistři Evropy i světa.
Raritou bude i účast nejstaršího soutěžícího, kterému je
v letošním roce 71 let. Druhým
kláním bude již tradiční souboj
o Pohár starosty města Zbýšo- Domácí Tomáš Hájek skončil ve velké konkurenci na
va, které proběhne 10. listo- 6. místě.
padu 2012 a kterého se opět
zúčastní slovenská reprezentace. Předpokládáme, že tyto akce přinesou zajímavé
sportovní zážitky a přispějí k propagaci města Zbýšova.
Za Oddíl kulturistiky a silového trojboje Zbýšov
Bc. Irena Pokorná
Absolutním vítězem celé soutěže se stal David Lupač ze Sokola Jemnice. Na snímku se
starostou města Vratislavem Širokým a Bc. Irenou Pokornou.
65
Střelci soutěžili o velikonočního beránka
Kdy a kde? O velikonočním víkendu 8. a 9. dubna na střelnici ve Zbýšově.
Kdo se zůčastnil? Amatérští střelci byli většinou místní, SSK Zbýšov hostil borce
z KVZ Znojmo a SSK Říčany.
Kolik bylo soutěžících a v jakých kategoriích?
Děti střílely ze vzduchovky, ze 14 účastníků byli nejlepší:
1. Jiří Zahradníček
85 bodů
2. Adam Zahradníček
80 bodů
3. Karel Absolín
76 bodů
Výsledky soutěže neorganizovaných střelců – dorost a ženy ve střelbě z malorážné pistole a pušky (11 soutěžících)
1. Jiří Zahradníček ml.
104 body
2. Lukáš Binko
94 body
3. Adam Zahradníček
90 bodů
Z 15 amatérských střelců měli nejlepší mušku
1. Jiří Kliner
166 bodů
2. Martin Flekal
157 bodů
3. Ladislav Binko
149 bodů
V kategorii organizovaní střelci, kterých soutěžilo 11, se nejlépe umístili:
1. Jiří Zahradníček
162 bodů
2. Miloš Zahradníček
159 bodů
3. Ladislav Polák
155 bodů
Za SSK Zbýšov
Miloš Zahradníček
Čtenáři nám píší
Vítejme přicházející jaro
Jen co první jarní větřík odvál poslední závoje mlh s dešťovými mraky a hřejivé
paprsky slunce svým svitem pohladí zemi, halící se do svěží zeleně, tu probouzející se vesna, mocná čarodějka, již všude kolem rozsévá první poupata jarní květeny. Na mezích a stráních se objevují první vonící fialky, následované modravými
podléšťkami, bělostnými sedmikráskami a žlutými, jakoby od slunečních paprsků
zbarvenými, květy petrklíčů. Všechny tyto, i když jen drobné květy, oživují svou barevností všude přítomnou zeleň a jsou nyní při svém rozpuku provázeny trylkujícím
66
zpěvem kolem poskakujících a švitořících drobných
opeřenců. Ve svých černých fráčcích tu poskakují
kosi, v zelených vestičkách se žlutými čepičkami
se k nim připojují sýkorky, které následují pěnkavy
oblečené do oranžových jakoby sukýnek. Nesmí
tu chybět často rozčepýření a cvrlikající vrabčáčci,
kteří ještě před chvílí načechrávali svá šedá peříčka
v jedné z kaluží. Všichni společně i s řadou dalších ptačích druhů, které zde žijí, dávají najevo svou radost s příchodu údobí jara, které se bezprostředně projeví i na
chování nás lidi. Ještě mnohdy do Velikonoc rozkvetou keře šeříků, jejichž vůně,
rozvátá jarním vánkem do okolí, často nás lidi přivádí k hlubokým nadechnutím.
A do ní vstupuje i podmanivě omamná vůně, šířená vánkem rozkývanými mohutnými korunami akátů, které zběleny svými květy. Jaro nyní v plné síle a k radosti
všech otevřelo svou prosluněnou náruč. Lidé jsou k sobě navzájem přátelštější,
srdečnější a jejich tváře, dříve ztuhlé chladem, roztávají do úsměvů. Je tu přece tak
toužebně očekávané jaro, které vždy přinášelo do života změny k lepšímu. Věřme
tedy, že ani to letošní jaro nás v našem očekávání nezklame. Život je přece krásný,
i když někdy bolí, ale je třeba rozhlédnout se do sluncem pozlaceného okolí a nechat se unést krásou, která nás obklopuje.
Jaroslav Nevřiva
Nebát se a nekrást
Zdena Kopáčková - leden 2012
Nebát se a nekrást
je pro některé lidi balast,
jehož se snadno zbavují
a republiku rabují.
Pravda se v prachu, v blátě válí,
když kuličku tučnou vpřed kutálí
a kaluže lží jsou jim čisté.
(Vždyť bojí se jen o své jisté).
Být na výsluní – bohatí.
A tu se přece vyplatí
korupce, podvody, vydírání.
Že příliš vysokou jsou daní
pro naši křehkou svobodu?
Tak beze studu národu
své předvádějí vlivné hrátky.
Dál jdeme nebo Jdeme zpátky?
(Neruda by se podivil,
jaký to divný máme cíl.
Masaryk potřásl by hlavou.
Jak beze strachu u nás kradou
a lid se na to klidně dívá.
Prý postačí mu chleba skýva).
67
Některé jevy a zjevení nutí nás často k zamyšlení
Mnohdy nás v životě zcela znenadání překvapí události nebo okamžiky, po jejichž uplynutí pak v zamyšlení hledáme souvislost či spojitost s naším současným
životem. Jedna taková událost se mi přihodila právě letos v únoru. Byl tehdy ostrý
mráz provázený studeným větrem, který stlačil rtuť teploměru na mínus čtrnáct
stupňů, když se na smogem zšedlou oblohu začaly od západu nasouvat tmavé
mraky, věštící pro zmrzlou zemi konečně sněžný příkrov. Před vycházkami v takový
nečas varovaly nás seniory a také mládež sdělovací prostředky, ale sedět stále za
oknem či koukat na televizi brzy omrzí. Vyjít vyvětrat se i v takový nečas nemusí být
vždy na škodu. Proto teple oblečen a obut, s čepicí na hlavě a francouzskou holí
v ruce, vyrazil jsem na krátkou vycházku. Šel jsem pomalu po chodníku směrem
k železničnímu přejezdu a mimo aut, která mne co chvíli míjela, nebylo nikde ani
živáčka. Sem tam jsem pohlédl na oblohu, zda se snad neblíží očekávané sněžné
mraky, ale spíše než jejich přibývání, jevil se jejich úbytek. Ohrnul jsem límec proti
zesilujícímu se větru a jen tak letmo jsem pohlédl vzhůru. V té chvíli jsem k mému
překvapení uviděl v kupě šedých mraků vyjasňující se průrvu, ze které po několika
pomalu probleskujících paprscích slunce najednou vystoupil v plné síle oči oslňující
sluneční kotouč. Bylo to něco tak nečekaně překvapujícího, že jsem, zcela oslněn,
sklopil oči zalité slzami. Po chvilce, kdy jsem znovu vzhlédl, abych se o takovém
nečekaném slunečním úkazu přesvědčil, začalo již slunce z průrvy mraků pomalu
ustupovat. Jeho zmenšující se jas nahrazovala nyní blankytná modř oblohy, která
mi v tom okamžiku připadala, snad v mé vysněné představě, jako sluncem ozářený
pomyslný vstup do nebeského ráje. Jen stěží bych v té chvíli, nebo i dnes hledal
slova, která by vystihla ten nenadálý jev, jenž mne přivedl do takového úžasu. Ještě když jsem se vrátil domů s hlavou překypující úžasem nad shlédnutým jevem,
marně jsem ve svých myšlenkách hledal nějakou souvislost. Když jsem pak po
několika dnech v šestém únorovém čísle týdeníku Květy, které považuji za seriozní časopis, četl o řadě zjevení Krista za poslední tři roky, tu moje předcházející
představa, že lidstvo ve svém myšlení propadá do ateismu, byla velmi narušena.
Nebylo možné bez zamyšlení přejít zde uvedená sdělení, ve kterých tisíce lidí na
Ukrajině u Velkého Berezného v březnu roku 2009 spatřilo na stěně tovární budovy
dokonalý obraz trpící tváře Ježiše Krista. Do malého městečka tak začaly ze dne
na den proudit tisíce lidí nejen z Ukrajiny, ale z celé Evropy. Dnes je toto místo zjevení stále navštěvováno řadou poutníků, kteří věří, že tento nadpřirozený úkaz je
znamením a varováním nebes, abychom více dbali a žili podle Božích pravidel. Podobné davy lidí také proudí od loňského července na francouzský ostrov Réunion.
Zde totiž jeden z návštěvníků, natočil unikátní video pohybu mraků z vulkanického
vrcholu Cirque of Mafate. Při prohlížení záběrů nemohl autor Francouz Luc Perrot
popadnout dech, když si všimnul levitující postavy
nad sopkou, která se nejenže značně podobala
tradičnímu znázornění Ježiše Krista, ale nad její
hlavou se vznášela dokonce gloriola. Také 15. září
minulého roku se obyvatelům armenského města
Gyumri zjevil Ježiš jako ukřižovaný Mesiáš. Jeho
hlava s trnovou korunou a končetinami přibitými
ke kříži se na vrcholku hory objevila v den svátku
Srbkhech, kdy se probouzejí mrtví.
68
Tato zjevení, jejichž výčet v uvedeném týdeníku pokračuje, ať už mají jakýkoliv
smysl nebo varování, by nás měla všechny vést k zamyšlení nad naším dosavadním životem a jeho pomíjivostí.
Jaroslav Nevřiva
A lesy šumí dál …
Zaposloucháme-li se do tichého šumění lesních velikánů, mnohdy nám poněkud unikají události, které se v jejich stínu přihodily. Jedna z takových tragických se
stala po podepsání Mnichovské dohody 28. září 1938, kdy bylo několika evropskými státy schváleno odstoupení našich příhraničních krajů Německu. V celém státě
se tehdy vzedmula vlna nesouhlasu a přesto, že jsme byli obklopeni hitlerovskou
třetí říší a navíc proněmecky laděným Polskem a Maďarskem, rozhodl se náš stát
k obranné mobilizaci. Poslední hřebík do rakve nám tehdy zatloukli naší bratři Slováci, kteří si za našimi zády dojednali v Berlíně samostatný stát.
A právě v čase probíhající mobilizace došlo 30. září 1938 v naší obci Zbýšově
na pokraji lesa Balinky k letecké havárii. V podmračeném dni bylo šumění balinské
smrčiny přerušeno hukotem letadla a vzápětí jeho výbuchem při nárazu do země.
V troskách vojenského průzkumného letadla tehdy zahynuli dva piloti. Byl to jednadvacetiletý Ladislav Erban z Karlova, okres Jílemnice a Václav Zach ve věku 22
let z Nahošína, okres Strakonice. Rozloučení s nimi proběhlo za účasti jejich rodin
a širokého zbýšovského okolí ve zdejším kostele sv. Martina. Na památku této
události byl oběma pilotům na pokraji a ve stínu lesa Balinky postaven pomník.
Šumění korun zde vzrostlých velikánů bude všem, kteří se tu, i když jen na chvíli,
zastaví, tuto smutnou událost připomínat.
Jen nedaleko od lesa Balinky, za několika lány polí, rozdělených silnicí k Zakřanům, nás jako ozvěna obklopí šumění babického lesa Baby. Za jeho částí, porostlou mohutnými duby, nazvanou Skřiňka, otevírá se před
našima očima pohled na sluncem ozářené prostranství, kde
ještě několik roků po německé okupaci stávala lidmi opuštěná hájovna se zahradou a švestkovým sadem. V hájovně,
vsazené do tohoto až kouzelného prostředí plného zeleně,
obklopeného ze tří stran pryskyřicí vonícím lesem, žil až
do poloviny roku 1942 hajný Adolf Kos se svou manželkou
a synem Jaroslavem. Bohužel i sem, do prostředí pohody
a klidu, kde žili tito babičtí občané, vstoupila krutá událost,
končící po atentátu na Heydricha smrtí jak Adolfa Kosa, tak
i jeho syna Jaroslava na popravišti. Důvodem jejich zatčení
a popravy, provedené 3. června 1942, bylo podané a nikdy
nevyjasněné udání na gestapu o přechovávání zbraní, které zde byly po přepadu nalezeny. Dnes, kdy již tragickou
událost pomalu přikrývá stín času, můžeme jejich jména
spolu s dalšími jmény stejně postižených obyvatel Babic
a sedmi rudoarmějců, padlých při osvobozování obce, číst
na pomníku uprostřed návsi. Opuštěné lesní prostranství,
kde hájenka stávala a kde její obyvatelé každý večer usínali
69
provázeni šuměním okolního lesa, dnes zeje prázdnotou. A lesy, které šumí dál,
jen vzpomínku vracejí.
Po asi desetiminutové cestě okrajem lesa od místa bývalé hájenky mineme
domky Babic, které se dotýkají lesa. Odtud je již jen kousek k dolu Ferdinand, který
byl roku 1945 v těžbě uhlí stále aktivní. Stráň, která oddělovala důlní areál od lesa,
byla využívaná k těžbě kvalitního jílu pro potřeby dolu a právě do ní ústila štola,
navazující na starou štolu Dědičnou.
Byla to právě štola ražená do stráně, která byla při přechodu fronty v roce 1945
místem záchrany asi šesti set obyvatel Babic, Zastávky a okolí, kteří se zde ukryli.
Již 20. dubna, kdy Němci začali na návrších kolem vesnice budovat svou obrannou
linii a kdy detonace, přicházející od východu, spolu s večerním rudým obzorem
ohlašovaly blížící se frontu, začali do štoly odcházet již první lidé. Ale teprve 27.
dubna po opakovaném náletu a bombardování obce dvanácti ruskými letadly, útočícími na obcí projíždějící německé tanky, ukryté mezi domky, došlo k masovému
útěku lidí do štoly. Bylo to opravdu nepředstavitelné ohnivé peklo, které spolu
s oblaky kouře a prachu zavalilo více jak náves vesnice. Výbuchy padajících bomb
přehlušovaly zdivočelý řev vypuštěného prchajícího dobytka. Vyjádřit slovy apokalyptickou hrůzu, která vyhnala lidi do temné štoly, do nedostatku jídla, pití a věčného pláče dětí, není vůbec snadné. Teprve po dvanácti dnech, 8. května 1945, po
nepřetržité hodinové dělostřelecké palbě, při které se chvěla celá země, otevřely
se dveře do štoly a za nimi ve střehu stáli naší osvoboditelé - rudoarmějci. Cesta
domů z temna a pachu štoly přes okraj lesa za jeho tichého šumění, byla tenkrát
pro nás všechny nejkrásnějším okamžikem, na který se nezapomíná.
Jaroslav Nevřiva
Šimon ze sv. Barbory
Bylo pozdní odpoledne začínajícího října roku 1782. Zpola zatažená obloha
pomalu začala temnit zemi narůstajícím večerním stínem. Lidé pracující na polích na opožděné sklizni brambor měli nyní opravdu napilno, aby tuto do úplného
setmění dokončili. Většinu dne museli na panském plnit robotní povinnost a aby
před očekávanými dešti zachránili Bohem seslanou dobrou úrodu, pracovaly celé
rodiny spolu s dětmi mnohdy až do samotného setmění. Teprve pak přišly na
řadu všechny domácí práce včetně krmení dobytka. Po takovém
pracovním vypětí upadali pak do mnohdy bezesných spánků, ze
kterých muže nad brzkým ránem budily jejich ženy, aby do roboty,
která na ně čekala, došli včas. V tomto předzimním čase byla řada
z nich zaměstnaná při kácení stromů v lesích. Vrchnost rosická
či oslavanská, které lesy patřily, na tomto tehdy jediném zdroji
topiva získávala velké zisky, neboť navíc kromě topení při výrobě
v pivovarech, lihovarech, textilkách, dále při výrobě dřevěného uhlí
a v řadě jiných řemesel, všude bylo dřevo potřebné. Na obou sousedících panstvích bylo sice stále lesů dost, ale v brožuře vydané
brněnským místodržícím tento upozorňoval na nebezpečí, že na
Moravě dochází k takovému velkému odlesnění, kdy zde hrozí
v budoucnu změna v poušť. Snad i to bylo důvodem, proč císařov70
na Marie Terezie vydala dekret k zahájení hledání nových druhů
paliva, jakými byly rašelina a uhlí. A tak již v roce 1764 přišel
do Oslavan František Riedl, který zde začal uhlí hledat. Hledal
úspěšně a tak po jeho příchodu lze již hovořit o započetí první
těžby uhlí na Moravě a to v Oslavanech na místě proti klášterní
zahradě. Za tuto úspěšnou práci udělila tehdy císařovna Marie
Terezie Františku Riedlovi pamětní zlatou medaili. Záhy na to
v roce 1783 bylo objeveno další uhelné ložisko v severní části
rosického panství. V návaznosti na tyto nálezy začaly pak na
obou panstvích postupně vznikat těžební jámy, na kterých zde
zaměstnaným kopáčům byl umožněn výdělek shodný s porobotní denní prací 5 až 9 krejcarů za denních 12 hodin práce. Do
této doby přichází císařský výnos o částečném snížení robotní povinnosti, který
práci, na které se především podíleli podruzi a bezzemci, usnadnil. Na tuto práci
s možností přivýdělku sem začali tehdy přicházet lidé i z jiných krajů. Tak tomu
bylo i ten podvečer v říjnu roku 1782, kdy do vesnice Zakřan, patřící do rosického
panství Janu Nepomuku Hausperskému, přišel až z Vysočiny mladý Šimon. Tehdy
v ten pokročilý večer, kdy na zakřanskou náves začaly již dopadat první očekávané kapky deště, zaklepal nesměle na jedny dveře selské usedlosti mladší člověk
s baťůžkem na zádech, aby poprosil o možnost přespání. Věděl, že pozdní doba
cizímu člověku při žádosti o nocleh mnoho šancí nedává, ale přesto svou slušně
vedenou prosbou a snad i vystupováním při tom venkovním počasí uspěl. A tak se
mládenec, přicházející až z Vysočiny, kam se zpráva o možnosti zaměstnání dostala prostřednictvím toulavých obchodníků, po několikadenním putování přiblížil
k cíli své cesty. Hned druhý den v brzkém ránu vyrazil do míst, které mu hospodář
poradil. Nejprve k jámě zvané Bouda, a když zde neuspěl, vykročil k další jménem
sv. Barbora, ležící kousek od okraje lesa poblíž potoka Balinky. A zde měl ke své
radosti štěstí a byl přijat s nástupem hned příští den. Brzy ráno přišel do míst, kde
na mýtině v údolí blízko potoka Balinky stála pod jednoduchou střechou krytou šindelem na několika kůlech posazená bouda. Uprostřed pod ní bylo z hrubých otesaných klád vybudované navýšené podium a na něm pevně zabudovaný rumpál
s lanem a zavěšeným košem, kterým se z jámy těžilo nakopané uhlí. Takové bylo
pracoviště nového uhlokopa - havíře Šimona Bočka z Vysočiny, který sem nastoupil ve svých 26 letech plný síly a odhodlání něco sám sobě dokázat. Po několika
dnech si jeho snahy a elánu všiml sám šichtmistr, který si Šimona oblíbil a slíbil mu,
že pokud bude ve svém pracovním úsilí pokračovat, zvedne mu jeho denní plat na
devět krejcarů. Šimon se se svým úspěchem hned po návratu z práce svěřil hospodáři Fabiánu Posádkovi, se kterým se chtěl dohodnout na výši podnájmu. Hospodář, který si u Šimona již od počátku všímal jeho snahy být jeho hospodářství
ve svém volnu prospěšný, se pousmál, poklepal Šimona po rameni a povídá: „Víš,
Šimone, ta komůrka by stejně byla prázdná a pak ty si to za svou práci u nás zasloužíš. A abych nezapomněl, protože ve všední dny na obědy zde nejsi, vzkazuje
ti hospodyň, abys vždy přišel na večeři.“ Šimon poděkoval a jak bylo v tuto dobu
jeho zvykem, spěchal do stáje udělat koním a pak i krávám suchou podestýlku.
Znovu si uvědomil, jaké to měl štěstí, že tenkrát v dešti zaklepal právě na tyto dveře
a kolik pravdy je na tom, co se povídá - že Posádka, zvolený na letošním jaru do
představenstva obce Zakřan za konšela, je poctivý a svědomitý chlap.
71
Jak běžely dny Šimonovy účasti na nelehké těžební práci na sv. Barboře, stále
se mu vracela myšlenka, jak tuto mnohdy tak těžkou a namáhavou práci lidem
ulehčit. Časté tak namáhavé kopání kylofy - krumpáči do tvrdého uhelného pilíře
v mracích neprůhledného prachu jej stále nutilo k přemýšlení. Až jednou dostal
nápad. Po odtěžení nakopaného uhlí odepnout koš, místo něho zavěsit na těžní
lano beranidlo s kovovým hrotem a jeho kýváním a nárazy do pilíře narušit jeho
kompaktní celistvost. Než si lidé na tento způsob navykli, nebylo zlepšení tak velké, ale po několika dnech opravdu ubylo pracnosti i prachu a množství vytěženého
uhlí bylo skoro dvojnásobné. I starý šichtmistr po ocenění od majitele jámy, po
které mohl každému přidat po krejcaru, si to pochvaloval. Když však přišly mrazy
se sněhem a údolíčko Balinky se změnilo v nevlídné zimní království, musel se
přijít starý šichtmistr rozloučit. Spolu s ním tehdy přijel i majitel a oba již byli asi
dohodnuti, že starého šichtmistra bude na jeho doporučení od začátku měsíce
března zastupovat Šimon Boček. Štěstí, o kterém se říká, že samo nikdy nepřichází, ale musí se mu jít vstříc, mladíka z Vysočiny ani tentokrát neopustilo. Šimon,
dříve vandrovník za prací, který do našeho kraje přišel až ze vzdálené Vysočiny,
našel zde mimo své pracovní uplatnění také svůj druhý domov. Posádkova rodina
jej přijala za svého a svým vystupováním a jednáním si brzy získal ve vesnici řadu
přátel. Každou neděli chodil s rodinou hospodáře do tehdy dřevěného kostelíka na
návsi na mši a jeho zájem o historii vesnice, psanou od r. 1350, se projevil po nálezu hliněných střepů a kamenné sekery na zahradě domu č. 1. Také objevení starých prostorných a klenutých sklepů u domů č. 4 a 5, ve kterých by se mohl klidně
obrátit selský povoz, oživilo v Šimonovi kolující domněnku, že zde mohl v minulosti
stávat jeden z větších dvorů, předcházejících vzniku vesnice. Ten druhý měl podle
strohých zpráv snad stát na návrší na Výseku, nad tratí, proti příbramskému mlýnu,
kde v zarostlé vegetaci bylo možné najít rozseté zbytky zbořeniska.
Po úspěchu na jámě sv. Barbory dovedl Šimon svůj zájem o historii vesnice
přenést na všechny občany. Čeho se však tehdy dopátrali a jak se život Šimona
dále vyvíjel, o tom nám psaná historie ani ústní podání nic neříkají. A tak nám nezbývá, než věřit tomu, že štěstí, které při Šimonovi doposud stálo, jej neopustilo.
Jaroslav Nevřiva
Pověst o ketkovickém hradu Levnově
Snad každý hrad nebo jeho zříceninu i řadu tvrzí provází mimo psanou historii
také pověsti, které mnohdy tajemným sdělením o ukrytém pokladu či zjevení, navyšují zajímavost uvedeného místa. Tak jako je třeba hrad Veveří opředený pověstí
o ukrytém pokladu řádu templářů, tak také ketkovický hrad Levnov má svoji pro
mne až do loňského roku neznámou pověst. Protože tento hrad se svým romantickým prostředím a s protékajícími vodami Oslavy a Chvojnice býval a stále je často navštěvován, rád bych se s čtenáři
Ozvěny o tuto zajímavou pověst podělil.
Zcela náhodou jsem se ji dověděl od svého spolužáka
Jiřího Horáka z Ketkovic, který se mnou před více jak šedesáti lety chodil na Zastávku do tehdy Měšťanské školy.
72
Když se dověděl o mém psaní povídek, tak mi tuto pověst, kterou slyšel jako malý
chlapec od svého dědy, vyprávěl.
Ketkovický hrad Levnov, postavený v první polovině 14. století na vysokém
ostrohu nad řekou Oslavou, patřil při své majestátnosti, dané výškou nad malebným údolím s protékající řekou, sevřenou skalisky a lesními hvozdy, k těm nejkrásnějším na celém oslavském povodí. Jeho majitelem byl klášter benediktýnů
v nedaleké Třebíči, který ho postavil na ochranu svých vesnic a okolních majetků,
tehdy často okrádaných okolní šlechtou. V jeho sousedství na přítokové říčce
Chvojnici stál hrad Kraví hora, postavený Ježkem z Kraví hory roku 1368 a jen
kousek proti proudu Oslavy hrad Lamberk, zbudovaný roku 1370 Jaroslavem
z Lamberka. V té době, koncem 14. století, probíhaly na Moravě bratrovražedné
boje moravských markrabat Jošta a Prokopa a proto třebíčský klášter, který se cítil
být ohrožen, nechal na hrad Levnov převést svůj majetek, uložený ve zlatě, pod
ochranu tohoto hradu. Byly to sošky dvanácti apoštolů, ulitých ve zlatě. Protože
však později hrozilo i dobití Levnova, dal tehdejší opat kláštera příkaz, aby byly
zlaté sošky apoštolů ukryty mimo hrad. Když byl hrad Levnov na přelomu 14.
a15. století dobit markrabětem Joštem, zůstal zlatý poklad neporušen stále ukryt
v jedné skalní průrvě na upadajícím lesním svahu. Ještě v nedávné době byl tento
dosud neobjevený poklad velké ceny středem zájmu celé řady hledačů, kteří však
vyšli naprázdno a mnohdy se zcela zruinovali. Nyní za tichých úplňkových nocí,
kdy se kolem měsíce rozzáří tisíce hvězd a ze ztemnělého údolí je slyšet jen šumění říčního brodu spolu s občasným zahoukáním chvojnického výra, procitá na
ostrohu zříceniny minulý život. Na opěrnou zeď hradu, ozářenou svitem měsíce,
vychází před půlnocí po zaznění hradního zvonu zástup mnichů. Jdou ve svých
mnišských hábitech, přepásaných bílou šňůrou, na hlavách zahaleni kapucemi.
Jdou pomalu s kříži v ruce po opěrné zdi a jejich tichý zpěv zaniká v šumění korun
okolních stromů. Po chvíli celý jejich zástup mizí ve ztemnělém lese, jakoby nastupovali k ochraně ukrytého pokladu.
Jaroslav Nevřiva
Vážení občané Babic, Rosic, Zbýšova, Zastávky a okolí!
Letos již uplyne 150 roků od slavení
první mše svaté v kapli sv. Antonína Paduánského v Babicích u Rosic. Naši předkové, těžce pracující horníci, rolníci i ostatní,
věnovali poslední korunu či fyzické síly,
aby postavili kapli, stánek ztišení, zamyšlení, ale i posily pro každého, pro mnohé
i místo posledního rozloučení.
Novou kapli, postavenou z kamenů posbíraných na polích, zasvětili milovanému
světci sv. Antonínovi z Padovy, neohroženému zastánci utiskovaných, který zemřel
13. června 1231 ve věku 36 roků. Před vchodem do kaple zasadili naši předkové
73
dvě lípy. Staletím zchátralé, uschlými padajícími větvemi ohrožovaly životy kolemjdoucích i rozbíjely krytinu kaple. Díky našemu panu starostovi Blažejovskému byly
loni lípy odstraněny, životy i památka zachráněny.
Naši předkové - pan Komínek, pan Josef Hájek, pan Josef Kocian - se o kapli
dlouhá léta starali. Bylo vykonáno mnoho nejnutnějších oprav uvnitř i vně. Pan
Hájek zachránil oltář, jehož puklý podstavec plaval ve vodě. Stavební mistr pan
Hemala z Rosic s naším panem Josefem Foralem (z. 34) provedli odvodnění, postavili nový vzorový podstavec a oltář nechali věřící zrenovovat. Bývalý starosta
pan Ing. Tomáš Foral dal zateplit strop sakristie a kůru za finančních příspěvků
paní Hradecké, Jedličkové a nejmenovaně.
Kdy byla kaple vymalována? Před více než 30 lety! Našeho pana starostu čeká
tedy veliký úkol: je nutné odvodnění kaple na straně u rybníka, nová okna, dveře,
zdivo uvnitř je do výše přes metr nasáklé, otlučené, kryté děravou fólií a nevysychá, vytápění je nedostatečné. Je nutná i vnější renovace kaple, též zvoničky
a věže. I paní Táňu Ourodovou, sekretářku obecního úřadu, čeká kolem renovace
kaple nesčetná agenda ústní i písemná, úřední hodiny nepostačí. Díky za její obětavost.
Zajisté si všichni vážíme sochy sv. Jana Nepomuckého, která zdobí naši náves.
Za její renovaci srdečné díky panu Aloisi Švihálkovi i panu starostovi.
My - dříve narození, vítáme vzácné doporučení našeho spoluobčana pana
Jana Tondla, aby v letošním misijním roce byl zhotoven a postaven nový památný
misijní kříž. Dřívější stál u kaple do 15. června 1965, kdy byl odstraněn.
Dotace z JMK - 130.000 Kč, kterou obec obdržela na opravu kaple a za níž patří srdečné díky šlechetnému 1. náměstku hejtmana panu Ing. Stanislavu Juránkovi, drahocenné perle Jižní Moravy, na výše uvedenou renovaci kaple a misijní kříž
asi nebude stačit. Věříme a již dnes děkujeme všem štědrým šlechetným dárcům,
kteří svojí štědrostí znásobí dotaci. Srdečné díky náležejí též předem všem, kteří
přispějí ochotně manuální prací při následných úpravách kolem kaple na návsi.
Díky všem pracovitým babickým občanům a občankám.
Zastav se i Ty, vážený - vážená,
třeba jen jedenkrát za Tvoje žití,
třeba jen o babické pouti
v naší i Tvé kapličce.
Zůstaň jen několik minut. Zamysli se.
Zde najdeš odpověď na vše, co je Ti tabu.
Odpověď Ti dá Tvůj nejlepší přítel,
ve svatostánku přítomný Ježíš.
Mgr. Josefa Procházková, katechetka
74
Bílé zvonečky
Přikrývku jemnou sněhových vloček,
odkryl si pracně květinek počet.
Sluníčko jarní pomohlo zemi,
uvěřte bolavým očím.
Mezi četnými lístečky těmi
bělavé okvětní zvonečky zočím.
Jak spílá jim krutý svět?
– Tomu hejnu sněženek?
Prý oteplí se celý „Svět“
a bude konec sněženek?
Galanthus nivalis bude žít,
když nebude žádný sníh?
Budou ztrestáni za činy,
za napáchané zločiny?
Že chtěli se jen bít
a druhým nedopřáli klid?
Či zmizí celý unavený svět,
jak nevinný bílý květ?
Já trestán již byl,
padesát pět roků já žil
jenom šťasten pro Ni.
Nejásal jsem, nepil,
však oči slzy roní.
Do rakve Jí vložil kvíteček,
bílý, čistý zvoneček.
Na rov složil lilie,
by čelily přesile.
Nectím slova císaře,
vyrůstal jsem na faře.
Věřím v pravdu všech,
co cítí květin vzdech.
Kdo řídí nás shora?
Jaká je to škola?
Projev zlého násilí,
ve hněvu a vzteku,
- co vše krásné zabíjí,
nezná sílu vděku?
Osud určuje jinak,
jak vítr shodí širák.
Dobrého i zlého nemine,
dotknul se i Marie.
Věřím, že dolů shlíží,
kdo se k Nebi blíží,
až přijde pravý čas
a navštíví i nás …
Chvějí se zimou?
Neb větrem kývány?
Mile zvoňte – jinou,
blíží se svítání …
Ivan Vanecký
75
Navštívila nás
paní Marie Oškrdalová, rozená Karásková, zbýšovská rodačka, která žije v Rosicích. I ve svých osmdesáti letech stále se zájmem sleduje dění ve Zbýšově, ráda
vzpomíná na dětství a mládí, které zde prožila, na kamarády. Často a ráda se sem
vrací, i dnes se jí v našem městě líbí. V rosickém zpravodaji se dočetla o záslužných aktivitách Vlastivědného spolku Rosicko - Oslavanska, pobočky Zbýšov, konkretně o obnovení studánky v katastru naší obce. Děkuje všem, kteří se o Zbýšov
starají a přispívají k jeho rozvoji a zkrášlení.
Se smutkem v hlase připomněla, že jedinou skvrnou jejích vzpomínek na Zbýšov je nezasloužený tragický osud pana Jindřicha Pokorného.
Fotografie ze soukromého archivu paní Marie Oškrdalové, rozené Karáskové
Řádková inzerce
Prodám byt 2 + 1 ve Zbýšově o podlahové ploše 51 m2 v 1. patře domu.
Částečně vybaven, možnost půdní vestavby, tři sklepy.
Cena 900 000 Kč. Tel.: 543 431 908
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
MONTÁŽ PLOTŮ NA KLÍČ
Provádíme montáž oplocení rodinných domků, zahrad, hřišť atd.
Ploty s povrchovou úpravou - pogumované, pozinkované
Nabízíme
ploty drátěné
ploty drátěné se svařeným pletivem
ploty průmyslové
možnost i s podhrabovou deskou
brány a branky s výpletem
Kontakt:
Jakubíček Jan tel: 606 838 117
Email: [email protected]
Firma T I S Todor Isaev, ul. 9. května 191, Zbýšov
Poskytované práce a služby:
praní, ruční žehlení a mandlování textilu
čištění technických prostorů parou
opakovaná desinfekce hygienických prostor
čištění a desinfekce interierů, čalounění a koberců parou i chemicky
tel.: 604 461 496 možno volat kdykoliv
Řádková inzerce:
Váš makléř REAL SPEKTRA
pro Zbýšovsko, Rosicko a Ivančicko – prodej domů, bytů a pozemků.
Danuše Žáková, mob.: 603 545 433, e-mail [email protected]
Vyměním byt vel. 1 + 1 v Zastávce za menší ve Zbýšově.
Tel.: 721 406 713
Prodám byt v osobním vlastnictví vel. 1+1 ve Zbýšově na Sportovní ulici.
Více informací na tel.: 731 413 410
Prodám garáž za Hornickým domem ve Zbýšově.
Cena dohodou, tel.: 608 746 516
88
89
90
91
Ozvěna – vydává město Zbýšov. Ev. č. MK ČR E 18258 Občanům města zdarma.
Příspěvky, ohlasy a nabídky inzerce posílejte na adresu: Městský úřad Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov, kulturní komise rady města, tel.: 546 431 592, mestozbysov@
mboxr.cz
Tisk: Gloria Rosice
92
Download

leden-duben 01/2012