1
Městské koupaliště na Majrově, které se na sezonu opět dobře připravilo, je v poslední dekádě srpna díky tropickému počasí maximálně využito rekreanty.
Foto Jiří Leszczynski
2
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsou prázdniny, čímž se letošní rok přehoupl do své druhé poloviny a to je
čas, kdy bych Vás chtěl informovat o investičních akcích, které jsme v letošním
roce již realizovali a které ještě budeme realizovat. Nejdůležitější akcí letošního
roku (a svým objemem financí 51 mil Kč i dosud největší), je rekonstrukce čistírny
odpadních vod. Práce pokračují dle harmonogramu a je předpoklad, že termín zahájení zkušebního provozu, 1. říjen 2013, bude dodržen. V budově bytového domu
pro seniory na Majrově jsme vyměnili okna a bylo provedeno vymalování celé
budovy. Objekt bude postupně vyžadovat další investice – do rekonstrukce topení,
do rozšíření ubytovací kapacity v nevyužitých prostorách, do topení, fasády aj. Kolumbárium na místním hřbitově se rozrostlo o další část. V budově bývalého kina
byly přistavěny dva sklady, aby se uvolnily prostory šaten pro účinkující a mohly
být kulturní akce konány v tomto zařízení města. Na stadionu TJ Baník Zbýšov byl
zrekonstruován chodník a vydlážděna plocha pro návštěvníky restaurace a letních
tanečních zábav. Po delším čekání byl městu dodán zametací vůz, na který jsme
získali 90 % dotace (jeho cena činí 3,1 mil. Kč). V budově městského úřadu byla
dokončena výměna dveří a kompletní výměna osvětlení. V bytech města se průběžně provádějí rekonstrukce a opravy, které jsou nezbytné pro udržení kvality
bydlení.
Co nás ještě čeká v investicích do konce roku – získali jsme dotaci ze SF ŽP na
dodávku vozidla na svoz bioodpadu (bude pořízeno s 90 % příspěvkem za cenu
1,9 mil. Kč). Nové mechanizační prostředky jistě přispějí k ještě lepšímu prostředí
v našem městě. Pokračuje se v opravě izolace proti zemní vlhkosti v obecních
bytech na ul. 9. května a na ulici J. A. Komenského. Během prázdnin budou
vyměněna okna v mateřské škole a v budově využívané ZUŠ. V objektu ZŠ na
Masarykově ulici se připravuje jedna třída se zázemím pro předškoláky z MŠ, čímž
město uspokojí prakticky všechny žádosti o přijetí dětí do MŠ. V září by měl být zrekonstruován chodník před bytovým domem na Majrově 629 - 634 a v sídlišti Luže.
V areálu bývalého Svazarmu, který je využíván jako sběrný dvůr, dojde k odstranění střechy, která je v havarijním stavu a nahrazení novou. Do této budovy bude po
její rekonstrukci a dobudování sociálního zázemí přemístěna pracovní četa VPP.
Investičních akcí, které nás čekají, je dost a věřím, že je zvládneme.
Před námi je ovšem ještě téměř polovina prázdnin, proto přeji všem dětem
jejich smysluplné prožití a dospělým příjemnou dovolenou a načerpání nových sil
do zbytku roku.
Vratislav Široký, starosta města
Fotografie na titulní straně:
Nejlepší žáci místní ZŠ
Opravené sousoší sv. Cyrila a Metoděje posvětil P. Petr Hošek
– k oběma fotografiím články uvnitř Ozvěny
3
VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA
USNESENÍ ZE 3. SCHŮZE RM,
konané dne 11. 3. 2013
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
informaci starosty o plnění úkolů, které vyplynuly z 2. schůze Rady města
Zbýšova 11.02.
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 28.02.2013, který činí 18 987 785,84 Kč
informaci starosty o realizaci investiční akce města Modernizace a intenzifikace ČOV a o přípravě investic města na rok 2013
doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
Zprávu P ČR OO Rosice o bezpečnostní situaci za rok 2012
Ö projednala a schválila
–
–
program 3. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 25.03.2013
přidělení tří uvolněných bytů žadatelům a převod nájmu bytu
Ö doporučila
–
ZM ke schválení realizaci úpravy Sokolského hřiště pro víceúčelové celoroční využití
Ö vyhlašuje
–
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, konkurs na
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, p. o., Zbýšov
s předpokládaným nástupem 01.08.2013
Ö pověřuje starostu
–
–
–
požádat krajský úřad a Českou školní inspekci o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise
požádat ředitele Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka
o souhlas se svým jmenováním za člena konkursní komise
vyzvat ředitelku Mateřské školy, p. o. Zbýšov, aby zorganizovala volbu
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise
a doložila ji zřizovateli zápisem o volbě
Ö rozhodla
–
–
4
o poskytnutí VFP žadatelům na základě doručených žádostí (MPŽ, oddíl
kulturistiky)
o rozdělení finančního výtěžku plesu mezi město a ZŠ Zbýšov
Ö schválila
–
–
úhradu regulačního poplatku za pobyt v nemocnici paní E. K. s dítětem na
základě dokladu ze zdravotnického zařízení
pronájem nápojového přístroje v budově ZŠ
Ö zamítla
–
–
konání koncertu rockových skupiny na stadioně, pořádaného soukromou
osobou
využití nabídky produktů SBERBANK Praha
USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 25.03.2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 11.03.2013
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 28.02.2013
informaci starosty o stavu realizace akce Modernizace a intenzifikace
ČOV Zbýšov a o přípravě investičních akcí na rok 2013
informaci o požáru nájemního bytu na Majrově 174 a o likvidaci škod
informaci o výši dlužného nájemného za užívání obecních bytů, která činí
cca 690 tis. Kč
informaci o výsledku dosavadního jednání se soukromými majiteli pozemků u Rapantových o jejich prodeji
informaci o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2012,
které provedli pracovníci KÚ JmK ve dnech ve dnech 11. a 12. března
informaci starosty o záměru majitele Penzionu PAMIR přebudovat objekt
na ubytovnu pro seniory
informaci starosty o plánovaném cvičení ZÓNA 2013 v okolí JE Dukovany
ve dnech 26.-28.03.
informaci starosty o výsledku zápisu dětí do ZŠ Zbýšov
informaci starosty o jednání správní rady RÚŽ, o. p. s.
informaci starosty o uložení volných finančních prostředků obce a o omezených možnostech jejich výhodnějšího zhodnocení
Ö schválilo
–
–
–
–
realizaci úpravy Sokolského hřiště pro víceúčelového celoroční využití
vykoupení soukromých pozemků za stadionem TJ pro výstavbu víceúčelové sportovní haly
prodejní cenu pozemku v majetku města parc. č. 955/2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře cca 200 m2 – orná půda, lokalita Malý díl, části pozemku navazující na parc. č. 954/2, 955/1, 956/1, ve výši 100 Kč/m2
záměr prodeje pozemků parc. č. 1522, 1523, 1524, 1525 a části pozemků
1521/1, 1521/9, 1521/10,1526, 1527/1, 1528/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o celkové výměře cca 1 500 m2
5
Ö zamítlo
–
záměr prodeje pozemku za bytovým domem Na Láně 53 parc. č. 1334/1
o výměře cca 1 500 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RM,
konané dne 15.04.2013
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
informaci místostarosty o plnění úkolů, které vyplynuly z 3. schůze Rady
města Zbýšova 11.03.
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 31.03.2013 který činí 15 281 257,32 Kč
kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Zbýšov
informaci místostarosty o realizaci investiční akce města Modernizace
a intenzifikace ČOV a o pokračujících jednáních o vykoupení soukromých
pozemků v prostoru u Rapantových
doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání a o výměny bytů
informaci o výši dlužného nájemného k 31.03.2013, která činí 653 672
Kč
informaci o výsledku jednání správní rady KTS Ekologie Zastávka s. r. o.
informaci o šetření stížností občanů ze čtvrti Padělky, týkající se výměry
pronajatých zahrádek
informaci MO kulturistiky a fitness o akci dne 21. 4. a o výsledcích členů
MO kulturistiky
žádost města Rosic o spolupráci při pátrání po pachatelích krádeže v Rosicích
informaci společnosti Elektrowin o zvýšení výkupní ceny elektroodpadu
a žádost o informování veřejnosti
informaci vedení Základní školy Zbýšov o záměru pořídit uzamykatelné
šatní skříňky, které by zamezily krádežím věcí
Ö doporučila
–
ZM ke schválení DRO č. 2/2013
Ö projednala a schválila
–
program 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 22.04.2013
Ö schválila
–
–
6
účetní závěrku příspěvkových organizací, zřízených městem, sestavenou
k 31.12.2012 a to Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, J. A. Komenského 473, IČO 71007628 a Mateřské školy Zbýšov, okres Brno-venkov,
Školní 412, IČO 71007636
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podání žádosti o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní družinu
–
–
–
–
–
a školní jídelnu Zbýšov, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace
Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, J. A. Komenského 473, 664 11
Zbýšov, která se týká:
– zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině z 50 na
90
– zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 300 na 380
s účinností od 01.09.2013
výměnu bytu v bytovém domě pro seniory Majrov 636 a v domě na ul. J.
A. Komenského 413
záměr pronájmu parcel č. 518 o výměře 120 m2 a 463 o výměře 60 m2 v k.
ú. Zbýšov u Oslavan
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro E.ON ČR – uložení kabelu pro novostavbu na ul. J. A. Komenského; jednorázová úplata ve výši 3 000 Kč + DPH.
Smlouvu č. ZN-014130004242/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, která řeší přípojku NN na Majrově, zatíženou nemovitostí
v majetku města je pozemek parc. č. PK 2835, jednorázová úplata činí
1 500 Kč + DPH
konání a úhradu Vánočního koncertu duchovní hudby v kostele sv. Martina v sobotu dne 28. prosince – vystoupí Vlčnovjanka
Ö pověřila
–
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, J. A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov, k podání výše uvedené
žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství
Ö rozhodla
–
–
–
–
–
–
–
o dodavateli akce Snížení odvhlčení zdiva v suterénu domů č. p. 413, 414,
415, kterým je na základě výběrového řízení firma Miloš Ryšavý, stavební
a obchodní firma, s. r. o., Vémyslice, cena dodávky činí 784 616 Kč +
DPH
o opravě části chodníku před kostelem zámkovou dlažbou v souvislosti
s opravou havárie VO; dodavatelem elektro i stavební části je s. r. o. DUR
plus Zastávka
o přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 413 S. Š., na Majrově 173 H. R.
o poskytnutí VFP MS Háje Zbýšov na stavební úpravy klubovny ve výši
5 000 Kč
o podílu města na úhradě nákladů za služby v bytovém domě pro seniory
na Majrově za rok 2012 ve vazbě na zvýšené nájemné
o prominutí poplatku ze vstupného na benefičním koncertu pro Domov
důchodců v Zastávce; akce se bude konat dne 29. 6. 2013 v Hornickém
domě ve Zbýšově
sledovat hudebně-zábavnou akci Mikroregionu Kahan dne 29. června
v prostoru cihelny, zajistit pouze pěší přístup na ni a zamezit nadměrné
hlučnosti
7
Ö zamítla
–
–
–
–
–
záměr pronájmu pozemku parc. č. 381 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, nemá
však námitky a oceňuje, pokud chce pan K. P. pokračovat v úklidu uvedeného prostoru
nabídku České spořitelny na zprostředkování prodeje jarní emise spořicích státních dluhopisů
poskytnutí příspěvku na kočičí bezdomovce o. s. Dobré ruce, Polná
– Skrýšov
žádost MŠ a ZŠ T. G. Masaryka , p. o. , Zastávka, o příspěvek na neinvestiční výdaje školy za žáky s trvalým pobytem ve Zbýšově, který činí 13 959
Kč
žádost občanů ze Školní ulice o odstranění stromů, jelikož již začalo vegetační období
Ö přijala
–
po dohodě s vedením TJ Baník Zbýšov upřesňující kritéria pro využívání
VFP města, která budou zahrnuta do Smlouvy o poskytnutí VFP TJ Baník
na rok 2013
USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 22.04.2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8
informaci o plnění úkolů z 3/2013 zasedání ZM
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 15.04.2013
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 31.03.2013
informaci starosty o realizaci investiční akce města Modernizace a intenzifikace ČOV a o pokračujících jednáních o vykoupení soukromých pozemků v prostoru u Rapantových
rozhodnutí RM, týkající se opravy části chodníku před kostelem zámkovou
dlažbou v souvislosti s opravou havárie VO; dodavatelem elektro i stavební části bude s. r. o. DUR plus Zastávka
kladné hodnocení sportovní akce MO kulturistiky a fitness, konané 21.
dubna
požadavek M. Všetečky na zpevnění překopů na Sičce po dokončení
opravy kanalizace
požadavek J. Nedvěda na zajištění oprav výtluků v silnici III. třídy, který
bude adresován SÚS
informaci starosty o omezení provozu městského úřadu po 8. 5. v souvislosti se stavebními úpravami v budově radnice
výběr dodavatele akce Snížení odvlhčení zdiva v suterénu domů č. p. 413,
414, 415, kterým je na základě výběrového řízení a usnesení RM č. 7/4/
13/RM ze dne 15.04.2013 firma Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma,
s. r. o., Vémyslice, cena dodávky činí 784 616 Kč + DPH
–
–
informaci starosty o úspěšném průběhu zajištění dotací ze SFŽP, díky
kterým bude město vybaveno novou mechanizací pro úklid a údržbu veřejných prostranství a likvidaci bioodpadu
informaci předsedy kontrolní komise ZM Martina Všetečky o výsledku
kontroly pokladny MěÚ
Ö schválilo
–
–
–
–
–
program 4. zasedání ZM
Účetní závěrku města Zbýšova sestavenou k 31.12.2012
prodej pozemku v majetku města parc. č. 955/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o výměře 208 m2 – orná půda, lokalita Malý díl, manželům J. a V. V., Zbýšov a prodejní cenu ve výši 100 Kč/m2
odkoupení soukromých pozemků na Dolině v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
parc. č. 1063/2 a 1063/3 o celkové výměře 30 m2 za cenu 50 Kč/m2 od
pana J. K., Zbýšov
odkoupení pozemků pod tréninkovým hřištěm TJ Baník Zbýšov – parcel č.
154/15 o ploše 50 m2 a PK 1158 o výměře 592 m2 od paní J. S. a L. Š. za
cenu stanovenou ZM v roce 2008
Ö projednalo a schválilo
–
DRO č. 2/2013
Ö projednalo
–
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2012 včetně Zprávy KÚ JmK
o přezkoumání hospodaření města za rok 2012 v souladu § 17 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, souhlasem
s celoročním hospodařením města bez výhrad
USNESENÍ Z 5. SCHŮZE RM,
konané dne 22.04.2013
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
informaci starosty o plnění úkolů, které vyplynuly ze 4. schůze Rady města
Zbýšova 15.04.
Ö jmenovala
–
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích konkursní komisi k provedení konkursního řízení
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
ve složení:
Vratislav Široký, člen určený zřizovatelem – předseda
9
MUDr. František Ševčík, člen určený zřizovatelem
Mgr. Růžena Jonášová, členka určená ředitelkou krajského úřadu JmK
Mgr. Radka Bochníčková, odbornice v oblasti státní správy ve školství,
organizace a řízení
Petra Studýnková, pedagogická pracovnice MŠ, p. o. Zbýšov
Mgr. Lucie Štěpánková, školní inspektorka České školní inspekce
Ö pověřila
–
ng. Annu Zahradníčkovou funkcí tajemnice komise; tajemník není členem
konkursní komise
USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RM,
konané dne 13.05.2013
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10
informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 5. schůze Rady města Zbýšova
24.04.
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 30.04.2013 který činí 15 008 155,57 Kč
informaci starosty o průběhu investičních akcí města
informaci o prověření kvality prací, provedených na izolaci obvodového
zdiva nájemního domu Na Láně 53, v souvislosti se stížnostmi nájemníků
na přetrvávající vlhkost v bytech
stížnost pana M. M. na stav, který vznikl ve čtvrti Padělky uzavřením smluv
o pronájmu parcel, užívaných jako zahrádky a jeho žádost o udržování
nepronajatých ploch, opravu oplocení a sledování situace v souvislosti
s chováním některých nájemníků
zpracování studie zástavby na pozemcích v proluce mezi nemovitostmi
rodiny Hubertových a čtvrtí Anenskou
doručenou žádost o přidělení obecního bytu do užívání
poděkování oddílu aerobiku za finanční příspěvek na činnost v roce 2013
termín ředitelského volna v ZŠ Zbýšov dne 27. 6.
žádost paní Z. Š. o odpuštění placení školného v MŠ a vrácení uhrazeného školného, kterou posoudí po doložení dokladů o příjmu rodiny
žádost manželů K. o umístění dítěte ve věku 3 roky do mateřské školy
termín schůzky s ředitelkou MŠ dne 15. 5. k výsledku zápisu dětí do MŠ
a návrhům řešení situace
termín konání akce VS R-O Otevírání léta dne 29.06. u rekonstruované
cihelny - podmínkou ze strany města je, aby průběh akce a hlasitost hudby
nepůsobila rušivě na lesní zvěř
žádost občanů z ulice Sportovní směrem ke stadionu o umístění retardérů
na tuto místní komunikaci a připravuje opatření
žádost společenství vlastníků Bezruč, se sídlem Zbýšov, čtvrť P. Bezruče
501, 502 o rozšíření přídomního parkoviště
Ö zamítla
–
nabídku vydavatelství zpracovat cykloprůvodce s logem a snímky města
Ö vyhověla
–
žádosti paní E. K., Zbýšov, o poskytnutí příspěvku na úhradu poplatku
za pobyt matky a dítěte v nemocnici - RM rozhodla přispět do výše 50 %
částky
Ö doporučila ZM ke schválení
–
rozšíření kontrolního výboru ZM o pana Josefa Nedvěda a Ondřeje Kubiše
Ö projednala a schválila
–
program 5. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 27.05.2013
Ö schválila
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní družinu Zbýšov, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, J. A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov, která se týká zápisu místa pro školní družinu,
kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese Zbýšov, J. A. Komenského 473,
s účinností od 01.09.2013
přidělení obecního bytu na ul. J. A. Komenského L. B. s rodinou
úpravu platnosti smlouvy na užívání bytu p. D. P.
přihlášení rodinných příslušníků do obecních bytů na ul. J. A. Komenského a na Sportovní ulici
smlouvy s E.On ČR, týkající se věcných břemen, která vzniknou jako důsledek investic této společnosti do rekonstrukce sítě NN na ul. 9. května
a Havířské a výši jednorázové úplaty 66 635 Kč a 44 750 Kč
pronájem ordinace na ul. 9. května 9 MUDr. Romanu Popkovi a spol. s r. o.
MEDIPOP Střelice
záměr odprodeje vozidla AVIA z majetku SDH Zbýšov
záměr pronájmu části parcely č. 518 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře
cca 200 m2
uzavření dodatku ke smlouvě se spol. s r. o. ASEKOL, na úplatné umístění
kontejnerů na zpětný odběr solárních panelů na sběrném dvoře
vyplacení částky 5 tis. Kč paní J. V. jako spoluúčast na pojistném za úraz,
který utrpěla na koupališti v loňské sezoně
Ö pověřila
–
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, J. A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov, k podání výše uvedené
žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství
Ö rozhodla
–
o uzavření smlouvy na opravu chodníku na Majrově s firmou p. Miloše
Soukupa – cena dodávky 457 967 Kč
11
–
–
–
–
–
o dodavateli rekonstrukce bytu na Majrově 174 – práce provede Robert
Vandlík, jejich cena činí 234 652 Kč, rekonstrukci elektroinstalace dodá
Elektro Nekuža
o dodavateli opravy chodníku a zpevněné plochy na stadioně – firmě Patrik Bradáč, Brno
o opatření k prodloužení sezony na koupališti (zakrytí bazénů, které omezí
ochlazování vody
o uzavření nájemních smluv na pronájem části parcely č. 518 k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře 120 m2 s K. B., Zbýšov, čtvrť Padělky a parc. č. 463
v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 60 m2 se Š. V., Zbýšov, čtvrť Padělky
– cena pronájmu u obou pozemků činí 5 Kč/m2/rok
o podpoře akce ke Dni dětí ve čtvrti Sička částkou 2 tis. Kč
Ö doporučuje ZM ke schválení
–
DRO pro § 3313 Kino - zvýšení výdajů o 250 tis. Kč na stavební úpravy
objektu
USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 27.05.2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
informaci o plnění úkolů z 4/2013 zasedání ZM
informaci starosty o jednání rady města dne 22.04. a 13.05.2013
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 30.04.2013,
– informaci starosty o realizaci investičních akcí města a o pokračujících
jednáních o vykoupení soukromých pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan
– posunutí termínu dodání nového vozu pořízeného z prostředků programu
Snížení imisní zátěže ve městě z důvodů na straně výrobce
– doporučení JUDr. Chmelíčka využívat stroj ve městě formou blokového
čištění komunikací
– informaci o Setkání seniorů obcí Mikroregionu Kahan, které se uskutečnilo
v pátek 24. května v Hornickém domě ve Zbýšově; pozvání na akci přijal
i hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek
– informaci o výsledku zápisu dětí do MŠ pro příští školní rok
– projednávání možnosti otevření další třídy MŠ pro 15 dětí v budově ZŠ na
Masarykově ulici
– informaci Martiny Švancarové o připravovaných akcích k Dětskému dni 8.
června a Letní noci dne 22. června, Turnaj o pohár starosty v nohejbalu se
koná 8. 6. od 9 hodin na stadionu TJ Baník
– doporučení Mgr. Leikepa požádat JED o příspěvek na pořízení univerzálního povrchu Sokolského hřiště
– doporučení Ing. Horáka prodloužit chodník přes veřejnou zeleň na křižovatce k chodníku vedle parkoviště
12
Ö projednalo a schválilo
–
DRO č. 3/2013
Ö schválilo
–
–
–
–
–
prodej pozemků parc. č. 1522, 1523, 1524, 1525 a části pozemků 1521/1,
1521/9, 1521/10, 1526, 1527/1, 1528/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové
výměře cca 1 500 m2 Ing. L. H., Zbýšov, za cenu 20 Kč/m2
záměr prodeje parcely č. 1598/146 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 28
m2
odkoupení id. 1/3 parcel č. 2893/2 a 2932 o výměře 226 m2 na Majrově
v k. ú. Zbýšov u Oslavan od pana O. J., Zbýšov, za jednotkovou cenu 15
Kč/m2
jako lesního hospodáře obce od 1. 7. 2013 pana Zdeňka Kopáčka, panu
Vladislavu Kubíčkovi, který ukončí ze zdravotních důvodů k 30. 6. tuto
činnost, poděkovalo ZM za práci pro město
na návrh předsedy KV Daniela Morávka rozšíření kontrolního výboru ZM
o pana Josefa Nedvěda a Ondřeje Kubiše
Ö projednalo a zamítlo
–
–
záměr prodeje pozemků – dvou částí parc. PK 1377/1 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan u cesty za Šikotexem
opakovanou nabídku firmy F. R. Z. Agency Brno na vydání obrazové publikace o městě Zbýšově s ohledem na náročnost přípravy a shromáždění
podkladů a nákladnost zpracování a tisku
USNESENÍ ZE 7. SCHŮZE RM,
konané dne 10.06.2013
RADA MĚSTA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 6. schůze Rady města Zbýšova
13.05.
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 31.05.2013 který činí 15 606 824,77 Kč
informaci starosty o připravovaných opatřeních ke zvýšení kapacity MŠ
formou detašovaného pracoviště
informaci starosty o výsledku konkursního řízení na ředitelku MŠ Zbýšov
informaci starosty o průběhu a přípravě investičních akcí města
termín otevírání obálek s nabídkami na akci Rekonstrukce střechy na
objektu býv. Svazarmu Majrov - čtvrtek 14.06. ve 13 hodin v kanceláři
starosty
doručenou žádost o přidělení obecního bytu do užívání
informaci o umístění pěti zpomalovacích prahů na místních komunikacích
ve Zbýšově
termíny akcí Mikroregionu Kahan, připravovaných na červen až říjen tohoto roku
13
–
písemné upozornění ÚZSVM na veřejnou dražbu pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan na Majrově, kde má své zájmy i obec; plocha pozemků je
262 m2, minimální cena je 107 Kč/m2
Ö doporučuje
–
ZM ke schválení DRO č. 4/2013
Ö projednala a schválila
–
program 6. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 24.06.2013
Ö schválila
–
–
–
–
–
–
–
–
–
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podání žádosti o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro Mateřskou
školu Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkovou organizaci, Zbýšov, Školní 412, která se týká zápisu místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na
adrese Zbýšov, Masarykova 188 a zvýšení nejvyššího povoleného počtu
žáků mateřské školy ze 101 na 118 s účinností od 1. 9. 2013; podání
žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství, zajistí
zřizovatel a týká se i rozšíření pracoviště výdejna stravy
přidělení obecního bytu na Majrově 174 a na Majrově 636
změnu uživatele obecního bytu Na láně 372 převodem nájemní smlouvy
zvýšení cen nájemného za užívání bytů na Majrově 647 o inflaci
prodloužení platnosti nájemních smluv L. K. a P. F. do 31.12.2013, ostatním požadavkům na prodloužení smluv nebylo vyhověno
záměr pronájmu garáže v majetku města na Majrově
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro E.On ČR – uložení kabelu nn přípojky pro garáž na Havířské
ulici na pozemcích parc. č. 678/4 a 678/5, k. ú. Zbýšov u Oslavan a výši
jednorázové úplaty
umístění včelstev Ing. J. D. na části pozemku v majetku města parc. č.
KN 2800 k. ú. Zbýšov u Oslavan, za účelem zvýšení ekologické stability
krajiny v dalé lokalitě
příspěvek na dopravu T. S. a její matky do předškolního zařízení pro děti
se zdravotním postižením do Ivančic, Široká 42 a stanovila podmínky pro
jeho poskytnutí
Ö jmenovala
–
14
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, paní Naděždu Ludvovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové
organizace Mateřská škola Zbýšov, okres Brno-venkov, s účinností od
01.08.2013 a určila jí plat a jeho složky v souladu se zákonem č. 262/2006
Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění
Ö rozhodla
–
–
–
o uzavření nájemních smluv na pronájem části parcely č. 518 k. ú. Zbýšov
u Oslavan s paní A. N., užívaná plocha 20 m2, V. N., 18 m2, E. H., 12 m2,
L. D. 40 m2, všichni Zbýšov, čtvrť Padělky, kteří společně ještě užívají parcelu o ploše 56 m2 – cena pronájmu u všech pozemků činí 5 Kč/m2/rok
podpořit ustavený klub hráčů tenisu úhradou nákladů na zakoupení pohárů pro vítěze turnaje zaslat finanční příspěvek vybrané obci stižené
povodněmi ve výši, kterou určí zastupitelstvo města
zamítnout žádost paní Z. Š. o odpuštění placení školného v MŠ a vrácení
uhrazeného školného, jelikož nedoložila doklady o příjmu rodiny
Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ
Průzračná voda a atrakce na místním koupališti lákají k vodním radovánkám i sportovním
výkonům
Foto Jiří Leszczynski
15
100 let od přestavby a rekonstrukce dolu Kukla
(Václav Nosek) v Oslavanech
Důl Kukla (Václav Nosek) – jedna z nejvýznamnějších dominant Oslavan a širokého okolí.
Šachta, která se nesmazatelně zapsala do osudů několika generací rodin v Rosicko – oslavanském revíru, se v roce 2013 dožívá 100 let od celkové rekonstrukce
a přestavby na centrální těžní jámu jižní části Rosicko – oslavanského uhelného
revíru a 40 let od ukončení těžby.
Všemu ovšem předcházelo tragické datum 8. 6. 1860. V tento den došlo k největšímu důlnímu neštěstí v Rosicko – oslavanském revíru, při kterém zahynulo na
dole Františka v Padochově při výbuchu metanu a uhelného prachu 53 horníků.
Těžaři Františky neřešili důsledně ovětrávání důlních pracovišť, která ovětrávali
přes důlní pracoviště sousedních těžařů
Na základě této události bylo správě závodu Františka 22. 7. 1860 nařízeno
vybudovat druhou výdušnou jámu pro Důl Františka. Celý další rok bylo ,,ticho po
pěšině“ a teprve po intervenci Báňského hejtmanství v Brně, které pohrozilo zahájením trestního řízení pro porušení § 171 obecního horního zákona, začalo v srpnu
1861 hloubení nové šachty na kopci nad Oslavany na konci důlního pole, cca 600
m od dolu Františka jižním směrem.
Hloubení bylo ukončeno v roce 1865. Jáma měla obdélníkový profil. Od ohlubně do hloubky 22 m byla vyztužena kamennými kvádry a dále do hloubky 247
m dřevěnou srubovou výztuží. Na povrchu byla vybudována šachetní budova se
zděnou těžní věží a strojovnou. Kotelna s vysokým komínem dodávala páru parnímu těžnímu stroji. V letech 1877–1879 byla jáma prohloubena do hloubky 349 m.
V roce 1902 byl instalován elektrický ventilátor.
V této podobě šachta fungovala do roku 1911, kdy bylo rozhodnuto, že dojde
k celkové rekonstrukci a změně funkcí v rámci důlního pole Františka.
Co předcházelo? Především nástup Ing. Jaroslava Jičínského do funkce
centrálního ředitele Rosické báňské společnosti v roce 1901. Tento špičkový
odborník, syn uznávaného Ing. Viléma Jičínského, který působil na šachtách Ostravsko – karvinského revíru, si uvědomoval, že další rozvoj revíru je závislý na
jeho modernizaci. Jižní část revíru byla z hlediska kvality uhlí velmi problematická
a jako nejvhodnější se jevilo uhlí použít jako energetické a k tomuto účelu vybudovat v Oslavanech elektrárnu. Po schválení tohoto záměru byla zahájena stavba
oslavanské „Přespolní velkoelektrárny“ a započato s nákladnou rekonstrukcí dolu
Kukla.
Jáma byla především rozšířena do soudkovitého profilu a vyztužena na 5. patro
(417 m) železobetonovou výztuží a dále na 6. patro (496 m) betonovou výztuží.
Vybavena byla jedním hlavní dvojčinným těžním zařízením, jedním pomocným
těžním zařízením (4. patro až pozdější 11. patro), lezním a strojním oddělením.
Nad jámou byla vybudována železobetonová těžní věž se strojovnou v hlavě
věže (první takové řešení v Rakousku – Uhersku). Elektrický těžní stroj systému
Koepe s třecím kotoučem byl umístěn do hlavy těžní věže a poháněn byl stejnosměrným elektrickým motorem. Přeměnu elektrického proudu ze střídavého na
stejnosměrný zajišťoval elektrický měnič systému Ward-Leonard Illgner, instalo16
vaný společně s kompresory, taktéž poháněnými elektrickými motory ve strojovně,
situované vedle jámové budovy s těžní věží.
Tento hlavní komplex doplňovaly budovy šaten a koupelen, lampovny, kanceláří pro vyšší a nižší technické úřednictvo, cechovní haly, laboratoří a dalších. Celý
komplex byl doplněn věží vodárny, která zásobovala areál pitnou vodou, čerpanou
ze studní poblíž elektrárny. Uhlí bylo dopravováno v důlních vozech zavěšených
na lanovou dráhu systému Bleichertova na třídírnu a úpravnu uhlí v blízkosti elektrárny.
Tento areál, velmi progresivně a organizačně perfektně zvládnutý na pozoruhodně malé ploše, byl uveden do provozu v listopadu 1913. Důl Kukla se stal hlavní těžní jamou jižní části Rosicko – oslavanského uhelného revíru a původní Důl
Františka se stal jeho pomocným provozem a hlavním výdušným dílem.
Během dalších let došlo k prohloubení na 7. patro (hloubka 559 m) a 8. patro
(v hloubce 641 m). V roce 1921 byl důl postižen tragickou nehodou – výbuchem
metanu a uhelného prachu 21. 3. 1921, kdy zahynulo 26 horníků vinou základního
porušení bezpečnostních předpisů jedním havířem. Jednalo se o druhé největší
důlní neštěstí v Rosicko – oslavanském revíru.
V období Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945) byla těžba, výkony a nároky na pracovní síly vystupňovány na maximum tak, aby ,,Velkoněmecká říše“
vítězně postupovala na všech frontách. Údržba a rozvoj dolu šel na úkor maximálních těžeb, které se v rámci celého Rosicko – oslavanského revíru v období
1939–1944 pohybovaly přes 500 000 tun uhlí. Např. výstavba 9. patra (hloubka
720 m) se zvrhla z hornického hlediska v naprostou katastrofu. Aby se co nejdříve
rozvinula těžba, veškeré rubání bylo vedeno do pole, náraží nebylo řádně vyzděno,
jámová žumpa byla nedostatečně vybudována, nedostatky byly v čerpání důlních
vod pro velké opotřebování čerpadel, což způsobovalo rozmočení uhelného pilíře
a další komplikace. Dalšímu zanedbání učinil přítrž příchod Rudé armády a konec
druhé světové války v Evropě, která na území Československé republiky skončila
9. května 1945.
Důl Kukla, jehož těžní věž dostala v závěrečných dubnových dnech roku 1945
tři zásahy dělostřeleckými granáty, vytěžil prvních 131 vozů uhlí 5. 5. 1945. Následovala složitá konsolidace, opravy strojů, důlních děl atd.
V lednu 1947 začala první jednání o výměně původního elektrického těžního
stroje s hlavním dodavatelem ČKD Praha. Jednání se vlekla, několikrát byla montáž odložena pro nedostatek výrobních a montážních kapacit. Starý těžní stroj byl
v téměř havarijním stavu a hrozilo zastavení dodávek uhlí do oslavanské elektrárny
v případě jeho totální havárie. Nový těžní stroj byl v době od 9. 10. do 9. 11. 1948
nakonec instalován. Nebezpečí bylo zažehnáno.
1. 5. 1947 byl Důl Kukla přejmenován na Důl Václav Nosek a toto jméno mu
bylo později potvrzeno v tomto znění, tak aby se nepletlo s kladenským dolem
Nosek. Ten měl v názvu pouze příjmení politika a ministra Václava Noska, kdežto
oslavanský důl měl v názvu celé jeho jméno.
V 50. letech se Důl Václav Nosek zařadil k předním šachtám revíru co do těžby
i uplatňováním nových forem práce. Na dole se zrodila první celorevírní úderka.
Soutěže o putovní standartu prezidenta republiky s jinými revíry v Československu
i soutěže mezi závody Václav Nosek v Oslavanech a závodem Antonín ve Zbýšově
v rámci Rosických uhelných dolů posouvaly jeho vývoj dále.
17
Postupně pokračoval další rozvoj dolu a exploatace dobývacího prostoru se
v 50. a na začátku 60. let posunula na 10. patro (hloubka 801 m) a 11. patro
(hloubka 882 m). Roční těžby se pohybovaly přes 300 000 tun s vrcholem v roce
1963, kdy bylo vytěženo 386 638 tun uhlí. Výstavba 11. patra byla dokončena
v roce 1965 a od roku 1967 dosáhlo 11. patro plné těžební kapacity. Změny ve
výhledových koncepcích rozvoje Rosických uhelných dolů způsobily, že výstavba
dalšího 12. patra, které mělo být vybudováno v letech 1966–1972, byla zastavena.
Důl Václav Nosek měl těžbu ukončit na 11. patře a zbylé zásoby pod tímto patrem
v severní části dobývacího prostoru byly přičleněny k novému centrálnímu dolu
Jindřich II ve Zbýšově.
31. 8. 1973 byl vytěžen poslední vůz uhlí z dolu Václav Nosek, který byl již od
roku 1972 čtvrtým těžebním polem dolu Jindřich II ve Zbýšově. Událost zaznamenala i Československá televize a pozvaní fotografové.
Po roce 1973 zůstala jáma Kukla s těžní věží, jámovou budovou a strojovnou
ve správě Rosických uhelných dolů a sloužila již jen k čerpání důlních vod. Ostatní
objekty a areál závodu přešel pod správu 1.BSzKG (První brněnská strojírna, závody Klementa Gottwalda).
V roce 1986 bylo i čerpání důlních vod ukončeno, jáma na ohlubni uzavřena
železobetonovou krycí deskou a zatopena. Těžní věž s jámovou budovou postupně chátrala.
V roce 2003 Obvodní báňská úřad rozhodl na základě vyhlášky Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb. o dodatečné likvidaci zatopené jámy zasypáním. Po
vyražení krátkého důlního díla ve svahu pod jámovou budovou, do kterého byl
instalován hřeblový dopravník, byla jáma v roce 2005 zasypána. V následujících
letech byl zásyp vzhledem k jeho sedání postupně dosypáván a likvidace byla
v podstatě dokončena v roce 2008.
V roce 2009 byl areál zapsán do seznamů památkově chráněných objektů
a majitel areálu, Strojírna Oslavany, a. s., provedla celkovou rekonstrukci s instalací zábavného a naučného areálu PERMONIUM.
Co říci na závěr? Především díky Strojírně Oslavany, a. s. a lidem na správném místě, kteří nedopustili likvidaci tohoto výjimečného areálu, je zachována
a zpřístupněna těžní věž bývalého dolu Kukla, symbol Oslavan a celého Rosicko
– oslavanského revíru, nositel hornických tradic a především technické vyspělosti
a vysoké hornické odbornosti našich předků.
Petr Kubinský
Mikroregion Kahan a Klub seniorů Zbýšov uspořádal dne 24. května 2013
v Hornickém domě ve Zbýšově Setkání seniorů sdružených obcí Mikroregionu Kahan. Partnerem projektu je skupina ČEZ.
Pozvání na akci přijal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek
a představitelé několika členských obcí mikroregionu. I díky bohatému kulturnímu programu a vystoupení hudební skupiny HoBBiT prožili senioři ze Zbýšova
a okolí společně příjemné květnové odpoledne a podvečer.
Za KS Zbýšov Antonín Nekuža
18
Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, oblast Zbýšov
Putování hornickým krajem
Třetí ročník, který se uskutečnil 8. května, můžeme hodnotit jako vydařený, nejen pro velký počet účastníků, vlídné počasí, ale také proto, že se k nám vrací mnoho turistů z minulých ročníků, jimž se líbila trasa, zdejší příroda i organizace. Letos
se přidali i noví. 54 mužů a žen si zvolilo desetikilometrovou trasu, 18 pochodovalo
25 km, 19 se vydalo zdolat 32 km. Všichni cyklisté jeli 50 km cestu. Obdivuhodný
byl výkon sedmileté Lucinky Janíkové, která společně s dědečkem panem Vítem
a rodiči také trať na kole zvládla.
Z Adamova přijel pětasedmdesátiletý Rudolf Pecher, držitel Rovníkového diplomu a titulu Zasloužilý mistr dálkových pochodů a pustil se na trať dlouhou 25 km.
Zbýšovská skupina zdatných turistek (J. Patočková, J. Slabá, M. Aujeská,
L. Šustková, V. Hájková, A. Matušková a školáci M. Hájková s J. Šustkem) pod vedením paní Zdeňky Vejvodové nezklamala. Nejstarší z nich paní Jiřina Snopková
se ve svých 84 letech dálky nezalekla a mezi prvními se vydala na pochod. Obdiv
patří také 87 leté paní Hrbáčkové z Ivančic, nejstarší účastnici Putování, která se
s desetikilometrovou tratí vyrovnala se ctí.
Nejpočetnější čtyřčlenná rodina Kunderkova přišla z Babic, tam si také odnesl
cenu pro nejmladšího účastníka tříletý Honzík Pazdera.
Zastoupeny byly všechny okolní obce, z těch vzdálenějších míst přijeli Brňané,
občané Senorad, Kuřimi, Újezda u Brna, Dolních Dubňan, Velkých Opatovic, Třebíče, Štěpánova, Čučic, Prštic, Ráječka, Kohoutovic, Silůvek a z 60 km vzdálených
Bučovic. Organizátorům udělalo radost 37 domácích chodců a cyklistů, je to více
než v minulých ročnících.
Výšlap si užily i rodiny s dětmi pod vedením paní Martiny Švancarové. U cihelny
ve Studených se děti bavily hrami, dospělí opékali uzeniny.
Ke zdaru akce přispěli sponzoři finančními a věcnými dárky: Město Zbýšov, Mikroregion Kahan, Elektro Nekuža, potraviny Lila Zbraslav, pan Zdeněk Berka, podnik MISTRA, jehož majitelem
je pan Strašák a keramický
kroužek dospělých při místním
kulturním centru. Upřímně děkujeme.
Turistice zdar, vždyť za
sebou nenechává raněné,
předčasné důchodce, invalidy
ani pošramocené sebevědomí, ale posiluje tělo i duševní
rovnováhu.
Cenu si odnesl nejmladší, nejstarší i nejvzdálenější turista
19
Třetí ročník Putování hornickým krajem můžeme hodnotit jako vydařený, nejen pro velký
počet účastníků, vlídné počasí, ale také proto, že se k nám vrací mnoho turistů z minulých
ročníků, jimž se líbila trasa, zdejší příroda i organizace.
20
Zbýšovská skupina zdatných turistek (J. Patočková, J. Slabá, M. Aujeská, L. Šustková,
V. Hájková, A. Matušková a školáci M. Hájková s J. Šustkem) pod vedením paní Zdeňky
Vejvodové nezklamala.
21
Výšlap si užily i rodiny s dětmi pod vedením paní Martiny Švancarové. U cihelny ve Studených se děti bavily hrami, dospělí opékali uzeniny.
22
54 mužů a žen si zvolilo desetikilometrovou trasu, 18 pochodovalo 25 km, 19 se vydalo zdolat
32 km. Všichni cyklisté jeli 50 km cestu.
Text Jiřina Rausová, foto Dobroslava Tůmová
23
Vítání léta v cihelně
Z vyprávění místních dnes už nežijících lidí vím, že zbýšovští předkové se
v neděli odpoledne scházeli v přírodě, aby po týdenní lopotě odpočali tělu i duši.
Častým místem oddychu a zábavy byl les Skříňka. Tam zpívali, vyprávěli, řešili
sousedské vztahy.
Dnes hledáme odpočinek a rozptýlení u televize, na internetu. Je známo, že nic
nenahradí pobyt na svěžím vzduchu a spojen s chůzí je přímo ideální pro zdraví.
O návrat k přírodě se pokusil zdejší vlastivědný spolek v sobotu 29. června.
Příjemné počasí, dobrá nálada, pohoda – troufám si neskromně tvrdit, že to
byly pocity většiny přítomných na „Vítání léta v cihelně.“ Zasloužila se o to také
country kapela Noví kaskadéři ze Zbraslavi, kteří známými, nevtíravě hranými melodiemi zpestřili odpoledne. Od stolů zvedla líbivá hudba k tanci cyklistky z Brna,
přestože měly dlouhou cestu za sebou i před sebou. Loučily se se slovy: „Návštěva
tohoto místa bude pro nás tradicí.“
Eva Novotná v průvodním slově upozornila přítomné na archeologické objevy
a pamětihodnosti v okolí. O některé z nich vlastivědný spolek pečuje.
Organizátory potěšila návštěva hostů z Oslavan a ocenili i přítomnost Zbýšovských, kteří vážili ne zrovna krátkou cestu na cihelnu. Mnozí se svěřovali: „Tady
jsem nebyl(a) nejméně třicet let a je to tu moc hezké.“ Na příjemném prostředí
měla zásluhu nejen bujná lesní příroda, ale také obětaví pracovníci – pánové Lumír Liška, Jaroslav Tůma, Stanislav Novotný, kteří pod vedením Karla Novotného
obětavě upravili okolí a připravovali loučku bezprostředně před Vítáním... Při práci
setřeli nejednu krůpěji potu.
Bylo postaráno i o občerstvení, na němž se podíleli sponzoři. Podali pomocnou
ruku a pomohli akci materiálně zabezpečit. Byli to: Market Marek Rosice, Jerex
Ostrovačice, samoobsluha Lila Zbraslav, Miloš Soukup Zbýšov, Kavárna Horník
Zbýšov, Smíšené zboží U Vrbů Zbýšov, Velkosklad Fila Rosice, Elektro Milan
Nekuža Zbýšov, Dělnický dům
Zbýšov, Městský úřad Zbýšov,
JMB družstvo Moravské Budějovice – prodejna Zbýšov,
Potraviny u Sedláků Zastávka,
Uzenářství a lahůdky Sláma
s.r.o. Velká Bíteš.
Vlastivědný spolek jim
i touto cestou upřímně děkuje
a sponzorské pomoci si velice
váží.
Jiřina Rausová
Spoluorganizátorky akce našly
zázemí ve stínu rekonstruované
cihelny.
24
Příjemné počasí, dobrá nálada, pohoda – to byly pocity většiny přítomných na Vítání léta
v cihelně. Zasloužila se o to také country kapela Noví kaskadéři ze Zbraslavi.
25
Bylo postaráno i o občerstvení, na němž se podíleli sponzoři.
26
Organizátory potěšila návštěva hostů z Oslavan a ocenili i přítomnost Zbýšovských, kteří
vážili ne zrovna krátkou cestu na cihelnu.
Fotografie pořídila Dobroslava Tůmová
27
Výzva neznámému dárci
Vlastivědná společnost, oblast Zbýšov, vyzývá neznámého dárce, který svého
času uložil do cihelny keramické střepy. Podle předběžného ohodnocení Archeologického ústavu České akademie věd v Brně se jedná o významný nález, který jako
střepina do mozaiky významně přispěje k poznání dějin a života na našem území
z doby před založením Zbýšova.
K úplnému a vědeckému poznání tohoto archeologického nálezu je třeba znát
okolnosti a místo nálezu – nejlépe katastrální číslo parcely, na níž k nálezu došlo,
nebo aspoň adresu. Nálezce nebude nikterak postižen. A proto Vlastivědná společnost, oblast Zbýšov, prosí dosud neznámého nálezce, aby tento údaj sdělil paní
Marii Milcové, bytový dům pro seniory Zbýšov, Majrov 636.
Vlastivědná společnost, oblast Zbýšov, oceňuje tento postup Zbýšováka jako
kladný a přínosný občanský postoj.
Za Vlastivědný spolek R-O
Marie Milcová
Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, oblast Zbýšov prosí občany, kteří mají
doma starší ladem ležící hornické nářadí, pomůcky, fotografie vztahující se k dolům, aby je věnovali spolku pro budoucí hornické muzeum. Kontaktovat můžete
pana Karla Novotného nebo telefonní číslo 776 492 811.
Jiřina Rausová
členka Vlastivědného spolku Rosicko – Oslavanska
Vzpomínka
30. srpna letošního roku je tomu 75 let od havárie československého letadla
v místě, které známe pod názvem U letců. Ten den roku 1938 se v husté mlze zřítilo letadlo a v něm uhořeli dva mladí piloti – četař absolvent Václav Zach a desátník
absolvent Ladislav Erban.
Před odvozem do míst pohřbů byly ostatky letců vystaveny a veřejnost se s nimi rozloučila v kostele sv. Martina.
V roce 1945 Československý svaz mládeže na jejich památku vybudoval v lese
na místě tragédie pomník. „Účast při jeho odhalení byla veliká, byli přítomní i příbuzní letců,“ píše kronikář Václav Horák.
V pozdějších letech bezcitní vandalové pomník poškodili, fotografie letců a maketu letadélka poničili. V roce 2005 pan Leopold Simeichl a Městský úřad Zbýšov
po usilovném pátrání znovu získali fotografie od příbuzných pilotů a nechali je
vsadit do opraveného pomníku. I malá maketa se vrátila opravená na své místo
zásluhou pana Tomáše Turka ze Zakřan.
Vzpomeňme dvou mladých mužů - letců, kteří položili životy při výcviku v době,
kdy nás svíral a bezprostředně ohrožoval německý fašismus.
Takové pomníky bychom měli s pietou opatrovat.
Jiřina Rausová
28
S piloty se zdejší občané rozloučili v kostele sv. Martina.
Fotografie poskytla paní Jaroslava Dvořáková.
29
Červen dětí
Zdena Kopáčková
V červnu slaví svátek děti.
Můžeme je uviděti
v zoologické zahradě,
při návštěvě na hradě,
na výletě v přírodě,
ve sportovním závodě,
prožívají v okouzlení
pohádkové představení.
Červen ruku létu podá,
zatřpytí se v slunci voda,
slasti prázdnin už se blíží.
Dospějte k nim bez obtíží,
naše mladé ratolesti.
Víc než známky váží štěstí
nevratné dětského věku.
Úspěch ať se dočká vděku
a nezdar toho moc nebolí,
kdo nerad chodil do školy.
30
Pohled do obřadní síně radnice, kde se na závěr školního roku, letos již 28.
června, sešli nejlepší žáci místní základní školy s vedením města a MěÚ. Tentokrát
byli přijati a odměněni
Karolína Kuncová 1. tř.
Denisa Kroupová
Saša Tlačbabová 2. tř.
Natálie Kocábová
Anna Oswaldová 3. tř.
Daniela Perglová 4. tř.
Petra Horáčková
Nikola Poláková 5. tř.
Alexandra Pavlíčková
Adéla Janíková 6. tř.
Sabina Pejchalová
Karolína Čechová 7. tř.
Robin Oswald
Tomáš Houfek 8. tř.
Adam Zapletal
Veronika Holá, Kateřina Malinková 9. tř.
Jakub Juračka, Pavel Studýnka
a děvčata, která spolupracují s MěÚ Zbýšov při obřadech vítání občánků - Štěpánka Láníková, Sára Kouřilová, Adéla Holubářová, Jitka Růžičková a Tereza Vališová. Společná fotografie je na titulní straně Ozvěny.
31
Paní učitelka Marie Janošíková připravuje s děvčaty program pro obřady vítání občánků.
Starosta města pan Vratislav Široký a tajemnice MěÚ Ing. Anna Zahradníčková odměnili na
slavnosti nejlepší žáky za vynikající studijní výsledky ve školním roce 2012–2013 diplomy
a věcnými cenami.
32
Zejména deváťáci se po fotografování v zahradě školy na Masarykově ulici neradi rozcházeli.
Skončil pro ně koloběh školních dnů, který se opakoval po dobu devíti let. Nastala chvíle,
kdy budou v souvislosti se základní školou mluvit už jen v minulém čase. Je před nimi doba
seberealizace, čas naplnění jejich životních snů a představ. Přejeme jim, aby se jim v životě
dařilo a aby rádi vzpomínali na školu, na své učitele i přátele, na společně strávená léta mládí,
která se nevracejí.
Text Anna Zahradníčková, foto Jaroslav Kočí
33
Městské kulturní centrum informuje
Astronomické léto nám zdárně nastoupilo, přesto mám pocit, že jsme se ještě
příliš neohřáli. Jedním z nejteplejších letošních dnů byla sobota 8. 6., kdy bychom
pár mráčků a jemný větřík všichni ocenili. Tento den totiž patřil všem dětem a připravili jsme pro ně v areálu zbýšovského koupaliště dětský den s názvem „Cesta
kolem světa“. S počasím asi nebudeme spokojeni nikdy, ať už je jakékoliv - příznivé
počasí je však polovičním úspěchem venkovních aktivit.
Úmyslně se zmiňuji o dětském dnu, neboť na jeho přípravách a organizaci
se podílelo mnoho dobrovolníků, kterým bych chtěla touto cestou poděkovat.
Byli to: Monika Pouchlá, Tereza Patočková, Vojta Švancara, Kristýna Lysoňková,
Karolína Čechová, Jakub Juračka, Sabina Špičková, Kristýna Obršlíková, Mirka
Lysoňková, Naďa Benešová, Eliška Konečná, Hana Konečná, Gabriela Šlégrová,
Lenka Špičková, Martina Hájková, Martina Nováčková, Andrea Suchánková, Lucie
Chromková, Pavlína Žažová, Ilona Juračková, Petr Khul, Marcela Šrajtlová, Dominika Šiková, Sabina Svobodová, Michal Zubčák, Zdeněk Mattes, Jakub Pessl
a členové SDH Zbýšov. Přípravy patřily k těm náročnějším, hlavně proto, že mnozí
organizátoři překonávali úmorné vedro v kostýmech tipu Eskymák apod. Zkuste
mít na sobě při teplotních třícítkách čtyři hodiny kožich klokana, usmívat se na děti
a ještě skákat v pytli!
Děti si tak mohly v jeden jediný den zazávodit na všem, co má kolečka a prolítnout se po světě, konkrétně se podívat do Spojených arabských emirátů, Číny,
Peru, Keni, USA, Itálie, Austrálie, Ruska, Japonska, Anglie, Egypta, Řecka, Španělska, Norska, Antarktidy, Brazílie, na Hawai a vrátit se do České republiky, odkud
si každý odnesl zaslouženou odměnu.
Při našich aktivitách bychom se bez odměn, různých atrakcí a sladkostí, které
velice rádi rozdělujeme, neobešli. Těší nás, že nás navštěvují nejen místní děti,
ale zavítají k nám i děti ze širokého okolí. Možnost odměnit je máme díky štědrým
sponzorům, kterými tentokrát byli:
Martin Všetečka, Elektro Nekuža, Elektro Morávek, Dur plus s.r.o., fa Ryšavý,
KTS Ekologie, Jiří Kliner, Ing. Tomáš Ludva, skupina ČEZ, Martina Nováčková,
Zdeněk Kratochvíl, Ladislav Polák a především Město Zbýšov.
Moc děkujeme!!!!!
V letních měsících si především odpočiňte, naberte síly a jen ve zkratce přijměte naše pozvání:
12. 7. letní noc se skupinou F. K. MUSIC – pořádá paní Klára Freiwaldová
27. 7. večerní koupání + letní kino „Probudím se včera“
3. 8. letní noc – pořádá SDH Zbýšov
17. 8. výstava veteránů + burza – pořádá pan Jiří Urbánek
31. 8. letní noc – pořádá SDH Zbýšov
7. 9. Zbýšovský drak – pořádá pan Jaroslav Kubálek
8. 9. pohádkový les „S permoníkem do pohádky“
19.–22. 9. výstava kreativity a ručních prací
34
Dále máte možnost v předprodeji zakoupit vstupenky na představení Michala
Nesvadby „Michalovi mazlíčci“, na představení divadelní společnosti Jany Šulcové
„Velký holky nepláčou“ a na Vánoční speciál skupiny Screamers.
Pěkné léto plné sluníčka a dobré nálady!
Martina Švancarová
3. dubna pobavil při besedě reportér Josef Klíma přítomné nejen zajímavým povídáním
Foto Monika Vejvodová
V sobotu 8. června patřil areál zbýšovského
koupaliště dětem.
35
Místní i přespolní děti se velmi dobře bavily, k úspěchu akce přispělo i krásné počasí
Dobrovolníci v kostýmech umožnili dětem oslavit jejich svátek
i cestou po světě
Foto Petra Horáčková
36
ZUŠ Oslavany pobočka Zbýšov www.zusoslavany.cz
Brány školního roku 2012/2013 se již definitivně zavřely.
Přesto bych se ráda ohlédla za posledními dvěma měsíci.
V květnu a červnu se konala absolventská vystoupení.
Celkem 30 absolventů zakončilo I. nebo II. stupeň studia na
základní umělecké škole. V hudebním oboru se představilo
18 žáků, kteří svými výkony potěšili publikum na koncertech
v sále školy, v Dělnickém domě a v zámecké kapli. Výstava absolventských prací sedmi výtvarníků proběhla v prostorách MěÚ Oslavany
a Retro kavárny ve Zbýšově. Absolventky tanečnice bylo možno vidět i s ostatními
žáky tanečního oboru na Velkém vystoupení v Dělnickém domě. Na programu se
nemalou měrou podíleli žáci tanečního oboru z Klobouk u Brna.
Na půdě ZŠ Oslavany se uskutečnila vernisáž a výstava prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ Oslavany s názvem Člověk a móda. Akce byla slavnostně zahájena
malým hudebním číslem našich bubeníků a módní přehlídkou. Pod vedením p.
uč. Dany Fialové se představili ve svých modelech sami autoři, chlapci i děvčata.
Přehlídka i celá výstava měla velmi příznivý ohlas. Na vstupním schodišti školy
byla pro hosty výstavy připravena malá bubenická dílna, o kterou se postarali žáci
oddělení bicích nástrojů. Malí i větší návštěvníci měli možnost si zahrát na bicí
soupravu.
V prvním červnovém týdnu proběhl koncert v Dělnickém domě, na jehož programu se podíleli naši nejmladší žáci. Vystoupili malé tanečnice, zpěváci, žáci
literárně dramatického oboru předvedli pohádku Otesánkovy narozeniny. Na akci
spoluúčinkovaly děti z MŠ Duha.
Konec června patřil již tradičně Dni hudby, který naše škola pořádala ve spolupráci s KIS Oslavany. Na mnoha místech zámku byly rozmístěny skupinky žáků se
svými učiteli. Průvodce si vyzvedl návštěvníky u zámecké brány, postupně pak zavedl posluchače do různých zámeckých prostor. V parku jsme si mohli vyslechnout
bubenické seskupení DRUM BAND s Janou Dobrovolnou. V zámecké kapli jsme
se zastavili u tónů smyčcových nástrojů. Představil se zde Oslavanský komorní
orchestr, který řídí Yveta Puškášová. Ve vinárně nás příjemně naladil Kytarový
soubor pod vedením Filipa Lukáška. V salonku v pravém křídle zámku společně
vystoupily dva soubory. Smyčcový komorní soubor Melody strings s Lenkou Zouharovou a Flétnový soubor Terezy Tomáškové. Hudební putování po oslavanském
zámku zakončily ukázky z muzikálu Král zbojníků na zadním nádvoří, který se
svými žáky nastudoval Tomáš Pavlík.
Chci poděkovat všem žákům a jejich rodičům za výbornou spolupráci v celém
školním roce a popřát příjemné prázdninové dny.
Marta Dohnalová
37
Záběry z muzikálu Král zbojníků
38
Velké taneční vystoupení
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ – Člověk a moda
39
Vítání občánků
V sobotu 4. května 2013 přišli na MěÚ Zbýšov rodiče se svými ratolestmi, aby
společně s vedením města přivítali jejich děťátka – největší dar, jaký kdy mohli
dostat – mezi nejmladší občánky naší obce.
Jsou to:
Eliška Pospíšilová
Nikolas Sova
Eliška Vyskotová
Natálie Sovová
Karolína Krčálová
Patrik Čurda
Andrea Vasić
Tomáš Mohelský
Anežka Vejrostová
Monika Nečasová
Zdeněk Pavlík
Denisa Bojanovská
Vojtěch Bártl
Nela Hubertová
Ladislav Tkáč
Dita Sedláková
Isabela Steinochová
Mikuláš Šedrla
Vojtěch Procházka
Eliška Kozlová
Agáta Filová
Dorota Drápalová
Veronika Kuncová
Těmito dětmi přibyli do naší společnosti noví občané. Ještě hodně vody uteče,
než se naučí všemu, co správný muž či žena mají vědět a umět. Hodně bude záležet na rodičích, jak své dítě povedou, kolik mu dají pocítit lásky, čemu všemu ho
naučí a jak nároční k němu budou. Toto a ještě mnoho dalších okolností rozhodne,
jaký to bude člověk. Zda bude ve svém životě šťasten a zda bude zdrojem dalšího
štěstí a hrdosti i pro své rodiče.
40
Vážení rodiče, nezapomínejte, že od prvních chvil vás pozorují dvě bystré
a vnímavé oči, které budou napodobovat vše, co u vás uvidí či co od vás uslyší.
Budete-li mít někdy pocit, že vaše dítě je ještě malé a že nemůže mít ze všeho
rozum, mýlíte se. Mnoho podnětů si už od těchto chvil natrvalo ukládá do paměti.
Milujte své děti, ale v jejich zájmu si uchovávejte autoritu.
41
Dítě přináší kromě jiného na tento svět hodnotu, na niž rodiče často zapomínají
- věčnost. Ve svých dětech každý z nás žije dál. Životy našich dětí jsou pokračováním životů našich a našich předchůdců. Tento nekonečný řetěz generací se
nemusí nikdy uzavřít, pokud svět bude rozumný a klidný. Pokud i rodiny přispějí
k tomu, aby děti žily v Iásce a harmonii a byly vychovávány v hluboké úctě ke
svému okolí.
42
Den vítání občánků je významným předělem v životě rodičů. Tyto slavnostní
chvíle jsou příležitostí uvědomit si a převzít plně odpovědnost nejen za sebe a svého partnera, ale i za své stále ještě bezbranné dítě.
43
Přejeme si, aby rodiče ze svých dětí vychovali řádné, pracovité a poctivé občany, kteří budou milovat svůj rodný kraj i svou vlast.
44
Rodičům nových občánků přejeme hodně zdraví, pohody a radosti, aby po celý
život byli hrdi na své děti. Dětem pak, aby navždy milovaly své táty a maminky
a aby šťastně vykročily do života, který na ně čeká.
Text Anna Zahradníčková, foto Jaroslav Kočí
45
Vzpomínka
Dne 3. května 2013 uplynul rok od chvíle, kdy nás navždy
opustil
pan František Ševčík.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají manželka
a synové s rodinami.
Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 29. června jsme si připomněli smutné první výročí úmrtí milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka
pana Zdeňka Kučery.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a dcera s celou rodinou.
Dne 30. června 2013 uplynulo smutných pět let od úmrtí
pana Václava Papeže,
dne 22. září si připomeneme jeho nedožité osmdesáté
narozeniny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Družka Františka a sestry s rodinami
46
Dne 2. července 2013 by se dožil 100 let
pan František Večeřa,
dlouholetý pracovník RUD Zbýšov
a promítač místního kina.
Dne 25. září tohoto roku by se dožila 98 let
paní Františka Večeřová.
23. července 2013 jsme si připomněli smutné desáté výročí úmrtí jejich syna
pana Františka Večeři mladšího,
člena místních kapel.
Kdo jste znali, věnujte jim tichou vzpomínku.
Vzpomínají bratři Lubomír a Miloslav s rodinami.
Dne 18. července jsme vzpomněli nedožitého 100letého
výročí narození
pana Karla Nezbedy.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Anna a dcery Miroslava a Hana s rodinami.
47
Dne 25. července 2013 jsme si připomněli nedožité
70. narozeniny
pana Františka Mojžíše
a 4. září vzpomeneme páté výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka,
dcery s rodinami a kamarádi.
Dne 19. srpna tohoto roku uplyne 15 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil
pan Mojmír Vít.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Dne 26. srpna 2013 uplyne rok ode dne, kdy zemřela
paní Zdeňka Vavříková.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají
dcery Zdeňka a Blanka s celou rodinou.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
48
Odešla tak tiše,
jako když hvězda padá,
zůstala jen bolest,
která neuvadá.
Čas utíká a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v našich srdcích žijí dál.
Zapalte svíce, kdož jste ji znali,
za krásné chvíle, které jsme s ní prožívali.
Dne 24. srpna uplyne rok ode dne, kdy nás náhle opustila naše drahá
maminka, babička a prababička
paní Marie Musilová.
S úctou a láskou stále vzpomínají dcery Mirka a Magda
a synové Karel a Milan s rodinami.
Na věčné téma
Květen Zdena Kopáčková
Zdá se už všechno napsáno.
Zdá se už všechno vyznáno.
Přátelství, láska, nenávist.
Jen nepopsaný zbývá list.
Stisk ruky, dech políbení,
úsměvu svit. Pohlazení
hájí si v jeho srdci kout,
kde může láska spočinout.
Jdou s dobou lidé rozumní,
sny plní si své konzumní,
ke štěstí jim zcela stačí
dialogy s počítači.
Milé jsou její podoby
a duši krásou ozdobí
cit nezištný, ušlechtilý,
o nějž jsme se rozdělili
s lidmi, nebem nebo zemí
a s přírodou smysly všemi.
Má nezaměnitelný hlas
a vzhůru k slunci pozvedá nás
l á s k a.
Není si však tím každý jist.
Jak člověk musí pít i jíst,
tak nesvědčí mu samota.
Touží po darech života.
49
1150. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu
Císař a král Karel IV. s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic prohlásili soluňské
bratry Cyrila a Metoděje za patrony zemí Koruny české.
V tomto roce si připomínáme 1150. výročí příchodu bratrů Cyrila a Metoděje
na Moravu.
K tomuto výročí uspořádala oslavanská farnost 8. května 2013 pouť na Velehrad.
Také naši předkové pořádali na Velehrad poutě a putovali pěšky. Dochovala se
nám písemná vzpomínka na takovouto pouť, která se konala před 150 léty, tedy při
příležitosti 1000. výročí příchodu soluňských bratrů na Moravu. Dokládá to zápis
v „Památkách obce Zbejšova“, kterou sepsal Antonín Honl, pozdější ředitel innerberských dolů, které před tím patřily oslavanským těžařům Müllerům.
Antonín Honl zapsal:
„Roku 1863 – v památný to rok tisícileté slavnosti zavedení křesťanství na Moravě – putovali společně p. řiditel František Müller se svými a šichtmistr Honl s horníky
Lásky Boží na památný Velehrad, kde slyšeli biskupa hraběte Schafgotsche poprvé
česky kázati. Pro velký nával lidstva poutnického museli nadřečení dva mužové
v jedné zahradě na lavici a beze spánku přenocovati, čili dlouhou noc přečkati, an
ani v hostinci, ani v privátním domě místečka prázdného k přenocování nebylo.“
Co se před tolika stoletími stalo. Čtěte - téměř neuvěřitelné.
V roce 862 kníže Velké Moravy Rastislav vyslal poselstvo k byzantskému císaři
s prosbou o vyslání duchovních, kteří by dokázali ve Velkomoravské říši vést bohoslužby v slovanské řeči. Před tím vypudil ze země latinsky mluvící kněze, protože
se obával politického a náboženského vlivu německých kněží.
Byzantský císař Michael III. prosbě vyhověl a na Moravu byli vysláni bratři
Konstantin a Metoděj ze Soluně, což bylo centrum Byzantské říše. Mladší z bratrů Konstantin vystudoval theologii, filosofii a literaturu v Konstantinopoli, kde byl
profesorem. Až před svojí smrtí přijal řeholní jméno Cyril. Metoděj byl zpočátku
byzantským státním úředníkem, pak mnichem a nakonec prvním moravsko-panonským arcibiskupem.
Před odchodem na misii na Moravu Konstantin sestavil pro slovanský jazyk
nové písmo – hlaholici (nezaměňovat s cyrilicí – staroslověnským církevním jazykem vzniklým v 9. století v Makedonii a Bulharsku) a spolu s bratrem přeložili do
staroslověnštiny liturgické knihy pro bohoslužby ve slovanské řeči.
Na Velkou Moravu přišli v roce 863. Ihned zahájili kázání i vyučování ve staroslověnštině a měli zde velké úspěchy. Jenže rok na to napadl Ludvík II. Němec
Velkomoravskou říši, kníže Rostislav byl poražen na Děvíně a donucen přiznat
vazalství vůči Východofranské říši a umožnit návrat latinských kněží. Došlo ke
sporům o vedení bohoslužeb v latině či staroslověnštině.
V roce 867 se oba bratři vydali do Říma, kde se chystali obhájit nepovolený
slovanský jazyk. To se Konstantinovi podařilo a počátkem roku 868 byla staroslověnština slavnostně povolena jako řeč bohoslužebná. V Římě se bratři zdrželi do
roku 869, kdy Konstantin onemocněl a 14. 2. 869 ve věku 42 let zemřel. Těsně
před svou smrtí vstoupil v Římě do kláštera a přijal řeholní jméno Cyril. Jeho ostatky jsou dodnes uchovány v bazilice sv. Klimenta v Římě.
50
V tom samém roce 869 byl jeho bratr Metoděj jmenován papežem Hadriánem
II. prvním moravským arcibiskupem. Tím byli zkráceni na pravomocích bavorští
biskupové, odpůrci slovanské liturgie. Metoděj se tedy vracel na Moravu jako
arcibiskup s papežskou bulou, kde bylo jednoznačně stanoveno, že země knížat
Rostislava, Svatopluka a Kocela náleží pod správu římského stolce.
V té době Rostislav pověřil panováním nad Nitranským knížectvím, které bylo
součástí Velkomoravské říše, synovce Rostislava. Ten ho zradil a v roce 870 se
spojil s východofranskou říší, Rostislava zajal a vydal Frankům. Rostislav byl oslepen a uvězněn v bavorském klášteře, snad v Řezně, kde zanedlouho zemřel. Za
této situace se vracel Metoděj zpět na Moravu. Zřejmě ještě během své cesty byl
zajat Franky a v roce 870 byl s ním v Řezně zahájen proces. Byl sesazen a odsouzen na doživotí. Pak byl v bavorské klášterní pevnosti v Ellwangen n. Reichenau
tajně bavorskými biskupy vězněn v otevřené jámě dva a půl roku. Osvobozen byl
papežem Janem VIII. A znovu dosazen do čela arcidiacéze v roce 873. Tehdy se
ujal správy všech chrámů a kleriků ve všech moravských městech.
Intriky však tehdy byly nekonečné. Svatopluk, který vydal Frankům strýce Rostislava, vládl Moravě krátce, brzy byl zajat a uvězněn Franky, r. 871 propuštěn a vyslán v čele franského vojska potlačit povstání Moravanů v čele se Slavomírem. Před
starým Rostislavovým městem však Svatopluk nechal Franky budovat tábor a tajně
přešel na stranu Moravanů. Přepadl se Slavomírovým vojskem Franky a zničil je. Po
této jejich drtivé porážce převzal říši a po dalších porážkách Franků v r. 872 úplně
osamostatnil zemi a začal spolupracovat s Metodějem a šířit křesťanství.
V roce 874 uzavřel Svatopluk s Franky mír. V roce 879 byl Metoděj znovu
obviněn z kacířství a poslán do Říma. Zde dokázal obhájit používání staroslověnštiny a papež staroslověnskou liturgii opět schválil bulou, ovšem s podmínkou, že
epištola a evangelium musí být čteny nejdříve v latině a až po té ve staroslověnštině. Na žádost knížete Svatopluka, který byl smířený s Franky, se kterými uzavřel
v roce 874 mír, byl jmenován nitranským biskupem německý kněz Wiching. Ten při
zpáteční cestě od papeže z Říma předběhl Metoděje, vracejícího se také z Říma
s papežskou bulou a Svatoplukovi podstrčil zfalšovanou listinu, podle které byl
papežem Metoděj sesazen. Podvod byl odhalen, ale za rok Wiching opět zfalšoval
dopis papeže proti Metodějovi, což opět bylo odhaleno, papež v březnu 881 popřel
, že by takový dopis napsal a vyjádřil Metodějovi plnou podporu. Po krátké cestě
do Řecka na přání císaře Basileia I. byl Metoděj v roce 884 již zpět na Moravě,
kde přes veškerá omezení a intriky franckých kněží budoval slovanskou církevní
tradici jako novou a nezávislou kulturní entitu. Dokončil překlad bible a pro velkomoravské potřeby upravil zákoník. Ještě krátce před svou smrtí sesadil Wichinga
z biskupské funkce a to do té doby, dokud se Wiching nepodřídí jeho autoritě. Ten
však znovu intrikoval a na jeho udání nově ustavený papež Hadrián III. slovanskou
liturgii zakázal a nařídil, aby moravští kněží, pokud se nepodřídí, byli vypuzeni ze
země. Těžce nemocný Metoděj jmenoval svým nástupcem Slovana Gorazda. Dne
6. dubna 885 ve věku 72 let Metoděj zemřel. Po jeho smrti intrikami s Římem, jak
je uváděno, s brutalitou, které byl schopen jen málokterý z tehdejších duchovních
hodnostářů, se podařilo Wichingovi, aby byl ustanoven Metodějovým nástupcem
jako moravský biskup. Gorazd byl vsazen s mnoha jinými do žaláře. Dál se o něm
zprávy nedochovaly. Potom na dvě stě staroslověnsky vzdělaných kněží a mnichů
bylo doslova v okovech vyvedeno ze země, protože odmítli vzdát se Metodějova
51
učení. Někteří našli útočiště v Čechách, Polsku a v Bulharsku. Z Moravy se začala
slovanská církevní vzdělanost šířit do Čech a zřejmě i do Polska.
Historici a archeologové, kteří se snažili najít Metodějův hrob, se drželi vzácné
dochované písemné památky o smrti Metoděje. Podle ní byl pochován ve velkém
chrámu moravském, po levé straně ve stěně za oltářem. Tolik vzdálená historie.
V roce 1957 objevil profesor Josef Poulík vedle vnitřní zdi trojlodní baziliky v Mikulčicích místo, které podle některých historiků patří Metodějovi. Všechny předměty, které zde nalezli, dosvědčují, že zde pochovaný patřil k nejvyšší společenské
vrstvě Velké Moravy. Ale počátkem srpna 1963 objevil vedoucí tehdejšího archeologického výzkumu v Uherském Hradišti Vilém Hrubý ve zdi velkomoravského
kostela na Velehradě hrobové dutiny z vnější strany uzavřené přizdívkami. Jedna
z nich odpovídá poloze možného hrobu Metoděje. Hrob však byl prázdný. Po uzavření klatby na Metoděje, byl krátce po smrti z hrobu neznámo kam přemístěn.
Prameny: Internet a Encyklopedie Universum
Jarmila Plchová
Ze života zbýšovské farnosti
Svěcení sousoší sv. Cyrila a Metoděje ve Zbýšově
Z podnětu dlouholetého místního faráře konsistorního rady Vojtěcha Koudelky
byla na jaře roku 1944 postavena jediná socha v katastru obce Zbýšova, sousoší
sv. Cyrila a Metoděje po levé straně kostela.
Dílo akademického sochaře Fabiana z Brna je z pískovce a vyžádalo si 96 560
Kč, které byly získány veřejnou občanskou sbírkou, v níž se vybralo 109 093 Kč.
Socha byla do termínu 5. července 1944, svátku Cyrila a Metoděje, hotova,
vysvěcena však nebyla. Tehdejší pan farář svěcení odmítl pro rozdílnost mezi
reálným provedením, které považoval za méně kvalitní a zmenšenou předlohou.
Světila se až o rok později v roce 1945 po skončení druhé světové války. Přítomna
byla široká veřejnost. Za všeobecného nadšení byly proneseny vzletné projevy,
které odpovídaly náladám ve svobodné Československé republice.
Na sousoší se objevil nápis: „Našim mučedníkům.“ Sousoší bylo v dalších
letech vandaly poničeno, v 90. letech minulého století zrestaurováno panem Václavem Šumberou nákladem města.
Tehdejší kronikář obce pan Václav Horák k události jen krátce uvedl: „5. července 1945 byly slavnostně vysvěceny sochy sv. Cyrila a Metoděje. Tím byla založena
druhá pouť ve Zbýšově.
V roce 2012 bylo sousoší díky finančnímu přispění města nákladem 58 000 Kč
opraveno akademickým sochařem Petrem Jedličkou z Troubska.
Slavnostní svěcení provedl po poutní mši svaté v den svátku sv. Cyrila a Metoděje, apoštolů Slovanů a spolupatronů Evropy, v pátek 5. července 2013 P. Mgr.
Petr Hošek.
Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za nás!
Text Jiřina Rausová, Anna Zahradníčková, fotografie Margita Matoušková
52
Sousoší sv. Cyrila a Metoděje, opravené u příležitosti 1 150. výročí jejich příchodu na Velkou
Moravu, požehnal 5. 7. 2013 P. Petr Hošek.
53
Svěcení proběhlo po skončení poutní mše svaté za účasti věřících ze Zbýšova i okolí. Zazpíval chrámový sbor Spojené farnosti vedený Martinem Leščinským.
Desatero ukazatelů lidských cest: Já jsem Pán, tvůj Bůh!
1. Nebudeš mít jiné bohy!
Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani strašidel, ani osudu. Já chci
být tvým pomocníkem: drž se mne a budeš svobodný.
54
Nebudeš si mne zpodobňovat! Nemusíš si o mně dát nic namlouvat od těch, kdo
o mně moc mluví a předstírají, že vědí, jaký jsem. Já chci být tvým učitelem ve
svém Synu: drž se jeho slov a budeš žít v pravdě.
2. Nebudeš zneužívat mého jména!
Nemusíš mne mnohým modlením a zbožnými úkony donucovat, abych ti pomohl.
Já jsem tvůj přítel – a zcela dobrovolně: drž se mne a budeš žít pokojně.
3. Budeš zachovávat den odpočinku!
Nemusíš se uštvat k smrti prací, neustálým strachem, že něco někde zmeškáš. Já
tě chci vést světlem svého Ducha: Drž se mne a budeš žít zdravě.
4. Budeš ctít otce a matku!
Věř, je to nakonec únavný život, stále se bouřit proti rodičům, proti učitelům, proti
pořádkům života. Stálá vzpoura zotročuje stejně jako slepá poslušnost. Ty tak žít
nemusíš. Já chci být tvým nebeským Otcem: drž se mne a budeš žít ve svorné
lásce.
5. Nebudeš zabíjet!
Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovně předstihnout,
osobně vyřídit, aby tě nepředstihli oni.
Já chci být tvým ochráncem: drž se mne a budeš žít beze strachu.
6. Nebudeš cizoložit!
Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami nezralé a příživnické lásky připravil o radost z lásky pravé. Já chci být dárcem tvého štěstí: drž se mne a naučíš se milovat
krásně a věrně.
7. Nebudeš krást!
Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Ať okrádáš bližního nebo stát,
dopadne to vždy stejně: co získáš na majetku, ztratíš na klidné mysli. Já chci být
tvým živitelem: drž se mne a poznáš, že větší radost je dávat než brát.
8. Nebudeš lhát!
Nemusíš se zaplétat do lži, abys zakryl své slabosti. Lež plodí nedůvěru a ta dělá
ze spolužití peklo. Já, tvůj Bůh, mám k tobě důvěru: drž se mne, naučíš se důvěřovat a budeš sám důvěryhodný.
9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního!
Nemusíš zatěžovat svůj život dychtěním po kradené lásce, která působí rozvraty.
Já, tvůj Bůh, ti dávám lásku ryzí: drž se mne a poznáš lásku obšťastňující.
10. Nebudeš závistivý ani chamtivý!
Nemusíš se užírat závistí k druhým. Zbavil by ses tak radosti z vlastního. Já, tvůj
Bůh, ti dávám dobré dary: drž se mne a naučíš se žít spokojeně.
Zpracováno podle: E. Lang: Die zehn grossen Freiheiten; Simajchl Ladislav, Desatero Božích přikázání. Vybraly Anna Zahradníčková, Františka Čiháčková
55
Příchod věrozvěstů na Velkou Moravu
V letošním roce 2013 si připomínáme výročí 1150 roků od
příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Bylo
to roku 863, kdy se na byzantského císaře Michaela III (840867) obrací poselstvo knížete Rostislava (+870) z Velkomoravské říše s prosbou, aby k nám poslal takového muže, který by
nám pořídil všechnu spravedlnost. Vždyť doposud k nám přišlo
již mnoho křesťanských učitelů z Vlach, z Řecka a z Němec, kteří nás rozličně
učili. Vždyť my, Slované, jsme lid prostý a nemáme, kdo by nás vedl k pravdě a její
smysl nám vyložil. Císař Michael jistě vytušil svou příležitost jak rozšířit zahraniční
vliv své říše. Proto pověřuje učeného teologa Konstantina (826-869), kterému přísluší titul filozofa a jeho bratra Metoděje (813-885), obratného diplomata, na cestu
k nám. Oba pocházejí ze Soluně, kde žije mnoho Slovanů, a je tedy předpoklad, že
budou rozumět jejich jazyku. Konstantin pak s použitím písmen z řečtiny a hebrejštiny vytváří tzv. hlaholici a do staroslověnštiny překládá části evangelií, liturgické
texty a soudní zákony. Po čtyřech letech, když věrozvěstové vysvětili na Moravě
své žáky na kněze, chtěli se oba odebrat do Byzance. Cestou do Benátek, kde se
chtěli nalodit, se k nim dostala zpráva, že byl jejich příznivec - císař Michael zavražděn. Proto dávají přednost pozvání papeže Mikuláše I.(+867) do Říma. Když
ale do bran Říma dojdou, papež zemřel. Naštěstí si nového papeže Hadriana II nakloní přinesením ostatků sv. Klementa, získaných na své misii od Chazarů. Papež
schvaluje slovanskou liturgii, která byla trnem v oku německým biskupům, kteří
trvají na liturgických jazycích latině a řečtině. Konstantin pak zůstává v římském
klášteře, kde přijímá jméno Cyril a v roce 869 zde umírá. Metoděje papež jmenuje
arcibiskupem pro Moravu a Panonii. Metoděj však byl při cestě do Panonie ke slovanskému knížeti Kocelovi (833-876)na příkaz pásovského biskupa Hermanricha
zajat a uvězněn v klášteře ve Švábsku. Teprve po třech letech byl na papežův
nátlak propuštěn a odešel na Moravu. V té době kníže Rostislav (+87O) umírá a na
knížecí Velkomoravský stolec usedá jeho synovec Svatopluk. Morava oprávněně
získává přívlastek „Velká“ a knížeti Svatoplukovi, jehož říše nyní zahrnuje mimo
Moravu i Čechy, připadá část Polska, celé Maďarsko a část Srbska. Velká Morava
však není tak pevnou říší, jak by se podle vojenských a diplomatických úspěchů
knížete Svatopluka zdálo. Náboženské konflikty mezi Římem a Byzancií se promítají i do Metodějova arcibiskupství na Moravě a Panonii. Nový papež Štěpán odsuzuje slovanskou liturgii a Metodějovi vytýká hlásání byzantských bludů. V těchto
církevních hádkách však sv. Metoděj 6. dubna 885 umírá. A tak zatímco ostatky sv.
Konstantina-Cyrila odpočívají v římské bazilice San Clemente, hrob sv. Metoděje
dodnes hledají archeologové marně. Sv. Metoděj měl být pochován v kostele na
výšině Na Sadech u Uherského Hradiště. Avšak ani zde, ani na akropoli hradiště
u Mikulčic nebyly jeho ostatky nalezeny. Profesor archeologie Josef Poulík předpokládá, že tělo sv. Metoděje dali buď kníže Svatopluk nebo franský biskup Wiching
dodatečně odstranit. Na Velehradě se každoročně koná v červenci za velké účasti
věřících slavná bohoslužba. Také v našem městě Zbýšově byla jako projev úcty
k těmto věrozvěstům postavena socha, na jejímž podstavci je vytesán nápis „Našim mučedníkům v létech 1938–1945“.
Jaroslav Nevřiva
56
ZO SPCCH Zbýšov
Odpovídáme na dotazy občanů (Z Právní poradny SONS Praha – zpracoval Jan
Kozel)
Dotaz: „Opravňuje mě parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením k bezplatnému užívání dálnic? Musím platit na parkovištích, i když jsem
držitelem parkovacího průkazu?“
Toto jsou velmi typické dotazy, s nimiž se na nás klienti obracejí v souvislosti
s oprávněními, která přináší svým držitelům parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Pojďme si tedy vysvětlit, jak to s parkováním a dálnicemi je.
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením je upraven v ustanovení
§ 67 zákona o silničním provozu (z. č. 361/2000 Sb., v platném znění). Na tento
průkaz mají nárok držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Jen pro zajímavost upozorňuji
na skutečnost, že držitelé průkazu ZTP, kteří jsou postiženi úplnou či praktickou
hluchotou, používají pro účel označení svého vozidla odlišnou značku „O 2“, parkovací průkaz najdeme pod označením O 7.
Vzhled průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou, zkráceně mu budeme nadále říkat parkovací průkaz) je upraven ve
vyhlášce č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Parkovací průkaz je zalaminovaný, obdélníkového tvaru, o rozměrech 106 x 148 mm, na zadní straně je
fotografie jeho držitele, obsahuje jméno a příjmení, číslo dokladu, datum platnosti.
Na rozdíl od většiny záležitostí souvisejících se zdravotním postižením se o tento
průkaz nežádá na Úřadu práce, ale na dle bydliště žadatele příslušném obecním
úřadu obce s rozšířenou působností.
K čemu parkovací průkaz svého držitele opravňuje?
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně
potřebnou dodržovat zákaz stání, a to ani na místech, kde obecně zákaz stání
platí, ani tam, kde je vyznačen příslušnou dopravní značkou. Přitom však takové
vozidlo nesmí ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. A dále, opět v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, může vozidlo
s držitelem parkovacího průkazu vjíždět i tam, kde je značka „zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „jen zásobování“, „mimo zásobování“, „jen dopravní
obsluha“ a „mimo dopravní obsluhy“. Za stejných podmínek, tedy v jednotlivém
případě, a je-li to naléhavě nutné, mohou držitelé parkovacího průkazu projet i oblastmi označenými jako „pěší zóna“. Další výhoda pro vozidla s držitelem parkovacího průkazu vyplývá z omezení všech ostatních, kteří parkovací průkaz nemají; ti
totiž nesmějí stát ani zastavit na parkovacích místech, která jsou vyhrazena právě
vozidlům přepravujícím osobu s těžkým zdravotním postižením.
A poslední výhodou, jež je s držením parkovacího průkazu v České republice
spojena, je možnost zažádat o vyhrazené parkoviště v místě, kde osoba se zdravotním postižením bydlí. Příslušný silniční úřad žádost posoudí a vydá souhlasné
či zamítavé rozhodnutí.
Na tomto místě je třeba ještě zdůraznit, že používat parkovací průkaz je možné jen tehdy, je-li ve vozidle skutečně osoba, které byl parkovací průkaz vydán.
Tato osoba je povinna na výzvu policisty či strážníka obecní policie prokázat, že
57
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, na základě kterého jí byl parkovací průkaz
vydán. Znamená to tedy, že při žádosti o parkovací průkaz se poznamenává číslo
konkrétního průkazu ZTP nebo ZTP/P do spisu.
Teď si možná říkáte: „A kde je ta možnost bezplatného užívání dálnic“? Úpravu
osvobození od poplatku za užívání zpoplatněných komunikací však upravuje úplně
jiný právní předpis. Jde o zákon o pozemních komunikacích (z. č. 13/1997 Sb., ve
znění pozdějších předpisů). Osvobození od zpoplatněného užívání komunikací
není vázáno na parkovací průkaz, ale toliko na samotný průkaz osoby se zdravotním postižením, tedy ZTP a ZTP/P. Ale pozor, osvobození je v ustanovení § 20a
odst. 1 písm. h) upraveno takto: Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní
komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo
praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového
vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Obvykle je tedy striktně
vyžadována přítomnost zdravotně postižené osoby ve vozidle. Na webové stránce
Ministerstva dopravy je však uvedeno, že:
„nad rámec zákona bylo dohodnuto s Policejním prezidiem České republiky
a Celní správou ČR, že policisté a celníci při kontrolách nebudou pokutovat řidiče
motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém
zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede
nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem
tohoto zařízení. V ostatních případech musíte použít komunikaci nepodléhající
zpoplatnění, anebo opatřit motorové vozidlo krátkodobým dálničním kupónem
(např. měsíční či desetidenní).“
Zdroj:
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Silnice+dalnice+mosty/
ZPOPLATNENI_PK/VYJIMKY_ZE_ZPOPLATNENI/Vyjimky_ze_zpoplatneni.htm
Na tomto místě však čtenáře musím upozornit, že jde o text, který je na webu
ministerstva již po dlouhou dobu a nebyl nijak aktualizován. S uplatňováním této
výjimky ze zákona by to mohlo být dosti složité.
A konečně se dostávám ke zodpovězení druhého dotazu z úvodu článku. Na
parkovištích, kde je parkování zpoplatněno, nemají držitelé parkovacích průkazů
nárok na osvobození či slevu z poplatku. Takovýto benefit může dobrovolně zavést
provozovatel parkoviště, ale je to jen otázkou jeho dobré vůle. Parkovací průkaz
není primárně určen k osvobození od poplatků za parkování, spíše jde o zaručení
možnosti vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením, a to zejména ve veřejných prostorách.
Výhodou parkovacího průkazu je jeho harmonizace v rámci Evropské unie.
Průkaz vydaný v jakémkoliv členském státu EU bude platný i na území jiného
členského státu, ovšem oprávnění z něj pro držitele plynoucí se vždy řídí legislativou státu, na jehož území jsou realizována. Ptají-li se nás tedy občas klienti, zda
mohou na svůj parkovací průkaz bezplatně užívat dálnice v jiné evropské zemi,
lze téměř s jistotou říci, že nikoliv. Pokud je mi známo, v žádném státu EU není
bezplatné užívání dálnic nebo jiných zpoplatněných komunikací vázáno na držení
parkovacího průkazu. Ostatně, jak jsme si výše ukázali, není tomu tak ani u nás.
58
Dotaz: „Může mi můj příspěvek na péči zhoršit situaci při žádosti o jiné
sociální dávky? Musí ten, kdo o mě pečuje a já mu za péči platím z příspěvku
na péči, tento příjem danit?“
Začněme odpovědí na druhý dotaz. V zákoně o daních z příjmů (z. č. 586/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů) jsou v ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) mezi příjmy osvobozenými od daně uvedeny tyto:
„i) dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby, dávky
státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
příspěvky z veřejných rozpočtů a státní dávky (příspěvky) upravené zvláštními
předpisy nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodu
péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče
vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona o sociálních službách; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně
měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se
IV. stupněm závislosti...“
Z toho tedy vyplývá, že příspěvek na péči nemusí danit ani oprávněná osoba
ani ten, kdo péči poskytuje, výjimkou je případ, kdy péči poskytuje neregistrovaný
poskytovatel sociálních služeb, který není osobou blízkou. V tomto případě je od
daně osvobozena částka do výše 12000 Kč, vše nad tuto částku je třeba danit.
Z praxe všichni víme, že u některých dávek bývá zkoumána příjmová situace
žadatele o dávku, tyto pak nazýváme dávkami testovanými. Takovou dávkou je
např. příspěvek na zvláštní pomůcku s cenou do 24000 Kč, dávky ze systému
státní sociální podpory (tedy příspěvek na bydlení, přídavek na dítě), dávky systému pomoci v hmotné nouzi (zejm. příspěvek na živobytí), a další). Zjednodušeně
řečeno se při posuzování nároku sečtou příjmy žadatele o dávku za určité tzv. rozhodné období a poté se porovnají s určitou částkou, která bývá obvykle nějakým
způsobem navázána na životní minimum. Nás nyní nebude zajímat, při jak vysokých příjmech vzniká či nevzniká na určitou dávku nárok, ale při kterých dávkách
a komu se započítává do posuzovaných příjmů příspěvek na péči.
Začněme s dávkami upravenými v zákonu o pomoci v hmotné nouzi, ostatně
podle tohoto zákona se řídí postup při posuzování příjmů i u jiných dávek, např.
u výše zmíněného příspěvku na zvláštní pomůcku s cenou do 24000 Kč. Pro účely
posouzení nároku na tyto dávky se příspěvek na péči nezapočítává oprávněné
osobě ani fyzické osobě, která pečuje o osobu příspěvek na péči pobírající. Neplatí
to ale v případě, kdy by o osobu oprávněnou pobírat příspěvek na péči pečovala
osoba nepatřící do okruhu společně posuzovaných osob. Takovéto pečující osobě, která (poněkud zjednodušeně řečeno) s oprávněnou osobou nebydlí ani s ní
není v manželském či partnerském svazku, popř. se nejedná o rodiče a nezletilé
nezaopatřené děti, se příjem plynoucí z péče o osobu pobírající příspěvek na péči
započítává.
Jinak je tomu u dávek upravených zákonem o státní sociální podpoře. Zde jde
o tyto dávky: příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a porodné. Zákon obsahuje
taxativní výčet příjmů, které se pro účely těchto dávek započítávají, a příspěvek na
péči ani příjem osoby, která o osobu pobírající příspěvek na péči pečuje, zde není
uveden, proto by se pro výpočet dávek podle tohoto zákona započítávat neměl.
59
Klub malé kopané D. C. Zbýšov
uspořádal dne 27. dubna 2013 pátý ročník turnaje „O velikonočního beránka“.
Turnaje se zúčastnila mužstva Flamengo Zbýšov, Remos Oslavany, Pes stars Zámocníci, FC Lolitky, Vepřové hlavy a Směska Brno. Putovní pohár za první místo
získalo mužstvo Vepřové hlavy. Jako nejlepší střelec byl vyhlášen Marek Nekuža
z týmu Vepřové hlavy. Nejlepším brankářem se stal Dominik Jelínek a nejlepším
hráčem turnaje Jakub Barvíř. Díky dobrému počasí se turnaj vydařil, jak z hlediska
organizace, tak i po stránce napínavé
a bojovné kopané.
Pořadatelé děkují za příspěvky a dary
sponzorům, kterými byli: Město Zbýšov,
pan Dalibor Chatrný, Elektro Milan Nekuža, pan Jaroslav Sklenář, Květinářství
Styl, rybářství pan Libor Slanina, Retro
Kavárna Ing. Tomáš Ludva, pan Jiří Kliner, pan Michal Hlavička, pan Martin Všetečka, pan Oldřich Pospíšil a pan Miloš
Hudec Restaurace stadión.
Klub D. C. Zbýšov
Cena pro vítěze
Vítěz turnaje O velikonočního beránka 2013
60
Dne 20. 4. 2013 pořádal oddíl aerobiku TJ BANÍK ZBÝŠOV
v historii již druhé závody v komerčním dětském aerobiku:
ZBÝŠOVSKÝ POHÁR
Zúčastněné kluby: SKMAA OSTROVAČICE, AEROBIC TEAM OREL BLANSKO,
SVČ ROSICE, RELAX CLUB RÁJEC-JESTŘEBÍ, TJ BANÍK ZBÝŠOV
Soutěžilo se celkem v 6 kategoriích:
0. kategorie (děti narozené 2009+2008)
1. kategorie (děti narozené 2007+2006)
2. kategorie (děti ve věku 8-10 let)
3. kategorie (věk 11-13 let)
4. kategorie (věk 14-18 let)
5. kategorie (rodiče dětem)
prezentér:
Martina Hortová (Zbýšov)
Martina Hortová (Zbýšov)
Martina Hortová (Zbýšov)
Robert Mrkvička (Havlíčkův Brod)
Robert Mrkvička (Havlíčkův Brod)
Lenka Laciná (Oslavany)
ROZHODČÍ:
LENKA LACINÁ (hlavní rozhodčí), LUDMILA A ZUZANA RYŠAVÁ (Fitness Blue
Gym, Brno), NIKOLA HRUBEŠOVÁ (Oslavany), LENKA KOTAČKOVÁ (Zbýšov)
VÝSLEDKY:
0. KATEGORIE - 16 soutěžících (z toho 15 ze Zbýšova)
- oceněni byli všichni soutěžící za krásné cvičení:
Navrátilová Věra, Korsová Sandra, Vejvodová Valerie, Charvátová Natálie, Vespalcová Nicole, Šanderová Gabriela, Fúdorová Eliška, Chupík Antonín, Šlégrová
Linda, Kubišová Klára, Miková Tereza, Horký Hynek, Hort Marek, Vejvodová Julie,
Žaludová Lilly (TJ BANÍK ZBÝŠOV), Lahodová Anna (SKMAA OSTROVAČICE)
1. KATEGORIE – 21 soutěžících (z toho 10 ze Zbýšova)
1. místo: Šenková Aneta (AEROBIC TEAM OREL BLANSKO)
2. místo: Havlíčková Markéta (TJ BANÍK ZBÝŠOV)
3. místo: Drápalová Rozálie (SKMAA OSTROVAČICE)
4. místo: Kytnerová Zuzana (AEROBIC TEAM OREL BLANSKO)
5. místo: Minářová Julie (AEROBIC TEAM OREL BLANSKO)
6. místo: Šťavová Anna (AEROBIC TEAM OREL BLANSKO)
61
2. KATEGORIE – 38 soutěžících (z toho 14 ze Zbýšova)
1. místo: Boušková Veronika (AEROBIC TEAM OREL BLANSKO)
2. místo: Vitvarová Lucie (AEROBIC TEAM OREL BLANSKO)
3. místo: Poláková Anna (RELAX KLUB RÁJEC-JESTŘEBÍ)
4. místo: Morávková Terezie (TJ BANÍK ZBÝŠOV)
5. místo: Sosnarová Michaela (TJ BANÍK ZBÝŠOV)
6. místo: Pokladníková Sabina (AEROBIC TEAM OREL BLANSKO)
3. KATEGORIE – 11 soutěžících (z toho pouze 1 ze Zbýšova)
1. místo: Neklapilová Natálie (SKMAA OSTROVAČICE)
2. místo: Ondráčková Denisa (OSLAVANY)
3. místo: Hvězdová Beata (SKMAA OSTROVAČICE)
4. místo: Pelikán David (SKMAA OSTROVAČICE)
5. místo: Šoltésová Lucie (SVČ ROSICE)
6. místo: Herzánová Anna (SVČ ROSICE)
4. KATEGORIE – 9 soutěžících (z toho 2 ze Zbýšova)
1. místo: Bartoňková Markéta (SKMAA OSTROVAČICE)
2. místo: Ryšánková Dorota (SKMAA OSTROVAČICE)
3. místo: Pokorná Lucie (SKMAA OSTROVAČICE)
4. místo: Minářová Alice (AEROBIC TEAM OREL BLANSKO)
5. místo: Obršlíková Kristýna (TJ BANÍK ZBÝŠOV)
6. místo: Prokešová Mirka (SKMAA OSTROVAČICE)
KATEGORIE RODIČŮ – 12 soutěžících z klubu TJ BANÍK ZBÝŠOV
Zvláštní kategorie pro rodiče – amatéry. Velká motivace pro naše děti - sportovat
přece může celá rodina! Všichni si zaslouží můj obdiv a poděkování za skvělý výkon! Cvičitelka Lenka jim dala pořádně zabrat!
MAMINKY
1. místo: Morávková Petra
2. místo: Zubčáková Miroslava
3. místo: Cendelínová Markéta
TATÍNCI
1. místo: Tlačbaba Jaroslav
2. místo: Navrátil Jiří
3. místo: Miko Petr
Celá akce se zdařila a všichni jsme prožili krásný sportovní den. Dětem nechybí
nadšení z pohybu a to je úžasné pozorovat. Jako trenérka jsem moc pyšná na svoje svěřence! Ráda bych touto cestou chtěla také poděkovat všem rodičům těchto
dětí za pomoc při organizaci závodů a finanční a věcné dary! Bylo tak možné obstarat krásné ceny pro všechny nejmenší děti a drobnosti a sladkosti pro všechny.
62
Děkuji Petře Morávkové za spoluorganizaci a moderování celé akce. Dále děkuji za pomoc kolegyním Vilmě Richterové a Lence Kotačkové a dalším lidem (bylo
jich opravdu hodně), kteří neváhali pomoci. Děkuji moc!!!!
Zvláštní stránku jsem věnovala sponzorům. Bez nich bychom nemohli vůbec
závody uspořádat! Speciální díky patří městu Zbýšovu a firmě Elektro Morávek,
kteří finančně podporují náš tým celoročně a pravidelně. Moc si toho vážíme a děkujeme!!
V současné době náš klub navštěvuje nad 40 dětí a stále se rozrůstáme. Od
září 2013 se budeme těšit na děti narozené roku 2009 a 2010. Zájemci do přípravky se můžou hlásit již nyní na email: [email protected]
Další akce, rozvrh cvičení, úspěchy našich závodnic nebo fotogalerii můžete
sledovat na našich webových stránkách: www.aerobikzbysov.blog.cz
Nejmladší kategorie – r. 2008 a 2009
63
Cvičení s instruktorem Robertem si děvčata užila
Vítězové tatínci – patří jim
také velký dík
Tyto krásné dresy nám pořídila firma ELEKTRO MORÁVEK TEAM. Děkujeme!
64
65
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÁKY J
PONDĚLÍ: 19 – 20 HODIN- STEP AEROBIK S MARTINOU
STŘEDA: 19 – 20 HODIN- BALANČNÍ PODLOŽKY S MARTINOU
PÁTEK: 19 – 20 HODIN- BALANČNÍ PODLOŽKY S VILMOU
CVIČÍME V TĚLOCVIČNĚ SPODNÍ ŠKOLY(MASARYKOVA ULICE)!!!
TĚŠÍ SE NA VÁS INSTRUKTORKY AEROBIKU
MARTINA HORTOVÁ A VILMA RICHTEROVÁ!
VÍCE INFO: www.aerobikzbysov.blog.cz, [email protected]
66
POHYBOVÁ PŘÍPRAVKA PRO HOLKY I KLUKY (ročník 2009 + 2010)
NÁBOR: PÁTEK 13. 9. 2013 17:00 HOD. V TĚLOCVIČNĚ SPODNÍ ŠKOLY
Hravou formou
•
Příprava dítěte na sportovní činnost
•
Rozvoj rychlos�, zdatnos�, vytrvalos�
•
Zlepšování koordinace
•
Posilování svalů celého těla
•
První 2h zdarma na vyzkoušení
Zájemci pište na [email protected],
nebo volejte: 721 685 088 www.aerobikzbysov.blog.cz
CVIČENÍČKO S BATOLÁTKY (od 12 měsíců)
–
–
–
–
–
–
Říkadla a básničky pro nejmenší
Cvičení s padákem a míčky
Skládání obrázků, puzzle
Překážková dráha
Cvičení na hudbu
Razítka a sladká odměna
Probíhá v dopoledních hodinách v tělocvičně spodní školy.
Zájemci pište na [email protected]
67
68
69
Čtenáři nám píší
Dříve cestou přes důl Antonín a Jindřich
Možná, že si dnes v ruchu běžných dnů ani neuvědomujeme, že denně projede
naší nejrušnější dopravní tepnou na Sportovní ulici v obou směrech přes 700 vozidel. Nejpočetnější jsou osobní auta a nákladní vozy, k nim se přidávají autobusy,
kamiony a motocykly, které využívají tuto
ulici ústící do křižovatky. Často se stává,
že přejít v denním provozu tuto ulici z jednoho chodníku na druhý je až nemožné.
Přesto však jsme si však všichni vědomí
důležitosti této tepny, která nám umožňuje dojet autem do zaměstnání, za nákupy
a lékaři. Ale tato silnice, která občanům
našeho města a také okolních obcí dává
možnost rychlého spojení, zde není od
pradávna. Její vybudování bylo zahájeno 12. února 1947, kdy stávající situace dosavadních spojů byla již nevyhovující.
Vždyť jen cesta spojující občany Zbýšova s Babicemi a návaznosti na spojení do
dalších měst a okolí byly problematické. Dosavadní cesta k Babicím začínala od
Poustek ulicí vedoucí k dolu Antonín. Zde přes nádvoří dolu křižovala železniční
přejezd zabezpečovaný sítěmi, nad kterými vedla lanovka s projíždějícími vozíky
s uhlím k dolu Jindřich. Podél haldy minula dopravní váhu, na které se na Jindřichu vážily formanské vozy, odvážející deputátní uhlí. Pak cesta opět překračovala
železniční přejezd, kde v rušném provozu plném prachu z třídírny a z nakládání
vagonů s uhlím opouštěla nádvoří dolu Jindřich, aby se po okraji polí v místech,
kde nyní stojí čtvrť Síčka, napojila na cestu vedoucí k Babicím. Zde protínala střed
babické obce, aby po výjezdu splynula se silnicí vedoucí na Kratochvilku a Neslovice. Taková to byla až do vybudování nové silnice složitá cesta. Její stavbu v rozpočtu 2,5 mil. Kčs tehdejší měny uhradil ze 70 % stát, zbytek dotoval ONV spolu
s obcemi Zbýšovem a Babicemi. Tak vznikla silnice, která po úpravě železničního
přejezdu a mostu a vybudování objížďky obce Babic, ovlivnila vývoj a rozmach
celého okolí.
Jaroslav Nevřiva
Dorotka ze strážního domku
Ticho probouzejícího se dne přerušilo zahoukání lokomotivy. Ta se po nedávno otevřené trati blížila se svými sedmi až osmi vozy k přejezdu v Babicích,
odkud začínalo stoupání až do zářezu stráně nazývaného Hajšnýtem. Psal se
tehdy rok 1862 a vybudovaná trať zde při stoupání minula strážní domek s přejezdem polní cesty, vedoucí mezi poli k hájence, vklíněné do lesního zákoutí. Ze
strážního domku zdravil projíždějící soupravu strážný Koler, který tady žil se svojí
rodinou. Krátké zahoukání bylo mu odpovědí na pozdrav a pak se již vlaková
70
souprava blížila ke zbýšovským dolům Jindřichu a Lásce
Boží (Antonínu). Zde se větší část prázdných vozů odpojila
a se zbytkem pak stroj pokračoval přes zbýšovský most
k dolu Simson. Provozu na trati se přizpůsoboval i život ve
strážním domku. V něm žila se strážným manželka se synem, který brzy zrána spěchal do zaměstnání do Zbýšova,
kde jako vyučený pracoval u řezníka, zatímco o rok mladší
Dorotka zůstávala doma a pomáhala často nemocné mámě. Než její otec prošel
stanovený úsek tratě, aby zkontroloval před prvním příjezdem vlaku výhybky,
přihodila mečící koze večer nasečenou trávu, vypustila slepice a zadělala v kamnech oheň. Když se otec vrátil domů, mohla mu už podat na stůl ke chlebu horkou polévkou, kterou si vždy schovával od minulého oběda na ranní snídani. Po
snídani s mámou a umytí nádobí vzala prázdné kbelíky a spěchala po polní cestě
za hájovnu ke studánce pro vodu. Občas si tu popovídala s paní hajnou Mejzlíkovou, která jí vyprávěla mimo jiné o synovi, který se před nedávnem vrátil ze stáže
lesního adjutanta a nyní již několik měsíců marně čeká na odpověď z hejtmanství k žádosti o zařazení a přidělení hájovny. Čekání si krátil toulkami po lese
a při návratu z jedné z nich spatřil u studánky Dorotku. Zůstal na chvíli stát a se
zájmem pozoroval to děvče s očima jak polní chrpy, jak ze studánky nabírá do
kbelíků vodu. Nesměle, aby ji v tom lesním tichu nepolekal, ji pozdravil a po její
odpovědi s úsměvem prohodil: „Dala byste žíznivému poutníkovi napít trochu
vody?“ Dorotka překvapena jeho příchodem na něho pohlédla a s pousmáním
odpověděla: „No, když tak hezky o to napití žádáte, tak vás přece nenechám
žízní umřít“ a podala Ondrovi čerstvě nabraný džbánek vody. Když jí ho vracel,
nabídl jí lesní jahody: „Doufám, že za tu uhašenou žízeň si neodmítnete vzít malou kytičku jahod.“ Když se pak Dorotce představil, pokračoval jejich hovor celou
cestu až ke strážnímu domku, kam ji doprovodil a odnesl kyblíky s vodou a vyslovil přání, jestli by se zas mohli setkat. A tak v začínajícím létě, kdy paprsky slunce
proměnily zákoutí lesa novým kouzlem květů, začal v srdcích obou mladých lidí
narůstat dříve nepoznaný pocit štěstí a lásky. Jejich společné vycházky do rovin
a strání smrkového lesa, vonícího bělostnými konvalinkami a jahodím, jim nabízely hloubku vzájemného poznání. Také sousedské vztahy obou rodin, které již
od počátku spojovala blízkost jejich samot, byly nyní posíleny citovým vztahem
potomků. Docházelo k pravidelným nedělním setkáním a posezením v chladivém
stínu košaté jabloně. Každá z rodin vždy přinesla něco dobrého k zakousnutí.
Otcové si v úvodu pro zdraví dali nějakou tu štamprdlíčku jalovcové, po které si
zapálili své sváteční fajfky a dali se do rokování o událostech. Ženám, pro které
bylo zajímavější téma vaření či jiné starosti, se mladí brzy omluvili a jak peří ve
vánku zmizeli ve stínu lesa.
Když po horkém létu, které naší dvojici nabídlo tolik štěstí a radosti, přišly dny
podzimu s dešti a mlhami, uchýlily se rodiny do tepla stavení, kde se po dokončení zimních příprav jejich vzájemné návštěvy opakovaly. Jen Ondrovi a Dorotce,
kteří si své štěstí prožívané ve stínu lesních velikánů nedovedli odepřít, začínající
nevlídnost počasí ani nevadila. Přišla však zima s předčasnými přeháňkami sněhu
spolu s mrazíky a sněžný příkrov překryl celou zemi nebývalou spoustou sněhu až
do výše tří čtvrtin metru.
71
Dorotce přibylo starostí o domácnost a ochuravělou matku a také Ondra musel
otci pomáhat roznášet hladovějící zvěři do krmelců seno a sůl. Ještě o vánočních svátcích se nakupilo tolik sněhu, že bylo zcela totožné se zimními výjevy na
obrázcích malíře Lady. Zato měsíce začínajícího roku vůbec neodpovídaly vžité
pranostice, když po oblevě nebylo pravdou, že březen za kamna vlezem a duben,
ještě tam budem. Naše dvojice stále marně čekala na odpověď z brněnského
hejtmanství. Až konečně v jeden deštivý den došel do hájovny promoklý listonoš
– v doručené odpovědi se pak Ondrovi dávalo na vědomí, že jeho žádosti bude
vyhověno umístěním na volné hájence na polesí Bučína, pokud budou splněny
okolnosti, které mu budou sděleny osobně na hejtmanství. Tam se bez odkladu
vypravil a obě rodiny nedočkavě čekaly na jeho návrat. Když přišel, vyprávěl, že
hájenka na Bučíně bude volná od měsíce srpna, ovšem za podmínky, že ji nový
hajný obsadí ženatý spolu s manželkou. Proto se okamžitě obě rodiny rozhodly,
že je nutné novou hájenku navštívit, aby se vědělo, kam ti mladí půjdou. Hned
druhého dne zašel Ondrův otec za babickým starostou Žaloudkem, který byl jeho
přítel a ten mu slíbil, že by s nimi příští sobotu na Bučín zajel. V uvedený den usedli
mladí s otcem Ondry do přistavené bryčky a přes Babice, Kratochvílku a Neslovice
vyrazili k bučínskému polesí. Tam po lesní cestě vroubené vzrostlým smrkovým
porostem dorazili po dvou kilometrech do míst, kde se les rozestoupil a na luční
pasece se objevila hájenka, obklopená zahrádkou. Jen co sestoupili, přicházel jim
vstříc starý pan hajný s prošedivělým plnovousem následovaný svoji ženou. Pozvali je do hájenky, kde se naši hosté při pohoštění dověděli, jaké podmínky je zde
budou čekat. Po návratu domů bylo oběma rodinami rozhodnuto, že pro krátkost
času na svatbu a stěhování bude nutno jednat. V následující dny se Ondra s Dorotkou vypravili na rosickou faru, kde se dohodli, že jejich oddání proběhne v chrámu
sv. Martina v sobotu na svátek sv. Lukáše s předcházejícím čtením katechizmu,
zpovědí a přijímáním. Po všech starostech spojených s přípravami svatby přišel
pro Ondru a Dorotku očekávaný den. Po ranním dešti ustoupily černé mraky a na
blankytnou oblohu vyšlo zářící slunce. V té chvíli před odjezdem poklekli Dorotka
s Ondrou před svými rodiči, aby jim, jak bývalo zvykem, poděkovali za svoje vychování a lásku a aby je poprosili o požehnání. Tyto tak dojímavé okamžiky, které
se obyčejně neobejdou bez slz, pak byly vystřídány veselím, které pak svatebčany
doprovázelo až ke chrámu sv. Martina v Rosicích. Zde, před očima všech přítomných, za zvuků varhan, které naplňovaly celý prostor chrámové lodi, zahájil sám
děkan svatební obřad. Bylo až dojemné sledovat klečící milující se dvojici, která
nyní naslouchala jeho slovům o lásce a věrnosti. Pak následoval manželský slib
s políbením a vše pokračovalo po návratu veselicí ve společnosti, přející novomanželům do života jen to nejlepší.
Jaroslav Nevřiva
Jen s poděkováním a láskou
S těmito slovy díků, jsem se v jedné z epizod své knížky ,,Jak běžel čas,“ vracel
k poděkování a lásce k našim učitelům, jejichž svátek připadá v České republice na
28. března, tedy výročí narození Jana Ámose Komenského, patrona českého škol72
ství. Ve světě je všeobecně uznávané z rozhodnutí
UNESCO datum 5. října, kdy se slaví Mezinárodní
den učitelů.
Rád bych čtenářům Ozvěny nabídl příběh osamělé ženy, učitelky, která se před sto pěti lety svou
výjimečností dostala na stránky babické kroniky.
Dnes už ta tragická událost může mít jen stěží
pamětníka. Stránky kroniky již zežloutly časem, ale
výjimečnost, která se tehdy dotkla většiny obyvatel
vesnice, jistě stojí za zmínku. V roce 1903 přišla
do zdejší školy jako učitelka Marie Pleská, která se
svým přístupem k žákyním a řadou nových druhů
ručních prací stala zakrátko velmi oblíbenou. Její
obliba narůstala s tím, jak byla svým žákyním a žákům vždy ochotna a schopna
na všechny jejich otázky odpovídat a její spíš kamarádský než direktivní přístup jí
otevřel cestu k jejich srdcím. Nebyli to však jen její žáci, ale i jejich mámy a řada
jiných žen, které za ní velice rády přicházely pro rady. Přestože dovedla sdílet starosti a problémy jiných, sama sobě často nedovedla poradit. Byla si vědoma toho,
jak jí utíkají léta vzdalující ji od mladosti. Tento pocit se jí nejvíce vtíral do myšlení
při styku s dětmi, kdy u ní narůstala touha po vlastních dětech. Ve večerech, kdy
tak ráda četla, často odkládala knihu a v představě své touhy upadala do neklidného spánku. A čas, který bez našeho vlivu stále plyne a kdy řadu náhod nazýváme
osudem, přivedl jí do cesty muže, který najednou dovedl změnit její dosavadní
život. Jednou, když se ve škole zdržela přípravou na další den, se zde setkala
s mužem, který pomáhal starému školníkovi opravovat lavice. Při jejich náhodném
setkání a rozhovoru, kdy se na něho obrátila s prosbou, zda by jí neopravil skřínku,
ji zaujala jeho sdílnost a ochota. Najednou začala při vzpomínce na něho pociťovat
ve svém nitru dříve nepoznaný neklid. Mnohdy úmyslně vyhledávala vzájemná
setkání, při kterých se úplně zbavovala dřívějšího ostychu. V některých okamžicích
poznala, že i jemu je její přítomnost víc než příjemná. Opravená skřínka v kabinetu
se stala svědkem jejich narůstajícího vztahu, dřívější úsměvy a letmé dotyky byly
vystřídány polibky. V jeho náručí Marie zcela ztrácela vnímání všech okolností. Najednou se pro ni změnil celý svět. Teprve nyní byla schopna uvědomit si, co vše jí
doposud bylo životem odepřeno a kolik citu a vzrušení naplňuje slovo láska. Délka
Janova pobytu, to bylo jméno jejího přítele, pocházejícího ze sousední vesnice, se
začala prodlužovat. Jejich nevyslovenou touhou, jak to oba cítili, bylo najít vhodný
okamžik a místo, kde by svým citům nechali úplnou volnost. Když se jejich snaha
stala častou skutečností, došla Marie jednoho dne k poznání, že jejich vztah nezůstal bez následků. Tento fakt ji poněkud vyděsil, ale přitom věřila, že až to poví
Jankovi, najdou společně to nejlepší řešení. Hned ráno s nedočkavostí čekala na
jeho názor. Jen však mu svoje tajemství sdělila, aniž by něco řekl, změnily se rysy
jeho tváře.
V jeho odpovědi víc kruté a sobecké jí řekl, že je to především její problém, se
kterým měla jako žena počítat. On že je ženatý, má svoji rodinu a jiných starostí
až nad hlavu.
73
„Nic jsem ti nesliboval, tak si sama poraď. Možná, že kdybys šla k nějaké bábě
a nechala si od ní pomoct, ... “ A po takové odpovědi se od ní otočil a odešel. Marie
zůstala stát, jako když do ní uhodí blesk. Takovou odezvu na svoje slova ani v tom
nejhorším případě neočekávala. Teď tu stála zcela bezradná, se zraněnou duší, na
pokraji lidského opovržení a hanby. Co má dělat? Nechat si dítě a ztratit zaměstnání? Nebo žít s hanbou svobodné matky a tajit jméno otce svého dítěte? Jako ve
snu požádala řídícího učitele, aby ji omluvil pro nevolnost a odešla domů. Padla na
lůžko a celým tělem jí zmítala křeč z pláče. Únorový den se s houstnoucím šerem
pomalu blížil k večeru. Paní Žaloudková, u které Marie bydlela, čekala, kdy si přijde
pro mléko. Když dlouho nešla, rozhodla se mléko jí přinést a přitom si jako vždy
trochu popovídat. Došla ke dveřím, zaklepala, a když z pokoje nevyšla ani hláska,
vzala za kliku a vstoupila dovnitř. Chvíli se rozhlížela tmavnoucím pokojem a uviděla Marii ležící na lůžku. Zavolala na ni jménem, ale když ta se ani nepohnula,
zatřásla s ní a rozsvítila. Byla bez známek života. Ve strachu o ni otevřela dveře
a volala na manžela. Ten, když uviděl bezvládnou Marii, vyběhl z pokoje do dvora
a volal na čeledína, aby rychle zapřáhl koně do bryčky, že musí jet do Ivančic do
špitálu. Pak naložili Marii zabalenou do deky do bryčky, do kapsy pro jistotu shrnul
ze stolku léky, které požila a vyrazil přes ztemnělou náves k Ivančicím. Informace
o neštěstí učitelky Marie Pleské se roznesla obcí hned zrána. Pro všechny to bylo
velké překvapení, které si nikdo nedovedl vysvětlit. Vždyť mimo její různorodou
činnost ve škole a všestrannou pomoc ženám v obci věřili, že její život zde byl snad
bez problémů. V nemocnici pokračoval boj o Mariinu záchranu. Několik dnů se lékaři snažili přivést pacientku k životu, ale zesláblé srdce stále odmítalo poslušnost.
Po pěti dnech přes všechnu péči lékařů její srdce dotlouklo.
Zpráva o Mariině skonu byla pro všechny obyvatele Babic opravdu krutou ranou. Dobro, které denně prokazovala všem lidem a trvalá snaha pomáhat mladým
či starším, se nyní zúročovala ve smutku. Uvědomili si, co jejím odchodem ztratili.
Když se dověděli, že bude paní učitelka převážena z Ivančic do svého rodiště ve
Veverských Knínicích k pohřbení, čekala celá obec za vesnicí u kříže, aby jí dala
poslední sbohem.
Jaroslav Nevřiva
Rádi se vracíme ke Starým českým pověstem
Často rádi vzpomínáme na období svého dětství, kdy jsme měli příležitost
otevřít knihu „Staré pověsti české“ od Aloise Jiráska. Bylo to v čase probíhající německé okupace a dostat se tehdy k takovému druhu historické literatury, která by
připomínala minulost českého národa, bylo dosti těžké, neboť to bylo první, co okupanti vyřazovali z prodeje a také z knihoven. Ve školách se z osnov vytratil dějepis
a záleželo jen na odvaze vyučujících, zda občas svým žákům něco z naší bohaté
historie přiblížili. A právě Staré pověsti české nám žákům umožňovaly nahlédnout
do minulosti a tím v našich srdcích zažehnout plamen lásky a hrdosti k naší utlačované vlasti. Proto jsme Jiráskovy české pověsti, začínající příchodem vojvody
Čecha do překrásné krajiny plné medu a strdí, nad kterou se tyčila hora Říp, přímo
74
hltali. Když pak po třiceti letech praotec Čech zemřel, moci se ujal Krok, který sídlil
na hradě Budeč spolu se svými třemi dcerami Kazi, Tetou a Libuší. Tomu tehdy jedné noci bohové napověděli, že jeho hrad se neubrání nepřátelům a proto bylo pro
něho povinností postavit hrad nový. Tehdy Krokem vyslaní poslové našli vysoký
skalní ostroh na pravém břehu Vltavy, na kterém dal Krok vybudovat mohutný hrad
nazvaný Vyšehrad. Když pak přišel jeho čas a odebral se na věčnost, bylo jeho
tělo spáleno na hranici a jeho popel uložen v popelnici do země, nad kterou byla
postavena mohyla. Po něm se ujala moci jeho nejmladší dcera Libuše. Její sestra
Kazi, znalá bylin a koření, která léčila lidem nemoci a bolesti, se usadila na hradě
Kazíně. Třetí sestra Teta, která uctívala bohy, se usídlila na hradě Tetíně.
V běhu pověstí, které Jirásek tak poutavě psal, se dostáváme až k pověsti
o vladykovi Horymírovi a jeho koni Šemíkovi. Bylo to v době, kdy lidé opouštěli svá
pole a vrhali se na těžbu stříbra. Tehdy se Horymír obrátil na knížete Křesomysla.
Nepochodil a když horníci zapálili jeho tvrz v Neumětelích, on jim zničil jejich hornickou osadu u Březových hor. Za to byl odsouzen k trestu smrti a jako poslední
přání se mohl projet na svém oři Šemíkovi. Kůň Šemík skočil se svým pánem z vyšehradské skály do Vltavy, přeplaval ji a svého pána přivezl až do Neumětel, kde
skonal. Za to jej Horymír nechal pohřbít před prahem své tvrze.
Tyto stručné epizody z Jiráskových pověstí však před soudem archeologů
neobstály. Podle jejich vykopávek, kdy celá staletí hledali hrob praotce Čecha, naznali, že jeho ostatky leží v obci Ctiněves pod Řípem. Také
Jiráskův popis o Krokových dcerách archeologové opravili
- hrad Tetín by mohlo být hradiště u Berouna a podle Kosmovy kroniky české nevládla kněžna Libuše na Vyšehradě,
ale na Libušíně, což bylo hradiště nedaleko Kladna.
A tak po více jak dvanácti stoletích změn, kdy příroda
i lidé celou krajinu mnohdy i zemi různě přetvářeli, je velmi
těžké i při všech dostupných výzkumech dopídit se pravdy.
Ta vzdálená skutečnost je velmi často zahalena neprostupným závojem minulosti.
Jaroslav Nevřiva
75
DŮM ZDRAVÍ ZASTÁVKA
PROVOZNÍ A ORDINAČNÍ DOBA
Praktický lékař: MUDr. Petr Valeš, sestra Jitka Uhlířová, tel. 546 429 030
Po
7.30–12.30
13.00–14.00 pro objednané
Út
7.30–12.30
St 13.00–18.00
Čt
7.30–12.30
Pá
7.30–11.30
MUDr. Miluše Kuderová, sestra Emílie Planková, tel. 546 429 332
Po
7.00–12.00
Čt 13.00–18.00
Út
7.00–12.00
Pá
7.00–12.00
St
7.00–12.00
Dětská lékařka: MUDr. Emma Špačková, sestra Radka Boudná, tel. 546 429 369
Po
7.00–12.00
12.00–13.00
Út
7.00–12.00
St
7.00–12.00
Čt 11.00–16.00
Pá
7.00–11.00
Chirurgie: MUDr. Roman Halouzka, sestra Jitka Krištofová, tel. 546 429 079
Po 8.00–15.00
Út 8.00–15.00
Čt 8.00–15.00
St 8.00–15.00
Pá 8.00–14.00
Kožní: MUDr. Zuzana Hrbková, tel. 544 411 028
Út 8.30–12.30
Pá 8.30–12.30
Zubní: MUDr. Dagmar Burešová, sestra Ivana Klapalová, tel. 546 411 536
Út 13.00–18.00
St
7.00–14.30
Čt
7.00–14.00
Diabetologie a revmatologie: MUDr. Hana Mertová, sestra Miroslava Korčáková, tel. 546 429 447
Po 6.30–12.00
12.00–14.00
St 6.30–12.00
12.00–14.00
Čt 6.30–14.00
Oční: MUDr. Irena Hadravová, sestra Kateřina Klinerová, tel. 546 429 366
Po 7.30–14.00
St 7.30–10.00 čočky 10.00–12.00
Čt 7.30–14.00
76
Ortopedie: MUDr. Pavel Klaška, sestra Pavla Klašková, tel. 546 429 448
Út 7.30–14.30
Čt 7.30–14.30
Pá 7.30 –14.00
ORL: MUDr. Hana Jarošová, tel. 546 429 446
Po
7.00–14.00
St 11.30–17.00
Pá
7.00–14.00
Interna: MUDr. Petr Zuska, sestra Jarmila Kašpaříková, tel. 546 411 028
Út 7.30–14.00
Čt 7.30–14.30
Gynekologie: MUDr. Tomáš Vaňatka, sestra Jitka Čechová, tel. 546 411 995
Út sudé 16.30–18.30
St 10.00–18.00
MUDr. Jana Kouřilová
MUDr. Lenka Janzová
Pá 8.00–12.30
Po 13.00–17.00
Neurologie: MUDr. Igor Šulc, sestra Jana Vrbová, tel. 546 411 028
Po 7.30–15.00
Čt 7.30–16.30
Laboratoř: tel. 546 411 028
Po 7.00–10.30
Út 7.30–10.30
St 7.00–10.30
Čt 7.30–10.30
Pá 7.30–10.30
RTG: laborantka Alena Prokopová, tel. 546 411 028
Pracovní doba Po–Pá 8.00–14.00
Provozní doba Po–Pá 9.00–10.18
12.00–13.18
Kosmetika: Marie Knapíková, tel. 546 411 028
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lékárenská pohotovostní služba: Lékárna a prodejna zdrav. potřeb Koliště 47, Brno
tel. 545 424 811, nepřetržitý provoz
Lékařská služba první pomoci pro dospělé: Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno
tel. 545 538 538, Po–Pá 17.00–7.00, víkendy nepřetržitě
Lékařská služba první pomoci pro děti: Dětská nemocnice Brno, Černopolní 9
tel. 532 234 935, Po–Pá 16.30–7.00, víkendy nepřetržitě
Stomatologická pohotovost: Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6
tel. 543 183 459, Po–Pá 15,30–7.00, víkendy a svátky nepřetržitě
77
UZDRAVENÍ ZMĚNOU VLASTNÍHO POSTOJE
Přednáška MUDr. Vladimíra Vogeltanze
dne 19. září 2013 v 19 hod., Zámecký sál, Rosice.
„Etikoterapie je preventivně léčebný systém postavený na aktivitě samotného nemocného, kterému nabízí
uzdravení radikální změnou vlastního postoje. Je-li nemocný ochoten pojmenovat a odstranit nemocné zvyky
(mravy), které vedly do nemoci, může se uzdravit sám
– i bez léků.
Etikoterapie si klade za cíl nejen fyzické a psychické
zdraví člověka, ale i spirituální a mravní vývoj. Odpovědnost za vlastní zdraví je brána jako základní mravní předpoklad. Nejdůležitější je,
aby klient byl odhodlán uzdravit se sám vlastní silou.“
To říká o etikoterapii MUDr. Vladimír Vogeltanz, etikoterapeut, který patnáct
let pracoval jako lékař v nemocnici, operoval a léčil farmaky. Ale v roce 1993
opustil místo zástupce primáře, odešel z oficiální medicíny a nastoupil cestu etikoterapie - hledání skutečných příčin nemocí a životních obtíží.
Na jeho přednášku jste srdečně zváni.
Cena vstupného 150 Kč.
Přeprodej Fotoatelier Michaela Dorazilová, Kostelní 7, Rosice
Telefon 603 521 246.
78
Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany
V Jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem.
Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť
s tím něco udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či
emailové konzultace nebo přijít do Centra osobně.
Služby Centra vzdělávání všem
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a profesních stáží
Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech
vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový
či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze
zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhle¬dávání naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná
ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co
nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby ka¬ždý, kdo projeví zájem o vzdělávání,
odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační specialistka Centra Hana Rozprý¬mová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu
snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky
řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní
programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné
stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV
mají přehled o podpůrných stipendi¬ích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zpro¬středkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž často vnímají jako složité
a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem: www.vzdelavanivsem.cz,
telefon: 547 215 588, e-mail: [email protected]
[email protected]------------------------------------------Bezplatná právní poradna - Specializace - Závazkové a insolvenční právo
•
•
•
Pomůžeme zachránit střechu nad hlavou ... pouhou aplikací insolvenčního zákona !!!
Vypracujeme účinné „odstoupení“ od lichvářské smlouvy.
Právní metody na ochranu slabší strany ve smluvním vztahu.
S pomocí zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení jsme schopni klientům
rychle a pružně pomoci s exekucemi, exekutory a nesplacenými dluhy. Rady a pokyny poskytujeme
zdarma. V případě „služby na klíč“, zaplatíte za kompletní přípravu a podání návrhu na oddlužení
a komunikaci se soudem až do fáze schválení oddlužení maximálně 4 900 Kč.
Přerostly Vám dluhy přes hlavu? Najdeme Vám řešení!
Neustále Vám narůstají úroky a sankční poplatky? Hrozí Vám exekuce? Pomůžeme Vám zjistit, zda je
pro Vás oddlužení fyzických osob neboli osobní bankrot východiskem.
79
Základní pravidla:
1. Máte dluhy u více věřitelů? Nejste je schopen splácet?!
A hodnota Vašeho majetku je nižší, než součet Vašich dluhů! Pak jste v úpadku a Vaše majetková situace
může být vyřešena pomoci soudem schváleného Osobního bankrotu. Váš další život pak bude ovlivňovat
soud prostřednictvím insolvenční správce po dobu pouhých pěti let!
2. Do úpadku se může dostat téměř kdokoliv!
Podle nového insolvenčního zákona, účinného od 1. ledna 2008, může být v úpadku téměř kdokoliv - osobní bankrot se týká pouze občana, který je zaměstnán a pobírá mzdu.
3. Elektronický insolvenční rejstřík - Váš zdroj informací a Váš pošťák v insolvenčním řízení.
Všechny důležité informace o průběhu konkrétního insolvenčního řízení jsou veřejně přístupné cestou
internetu v tzv. insolvenčním rejstříku. Prostřednictvím tohoto rejstříku se doručuje většina soudních rozhodnutí a jiných písemností. Nespoléhejte se proto při doručování pouze na obálku s pruhem.
4. Dlužník, který se ocitne ve finanční krizi, by měl začít jednat; váhání se nevyplácí!
Dlužník, který se ocitne v úpadku, případně mu úpadek hrozí, by měl začít s věřiteli vyjednávat o řešení své
situace. Za podmínek že není schopen splácet je pro něj výhodné, podá-li sám na sebe insolvenční návrh
(vyhlásí Osobní bankrot). Poctivému dlužníku dává zákon více šancí k překonání úpadkové situace.
Neváhejte, postupem času se dluhy navyšují o náklady na soudy, exekuce, exekutory a to i o sta
tisíce!
5. Zahájení řízení nemusí nutně znamenat, že soud rozhodne, že jste v úpadku.
Osobní bankrot se zahajuje na návrh dlužníka. Pokud najdete své jméno v insolvenčním rejstříku nebo
bude-li Vám oznámeno, že proti Vám bylo zahájeno insolvenční řízení, nepodléhejte panice. Znamená
to, že soud zkoumá Vaše majetkové poměry. Při vyhlášení Osobního bankrotu se poraďte s odborníky,
aktivně spolupracujte se soudem.
6. Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je šance pro poctivého dlužníka, jak definitivně vyřešit finanční
problémy a zastavit EXEKUCE.
Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka - nepodnikatele také oddlužením. Návrh na povolení oddlužení
může podat pouze dlužník a k návrhu musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech,
o majetku, souhlas manžela apod.). Soud vždy posuzuje, zda je dlužník poctivý a zda je jeho plán
oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na
úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 % (alespoň 50% v případě snížení zákonem určených měsíčních splátek). Jestliže dlužník úspěšně projde testem poctivosti a soud oddlužení povolí, rozhodnou
nezajištění věřitelé hlasováním, zda dojde k prodeji dlužníkova majetku nebo zda dlužník bude po dobu
příštích pěti let odevzdávat nezajištěným věřitelům své příjmy při zachování životního minima (exekuce
Vám může sebrat vše a proto je Osobní bankrot je výhodnější a znáte datum jeho konce) v rámci plnění
splátkového kalendáře, a to v rozsahu, v jakém z jeho příjmu mohou být při exekuci uspokojeny přednostní
pohledávky. Tato částka je u každého dlužníka jiná, záleží například na počtu vyživovaných osob. Dlužník
může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, pokud bude schopen svým nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 50 % jejich
pohledávek (je možné se s věřiteli dohodnout jinak). Jestliže dlužník řádně plán oddlužení splní, soud
rozhodne, že se mu zbytek dluhů promíjí.
Kontakt: Bezplatná právní poradna Olomouc, sídlo: Litovelská 15, Olomouc 772 00 (dosah celá ČR),
tel.: 734 203 810 (Po - Pá, 9 00 - 15 00 hod.)
PS: Nevyřizujeme úvěry, nepůjčujeme finance, nevěnujeme se refinancování ani tyto služby nezprostředkováváme. Pouze účinně aplikujeme občanský, insolvenční a trestní zákoník.
80
ZEDNICTVÍ (obklady, dlažby)
Provádím:
– zednické práce
– obklady, dlažby
– rekonstrukce bytových jader (včetně rozvodů vody a elektra)
– montáže plastových oken (bez zajištění prvků) včetně zapravení ostění
– opravy omítek menšího rozsahu
Kontakt: Lubomír Vižďa, čtvrť Sička 421, 664 11 Zbýšov
tel: 734 472 798
Finanční půjčky do domácností Zbýšov a okolí.
Peníze ihned. Obchodní zástupce mobil: 728 289 487
PIZZA
PO
ZBÉŠOVSKU
70. ŠUNKOVÁ
Rajčata-sugo, eidam, šunka
71. SALÁMOVÁ SPECIÁL
Rajčata-sugo, uzený sýr, salám vysočina, angl. slanina, feferony
72. ŠPENÁTOVÁ S VEJCEM A SLANINOU
Rajčata-sugo, eidam, slanina, špenát, vejce, česnek
73. SÝROVÁ
Rajčata-sugo, eidam, uzený sýr, niva, hermelín
74. KUŘECÍ S NIVOU
Rajčata-sugo, eidam, grilované kuřecí kousky, niva
75. HAWAI - bianca
Smetana, eidam, šunka, ananas
76. ŠUNKOVÁ SPECIÁL
Rajčata-sugo, eidam, šunka, salám vysočina, kukuřice
77. BOLZANO - bianca
Smetana, eidam, šunka, hermelín, grilované kuřecí kousky
85,00
100,00
100,00
110,00
135,00
100,00
105,00
135,00
81
78. BROCOLICOVÁ SE SLANINOU
135,00
Rajčata-sugo, eidam, niva, brokolice, anglická slanina
79. RICARDO
135,00
Rajčata-sugo, eidam, grilovaná vepřová panenka, žampiony
81. MARGHERITA
105,00
Rajčata-sugo, mozzarella, bazalka, oregano
82. CAPRESE
115,00
Pizza pane, čerstvá mozzarella, čerstvá rajčata, erstvá bazalka, olivový olej
83. CONTADINA
125,00
Rajčata-sugo, mozzarella, pečené plátky brambor, klobása, cibule
84. SALAME VENTRICINA
139,00
Rajčata-sugo, mozzarella, pikantní salám ventricina, klobása, olivy
85. PROSCIUTTO CRUDO
149,00
Rajčata-sugo, mozzarella, parmská šunka, nakládané hřiby
86. QUATTRO STAGIONI
159,00
Rajčata-sugo, mozzarella, parmská šunka, žampiony,
pikantní salám herkules, artyčoky
87. QUATTRO FORMAGGIO
139,00
Rajčata-sugo, mozzarella, parmezán, plísňový sýr, scamorza
88. CAPRICCIOSA
149,00
Rajčata-sugo, mozzarella, žampiony, olivy, artyčoky, parmská šunka
89. DIAVOLA
139,00
Rajčata-sugo, mozzarella, pikantní salám ventricina, olivy, cibule, feferonky
90. PICANTE
130,00
Rajčata-sugo, mozzarella, čerstvé feferony, herkules
91. CINEMATOGRAFO
135,00
Rajčata-sugo, mozzarella, kuřecí grilované kousky, kukuřice, ledový salát
92. FANTASIA
135,00
Smetana, mozzarella, špenát, šunka, ricotta
93. ALL CARPACCIO
155,00
Rajčata-sugo, mozzarella, hovězí svíčková, ledový salátek
94. MOŘSKÝ MIX
125,00
Rajčata-sugo, mozzarella, plody moře, oregán
PIZZA PŘÍSADY
95. Česnek, chilli,
96. Kukuřice, olivy, kečup, brokolice, ananas, cibule, špenát, krabice 50g
97. Šunka, sýr, slanina, herkules, žampiony 50g
98. Niva, uzený sýr, hermelín, tvarůžky, kuřecí kousky, mozzarella 50g
99. Krevetky, čabajka, plody moře 50g
100. Svíčková hovězí, parmská šunka, ventricina pikante, losos 50g
82
7,00
10,00
15,00
20,00
30,00
40,00
Zbýšov
Cena za kterou Vám dovezeme objednanou PIZZU
ZÁVOZ : JEDNA PIZZA – plus 20 Kč
DVĚ PIZZY – plus 10 Kč celkem
TŘI A VíCE PIZZ – cena bez přirážky za dopravu
KAŽDÁ PIZZA plus 10 Kč za krabici
OBJEDNÁVKA NA tel.: 721 857 219
OBJEDNÁVKY na rozvoz PŘIJÍMÁME
od 16°° do 20°° hod.
Objednávky mimo tuto dobu po domluvě
Taky na www.retrokavarna.ic
Ozvěna – vydává město Zbýšov. Ev. č. MK ČR E 18258 Občanům města zdarma.
Příspěvky, ohlasy a nabídky inzerce posílejte na adresu: Městský úřad Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov, kulturní komise rady města, tel.: 546 431 592, mestozbysov@
mboxr.cz
Tisk: Gloria Rosice
83
84
Download

duben-červenec 02/2013