1
S novým rokem 2013
1. leden Zdena Kopáčková
Je Nový rok a nová předsevzetí
svou premieru právě světí.
Velké je naše odhodlání,
však myšlence se neubrání,
že skončit mohou reprízy,
že s všedními dny vymizí
i naše cíle vznešené
a jak dítě nedonošené
je uložíme do tmy spánku,
kde budou ve svém svatostánku
čekat, že přijde vzkříšení,
které náš život promění.
Vyjděme z ulit domů, bytů.
Víc rozumu i více citu
do srdce naberme, do dlaní.
Svět nemocný se zachrání
a neumře nám na úbytě.
Láska tu napne pevné sítě
(zlo náhle nemůže se hnout)
a nedá lidstvu zahynout.
Snad se brzy dočkáme lepších časů,
nejen co se počasí týče.
Duha nad Lánem srpen 2012
Foto Miroslav Procházka
Slovo místostarosty
Vážení občané,
od posledního vydání naší Ozvěny uběhla zima a příroda se pomalu probouzí
ze zimního spánku. V uplynulých měsících jsme si úspěšně přímou volbou zvolili
nového prezidenta, na politické scéně se však střídá jeden problém za druhým
a politici nás s úsměvem přesvědčují, že se nám daří stále lépe, ačkoliv se většina
zboží zdražuje a platy i důchody prakticky stagnují. Na konci minulého roku byl
pro města a obce schválen velice důležitý zákon o rozpočtovém určení daní, který
zvýšil příspěvek státu na obyvatele obce z 6 800,- na 9 000,- Kč. Pro město Zbýšov by to znamenalo v rozpočtu asi o 8 milionů Kč více. To je jistě dobrá zpráva,
zvláště s přihlédnutím k investičním akcím, které město již zahájilo nebo plánuje,
jako například rekonstrukce čistírny odpadních vod v hodnotě 51 mil. Kč, kde je
zatím proinvestována asi jedna třetina, nebo plánovaná výměna oken v mateřské
škole, v bytovém domě pro seniory, sanační úpravy zdiva bytových domů města,
zahájení výstavby kanalizace na Anenské a opravy na Sičce, opravy chodníků
a silnic a další. Vzhledem ke zkušenostem z minulých let jsme rozpočet na příjmové straně navýšili opatrně, neboť avizovaných 9 000,-Kč na obyvatele je sice
velmi pěkných, ale zatím je to pouze slib politiků, i když daný zákonem, a až čas
ukáže realitu. Na druhé straně v letošním roce již nedostaneme příspěvek na žáky
2
základní školy a na provoz knihovny, což je více než 600 tisíc korun a nevíme, jestli
k těmto položkám nepřibudou další.
V loňském ale i letošním roce se nám poměrně dobře dařilo získávat dotace
ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie. Nejvyšší byla na čistírnu odpadních
vod, nezanedbatelná je i dotace z programu snížení emisní zátěže na zakoupení
zametacího vozu. Tato dotace ve výši 3,2 mil. korun byla již schválena a město by
mělo počátkem dubna dostat nový zametací vůz, který zlepší pořádek a čistotu
a odklidí zbytky štěrku a zimního posypu ze silnic a chodníků.
S jarem také souvisí úklid zahrad a likvidace suché trávy a větví. V našem
městě není vyhláškou tato likvidace upravena, a tak je možno ostříhané větve
i spálit. Samozřejmě by měly být proschlé, aby zbytečně nekouřily a oheň musí být
rozdělán tak, aby byl bezpečný a neobtěžoval sousedy. Ostříhané větve lze také
svázat do otýpek a domluvit si s pracovníky města jejich odvoz do ekodvora, kde
bude tento odpad na štěpkovači ekologicky zpracován.
Ve městě byly taky rozmístěny nádoby na bioodpad (tráva, listí apod.). Prozatím jsou umístěny ve čvrti Anenské a na ulici Oslavanské se svozem jedenkrát za
14 dní. Pokud se tato likvidace bioodpadu osvědčí, budou nádoby rozmístěny po
celém městě.
Po roztátí sněhu se objevily v prostorách města vyhozené plechovky a pet láhve po nápojích a další nejrůznější odpad ponechaný volně v přírodě i přesto, že po
celém městě jsou na tento odpad kontejnery. Začínající jaro také odhalilo značné
množství psích exkrementů rozesetých prakticky ve všech okrajových částech
města, ale i na chodnících uvnitř města, a to i přes rozmístění sáčků a nádob na
tento druh odpadu po našich mazlíčcích a je povinností každého z nás, aby tyto
zbytky po svých pejscích uklidil. Cesty k hájence, na haldu nebo po drážním tělese
na Anenskou jsou nedůstojnou vizitkou občanů Zbýšova. Když si uvědomíme, že
tudy chodí na vycházky dospělí občané, ale i děti z MŠ, měli by se chovatelé psů
zastydět. A přitom stačí tak málo - aby se každý majitel psa choval na veřejném
prostranství tak, jako na vlastní zahradě.
Snahou vedení města je, aby Zbýšov byl co nejčistší, aby se tu našim obyvatelům dobře žilo a aby naše děti vyrůstaly v čistém a zdravém prostředí. Sami to ale
nejsme schopni zajistit, potřebujeme pomoc každého z vás. Všichni můžeme přispět
alespoň tím, že si budeme plnit svoje povinnosti, budeme se chovat ohleduplně a nebudeme kazit a ničit to, co druzí udělají. Na druhou stranu bych ale rád ocenil snahu
obyvatel o třídění odpadů, což je významnou ekologickou, ale i ekonomickou aktivitou. Rovněž bych rád poděkoval těm obyvatelům, kteří v zimních měsících udržovali
chodníky před svými domy beze sněhu a tím přispěli k bezpečnosti nás všech.
Závěrem bych chtěl popřát všem občanům města pevné zdraví po celý rok
a úspěšné zvládnutí všech úkolů, které se v průběhu roku objeví.
MUDr. František Ševčík – místostarosta města
Fotografie na titulní straně:
Historická fotografie z roku 1938 – oslava 25. výročí založení Sokola ve Zbýšově.
Jediný dosud žijící člen tehdejšího Sokola (na fotografii ležící vpravo od transparentu) pan Antonín Šauer pro srovnání v aktuální podobě uvnitř občasníku. Tehdy
mu bylo 5 roků.
3
VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA
USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 17. 12. 2012
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
⌦ vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 03.12.2012
písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden až listopad 2012 a o zůstatku finančních prostředků na účtech města k 30.11.2012, který činí
12 415 245,19 Kč
podrobnou informaci starosty o výsledku opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. I Územního plánu Zbýšova, které se uskutečnilo
22.10.2012 na MěÚ Rosice a o rozhodnutí pořizovatele ÚP o námitkách
dle § 53 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ze
dne 27.11.
informaci starosty o stavu a průběhu realizace investičních akcí města
- Modernizace a intenzifikace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička,
výměna oken v budově MěÚ, zateplení půdy ZUŠ a o přípravě investic
města na rok 2013
informaci o stavu vyřizování přidělení finančních prostředků z dotace Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově
informaci členů finančního výboru ZM o výsledku kontroly hospodaření
s prostředky města za rok 2012 u příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ
a o. s. TJ Baník Zbýšov
informaci o skutečných nákladech obce za kalendářní rok 2012 na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu - náklady činily 657 Kč, resp.
918 Kč na osobu (vč. likvidace odpadů ze sběrného dvora)
informaci starosty o rozpočtu Mikroregionu Kahan, plánované příjmy i výdaje pro rok 2013 činí 1 677 tis. Kč.
informaci starosty o snížení dluhu na nájemném po přísnějších opatřeních
vůči dlužníkům – dluh je nyní cca 675 tis. Kč
⌦ projednalo a schválilo
–
–
–
–
–
4
DRO č. 5/2012
v souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet města na rok 2013 jako schodkový - příjmy ve výši
65 257 000 Kč, výdaje 69 415 000 Kč, plánovaný deficit ve výši 4 158 000
Kč bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let
změnu č. I Územního plánu města Zbýšova s podmínkou, že na dotčených parcelách nebude vybudována čerpací stanice PHM
OZV Města Zbýšova č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kterou se s účinností od 1. 1. 2013 zrušuje OZV č.
13/2008
podporu výzvy Svazu měst a obcí ČR Zastavte dokončení II. fáze reformy
veřejné správy
⌦ rozhodlo
–
o zařazení projednání Zápisu z kontroly hospodaření s účelovými finančními prostředky z rozpočtu města u TJ Baník Zbýšov na program jednání
ZM dne 28. 1. 2013 za účasti vedení TJ
⌦ stanovilo
–
nabídkovou cenu za odkoupení pozemků o výměře 3 022 m2 u Rapantových, k. ú. Zbýšov u Oslavan, od soukromých vlastníků ve výši 100 Kč/m2
⌦ schválilo
–
–
–
odkoupení a jednotkovou cenu za odkoupení pozemků v k. ú. Zbýšov
u Oslavan od Ing. O. Š., Brno – 20 Kč/m2, výměra celkem 6 146 m2 – parc.
č. 833/12 KN, 833/9 KN, 833/6 KN, 833/4 KN, 970/3 KN
žádost na ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1548 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 514 m2 – ostatní plocha (chodník) na LV 10001
požadavek na PF ČR o převod parcel č. 1608/14 o výměře 60 m2 a další
části parcely č. 1608 o výměře 31 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro rozšíření garáží na Majrově, parc. č. 181 o výměře 3 769 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan – zahrada ZŠ, p. č. 891 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře
201 m2 – prostor na Poustkách, do majetku města
USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM,
konané dne 14. 1. 2013
RADA MĚSTA
⌦ vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
písemnou informaci o plnění rozpočtu za rok 2012 - předpokládané příjmy
40 315 tis. Kč byly naplněny na 151,5 % (61 099 tis. Kč), plánované výdaje
ve výši 42 555 tis. Kč byly čerpány na 133,2 % (56 685 tis. Kč), příjem
z daní, poplatků a dotací činil 50 751 tis. Kč, což je 169,2 % plánovaného ročního objemu; na účtech města je k 31.12.2012 k dispozici 16 258
539,30 Kč
informaci starosty o realizaci a přípravě investičních akcí města Modernizace a intenzifikace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička a o přípravě
investic města na rok 2013
doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
informaci PČR Brno o výsledku kontroly dodržování stanovených limitů
rychlosti v obci v listopadu 2012
informaci tajemnice MěÚ o termínech přezkoumání hospodaření města
KÚ JmK 11. a 12. března a SVaK Zbýšov – Zakřany dne 04.04.2013
informaci starosty o množství a ceně vykáceného a městem prodaného
palivového dřeva; v roce 2012 bylo vytěženo 68 plm dřeva
povinnost města zřídit účet u ČNB pro příjem státních dotací
požadavek maminek na instalaci kolejniček pro kočárky na schodiště
u radnice a pošty a do MKC – bezbarierový přístup do objektu MěÚ je
5
technicky nerealizovatelný, možnost úpravy schodů do městské knihovny
bude posouzena
⌦ projednala a schválila
–
program 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 28.01.2013
⌦ rozhodla
–
–
–
o prodloužení, resp. neprodloužení nájemních smluv, končících
k 31.12.2012 a o dalších opatřeních vůči neplatičům nájemného
umožnit nájemníkům domu č. p. 414 uložení osobních věcí v nevyužívané
prádelně
o poskytnutí VFP žadatelům na základě doručených žádostí
⌦ neschválila
–
záměr pronájmu veřejného prostranství v sídlišti na Sportovní ulici
USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 28. 1. 2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZBÝŠOVA
⌦ vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 14.01.2013
písemnou informaci o plnění rozpočtu za rok 2012 - předpokládané příjmy
40 315 tis. Kč byly naplněny na 151,5 % (61 099 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 42 555 tis. Kč byly čerpány na 133,2 % (56 685 tis. Kč), příjem
z daní, poplatků a dotací činil 50 751 tis. Kč, což je 169,2 % plánovaného ročního objemu; na účtech města je k 31.12.2012 k dispozici 16 258
539,30 Kč
informaci starosty o stavu a průběhu realizace investičních akcí města
- Modernizace a intenzifikace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička,
výměna oken v budově MěÚ, zateplení půdy ZUŠ a o přípravě investic
města na rok 2013
informaci o stavu vyřizování přidělení finančních prostředků z dotace Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově
informaci vedení TJ Baník Zbýšov o aktuální činnosti klubu a situaci hráčské základny a poděkování městu za trvalou podporu aktivit TJ a řádnou
údržbu a investice do areálu stadionu
vyjádření vedení TJ Baník Zbýšov ke Zprávě o kontrole hospodaření za
rok 2012, provedené finančním výborem Zastupitelstva města Zbýšova
a příslib zjednání nápravy zjištěných nedostatků
termín a pozvání na Ples města a školy dne 23. února 2013
informaci starosty o výsledku volby prezidenta republiky 11. a 12. 1. a 25.
a 26. 1. za Zbýšov
informaci starosty o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zdražením cen služeb poskytovaných nájemníkům domu č. p. 636 Domovem pro
seniory Zastávka
–
–
poděkování Ing. Horáka místním hasičům za součinnost při vytvoření ledové plochy na Sportovní ulici
informaci starosty SDH Zbýšov Bc. Vladimíra Čapky o činnosti hasičů
v roce 2012, poděkování městu za podporu a jeho vyjádření k situování
plánované hasičské zbrojnice
⌦ projednalo a schválilo
–
v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet sociálního fondu – příjmy ve výši
3 % z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců obce
zařazených do MěÚ a hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena
ZM
⌦ projednalo a vzalo na vědomí
–
v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtový výhled města na období let
2014 až 2016
⌦ schválilo
–
–
–
záměr prodeje pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1598/103 o výměře 21 m2
odkoupení pozemků od DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem, zapsaných na
LV č. 20 pro k. ú. Zbýšov u Oslavan – jedná se o 19 parcel o celkové výměře 11 637 m2
odkoupení pozemků parc. č. 1596/14, poz. PK 1132 a 1135 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o celkové výměře 1785 m2 od manželů L., Zbýšov, za cenu
35 700 Kč
⌦ zamítlo
–
–
záměr prodeje pozemku parc. č. 1608/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (u Šikotexu) a parc. č. 946 v k. ú. Babice u Rosic o výměře 407 m2 (bývalé koryto
vodního toku, ústící do propustku pod silnicí III. tř.)
odprodej 3 200 kusů akcií České spořitelny za nabízenou cenu 480 Kč/kus
spol. Finance Zlín
⌦ požaduje
–
vyčíslení nákladů, které by si vyžádalo obnovení provozu sauny na stadionu TJ
⌦ rozhodlo
–
–
–
–
o odepsání dluhu na nájemném zemřelých občanů pana M. T. a P. K.
o odepsání nevymahatelné pohledávky – místního poplatku za svoz a likvidaci odpadů za rok 2009 ve výši 30 983 Kč
o poskytnutí VFP MO Junáku Zbýšov ve výši 50 000 Kč a VS R-O, pobočka Zbýšov, ve výši 30 000 Kč na činnost v roce 2013 a další konkretní
potřeby
nepřipojit se k vyhlášené výzvě Vlajka pro Tibet dne 10. 3.
7
USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM,
konané dne 11. 2. 2013
RADA MĚSTA
⌦ vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ústní informaci starosty o aktuálním stavu finančních prostředků na účtech
města, který činí cca 19,2 mil. Kč
informaci starosty o realizaci investiční akce města Modernizace a intenzifikace ČOV a o přípravě investic města na rok 2013
doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
požadavky na stavební úpravy v bytech
informaci o aktuální výši dlužného nájemného, která činí cca 692 tis. Kč
informaci spol. Telefónica O2 o zrušení telefonního automatu na Masarykově ulici
Plán kontrolní činnosti finančního výboru ZM na rok 2013
bez připomínek obsah zápisu do kroniky obce za rok 2012
informaci starosty o uzavření smlouvy s ÚP Brno-venkov na využití tří
osob s příspěvkem ÚP na VPP
dodávku 50 kusů nádob na bioodpad od KTS Ekologie s. r. o. Zastávka
⌦ projednala a schválila
–
program 2. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 25.02.2013
⌦ rozhodla
–
–
o dodavateli oken do nájemního domu pro seniory Majrov 636 – firmě
IVAPLAST s. r. o. Ivančice, cena 367 982 Kč + DPH, do mateřské školy
Zbýšov, firmě IVAPLAST s. r. o. Ivančice, cena 425 147 Kč + DPH
o poskytnutí VFP žadatelům na základě doručených žádostí
⌦ doporučila
–
realizovat výstavbu nové hasičské zbrojnice na pozemku po demolovaném objektu na Masarykově ulici
⌦ schválila
–
–
–
převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 do rezervního
fondu p. o. ZŠ Zbýšov částky 1 643,37 Kč, MŠ Zbýšov částky 65 680,56
Kč
navýšení kapacity školní družiny na 70 dětí a školní jídelny na 350 strávníků
uzavření Mandátní smlouvy s Ing. Ivanou Jurečkovou, Opava, na organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Zbýšově – cena 20 000 Kč + DPH
⌦ požaduje
–
8
prověření podmínek a možností zřízení nultého ročníku ze strany ZŠ,
p. o.
USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 25. 2. 2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZBÝŠOVA
⌦ vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 11.02.2013
písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden 2013, na účtech města je
k 31.01.2013 k dispozici 17 655 936,84 Kč
informaci starosty o stavu realizace akce Modernizace a intenzifikace
ČOV Zbýšov a o přípravě investičních akcí na rok 2013
kladné hodnocení průběhu plesu města a ZŠ a poděkování pana starosty
organizátorkám za jeho zodpovědnou přípravu
využití nádob na bioodpad v 1. etapě ve čtvrti Anenské a na Oslavanské
ul.
⌦ projednalo a schválilo
–
–
–
–
DRO č. 1/2013
záměr odprodeje pozemku v majetku města parc. č. 955/2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře cca 200 m2 (lokalita Malý díl), části pozemku navazující na parc. č. 954/2, 955/1, 956/1
výsledek inventarizace majetku a závazků města k 31.12.2012
poskytnutí finančního příspěvku na rok 2013 o. p. s. RÚŽ se sídlem ve
Zbýšově, Masarykova 248 ve výši 90 tis. Kč
⌦ rozhodlo
–
realizovat výstavbu nové hasičské zbrojnice na pozemku po demolovaném objektu na Masarykově ulici
⌦ schválilo
–
–
podání žádosti na Jihomoravský kraj o finanční podporu v oblasti požární
ochrany pro JSDH Zbýšov na rok 2013 ve výši 300 000 Kč
prodej a prodejní cenu pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov
u Oslavan, parc. č. 1598/103 o výměře 21 m2 panu Mgr. M. H., Zbýšov, za
cenu 300 Kč/m2
⌦ pověřilo
–
–
starostu města jednáním se soukromým majitelem o možnosti a podmínkách odkoupení parcel pro IBV
starostu města zastupováním obce na valné hromadě Honebního společenstva Zbýšov dne 8. března 2013, jako poradní orgány se zúčastní
MUDr. Ševčík a JUDr. Chmelíček
Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ
předpisů.
9
Zima ve Zbýšově stále ještě nevzdává svou vládu, v polovině března zasypaly nejen Zbýšov
přívaly sněhu.
Foto Miroslav Procházka
Občanský průkaz, cestovní pas i změnu trvalého pobytu
lze vyřídit bez čekání
K vyřízení občanského průkazu, cestovního pasu i změny trvalého pobytu
se lze objednat přes elektronický rezervační systém na
www.rosice.cz»On-line objednávkový a vyvolávací systém
a to každé úterý v době od 8.00 do 13.30 hodin.
Klient tak bude obsloužen v jeho určeném čase.
Úřední hodiny mimo tento elektronický rezervační systém
zůstávají beze změny a to
pondělí, středa od 8.00–11.30 hod. a 12.30–17.00 hod.
Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice
10
Výsledek 1. kola volby prezidenta České republiky za Město Zbýšov:
Okrsek č.
Počet voličů
Vydané obálky
Volební účast v %
Platné hlasy
1
1 135
638
56,21
633
2
1 047
603
57,59
602
3
962
526
54,68
521
3 144
1 767
56,20
1 756
Zbýšov celkem
Hlasy odevzdané jednotlivým kandidátům:
Počet hlasů
566
384
265
226
113
85
48
38
31
Miloš Zeman
Jiří Dienstbier
Jan Fischer
Karel Schwarzenberg
Vladimír Franz
Zuzana Roithová
Taťana Fischerová
Jana Bobošíková
Přemysl Sobotka
%
32,23
21,86
15,09
12,87
6,43
4,84
2,73
2,16
1,76
Výsledek 2. kola volby prezidenta České republiky za Město Zbýšov:
Okrsek č.
Počet voličů
Vydané obálky
Volební účast v %
Platné hlasy
1
1 133
628
55,43
628
2
1 046
584
55,83
581
3
960
546
56,88
544
3 139
1 758
56,01
1 753
Zbýšov celkem
Hlasy odevzdané kandidátům:
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg
Počet hlasů
1 284
469
%
73,24
26,75
11
Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2012
PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč
0000 Daně, poplatky, dotace
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3313 Film, tvorba, distribuce, kina
3314 Činnosti knihovnické
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3412 Sportovní zařízení
3421 Využití volného času děti a mládeže
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 Všeobecná ambulantní péče
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3619 Bytový dům pro seniory
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby
3725 Sběr a svoz ostatních odpadů
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje
3392 Kulturní centrum
3722 Svoz odpadů
2310 Vodovod - nájem
3745 Veřejná zeleň
2321 ČOV, kanalizace - nájem
6399 Ostatní finanční operace
Rozpočet
2012
40 315
30 000
20
50
470
300
20
10
5
270
10
800
200
4 950
10
350
230
150
150
10
150
150
250
10
500
0
1 500
100
Rozpočtové
opatření
28 283
27 260
20
100
VÝDAJE CELKEM v tis. Kč
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
2143 Cestovní ruch (Kahan)
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Výstavba čekáren + IDS
2229 Dopravní značení
2241 Železniční dráhy
2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čistění odpadních vod
3111 Předškolní zařízení
42 555
50
160
1 000
600
250
50
100
100
7 500
850
32 039
120
12
5
2
4
200
100
2
298
65
4
76
32
52
35
5
72
Plnění k
31. 12. 2012
61 099
50 751
39
140
371
305
22
14
3
270
8
998
191
4 949
12
293
137
225
5
181
201
281
13
240
72
1 080
-100
40
350
56 685
163
144
1 039
900
233
6
98
25 921
400
18 404
1 248
3113 Základní školy
3313 Filmová tvorba, kina
3314 Činnosti knihovnické
3315 Činnost muzeí
3319 Kronika
3326 Pořízení a obnova kulturních hodnot
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika
3421 Využití volného času dětí
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 Všeobecná ambulantní péče
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3619 Bytový dům pro seniory
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 ÚPD
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3725 Využívání komunálních odpadů
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
3729 Ostatní nakládání s odpady
3744 Protipovodňové opatření
3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
5269 Opatření pro krizové stavy
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje
6402 Finanční vypořádání minulých let
6409 Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím.
6409 Mikroregion Kahan
6399 Ostatní finanční operace
6320 Pojištění nespecifikované
6115 Volby KZ
ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč
3 500
200
550
50
15
50
50
170
1 200
100
500
800
50
100
1 300
350
3 700
50
160
1 550
250
100
250
500
2 500
1 000
300
0
1 600
50
100
800
600
1 300
7 500
50
30
250
250
80
-2 240
812
200
315
20
110
25
980
70
4 311
136
519
25
10
238
43
160
1 512
118
607
825
22
79
1 175
345
4 541
26
190
1 478
183
368
3 123
464
3 276
2 249
995
299
72
1 630
24
50
402
815
883
1 270
7 042
22
21
186
156
-1 796
163
51
+4414
70
-1 638
100
69
13
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2012
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)
Příjmy celkem
z toho daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
Výdaje celkem
z toho běžné výdaje
kapitálové výdaje
Saldo: Příjmy – výdaje
Schválený
rozpočet
40 315
27 116
10 267
120
2 812
42 555
33 962
8 593
Upravený
rozpočet
68 598
30 174
11 281
130
27 013
74 595
36 754
37 841
Plnění
k 31. 12. 2012
61 099
30 006
10 302
117
20 674
56 685
34 256
22 429
- 2 240
- 5 997
4 414
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem 20 674 194,63 Kč - viz tabulka
výše dotace účel dotace
Dotace ze SR:
SF ŽP
Všeobecná pokladní správa
Ministerstvo kultury
Úřad práce
MŠMT
Dotace od JmK na ZJ SDH
Dotace od rozp. územní úrovně (DSO)
Dotace od obcí
Souhrnný finanční vztah
Celkem
12 604 193,83
2 712 427
70 000
69 000
1 000
150 000
18 000
711 678,80
100 000
98 882
52 877
760 000
514 436
2 811 700
20 674 194,63 Kč
ČOV
Sběrný dvůr
PAP
volby do Z JmK
volba prezidenta republiky
Simson
aktivní politika zaměstnanosti
průtoková dotace pro ZŠ
techn. vybavení jednotky
likvidace požáru Bzenec
zabezpečení akceschopnosti ZJ
ČOV
na žáky ZŠ
státní správa, školství, knihovna
Vratky: dotace volby ÚSC 17 799,90 Kč, volba prezidenta republiky 1 000 Kč,
SDH Bzenec 38 Kč; ostatní dotace byly beze zbytku vyčerpány
Zpracovala Helena Miková, vedoucí finančního odboru MěÚ
14
Zimní idyla ve Zbýšově ve dnech kalendářního jara
Foto Miroslav Procházka
V sobotu 15. června 2013 se koná
Setkání sedmdesátníků ze Zbýšova a Zakřan.
Sraz v 11 hodin na obvyklém místě.
Informace a nahlášení účasti u pana Josefa Kraice.
15
Rozpočet 2013
PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč
0000 Daně, poplatky, dotace
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3313 Film, tvorba, distribuce, kina
3314 Činnosti knihovnické
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků
3412 Sportovní zařízení
3421 Využití volného času děti a mládeže
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 Všeobecná ambulantní péče
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3619 Bytový dům pro seniory
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby
3725 Sběr a svoz ostatních odpadů-EKO-KOM
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje
3392 Kulturní centrum
3722 Svoz odpadů
2310 Vodovod - nájem
3745 Veřejná zeleň
2321 ČOV, kanalizace - nájem
6399 Ostatní fin. operace
65 257
51 000
50
150
470
300
20
10
5
270
10
1 000
200
4 900
12
750
250
150
150
10
150
200
300
0
500
2 800
1 500
100
VÝDAJE CELKEM v tis. Kč
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
2143 Cestovní ruch (Kahan)
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Výstavba čekáren + IDS
2229 Dopravní značení
2241 Železniční dráhy
2321 Odvádění a čistění odpadních vod
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3313 Filmová tvorba, kina
69 415
150
200
1 000
1 000
250
50
100
27 000
1 100
3 500
200
16
3314 Činnosti knihovnické
3315 Činnost muzeí
3319 Kronika
3326 Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika
3421 Využití volného času dětí
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 Všeobecná ambulantní péče
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3619 Bytový dům pro seniory
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 ÚPD
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
3729 Ostatní nakládání s odpady
3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
5269 Opatření pro krizové stavy
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje
6402 Finanční vypořádání min. let
6409 Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím
6409 Mikroregion Kahan
6399 Ostatní finanční operace
6320 Pojištění nespecifikované
6118 Volby prezidenta ČR
ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč
550
50
15
50
100
170
1 200
200
400
500
50
100
1 200
350
5 000
350
800
1 500
250
100
1 100
2 400
1 200
200
4 800
50
100
850
600
1 300
8 000
25
20
250
250
500
185
100
-4 158
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let.
Rozpočet Města na rok 2013 byl projednán a schválen na zasedání ZM dne 17. 12. 2012
17
100 let založení Sokola ve Zbýšově
V loňském roce vzpomínaly české sdělovací prostředky 150. výročí založení
tělovýchovné organizace Sokol.
Nelze nevzpomenout spoluzakladatele Sokola, univerzitního profesora dějin
umění Miroslava Tyrše, který vytvořil české tělocvičné názvosloví, tělovýchovnou
soustavu, organizoval cvičení mládeže, žen a výchovu cvičitelů. V roce 1882 řídil
1. všesokolský slet, byl dlouho náčelníkem.
Ve Zbýšově byl Sokol založen později. Letos vzpomínáme sté výročí. V kronice se v roce 1913 dočteme: „Odpoledne na slavnost Božího Těla * konala se
ustavující schůze tělocvičné jednoty Sokol. Místností spolkovou zvolen hostinec
u Šauerů.“
Další zmínka o Sokole je až z roku 1923. Říká: „Tělovýchovná jednota Sokol
v tomto roce slavila svoji desetiletou činnost, a to již na svém pozemku, jenž kolem
cvičiště, místa to pro později postavenou tělocvičnu, posázela lípovými stromky,
jež se všechny pěkně zelenají na parcele č.96/1, kde schválena obecním zastupitelstvem dne 2. června stavební čára, a sice pět metrů od silničního příkopu
(chodníku).“
Za německé okupace byla činnost Sokola omezena, od roku 1941 úplně zakázána. Jeho majetek zabaven.
Po válce se opět Sokol „rozlétl“ nejen k činnosti tělovýchovné, ale i kulturní.
Kronikář Václav Horák byl na záznamy o něco štědřejší, a tak se dovídáme, že
v sobotu 31. května 1947 pořádal Sokol Slovanský večer k 63. narozeninám prezidenta Edvarda Beneše, jednota začala vydávat svůj časopis Zbýšovský Ruch
a pořídila loutkové divadlo, které bylo velmi oblíbené i v dalších letech.
V roce 1948 nacvičila a 7. března hrála pro veřejnost hru Pasekáři na oslavu
narozenin T. G. Masaryka. Účast podle kronikáře byla veliká.
V srpnu se konalo ve Zbýšově veřejné okrskové cvičení Sokola. Zúčastnilo
se 250 cvičenců domácích a z okolí. Na 11. všesokolský slet do Prahy odjelo 115
osob, na Strahově cvičilo 21 žáků, 22 členů dorostu, 17 žen a 15 mužů.
V tomto roce ještě zřídila jednota na svém hřišti kluziště a hřiště pro hokej.
V roce 1949 „...poprvé v historii oslav 1. května jdou sokoli, hasiči, legionáři
a školní mládež v průvodu.“ 14. května pořádali sokolové manifestaci pro mír, na
podzim založili oddíl stolního tenisu a uskutečnili Běh vítězství. V květnu a každém
dalším roce předvedli svá cvičení na tělovýchovných akademiích. O jedné kronikář
píše: „...zúčastnili se od nejmladších žáčků až po vyspělá cvičení žen na bradlech.
Byla to pěkná ukázka veškeré výchovné práce Sokola.“
Rok 1950 byl ve znamení získání Tyršova odznaku zdatnosti. K plnění se přihlásilo 105 členů, všechny discipliny splnilo jen 7 sportovců.
V roce 1951 měla jednota kromě základní tělesné výchovy ještě oddíly kopané, hokeje, košíkové, odbíjené, stolního tenisu a odbor loutkový. 16. května slavil
úspěch Sokolský den, který začal slavnostním průvodem všech složek na hřiště,
kde pak pokračoval hrami a cvičením. „Den se vydařil, návštěva byla veliká, ovzduší radostné, spokojené,“ píše kronikář.
V roce 1952 činnost ochabovala a některé složky přestaly cvičit úplně. V kronice čteme: „Hlavní tělocvik, jak prostná tak i na nářadí zanikly, protože v dosavadní
18
místnosti u Šauerů bylo čím dál obtížnější cvičit. Pak také se rozešel cvičitelský
sbor a nebylo nikoho, kdo by ho dal dohromady. Jenom hry míčové, které se dají
hrát venku, byly v činnosti, z nich nejvíce kopaná.“
Ta začala vystupovat pod názvem Tělovýchovná jednota Baník Zbýšov a s ní
i ostatní složky.
Kronikáři nezachytili celou rozsáhlou činnost sokolskou. Bylo by zajímavé znát
jména zakládajících členů, jména starostů Sokola, náčelníků, náčelnic, cvičitelů.
To se bohužel v textech o Sokole nenajde. Dosud žijících členů už není mnoho.
Podle jejich vzpomínek chodili všichni cvičit dobrovolně, rádi a s chutí, bez nároků
na odměnu, pochvalu či jiné uznání.
Tento příspěvek je jen drobnou vzpomínkou na jednu kdysi významnou společenskou organizaci ve Zbýšově.
*
Svátek Božího Těla je pohyblivý podle Velikonoc, obvykle se slaví koncem
května nebo v červnu.
Jarmila Nekužová, Jiřina Rausová
Členská legitimace
Sokola z roku 1913
(období před první
světovou válkou), kdy
Sokol, symbolizující
české národní uvědomění, nebyl pro tehdejší
Rakousko-Uhersko příliš
žádoucí. Text na ní stojí
za povšimnutí.
19
Prohry a vítězství – kniha o zakladateli Sokola Miroslavu Tyršovi, suvenýry ze sletu v r. 1919
a 1948 (soukromý archiv J. Nekužové)
Sokolské letní slavnosti – čelo průvodu na původním hřišti
20
Členky Sokola Zbýšov – žákyně a dorostenky ve svátečních sokolských krojích
(40. léta 20. stol.)
21
Z veřejného cvičení žen – dosud žijí Milada Brázdová (stojící druhá zleva), Vlasta Večeřová
(stojící čtvrtá zleva), Jiřina Snopková, roz. Kvapilová (v první řadě první zleva)
Fotografie účastníků sletu z roku 1948 ze Staroměstského náměstí v Praze – tehdejší dorostenky, dosud žijící ve Zbýšově – horní řada – čtvrtá zleva Věra Vespalcová, roz. Sovová,
první zleva v dolní řadě Jaroslava Šauerová, roz. Valešová, vedle stojící Marie Přibylová,
roz. Pokorná, třetí zleva Jarmila Nekužová, roz. Pokorná, pátá zleva Božena Špiříková, roz.
Bittnerová.
22
Členové tehdejšího Sokola Zbýšov dnes:
Milada Brázdová, Jiřina Snopková, Vlasta Večeřová, Antonín Šauer,
Věra Vespalcová, Božena Špiříková,
Marie Přibylová, Jaroslava Šauerová, Jarmila Nekužová
23
Předsletové cvičení žen na Sokolském hřišti ve Zbýšově
Společná fotografie účastníků cvičení před pražským sokolským sletem
24
Hromadná fotografie všech složek Jednoty sokolské Zbýšov
Cvičenci na Strahově
25
Věříme, že místní poznají na zveřejněných fotografiích své blízké příbuzné a známé.
Dokladem toho, že v některých obcích ještě sokolská tradice žije, byl loňský sokolský slet ke
stopadesátému výročí jeho založení. Zúčastnili se ho i cvičenci z Tišnova, kteří se zapojili do
skladby Jen pro ten dnešní den …
Fotografie ze soukromých archivů poskytli:
Jarmila Nekužová, Vlasta Večeřová, Věra Vespalcová, rodina Vrbova, Božena
Špiříková
26
Vlastivědný spolek Rosicko – Oslavanska, oblast Zbýšov
7. února se sešli členové vlastivědného spolku na výroční členské schůzi. Pozvání přijal také starosta Zbýšova pan Vratislav Široký a hosté z Oslavan patřící
mezi představitele Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, paní Jarmila Plchová a pánové Miroslav Vérosta a ing. Zdeněk Vévoda.
Předseda zbýšovské oblasti pan Karel Novotný zhodnotil minulé období a poděkoval všem, kteří se na práci spolku v minulém roce podíleli.
Jejich práci ocenil v diskusi i starosta Zbýšova a informoval o některých současných problémech obce. Také oslavanští hosté pochválili činnost, kterou zdejší
spolek odvedl.
I v letošním roce nesloží členové ruce v klín. Je nutné zajistit „Dálkový pochod“
8. května, 29. června akci „Vítání léta a prázdnin“ v areálu cihelny, celoroční úkol
zůstává vybudování naučné turistické stezky a dokončení úprav cihelny a přilehlé
loučky s dvěma altánky.
Tyto plány vyžadují nejen pracovní úsilí, ale i zajištění finanční, což v současné
době není snadné.
Jiřina Rausová
Hornická hantýrka
Neopomenutelným fenoménem dnes už neexistujícího uhelného revíru byly
názvy různých činností, pracovních nástrojů a podobně. Svůj původ měly ještě
z Rakousko-Uherska. Nová republika je počeštila, protektorát znovu zdůraznil
a druhá polovina 20. století, zejména v podání starší havířské generace, je nadále
úspěšně používala. Přestaly pozvolna být funkčními až s příchodem nových dolovacích technik.
Po uzavření ivančického gymnázia v červnu 1944 jsem nastoupil 1. 10. jako
žák hornického učiliště, které bylo tehdy na dole Františka v Padochově. Jednou
z prvních činností bylo vysekání šóru. Šór byla prohlubeň na štemplu – na stojce,
jak se používala tehdy v jižní části revíru, kde přicházel tlak zejména z nadloží. Do
takto vysekané prohlubně se položila kopna – stropnice.
V severní části revíru ve Zbýšově a na Zastávce přicházel tlak většinou shora
a za strany, proto se spojení stojky se stropnicí dělalo na zub. Ve spodní části se
stojky zasekávaly do špice a postavily se do vyhrabané jámy na zóle – podloží do
pilochu. Spojení stojky a stropnice se říkalo srub. Havíř, který tuto práci dělal, byl
cimrovač a dělal u cimrunku. Potřeboval k tomu pilu a ostrou sekyru. Aby chodba
nebyla zasypávána padajícím uhlím a kamením ze stropu či z boků, tomu bránily
27
fáry – prkna pažnice. „Správné havíř si nigdá nesedá na holó zem,“ říkávali zkušení
havíři, a když si sedli, dali si pod zadek vždycky fál. Ten mu posloužil, i když si lehl
– sedák na celý záda.
Po květnu 1945 jsem se vrátil do ivančického gymnázia. Na šachtu jsem však
chodil dělat každé prázdniny jako brigádník. Moje první prázdninová brigáda byla
tehdy na dole Kukla v Oslavanech. Měl jsem to ze svého bydliště v Padochově 20
minut. Dělal jsem běhače důlnímu tesařovi panu Ohnoutovi. Co jsme dělali? Každá
šikmá spojnice, prorážka mezi patry šut (dovrchní) měla dvě oddělení. Lezní, kterým se chodilo, a oddělení, kterým teklo nakopané uhlí forota – na spodní patro do
filovačky. Tam se plnilo do vozů. Pracovníkem byl filovač. Toto oddělení nazývané
fárunk bylo od oddělení lezního odděleno šalunkem. Byla to ochrana z delších
širokých prken, aby se do lezního oddělení nedostal nakopaný materiál a nezranil
havíře. Ve fárunku byly plechové rýny – žlaby, aby forota rychle tekla do filovačky.
S panem Ohnoutem jsme byli několikrát dáni jako pomocníci k důlním zámečníkům, kteří na štreky – krátké spojovací chodby dopravovali bufyka – to byl motor
na stlačený vzduch – presluft, který uváděl do pohybu na vodorovných štrekách
pohyblivé rýny – žlaby, které dopravovaly uhlí do fárunku a odtud do filovačky.
Při tehdejší fotbalové rivalitě mezi Zbýšovem a Oslavany poznali na oslavanské
Kukle ve mně brzy zbýšovského fotbalistu a byl jsem přidělen jako cukovač do
šutu, kterým tekla mokrá forota zastavující se v rýnách. Úkolem nás cukovačů bylo
běhat celou směnu lezním oddělením vzhůru dolů, kde se forota zastavila, vlézt do
fárunku, sednout do rýn a nohama před sebou dotlačit mokrou forotu až do filovačky. To se opakovalo celou šichtu.
Na šachtě mně pomohl – směnmistr pan Blatný, tomu se říkalo šichták, vedl
celou směnu na dole. Byl to otec mého spolužáka Honzy Blatného. Další týden
mě vysvobodil z cukování. Byl jsem přidělen jako běhač na kači k panu Papouškovi. Kača – to byl jakýsi zmenšený důlní vozík, používal se jen na horizontálních
chodbách. Měl vpředu dvířka umožňující po otevření naloženou forotu nasypat do
fárunku. Narubané uhlí se do kači nakládalo buď lopatou, častěji se však používala grac a tručky. Grac, česky hrabka, byla jakási rozšířená motyka s násadou.
Sloužila k nahrnutí foroty na tručky. To byla dřevěná krabice, která se musela
nadzvednout a obsah se vysypal do kače. Pan Papoušek ještě pamatoval, když
havíři používali ke kopání uhlí ze štrosu – uhelného předku špičák zvaný cvajšpic.
Po úzkých kolejích jsem dojel s kačou k fárunku, otevřel přední dvířka, vzadu kaču
nadzvedl a forotu vysypal. Během každé šichty nás navštívil štajgr – důlní dozorce,
který zkontroloval průběh práce.
Příští prázdniny jsem nastupoval na brigádu na důl Antonín. Můj starší spoluhráč
Vilda Pavlíček byl předákem rubačského kolektivu – rabunku na číslo 45, kde pracovalo šest kopáčů – hajerů a sedm běhačů. Z mladších to byl Ríša Adamec a Laďa
Pánek. Pokud ještě žijí, měli by zavzpomínat! To byla ohromná změna proti Kukle.
Ve Zbýšově jsou totiž uloženy uhelné sloje mnohem šikměji, a tak cukování odpadá.
Strop – fiřt – v rabunku, stejně jako zól- počva, to bylo hladké, bezpečné. Plechové
roury – lutně – sem přiváděly čerstvý vzduch, bylo možné se dorozumívat klepáním
na potrubí – lajtunk. Ke konci šichty jsme slezli na spodní patro, a když někde forota
stála, jednoduše jsme do ní šlápli a samospádem už to došlo až do filovačky.
Ještě jednu důlní „profesi“ jsem poznal. Důlní glajze – koleje. Ty byly pokládány
na dřevěné pražce a k nim přibíjeny šinágly – hřebíky kolejáky. Dělali jsme spoje
28
pevné – na jeden pražec byly proti sobě přibity dvě kolejnice. Častěji však byly
spoje pružné, kdy byl spoj mezi dvěma pražci a zajištěn pruhem pásového železa
se šrouby – lašnou. Podobné názvy existovaly i při jiných pracovních činnostech.
Když v předsíni – forhózu – na Majrově chtěli něco připevnit, otvor vysekávali rórmajzlem, na který tloukli fajstlichem – kovovou paličkou. Stolaři měli k dispozici
hóblponk, na hrubší opracování dřeva používali šrubhóbl – hoblík šrubař, na jemnější práce hoblík hladík – puchóbl. Zámečník měl k rýsování na kov rýsovací jehlu
– rajsnódlu. Můj dědeček jako hornický důchodce si denně dával ochtlík – čtvrťák
prostějovské starorežné.
Tyto názvy prý byly svým způsobem originály, lišily se od hornických názvů
na Ostravsku či Kladensku. Snad to ovlivnila blízkost Vídně, poněmčeného Brna
a jeho zvláštní „hantec“.
PhDr. Miroslav Vespalec
Blahopřání
Dne 19. února 2013 oslavila významné životní jubileum paní Jiřina Rausová, jejíž zásluhou se dovídáte prostřednictvím Ozvěny o dění ve Zbýšově
současném i minulém. Je totiž mimo jiné velmi platnou členkou zbýšovské
pobočky Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska a dlouholetou kronikářkou
města Zbýšova.
Za obětavou činnost jí děkuje jak VS R-O, tak i vedení města Zbýšova
a redakce Ozvěny. Přejeme paní učitelce Rausové hodně zdraví, spokojenosti
a neutuchající tvůrčí invence.
Paní Jiřina Rausová přijímá gratulace členů Vlastivědného spolku R-O
29
Městské kulturní centrum informuje
Jaro už nám ťuká na dveře, ale vkračuje opatrně a s trochou ostychu. Všichni
ho pobízíme a přemlouváme, už jsme netrpěliví, přesto nás napíná a doupravuje
si svůj šatník. Chce nás naladit sluníčkem, vůní a dobrou náladou. Máme několik
„jarních tipů“, jak vyplnit volný čas Váš i Vašich dětí:
3. dubna v 18.00 hod. v sále MKC – Beseda s reportérem Josefem Klímou
5. dubna v 18.00 v sále MKC – výroční kurz pletení z papíru
6. dubna ve 14.00 hod. u koupaliště – Zbýšovská koloběžkiáda
11. dubna v 10.00 hod. v sále kina Horník – divadelní představení Princ Bajaja
20. dubna v tělocvičně ZŠ – závody v aerobicu „Zbýšovský pohár“
30. dubna u junácké klubovny – pálení čarodějnic
3. května v 19.00 hod. v sále HD – „Screamersshow“
8. května v MKC – Dálkový pochod pro pěší i cyklo + Baby pochod pro malé
i velké
10. května u dětského hřiště – výtvarné odpoledne „Srdce nejen pro Tebe“
12. května zájezd do Prahy na muzikál Aida
18. května u dětského hřiště – burza hraček, kterých se chcete zbavit a někomu by
při tom udělaly radost „Hračkobraní“
24. května v 19.00 hod. v sále kina Horník – Komici s.r.o. aneb Ti nejlepší z pořadu Na stojáka (M. Knor, M. Daniel, T. Matonoha)
8. června – Den dětí „Cesta kolem světa“
22. června na stadioně Baník – Pivní slavnosti s taneční zábavou
29. června u zbýšovské cihelny – Otevírání léta s country kapelou Noví kaskadéři
Předprodej vstupenek na plánová vystoupení již probíhá.
Připravujeme opět letní promítací večery, o kterých Vás budeme informovat v místním rozhlase.
Na termín 12. 8.–16. 8. připravujeme příměstský tábor pro děti od 5 do 12 let.
Informace poskytneme v kanceláři MKC.
Těším se na Vaši jarní návštěvu!
Za Městské kulturní centrum Zbýšov Martina Švancarová
30
Dáda Patrasová, která s velkým úspěchem účinkovala ve Zbýšově 10. března, ochotně „zapózovala“ po vystoupení s místními hasiči
31
Další fotografie dokumentují, jak výborně se bavily místní ženy (a několik odvážných mužů)
při akci, kterou pro ně uspořádalo MKC přímo v den jejich svátku 8. března. K dobré náladě
přispěli značnou měrou i členové hudební skupiny HoBBiT.
32
Posezení s dobrými kamarádkami v příjemném prostředí při drobném občerstvení a svižné
hudbě dalo alespoň na chvíli zapomenout na starosti všedních dní, které si jistě nosí každý
z nás.
33
34
Co nového v knihovně
Cestovatelská beseda
O tom, že popularita pana Máry s rodinou stoupá, jsme se mohli přesvědčit
na únorové besedě, na kterou přišlo nejvíce návštěvníků od roku 2009. Tentokrát
dorazila celá rodinka i s dcerou Monikou, která byla u nás v knihovně poprvé. Poznali jsme, jaké mohou být krásy, tajemství, zvláštnosti, ale i nástrahy v nejsušším
světadíle - Austrálii.
Na podzim se můžete těšit na cestovatelskou besedu s paní Evou Palátovou.
Protože pan Mára nasadil, jak se říká, „vysokou laťku“, věřím, že se Vám bude
líbit.
Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, směřuje přes všechny dálky hlavně
k sobě samému.
Jan Werich
zdroj: www.citaty.org
Spisovatelka Věra Řeháčková
Uvolněnou, tak říkajíc rodinnou, atmosférou jsme si zpříjemnili březnový podvečer s brněnskou spisovatelkou paní Věrou Řeháčkovou. U nás v knihovně je jednou z nejžádanějších a nejoblíbenějších českých autorek. Tato velmi sympatická
a milá paní nám dala nahlédnout do svého soukromí, prozradila nám, kde čerpá
témata pro svá díla… zkrátka kdo měl nějaký dotaz, dostal i odpověď.
Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané.
A dost.
Oscar Wilde
zdroj: www.mottak.cz
Výstava motýlů
Žluťásku, žluťásku, čičorečko, čičorečko…písničku určitě znáte z filmu pro děti
a mládež “Přijela k nám pouť. A právě ta mě napadla při domlouvání výstavy. Fotografie amatérského fotografa pana Jaroslava Bučka pod názvem Motýli jen tak pro
radost můžete shlédnout až do konce dubna v knihovně v půjčovní době. V tomto
období, kdy se jaro zvolna probouzí ze šedivé zimy, Vás určitě pohladí na duši.
Utrhl jsem květinu a ona mi zvadla. Chytil jsem motýla, ale brzy zemřel. Až pak
jsem pochopil, že krásy je třeba dotýkat se srdcem…
John Lennon
zdroj: E-citaty.cz
35
Brněnská spisovatelka Věra Řeháčková, jejíž knihy patří v MK k nejžádanějším, dala při besedě nahlédnout do svého soukromí, prozradila, kde čerpá témata pro svá díla
36
Mateřská škola Permoníček
Zima pomalu končí a v naší mateřské škole jsme se s ní společně
s dětmi rozloučili 20. března pálením Morany a otevíráním zahrady.
A jaká byla letošní zima? Dětem nadělila sníh, takže měly možnost
vyzkoušet si sáňky i boby. Učily se také krmit ptáky na školní zahradě
a nosily dobroty lesním zvířatům. Na předškoláky čekala první důležitá
zkouška – zápis do první třídy základní školy.
Také jsme se hodně bavili. Mateřskou školu navštívili kouzelníci i herci. Na
divadelní představení jsme se vypravili do brněnského divadla Polárka. Vyvrcholením bylo tematické karnevalové odpoledne. Sál Hornického domu se proměnil
v pohádkový ostrov Madagaskar, na kterém přistála loď plná zvířátek.
V březnu jsme se vydali navštívit hasiče. Děti měly možnost prohlédnout si
techniku, kterou hasiči používají, posadit se do auta, vyzkoušet si hašení požáru.
I když opravdový oheň chyběl, děti byly praktickou zkouškou nadšeny. Podívali
jsme se i do Městské knihovny. Děti si prohlédly krásné obrázkové knihy, poslechly
si zajímavé vyprávění, učily se, jak s knihou zacházet.
Na jaře nás čeká velké množství aktivit a zážitků. Přijedou se na nás podívat
pohádkové Tetiny, navštívíme divadlo Radost a budeme se připravovat na vystoupení pro maminky.
Dne 26. dubna od 13 hodin do 16 hodin se uskuteční zápis nových dětí do
Mateřské školy Permoníček. Hlavními kritérii pro přijetí do mateřské školy je věk
dítěte a zaměstnanost rodičů. K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a očkovací průkaz.
Aktuální informace najdete na webových stránkách www.mspermonicek.cz.
Kouzelnické představení na karnevalu
37
Na návštěvě u hasičů
Oslava narozenin v naší mateřské škole
38
ZUŠ Oslavany pobočka Zbýšov www.zusoslavany.cz
Před námi je téměř poslední fáze školního roku, ve které
čeká učitele i žáky spousta zajímavé práce. Mám-li se však
ohlédnout za uplynulými měsíci, musím potvrdit, že byly
velmi rozmanité. Kromě pravidelných žákovských koncertů
probíhaly na naší škole další zajímavé akce.
Náročnou přípravu letos absolvovali někteří žáci z oddělení dechových nástrojů. Zúčastnili se Národní soutěže ZUŠ
v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů. Okresní kolo této soutěže bylo organizováno na naší škole. Celkem 74 soutěžících z jedenácti škol okresu
Brno-venkov se představilo ve 26 různých tělesech. Zazněly zobcové a příčné
flétny, klarinety, saxofony. Také výběr doprovodných nástrojů byl velmi různorodý.
Klavír nebo cembalo vystřídaly elektrické klávesy a jednou dokonce i cimbál. Naši
školu reprezentovala tři tělesa pod vedením p. uč. Terezy Tomáškové. Dvě tria
zobcových fléten i flétnové sexteto získalo první místo. Sexteto bylo posláno do
krajského kola, které se uskutečnilo v Brně, kde získalo opět skvělé první místo.
P. uč. Hynek Smutný připravil na soutěž čtyři soubory složené z žáků oslavanské
a ivančické hudební školy. Soubory obdržely třikrát první a jednou druhé místo.
Kvarteto příčných fléten pokračovalo v kraji a získalo druhé místo. Všem účastníkům a jejich učitelům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Detailnější informace najdete na webových stránkách školy.
Chtěla bych ocenit vynikající nápad paní ředitelky Lenky Zouharové uskutečnit
akci s názvem Koncert rodin. Poprvé v historii naší školy nevystupovali na pódiu
jen žáci, ale představili se zde společně se svými rodiči a sourozenci. A tak v sále
zazněla několikát čtyřruční klavírní hra a zajímavá šestiručka. Velkou podívanou byl
osmiruční klavír v podání dvou maminek a jejich malých dcer. I tatínkové překvapovali svým hudebním umem. Mohli jsme slyšet jazzově upravené lidové říkadlo v klavírním provedení nebo violoncello s kytarovým doprovodem. Příjemnou atmosféru
pohádkového večerníčka navodil sametový tón klarinetu společně s housličkami.
Dojetí se neubránili jistě mnozí posluchači i při moderování paní ředitelky, neboť
slova jako rodina, maminka, táta bylo skloňováno snad ve všech pádech. Některá
pěvecká čísla byla obohacena vhodnými kostýmy. Slovácké lidové písně zpívané
v krojích či píseň z filmové pohádky v renesančních šatech velmi podtrhly umělecký
dojem hudebního projevu. Jedinou sourozeneckou dvojicí byli Jana a Jan Dobrovolní, kteří perfektně předvedli hru na jeden vibrafon šesti paličkami.
V sále panovala skvělá atmosféra. Mezi posluchači bylo totiž téměř padesát
účinkujících, kteří tvořili současně i publikum. Koncert pomalu gradoval. Největší
rodinný soubor vytvořila rodina Pavlíkova. Svým vystoupením s písní Otázky od
skupiny Olympic vyplnili žánr populární hudby. Zpěv doprovázela hra na klavír,
flétnu a violoncello. Výjimkou mezi nástroji bylo pětistrunné banjo, které perfektně
ovládal pan Sobotka a společně se svým synem rozezpívali country písněmi celý
sál. Vynikající tečkou na závěr se stali Kovandovi s famózním Fantomem opery
a vysloužili si tak bouřlivý potlesk.
Co dodat na závěr? Troufám si tvrdit, že tato rodinná hudební slavnost byla více
Marta Dohnalová
než úspěšná a věřím, že nebude poslední.
39
Uspořádání Koncertu rodin bylo vynikajícím nápadem ředitelky ZUŠ paní Lenky Zouharové
40
V sále panovala skvělá atmosféra. Mezi posluchači bylo totiž téměř padesát účinkujících,
kteří tvořili současně i publikum.
41
Rodinná hudební slavnost byla více než úspěšná a určitě nebude poslední.
Ženám k svátku
Zdena Kopáčková
Ještě se květy chladem chvějí,
ještě jim chybí slunce jas.
Jste vázou, v které pookřejí,
rozkvetou s vámi v tisíc krás.
V krásu, kde struny lásky znějí,
konejší dítě něžný hlas.
Bez vás by svět byl bez nadějí
jak pole pusté, prázdný klas.
Ještě se květy chladem chvějí,
však oči vaše – slunce jas –
se na ty květy pousmějí
a přivábí k nám jaro zas.
42
Společenská kronika
Zbýšov měl ke konci loňského roku 3 813 obyvatel.
Narodilo se 49 dětí, zemřelo 50 občanů. Opustili nás:
Hrůzová Pavla
Sládek Stanislav
Lampertová Marie
Křížová Anna
Kotačka Božetěch
Böhm Antonín
Mertl Petr
Kroutilová Hana
Cibulka Jaroslav
Mrázková Ludmila
Čiháček Jiří
Šmardová Růžena
Ševčík František
Palzer Jiří
Štouračová Anna
Musilová Marie
Novotný Miloslav
Vavříková Zdeňka
Studýnka Bohumil
Zouhar Antonín
Dvořák Jaroslav
Suchánková Anna
Fejtová Veronika
Hunková Natália
Harvánková Milena
1945
1937
1931
1935
1943
1939
1968
1981
1949
1950
1948
1931
1935
1949
1939
1921
1937
1921
1936
1931
1922
1945
1928
1955
1940
Uhlířová Danuše
Kučera Zdeněk
Řeřuchová Helena
Doležal Jaromír
Juřena Stanislav
Rozsochatecký Josef
Burešová Ludmila
Šubrt David
Žaludová Marie
Foral Václav
Sikmund Jiří
Švábenský Rudolf
Venhoda František
Křiváková Jitka
Hubertová Věra
Galetková Stanislava
Kunčarová Alena
Svoboda Antonín
Vespalec Adolf
Havlátová Anna
Pelánová Anežka
Patera Věroslav
Hájek Miloš
Ustohal Bohumil
Došek Karel
1937
1936
1957
1932
1929
1943
1940
1981
1935
1932
1945
1961
1950
1956
1931
1938
1953
1946
1935
1921
1925
1926
1933
1932
1955
Čest jejich památce.
Vzpomínka
Dne 8. února uplynulo smutných deset roků, kdy nás
navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček, manžel,
horník, předák přípravářského kolektivu RUD Zbýšov
pan Josef Nedvěd.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou stále vzpomíná manželka Jaroslava, syn
Josef a dcera Jaroslava s rodinami.
43
Už sedm roků prchlo v dáli,
kdy na věčnost ses odebral,
co na Tobě jsme milovali,
vše zůstává tu s námi dál.
Dne 16. března by se dožil 80 let
pan Zdeněk Kopáček.
Vděčně vzpomínají manželka, děti i vnučky a přátelé.
Dne 7. března uplynulo smutných 20 let od úmrtí
paní Anny Žákové.
Dne 30. května by oslavila své 85. narozeniny.
S láskou a vděčností stále vzpomínají
dcery a syn s rodinami.
Dne 2. dubna by se dožila 80 let
paní Pavlína Juračková.
Zemřela před 27 lety dne 18. 1. 1986.
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera s rodinou.
20. března 2013 jsme si připomněli nedožité
85. narozeniny
paní Vlasty Zahradníčkové.
Zemřela ve věku pouhých 61 let.
S láskou a vděčností stále vzpomínají
dcera a synové s rodinami.
44
Dne 18. ledna uplynuly čtyři roky od úmrtí
paní Jany Ludvové.
S láskou vzpomínají
manžel, maminka, bratr s rodinou a dcery s rodinami.
20. března jsme si připomněli třetí výročí úmrtí
paní Ludmily Kovářové.
Stále vzpomínají synové Antonín a Milan.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v našich srdcích žijí dál.
Dne 19. dubna 2013 uplyne smutných 10 let od úmrtí
pana Václava Vozdeckého.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, maminka, sestra a děti s rodinami.
Dne 16. dubna vzpomeneme nedožitých 85 roků maminky
a babičky
paní Vlasty Kristkové,
která zemřela před sedmi lety.
S láskou vzpomínají
dcery Vlasta, Jarka a sestra Marie s rodinami.
45
Panu Karlu Svobodovi
cimbalistovi Souboru moravských písní a tanců
a členu trampské skupiny Roveři
Zas utíkám do vzpomínání,
když dlouhá noc plášť černý sklání
na plamínek Tvé svíce.
Skončila pouť Tvá. Tvé konání.
Oči se slzám neubrání.
Nepotkáme se více.
Písničky slyším, jež jsi hrál
se zalíbením na cimbál,
vtiskl jim tóny krásy,
kterou jsi kolem rozdával.
S chutí sis také zazpíval.
Byly to šťastné časy.
Pak kytara Tvá léta zněla
– tklivá i svižná, rozechvělá –
patřila s Tebou Roverům.
Přírody řeči rozuměla
a o přátelství vyprávěla,
klukovským vzdávala se snům.
Až usedneš si na obláčku,
z hvězdiček si sestav hračku
– tu podmanivou kytaru.
Jednička jsi mezi hráči.
Seběhnou se posluchači,
potěš je pěkně postaru.
Zdena Kopáčková
Pan Karel Svoboda zemřel dne 25. února ve věku 81 roků.
Na snímku s kamarádem, zbýšovským rodákem, Ing. Vlastimilem Pokorným.
46
Z činnosti zájmových organizací
47
ZO SPCCH Zbýšov informuje
(Z časopisu Vozíčkář ze dne 12. 3. 2013 zpracoval – Jan Kozel)
Problematika ztráty průkazu ZTP a odmítnutí sKarty
V praxi bohužel může dojít k situaci, že osoba se zdravotním postižením ztratí
průkaz mimořádných výhod (TP, ZTP či ZTP/P), který byl ještě platný, ale vydaný
podle legislativy účinné do 31. 12. 2011. Právní předpisy účinné od 1. ledna 2012
neumožňují prodloužení platnosti průkazu mimořádných výhod, kterým skončila
platnost, nebo vydání průkazu mimořádných výhod jako náhrady za průkaz mimořádných výhod, který byl ztracen, poškozen nebo odcizen. To v praxi znamená,
že by osoby, které průkaz ztratily, musely několik měsíců čekat, než bude nově
posouzen jejich nárok na průkaz dle nových pravidel.
Vzhledem k této problematické situaci doporučila ministryně práce a sociálních
věcí Ing. Ludmila Müllerová, aby úřady práce využily pro tyto případy vyhlášku
č. 424/2011 Sb., podle které se vydávají tzv. dočasné průkazy osob se zdravotním
postižením. Tzn., že osobě, která „starý“ průkaz ztratila, by měl ÚP vydat průkaz
dočasný, aby mohla i nadále využívat výhody k němu se vztahující.
Zároveň jsou v současné době v procesu přípravy novely právních předpisů
upravujících sKartu, které zakotví povinnost převzít sKartu, umožní výplatu dávek
poštovními poukázkami a blíže upraví oblast ochrany osobních údajů. Předpokládá se, že k účinnosti těchto novel dojde v polovině roku 2013. S ohledem na tyto
skutečnosti lze v současnosti (tedy do doby, než dojde k výše uvedeným legislativním změnám), vydat dočasný průkaz OZP také těm lidem, kteří odmítají převzít
sKartu.
Sleva na dani i v roce 2013
V Poradně pro život s postižením Ligy vozíčkářů se na přelomu roku rozmnožily
dotazy na téma slevy na dani z příjmu pracujících důchodců. K diskusi a strachu
osob se zdravotním postižením přispěla bohužel negativně média, která slevu na
dani osob s invalidním důchodem často slučuje se slevou na dani na poplatníka.
Zároveň v médiích také často není rozlišován pojem „invalidní“ a „starobní“ důchodce. Od 1. 1. 2013 byla zrušena pouze sleva na dani pro poplatníka v případě, kdy
osoba od začátku nového roku pobírá starobní důchod. Slevy na dani pro invalidní
důchodce I., II. či III. stupně tedy zůstávají stále stejné, jako v roce 2012. Taktéž se
nemění sleva na dani pro osoby s přiznaným průkazem ZTP/P. Osoby se zdravotním
postižením tedy mohou čerpat jak slevu na dani pro poplatníka (kterou zjednodušeně čerpá většina zaměstnaných osob v ČR), tak specifické výše uvedené slevy.
Změna ve výši minimální mzdy
Od 1. 1. 2013 byla novelizována vyhláška č. 567/2006 Sb., která stanovuje výši
minimální mzdy a minimální úrovně zaručené mzdy (dle kategorie prací).
Do konce roku 2012 bylo možné u osob s invalidním důchodem I. či II. stupně
tuto částku snížit až o 25 % a u osob invalidních ve III. stupni až o 50 %.
48
Příklad stavu do 31. 12. 2012:
Minimální mzda u zdravého zaměstnance za celý úvazek: 8000 Kč.
Minimální mzda u osoby s invalidním důchodem I. či II. stupně za celý úvazek:
6000 Kč.
Minimální mzda u osoby s invalidním důchodem III. stupně za celý úvazek:
4000 Kč.
Snížení minimální mzdy a minimální úrovně zaručené mzdy mělo zaměstnavatele motivovat zaměstnat osobu se zdravotním postižením. Snížení mzdy mělo být
však aplikováno pouze v případech, kdy osobu zdravotní stav omezoval ve výkonu
práce (v praxi např. pracovala pomaleji než zdravý zaměstnanec, musela ze zdravotních důvodů práci častěji přerušovat, a odvedla tedy méně práce, potřebovala
k práci pracovní asistenci atd.).
Od 1. 1. 2013 je výše uvedené ustanovení zrušeno, tzn., že osoba s kterýmkoli
stupněm invalidního důchodu musí dostat za celý úvazek minimálně mzdu 8000
Kč (pokud vykonává práci ve vyšší kategorii prací – pak minimální zaručenou mzdu
danou vyhláškou – stejně jako osoba zcela zdravá).
V praxi bude mít tato změna legislativy bohužel zřejmě pozitivní i negativní
dopady:osoby se zdravotním postižením budou placeny stejně jako zdraví lidé (již
nebude možné jim snížit tímto způsobem základní mzdu pouze z důvodu pobírání
invalidního důchodu). Bohužel je možné, že někteří zaměstnavatelé z tohoto důvodu budou osoby se zdravotním postižením propouštět.
Ze života farnosti
Milí přátelé, sestry a bratři,
v posledních dnech byla pozornost nás všech, bez ohledu na vyznání či pravidelnou účast na nedělní bohoslužbě, upřena na Věčné město Řím, především na
konání konkláve, při kterém 115 kardinálů volilo nástupce apoštola Petra. Byla to
poměrně rychlá volba a k velkému překvapení se více než dvoutřetinová většina
všech volitelů shodla na neevropském kandidátovi. Když se poprvé v lodžii baziliky
sv. Petra objevila postava velice pokorného papeže Františka, naše srdce zajásala
radostí, že si Bůh vyvolil právě jeho, aby svým životním příkladem ukazoval cestu,
kterou má církev kráčet. Pokud alespoň trochu známe historii středověkého světce
Františka z Assisi, který se stal vzorem důsledného následování Krista v chudobě
a lásce k bližnímu, je nám jasné, koho chce následovat také Svatý otec.
V těchto dnech slavíme Velikonoce, tedy nejvýznamnější křesťanský svátek,
který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. A právě pokorou Božího Syna bychom měli být inspirováni. Neboť On vzal na sebe naše hříchy, zemřel za nás na
kříži a otevřel nám nebe. Jako jediný vstal z mrtvých, aby nám dal velikou naději.
Milí přátelé, přeji vám všem radostné a pokojné prožití velikonočních svátků,
s vírou a nadějí, že náš život bez Boha by neměl žádný smysl.
P. Petr Hošek, farář
49
Fotoreportáž z Tříkrálové sbírky 2013
V sobotu 5. ledna ráno se na cestu za zbýšovskými dárci vypravilo rekordních deset skupinek
koledníků z řad dětí, mládeže a dospělých. Část z nich vycházela z MKC na Jiráskově ulici,
kde se náležitě připravila. Nikomu nechyběla dobrá nálada a úsměv na tváři, exotický zvířecí
doprovod tehdejších mudrců, přinášejících zlato, kadidlo a myrhu, suploval jezevčík rodiny
Boučkových.
50
Skupinka pod vedením Gity Matouškové koledovala na Dolině, kde také všichni tři bydlí.
To je velkou výhodou naší „tříkrálovky“, že
koledníky většina oslovených obyvatel Zbýšova zná, má k nim důvěru a nemusí proto
mít obavu z podvodného jednání.
Máme dávat štědře. Kdo štědře rozsévá,
bude také štědře sklízet.
Naše dávání má být dobrovolné a velkorysé.
Naše dávání má být radostné.
Proč má být radostné? Radostného dárce
miluje Bůh.
Co se v mládí naučíš, …
51
Radost měli dárci i koledníci
Jasná kometa dovedla koledníky stejně jako kdysi i tentokrát ke správnému cíli
– dobrá věc se opět podařila. S radostí a vděkem konstatujeme, že do pokladniček
Charity bylo vybráno 51 985,- Kč. Příspěvkem do sbírky jsme se zapojili do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí.
Upřímně děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli jakýmkoliv způsobem
podle vlastního uvážení a možností podpořit charitní dílo. Ještě jednou děkujeme
dětem, mládeži i dospělým koledníkům, kteří obětovali svůj volný čas i pohodlí
a osobně navštěvovali domácnosti ve Zbýšově.
Foto Gita Matoušková
Text Anna Zahradníčková
52
Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov 29. 6. 2013
Citujeme z dopisu Diakonie Broumov, občanského sdružení, zařízení sociálních služeb Úpice, pro které i ve Zbýšově organizujeme každoročně humanitární sbírku.
Vážení a milí přátelé,
při roční bilanci naší činnosti nám dovolte, abychom Vám co nejsrdečněji poděkovali za celoroční dlouholetou spolupráci a vyjádřili Vám velký vřelý dík, jelikož
bez Vás – obětavých dobrovolníků a občanů, kteří nám darují věci, bychom naši
činnost nemohli vykonávat.
Zorganizováním sbírky ošacení, bot a dalších věcí jste pomohli nejen životnímu
prostředí, ale hlavně lidem, kteří materiální pomoc potřebují a jsou za ni nesmírně
vděčni. V tomto roce jsme poskytli azylové ubytování 85 lidem z okraje společnosti
a dali jim i možnost pracovního uplatnění. Ve spolupráci se sociálními odbory v celé
ČR a v našich výdejních střediscích jsme poskytli 1 550 tun materiální pomoci.
Dovolujeme si Vás informovat i o tom, že nám v tomto roce skončily dotace na
sociální služby, ale my i nadále budeme sociální pomoc lidem z okraje společnosti
poskytovat.
Nebudou to služby registrované ze zákona O sociálních službách, ale ubytování, pracovní uplatnění i materiální pomoc bude poskytnuta všem, kteří o to požádají. To však můžeme zajistit jen díky Vám, kteří nám zorganizujete sbírky ošacení,
a proto budeme rádi, pokud nám zachováte přízeň i v dalších letech.
Bohužel sběrem použitého ošacení se začaly zabývat i komerční-firmy, které
sice deklarují také humanitární pomoc, ale ne vždy je to pravda. Některé vyhlašují
sbírky v ulicích Vašich měst, ale bohužel přecení své možnosti a věci nestačí sesbírat, ty pak leží v ulicích. Toto vysvětlení podáváme proto, že po celý rok řešíme
stížnosti z měst a obcí na organizaci sbírek, které jsme však nepořádali, ale občané si nás často s těmito akcemi spojují.
V současné době pracujeme na tom, aby sbírky, které pořádá Diakonie Broumov, byly jednoznačně identifikovatelné a naše idea POMOC POTŘEBNÝM byla
to hlavní, co Vás i nás spojuje.
Věříme, že naše spolupráce bude i v novém roce pokračovat.
Co vše můžete darovat?
letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle
veškerou nepoškozenou obuv
Věci, které vzít nemůžeme
ledničky, televizory, počítače a jinou elektrotechniku z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
zničený a vlhký textil, matrace, koberce
53
Darováním nepotřebných oděvů a dalších věcí uvolníte místo ve své skříni, pomůžete šetřit životní prostředí, umožníte další využití staršího oblečení, pomůžete
opravdu potřebným lidem.
Děkujeme také za finanční pomoc! Čislo účtu: 38739601/0100
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel Diakonie Broumov
Letošní humanitární sbírka věcí se bude ve Zbýšově konat v sobotu 29. června
od 9 do 15 hodin v budově fary na Masarykově ulici.
Ludmila Leščinská, Anna Zahradníčková
Novoroční setkání s ISIS
Dne 11. ledna zaplnili sál Hornického domu ve Zbýšově příznivci taneční
skupiny ISIS a jejích hostů. Zbýšovské orientální tanečnice se představily rovněž
jako temperamentní černošky, námořníci, předvedly tance se svíčkami, arabské
flamengo s vějíři, omládly při tanci „Já chci žít non-stop“ a kankánu.
Své první vystoupení si také užily
malé tanečnice v orientálních kostýmech Šaronka, Ivanka, Terezka, Arianka
a Anička z mateřské školy, které od září
učí Jana Indráková. Nádherné profesionální sólo zatančila Lucie Žaludová.
Hosty večera byly opět šikovné tanečnice SORAYA ze Zastávky a tradičně
Koktejl ze Zbraslavi.
Na závěr vystoupení zazpívali Radek Kiss s Janou Indrákovou píseň Čau
lásko.
Čau lásko v podání Jany Indrákové a Radka
Kisse
Pestrý program tanečních vystoupení
se střídal s hudebními pozvánkami na taneční parket. K tanci a poslechu zahrály
hudební skupiny Roveři, Hejkalové, Iva
Pospíšilová a Michal Konečný.
K dobré náladě přispěla také soutěž o nejlepší bábovku.
1. cena paní Hronová – vrstvená bábovka
2. cena paní Bočková – jablková bábovka
3. cena paní Mistriková – třená bábovka
54
Taneční vystoupení na hit M. Davida Já chci žít nonstop sklidilo velký úspěch
Výrobky byly součástí chutného občerstvení, příjemnou zábavou bylo i losování bohaté tomboly.
Perfektně zorganizovaný kulturní večer byl zajímavou a zdařilou akcí místních
orientálních tanečnic pod vedením Jany Indrákové.
Zajímavá a zdařilá kulturní akce přilákala a pobavila plný sál diváků ze Zbýšova
i okolí.
Příznivci skupiny ISIS
55
Čtenáři nám píší
Nejen chlebem živ je člověk
Ve zbýšovském kulturním centru vystavují svoje výtvarné práce naše děti. Nevím, kde děti své práce tvoří – pokud ovšem nějaký výtvarný ateliér mají. Neznám
paní učitelku, která vystavovanou uměleckou krásu z dětí vykřesala. Ale je to učitelka s velkým „U“.
Nehodlám psát učený traktát v duchu J. A. Komenského o výchovném a vzdělávacím významu výtvarné výchovy. Jen presentuji svůj pohled na věc. Vystavované práce svědčí nejen o talentu dětí, ale hlavně o jejich vedení k poznání světa
v osobitém a tvůrčím vyjádření rozmanitými výtvarnými technikami. A to je hodno
aspoň obdivu!
Navštivte výstavku, dívejte se, kochejte se a obdivujte, to, co dokážou vaše
děti!
PhDr. Marie Milcová
dříve učitelka s aprobací výtvarná výchova nyní důchodkyně
Poznámka redakce: Práce vystavené v MKC Zbýšov jsou z dílny žáků ZUŠ Oslavany – Zbýšov, svěřenců paní učitelky Dobromily Valentové.
Z rýmů mých se dere rýma,
vrtochy nás trápí zima.
Zdena Kopáčková
Mnohý z nás si zanadává:
„Leden, únor – žádná sláva!“
Zimy nejsou už jak dříve.
Počasí je proměnlivé,
setmělé dny doprovází
dneska deště, zítra mrazy.
Popletená příroda
útěchu nám nedodá.
V rýmě, horečce a kašli
opět si nás viry našly.
Přeplněné ordinace
trpělivá čeká práce,
chřipka se k nám navrací,
mrcha v nové mutaci
číhá na nás potměšile,
drží se nás zarputile.
Nevím, zda se někdo prosí
o mé zimomřivé glosy,
Tak končím. A jako každý den
čaj piju, polykám Paralen.
56
Naše rozhledny – okna do kraje
První a nejstarší rozhledna na Moravě stojí
na Zeleném vrchu poblíž Kramolína. Je to rozhledna Babylon, kterou zde nechal v roce 1831
postavit hrabě Jindřich Vilém Haugwitz, kdysi
majitel náměšťského panství. Tato rozhledna,
o které se říkalo, že je z ní za ideálního počasí
možné uvidět i rakouskou Vídeň, má celkovou
výšku 24,5 metru a na její ochoz vede 112
schodů. Její mladší sestra vybudovaná blízko
polesí Bučína u obce Hlíny a pojmenovaná
podle Vladimíra Menšíka zde stojí teprve od
roku 2007. Byla navržena architektem Vladimírem Čuhelem a její věž je postavena z dřevěné
opláštěné konstrukce do výšky 22 metrů. Na její
ochoz s vyhlídkou vede 96 schodů. Všem, kteří
je vyšlapou, se nabízí nezapomenutelný pohled
z ptačí perspektivy do širokého kraje. Jižním
směrem našeho pohledu z ochozu se našim očím nabídne pohled na městečko
Dolní Kounice, které nám připomene zdejší klášter „Rosa coeli-Růže nebes“, vybudovaný roku 1181, ke kterému patřil i hrad, vybudovaný zde r. 1221. Směrem na
západ leží historické město Ivančice s lesním návrším za řekou Jihlavou, kde v minulosti stával hrad Réna, připomínající údobí Velkomoravské říše. Vlastní město
se připomíná zápisem z r. 1221 s hradem, postaveným r. 1329 za vlády Jana Lucemburského. Roku 1557 zde založil biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav učení
a tiskárnu přivezenou sem z Kralic. Jen kousek od Ivančic se našemu pohledu
nabízí město Oslavany, kde byl v r. 1225 vybudován ženský klášter „Vallis Marie-Údolí Panny Marie.“ Na severní straně výhledu před námi leží naše město Zbýšov
s první zmínkou z r. 1280, kde se od r. 1755 začínala rozvíjet tradice těžby černého
uhlí, které se zde těžilo až do roku 1992. Tuto dobu zde připomíná těžní věž dolu
Simson, odval a věž dolu Jindřich II na Sičce. Svůj výhled, který se nám při pohledu
z ochozu rozhledny nabízí, nemůžeme však ukončit pohledem na historické město
Rosice. To je totiž zakryto lesní výšinou polesí Bučína.
A tak se posledními pohledy do krásné rozmanité okolní krajiny loučíme s rozhlednou Vladimíra Menšíka, kterou bychom rádi doporučili všem jako cíl některého
z rodinných výletů.
Jaroslav Nevřiva
Krutosti černých rot
Roku 1434 skončily bitvou u Lipan husitské války. Pominulo údobí, kterému podnět dalo učení mistra Jana Husa a jeho
upálení po koncilu v Kostnici v roce 1415, které způsobilo
v naší zemi řadu společenských změn a náboženských přelivů.
Trvající neklid v zemi ukončilo až v roce 1458 zasednutí Jiřího
57
z Poděbrad, nazývaného „husitský král“, na královský stolec. Zdálo se, že konečně
nastane v zemi klid a že země bude přivedena k bývalému rozkvětu.
Přišel však rok 1468 a na území Moravy vpadl s vojskem uherský král Matyáš
Korvín, který vzápětí vyhlásil českému králi válku. Se svými „černými rotami“, které
tvořily základ jeho vojska, po šestiměsíčním obléhání dobyl brněnský hrad Špilberk, pevnost Hradisko u Olomouce a po přesunu také město Třebíč. Jeho černé
roty, tak pověstné svou krutostí, složené z Uhrů, Rakušanů, Poláků a žoldnéřů
najatých v Čechách a na Moravě, velmi zle pustošily oblasti jižní a východní Moravy. Krutosti, kterých se dopouštěly na prostých lidech při drancování a vypalování
měst a osad, způsobovaly mezi lidmi kraje až bezmeznou hrůzu.
Černé roty prováděly své hrůzné přepady nejčastěji pod rouškou noci, kdy
na svých malých, ale vytrvalých koních, využívaly rozsévanou hrůzu z momentu
překvapení. Takové noci, po předcházejícím klidu najednou naplněné řevem krvelačných hrdlořezů a výkřiky a nářky ubíjených lidí, vytvářely v záři ohňů hořících
chalup nepředstavitelnou apokalypsu hrůzy. Tehdy se údolíčka s osadami měnila
na pozemské peklo, kdy nebylo času na soucit a slitování - lidé, kterým se nepodařilo uprchnout, byli naráženi po asijském způsobu pro radost uchvatitelů na kůly.
V tom čase roku 1468, kdy tyto hordy táhly Moravou, zaniklo více než sedmdesát tvrzí a vesnic, kterénebyly již nikdy obnoveny. Jen v našem kraji byly zničeny
tvrze v Komíně, Říčanech, Omicích, Lukovanech, Popovicích, Radosticích a Řeznovicích. Vypáleny byly vesnice Bobroviny se statkem a mlýnem, ležící jihozápadně od Domašova, vesnice Ochoz a Lhotka s tvrzí poblíž Litostrova, vesnice
Komínek necelý kilometr od Žebětína a Raclavice ležící východně od Rosic. Také
vesnice Bukovany, ležící mezi Omicemi a Kývalkou v polní trati zvané Pece, nebyla
už nikdy obnovena. Rosický hrad, patřící v té době těšínskému knížeti Přemkovi
- pánu na Veveří a v Rosicích, byl od Uhrů obléhán, ale díky jejich malému počtu
neúspěšně. Proto si tito svůj nezdar vynahradili vypleněním vesnice a kostela.
Jedinou ochranou obyvatel vesnic před nájezdy černých rot byl jejich včasný útěk
do okolních lesů nebo do země vykopaných a zakrytých lochů. Zde trávili čas až
do rozbřesku noci a teprve po zjištění, že jim nehrozí žádné nebezpečí, se vraceli
do svých domovů a sháněli svůj dobytek, který večer vypustili. Tehdejší obyvatelé
osady „Zbiscowiz, kteří měli to štěstí, že se jim řádění černých rot vyhnulo, trávili
své noci velmi často pod ochranou vybudovaného lochu, který měl být podle zápisu v kronice poblíž stávajícího kostela.
Ještě na závěr je však nutné dodat, že téhož roku 1468 vytáhl český král
s vojskem proti řádění černých rot Matyáše Korvína a tyto i s Matyášem z Moravy
vyhnal, i když ne navždy.
Jaroslav Nevřiva
Pomalu se již vzdalující vzpomínky
V letošním březnu to již bude málem deset roků, co jsem od babických seniorů
dostal pozvání, jestli bych mezi ně na jejich měsíční setkání konané v předsálí kulturního domu nemohl přijít. Takové pozvání mne, jako rodáka z Babic, kde jsem žil
s rodinou až do svých 25 roků a kde jsem znal snad každý kout, opravdu potěšilo.
Věděl jsem, že moje příspěvky do jejich obecního zpravodaje, kde jsem babické
58
občany seznamoval s historii
jejich obce, sahající až do roku
1228, kdy patřily oslavanskému
klášteru Vallis sanctae Mariae
– Údolí Mariino, byly pro všechny
velmi zajímavé. Mimo této historie
jsem ve zpravodaji psal o postavení nejstaršího babického kříže na
křižovatce silnic Zbýšov – Kratochvílka, datovaného r. 1806 a také
o postaveni místní kaple, zasvěcené sv. Antonínu Paduánskému
r 1863, postavené na místě zbořené zvoničky. A také jsem nezapomněl psát o soše sv. Jana Nepomuckého, stojící
na pokraji návsi od roku 1900. A právě tyto historické údaje spolu s dalšími daty
o tehdejším zdejším životě až do časů současnosti byly a jistě také budou tím, co
bude naše současné seniory snad nejvíce zajímat. A tak jsem si při své návštěvě
vzal s sebou dva historické eseje, pojednávající o těžbě uhlí na babickém katastru
a také o výstavbě železniční tratě, která se přímo dotýkala okraje obce. Jen jsem
však mezi seniory vstoupil, byl jsem všemi velmi srdečně přivítán a jejich první
otázky byly: z čeho čerpám tak podrobné údaje z historie a kdy vyjde má knížka
pod názvem „Jak běžel čas“, o které jsem se jim zmínil a o kterou měli všichni
zájem. Ta debata se spoustou otázek by snad vyplnila podstatnou část setkání
– podle programu však ještě měl knihovník pan Křivánek, jinak předseda seniorů,
předčítat různé připravené citáty, po kterých měl všem přítomným zahrát harmonikář ke zpěvu a tanci. Ten den však setkání mimo zpěvu, který vždy organizovala
paní Prokšová, doznalo změnu a to příchodem paní Dumkové a její přítelkyně paní
Dobiášové, které po letech navštívily svoje rodiště. Ty po seznámení se všemi projevily žádost, jestli by nemohly navštívit naši kapli, ve které již snad šedesát roků
nebyly. Chýlilo se již k večeru, když se paní Švihálková nabídla, že klíč od kaple
i přes narůstající večer sežene, jen aby na ni s někým, kdo je doprovodí, u kaple
počkaly. Vůbec mě nenapadlo, že to budu právě já, koho si za průvodce do kaple
vyberou, i když mě z minulosti nejvíce zvaly. Již za několik okamžiků jsme společně stáli pod staletými rozkošatělými lípami, na jejichž koruny padal stín večera.
Když paní Švihálková otevřela dveře kostela, všechny nás ovanula vůně květů
uložených na oltáři. Všichni jsme se pokřižovali a po rozsvícení světel nad oltářem
jsme pomalu vykročili podél lavic s otevřenými zpěvníky. Přitom jsme si prohlíželi
starou křížovou cestu se sochami svatých a pokračovali po koberci, vedoucím nás
k osvícenému oltáři. Zde jsme s úctou pohlédli na svatostánek, ozdobený rozkvetlými květy, rozmístěnými mezi svícny. Nad oltářem stál obraz patrona kaple sv. Antonína Paduánského. Na stupni před oltářem obě návštěvnice kaple poklekly a se
skloněnými hlavami se začaly tiše modlit. Ticho kostelní síně, umocněné svítícím
věčným světlem a modlící se ženy – to vše na mne působilo až nepředstavitelným
dojmem. Stál jsem na straně u oltáře, kde jsme s ostatními chlapci vždy stávali,
když jedna s modlících se žen vstala a obrátila se na mne s prosbou, jestli bych jim
nezazpíval nějakou náboženskou píseň. Díval jsem se na ni pln překvapení, ale
když se k ní připojily i obě další, které věděly, že jsem zpívával s hudbou, nezbylo
59
mi, než jim připomenout, že si asi na žádnou nábožnou píseň nevzpomenu. Bylo
skoro zázrakem, že se do mé mysli vrátila slova první sloky písně „Tisíckrát pozdravujeme Tebe, ó Matičko Krista Ježiše…“ Můj zpočátku trochu rozpačitý hlas se
po prvních slovech písně dostal do tenorové výše a já jsem našel v očích naslouchajících a v jejich úsměvech své uspokojení. A právě tento zpěv v babické kapli
mi vždy připomene návštěvu u babických seniorů.
Nevřiva Jaroslav
Šumící lesní hvozdy skrývají tajemství dávné minulosti
V lesním tichu je občasné zašumění
vánku, který rozhoupává koruny lesních
velikánů, snad jediné, co nás provází
stoupající lesní pěšinou. Ta by nás měla
přivést k místu, skrývajícímu tajemství
o zaniklém hradu Bučínu, patřícímu snad
do vzdáleného pravěku nebo Velkomoravské říše knížete Svatopluka v 9. Století. A tak nyní šlapeme lesní pěšinou, která
nás vede kolem vzrostlých smrkových
porostů občas vystřídaných prosluněnými pasekami, až po hodině chůze, začínající u obce Tetčic, konečně dorazíme
k cíli. Došli jsme k místu, vyznačenému
na mapě kótou s výškou 444 m. Vysoké, snad stoleté smrky, zakrývající svými
korunami blankytné nebe s paprsky slunce, nyní ustoupily a našim pohledům se
nabídlo sluncem ozářené návrší, porostlé košatými buky. Na granodioritním skalním hřebenu, kde snad v minulosti mělo stát hradiště, se dosud s velmi slabými
stopami dvou dříve zřejmě ochranných valů, daly předpokládat i základy obytné
věže. Jen kousek od tohoto místa našel asi před dvěma lety tetčický občan Vojta
Pokorný detektorem kovů jezdeckou ostrohu, kterou podle PhDr. Doležela zařadil
do 11. stol. Podle něho je možné, že tento nalezený předmět je možné datovat
v souvislosti s hradištěm. Ale spory o určení hradiska, které je na mapách uvedeno
jako hradisko Bučína, nejsou dosud dořešeny. Podle Ing. arch. Antošové byl hrad
Bučín roku 1968 zapsán do státního souboru památek jako Tetčice - zřícenina
hradu Bučína. V roce 1995 vydal Vojenský kartografický ústav mapu, ve které je
uvedeno, že na zalesněném vrchu, kótě 444 m, se nachází středověké hradisko,
patřící kdysi opuštěnému rodu z Tetčic, připomínanému roku 1349. Oficielní webové stránky obce Tetčic ve své první písemné zmínce udávají, že osada Tetčice se
objevuje na listině krále Václava I již 7. 12. 1240.
Jaroslav Nevřiva
60
Řádková inzerce
● Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz,
platba hotově = SLEVA 250 Kč! Zbýšov a okolí.
● Prodám byt vel. 2+1 ve Zbýšově, cena dohodou, tel.: 732 880 658
● Malířské a natěračské práce, malování domů, bytů i komerčních a průmyslových prostor. Firma Emit Ivančice, chráněná dílna, provádí tyto práce za
přijatelné ceny. Můžete si objednat i úklid po jejich ukončení. V případě zájmu
kontaktujte chráněnou dílnu Ivančice na telefonu 773 663 913.
61
62
63
64
65
Mateřská škola a hlídání dětí Mickeyho klubíček
PROVOZ ZAHÁJEN!!
1. května 727
665 01 Rosice
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Neumanová, DiS.
Telefon: +420 723 405 189
e-mail: [email protected]
•
•
•
•
•
•
•
hledáte kvalitní školičku nebo potřebujete jenom pohlídat Vaše dítě?
chcete, aby Vaše dítě bylo ve školičce šťastné a rádo tam chodilo?
potřebujete dlouhou otevírací dobu?
uvítali byste, kdyby se Vašemu dítěti učitel věnoval a měl na něj čas?
hledáte školičku s výukou AJ
potřebujete se vrátit do zaměstnání a nemáte kam dát své dítě?
hledáte prostory pro školení s hlídáním dětí nebo chcete pro Vaše dítě uspořádat oslavu?
potřebujete chvíli času jenom sami pro sebe?
•
TO VŠE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT!!!
•
•
dlouhá otevírací doba 6,00 – 18,00 hod.
nově zrekonstruované prostory s vlastním zázemím, které byly Kolaudačním
souhlasem schváleny k užívání k těmto účelům, vyhovují tedy nejpřísnějším
požadavkům Krajské hygienické stanice a také všem požadavkům Hasičského
záchranného sboru
individuální přístup k dětem, maximální kapacita 12 dětí
pořádání oslav pro Vaše děti
úzká spolupráce s rodiči
zdravé stravovací návyky
samozřejmostí je pojištění Vašich dětí
•
•
•
•
•
TĚŠÍME SE NA VÁS I VAŠE DĚTI!
Nástupy dětí probíhají celoročně a nemusí být k prvnímu dni v měsíci.
Prohlídku našich prostor si můžete domluvit telefonicky.
66
Nové oddlužovací centrum v Brně
V dnešní době je velmi snadné dostat se do finanční tísně. Z výplaty těžko
něco ušetříte, a když něco nutně potřebujete, většinou si musíte půjčit. Pod
tlakem tíživé finanční situace snadno uděláte chybu, které pak s odstupem času
litujete. Co ale dělat, když svoje splátky nezvládáte a schyluje se k exekuci? Jak
postupovat, když už exekuce započala? Hlavní je zachovat si chladnou hlavu a neudělat ve stresu nějaký neuvážený krok. Pomoc najdete každopádně v ODDLUŽOVACÍM CENTRU.
Komu oddlužovací centrum pomáhá?
Oddlužovací centrum je otevřeno lidem, kteří jsou zadlužení a neví si rady.
Rozhodli se aktivně řešit svou situaci a chtějí opět spokojeně žít. Nyní ho nově
můžete navštívit právě v Brně, v Hybešově ulici 61.
Jaké jsou výhody oddlužovacího centra?
– Dluhové poradenství vč. finanční analýzy ZCELA ZDARMA!
– Nemusíte se obávat, že od vás vyberou poplatky a pak vám sdělí, že u vašeho případu oddlužení není možné.
– Mají řešení pro každý dluh. Pomůžou nejen s osobním bankrotem, ale
provádí i správu dluhů. Navrhnou takovou formu oddlužení, která je nejefektivnější.
– Radou to u nás nekončí! Když se rozhodnete být naším klientem, tak vás
připravíme na insolventní řízení a provedeme vás celým procesem soudního oddlužení. V případě správy dluhů za vás budeme vyjednávat lepší
platební podmínky u vašich věřitelů a chránit vás před jejich neférovým
jednáním.
– Poskytují profesionální přístup k zákazníkům a rádi zodpoví všechny Vaše
dotazy
Pracovníci Oddlužovacího centra vás uvítají každý všední den od 9.00 do 18.00
hodin. Můžete je také kontaktovat přes internetové stránky www.oddluzovacicentrum.cz nebo pomocí bezplatné telefonní linky 800 409 609 a ještě dnes začít
cestu k životu bez dluhů!
www.oddlužovacicentrum.cz
tel. : 800 409 609
67
68
Centrum vzdělávání všem
je tu nově pro všechny Jihomoravany
V Jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum
vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou
v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu
www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do
Centra osobně.
Služby Centra vzdělávání všem
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a profesních stáží
Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na
jednom místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti
víme, že mnoho lidí při vyhle¬dávání naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici
a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků.
Jde nám o to, aby ka¬ždý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo
dobrou radou,“ říká informační specialistka Centra Hana Rozprý¬mová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když
člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo
má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“
vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží.
Existují totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí
a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty,
kteří nemohou najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled
o podpůrných stipendi¬ích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zpro¬středkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit
lidé totiž často vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: [email protected]
69
Spotřebitelská poradna časopisu dTest je tu i pro vás
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, více známé jako časopis dTest, se již přes dvacet let
zasazuje o práva spotřebitelů zejména poskytováním objektivních informací a nezávislými testy
výrobků, potravin a služeb. Měsíc co měsíc se s výsledky testů a dalšími zajímavostmi můžete seznámit v časopise dTest nebo na webových stránkách www.dtest.cz. Od konce roku 2010 provozuje
časopis dTest současně spotřebitelskou poradnu, kam je možné se obrátit pro odbornou právní radu.
Typicky v situacích, kdy jste neuspěli s reklamací zboží, chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy,
přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon nebo si jen nejste jisti, jaká práva máte. Neváhejte a určitě kontaktujte poradenskou linku na telefonním čísle 299 149 009. V provozu je každý všední den
od 9 do 17 hod. Jde o běžnou pevnou linku a poradenství je poskytováno zdarma. Rovněž je vám
k dispozici zcela bezplatná elektronická poradna na adrese www.dtest.cz/e-poradna. K úspěšnému
prosazení práv mohou napomoci i vypracované vzorové dopisy. Mezi další služby, které můžete
využít, patří volně zpřístupněná databáze nebezpečných výrobků, srovnávače zejména finančních
služeb a tarifů mobilních operátorů, příručky pro spotřebitele zaměřené na zajímavá a důležitá témata (předváděcí a podomní prodej, nákupy přes internet, telekomunikace, cestování, potraviny).
Obtěžuje-li vás schránka plná reklamních letáků, napište si na [email protected] nebo si zavolejte
na telefonní číslo 241 404 922 o samolepku „Nevhazujte reklamu“. Nenechte se zaskočit a buďte
informovanými spotřebiteli.
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy? Přišlo vám podezřelé
vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jistí, jaká práva jako spotřebitel máte?
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:
•
Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu,
poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince
a přes elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod.
Elektronická poradna: www.dtest.cz/e-poradna/
•
•
•
•
Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii
výrobků
Vzory – vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení
na webových stránkách www.dtest.cz)
Elektronické příručky zaměřené na nejrůznější témata (předváděcí a podomní prodej, nákupy
přes internet, telekomunikace, cestování, potraviny)
Samolepku „Nevhazujte reklamu“ či Kapesní tahák pro nákup potravin pomáhající kontrolovat množství tuku, cukru a soli v potravinách, které kupujete
Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s nebezpečným výrobkem,
jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích akcích či přes internet, jaká práva máte, když si
vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího. Spotřebitelská poradna časopisu dTest je tu pro vás.
70
VZP varuje před nekalými praktikami konkurence
Oslovili vás na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčovali vás ke změně zdravotní pojišťovny? Pomlouvali vaši
dosavadní pojišťovnu a nabízeli nadstandardní výhody a příspěvky pro vás a vaše děti? Slibovali vám jistotu zajištění zdravotní péče?
Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument. Neuvážený podpis Vám
může velice zkomplikovat život.
V minulém roce řada médií zveřejnila zavádějící informace o tom, že VZP
vyčerpala všechny rezervy a nemá prostředky na úhradu zdravotní péče. Toho
využívají obchodní zástupci konkurenčních zdravotních pojišťoven a prostřednictvím najatých prodejců se snaží klienty VZP přeregistrovat k jiné zdravotní
pojišťovně. Jedná se o neetický způsob chování a zneužívání nekorektního
mediálního tlaku. Navíc i „nezávazný“ podpis je podle nového zákona závazný,
nelze ho odvolat a vy k 1. 1. 2014 změníte svou dosavadní zdravotní pojišťovnu.
VZP jako první nasmlouvala v roce 2013 zdravotní péči ve všech zdravotnických zařízeních a tím zajistila dostupnou a komplexní zdravotní péči obyvatelům jednotlivých krajů ČR.
Zdravotní péči budeme hradit i nadále bez ohledu na zavádějící informace médií či neseriózní aktivity konkurence.
Našim klientům doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli pochybností
obraceli na nejbližší pracoviště VZP, na infolinku VZP 844 117 777 anebo se
informovali prostřednictvím webových stránek pojišťovny www.vzp.cz, popř.
www.trijednicky.cz.
71
72
73
Ozvěna – vydává město Zbýšov. Ev. č. MK ČR E 18258 Občanům města zdarma.
Příspěvky, ohlasy a nabídky inzerce posílejte na adresu: Městský úřad Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov, kulturní komise rady města, tel.: 546 431 592, mestozbysov@
mboxr.cz
Tisk: Gloria Rosice
74
75
76
Download

leden-březen 01/2013