1
Děti, které se vyfotografovaly krátce po začátku školní docházky s třídními učitelkami paní
Mgr. Marcelou Bartošovou a paní Mgr. Marcelou Šauerovou, jsou novou nadějí našeho
města.
Fotografie na titulní straně:
Foto na titulní straně: Město dokončilo akci Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov. Slavnostní otevření a uvedení do provozu proběhlo dne 22. 10. 2013 za účasti zástupců města,
orgánů státní správy, hlavního projektanta a stavebních a montážních firem, které se na
stavbě podílely. Svatomartinský jarmark se stal ve Zbýšově tradicí. Je hojně navštěvován
prodejci
i kupujícími.
Foto Ing. Jan Nekuža, Martina Švancarová
2
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
co nevidět jsou tu Vánoce a to značí, že do konce roku zbývá pár dní. Přišel
čas, kdy se ohlížíme zpět a hodnotíme, co se nám v tom uplynulém roce podařilo.
V oblasti investičních akcí to bylo především ukončení rekonstrukce čistírny
odpadních vod, která započala v květnu toku 2012, v září letošního roku byla zkolaudována a od října je ve zkušebním provozu. Účetní hodnota celé investice je 46
343 000 Kč, dotace za Státního fondu životního prostředí ČR činila 36 206 000 Kč,
z vlastních zdrojů uhradilo město částku 10 137 000 Kč. Modernizace a intenzifikace ČOV značně přispěla ke zkvalitnění životního prostředí.
Další investicí bylo zakoupení zametacího vozu a vozidla pro svoz bioodpadu.
Oba mechanizační prostředky pořídilo město s přispěním SF ŽP ČR a jistě se jejich
využíváním zlepší životní podmínky a čistota v našem městě.
Pokračovala rekonstrukce chodníků a to na Majrově a v sídlišti pod stadionem.
Investujeme do opravy budov v areálu bývalého Svazarmu, kde vzniká zázemí
pro pracovní četu našeho města. Průběžně jsou prováděny práce na opravách
bytového fondu, ať už vně domů (zateplení fasády nájemního domu na ul. J. A.
Komenského 413) nebo uvnitř v bytech. Byla vyměněna okna v nájemním domě
pro seniory na Majrově 636, v objektu využívaném Základní uměleckou školou
Oslavany – Zbýšov a část oken v budově zdravotního střediska. Příští rok budou
pokračovat práce na zbývajících objektech v majetku města.
V základní škole na Masarykově ulici vznikla třída pro děti z mateřské školy,
aby mohlo být vyhověno zájmu rodičů o umístění dětí do předškolního zařízení.
To byly nejdůležitější akce, které se, co se investic týče, podařilo vedení města
uskutečnit. Tento rok hodnotím jako velmi úspěšný, zejména proto, že se městu
podařilo získat dotace ve výši přes 40 milionů korun. Věřím, že neméně úspěšný
bude i rok příští.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné vánoční svátky a v roce
2014 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemné tolerance.
Vratislav Široký, starosta města
Omluva a poděkování
Redakce Ozvěny se omlouvá čtenářům, autorům příspěvků a zejména inzerentům za to, že z časových a organizačních důvodů byla nucena sloučit dvě
plánovaná vydání Ozvěny do jednoho občasníku, který zachycuje období od srpna
do prosince 2013.
Děkujeme za pochopení. Zároveň děkujeme všem, kteří pomáhají časopis
spoluvytvářet a tiskárně Gloria Rosice za spolupráci v tomto roce.
3
VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA
USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 24.06.2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
informaci starosty o jednání 7. schůze rady města dne 10.06.2013
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 31.05.2013, který činí 15 606 824,77 Kč
informaci starosty o průběhu a přípravě investičních akcí města
termíny akcí, připravovaných v nejbližším období Mikroregionem Kahan
informaci o dodání a využití zametacího vozu
informaci KV o výsledku kontroly vedení účetnictví a čerpání dotace města
u TJ Baník Zbýšov
informaci starosty o konání VH KTS Ekologie Zastávka, spol. s. r. o., dne
4. června
ZÚ Mikroregionu Kahan za rok 2012
informaci MO kulturistiky a fitness o úspěších jeho členů na Mistrovství
Moravy juniorů
připomínky pana Josefa Nedvěda k hlášení MR, využití zametacího vozu
a požadavek na umytí kontejnerů na veřejných místech
Ö projednalo a schválilo
–
–
DRO č. 4/2013
záměr prodeje pozemku parc. č. 753/1 o výměře 150 m2 ve čtvrti Sička, k.
ú. Zbýšov u Oslavan
Ö schválilo
–
–
–
jako dodavatele stavby Rekonstrukce objektu býv. Svazarmu Zbýšov
- Majrov stavební a obchodní firmu M. Ryšavý, s. r. o., Vémyslice, cena
prací vč. DPH 1 616 287 Kč
prodej parcely č. 1598/46 o výměře 19 m2 a 1598/146 – 28 m2 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan panu T. P., Zbýšov, za jednotkovou prodejní cenu 300
Kč/m2
prodej požárního vozidla AVIA Městysi Březno za cenu 150 tis. Kč vč.
DPH
Ö rozhodlo
–
že se město nezapojí do veřejné dražby pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan, vypsané ÚZSVM – plocha pozemků je 262 m2, minimální cena je 107
Kč/m2
Ö projednalo
–
4
požadavek a nabídku majitele pozemků č. 1579/9 o výměře 35 m2 pod
cestou ke koupališti a parc. č. 1542/25 o výměře 841 m2 pod cvičným hřištěm v k. ú. Zbýšov u Oslavan na vypořádání ceny za jejich užívání a roz-
hodlo o ceně jejich odprodeje 20 Kč/m2 a nájemném ve výši 5 Kč/m2/rok
za tříleté období zpětně
Ö rozhodlo
–
–
finančně podpořit opakovaně zaplavenou obec Zálezlice, okres Mělník,
částkou 100 tis. Kč
poskytnout DDM a ŠD Oslavany příspěvek 25 000 Kč na zajišťování
kroužků v roce 2013 pro děti ve Zbýšově
Ö doporučilo
–
TJ Baník Zbýšov jmenovat a zaměstnat správce sportovního zařízení
USNESENÍ Z 8. SCHŮZE RM,
konané dne 01.07.2013
RADA MĚSTA ZBÝŠOVA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
informaci o plnění úkolů, které vyplynuly ze 7. schůze Rady města Zbýšova 10.06.
ústní informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 30.06.2013, který činí 15 946 tis. Kč
informaci starosty o průběhu a přípravě investičních akcí města
doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
termín dílčího přezkoumání hospodaření města KÚ JmK - 14. a 15. srpna
2013
Ö projednala a schválila
–
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro
uložení inženýrských sítí (prodloužení plynovodu, vodovodního řadu, přípojky splaškové kanalizace a zemní kabelové přípojky elektrické energie)
pro budoucí nemovitost Víceúčelový objekt Zbýšov na pozemcích města
parc. č. KN 539 a ZE 1195/1, 1195/36 a 1219 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
která bude uzavřena mezi Městem Zbýšovem a panem Josefem Kučerou,
Náměšť nad Oslavou; jednorázová úplata za zřízení věcného břemene
byla schválena ve výši 10 000 Kč
-– pronájem garáže v majetku města na Majrově R. V., Zbýšov, s platností od
1. 7. 2013 za cenu 1 000 Kč/měsíc vč. DPH
Ö rozhodla
–
poskytnout VFP na vybavení reprezentanta ČR v silovém trojboji a na organizační výdaje výstavy historických motocyklů a burzy náhradních dílů
dne 17. 8. ve Zbýšově
Ö předala
–
ředitelce MŠ Zbýšov, p. o., N. Ludvové, jmenovací dekret a platový výměr,
platné od 1. 8. 2013
5
USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 29.07.2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
informaci starosty o jednání 8. schůze rady města dne 01.07.2013
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 30.06.2013
informaci starosty o průběhu a přípravě investičních akcí města
Ö rozhodlo
–
–
o dodavateli veřejné zakázky na dodávky v rámci akce Zavedení separace
a svozu bioodpadů ve městě Zbýšově - firmě Agro Trnava, s. r. o., Trnava
224, okr. Třebíč, cena dodávky bez DPH činí 1 898 tis. Kč
o odkoupení parc. č. 1598/146 o výměře 28 m2 od pana T. P., Zbýšov, do
vlastnictví města
Ö projednalo a schválilo
–
–
prodej pozemku parc. č. 753/1 o výměře 208 m2 ve čtvrti Sička, k. ú.
Zbýšov u Oslavan, M. Z., Zbýšov, čtvrť Sička, za jednotkovou cenu 100
Kč/m2
záměr odkoupení (příp. výměny) soukromých pozemků u vodního zdroje v prostoru u Ryškových, k. ú. Zbýšov u Oslavan, které jsou třeba pro
záměry SVaK Zbýšov – Zakřany, Vodárny Zbýšov (oplocení ochranného
pásma) a nyní jsou majetkem paní Z. S., Zbýšov (788 m2) a pana J. N.,
Zbýšov, (95 m2); cena za odkoupení je max. 20 Kč/m2
USNESENÍ Z 9. SCHŮZE RM,
konané dne 29.08.2013
RADA MĚSTA ZBÝŠOVA
Ö vzala na vědomí
–
Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství č. j.
JMK 90760/2013 ze dne 28. 8. 2013, ve věci zápisu změny v rejstříku
škol a školských zařízení pro mateřskou školu a školní jídelnu – výdejnu,
jejichž činnost vykonává právnická osoba s názvem Mateřská škola Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, která se týká navýšení
nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 101 na 117 a navýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně – výdejně ze 110 na 126 a zápisu nového místa poskytovaného vzdělávání
a školské služby na adrese Masarykova 188, 664 11 Zbýšov, s účinností
od 01.09.2013
Ö schvaluje
–
6
vzdání se práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí
USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RM,
konané dne 02.09.2013
RADA MĚSTA ZBÝŠOVA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 9. schůze Rady města Zbýšova
29.08.2013
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 31.08.2013 který činí 16 408 702,62 Kč
informaci místostarosty o dokončených, probíhajících a připravovaných
investičních akcích města
doručené žádosti o přidělení, resp. výměnu obecních bytů
písemnou informaci správy majetku o výši dlužného nájemného, která
k 31.07. činí 729 340 Kč
osobní informaci ředitelky mateřské školy paní N. Ludvové o vzniku detašovaného pracoviště MŠ v budově na Masarykově ulici 188, nákladech na
jeho zřízení a o zajištění provozu
ideový návrh rozhledny Zbýšov, který zpracoval pro Vlastivědný spolek
Rosicko-Oslavanska, pobočku Zbýšov, majitel firmy P.D., dřevěné konstrukce, s. r. o., Lukovany, Ing. Milan Doleží
cenovou nabídku firmy P.D., dřevěné konstrukce, s. r. o., Lukovany, na
dodávku a montáž prvků pro dětské hřiště při MŠ a na Sportovní ulici
Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti KTS
Ekologie Zastávka s. r. o. za rok 2012 a informaci o výsledku jednání orgánů společnosti
žádost o povolení vykácení stromů mezi stadionem a zahrádkářskou kolonií
požadavek E.ON Česká republika, s. r. o., adresovaný vlastníkům či uživatelům nemovitostí, na zajištění ořezu, popř. odstranění dřevin, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy
stížnost majitelů pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan, kteří se v souvislosti
se změnou č. I Územního plánu města Zbýšova cítí být poškozeni na
svých právech a podali stížnost na krajský soud
informaci o průběhu a výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města za
část roku 2013, které provedli ve dnech 14. a 15. srpna pracovníci KÚ JmK
uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci poptávkového řízení na dodávky elektřiny a plynu pro občany formou elektronické aukce s Aukčním
poradenským centrem s. r. o. Přísnotice
Ö rozhodla
–
–
o přidělení bytu na ul. 9. května 116 do užívání p. J. B.
o prodloužení smluv na užívání obecních bytů a o podmínkách, za kterých
jsou prodlouženy
Ö doporučila
–
ZM ke schválení DRO č. 5/2013
7
–
–
ZM ke schválení směnu pozemků mezi městem a soukromým majitelem
J. N.
ZM ke schválení přijetí dotace Jihomoravského kraje ve výši 50 000 Kč na
činnost hasičů
Ö projednala a schválila
–
program 8. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 16.09.2013
Ö zamítla
–
záměr pronájmu obecního pozemku na Masarykově ulici pro umístění
mobilního stánku
Ö rozhodla
–
o poskytnutí VFP žadatelům o příspěvek – skupině ISIS a Integračnímu
centru Stonožka
Ö rozhodla
–
o poskytnutí finančního daru Ing. O. Ch. jako ocenění jeho dlouholetého
působení ve vedení KD Zbýšov u příležitosti jeho významného životního
jubilea
Ö zmocnila
–
starostu k podpisu smlouvy s s. r. o. Agro Trnava
USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 16.09.2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
8
informaci starosty o jednání 9. schůze rady města dne 29.08.2013 a 10.
schůze dne 02.09.2013
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 31.08.2013, který činí 16 408 702,62 Kč
informaci starosty o průběhu a přípravě investičních akcí města
informaci o průběhu a výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města
za část roku 2013, které provedli ve dnech 14. a 15. srpna pracovníci KÚ
JmK
Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti KTS
Ekologie Zastávka s. r. o. za rok 2012 a informaci o výsledku jednání orgánů společnosti
informaci o termínech konání oslav 60. výročí založení Gymnazia TGM
Zastávka, družební návštěvy a setkání se zástupci Mikroregionu Velká
Fatra - 27.09. a nohejbalového turnaje 21.09.
povinnost poskytnout z rozpočtu města na rok 2014 částku 191 550 Kč
jako příspěvek JmK na IDS
poděkování občanů Sičky za příspěvek na oslavu Dne dětí
–
–
informaci tajemnice o přípravě voleb do PS PČR
požadavek na umožnění širšího využívání Sokolského hřiště
Ö projednalo a schválilo
–
–
–
–
–
–
DRO č. 5/2013
smlouvu s Agro Trnava na dodávku vozidla na zavedení separace a svozu
bioodpadů ve městě Zbýšově v ceně 1 898 tis. Kč bez DPH
kupní smlouvu mezi DIAMO Dolní Rožínka a Městem Zbýšovem na odkoupení pozemků o celkové výměře 11 314 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
za celkovou cenu 596 000 Kč
záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/81 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 20 m2
bezúplatný převod parcely č. 1548, k. ú. Zbýšov u Oslavan – ostatní
komunikace - chodník od Hornického domu kolem Poustek, z majetku
ÚZSVM do vlastnictví města
výměnu soukromých pozemků pana J. N., Zbýšov, za obecní parcely po
posouzení bonity dotčených parcel
Ö rozhodlo
–
o dodavateli akce Zateplení svobodáren č. p. 413, 414, 415 ve Zbýšově,
kterým je KLINER JIŘÍ – INTERIER PROGRES, Boženy Němcové 142,
664 11 Zbýšov, IČ 64502619, cena prací bez DPH 2,808.560,- Kč, s DPH
3,229.845,- Kč
Ö schválilo
–
–
příspěvek Gymnaziu TGM Zastávka ve výši 5 000 Kč
přijetí dotace Jihomoravského kraje ve výši 50 000 Kč pro SDH
USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RM,
konané dne 30.09.2013
RADA MĚSTA ZBÝŠOVA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 10. schůze Rady města Zbýšova 02.09.2013
předběžnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na
účtech města k 30.09.2013
informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
doručené žádosti o přidělení obecních bytů
vyjádření zástupce zahraničních (bulharských státních příslušníků) vlastníků pozemků v prostoru na Masarykově ulici (u Rapantových), k. ú. Zbýšov u Oslavan, týkající se ceny dotčených parcel
informaci starosty o družební návštěvě Regionu Velká Fatra ve Slovenské
republice ve dnech 17. a 18. 10.
informaci starosty o jednání KTS Ekologie s. r. o. Zastávka dne 5. září
9
–
–
–
Žádost spol. s r. o. SARRIA Ivančice o souhlas se stavbou Zakončení
trasy optického kabelu Zbýšov – Padělky
informaci vedení školní jídelny o výši stravného pro školní rok 2013-2014
informaci starosty o dovybavení Městské policie Zbýšov o technické prostředky pro uspání zaběhlých psů
Ö doporučuje
–
ZM ke schválení DRO č. 6/2013
Ö projednala a schválila
–
program 9. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 14.10.2013
Ö rozhodla
–
–
–
o obsazení bytů, které se uvolnily v nájemním domě pro seniory Majrov
636
o poskytnutí VFP žadatelům o příspěvek – oddílu aerobiku TJ Baník a organizátorům Memoriálu V. Pavlíčka v kopané
s ohledem na finanční situaci rodiny a na cenu jízdenek zvýšit limit příspěvku T. S., Zbýšov, na dopravu její a dcery T. S. do předškolního zařízení do Ivančic na 800 Kč měsíčně
Ö schválila
–
–
–
–
–
záměr pronájmu prostor občerstvení v areálu koupaliště ve Zbýšově na
Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan, na sezonu 2014, 2015, 2016
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro E.On
ČR – uložení kabelové přípojky pro novostavbu RD manž. H. na Dolině
a výši jednorázové úplaty a požaduje zaměření skutečného stavu uložení
úhradu spoluúčasti na škodní události ve výši 1 000 Kč manž. S., Zbýšov
odměnu P. B. za opsání záznamů kronikářky za rok 2012
bezplatné využití prostor sálu MKC pro bazar pořádaný Charitou Brno
Ö zamítla
–
poskytnutí příspěvku na příručku ČČK pro děti a mládež Podivuhodná
dobrodružství rodiny Vojtíškovy
USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 14.10.2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
10
informaci starosty o jednání 11. schůze rady města dne 30.09.2013
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 30.09.2013, který činí 15 484 925,73 Kč
informaci starosty o průběhu a přípravě investičních akcí města
informaci starosty o termínu konání družební návštěvy zástupců Mikroregionu Kahan u Mikroregionu Velká Fatra, která je připravována na dny 17.
–
–
–
–
–
a 18. 10. a o průběhu setkání představitelů MK, představitelů samospráv
a seniorů s kolegy ze Slovenska 27. 9. ve Zbýšově
informaci členů finančního výboru ZM o provedené kontrole pokladny
MěÚ
vyjádření zástupce zahraničních vlastníků pozemků v prostoru na Masarykově ulici, k. ú. Zbýšov u Oslavan, týkající se ceny dotčených parcel,
upřesnilo výši původně navrhované ceny za odkoupení pozemků a stanovilo pro město nepřekročitelnou hranici ceny – 400 Kč/m2
informace ze základní školy - Výroční zprávu za školní rok 2012-2013
a zápisy z jednání školské rady
informaci starosty o aktuální činnosti spol. s r. o. KTS Ekologie Zastávka
požadavek nájemníků domu č. p. 629 až 634 na Majrově na vymezení
placených parkovacích míst, k jehož řešení je dle názoru ZM kompetentní
samospráva družstva vlastníků bytů – parkoviště obecně a zejména v této
lokalitě nemají dostatečnou kapacitu, vyznačení a udržování parkovacích
míst je problémem
Ö projednalo a schválilo
–
–
–
–
–
–
DRO č. 6/2013
prodej a prodejní cenu pozemku parc. č. 1598/81 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o výměře 20 m2 - kupující P. B., Zbýšov, cena 300 Kč/m2
směnu pozemků pana J. N, Zbýšov, parc. č. 2544 a 2545 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře 1626 m2, PK parcel č. 977, 978, 982, 987, v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 2 407 m2 a parcely č. 2477 o výměře 663 m2, za
pozemek města parc. č. 3076 o výměře 3978 m2v k. ú. Zbýšov u Oslavan
záměr prodeje parcely č. 1511/2 o výměře 510 m2 na Majrově v k. ú. Zbýšov u Oslavan
záměr prodeje části parcely č. 614/7 o výměře 3 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
návrhy smluv se soukromými majiteli pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o zřízení práva věcného břemene (uložení potrubí pro pitnou vodu Vodárny Zbýšov) pro oprávněné Město Zbýšov a výši jednorázové úplaty:
parcela č. 2520, majitel J. K., Zbýšov, dočasný zábor ZPF 42,13 m2 výše úhrady 600 Kč
2521
J. R., Zbýšov, 39,67 m2, 600 Kč
2522
Ing. A. a J. P., 70,35 m2, 800 Kč
2489
F. K., Zbýšov, 92,16 m2, 1 000 Kč
–
variantu č. 2 návrhu řešení firmy SARRIA, s. r. o. Ivančice na zakončení
trasy optického kabelu Zbýšov, Padělky a stanovilo podmínky realizace
akce
Ö schválilo
–
přijetí dotace JmK ve výši 120 000 Kč na projekt výstavby hasičské zbrojnice ve Zbýšově
11
USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RM,
konané dne 04.10.2013
RADA MĚSTA ZBÝŠOVA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 11. schůze Rady města Zbýšova 30.09.2013
předběžnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na
účtech města k 31.10.2013
doručené žádosti o přidělení obecních bytů
výši dlužného nájemného z bytů, která k 31.10.2013 činí 789 tis. Kč
informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
vyjádření vlastníků pozemků v prostoru na Masarykově ulici (u Rapantových), k. ú. Zbýšov u Oslavan, týkající se ceny dotčených parcel – městem nabízenou cenu 400 Kč/m2 vlastníci žijící v ČR akceptují, MUDr. W.
H., žijící v Německu, trvá na částce 800 Kč/m2, ze které 200 Kč/m2 hodlá
věnovat na opravu místního kostela
poděkování vedoucí oddílu aerobiku TJ Baník paní Martiny Hortové za
poskytnutou VFP
informaci starosty o družební návštěvě Regionu Velká Fatra ve Slovenské
republice ve dnech 17. a 18. 10.
informaci starosty o termínu konání VH SVaK Zbýšov – Zakřany dne 9. 12.
2013
vyjádření zájmu pana J. K. odprodat městu parcelu č. 2520 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře 1 080 m2
informaci starosty o připravované likvidaci těžní jámy dolu Jindřich II zabetonováním a odstranění konstrukce těžní věže - zajišťuje DIAMO, s. p.,
OZ GEAM Dolní Rožínka
Ö projednala a schválila
–
program 10. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 18.11.2013
Ö rozhodla
–
–
o obsazení bytů, které se uvolnily v nájemním domě na ul. J. A. Komenského 413 (M. B., J. H. + 3 děti) a Na Láně 372 (S. Š.+ 1dítě)
ve vazbě na rostoucí výši dluhu na nájemném z bytů i nárůst počtu dlužníků o kontrole platnosti jejich nájemních smluv
Ö schválila
–
–
–
12
pronájem prostor občerstvení v areálu koupaliště ve Zbýšově na Majrově,
k. ú. Zbýšov u Oslavan, na sezonu 2014, 2015, 2016 za cenu 70 000 Kč/
rok Ing. Tomáši Ludvovi, Zbýšov, Havířská 86
záměr pronájmu nemovitosti města – části parcely č. 518 (zahrada ve
čtvrti Padělky) o výměře 185 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Směrnici města pro přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou
Ö rozhodla
–
–
o poskytnutí VFP 5 000 Kč rodině V. H. na výdaje spojené s její účastí na
atletických závodech
o poskytnutí finančních darů členům orgánů města za poctivou a obětavou
práci ve prospěch a rozvoj města v roce 2013 v navržené výši
Ö projednala a schválila
–
–
1. verzi návrhu rozpočtu města Zbýšova na rok 2014 - předpokládané
příjmy činí 53 100 tis. Kč, plánované výdaje 54 690 tis. Kč, z toho plynoucí
deficit je 1 590 tis. Kč
Smlouvu č. 12135674 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Zavedení
separace a svozu biodpadů ve městě Zbýšově, kterou se SF ŽP zavazuje
poskytnout příjemci podpory – Městu Zbýšovu, dotaci ve výši 120 170 Kč
Ö doporučila
–
výši finančních darů starostovi a místostarostovi města ke schválení v ZM
s ohledem na počet a náročnost akcí, na které byly v tomto roce využívány
dotace SF ŽP
Ö zamítla
–
odběr časopisu Asociace nositelů legionářských tradic
USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RM,
konané dne 08.11.2013
RADA MĚSTA ZBÝŠOVA
Ö vzala na vědomí
–
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 31.10.2013 který činí 11 562 591,57 Kč a o plnění rozpočtu města
za období od ledna do října 2013
Ö projednala a schválila
–
Smlouvu č. 12110302 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci
Snížení imisní zátěže ve městě Zbýšově, kterou se SF ŽP ČR zavazuje
poskytnout příjemci podpory – Městu Zbýšovu, dotaci ve výši 145 662 Kč
USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 18.11.2013
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
informaci o plnění úkolů z 9/2013 zasedání ZM
13
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
informaci starosty o jednání 12. schůze rady města dne 04.11.2013 a 13.
schůze RM 08.11.2013
písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 31.10.2013 který činí 11 562 591,57 Kč a o plnění rozpočtu města
za období od ledna do října 2013
informaci starosty o průběhu a přípravě investičních akcí města
kladné hodnocení spolupráce vedení města se SF ŽP ČR při čerpání státních prostředků a prostředků EU na akce operačního programu Životní
prostředí (ČOV, mechanizace)
povinnost provedení inventarizace majetku a závazků města Zbýšova
k 31.12.2013 a úkoly a termíny, které musí splnit jako členové inventarizačních komisí
návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan na rok 2014 s příjmy i výdaji ve výši
1 980 tis. Kč
informaci starosty o rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského ze dne 12.11.2013, kterým povoluje
likvidaci hlavního důlního díla - jámy Jindřich II ve zrušeném dobývacím
prostoru Zbýšov, k. ú. Zbýšov u Oslavan
Plán větších akcí Městského kulturního centra Zbýšov na rok 2014
termín konání dalšího ročníku pěvecké soutěže Zbýšovský kos - 8. 12.
v sále kina Horník
informaci ředitelky mateřské školy, týkající se organizace školního roku
2013-2014
Ö rozhodlo
–
v záležitosti odkoupení pozemků v prostoru na Masarykově ulici (u Rapantových), k. ú. Zbýšov u Oslavan ještě písemně oslovit MUDr. H. v Německu a jednat s ním o výši prodejní ceny za stanovené podmínky
Ö projednalo a schválilo
–
–
–
–
–
DRO č. 7/2013
prodej části parcely č. 614/7 o výměře 3 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan panu
M. Š., Zbýšov, za cenu 100 Kč/m2
odkoupení parcely č. 2520 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 1 080 m2 od
pana J. K., Zbýšov, za cenu 15 Kč/m2
uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene s majitelem parcely
č. 2489 v k. ú. Zbýšov u Oslavan panem F. K., Zbýšov a výši jednorázové
úplaty za zřízení věcného břemene 1 000 Kč
uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene pro E.ON ČR – přípojka pro rekonstruovaný RD D. J. na Dolině a stanovilo požadavanou
výši úhrady částkou 1 000 Kč
Ö projednalo
–
14
nabídku Teplárny Brno na odprodej pozemků v jejím vlastnictví pod stožáry bývalé lanové dráhy o celkové výměře 241 m2 a vyjádřilo zájem o odkoupení pozemků
Ö projednalo a schválilo
–
Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2014 zahrnující předpokládané příjmy 53 100 tis. Kč, plánované výdaje 55 690 tis. Kč, z toho plynoucí deficit
2 590 tis. Kč bude pokryt z přebytku hospodaření minulých let
Ö schválilo
–
–
poskytnutí finančních darů starostovi a místostarostovi města za poctivou
a obětavou práci ve prospěch a rozvoj města v roce 2013 v navržené výši
prodloužení uzavřené smlouvy o spolupráci mezi městem a HC Kometa
Brno
Ö rozhodlo
–
ponechat výši místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ve městě Zbýšově pro rok 2014 ve výši 500 Kč za fyzickou osobu s TP
v obci
Ö zmocnilo
–
radu města ke schválení smlouvy městem a Jihomoravským krajem na
přijetí dotace na provoz SDH v roce 2013
Ö doporučilo
–
pana Jaroslava Kočího do funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov na funkční období 2013 až 2017
Ö ocenilo
–
úroveň a návštěvnost akcí pořádaných v posledním období MKC
Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ Zbýšov
Vánoce plné radosti, pokory, pohody a lásky, v novém roce pevné zdraví, hodně spokojenosti, úspěchů a splněných přání přejí čtenářům
zaměstnanci MěÚ Zbýšov a redakce Ozvěny.
Pozvánka
Vedení města zve všechny občany na Vánoční koncert duchovní hudby.
V sobotu 28. prosince 2013 v 17 hodin vystoupí v kostele sv. Martina ve
Zbýšově dechová kapela Vlčnovjanka.
Tradiční přivítání nového roku ohňostrojem a malým občerstvením se
koná dne 1. ledna 2014 v 17 hodin v parku před radnicí.
15
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
konaných ve dnech 25. a 26. 10. 2013
za Město Zbýšov
Volební
Voliči
počet
platné
volební účast
okrsek
v seznamu
vydaných obálek
hlasy
%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
1 144
627
626
54,81
2.
1 056
591
590
55,97
3.
924
533
530
57,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zbýšov
celkem
3 124
1 751
1 746
56,05
Pro informaci uvádíme strany, které získaly ve Zbýšově více jak 2 % hlasů
voličů
Číslo strany název strany
platné hlasy
%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
21.
20.
4.
17.
6.
11.
23.
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
TOP 09
Úsvit přímé demokracie T. Okamury
Občanská demokratická strana
Křesť. dem. unie – Čs. strana lidová
Strana zelených
497
465
279
105
89
86
82
37
28,46
26,63
15,97
6,01
5,09
4,92
4,69
2,11
Uvedených 8 stran obdrželo 93,88 % hlasů, volilo je 1640 občanů.
Zbylých 10 stran, pro které voliči v našem městě hlasovali, získalo celkem 106
hlasů, což je 6,1 % odevzdaných platných hlasů.
Děkujeme občanům za účast při volbách a členům okrskových volebních komisí za odvedenou práci.
Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ
16
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Zbýšov dokončena
A je to tady. Rekonstrukce naší čistírny odpadních vod byla ve stanoveném
termínu dokončena a slavnostní otevření a uvedení do provozu proběhlo dne
22.10.2013 za účasti zástupců města, orgánů státní správy, hlavního projektanta,
stavebních a montážních firem. Záznam z této slavnostní události můžete shlédnout v říjnovém vydání TV magazínu Mikroregionu Kahan na adrese: www.mikroregionkahan.cz. Několikaleté úsilí starosty, pracovníků města, zastupitelstva,
pracovníků vodárny, projektanta a dodavatelských firem přineslo své ovoce.
Celkové náklady rekonstrukce dosáhly částky 46 mil. Kč, přičemž velkou část
město obdrželo jako dotaci z evropských fondů, a to ve výši 36 mil. Kč a zbývající
část 10 mil. Kč uhradilo město
jako spoluúčast.
Při příležitosti dokončení
rekonstrukce se sluší připomenout historii naší čistírny odpadních vod. Přípravné a projekční práce započaly v roce
1953. Stavba byla dokončena
v roce 1956 a přešla do trvalého provozu. Na dobových fotografiích z šedesátých let vidíte
původní vzhled čistírny:
17
Původní technologie čistírny sloužila až do roku 2006, tedy plných 50 let.
A sloužila nadmíru spolehlivě, za velmi nízkých nákladů a s nízkou spotřebou
energie. Kapacita čistírny byla zvolena s rezervou pro velký rozvoj Zbýšova v souvislosti s rozvojem těžby uhlí a nárůstem počtu obyvatelstva. Koncem sedmdesátých let však došlo k velkému navýšení chemického zatížení čistírny, které bylo
vyvoláno zvýšeným používáním pracích prášků s fosfáty a saponátových čističů
v domácnostech. Po úpravách technologie v devadesátých letech však čistírna
stále splňovala předepsané emisní limity ve vypouštěné vodě. Přístupem ČR do
Evropské unie začaly platit mnohem přísnější emisní limity, které již stará technologie nedokázala zajistit. Město proto hledalo cestu, jak tyto limity s rezervou plnit.
Následovala první rekonstrukce, která spočívala ve výstavbě biologické jednotky
s aerací. Po jejím dokončení v roce 2006 byl zahájen zkušební provoz, v jehož
průběhu bylo zjištěno, že rekonstrukce nesplnila očekávání projektanta a emisní
limity byly plněny pouze v letním období. V zimě, kdy se biologické procesy zpomalují, dále docházelo k neplnění emisních limitů ve vypouštěné vodě. Stavba tak
nemohla být zkolaudována a zůstala ve zkušebním provozu.
Nebylo jiné východisko, než zahájit přípravné a projekční práce na velké rekonstrukci. Na projekční práce byla ve výběrovém řízení vybrána firma Pöyry Environment a.s., Brno. S vypracovaným projektem, město následně uspělo v zadávacím
řízení na evropské dotace. Následovalo výběrové řízení na dodavatele stavby,
kde zvítězila stavební firma Miloš Ryšavý, Vémyslice. Pro město přinesla volba
této firmy jistotu v kvalitě stavby a záruku dodržení předepsaných termínů jejího
dokončení. Pro město již provedla několik staveb, a to vždy k plné spokojenosti.
Dlužno podotknout, že bez evropských dotací by město takto rozsáhlou stavbu
nedokázalo zaplatit.
Z následujících fotografií je patrný výsledek velké rekonstrukce čistírny:
18
To ale není z fotografií patrné. Původní čistírna byla zejména v létě již z dálky
cítit charakteristickým zápachem, který pocházel ze staré technologie anaerobního vyhnívaní. Pracovníci, kteří pracovali na čistírně, si na zápach prostě museli
zvyknout. Na čistírně se ale musely dělat úkony, které byly obzvláště nepříjemné.
Jedním z nich byla nakládka kalů, kterou zachycuje tento snímek:
19
Současný stav je takový, že na čistírně nenajdete místo, které by zapáchalo,
a to ani při procházení se nad technologickými linkami a v budovách. U oplocení
čistírny již není cítit nic, to je to nejzajímavější.
A tak můžeme dnes hrdě říci: „Máme novou čistírnu odpadních vod, která na
nejvyšší možnou míru šetří životní prostředí. Doufejme, že nám bude zase dobře
sloužit aspoň 50 let.“
Součástí slavnostního otevření ČOV byla exkurze v areálu s odborným výkladem.
Ing. Jan Nekuža, vedoucí Vodárny Zbýšov
Fotografie Ing. Jan Nekuža, Kamil Horký
20
Zbýšov před sto lety – rok 1913
Tehdejší místní události zapsal kronikář Metoděj Janíček, správce školy.
Nejbližší informace měl ze svého pracoviště, zápis začíná školou. V březnu se
usneslo vyučovat nepovinné němčině počínaje pátým školním rokem. Za celoroční
výuku dostal učitel na konci roku 100 korun. Na školní tělocvičiště byly navezeny
čtyři fůry písku a jeho urovnání svěřeno školníkovi. Ředitel Trnka z Rosic přednášel ve škole zbýšovským ženám o úkolech ve společnosti po stránce kulturní
a národohospodářské. Posluchačky si s velkou chutí přednášku vyslechly. V říjnu
za špatného počasí vypukly osýpky a spála. Z 11 případů spály byl jeden smrtelný.
V prosinci se zase rozmohly spalničky a 40 žáků zůstalo téměř dva měsíce doma
pro nemoc. O Vánocích dostalo 13 žáků obuv za 106 korun.
Dlouhá léta řešil Zbýšov nedostatek pitné vody. Proto v dubnu zastupitelstvo
utvořilo komisi, která jednala o zřízení vodovodu od Neslovického potoka. Náklady
na zřízení a udržování vodovodu byly veliké, proto od tohoto nápadu upustili. To se
občanům nelíbilo a „rozbouřilo to klidnou mysl občanstva tak, že se ozývaly veřejné
stesky na toto hospodářství.“ Aby obec přece jenom něco udělala, zvolila z obecního zastupitelstva „vodní družstvo“, které mělo za úkol vodu hledat a vrtat pokusné
studny. Od jara do konce roku hledali pitnou vodu marně, ve všech studnách jí bylo
málo. „Tím vrtáním byla promarněna částka 2000 korun,“ píše kronikář.
Pro politické zápletky na Balkáně se v říši Rakousko-Uhersko mobilizovalo.
Mnoho otců rodin bylo povoláno do vojenské služby, kde zůstali 6–8 měsíců. Jejich
rodiny dostávaly vyživovací podporu. Po čas mobilizace úřad určil osoby, které
seznamovaly občany s vyhláškami ministerstva vojenství a politických úřadů.
V únoru 200 voličů volilo své zástupce obce. Starostou se stal opět Antonín
Čech, radními Karel Vavřík, Raimund Žalud, Jan Nekuža, František Pokorný
z čísla 156. Členy zastupitelstva Leopold Baldini, Antonín Fingerland, František
Šerý, Metoděj Janíček, Jan Dupal, Jan Kopáček, František Nekuža, František
Kubálek, František Franz, K. Pánek, Jan Rambousek, Jan Čech a Martin Nekuža.
Volena byla ještě stavební komise, zdravotní a vojenská komise, vodní družstvo, kostelní hospodáři (František Franz a Antonín Sova), obecní hospodář František Kubálek.
Polním hlídačem byl ustanoven výměnkář Josef Čechovský. Odhadci majetku
na pětiletou dobu zvoleni František Nekuža a Raimund Žalud.
Konaly se i volby do zemského sněmu. Zvoleni byli Josef Hybeš a Benda.
Velkostatek musel povolat na sklizeň řepy Slováky, domácí nechtěli pracovat
za nízkou mzdu.
V tomto roce byly opraveny věžní hodiny, v kostele a sakristii zařízeno elektrické osvětlení, jehož instalace stála 735 korun 67 haléřů. Kostelník Mann dostal
k užívání obecní pole Na kamínkách.
V tomto roce byla založena tělocvičná jednota Sokol.
6. června se snesla nad obcí bouře, jaké nebylo pamětníka. Blýskalo se příšerně, kroupy dopadaly tak hustě, že se domy otřásaly. Krup leželo na píď vysoko ještě večer druhého dne. V druhé třídě školy byly rozbity okenní tabule. Salát a okurky
byly na kaši. Škody v obci šly do desetitisíců.
21
Také tehdy bojovala obec s financemi. Na doplacení účtu za stavbu školy staviteli Martinovi si vypůjčila 10 tisíc z Raiffeisenky zakřanské.
Schodek v rozpočtu činil 31264 K, jejž bylo nutno hradit 86% obecní přirážkou
z daní v obnosu 36606 K. Přebytek uložen na vodovod.
Zbýšov před 50 lety – rok 1963
Přes intenzivní výstavbu bytů jich byl stále nedostatek
28. června bylo slavnostně
otevřeno koupaliště. Občané
uzavřeli závazky odpracovat
při jeho stavbě 8 100 brigádnických hodin. Hodnota celého
díla je 1 384 111 Kčs. Délka
koupaliště je 50 m, šířka 25
m, hloubka 1,20–3,40 m. Dětský bazén 30–40 cm. Dětské
vstupné 60 haléřů, dospělí
1,40 Kčs.
Původní koupaliště bylo slavnostně otevřeno 28.06.1963
22
Tehdejší kronikář Václav
Horák zapsal události podrobně. Dočteme se.
Výstavba sídlišť hornických
bytů je skončena, dokončují
se jen stavby zemědělského
družstva a závodních hospodářských budov. Přestože
v posledních letech bylo
postaveno 500 bytů, stále je
jich nedostatek. Letos podalo
žádost o byt 27 uchazečů, přidělen byt byl pouze 9. O družstevní výstavbu nebo stavbu
rodinných domků není zájem,
raději si lidé kupují auta nebo
stavějí garáže a chaty.
31. srpna se otevírá velmi potřebné zdravotní středisko na Horní kolonii. Ordinují dva praktičtí lékaři (MUDr. Schuster a MUDr. Burian). Jsou zde ještě ordinace
pro gynekologa, zubaře a dětského lékaře. Celkový rozpočet stavby je 1 425 000
Kčs. Obec je rozdělena na dvě poloviny, z levé (od Padochova) občané patří k MUDr. Burianovi, z pravé k MUDr. Schusterovi.
V tomto roce se vyskytl jeden případ žloutenky, v březnu hromadné průjmové
onemocnění a dva případy tyfu ze závadné vody. V prosinci nařídil ONV vyčerpat
všechny studny, vyčistit je a druhou vodu dát k rozboru, není-li závadná. Do vodojemu na Horní kolonii byla napojena voda ze skupinového vodovodu z Ivančic.
Také se do vodovodu čerpá voda ze studní U Mašinky.
V září a říjnu byla vyasfaltována zničená silnice od Poustek k dolu Antonín. Po
její levé straně byl vydlážděn chodník, po pravé straně položeno koryto pro odvod
vody.
Aby
se
zabránilo
frontám na maso, byly
občanům v březnu vydávány očíslované lístky,
kde byla napsána hodina,
kdy si mohl přijít do jedné
prodejny pro maso. Na
tyto lístky se vydávalo
25 dekagramů na osobu,
na Velikonoce 35 dekagramů. Havíři si naříkali
na nedostatek sádla.
Zástupce OV KSČ nařídil, aby kantina na dole Na Horní kolonii vyrostlo tolik potřebné zdravotní středisko
23
Fronty se stávaly nejen na maso.
vydávala 1 kilo sádla na horníka proti potvrzení ZV ROH, že jde o pracovníka
v dolech.
Ve Zbýšově je na konci roku 591 důchodců. Někteří mají důchody přes 2000
Kčs, ale také jsou případy se 150 Kčs a to pro život nestačí. Těmto nedostatečně zajištěným důchodcům vyplatila sociální komise 15 tisíc na doplňkovou
péči. Na stravování 6500
Kčs, na věcných darech 8500
Kčs. Všem důchodcům je
úhrnem vypláceno 448 815
Kčs měsíčně. Invalidních
důchodů je 208, vdovských
80, starobních 99, úrazových
25, důchodů pro manželky
22, sociálních 12, sirotčích 7.
Nejhůře jsou na tom živnostníci, i když po osvobození
šli do zaměstnaneckého poměru, mají nejvíce 400 Kčs.
Vdovy po havířích mají nejméně 560 Kčs, nejvíce 1400
Na konci roku 1963 bylo ve Zbýšově 591 důchodců. Kčs, podle dřívějších výdělků
manželů.
Tehdy Zbýšov ještě nebyl městem.
24
Komunální podnik má 15 provozoven, průměrně 61 zaměstnanců.
Komise pro veřejný pořádek řešila letos 36 stížností. Většinou se týkaly narušení občanského soužití a veřejného pořádku. Ve 12 případech bylo uděleno napomenutí, v 5 peněžní pokuta, ve 4 veřejná důtka a v 8 případech došlo ke smíření.
Lidový soud řešil 12 provinění a to proti socialistickému vlastnictví, proti osobnímu
vlastnictví a proti pracovní kázni.
V kapitole Politický život se dočteme: Cituji: „Dne 12. 4. na členské schůzi KSČ
jsme byli seznámeni s rozhodnutím ÚV KSČ o rehabilitaci některých osob odsouzených v aféře Slánský a spol. Bylo vedeno gestapáckým způsobem a někteří byli
odsouzeni nevinně. Bylo to v době kultu osobnosti Stalina, kdy Gottwald byl obklopen kariéristy a Šplhouny (Čepička a j.), kteří na Gottwalda působili tím, že mu
namlouvali, že Slánský, Rejcín a jiní členové skupiny jsou špioni a agenty Západu,
a proto byli zlikvidováni. Toto sdělení bylo přijato se smíšenými pocity. Všichni přítomní k tomu mlčeli.“
Oslavy 1. máje se po průvodu Zbýšovem konaly na sokolském hřišti. 9. května
se konal Velký zábavný pořad s umělci Československého rozhlasu Brno, členem
Státního divadla Brno, koncertovala dechová hudba, uskutečnila se pietní vzpomínka u pomníku padlým, večer taneční zábava.
25. května na schůzi KSČ bylo projednáno ustanovení Zemědělské výrobní
správy. Tyto správy mají mít ve svém obvodu působnosti 8 družstev. Sestaveny
budou z odborníků.
Od srpna pracuje v knihovně nová stálá knihovnice, odborně vzdělaná a placená. V soutěži Budujeme novou knihovnu byla zbýšovská knihovna vyhodnocena
mezi nejlepší v okrese. Bývalí knihovníci (důchodci) dostali Čestné uznání. Ke konci roku měla knihovna 5384 svazků, 45 dospělých a 190 čtenářů z řad mládeže.
V listopadu probíhalo školení civilní obrany v obci i na závodě. Každý účastník
dostal potvrzení, že školení navštívil.
Školní rok 1962-63 zahajoval nový ředitel Jaroslav Klimeš, dosavadní Matěj
Dubšík odešel do důchodu.
6. ledna byla předána nová tělocvična, za 200 000 Kčs byla provedena generální
oprava staré školy. 1. 9. nastoupilo 767 žáků v 15 třídách. Pololetní prázdniny byly
o 15 dní prodlouženy pro nedostatek uhlí. Děti chodily jen pro domácí úkoly. Proběhla Soutěž tvořivosti mládeže za účasti 63 pionýrů. Do obvodního kola se dostalo 12
žáků. V okresním kole ve hře na klavír zvítězila Marie Chytilová a sestry Hrubé.
V chování žáků byla řada hrubých poklesků, krádeže, bezohledné chování,
útěk ze školy spojený s prostitucí. 5 případů bylo klasifikováno 4. stupněm. Na
konci školního roku neprospělo 63 žáků.
Žáci nasbírali šípky, kaštany, léčivé byliny za víc než 1700 Kčs. Za sběr starých
surovin škola utržila 5000 Kčs. Žáci také pečovali o školní sad a zvelebovali okolí
školy.
15. května se ztratili dva chlapci, sedmiletý a devítiletý. Šli sbírat byliny, přespali
ve stohu slámy a vrátili se druhý den odpoledne.
Zkrácená pracovní doba v dolech – 40 hodin – trvala jen do konce března. Od
1. dubna se pracuje opět 46 hodin týdně. Důlní zaměstnanci měli 3 soboty v měsíci
volno a jednu pracovní, povrchoví dělníci pracovali 3 soboty a jednu měli tak zvané
klouzavé volno. Toto platí od dubna pro všechny zaměstnance RUD, protože je
nedostatek uhlí.
25
V soutěži všech národních podniků Sdružení byl n. p. RUD vyhodnocen za
1. čtvrtletí jako nejlepší z 8 podniků a získal Řád rudého praporu. Závodní výbor
ROH uspořádal 19 zájezdů, jichž se zúčastnilo 820 osob.
Výstavba kamenouhelných dolů pokračovala. V březnu byl dokončen poslední
překop na 9. patře dolu Antonín, dlouhý 60 m, poskytuje možnost otevření dalšího
rozsáhlého porubu a zvýšení těžby. Při hloubení jámy Jindřich přišli v hloubce 920
m na pramen vody, který dělal zle. Přítok vody dosahoval 47 – 82 l za minutu. Závod VKD 42 překročil plán výroby na 110 %. Zásluhu na tom mají hlubiči jámy Jindřich, kteří splnili plán na 123,6 % a podařilo se překročit hloubku 875 za celý rok.
Družstevníci letos o žních sklidili celou úrodu sami bez brigádníků za 18 dní.
Brambory i řepa byly sklizeny včas. V červenci se objevila mandelinka bramborová
a ohrožovala úrodu. MNV vyhlásil brigádu pro školní mládež na její sběr.
Stav dobytka: 27 koní, 290 krav, 615 prasat, 16 koz, 2 850 slepic, 20 hus,
2 kachny. Sečteno v družstvu, u bezzemků a záhumenkářů.
V Hornickém domě byla hrána divadelní hra Josefa Kajetána Tyla Lesní panna.
Lidem se hra nelíbila se zdůvodněním, že se do dnešní doby nehodí. Na zimní
divadelní sezonu bylo zadáno v předplacení pouze 70 místenek. Kronikář se domnívá: „Je to tím, že na jevišti je vidět jen herce, výprava je jen několik plachet pomalovaných nesmyslnými čárami, které nic neříkají, výkřiky z obecenstva, způsob
hry, tma na jevišti – to odrazuje lidi od divadla a jdou raději do kina nebo si sedí
u televize.“
13. ledna se konala beseda s Evou Bosákovou, mistryní sportu. Předvedla
ukázky ze cvičení.
Družstevníkům tehdy sloužila i takováto mechanizace
26
Svaz pro spolupráci s armádou měl základnu na Majrově v této budově
16. června se konal Večer hudby, zpěvu a recitací, vystoupilo na něm 106 účinkujících ze Zbýšova, Rosic a Zastávky. Přišlo jen 50 diváků!
Letos pracují tyto dobrovolné organizace: TJ Baník, ZK dolu Antonín, Požární
sbor, Československý červený kříž, Československý svaz mládeže, Spolek chovatelů poštovních holubů, Místní organizace KSČ, Myslivci, Svaz československo-sovětského přátelství, Svaz pro spolupráci s armádou, Výbor žen při MNV, Sdružení rodičů a přátel školy, Včelaři, Závodní organizace KSČ, Závodní organizace
ROH dolu Antonín.
Zbýšovský občan, virtuos na elektrofonické varhany, Otto Čermák po koncertě
v Karlových Varech havaroval cestou do Zbýšova, když do něho narazilo po smyku
protijedoucí nákladní auto. Otto Čermák byl na místě mrtev, jeho manželka podlehla zraněním později.
2. listopadu chtěla hospodyně z fary vyčistit kropenku s vodou, když se nad
ni nachýlila, nadýchala se plynu, který vycházel z kropenky, omdlela a druhý den
v nemocnici zemřela. Bylo zjištěno, že darebáci nasypali do kropenky karbid, který
při styku s vodou vyvinul jedovatý plyn.
2. prosince prožili občané slabší zemětřesení. Projevilo se duněním, temným
hukotem, v budovách se otřásala a řinčela okna, ve vysokých domech zaznamenali pohyb nábytku. Trvalo jen několik vteřin v 7,45 hod. Střed byl 60 km od Vídně. Ve
Zbýšově žádná škoda nevznikla, v Ivančicích spadl komín na Besedním domě.
Letos se narodilo ve Zbýšově 121 dětí, z toho 62 žen, 59 mužů. Zemřelo 33
občanů, z toho 15 žen a 18 mužů, sňatek uzavřelo 25 párů, rozvedlo se 7 manželství.
Výtah z místní kroniky pořídila J. Rausová
27
Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, oblast Zbýšov
V září tohoto roku se dožil významného životního jubilea pan Ing. Oldřich
Chytil. Jeho jméno je dlouhodobě nerozlučně spjato jak s hornickou tradicí ve
Zbýšově, tak s místním společenským životem. Zasloužil se o aktivní a úspěšnou
činnost Klubu důchodců ZV ROH, kterého byl obětavým předsedou. Svoje odborné
znalosti a zkušenosti z práce ve vedoucích funkcích RUD zúročil m. j. i v publikační
činnosti – čtenáři Ozvěny měli příležitost seznámit se s jeho fundovanými příspěvky.
Vedení města Zbýšova ocenilo jeho veřejnou činnost u příležitosti jeho letošních devadesátin. K přání všeho dobrého do dalších roků se připojuje Vlastivědný
spolek Rosicko-Oslavanska, oblast Zbýšov a redakce Ozvěny.
¯¯¯
30. listopadu oslavila své narozeniny naše občanka
paní PhDr. Marie Milcová. Jako členka zbýšovského
vlastivědného spolku se vydatně podílí na jeho činnosti.
Zkoumá v archivech nejstarší minulost naší obce, je autorkou informační tabule u rekonstruované cihelny, přispívá do místní Ozvěny. Přejeme jí, aby činorodost, bystrý
úsudek a hlavně zdraví ji ještě dlouho neopouštěly.
¯¯¯
Oslavanský vlastivědný spolek uspořádal v neděli 15. září Putování po hornických stezkách a Hornický výjezd pro cyklisty. Nechyběli mezi nimi ani
Zbýšováci. Ujeli padesátikilometrovou trasu, která vedla z Oslavan do Padochova,
Zbýšova, Babic, Zastávky u Brna, Říček, Javůrku, Domašova, Rudky, Litostrova,
Zbraslavi, Příbrami, Popovic, Lukovan, Ketkovic do cíle v Oslavanech. Méně zdatní mohli jet jen 24-25 km. První zastavení měl peloton o 67 jezdcích u zbýšovské
cihelny. Krátký oddych cyklistům zpříjemnilo menší osvěžení, které připravil místní
vlastivědný spolek. Všechny hosty rádi vítáme. Je povzbuzující, že jako výletní
místo si cihelnu vybírají jednotlivci i celé rodiny. Bohužel, máme velmi trpké zkušenosti s „hosty“, kteří na cihelnu přicházejí krást. Koncem srpna se ztratilo 22
betonových obrubníků a plát plechu určený k zastřešení altánu. Drobných krádeží
během rekonstrukce bylo víc. Je to smutné konstatování, drzost a bezohlednost
zlodějů bere chuť do další práce. Ale léty ověřené lidové české přísloví praví:
Lehko nabyl, lehko pozbyl. Ač nerad, musel spolek umístit v okolí cihelny několik
fotopastí, aby chránil mnohdy těžko získaný materiál.
Za vlastivědný spolek Jiřina Rausová
28
První zastavení pelotonu Putování po hornických stezkách
bylo u zbýšovské cihelny. Krátký
oddych cyklistům zpříjemnilo
menší osvěžení, které připravil
místní vlastivědný spolek.
Vlastivědný spolek R-O, oblast Zbýšov, srdečně děkuje Městu Zbýšovu, zejména starostovi Vratislavu Širokému, za finanční i materiální pomoc a podporu při
mnoha akcích spolku.
Upřímný dík vyjadřujeme také hasičům, kteří se značnou fyzickou pomocí přičinili o zdar Vítání léta na cihelně.
Vlastivědný spolek R-O, oblast Zbýšov upřímně děkuje panu Tomáši Holoubkovi, majiteli lodního servisu Na Láně, za cenný dar, průřezovou pilu, která spolku
vydatně pomůže v další práci.
Všem výše jmenovaným přejeme do příštích let hodně úspěchů v osobním
i veřejném životě a dalším podnikání.
Za Vlastivědný spolek R-O Karel Novotný, předseda
29
Městské kulturní centrum informuje
Nedávno jsme přežívali horké letní dny a najednou tu máme zimu, sníh a Vánoce. Období, na které se na jednu stranu těšíme, ale na druhou stranu období
největšího stresu a nervozity.
V této době se snažíme být na sebe milí, ohleduplní a solidární, ve většině
z nás se probouzí potřeba někomu pomoci, být někomu na blízku nebo se s někým
usmířit. Netuším, proč je tomu tak jenom o Vánocích? Možná je více času přemýšlet, možná si to mnozí uvědomí právě na konci roku.
Každopádně rok 2013 byl neobvykle náročný a neobyčejně poučný. Měla jsem
možnost setkat se s různými lidmi různých věkových i společenských vrstev, myslí
i pohledem mi prošlo neskutečné množství lidí a prožila jsem s Vámi řadu milých
i nemilých situací. Ať to bylo, jak chce, věřím, že i příští rok se nejednou setkáme,
ať při větších příležitostech či malých komornějších chvílích a že rok 2014 bude
pozitivnějším a pro všechny příznivějším rokem.
Dovolte mi, abych Vás pozvala na nejbližší akce, které pro Vás spolu s ostatními spolky připravujeme:
28.12. Vánoční koncert Vlčnovjanky – kostel sv. Martina
01.01. Novoroční ohňostroj – park před MěÚ
11.01. Novoroční večer s orientálním tancem – Hornický dům
19.01. Dětský maškarní karneval – Hornický dům
21.01. Miroslav Donutil „Na kus řeči“ – kino Horník
25.01. Pohádky z klubíčka – sál MKC
A mnoho dalších kurzů, kroužků, a seminářů.
Nebudu se příliš rozepisovat... to nejdůležitější jsem napsala; neodpustím si
maličký dodatek. Zajděte si, připomínám „někteří“, na některou akci do jiné obce
či jiného města, možná si uvědomíte, že se po všech stránkách pro Vás snažíme
udělat maximum a že byste měli být víc ohleduplní a tolerantní. Budu naivně věřit,
že se pletu já a doufat, že na sebe nebudeme tak zlí.
A co přát? Já sama bych si přála více skromnosti a pokory mezi lidmi, více lásky
a všem takové rodinné zázemí, jako mám já.
Přeji Vám mnoho kulturních prožitků, (nemyslím televizních), přeji Vám pevné
zdraví, dobré rodinné zázemí a pohodu a více štěstí.
Na závěr děkuji vedení města a všem, kteří se po celý rok podíleli na spolupráci, kteří ochotně a pohotově pomohli, poradili a hlavně Vám, kteří svou účastí i jinak
provoz MKC podporujete.
Krásné a klidné Vánoce a pokoj lidem dobré vůle.
Martina Švancarová, vedoucí MKC Zbýšov
30
Tolik strašidel je třeba zorganizovat při listopadovém Světýlkovém průvodu
Svatomartinský jarmark se konal uvnitř i vně Hornického domu a byl hojně navštívený
31
Mateřská škola Permoníček
Na začátku září přivítal Permoníček v naší Mateřské škole 117 dětí.
Děti jsou rozděleny do pěti tříd, které jsou pojmenovány dle permoníčků.
Jsou to třídy Kutálků, Šikulů, Smíšků, Čiperů a Kulíšků. Jednotlivé třídy
jsou vybaveny tak, aby sloužily k hraní, relaxaci i výuce. Vzdělávání se
řídí školním vzdělávacím programem „Objevujeme svět s Permoníčky“,
na který navazují jednotlivé třídní vzdělávací programy uzpůsobené
věku a individuálním potřebám dětí. Úkolem vzdělávacího programu je hravou
formou rozvíjet osobnost dětí, vést je k samostatnosti a seznamovat je s okolním
světem.
Na děti v mateřské škole čeká velké množství rozličných aktivit. Navštěvujeme divadelní i hudební představení, chodíme do přírody, tvoříme z rozličných
materiálů, besedujeme s nejrůznějšími lidmi, pořádáme akce pro děti i rodiče. Ve
spolupráci se Základní uměleckou školou Oslavany–Zbýšov, Městským kulturním
centrem a společností RYTMIK Dětem o.p.s. nabízíme dětem kroužky různého zaměření. I v letošním roce mohou děti tvořit z keramické hlíny, navštěvovat logopedický kroužek nebo se seznamovat s anglickým jazykem. Kompletní seznam akcí
a aktivit, které budou realizovány v tomto školním roce, je uveden na webových
stránkách Mateřské školy: www.mspermonicek.cz
V jarních měsících a v průběhu letních prázdnin prošla naše mateřská škola rekonstrukcí. Byly zmodernizovány výdejny stravy, vyměněna původní dřevěná okna
za plastová a provedeny nutné opravy v celém areálu MŠ. Vzhledem k vysokému
zájmu rodičů o předškolní vzdělávání byla ve spolupráci se zřizovatelem a Základní školou ve Zbýšově otevřena nová třída Kulíšků. Nachází se v budově základní
školy na Masarykově ulici a navštěvuje ji 16 dětí.
Třída Kulíšků v Základní škole na Masarykově ulici
32
Permoníček ve třídě Čiperů
Třída Kutálků
33
Permoníček s dětmi při „Zavírání zahrady“
Děti ze třídy Šikulů na vycházce
Ředitelka MŠ informuje
Při zápisu do MŠ Zbýšov v dubnu letošního roku bylo zřejmé, že počet míst ve
stávající MŠ bude nedostačující, proto se zástupci města s vedením mateřské školy
snažili najít vyhovující prostory pro zřízení další nové třídy. Po domluvě s ředitelem
ZŠ Zbýšov, p. o., vznikla nová třída při ZŠ na Masarykově ulici. Zdejší odloučené
pracoviště MŠ navštěvuje 16 dětí. Ráda bych poděkovala vedení Města Zbýšova
za poskytnuté finanční prostředky, ochotu a vstřícnost při řešení této situace.
Naděžda Ludvová, ředitelka MŠ Zbýšov, p. o.
34
Společenská kronika
Vzpomínka
Dne 10. září 2013 uplynul rok, kdy nás opustila naše
milovaná manželka, maminka, babička a prababička
paní Stanislava Galetková.
S úctou, láskou a vděčností vzpomínají
manžel a děti s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dne 31. října jsme vzpomněli 100. výročí narození
mojí drahé maminky
paní Františky Reihardové.
Za tichou vzpomínku všem děkuje dcera Naďa s rodinou.
Dne 31. října jsme si připomněli nedožité
stoleté výročí narození
pana Ladislava Řiháčka.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňta s námi.
Dcera Alena, syn Ladislav a snacha Jana s rodinami.
35
Dne 19. září jsme si připomněli první výročí úmrtí
pana Josefa Juračky
Dne 3. ledna 2014 uplynou tři roky od úmrtí
paní Anny Juračkové.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Před třemi roky, 6. prosince 2010, zemřela
paní Blanka Říhová.
Stále vzpomínají spoluobčané z Doliny.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni s námi.
Dne 1. prosince tohoto roku uplynulo 15 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Miroslav Picmaus.
S úctou a láskou vzpomíná manželka,
dcera Šárka a syn Mirek s rodinami.
36
Dne 9. ledna 2014 uplyne smutných 10 let od úmrtí
pana Vladimíra Sedláře.
S láskou a vděčností stále vzpomíná manželka,
dcera s rodinou a syn s manželkou.
Dne 20. ledna 2014 tomu bude šest let,
kdy nás náhle opustil
pan Zdeněk Čudan.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcery s rodinami,
spolupracovníci z MěÚ Zbýšov a členové SDH Zbýšov.
Dne 20. ledna 2014 vzpomeneme nedožitých 85 roků
pana Jaroslava Kristka,
Letos 31.12. uplynulo 12 roků od jeho úmrtí.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcery Vlasta a Jarka s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
37
Dne 13. ledna 2014 by se dožil 70 let
pan František Hron.
Zemřel ve věku nedožitých 56 roků.
Vzpomíná manželka Květoslava
a synové Petr a Roman s rodinami.
Dne 5. února 2014 si připomeneme smutné čtvrté výročí
úmrtí milovaného manžela, tatínka, dědečka, oblíbeného
spolupracovníka a kamaráda
pana Viléma Pavlíčka.
Manželka a synové s rodinami,
spolupracovníci z MěÚ a sportovci.
Světlo dvou duší uhaslo,
ale jejich teplo hřeje srdce v nás,
odešli máma s tátou, ti, jež jsme milovali,
však v našich vzpomínkách budou žít dál.
Dne 17. 11. 2013 by se dožil 79 let náš milovaný tatínek
pan František Žalud
a 17. 12. 2013 by se dožila 74 roků naše milovaná maminka
paní Eva Žaludová.
Zapalme svíce, kdož jsme je znali, za krásné chvíle,
které jsme s nimi prožívali.
S úctou a láskou stále vzpomínají dcery Eva a Renata s rodinami.
38
Blahopřání
Dne 4. listopadu oslavila své jubileum 60 roků
paní Lenka Prášková.
Hodně víry, naděje a lásky, kterou tolik rozdává a krásné prožití
všech dnů života v kruhu těch, kteří ji mají rádi, pevné zdraví
a Boží požehnání ze srdce přeje
Františka Čiháčková, Anna Zahradníčková
Rok 2013
Zdena Kopáčková
Po umanuté zimě dlouhé
útržky jaru zbyly pouhé,
přírody změna dokonalá
se pro nepřízeň nekonala.
Země se v mokrém chladu chvěla,
v kraji řek voda zdivočelá
příbytky i sny odnášela.
Úsilí lidská v ní zmizela.
Pak přišlo léto nedočkavé
a vysílalo šípy žhavé
radostně k dětem, k mládeži,
však chyběl déšť, jenž osvěží,
a v tropickém tom, prudkém žáru
najednou bylo hodně zmaru.
Slunce si žádalo oběti.
V hlubokém četla jsem dojetí
zlá, nelítostná oznámení.
- Kdo s námi žil, už tady není.
A my staří, jež zůstáváme,
k jeseni se vydáváme
v naději, že podzimek
nám předepíše správný lék
– vědom si dobré pověsti –
na smutky naše, bolesti.
39
Děkuji
Evě a Vláďovi P. Zdena Kopáčková
Dříve než zapadne slunce,
než slova utonou v tůňce
zhasínajících očí,
kdy cesty v tichu končí,
ještě vám musím něco říci.
Myšlenky vábím na udici
své veršované řeči.
Ač zmítají se v křeči
a stíny zkřivené je plaší,
chci díky vzdát za přízeň vaši
těm, kteří jste při mně byli
v radosti i ve zlé chvíli,
s důvěrou vždy mohu k vám,
co říkáte, není klam,
bláto lži a zrady prach
nepotřísnily náš vztah,
faleš úsměv nezhyzdila
a z přátelství prýští síla,
která nás vzájemně podpírá.
Atˇ jenom zármutek umírá!
Zmínka o přívalech sněhu v březnu
tohoto roku, uvedená v Ozvěně č. 1, vyvolala reakci paní M. Černotové, která
vyhledala v soukromém archivu doklad
o tom, že v únoru roku 1941 dosahovala
vrstva sněhu výše dospělého muže. Místní
obchodníci pan Svoboda a pan Jokl a pan
Kyvíř pomáhali s ručním odklizením sněhové nadílky.
Poděkování
Děkuji touto cestou panu Jiřímu Matouškovi, členovi SDH Zbýšov, za operativní
obětavý zásah při odchycení zatoulaného psa ve čtvrti Sička.
Zdeněk Přinesdomů
40
Z činnosti ZO Svazu postižených civilizačními chorobami
(SPCCH)
Uplynul rok a tak bych chtěla sdělit několik informací o činnosti v naší organizaci.
23. 3. 2013 jsme měli členskou schůzi ve velkém sále Hornického domu, který
byl plně obsazen přítomnými členy. Ti odsouhlasili odtržení od celostátní organizace SPCCH a rozhodli se založit na popud ing. Jiřího Grosse z Oslavan, který byl
delegován OV, vlastní spolek tělesně postižených a začlenit se do této organizace
v rámci Brněnska. Jeden z důvodů bylo zbytečné odvádění poplatků centrální organizaci v Praze.
Svaz postižených je činorodá organizace. Zajišťuje pro své členy různé aktivity. Pravidelně jednou týdně vychází do kraje 7 až 10 členek turistického kroužku,
aby upevnily chůzí v přírodě své zdraví. V tomto roce nachodily obdivuhodných
300 km. Ženy, které chtějí posílit cvičením pohybové ústrojí a celkovou kondici, se
scházejí jedenkrát týdně.
Za kulturou do brněnských divadel na hodnotná představení jelo dvakrát vždy
45 členů a hodně jich zhlédlo divadelní představení ve Zbýšově, ve kterém u nás
hostovali známí herci z Prahy. Fandové dechovky mohli společně navštívit Festival
dechové hudby ve Zbraslavi.
Pro milovníky květin a zahradní dekorace se uskutečnil zájezd na Flóru Olomouc. 45 členů navštívilo Paříž při čtyřdenním poznávacím zájezdu sice fyzicky
náročném, ale přinesl všem velké estetické a kulturní dojmy. Přínosné pro zúčastněné bylo i cestování po Slovensku a Polsku.
Zajistit si kondici ve zdravém prostředí na Českomoravské vysočině v Bystré
odjeli zájemci na týden v červnu. V září jsme viděli při příjemném posezení prušánecké hodové slavnosti s vinobraním.
Naše
činnost
je
opravdu bohatá, každý si
může vybrat - cvičení,turistika, divadelní představení, zájezdy, kondiční
pobyt.
Nové členy rádi uvítáme.
Za výbor SPCCH
B. Mičková
Jednou z nejaktivnějších
složek SPCCH jsou turisté
41
ZO SPCCH Zbýšov informuje
(Zdroj: NRZP Praha – zpracoval Jan Kozel)
Senát Parlamentu ČR dne 12. 9. 2013 schválil novelu zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.
V tomto zákoně se mimo jiné odkládá převod kompetencí ve financování sociálních služeb ze státu na kraje a to o jeden rok. Dále se významným způsobem
mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Nový způsob posuzování se významně přiblíží způsobu posuzování nároku
na průkazy OZP, který byl platný před přijetím výše uvedeného zákona. To znamená, že se navracíme do způsobu posuzování, který upravovala vyhláška č. 182/
1991 Sb. Tento způsob posuzování by měl být platný od 1. 1. 2014. K přijatému
návrhu zákona vydalo MPSV ČR vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 388/2011
Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška upravuje vzor
dočasně vydávaných průkazů, které budou v papírové podobě.
V příštím roce bude pravděpodobně udělána definitivní úprava průkazů OZP,
protože všechny průkazy platí nejdéle do 31. 12. 2015.
Prezident Zeman podepsal 17. září 2013 zrušení sKaret, projekt definitivně končí
Prezident Miloš Zeman v úterý podepsal zákon, který definitivně ruší kritizované sKarty. Ty měly sloužit k vybírání sociálních dávek z bankomatů. Dávky tak
budou lidé opět dostávat na bankovní účet, nebo poštou. Hrad o tom informoval na
svém webu. Kartu dostalo přes 277 tisíc lidí. Ti zatím nemusí nic dělat, od úřadu
práce dostanou dopis, který je informuje o dalším postupu.
Pokud chtějí změnit výplatu dávek, budou se muset osobně dostavit na příslušnou pobočku úřadu práce nebo písemně oznámit, jak chtějí peníze dostávat - zda
složenkou nebo na účet. Úřad pak bude mít dva měsíce na to, aby změny zapracoval. Do té doby bude peníze vyplácet prostřednictvím sKarty.
„Pokud se klient úřadu práce neozve a nesdělí, jaký způsob výplaty si zvolil,
přijdou na řadu dvě varianty: Pokud člověk nemá založený účet, bude dávky dostávat složenkou na adresu, ze které s úřadem nejčastěji komunikuje. Dostává-li už
nyní klient peníze přes sKartu na účet, bude mu je tam úřad práce posílat i po jejím
zrušení,“ uvedla mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.
Pokud lidé sKartu nevlastní, dávky budou i nadále pobírat stejným způsobem
jako dosud. Sociální karty měly původně sloužit pro výplatu všech nepojistných
sociálních dávek. Projekt byl však dlouhé měsíce předmětem sporů mezi koalicí
a opozicí. Kritizovala jej také řada organizací, úřadů, včetně úřadu ombudsmana.
Kvůli sKartám stát loni za působení bývalého ministra práce Jaromíra Drábka
uzavřel smlouvu s Českou spořitelnou do roku 2024. Původní kontrakt počítal
s tím, že přes sKarty by se v budoucnu vyplácelo až 98 procent dávek včetně
důchodů. sKartu mělo nakonec přes 277 tisíc lidí, několik tisíc si ji odmítlo převzít.
Zákon o zrušení sKaret vstoupí v platnost k 1. říjnu 2013.
42
Vítání občánků dne 12. 10. 2013
Představujeme vám „tým“, který zorganizoval a zajišťoval letošní podzimní
vítání občánků, které připadlo na sobotu 12. října. Byli v něm místostarosta města MUDr. František Ševčík, matrikářka MěÚ paní Pavla Beránková a účinkující
děvčata Adéla Holubářová, Sára Kouřilová, Jitka Růžičková a Štěpánka Láníková.
Program s nimi nacvičila paní učitelka Marie Janošíková. O klavírní doprovod se
postaral Jiří Leszczynski.
Všichni společně přispěli ke slavnostnímu průběhu obřadu. Zúčastněné děti,
jejich rodiče a příbuzní si kromě věcných darů odnášeli jistě příjemné zážitky,
umocněné krásným a důstojným prostředím obřadní síně radnice.
V pamětní knize města už napořád zůstanou podpisy šťastných rodičů, příp.
sourozenců či jiných příbuzných a děti
Jasmína Čechová
Kristina Krumova
Natálie Wšianská
Eliška Stehlíková
Adéla Dvořáková
Adam Matějka
Zuzana Bednáriková
Terezie Velebová
Lucie Hamříková
Tomáš Javorek
Adéla Staňková
Markéta Zelníčková
Adam Bureš
Klára Beránková
Anna Krupicová
Gabriel Žák
Michal Hájek
Lucie Trnková
Patricie Nešporová
Antonín Hájek
Adéla Hájková
Sofie Hudecová
budou mít možná někdy příležitost si je zájmem, překvapením, možná dojetím
a vděčností, prohlédnout.
43
44
45
46
47
48
Foto Jaroslav Kočí, text Anna Zahradníčková
49
Padesát let od „fotbalové slávy“
Fotbalový klub Spartak Jihlava byl v šedesátých letech minulého století pořadatelem mezinárodního žákovského turnaje, kde se utkávalo 16 pozvaných mužstev
o pohár J. Fuksy. Zbýšovští fotbaloví žáci, které jsem tenkrát trénoval, potkali se s jihlavskými žáky před rokem 1962 dvakrát. Jednou jsme je porazili ve finále turnaje ve
Znojmě 2:0, také druhé finále s nimi, hrané v Náměšti, bylo pro nás úspěšné – 3:0.
To byl asi důvod, proč jsme od nich dostali pozvání na turnaj hraný roku 1962. Byli
jsme překvapeni. Kromě domácích a nás 14 mužstev z republiky i ze zahraničí, jejichž
A mužstva měla ligový punc. Tehdy vyjukaní kluci – skončili jsme na pátém místě.
Následoval rok 1963 – pro mužstvo na obrázku rok fotbalové slávy. V soutěžích
organizovaných v rámci kraje jsme se dostali až do finále, kde jsme měli za soupeře Spartak Královo Pole. To bylo tehdy známé vynikajícími výsledky především
s fotbalovou mládeží. První zápas jsme hráli na jejich hřišti (dnes tam hraje Zbrojovka Brno). Výsledek? 6:l! Odveta ve Zbýšově? 9:0 pro nás!
V této době mohli ještě trenéři chodit kolem hrací plochy a svoje svěřence dirigovat. Královopolský trenér, v mládežnické kopané uznávaná jednička - František
Záviška - měl jeden hendikep. Koktal. Během zápasu (hrálo se tehdy 2x30 minut)
obešel několikrát hřiště a oslovil mě: „Ko-ko-ko-ko-lik j-j-ich máš sta-sta-starších?“
„Františku, ani jednoho“, byla moje odpověď. Po tomto vítězství nás krajská sekce
určila jak jediného zástupce kraje už na 6. ročník jihlavského turnaje.
Byl rok po úspěšném vystoupení naší mužské reprezentace na mistrovství
světa v Chile a proto byl celý turnaj organizován „chi1ským způsobem“. Čtyři skup
iny po čtyřech mužstvech, první dva z každé skupiny postupovali. Dostali jsme bezesporu nejtěžší skupinu: Rudá hvězda Bratislava (pozdější Inter), Spartak Pelhřimov, Baník Bohumín a my. O kvalitě této skupiny svědčí skutečnost, že z ní vzešli
oba finalisté a třetí místo celkově obsadil Bohumín. Ale popořádku !
Na jihlavský turnaj v roce1963 jsme byli dobře připraveni z předcházejících let:
1959
turnaj v Náměšti
1. místo
účast 6 mužstev
1960
ve Zbýšově
1. místo
4 mužstva
1961
ve Znojmě
2. místo
6 mužstev
1962
v Náměšti
1. místo
6 mužstev
v Jihlavě
5. místo
16 mužstev
1963
v lvančicích
1. místo
4 mužstva
Mimoto jsme do konce června1963 sehráli celkem 12 přípravných zápasů
s okolními dorosteneckými mužstvy, se žáky - věkově tedy dorostenci – gymnazia
na Zastávce a v Ivančicích a s hornickými vyučenci. Osmkrát jsme zvítězili, jedenkrát remizovali a třikrát prohráli s celkovým poměrem branek 44:25. Do Jihlavy
jsem odjížděl se čtrnácti statečnými.
První zápas jsme hráli proti Pelhřimovu s výsledkem 3:0 a odpoledne jsme
porazili Bohumín 1:0.
V sobotu dopoledne jsme pak podlehli favorizované RH Bratislava 0:2.Tento
zápas byl označen za nejhodnotnější z celého turnaje. Ve skupině jsme obsadili
2. místo a v sobotním čtvrtfinále nás čekala Plzeň. Oplatili jsme jim porážku z roku
1962 a zvítězili 1:0 brankou Slávy Vaněčka. V nedělním dopoledni jsme jako semi50
finálového soupeře měli Českou Třebovou. V této době už byl znám první finalista
RH Bratislava, která rozdrtila Baník Ostrava 8:0. Náš zápas s Třebovou skončil
v normální hrací době 0:0 a museli jsme si finále vystřílet pokutovými kopy.
Každé mužstvo mělo určit pouze jednoho střelce. Střílet se mělo současně na
oba brankáře. Hlavní rozhodčí stál uprostřed hřiště a dal pokyn oběma asistentům, ti
dali pokyn střelcům a souboj nervů začal. Stál jsem za naší brankou, zatím co ostatní kluci byli po celém hřišti. „Jirka dal,“ zařval některý z nich a tu první ránu na naši
branku Franta Nekuža vyrazil. Vedli jsme tedy 1:0! Ukázalo se, že tento první kop byl
rozhodující. Soupeř další příležitosti využil a také Jirka Klement nezklamal. Doprava, doleva, doprava, doleva - i ta poslední, pátá, měla správný směr. Ruce vyletěly
nahoru - radost byla obrovská. Jsme ve finále! Nyní ale začaly starosti. Přišli první
gratulanti se svým přáním: „Kluci, musíte do toho odpoledne šlápnout, chceme, aby
pohár v tomto roce zůstal definitivně na Moravě! Havíři, budeme vám držet palce,
bojujte!“ Přišli další a další. Někteří radili, někteří povzbuzovali, jiní hecovali.
My jsme v této chvíli potřebovali něco jiného. KLID! Rychle se naobědvat
a utéct někam, kde není fotbalové hřiště a kde se nemluví o kopané. A ještě něco.
Potřebovali jsme aspoň čtyři zdravé hráče. Honzík Chalupa hrál už dopoledne se
značným sebezapřením - měl od nových bot rozedřené obě paty. Kulhal Tonda
Houfek i Sláva Vaněček, Jirka Klement měl naražená žebra a bolela jej ruka. Až ve
Zbýšově jsme zjistili, že ji měl zlomenou. To ostatní dokonala už tréma a respekt
ze slavného jména soupeře. Nastupovali jsme do finále povzbuzováni, ale v situaci
podstatně horší než v sobotu dopoledne.
Je škoda, že všechno nervové vypětí povolilo během finálového zápasu. Už
začátek zápasu byl pro nás velmi nepříznivý. První branka vlastní, druhou vstřelil
nejlepší střelec Emilko Hanár, vzápěti pokutový kop. Museli jsme měnit brankáře
a ve druhém poločase jsme dostali ještě dvě branky. I když výsledek tohoto zápasu
byl pro nás nepříznivý, 0:5, už samotný postup do finále tohoto turnaje byl obrovským sportovním úspěchem. Není náhodou, že i novináři pasovali toto mužstvo
mezi žákovskou fotbalovou elitu tehdejší republiky.
Z bratislavských účastníků oblékli později i dres národního mužstva bratři Čapkovičové, za pražskou Slávii střílel góly Emilko Hanár, zálohu Ostravy posílil Határ.
Náš úspěšný střelec Jirka Klement odešel ze Zbýšova do ligové Ostravy, odtud
přešel do pražské Sparty, kde - bohužel pro československý fotbal - jeho fotbalová kariéra předčasně skončila. I tak stačil oblékat repredres juniorky, tehdejších
Lvíčat, byl účastníkem zájezdu A mužstva do Jižní Ameriky, kde naši senzačně
porazili tehdejší světové suverény Brazílii 1:0.
I po padesáti letech se na Jihlavu 1963 dobře vzpomíná!
Rok
1961
1962
1963
jaro
zápasy celkem
vítězství
remizy
33
27
3
Branky: Klement 66, Dvořák K. 20, Boček l6
41
36
2
Branky: Klement 97, Houfek 35, Heneš 15
21
17
0
Branky: Klement 43 ,Houfek 21, Vaněček 13
prohry
3
skore
177 : 23
3
213 : 27
4
101 : 28
1963 všechny zápasy odehráli: Vaněček, Houfek, Klement, Vojta Žalud, Chalupa
a Francálek.
PhDr. Miroslav Vespalec, tehdejší trenér
51
Oddíl kulturistiky a silového trojboje Zbýšov bilancuje
Poslední měsíc v roce bývá kromě příprav na Vánoce a slavnostní nálady
Adventu i měsícem, ve kterém bilancujeme končící rok. Nejinak je tomu i v Oddíle
kulturistiky a silového trojboje Zbýšov.
Mezi vánočními svátky loňského roku uspořádali členové oddílu v posilovně
v areálu koupaliště turnaj o titul Mistr Rambodělník 2012. Ve váhové kategorii nad
80 kg ho získal Tomáš Hájek, v nižší Ondřej Pokorný.
Letošní soutěžní sezónu jsme zahájili již v lednu, kdy náš oddíl pořádal
Mistrovství jižní Moravy v silovém
trojboji mužů a žen. Z domácích závodníků se zúčastnil Tomáš Hájek,
který letos poprvé startoval v kategorii
mužů a který se umístil na 4. místě
za celkový výkon 575 kg. (Dřep 200
kg, tlak 125 kg a 250 kg mrtvý tah).
Zdeňku Rutarovi bohužel zdravotní
problémy znemožnily účast na této
soutěži a tím pádem i na Mistrovství
ČR dorostu, pro které byla naše soutěž základním, povinným kolem.
52
Začátkem února se ve Zlíně – Kašavě konalo Mistrovství Moravy v tlaku na
lavici – benchpressu. Za Zbýšov se této soutěže účastnil Marek Pokorný, který
výkonem 180 kg obsadil pátou příčku.
Následující týden, 16. 2. 2013, byl Zbýšov opět hostitelem mistrovské soutěže.
Tentokrát se jednalo o Mistrovství ČR v benchpressu dorostu, juniorů a masters
(závodníci nad 40 let). Soutěže se účastnilo celkem 85 borců z celé ČR. Obdiv patřil
zejména nejstarším soutěžícím. Z žen Adině Hykové z Chodova (70 let!), která při
své váze 62 kg vytlačila činku s hmotností 77,5 kg. Mezi muži to byl Alexandr Kolář
z Vítkovic (ročník narození 1943), který zdolal činku, na které bylo naloženo 120 kg.
Kromě těchto obdivuhodných výkonů bylo v soutěži překonáno několik stávajících
rekordů ČR a k vidění zde byli mistři světa i Evropy, kteří se klání také účastnili. Absolutním vítězem se stal Jaroslav Šoukal z Vejprnic s výkonem 277,5 kg.
MČR v benchpressu juniorů, dorostu a masters Zbýšov 16. 2. 2013 - absolutní vítěz Jaroslav
Šoukal (277,5 kg) při vyhlášení výsledků spolu s organizátorkou soutěže I. Pokornou a starostou města Vratislavem Širokým
Poslední březnový víkend se v Brně
konala premiérová soutěž. Jednalo se
o Mistrovství ČR v silovém trojboji RAW.
(RAW = soutěž bez podpůrných dresů
a bandáží). Účastnili se ho tři zástupci
Zbýšova. V kategorii dorostu to byl Zdeněk Rutar, který měl celkový výkon 442,5
kg a obsadil čtvrtou příčku. V kategorii
mužů do 105 kg bojoval Tomáš Hájek,
který skončil sedmý s výkonem 525 kg.
Na 6. místě s 605 kg se umístil David
Coufal.
53
Po několika letech byl náš oddíl pověřen pořádáním soutěže v kulturistice
a bodyfitness. Za účasti 69 závodníků se
21. 4. konalo v Hornickém domě Mistrovství jižní Moravy. Zbýšovská soutěž byla
vyhodnocena ze všech jarních mistrovských soutěží jako ta s nejlepší atmosférou a fantastickým publikem.
Protože Zdeněk Rutar ze zdravotních
důvodů neabsolvoval základní kolo a tím
pádem nemohl na MČR v silovém trojboji
dorostu, účastnil se 4. května otevřeného
Mistrovství Slovenska v Časté.
Zde získal stříbrnou medaili za celkový výkon 495 kg. (dřep: 170kg, benč: 100
kg, mrtvý tah: 225 kg). Musím zde zmínit, že mrtvý tah s hmotností 225 kg byl nejlepší výkonem mezi dorostenci!
Ani na podzim náš oddíl nezahálel. 19. října se Zdeněk Rutar účastnil v Časté
na Slovensku Grand Prix Slovakia. Na této mezinárodní soutěži v konkurenci závodníků ze Slovenska, Rakouska a ČR vybojoval bronz za celkový výkon 485 kg.
(175 kg dřep, 100 kg benč a 210 kg mrtvý tah).
Častá, Slovensko 4. 5. 2013, Zdeněk Rutar 3. místo
O týden později, 26. října 2013, pořádal i náš oddíl mezinárodní soutěž. Jak se
již stalo tradicí, konal se zde 5. ročník Poháru starosty města Zbýšova. O ten se
utkalo více než 40 soutěžících z ČR a Slovenska. Zde se opět představil Z. Rutar.
54
Za výkon 512,5 kg (190 kg dřep, 107,5 kg benč a 215 kg mrtvý tah) získal bronzovou medaili. Tímto pěkným výkonem se Zdeněk rozloučil s kategorií dorostenců
a v příštím roce se představí již v té juniorské.
Pohár od starosty města pana Vratislava Širokého nakonec putoval do Prahy
zásluhou juniora Tomáše Nováka, který se představil ve váhové kategorii do 105
kg a stal absolutním vítězem celého klání s celkovým výkonem 810 kg. (305 kg
dřep, 205 kg benč a 300 kg MT). I na této soutěži bylo vytvořeno několik českých
i slovenských rekordů.
Poháry, o které se bojovalo ve Zbýšově v mezinárodní soutěži dne 26. října 2013
55
Ani v příštím roce nebudou členové oddílu zahálet. Někteří se opět chystají závodit a opět jsme pověřeni pořadatelstvím. V únoru nás čekají hned tři soutěže. 1.
února to bude Mistrovství jižní Moravy v silovém trojboji mužů a žen, o týden později Mistrovství Moravy v benchpressu mužů a žen, za další týden, 15. 2., přivítá
Zbýšov opět nejlepší benčaře ČR v kategoriích dorostenců, juniorů a masters. Na
podzim se těšíme na již 6. ročník klání O pohár starosty města Zbýšova.
Chtěla bych tímto za naše členy poděkovat vedení města za podporu výše
zmiňovaných akcí pořádaných ve Zbýšově i za podporu našeho oddílu. Pánům
Vratislavu Širokému a MUDr. Františku Ševčíkovi patří dík za vzornou reprezentaci
města při soutěžích, jejichž jsme organizátory.
Zbýšovská soutěž v kulturistice
a bodyfitness 21. 4. - Mistrovství jižní
Moravy mužů a žen - byla vyhodnocena ze všech jarních mistrovských
soutěží jako ta s nejlepší atmosférou
a fantastickým publikem. Organizátorka soutěže Irena Pokorná a místostarosta města MUDr. František Ševčík
při vyhlášení absolutní vítězky soutěže
žen Petry Urbánkové. Velkou zásluhu
na úspěchu a popularitě zbýšovských
soutěží mají členové místního oddílu
kulturistiky a silového trojboje.
Bc. Irena Pokorná, vedoucí oddílu
kulturistiky a silového trojboje Zbýšov
56
Přečetli jsme za vás: Vzkaz rodičů dětem
Moje drahé děti, moje dítě ………
Když si jednoho dne všimneš, že jsem již starý a už asi nebudu takový, jako
předtím, měj se mnou trpělivost a snaž se mě pochopit.
Když se zašpiním při jídle, když už se nebudu schopen obléci, buď trpělivý.
Vzpomenň si na ten čas, kdy jsem tě já tomu všemu musel naučit.
A když při rozhovoru s tebou tisíckrát opakuji to samé, nepřerušuj mě, ale trpělivě mě poslouchej.
Vždyť když jsi byl malý, před spaním jsem ti musel vyprávět do nekonečna stále
stejnou pohádku, dokud jsi neusnul.
Nazahanbuj mě, když se nechci sprchovat, ani mně nenadávej. Nezapomeň na
to, jak jsem tě já musel přesvědčovat, když jsi byl malý, aby ses umýval.
Když zjistíš, že celkem nerozumín novým věcem, nazahanbuj mě, ale dej mi
čas, abych to pochopil a nevysmívej se mi, že tomu nerozumím.
Naučil jsem tě tolika věcem; dobře jíst, pěkně se oblékat, jak se postavit k životu, .. Hodně z toho je výsledkem velkého úsilí a vytrvalosti, které jsme oba museli
vynaložit.
A kdybych v některém okamžiku ztratil nit našeho rozhovoru anebo kdybych
zapomněl, o čem jsme mluvili, dopřej mi čas, abych si vzpomněl. A když to nedokážu, nebuď nervózní. Určitě to nebylo důležité. Pro mne bylo důležitější být s tebou
a chtěl jsem, abys mě jen poslouchal.
A když jednoho dne nebudu chtít jíst, nenuť mě. Vím velmi dobře, kdy to potřebuji a kdy ne.
A když mi moje unavené nohy už nedovolí jít, podej mi svou přátelskou ruku
tak, jak jsem to dělával já s tebou, když jsi dělal první kroky.
A když ti jednoho dne řeknu, že už nechci žít, že bych už raději umřel, nenafukuj
se. Jednoho dne pochopíš, že to není kvůli tobě, ani kvůli tvé či mé lásce.
Snaž se pochopit, že v mém věku se už těžko žije a dny staroby jsou mnohdy
trápením.
Jednoho dne pochopíš, že i navzdory mým omylům a chybám jsem vždy chtěl
to nejlepší pro tebe a snažil jsem se připravit ti cestu, po které máš kráčet.
Nesmíš být smutný, znechucený, bezmocný, když mě budeš vidět takového.
Budu rád, když budeš stát po mém boku. Snaž se mě pochopit a pomoz mi tak, jak
jsem já pomáhal tobě, když jsi začínal žít.
Nyní, děti moje, je řada na vás, abyste mě provázely na mé těžké cestě. Pomozte mi projít moji cestu až do konce s láskou a především s vaší trpělivostí. Já
vám to zaplatím svým úsměvem a nekonečnou láskou, kterou jsem vás vždy měl
rád.
Mám vás rád, děti moje. Váš otec, vaše matka.
Myslíme na všechny otce, matky, babičky a dědečky, kteří potřebují více lásky,
více pomoci, aby mohli přejít na druhý břeh.
Františka Čiháčková, Anna Zahradníčková
(za poskytnutí textu děkujeme Nemocnici Ivančice – LDN)
57
Ze života zbýšovské farnosti
Ke dni 1. září 2013 došlo ke změně v obsazení farnosti Zbýšov – místo P. Mgr. Petra Hoška, který odešel do Újezda u Brna,
převzal naši farnost P. Mgr. Vít Rozkydal (r. nar. 1970). Jeho
předchozím působištěm byla Jemnice a Martínkov.
S otcem Petrem jsme se rozloučili při mši svaté v neděli
25. 8. a v pátek 30. 8., fotografie je z poslední nedělní mše.
Naše poděkování za jeho šestiletou službu v naší farnosti jsme
vyjádřili těmito slovy:
Vážený otče Petře,
u příležitosti ukončení Vašeho působení
ve zbýšovské farnosti upřímně děkujeme, že jste stihnul být po celý čas
kromě zodpovědného plnění Vašich kněžských povinností
navíc kamarádem a vzorem dětem a mládeži,
obětavým organizátorem a účastníkem sportovních, společenských
a dalších aktivit, neúnavným iniciátorem jedinečných farních poutí
a při nich pozorným spolupoutníkem
a oporou a empatickým průvodcem všech,
zvláště starších a nemocných farníků, částí jejich pozemského života.
Přejeme Vám, ať Vás všude, kam Vás Vaše poslání zavede,
provází Boží požehnání, hojnost darů Ducha Svatého
a trvalá ochrana Panny Marie.
Farníci ze Zbýšova a okolí
Otec Petr se po mši u východu z kostela loučil
osobně s každým z přítomných farníků. Na snímku
se zdraví s paní Liduškou Matouškovovu, dlouholetou obětavou varhanicí ze Zakřan a děkuje za
její službu.
58
Srdečně vítáme otce Víta v naší zbýšovské farnosti. Oběma kněžím přejeme,
aby byli dobrými pastýři věřících v místech, kam je Pán poslal. Ať jsme mi naopak
užitečnými farníky a nástroji Otce v rukou Pána a jeho Matky. Vyprošujeme jim
mnoho milostí, zdraví a síly k plnění náročné pastýřské služby.
Panno Maria, Matko církve, provázej kněze a všechen Boží lid na cestě touto
obtížnou dobou.
Uvedení otce Víta Rozkydala děkanem Tomášem Mikulou do farnosti Zbýšov 8. 9 .2013
Termíny konání bohoslužeb v kostele sv. Martina ve Zbýšově:
Pravidelně
pátek
neděle
17,30 hodin
11,00 hodin
O Vánocích 2013
24. prosince Štědrý den
25. prosince Slavnost Narození Páně
26. prosince svátek sv. Štěpána
28. prosince svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků
Vánoční koncert duchovní hudby
29. prosince svátek Svaté rodiny
31. prosince sv. Silvestr
1. ledna 2014 Slavnost Matky Boží Panny Marie
22 hodin (úterý)
11 hodin (středa)
11 hodin (čtvrtek)
17 hodin (sobota)
11 hodin (neděle)
17 hodin (úterý)
11 hodin (středa)
59
Začněte rok dobrým skutkem
Ve dnech 1.–14. ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky.
Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré
vůle a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou
na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži
a rodinám v nouzi.
Na území modřického a rosického děkanátu přispěli dárci v loňském roce na
pomoc lidem v nouzi rekordní částkou 2 684 185 Kč. Občané města Zbýšova darovali loni do pokladniček 51 985 Kč.
Tříkrálová sbírka navazuje na starou lidovou tradici. Již ve středověku se 6.
ledna v den Zjevení Páně hrály hry na motivy biblického příběhu o třech mudrcích
z Východu, kteří putovali do Betléma, aby se poklonili Ježíšovi a předali mu své
dary – kadidlo, myrhu a zlato - symbolizující tři znaky moci a poslání Ježíše Krista.
O několik století později obcházely chudé děti převlečené za krále dům za
domem, u každých dveří zazpívaly a posvěcenou křídou napsaly tak dobře známé K + M + B + rok. Mohlo by se zdát, že se jednalo o iniciály křestních jmen
králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, ovšem ve skutečnosti šlo o zkratku latinského
Christus mansionem benedicat, volně přeloženo: Kriste, žehnej tomuto domu.
Za to zpravidla dostaly něco k jídlu, někde i menší finanční obnos.
Novodobá Tříkrálová sbírka se poprvé uskutečnila v roce 2000. Neměla ještě celorepublikový rozměr,
konala se pouze na území olomoucké arcidiecéze.
Díky pozitivní reakci ze strany veřejnosti se o rok
později stala celostátní akcí. Jejím cílem je nejenom
získání financí, které pomohou lidem v nouzi, ale
zároveň posun v myšlení lidí směrem k solidaritě
a sociálnímu cítění, o čemž svědčí rok od roku se zvyšující počet dobrovolníků,
kteří se podílí na jejím organizování.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 použije Oblastní charita Rajhrad na projekty,
které přispějí
k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb v regionu.
Z prostředků TS bude pořízeno vybavení nového projektu Chráněného bydlení pro osoby s demencí, které bude vybudováno v Rajhradě v roce 2014. Další
prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na pomoc lidem v nouzi a v případě
živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí.
Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem
v nouzi. Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve
prospěch pomoci druhým.
Zbýšovské domácnosti navštíví tříkráloví koledníci v sobotu 4. ledna, případně v neděli 5. ledna. Děkujeme všem dárcům za vlídné přijetí, ochotu pomoci a štědrost. O výsledku koledování 2014 budete jako vždy informováni.
Ing. Anna Zahradníčková
60
Zbýšovský kos 2013
Letošní finále oblíbené pěvecké soutěže přineslo několik drobných změn, které se osvědčily a daly soutěži trošku jiný „šmrnc“.
Nejzásadnější změnou byl početnější hudební doprovod soutěžících - kapela Luďka Strašáka ze Zbraslavi měla čtyři členy.
Nervozita dětí byla sice znát, ale všichni zpěváčci odvedli výkony
na hranici svých možností.
Porota, pánové Jiří Leszczynski, Zdeněk Doležal, Jan Kotas, sl. Iva Pospíšilová
v čele s panem starostou Vratislavem Širokým, hodnotila spravedlivě. Mnohdy to
bylo obtížnější, protože výkony, obzvláště ve starších kategoriích, byly vyrovnané.
Přesto věříme, že byli všichni spokojeni:
1. kategorie děti z MŠ:
vítězka:
Faldíková Barbora
Vejvodová Jůlie
Vejvodová Valerie
Přinesdomů Lucie
Navrátilová Věra
Pokorná Magdalena
2. kategorie 2. až 4. třída: Pokorná Barbora, Vítová Eliška
3. místo
Oswaldová Alžběta
2. místo
Hájek David
1. místo
Oswaldová Anna
3. kategorie 5. až 9. třída: Pejchalová Sabina,
Čejková Jana,
Zeidlerová Veronika,
Bojanovská Klára
3. místo
2. místo
1. místo
Leščinská Bára + Leščinská Adéla
Machová Monika + Machová Nikol
Foralová Romana
Absolutní vítězkou letošního ročníku se stala Romana Foralová ze 6. třídy
s písní Rolling In The Deep od Adele, jejíž výkon ohodnotila porota nejvyšším
možným počtem bodů.
Děkujeme všem sponzorům, bez kterých se neobejde žádná soutěž. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci tohoto tradičního předvánočního
odpoledne podíleli a zejména těm, kteří věnovali čas přípravám dlouho před
samotným finále.
Martina Švancarová
61
Část soutěžících si na podiu kina
Horník vyměňuje zážitky ze svého
veřejného vystoupení
Výkon absolutní vítězky letošního
ročníku soutěže Zbýšovský kos
Romany Foralové ze 6. třídy, která
přednesla píseň Rolling In The
Deep od Adele, ohodnotila porota
nejvyšším možným počtem bodů.
Na snímku po přijetí gratulace se
starostou města panem Vratislavem Širokým.
Foto Petra Horáčková
62
„INDIÁNSKÉ LÉTO NA PRUDKÉ“
Letní tábor se uskutečnil od 28. 7. do 3. 8.2013 v rekreačním středisku Prudká.
Z Oslavan jsme odjížděli snad v nejtropičtějším období, které u nás bylo. Po příjezdu a ubytování jsme s dětmi hráli vodní hry v místním táborovém bazénu. Následující den opět teploty maximálně vystoupily, tak jsme podnikli výlet do Bystřice nad
Pernštejnem do velkého bazénu, kde se děti pořádně vyskotačily. V dalších dnech
se počasí umoudřilo, ochladilo se a hráli jsme celotáborové hry, které se dětem
velice líbily. Vyráběli jsme indiánské čelenky, indiánské oděvy a amulety. V pátek
jsme vyhlásili vítězný kmen, rozdali jsme spoustu krásných odměn, mimo jiné i za
nejlépe uklizený wigwam. Celý tábor byl velice spokojený, zúčastnilo se ho 47 dětí.
Fotky naleznete na www.ddm-oslavany.cz v odkazu galerie.
Hlaváčová Hana, vedoucí tábora
63
LETNÍ TÁBOR V POZĎATÍNĚ
POD ŠERIFSKOU HVĚZDOU 13. 7.–26. 7. 2013
Když se řekne šerif, je každému jasné, že téma bude western. Divokým západem je motivovaná i karetní hra BANG, která je plná přestřelek, banditů, indiánů,
dostavníků … My jsme tuto hru měli jako téma celotáborové hry. Každý den na
večerním nástupu si všechny bandy zahrály proti sobě jedno kolo této, mezi dětmi
docela známé, karetní hry.
Letošní velmi teplé počasí nám umožnilo koupání v rybníku Štěpánku. Ke
konci tábora byla voda již na koupání nevhodná, tak jsme vyrazili na výlet do
Třebíče na krásné koupaliště. Kromě koupání si zde děti zahrály minigolf, volejbal a samozřejmě i karty – Bang. A pak nutné utrácení a nakupování dárečků na
náměstí. Cestou do tábora některé děti v autobuse usínaly únavou. Nejen z tepla,
ale i z mnoha zážitků.
Děti hrály mnoho westernově zaměřených her a podle umístění získával každý
určitý počet dolarů. Ty pak využil v sobotu. Ráno jsme se ustrojili do kostýmů
- každý bandita dostal klobouk a šátek a vyrobil si tričko Pozdec City – a pustili
jsme se do hledání zlata. Množství zlata, která banda našla, směnila pak v bance
za dolary a hurá do Casina Roayal. Naši krupiéři byli o malinko hodnější, než ti
opravdoví a tak se stávalo často, že děti své dolary rozmnožily. Ty pak utrácely ve
stánku se sladkostmi, dárečky, popcornem …
Aby tento den byl ještě více westernový, mohly si děti zajezdit na koních, něco
se o koních dozvědět i si ho pohladit. To by nešlo bez pana Svobody z Letkovic.
Děkujeme.
Také nám ukázal své umění pistolník Vašek. Nejen že uměl práci s kolty a bičem a vše nám ukázal, ale mohly si vše vyzkoušet i děti a on byl neuvěřitelně
obětavý a hodný a touto cestou mu ještě jednou moc děkuji.
K westernu neodmyslitelně patří i tanec. V tento
den za námi přijela Pavla Budíková, která všechny bandity naučila jeden společný
tanec a také další „lajny“ – line
tance. I jí patří velký dík.
Nesmím zapomenout ani
na rodiče od Nikči Paškové,
kteří nám darovali opravdu velkou hromadu špekáčků a rodiče Lukáše Kadlece, kteří nám
přivezli sud žluté limče. Také
jim díky.
Ke každodenní činnosti
v táboře patří také jídlo. Bez
super kuchaře Petra Furcha,
který nám navařil spoustu
dobrot, by to prostě nešlo.
64
Ale i hry, soutěže, zábava, koupání, společné zpívání o ohně, souboje iček
a vedoucích, kdy děti opravdu hodně fandí a další aktivity, jako např. cvičení
sebeobrany, přehazovaná, fotbal, transformátory, skládání z papíru, pletení
z pedigu, pletení náramků z vlny, stolní hry … Tyto aktivity jsou pro děti dobrovolné. Každý den si jednu zvolí – podle toho, co je jim blízké. Připravujeme
i novou aktivitu – airsoft. To znamená hry s kuličkovou zbraní.
Na příští rok jsme s dětmi vybrali několik témat - cesta kolem světa, jak přežít
v Pozďatíně, Hawaj. No uvidíme, jak to dopadne. Jestli máte nějaké další nápady
nebo nám chcete něco napsat, můžete na www.ddm-oslavany.cz u tohoto článku
v komentáři.
Každopádně byl letošní tábor tradičně v pohodě a s úsměvem. Skvělé
děti, super vedoucí a bezva ička. Už se těšíme na ten příští.
Mgr. Marcela Flekalová, DDM Oslavany
65
66
Čtenáři nám píší
Setkání s panem Proškem
Bylo to v jednom červencovém dni, kdy nebe bez
obláčků a plné rozsvíceného slunce tlačilo rtuťový
sloupec až na 29 stupňů. Ulice byly téměř liduprázdné, lidé hledali v čase prázdnin úlevu před tropickým
sluncem na cestách k vzdáleným mořím, přehradám,
řekám či koupalištím. Snad jen někteří starší nebo
ti, kterým to zdravotní problémy nedovolovaly, zůstávali v chladivém stínu zahrad, kde pod klenbami
slunečníků vzdorovali horku. Jen ten, kdo musel vyjít
do rozpálených ulic tak jako tehdy já do lékárny pro
objednaný lék, musel tu sluneční koupel vydržet. Ale
jen díky této cestě jsem se zde snad po pětileté době
mohl opět setkat s panem Proškem, který se opřen
o hůlku právě vracel z návštěvy u lékaře. Jako dobří
přátelé jsme si s úsměvem podali ruce a já byl trochu
překvapen změnou, která se do jeho tváře nyní, v jeho již překročené padesátce,
vepsala. Beze sporu to byly stopy práce, odvedené při kopání uhlí a výdřevě v podzemí dolu Antonín. Avšak v jeho očích pod prořídlými šedinami stále hořely jiskrné
plaménky dobré nálady. Pro mne to byl stále ten nezapomenutelný vypravěč příhod a vzpomínek, prožitých tam v hloubce podzemí, které jsem já potom uváděl
v několika povídkách v Ozvěnách. Také dnes po tom nečekaném setkání jsme si
sedli na sedačku do chládečku přízemí zdravotního střediska a pan Prošek mi jako
vždy začal znamenitě vyprávět svůj podivný příběh, prožitý ve spánku.
„V těchto horkých dnech chodím spát později než manželka. Proto se nejraději
dívám na televizní program Šlágru a jeho písničky a teprve, když se mi začnou
zavírat oči, jdu si lehnout. Asi před čtyřmi dny se mi v noci zdál podivný příběh,
který si stále nemohu vysvětlit. Zdálo se mi, že jsem za měsíční noci, kdy ztemnělá
obloha zářila tisíci hvězdami a měsícem, šel ztichlou ulicí ke kostelu. Na věži právě
odbíjely hodiny a jejich podivný zvuk, mizející v šeru ulice, mne zajímal do chvíle,
než pojednou ze hřbitovní brány začali vycházet ve fáračkách havíři. Šli v tichosti
jednotlivě nebo ve skupinkách s přilbami na hlavách a v rukou nesli někteří rozsvícené kahany nebo na přilbách rozsvícené hlavovky. V tichosti, s jakou mne na protějším chodníku míjeli, jsem v nich poznával řadu svých kamarádů, kteří již byli na
věčnosti, ale i když jsem našel odvahu na sebe upozornit, žádný z nich na mne ani
nepohlédl. Všichni šli dál přes křižovatku k šachetní budově Simsonu, kde mizeli ve
vstupních dveřích. Najednou až ke mně dolehl zvuk zvonku z náraží jámy, kterým
obsluha klece dávala strojníkovi signál ke spuštění obsazené klece do podzemí.
Vzápětí na to zahučelo lanoví na těžní věži a obsazená klec zmizela v podzemí.“
Krátké ticho po vyprávění pana Proška bylo pro mne důkazem toho, s jakou
vážností celý ten svůj podivný příběh prožívá. Věděl sice, že to byl jenom sen, ale
setkání s tolika kamarády, kteří ho již dávno opustili a se kterými tam v podzemí
prožil tolik nezapomenutelných chvil, bylo i pro něho důvodem k zamyšlení.
Jaroslav Nevřiva
67
Také listopad a prosinec mají své kouzlo
Po doslovně tropických vedrech přišly podzimní dny s proměnou počasí. Občasné dešťové přeháňky jakoby doháněly svou letní absenci a se závoji šedých
mlh měnily obraz celé krajiny. Na stráně a cesty, zdobené nyní větrem rozvátými
zlatožlutými listy stromů, vyráželi k lesům nedočkaví houbaři, aby nezmeškali úrodu hub, kterou jim připravil podzim. Na zahradách a polích končily poslední práce,
země se připravovala k zimnímu klidu, aby nám v příštím roce opět nabídla svou
úrodu.
Do prvních dnů listopadu přišly svátky zemřelých Dušičky, kdy jsme k hrobům svých nejbližších, kteří už nás opustili, položili kytice a věnečky. Rozsvítili jsme lampičky a svíčky a v tichých
vzpomínkách jsme si je připomněli. Poslední listí
akátů, bříz a habrů už na rozloučenou tančilo ve
větrném víru svůj rej nad silnicí a chodníky a zbylé holé větve stromů, omývané chladivými dešti,
čeřily dopadající proudy vody.
Přicházející prosincové dny s klesající teplotou a ranními mrazíky přinášely i občasné sněhové přeháňky, které však nemívaly dlouhé trvání. Venkovní nevlídnost,
hrozící nachlazením, nás všechny zatlačila do tepla domovů, kde jsme vzpomínali
na teplé letní dny, na dobu koupání v řekách a na koupalištích. Mnozí z nás si připomínali i pobyt na plážích u vzdáleného moře v Bulharsku nebo Chorvatsku, kde
jsme si pod paprsky slunce užívali teplých vln či příbojů nyní vzdáleného moře.
Přišel čas sv. Mikuláše, který spolu s andělem sestoupil z nebes, aby spolu
s obávaným čertem posuzovali celoroční počínání našich dětí. A po sv. Mikuláši,
kdy už čas rychle spěje k vyvrcholení roku, k vánočním svátkům, nastává pro
všechny lidi a především pro rodiče spousta starostí. Jaké dárky pod vánoční stromeček vybrat a nakoupit a pro hospodyňky navíc, co vše obstarat, aby na Štědrý
večer, kdy všichni zasedneme ke společnému stolu, na něm nic nechybělo.
A protože naše společnost nyní přichází do doby změn, které by měly napravit
chyby minulosti, rád bych všem čtenářům Ozvěn popřál hezké prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.
Jaroslav Nevřiva
Vánoční vzpomínka
Možná nám někdy připadá, že to nejkrásnější a všemi tak očekávané údobí
roku, Vánoce, přichází až příliš pomalu. Ten pohádkový svatvečer, opředený
kouzlem tisíců vzpomínek, kdy se lidem naplňují radostná očekávání a vytoužené
představy a někdy i pouhopouhé slovo může být tím největším darem. A údobí vánočních radostí našeho dětství, stále více se vzdalujícího, si nosíme ve své paměti
jako poklad nejcennější. Vzpomínky na vánoční radosti prožívané tenkrát před sedmdesáti lety jsou v naší mysli stále tak živé, jakoby to bylo včera. Byla to tenkrát
v roce 1939 i pro nás děti doba plná změn. Lidé kolem nás byli tak nějak divně
smutní, zaražení. Ze školní zdi ve třídě za stolkem pana učitele zmizel obraz pana
prezidenta, byl nahrazen někým jiným a z jiné stěny byla sundána velká mapa
68
našeho státu. Paní učitelka, kterou jsme měli všichni tak rádi a
která nás učila v českém jazyce psaní a čtení a která nám vždy
četla ze „Starých českých pověstí“, ta ze školy odešla. I dalších
změn, které po přečtení obecním bubeníkem projednávali lidé v
hloučcích na ulici, bylo opravdu hodně. Všechny ty změny, které
přidávaly starosti našim rodičům a které se týkaly i nás, jsme my
děti pochopily až později. Nás tenkrát v naší dětské bezstarostnosti více zajímaly radosti z blížících se Vánoc. Jaký budeme asi
mít vánoční stromeček, jestli to bude jedlička, smrček nebo borovička, jaké bychom si přáli najít pod ním dárky a jestli táta jako
loni přinese živého kapra. Ve svých představách, při usínání a ve
svých dětských snech jsme již viděly svíčkami ozářenou jedličku nebo smrček vsazený do dřevěného kříže, na jejichž vrcholu jako démant zářila v několika barvách
třpytící se hvězda. Na větvích stromku viselo na háčcích nebo bavlnkách různě
tvarované vonící cukroví, červená jablíčka, zlatavé hrušky či dozlata nabarvené
ořechy spolu s vykrojenými figurkami z perníku. Jak napadený bílý sníh zachycený
v jehličí stromku odpočívaly na jeho větvích chomáčky bílé vaty. A celou tu krásu
nazdobeného stromečku s rozzářenými svíčkami obtáčel dlouhý řetěz, vyrobený
z nastříhaných barevných papírků a proložený nastříhanými slámkami. A v těchto dětských snech, které byly předobrazem skutečnosti, jsme pak po snídani po
celý štědrý den až do samého svatvečera čekali, kdy se náš snad úspěšný půst
promění ve zlaté prasátko, které nám máma slibovala k vidění, když vydržíme do
večera nejíst. To se nám však nikdy nepodařilo, neboť vydržet nejíst, když všude
kolem bylo tolik dobrot, nebylo možné. Když pak po dlouhém čekání konečně přišel
očekávaný večer, všichni jsme s umytýma rukama a čistě oblečení usedli ke stolu
přikrytému tím nejkrásnějším ubrusem a máma začala nosit na stůl svatvečerní
jídlo. Každý, počínaje tátou, dostal řízek z kapra a k němu maminčin bramborový
salát. To jsme se pak pokřižovali, popřáli si dobrou chuť a dali se do jídla. Bývalo
pravdou, že občas, když táta kapra nesehnal, byl řízek vepřový a někdy bohužel
i králičí. Vybírat se moc nedalo, byla válka a vše bylo na příděl, který ani mnohdy
nebyl. Když jsme snědli večeři, přinesla máma na stůl velký podnos plný vonícího
cukroví. Byly zde cukrové hvězdičky, kolečka, jablíčka, kuličky, panáčci, měsíčci
a další kousky vyrobené z perníku. Kromě toho máma přinesla mísu ovocného
kompotu, kde byly zavařené švestky, ryngle, jablka a hrušky.
Máma nás pobízela, abychom jedli, ale my mladí i když nám chutnalo, byli jsme
stále ve střehu, kdy již konečně přijde to největší štědrovečerní překvapení. Máma
jakoby naši nedočkavost cítila. Stále se kolem nás otáčela, až najednou povídá,
že půjde rozsvítit na stromečku svíčky. To jsme již tušili, že se ten pravý okamžik
přiblížil. Najednou se ložnice rozzářila světlem svíček a máma volá: „Honem pojďte sem, Ježíšek už u nás byl!“ Po těch slovech jako když do nás střelí a už jsme
byli u stromečku. Plní údivu jsme zírali na úchvatné vánoční kouzlo rozsvíceného
stromečku, na kterém se světla svíček v tisících ligotavých záblescích odrážela od
všech okras do našich očí. A tuto štědrovečerní gloriolu doplňovala prostupující
vůně zapálené purpury.
Teprve po přejití tohoto úžasného obrazu jsme si vzpomněli, že pod stromečkem na nás vykukují dárky. Byly pečlivě zabalené a vždy opatřené cedulkou, komu
patří. Dárky, jako dřevěné hračky, hadrové panenky, kuličky, teplé papučky, ruka69
vice, či nová čepice, byly obrazem doby, ve které jsme tenkrát žili. Věřte však, že
radost, kterou nám způsobily, byla skutečná. Takové, dnes už jen ve vzpomínkách
se vzdalující a nezapomenutelné, byly tenkrát v čase našeho dětství naše Vánoce
se štědrým večerem. Byly chudší než ty dnešní, ale i tak byly plné radosti, pocitu
štěstí a lásky. A také dnes, i když je trochu jiná doba, bychom radost, štěstí a lásku
přáli prožít všem, až zasednou ke štědrovečerní večeři.
Jaroslav Nevřiva
Tenkrát po silvestrovské noci
Bylo to již před celou řádkou let, když jsme se tehdy spolu s několika kamarády rozhodli strávit silvestrovskou noc na nedaleké
Kratochvilce. Rozhodující volba padla především proto, že právě
tam měla hrát k tanci po celém kraji oblíbená Modrá hvězda, která
vždy svými melodiemi dovedla přilákat spoustu mládeže.
A tak ten večer v naplněném sále hlučel v rytmu hudby celý parket. Dvojice
tančících splývaly v něžných tonech saxofonu a trumpet v tanečním rytmu valčíků,
polek, foxtrotů nebo plíživých tang. Čas v náručí s dívkou, která našla zalíbení
v tanci a v mých slovech doprovázejících hrané melodie, nám oběma ubíhal až
nepředstavitelně rychle. Přišla kouzelná silvestrovská půlnoc s přípitkem a prvním
polibkem, který jakoby nám oběma dával naději, že to naše setkání snad nebylo
poslední. Čas po půlnoci vyplněný tancem a veselým seznamovacím povídáním
plynul k naší neradosti až příliš rychle. Blížila se čtvrtá hodina nad ránem a s ní
také naše rozloučení. Ještě polibek na rozloučenou v mrazivé noci a pak mne
čekala jen dlouhá zasněžená cesta k domovu. Šel jsem sám zasněženou silnicí
k Babicím, která byla v předvečer minulého dne vyhrnutá sněžným pluhem až do
výše bezmála metru. Ten oboustranný sněžný mantinel mi v mrazivé noci s tisíci
hvězd na obloze a s větrem smetajícím z polí sníh přímo do očí tu moji cestu velmi
zhoršoval. S šálou přes unavené oči jsem se bránil narůstajícímu větru se sněhem
a jediným vodítkem bylo stále se rukou přidržovat sněžného mantinelu. Tak jsem
se s chvílemi zavřenýma očima pomalu blížil k odbočení silnice k Babicím, kde tehdy stával kříž. Na chvíli jsem se zastavil, abych odhadl, jak jsem od křižovatky daleko, když jsem byl najednou šokován tím, co jsem uviděl. Jen kousek před křížem
stál v rozšířeném sněžném mantinelu odstavený pohřební vůz. V tom okamžiku,
kdy moje myšlenky byly dosud vyplněny vzpomínkami na prožitou noc a blížící se
teplou postel, bylo to, co jsem uviděl, pro mne nepochopitelnou hrůzou. Nedovedl
jsem si skutečnost, která mne nyní samotného uprostřed noci potkala, nijak vysvětlit. Chvíli jsem stál a civěl na anděly na sklech pohřebního vozu a s nervy na dranc
jsem přemýšlel, co dál. Tehdy mne napadla myšlenka, že zavřu oči a rychle přejdu
kolem odstaveného vozu. Vyrazil jsem, ale kolik kroků jsem udělal, to už nevím.
Vím však, že jsem hlavou narazil do skla a když jsem v údivu otevřel oči, dívali se
na mne ze skla dva andělíčci s křidélky. To, co se pak odehrálo, bylo dílem okamžiku, kdy jsem se zastavil asi dvacet metrů za pohřebním vozem, marně zklidňujíc
svůj dech. Jediné, co mne v té chvíli uklidňovalo, bylo, že už jsem za pohřebním
vozem a že ve vzdálenosti nějakých sto metrů svítí první bludička pouličního světla.
Jaroslav Nevřiva
70
Z havířských pověstí O dobrých permonících
Už kdysi dávno, když nám naše babičky v dlouhých zimních
večerech vyprávěly pohádky, došlo při občasném kvílení větru
za komínem i na pověsti o dobrých permonících. Bývali to skřítci
z podzemní říše, kteří varovali v hlubokém podzemí pracující
staré havíře před nebezpečím, které jim tam tak často hrozívalo.
Bývaly to závaly s provalením uhelné stěny nebo stropu, kdy
právě permoníci vrzáním a praskáním podpěrné výdřevy varovali havíře před nebezpečím. Byli to permoníci, kteří havířům zhasínali rozsvícené kahany také před
nebezpečím průvalu plynu, aby včas odešli do průchodních větrů pod slojí. Ani
pro permoníky to však někdy nebývalo snadné. Havíři, většinou živitelé početných
rodin s řadou dětí se stálou obavou o ztrátu zaměstnání, riskovali i své životy,
aby v polotmě podzemí, zalití potem a s rukama ztvrdlýma mozoly, rvali se kylofy
s uhelným pilířem. A to vše jen pro větší skývu chleba, pro nasycení svých dětí.
Někdy do té černé jámy, ve které prožívali až dvanáctihodinové směny ve dnech
i nocích, nastupovali po boku svých otců i desetiletí chlapci jako důlní pomocníci.
A tak do pohádek vyprávěných babičkou, našly si svou cestu i pověsti o permonících. A jednu takovou prožil i zbýšovský občan Tomáš Látal, když se za tmy vracel
od jámy Barbory domů.
Bylo to v zimním čase, když se havíř Látal po dvanáctihodinové směně celý
unavený sotva vlekl zasněženou cestou kolem lesa k domovu. Noc, která již
rozprostřela po krajině svůj temný stín, byla bez jediné hvězdy a tak Tomáš v té
spoustě napadeného sněhu sotva zvedal své unavené nohy. Najednou však uviděl, jak se k němu blíží ze tmy lesa světýlko. „Kdo by to jen v tomto čase mohl být“,
kladl si otázku, když najednou uslyšel: „Počkej na mne, Tomáši!“ Tomáš se ohlédl
a nechtěl věřit svým očím. Jen krůček od něho stál s lampičkou v ruce malý mužíček. Lampička matně ozařovala jeho postavu nedosahující Tomáši ani do pasu. Na
hlavě měl kapuci a jeho tvář mimo očí zakrýval velký plnovous. „Již tu na tebe, Tomáši, čekám hezkou chvíli a také doma už tě čekají.“ Tomáš celý překvapený zíral
na mužíka, který ho jmenoval jeho jménem a který pokračoval. “A co pak to neseš
v tom šátku pod paží?“ „No, já, víte, když mi zbude chleba, který jsem nesnědl, tak
jej nosívám dětem.“
„A to jsi, Tomáši, dnes neměl hlad?“ pokračoval mužík. „Ale měl, ale já to vydržím. Když přijdu z práce domů a vidím hladové oči svých kvíčal, mám vždy velkou
radost, že jim mohu něco dát.“ „A to bys dal i mně kousek, kdybych měl hlad?“
„No, jestli máte hlad, tak proč bych vám nedal“ a Tomáš už mužíkovi podával svůj
chléb, zamotaný v šátku.
,,Jsi dobrý člověk, Tomáši, já jsem tě jenom zkoušel. A proto, že jsi mně o své
dobrotě přesvědčil, tak tady máš ode mne něco pro své děti.“ A překvapenému Tomášovi podával velký pecen chleba, který ještě hřál a voněl, jako by byl teprve před
chvílí vytažen z pece. Plný nečekané radosti držel Tomáš v ruce chléb a ohlížel se
po mužíkovi, aby tomu dobrému permoníkovi poděkoval; po tom ale nebylo ani
vidu ani slechu. A tak plný radosti zvolal z plných plic do ztemnělého lesa:
„Děkuji ti, dobrý permoníčku, moc ti z celého srdce děkuji!“ A kyprým sněhem
s plnou hlavou vzpomínek na to podivné setkání spěchal nyní k domovu, kde ho už
nedočkavě čekala jeho žena s dětmi.
Jaroslav Nevřiva
71
Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny
Jihomoravany
V Jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum
vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou
v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu
www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do
Centra osobně.
Služby Centra vzdělávání všem
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a profesních stáží
Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde
o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí
na jednom místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhle¬dávání naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici
a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků.
Jde nám o to, aby ka¬ždý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo
dobrou radou,“ říká informační specialistka Centra Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když
člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo
má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“
vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží.
Existují totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí
a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty,
kteří nemohou najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled
o podpůrných stipendiích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu
při zpro¬středkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé
totiž často vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: [email protected]
72
Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům
Jihomoravského kraje
Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně takovou službu nabízí
JMK svým občanům v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství
vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové.
1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno?
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu „ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému něco
vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni,
práce nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém je potřeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně
chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám
nebo mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl...
2. Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po mateřské dovolené, přes řemeslníky
až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout může mít zkrátka každý. Lidé k nám
chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky – když nemohou dlouho najít práci, když neví, zda
práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo
zvednout sebevědomí..
3. Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme,
čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé
kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství.
4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme práci
Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu sedneme
a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně posunout.
Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor.
5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u nás získat
jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě
a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit.
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
• Kariérní poradenství
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU
Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588, Email: [email protected]
73
Fotoatelier Michaela Dorazilová, Kostelní 7, Rosice u Brna
oznamuje občanům informace týkající se fotografií na doklady
včetně možnosti pořízení fotografie na nové občanské průkazy.
Doklady, k jejichž vyřízení jsou nutné fotografie, spadají do
agendy tří ministerstev a nejsou jednotné:
pasy – Ministerstvo zahraničí ČR
občanské průkazy – Ministerstvo vnitra ČR
řidičské průkazy – Ministerstvo dopravy ČR,
Fotografie ani možnosti fotografování nejsou proto stejné. To je výsledek rozhodnutí
jednotlivých ministerstev, nikoliv fotografa. Při podání žádosti o cestovní pas pořizují úředníci (pro Zbýšov MěÚ Rosice) fotografii občana sami, tam již fotku nepotřebujete. K žádosti o vydání řidičského průkazu musí být předložena tištěná fotografie od fotografa. Fotografie na občanské průkazy sice také pořizují přímo na úřadě, ale důležitá je informace, že
lze i nadále využívat služeb fotografa, který vyhotoví profesionálnější snímek a ten odešle
elektronicky na příslušný úřad. V praxi to pak vypadá tak, že do deseti minut po vyfocení u
fotografa dorazí na úřad fotografie, kterou úředník použije na váš občanský průkaz. Tento
systém funguje již od ledna 2012, ale velká většina občanů o něm neví. Za podpory spokojených zákazníků, kteří využívají profesionálního přístupu, technických možností, praxe
fotografa, ale také podnětů od velice nespokojených a rozhořčených občanů, kteří byli na
úřadě vyfoceni někdy přímo k nepoznání, vám tuto informaci a možnost nabízím.
Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek
8–12
9–12
9–12
13–17
13–16
Mimo služeb dokladové fotografie i nadále zpracováváme vaše fotografie, které lze
dodat v jakékoliv digitální podobě. Stačí přinést fotoaparát a my vám s ostatním poradíme
a pomůžeme.
Těší se na vás Michaela Dorazilová, fotografka s dvacetiletou praxí,
telefon 603 521 246
Řádková inzerce
● Hledám ke koupi rodinný dům ve Zbýšově nebo blízkém okolí.
Tel.: 773 568 099
● Hledám ke koupi rodinný dům ve Zbýšově, může být i k opravám.
Tel.: 606 321 101
● Pronajmu garáž na Sportovní ulici, tel. 605 123 779
● „SOLIDNIFINANCE“
PŮJČKY BEZ POPLATKŮ, RYCHLÉ VYŘÍZENÍ, OSOBNÍ JEDNÁNÍ,
VOLEJTE 725 941 888
74
75
76
77
78
79
80
81
Ozvěna – vydává město Zbýšov. Ev. č. MK ČR E 18258 Občanům města zdarma.
Příspěvky, ohlasy a nabídky inzerce posílejte na adresu: Městský úřad Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov, kulturní komise rady města, tel.: 546 431 592, mestozbysov@
mboxr.cz
Tisk: Gloria Rosice
82
83
Přejeme všem svým zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům
příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v roce 2014.
Těšíme se na Vaši návštěvu i v novém roce.
84
Download

srpen-prosinec 03-04/2013