Výroční zpráva 2013
www.klementas.cz
Obsah
Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2
Základní identifikaèní údaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4
Identifikace- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4
Pøedmìt èinnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4
Ukazatele spoleènosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4
Orgány spoleènosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5
Pøedstavenstvo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5
Dozorèí rada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5
Management - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5
Akcie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5
Akcionáøi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5
Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 - - -6
Obchodní politika - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6
Významné stavby - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8
Projekty stavební divize - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8
Projekty strojírenské divize - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9
Integrovaný systém managementu kvality - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10
Certifikáty IMS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11
Lidské zdroje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Organizaèní struktura- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Firemní kultura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Struktura zamìstnancù - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14
Technologie a investice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15
Finanèní investice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15
Provozní investice a budovy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15
Spoleènosti s majetkovou úèastí KLEMENT a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15
Finanèní èást – Pøílohy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17
Výrok auditora k výroèní zprávì - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17
Zpráva nezávislého auditora o ovìøení úèetní závìrky spoleènosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Závìreèný výrok auditora - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Rozvaha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -21
Výkaz zisku a ztráty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -25
Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27
Pøehled o penìžních tocích - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -37
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -38
1
Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážené dámy a pánové, akcionáøi, obchodní partneøi,
je pro mì ctí a potìšením mít každoroènì možnost napsat nìkolik øádkù k pøíležitosti vydání
výroèní zprávy za uplynulý rok. Tentokrát je moje radost o to vìtší, že rok 2013 patøil k jednomu
z nejúspìšnìjších v šestnáctileté historii akciové spoleènosti KLEMENT. Já osobnì mohu své
vzpomínky v tomto období posunout o témìø ètrnáct let zpátky, kdy jsem v KLEMENTu zaèínal.
Vše je dnes jiné než tenkrát: velikost spoleènosti, rozsah pùsobení, organizaèní struktura,
mìøitelnìjší výsledky naší práce a spousta nových kolegù. Pøesto se od té doby nìkteré vìci
nezmìnily. Nezmìnilo se naše tvrdošíjné lpìní na dvou pilíøích klementí podnikatelské filosofie:
na kvalitì služeb a na firemní kultuøe, kterým koneckoncù vdìèíme za všechno – za šestnáctiletou
pøízeò trhu, expanzi a víru v další budoucnost.
Rok 2013 byl pro KLEMENT a.s. ve znamení diversifikace pole pùsobnosti, protože jsme
s odvahou vykroèili do oblasti energetiky, která pro nás byla zcela nová. Zaèali jsme se spolupodílet
na budování pøenosové soustavy pro spoleènost ÈEPS, a.s., kde jsme pùsobili ve spoleèném
sdružení s maïarskou spoleèností MVM OVIT Zrt. Jsem hrdý na to, že jsme takto nároènou
zakázku dokázali nejen získat kvalitou naší nabídky, ale hlavnì úspìšnì realizovat. Projekt pro
nás pøedstavoval velkou výzvu, a to nejenom s ohledem na koordinaci harmonogramu prací, ale
také na technickou a výrobní nároènost. V takových okamžicích si uvìdomuji, že sklízíme plody
dobøe nastavených firemních procesù, projektového øízení, z nìj vyplývajících odpovìdností
a v neposlední øadì také dobrých lidských vztahù uvnitø firmy. Tyto kvality se v projektu projevily
zejména pøi koordinaci stavební a strojírenské výroby. Skuteènost, že koneèným výsledkem
našeho snažení je spokojenost zákazníkù, mì znovu utvrzuje v názoru, že mít odvahu zdolávat
stále nové výzvy se vyplatí.
Pamatuji si jako dnes, že jedním z mých prvních manažerských úkolù, kterými jsem byl povìøen
pøi nástupu do funkce generálního øeditele v roce 2008, byla koordinace èásti projektu „Pøíprava
výstavby dálnice D8“. Tento projekt je, nikoliv naší vinou, ve zpoždìní a skuteènost, že ještì
stále nelze z Prahy do Øehlovic dojet po dálnici, se mì osobnì dotýká o to víc. A tak mi nezbývá
než se pousmát nad slovní høíèkou dál-nic a doufat v to, že stát urychlí možnost dostavby tohoto
úseku.
Na druhou stranu jsou tu pokraèující významné projekty v rámci obnovy zastaralých
hnìdouhelných elektráren v Prunéøovì a Ledvicích, které opìtovnì potvrzují kvalitu a vysokou
odbornost našich lidí. V elektrárnì Ledvice byl v rámci výstavby nového energetického bloku
660 MW zásadní zejména konec minulého roku, kdy se nám podaøilo ukonèit veškeré stavební
a technologické dodávky hospodáøství vedlejších energetických produktù. Zajistili jsme tím
definitivní pøipravenost pro plnì automatické odstraòování produktù vznikajících pøi spalování
hnìdého uhlí ve formì litého granulátu a to unikátním systémem technologie èerpadel
a vysokotlaké potrubní dopravy. V elektrárnì Prunéøov II v loòském roce úspìšnì pokraèovaly
práce týkající se vápencového hospodáøství, provozních souborù pro kotelnu, vedlejších
energetických produktù, zauhlování, odsíøení a dalších prací.
2
Na stávajících trzích jsme se nadále nemalou mìrou podíleli na zakázkách obnovy a revitalizace
krajiny zejména v oblasti zahlazování stop po dùlní èinnosti, které vyžadují rozsáhlé zásahy do
terénu, pøemísťování velkých objemù zeminy, sanace, èasté zpevòování svahù, demolièní zásahy
i budování nových objektù.
V loòském roce jsme zahájili rekonstrukci významné a impozantní lázeòské budovy, Národního
domu v Karlových Varech, kterou realizujeme pro naši sesterskou spoleènost ELTODO.
Rekonstrukce je velmi citlivou a nároènou promìnou secesní zchátralé památky uprostøed
Karlových Varù na hotel s lázeòským zázemím a spoleèenským centrem, kde je nutné respektovat
pùvodní vzhled interiéru budovy, malované fresky a malby na její fasádì. Nejnároènìjší èást
stavby, kterou bylo podchycení základù nosných zdí a betonáøské práce, máme již úspìšnì za
sebou a v této souvislosti mi nezbývá než vyzdvihnout práci našich monolitáøù.
Rok 2013 byl také rokem zvyšování kvality služeb pro naše zákazníky. Recertifikovali jsme systém
managementu kvality, dle normy ISO 9001:2009, a navíc jsme získali vyšší stupeò kvality pro
proces výroby a montáže ocelových konstrukcí: certifikát EXC3, který zvyšuje kvalifikaèní
požadavky na všechny zamìstnance KLEMENT a.s. a umožòuje nám realizovat nároènìjší
zakázky než v letech pøedchozích. Støedisko výroby a montáže ocelových konstrukcí stejnì jako
støedisko obrábìní, které tvoøí nedílnou výrobní souèást spoleènosti KLEMENT a.s., tak získávají
ještì na vìtším významu.
Za „tìch mých“ 14 let v KLEMENTu se pro mì urèité vìci nikdy nezmìnily. Práce a byznys pro
mì vždy znamenaly pøíležitost dìlat to, co mám rád, s lidmi se kterými jsem rád. Právì
v „KLEMENTu“ jsem si velmi silnì uvìdomil, co znamená slušnost a férovost v podnikání a to jak
ve vztazích uvnitø firmy, tak k zákazníkùm. Velice si vážím toho, že mohu spolupracovat se
zajímavými osobnostmi, které tvoøí skuteèný tým a že mohu pracovat pro naše zákazníky.
Závìrem bych chtìl upøímnì podìkovat všem, kteøí jakýmkoliv zpùsobem pøiložili ruku ke
spoleènému dílu. Dìkuji všem svým kolegùm za jejich nasazení a loajalitu, dìkuji obchodním
partnerùm, dìkuji všem pøíznivcùm a pøátelùm. Akcionáøùm dìkuji za jejich dùvìru
a podporu.
Srdeènì
Tomáš Vohryzka
Pøedseda pøedstavenstva
3
Základní identifikační údaje
Identifikace
Obchodní firma:
KLEMENT a.s.
IÈ:
25016695
Sídlo:
Øehlovice - Hliòany 18, okres Ústí nad Labem, PSÈ 403 13
Právnická forma:
akciová spoleènost
Datum vzniku:
3. 3.1997
Zápis v OR:
vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974
Pøedmìt èinnosti
• projektová èinnost ve výstavbì
• výkon zemìmìøièských èinností
• oprávnìní k èinnosti provádìné hornickým zpùsobem
• oprávnìní k hornické èinnosti
• výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování
• èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví, vedení daòové evidence
• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zaøízení
• kováøství, podkováøství
• obrábìèství
• montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zaøízení a plnìní nádob plyny
• opravy ostatních dopravních prostøedkù a pracovních strojù
• zámeènictví, nástrojáøství
• silnièní motorová doprava
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti do 3,5 tuny vèetnì
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti do 3,5 tuny vèetnì
- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o nejvìtší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
• opravy silnièních vozidel
Ukazatele společnosti
Hodnoty
Celkový obrat v tis.
Zisk pøed zdanìním v tis.
Vlastní kapitál v tis.
Poèet pracovníkù
Pøidaná hodnota v tis.
Pøidaná hodnota na pracovníka v tis.
Aktiva celkem v tis.
4
2013
2012
2011
1 649 710
989 712
1 533 423
77 305
48 332
150 581
322 321
296 253
317 887
250
247
243
244 774
216 784
281 691
979
878
1 159
1 171 987
1 020 092
952 151
Orgány společnosti
Pøedstavenstvo
k 31. 12. 2013
Ing. Tomáš Vohryzka
(*1974)
pøedseda pøedstavenstva
Ing. Jaroslav Novotný
(*1964)
místopøedseda pøedstavenstva
Hariclia Mona Sandescu
(*1976)
èlen pøedstavenstva
Ing. Jaroslav Veverka, MBA
(*1960)
pøedseda dozorèí rady
Hana Mikešová
(*1959)
èlen dozorèí rady
Ing. Pavlína Moudrá
(*1973)
èlen dozorèí rady
Dozorèí rada
k 31. 12. 2013
Management
Generální øeditel:
Ing. Tomáš Vohryzka
Výrobní øeditel:
Ing. Jaroslav Novotný
Obchodní øeditel:
Ing. Jiøí Chroustovský
Finanèní øeditelka:
Ing. Eva Horáèková
Personální øeditelka:
Ing. Pavlína Moudrá
Akcie
Všechny akcie jsou listinné.
Základní kapitál spoleènosti: 125 500 000,- Kè je rozdìlen do následujících akcií:
110 ks
akcie na jméno ve jmenovité hodnotì
1 000 000,- Kè
20 ks
akcie na jméno ve jmenovité hodnotì
500 000,- Kè
54 ks
akcie na jméno ve jmenovité hodnotì
100 000,- Kè
2 ks
akcie na jméno ve jmenovité hodnotì
50 000,- Kè
Akcionáøi
Struktura akcionáøù k 31. 12. 2013:
RnDr. Libor Sadílek
89,84 %
Ing. Jaroslav Veverka
10,16 %
5
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku za rok 2013
Pøedstavenstvo spoleènosti pøedkládá valné hromadì v souladu s § 192, odst. 2 zákona
è. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znìní, tuto Zprávu o podnikatelské èinnosti
a o stavu jejího majetku za rok 2013.
Obchodní politika
V roce 2013 došlo k významnému rozšíøení portfolia èinností spoleènosti KLEMENT a.s. získáním
zakázky a zahájením prací na rozsáhlé rekonstrukci dálkové pøenosové soustavy pro spoleènost
ÈEPS a.s. na akci „V413 – modernizace køižovatek na +80 °C – realizace“.
KLEMENT a.s. se, jako v minulých letech, i v tomto roce podílel na realizaci zakázek z oblasti
nápravy škod na životním prostøedí zpùsobených prùmyslovou èinností, tìžbou hnìdého uhlí
a ropy. V roce 2013 byla dokonèena Sanace nesaturované zóny a podzemních vod blok 32 –
bývalá výrobna fenolù pro spoleènost AQUATEST a.s., pokraèovaly práce na tøech státních
zakázkách v oblasti CHOPAV, Kvartér øeky Moravy, pøi nichž dochází k odstraòování starých
ekologických zátìží po tìžbì ropy na tomto rozsáhlém území a dále byly realizovány rekultivaèní
práce v oblastech poškozených povrchovou tìžbou jež jsou ve správì Severoèeských dolù, a.s.
a Palivového kombinátu Ústí, státního podniku.
Firma KLEMENT a.s. postupnì dokonèuje a objednatelùm pøedává projekty z oblasti energetiky
provádìné v rámci programu Obnovy uhelných zdrojù spoleènosti ÈEZ a.s. Na Elektrárnì Ledvice
byl v tomto roce dokonèen obchodní balíèek 09 pro objednatele Andritz Energy & Environment
GmbH. V rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéøov II byly dokonèeny práce na OB 92.1. –
Vnitøní doprava VEP – PD 11, objednatele ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. a pro elektrárnu Tušimice
byly zrealizovány zakázky Rekonstrukce pasových dopravníkù a Oprava odvodòovacích linek,
které zadávaly akciové spoleènosti NOEN a ÈEZ Distribuce. V dalších letech budou nadále
pokraèovat projekty v rámci budování Nového zdroje 660 MWe v Elektrárnì Ledvice a projekty
realizované v Elektrárnì Prunéøov II.
Nelze také opomenout významné stavební zakázky realizované v roce 2013 pro prùmyslovou
sféru, jakými byly napøíklad práce provedené ve spoleènostech SYNTHOS Kralupy a.s. a Jotun
Power Coatings (CZ), projekty obèanské výstavby a obèanské vybavenosti realizované pro
komunální sféru i soukromé investory: Rekonstrukce Národního domu v Karlových Varech,
Zimní stadion Podìbrady nebo Školicí støedisko spoleènosti ISTAR a také práce na budování
Dálnice D8 v úseku Lovosice – Øehlovice.
V oblasti strojírenství KLEMENT a.s. pokraèuje v dodávkách náhradních dílù pro dùlní spoleènosti
(NOEN, a.s., PRODECO, a.s., Severoèeské doly a.s.), disponuje halami se speciálními obrábìcími
stroji a halami specializovanými na výrobu ocelových konstrukcí.
Struktura zakázek spoleènosti KLEMENT v roce 2013 nedoznala, navzdory krizi ve stavebnictví,
oproti minulým obdobím výraznìjších zmìn a ani rozdìlení staveb dle segmentu výstavby
neprošlo žádnou markantní zmìnou. Významné postavení spoleènosti KLEMENT a.s. na èeském
trhu dokumentuje, mimo jiné, také zakázková naplnìnost v roce 2014.
6
Realizované stavby
V413 - modernizace
køižovatek na +80 °C
Sanace nesaturované zóny podzemních vod
blok 32 - bývalá výrobna fenolù
Rekonstrukce Národního
domu Karlovy Vary
7
Významné projekty
Projekty stavební divize
8
Název projektu
Místo
Dokonèeno
Sanace nesaturované zóny podzemních vod blok 32-bývalá výrobna fenolù
Objednatel
AQUATEST a.s.
Litvínov
dokonèeno
Nový zdroj 660 MWe V ELE, OB09, stavební èást
Objednatel
Andritz Energy & Environmetnt GmbH
Ledvice
dokonèeno
Dálnice D8
Objednatel
EUROVIA CS, a.s.
Lovosice –
Øehlovice
pokraèuje
Komplexní obnova elektrárny Prunéøov II.– OB11-Stavební èást
Objednatel
Metrostav a.s.
Prunéøov
pokraèuje
Sanace starých ekologických zátìží CHOPAV V Kvartér øeky Moravy
Objednatel
Ministerstvo financí ÈR
Bøeclav
pokraèuje
Nová kompletní linka pásové dopravy TC2 pro rýpadlo KK 300
Objednatel
SD – Rekultivace, a.s.
Bílina
dokonèeno
Zkapacitnìní ÚDV Emerán
Objednatel
SMP a.s.
Bílina
dokonèeno
Komplexní obnova elektrárny Prunéøov II.– OB09-Stavební èást
Objednatel
Andritz Energy & Environmetnt GmbH
Prunéøov
pokraèuje
Sanace starých ekologických zátìží CHOPAV VI Kvartér øeky Moravy
Objednatel
Viamont DSP a.s.
Hodonín
pokraèuje
ISTAR Školící centrum
Objednatel
I S T A R spol. s r.o.
Ústí n.L.
dokonèeno
Rekonstrukce ND Karlovy Vary
Objednatel
ELTODO EG, a.s.
Karlovy Vary
pokraèuje
Sanace starých ekologických zátìží CHOPAV VII Kvartér øeky Moravy
Objednatel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hodonín
pokraèuje
Instalace výrobních linek è.8 a 9
Objednatel
INTECON spol. s r.o.
Trmice
dokonèeno
V413-modernizace køižovatek na +80oC-realizace
Objednatel
ÈEPS, a.s.
Øeporyje –
Prosenice
pokraèuje
Projekty strojírenské divize
Název projektu
Místo
Dokonèeno
Nový zdroj 660 MW e v Elektrárnì Ledvice, OB 10.1.Vnitøní hospodáøství VEP
Objednatel
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Ledvice
pokraèuje
Nový zdroj 660 MW e v Elektrárnì Ledvice, OB 10.2.Vnìjší hospodáøství VEP
Objednatel
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Ledvice
pokraèuje
KO EPRU II, OB91 - Vápencové hospodáøství
Objednatel
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Prunéøov
pokraèuje
KO EPRU II, DPS 02.08 a 10.1 – Odstruskování – Odpopílkování
Objednatel
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Prunéøov
pokraèuje
KO EPRU II, OB 92 - Hospodáøství VEP
Objednatel
VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
Prunéøov
pokraèuje
KO EPRU II, OB 92.1. – Vnitøní doprava VEP - PD 11
Objednatel
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Prunéøov
dokonèeno
DPD 1800 – Severní svahy–PD, bubny, stanice
Objednatel
NOEN a.s.
Duchcov
dokonèeno
Rekonstrukce pasových dopravníkù
Objednatel
NOEN a.s.
Tušimice
dokonèeno
Oprava odvodòovacích linek
Objednatel
ÈEZ Distribuce, a.s.
Tušimice
dokonèeno
Výroba a dodávka zaøízení pro EPRU
Objednatel
NOEN a.s.
Prunéøov
pokraèuje
9
Integrovaný systém managementu kvality
Ve spoleènosti KLEMENT a.s. je zaveden, udržován a certifikován systém managementu kvality
(QMS) podle mezinárodní normy ÈSN EN ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu (EMS) podle mezinárodní normy ÈSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci (SM BOZP) podle normy ÈSN OHSAS 18001:2008. Rozhodnutím vedení spoleènosti jsou tyto tøi systémy managementu slouèeny do INTEGROVANÉHO
SYSTÉMU MANAGEMTU – IMS.
Certifikaèní spoleènost je spoleènost STAVCERT. Recertifikace tìchto systémù managementu je
provádìna certifikaèním orgánem v pravidelných intervalech cca 1x za 3 roky, dozorové audity
jsou provádìny každý rok.
Spoleènost KLEMENT a.s. si je vìdoma svého postavení na trhu a považuje za hlavní priority
následující èinnosti:
• kvalitu výrobkù a poskytovaných služeb, spokojenost zákazníkù,
• zlepšování environmentálního profilu spoleènosti omezováním zátìží životního prostøedí
a dodržováním zásad jeho ochrany,
• zlepšování pracovního prostøedí a pracovních podmínek zamìstnancù a trvalé zvyšování
úrovnì bezpeènosti a ochrany zdraví ve spoleènosti,
• odpovìdným uplatòováním a rozvíjením integrovaného systému managementu (IMS),
zahrnujícího systém øízení kvality (QMS), systém øízení ochrany životního prostøedí (EMS),
systém øízení bezpeènosti a ochrany zdraví (HSMS), a neustálým zlepšováním jeho
efektivnosti.
Vedení spoleènosti se zavazuje v rámci udržování a zlepšování IMS:
• Kontrolovat a provìøovat pracovní a kontrolní postupy, vèetnì jejich výsledkù s ohledem na
kvalitu produkce.
• Komplexnì podporovat zpìtnou vazbu od zákazníkù a jiných zainteresovaných stran
a získané informace uplatòovat pøi sebezdokonalování.
• Vytváøet pro zamìstnance prostøedí, které je motivuje k nejlepším výkonùm.
• Vyrábìt nejen kvantitu, ale pøedevším kvalitu za pøimìøených nákladù.
• Podporovat ve firmì maximální pøehled o nejnovìjším vývoji v oboru a využití získaných
poznatkù v praxi.
• Motivovat pracovníky spoleènosti k tomu, aby každý mìl zájem na dùsledné realizaci
èinností, které smìøují k vytèeným cílùm.
• Neustále uplatòovat preventivní opatøení, k odstranìní pøíèin potenciálních neshod
• Být spolehlivými partnery pøi plnìní dodávek a služeb.
• Nedopustit ústup z pozice spolehlivého a solidního partnera na trhu.
• Neustále pùsobit vhodnými zpùsoby na své subdodavatele v zájmu dodržení stanovených
harmonogramù pøi splnìní daných kritérií.
• Usilovat o trvalý soulad výsledkù èinností spoleènosti s požadavky zákazníka.
• Respektovat pøi všech svých rozhodnutích a èinnostech požadavky vyplývající ze všech
odpovídajících platných pøedpisù a z pøijatých závazkù.
• Neustále zlepšovat povìdomí odpovìdnosti a vážnosti za pøevedení cílù IMS do všech
èinností celé spoleènosti u každého zamìstnance.
• Zajišťovat neustálý øízený odborný rùst zamìstnancù a zapojení všech zamìstnancù
spoleènosti, jejich aktivní pøístup, vìdomí závažnosti ochrany životního prostøedí
a bezpeènosti a ochrany zdraví a vlastní pøínos k této ochranì.
10
• Øízením významných environmentálních aspektù a minimalizací jejich dopadù omezovat
vlivy svých èinností na životní prostøedí v procesu neustálého zlepšování.
• Øízením a minimalizací významných pracovních rizik omezovat vlivy její èinnosti na život
a zdraví zamìstnancù a dalších osob v procesu neustálého zlepšování.
• Trvale vytváøet, udržovat a zlepšovat pracovní prostøedí a pracovní podmínky zamìstnancù,
vést je k odpovìdnosti za zdraví vlastní i zdraví ostatních.
• Minimalizovat dopady pracovních nebezpeèí, ohrožení a rizik na bezpeènost, životy a zdraví
zamìstnancù spoleènosti, externích spolupracovníkù, ostatních osob na všech pracovištích
spoleènosti a okolního obyvatelstva.
• Zvýšit ochranu zdraví zamìstnancù a okolní veøejnosti.
• Poskytovat pøíslušné informace z oblasti ochrany životního prostøedí, bezpeènosti a ochrany
zdraví svým zamìstnancùm, spolupracovníkùm, úøadùm a veøejnosti.
• Pøi všech svých èinnostech postupovat v souladu s technickým rozvojem, vìdeckým
poznáním, potøebami spotøebitelù a s oèekáváním veøejnosti a vycházet pøitom z platných
pøedpisù.
• Zohlednit požadavky z oblasti ochrany životního prostøedí, bezpeènosti a ochrany zdraví pøi
provozu užívaných objektù a zaøízení.
• Trvale zajišťovat režim havarijní pøipravenosti a reakce na možné mimoøádné události.
• Spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou pøi prevenci a øešení mimoøádných
událostí a pøi zajišťování ochrany životù a zdraví lidí.
• Podporovat spolupráci zamìstnancù pøi zvyšování úrovnì bezpeènosti a ochrany zdraví pøi
práci a ochrany životního prostøedí.
• Poskytovat zákazníkùm informace, jak bezpeènì nakládat s dodávanými produkty.
• Pøenosem zásad a požadavkù spoleènosti pøispívat ke zvyšování úrovnì ochrany životního
prostøedí a bezpeènosti a ochrany zdraví v rámci èinností spoleènosti a regionu.
•
Základním pøedpokladem k realizaci politiky IMS je dodržování relevantních platných právních
a ostatních pøedpisù a jiných požadavkù z oblasti kvality, ochrany životního prostøedí a bezpeènosti a ochrany zdraví, které se vztahují k èinnostem spoleènosti.
Certifikáty IMS:
Spoleènost Klement a.s. má zavedený a udržovaný systém pro:
• Výstavbu staveb pozemních, inženýrských, vodohospodáøských, dopravních, vè. rekultivace
• Zateplování budov
• Tìžbu nerostù
• Provádìní železobetonových monolitických konstrukcí
• Výstavbu vodních dìl
• Výrobu a montáž ocelových konstrukcí
• Výrobu a renovaci pásových dopravníkù a zaøízení pro hornickou èinnost a èinnost
provádìnou hornickým zpùsobem
11
Lidské zdroje
Lidé jsou tou nejcennìjší hodnotou, kterou spoleènost KLEMENT a.s disponuje. Dovednosti,
zkušenosti a znalosti zamìstnancù ovlivòují postavení spoleènosti na trhu a souèasnì spoluvytváøejí znaèku firmy KLEMENT a.s. Vzájemná spolupráce všech jednotlivcù je jedním z hlavních
pilíøù firemní kultury.
KLEMENT a.s si stanovil cíl podnìcovat vùli každého zamìstnance pøispìt k celkovému výsledku
spoleènosti a identifikovat se s jejími cíli.
KLEMENT a.s. respektuje pracovnì-právní jistotu zamìstnancù a proto vytváøí zamìstnancùm
podmínky odpovídající ekonomickému postavení spoleènosti.
Souèástí motivaèního programu spoleènosti jsou tak nejenom základní nástroje jako napø. dùraz
na dùstojné pracovní podmínky, péèi o bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci, vyhovující zázemí
na pracovišti, potøebné pracovní pomùcky atd., ale zejména nadstandardní firemní výhody a benefity jako jsou:
• 5 týdnù dovolené
• zdravotní péèe o zamìstnance
• pøíspìvky na životní pojištìní a penzijní pøipojištìní pro THP zamìstnance
• pøíspìvek na stravování a na dopravu
• jazykové vzdìlávání
• nápoje na pracovišti
• celofiremní akce a spoleèenská setkání
• systém odmìòování ve firmì, podíl pevné a pohyblivé složky a pravidla pro její urèení
• péèe firmy o vlastní talenty a obsazování volných pozic pøednostnì z vnitøních zdrojù
Organizaèní struktura
GENERÁLNÍ ØEDITEL
SPOLEÈNOSTI
SEKRETARIÁT
VÝROBNÍ
ØEDITEL
ODDÌLENÍ
TECHNICKÉ PØÍPRAVY
12
PROJEKTY
(PROJETK MANAŽEØI)
ODDÌLENÍ
REALIZACE
STØEDISKO
INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ
STØEDISKO
OBRÁBÌNÍ
STØEDISKO
MONOLITICKÝCH
KONSTRUKCÍ
STØEDISKO
VÝROBY
A MONTÁŽE
OCELOVÝCH
KONSTRUKCÍ
ODDÌLENÍ
DOPRAVY
A MECHANIZACE
ODDÌLENÍ MTZ
ÚSEK OBCHODNÍHO
ØEDITELE
ÚSEK ØEDITELE
LIDSKÝCH ZDROJÙ
ÚSEK FINANÈNÍHO
ØEDITELE
OBCHODNÍ
ODDÌLENÍ
ØÍZENÍ KVALITY
LIDSKÉ ZDROJE
BOZP
IT
FINANCOVÁNÍ
PLÁNOVÁNÍ
KONTROLING
ÚÈTÁRNA
Firemní kultura
Firemní kultura spoleènosti KLEMENT a.s. je postavená na dùvìøe k zamìstnancùm, jejich loajalitì, iniciativì, motivaci a chuti k seberealizaci.
KLEMENT a.s. umožòuje sladit osobní a profesní život, nabízí proto zamìstnancùm na pozicích,
jejichž charakter práce to umožòuje, alternativní pracovní režim.
Základem øízení firmy jsou nastavené firemní procesy a dobøe definovaný rozdíl mezi standardním a projektovým øízením pracovních týmù.
Struktura zamìstnancù
Spoleènost KLEMENT a.s. v roce 2013 zamìstnávala 250 pracovníkù, jejichž vìkový prùmìr èinil
43 let. Nejpoèetnìjší vìkovou skupinu tvoøí zamìstnanci od 30 do 50 let.
300
250
Øeditelé a vedení
Administrativní pracovníci
200
Techniètí pracovníci
Stavbyvedoucí
150
Mistøi
Øemeslníci
100
Obsluha strojù
Øidièi
50
0
Dìlníci
a nekvalifikovaný personál
2009
2010
2011
Stav zamìstnancù
Øeditelé a vedení
Administrativní pracovníci
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
8
8
8
7
6
7
10
8
15
16
Techniètí pracovníci
55
70
74
78
82
Stavbyvedoucí
19
20
22
20
20
Mistøi
16
20
20
18
18
Øemeslníci
55
60
60
72
70
Obsluha strojù
22
20
16
14
14
Øidièi
28
25
25
18
18
10
7
7
6
6
220
240
240
247
250
Dìlníci
Ostatní kvalifikovaný personál
Dìlníci a nekvalifikovaný personál
Celkem
13
18 % zamìstnancù KLEMENT a.s.má vysokoškolské vzdìlání v oborech zejména vodní hospodáøství a vodní stavby, pozemní stavitelství, pozemní a dopravní stavby a strojní inženýrství;
v menším zastoupení také v oborech technologie vody, krajinné inženýrství, meliorace, životní
prostøedí, architektura, silnoproudá elektrotechnika, ekonomika a další., 45 % zamìstnancù má
støedoškolské vzdìlání a 37 % pracovníkù je vyuèeno v oboru. Zamìstnanci si prùbìžnì si doplòují a prohlubují svoje odborné znalosti, a tak zvyšují svoji kvalifikaci.
18% Vysokoškolské vzdìlání
45% Støedoškolské vzdìlání
37% Vyuèeni v oboru
Prùbìžné vzdìlávání V KLEMENT a.s. je systematicky vedené a probíhá v následujících rovinách:
• obecné vzdìlávání
• jazykové vzdìlávání
• profesní vzdìlávání
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Pøi realizaci stavebních zakázek klade KLEMENT a.s. dùraz na soustavnou pozornost bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, a to pøedevším na prevenci nebezpeèí a snižování rizika pøi provádìní prací. Základem systému bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci je metodika ÈSN OHSAS
18001:2008.
Certifikát systému managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci pro provádìní a rekonstrukci pozemních inženýrských staveb, výrobu a montáž ocelových konstrukcí, výrobu a renovaci pásových dopravníkù a zaøízení pro hornickou èinnost a èinnost provádìnou hornickým
zpùsobem dle zmínìné normy ÈSN OHSAS 18001:2008 má platnost do roku 2014.
14
Technologie a investice
Finanèní investice
Spoleènost v èervenci roku 2013 prodala obchodní podíl spoleènosti AC TECHNOLOGIES s.r.o.
V ostatních spoleènostech s majetkovou úèastí KLEMENT a.s. drží stejné podíly na základním
kapitálu jako v pøedchozích letech.
Provozní investice a budovy
Spoleènost v roce 2013 investovala do standardní obnovy dopravních prostøedkù, stavebních
strojù a strojního vybavení ve výši 6,4 mil. Kè. Dále uzavøela leasingové smlouvy ve výši
11,2 mil.Kè na poøízení dopravních prostøedkù a na poøízení CNC soustruhu PROKING.
Společnosti s majetkovou účastí KLEMENT a.s.
Identifikace spoleènosti
IÈ
Podíl
SKAML, spol. s r.o.
Statutární orgán
Ing. Vladimír Mlnaøík
46342575
100%
NAVA-K Teplice a.s.
Statutární orgán
Ing. Petr Vojtíšek, pøedseda pøedstavenstva
Ing. František Šulc, místopøedseda pøedstavenstva
Ing. Zdenìk Urban, èlen pøedstavenstva
27332110
100%
FVE Triangle a.s.
Statutární orgán
Ing. Tomáš Vohryzka, pøedseda pøedstavenstva
Ing. Michal Šnobl, místopøedseda pøedstavenstva
Hana Mikešová, èlen pøedstavenstva
Jiøí Železný, èlen pøedstavenstva
27331547
50%
BK VENT s.r.o.
Statutární orgán
Ing. Tomáš Vohryzka, jednatel
Jiøí Šlosr, jednatel
28705726
100%
NJSSK a.s.
Statutární orgán
Ing. Tomáš Vohryzka, pøedseda pøedstavenstva
Ing. Zdenìk Urban, èlen pøedstavenstva
Ing. Jaroslav Novotný
28721900
95%
15
Realizované stavby
Instalace výrobní linky è. 8 a 9 ve spoleènosti
Jotun Powder Coatings (CZ)
OB 09 FGD
Area Elektrárna Prunéøov II
Oprava odvodòovacích linek
v Elektrárnì Tušimice
16
Finanční část
Výrok auditora k výroční zprávě
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI KLEMENT a.s.
Ovìøili jsme soulad Výroèní zprávy a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
spoleènosti KLEMENT a.s. k 31.12.2013 s úèetní závìrkou, která je obsažena v této
Výroèní zprávì. Za správnost Výroèní zprávy a Zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami je zodpovìdný statutární orgán spoleènosti KLEMENT a.s. Naším úkolem
je vydat na základì provedeného ovìøení výrok o souladu Výroèní zprávy a Zprávy
o vztazích mezi propojenými osobami s úèetní závìrkou.
Ovìøení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. Tyto
standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ovìøení tak, aby získal
pøimìøenou jistotu, že informace obsažené ve Výroèní zprávì a ve Zprávì
o vztazích mezi propojenými osobami, které popisují skuteènosti, jež jsou též
pøedmìtem zobrazení v úèetní závìrce, jsou ve všech významných ohledech
v souladu s pøíslušnou úèetní závìrkou. Jsme pøesvìdèeni, že provedené ovìøení
poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve Výroèní zprávì a ve Zprávì
o vztazích mezi propojenými osobami spoleènosti KLEMENT a.s. k 31.12.2013 ve
všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou úèetní závìrkou.
V Ústí nad Labem 6. 6.2014
Ing. Aleš Fousek
auditor
èíslo osv. KAÈR : 1218
ADaKa s. r. o.
Veleslavínova 10, Ústí n. L.
èíslo osv. KAÈR : 409
17
Finanční část
Zpráva nezávislého auditora
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ovìøení úèetní závìrky
k 31. 12. 2013
úèetní jednotky
KLEMENT a.s.
Na základì smlouvy mezi
úèetní jednotkou KLEMENT a.s.
a
auditorskou spoleèností ADaKa s.r.o.
jsme provedli ovìøení úèetní závìrky k 31. 12. 2013.
Úèetní jednotka:
Sídlo:
KLEMENT a.s.
Hliòany 18
403 13 Øehlovice
Obchodní rejstøík:
spoleènost je zapsána v OR, vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974
Právní forma:
akciová spoleènost
Statutární orgán
Pøedseda pøedstavenstva:
Ing. Tomáš Vohryzka
Místopøedseda pøedstavenstva:
Ing. Jaroslav Novotný
Èlen pøedstavenstva:
Hariclia Mona Snadescu
Za spoleènost jedná navenek každý èlen pøedstavenstva bez omezení a to ve všech vìcech.
Auditorská zpráva byla vyhotovena za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pøedmìtem
ovìøení byla úèetní závìrka spoleènosti k 31. 12. 2013. Audit byl proveden v mìsíci dubnu
a kvìtnu 2014.
18
Zpùsob úèetnictví a hospodaøení úèetní jednotky byly provìøovány z hlediska obecnì platných
právních pøedpisù, a to zejména:
• Zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
• Vyhlášky è. 500/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona 563/1991 Sb.,
o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro úèetní jednotky, které jsou podnikateli
úètujícími v soustavì podvojného úèetnictví.
• Èeských úèetních standardù (dále jen ÈÚS) pro úèetní jednotky, které úètují podle vyhlášky
è. 500/2002 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, zejména pak ÈÚS è. 001 až 023 (pro
podnikatele).
Provedli jsme audit pøiložené úèetní závìrky akciové spoleènosti KLEMENT a.s., která se skládá
z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za rok konèící 31. 12. 2013 a pøílohy této úèetní
závìrky.
Odpovìdnost vedení úèetní jednotky za úèetní závìrku
Statutární orgán spoleènosti KLEMENT a.s. je odpovìdný za sestavení úèetní závìrky, která
podává vìrný a poctivý obraz v souladu s èeskými úèetními pøedpisy, a za takový vnitøní
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení úèetní závìrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou.
Odpovìdnost auditora
Naším úkolem je na základì provedeného auditu vydat výrok k této úèetní závìrce. Audit jsme
provedli v souladu se Zákonem o auditorech a Komoøe auditorù ÈR a mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. V souladu
s tìmito pøedpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak,
abychom získali pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupù, jejichž cílem je získat dùkazní informace
o èástkách a skuteènostech uvedených v úèetní závìrce. Výbìr auditorských postupù závisí
na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajù uvedených
v úèetní závìrce zpùsobené podvodem nebo chybou. Pøi vyhodnocování tìchto rizik auditor
posoudí vnitøní kontrolní systém relevantní pro sestavení úèetní závìrky a pro vìrné zobrazení
skuteèností v ní. Cílem tohoto posouzeni je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádøit
se k úèinnostem vnitøního kontrolního systému úèetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení
vhodnosti použitých úèetních metod, pøimìøenosti úèetních odhadù provedených vedením
a dále posouzení celkové prezentace úèetní závìrky.
Domníváme se, že dùkazní informace, které jsme získali, poskytují dostateèný a vhodný základ
pro vyjádøení výroku auditora.
19
Finanční část
Závěrečný výrok auditora
ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA
Podle našeho názoru úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz
aktiv a pasiv spoleènosti KLEMENT a.s. k 31. 12. 2013 a nákladù
a výnosù a výsledku jejího hospodaøení za rok konèící 31. 12. 2013
v souladu s èeskými úèetními pøedpisy.
V Ústí nad Labem 30. 5. 2014
ADaKa s. r. o.
Veleslavínova 10, Ústí n. L.
èíslo osv. KAÈR: 409
Ing. Aleš Fousek
auditor
èíslo osv. KAÈR: 1218
Pøíloha: Rozvaha, Výkaz ziskù a ztrát k 31. 12. 2013
Pøíloha k úèetní závìrce k 31. 12. 2013
Výkaz o penìžních tocích k 31. 12. 2013
20
Finanční část
Rozvaha
Zpracováno v souladu s vyhláškou
è. 500/2002 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù
ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný
název úèetní jednotky
(BILANCE)
KLEMENT a.s.
ke dni 31.12.2013
( v celých tisících Kè )
Sídlo, bydlištì nebo místo
podnikání úèetní jednotky
IÈ
Hliòany 18
Øehlovice
25 01 66 95
oznaè
AKTIVA
a
403 13
øád
b
c
Bìžné úèetní období
Min.úè.
období
Brutto
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM (ø. 02 + 03 + 31 + 63)
001
1 257 065
-85 078
1 171 987
1 020 092
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
0
0
0
0
B.
Dlouhodobý majetek (ø. 04 + 13 + 23)
003
240 658
-82 090
158 568
168 332
Dlouhodobý nehmotný majetek (ø.05 až 12)
004
27 760
-14 735
13 025
13 747
1
Zøizovací výdaje
005
0
0
0
0
2
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
0
0
0
3
Software
007
6 641
-6 641
0
11
4
Ocenitelná práva
008
97
-19
78
88
5
Goodwill
009
0
0
0
0
6
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
21 022
-8 075
12 947
13 648
7
Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek
011
0
0
0
0
8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
0
0
0
0
Dlouhodobý hmotný majetek (ø.14 až 22)
013
145 505
-66 355
79 150
79 986
1
Pozemky
014
5 360
0
5 360
5 227
2
Stavby
015
55 095
-12 500
42 595
43 850
3
Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí
016
83 017
-53 855
29 162
29 194
4
Pìstitelské celky trvalých porostù
017
0
0
0
0
5
Dospìlá zvíøata a jejich skupiny
018
0
0
0
0
6
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
66
0
66
66
7
Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
020
1 353
0
1 353
1 168
8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
614
0
614
481
9
Oceòovací rozdíl k nabytému majetku
022
0
0
0
0
Dlouhodobý finanèní majetek (ø. 24 až 30)
023
67 393
-1 000
66 393
74 599
1
Podíly - ovládaná osoba
024
6 102
-1 000
5 102
6 252
2
Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
0
0
0
0
3
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
347
0
347
347
4
Pùjèky a úvìry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
027
60 944
0
60 944
68 000
5
Jiný dlouhodobý finanèní majetek
028
0
0
0
0
6
Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek
029
0
0
0
0
7
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek
030
0
0
0
0
B.
I.
B.
I.
B.
II.
B.
II.
B.
III.
B.
III.
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
1
21
oznaè
AKTIVA
a
b
C.
C.
I.
C.
I.
C.
II.
C.
II.
C.
III.
C.
III.
C.
IV.
C.
IV.
D.
I.
D.
I.
øád
c
Min.úè.
období
Brutto
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
Obìžná aktiva (ø. 32 + 39 + 48 + 58)
031
1 006 871
-2 988
1 003 883
839 703
Zásoby (ø.33 až 38)
032
37 193
0
37 193
66 878
1
Materiál
033
1 799
0
1 799
2 314
2
Nedokonèená výroba a polotovary
034
16 394
0
16 394
64 564
3
Výrobky
035
0
0
0
0
4
Mladá a ostatní zvíøata a jejich skupiny
036
0
0
0
0
5
Zboží
037
0
0
0
0
6
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
19 000
0
19 000
0
Dlouhodobé pohledávky (ø. 40 až 47)
039
22 325
0
22 325
15 785
1
Pohledávky z obchodních vztahù
040
22 325
0
22 325
15 785
2
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
041
0
0
0
0
3
Pohledávky - podstatný vliv
042
0
0
0
0
4
Pohledávky za spoleèníky, èleny družstva a za úèastníky sdružení
043
0
0
0
0
5
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
0
0
0
0
6
Dohadné úèty aktivní
045
0
0
0
0
7
Jiné pohledávky
046
0
0
0
0
8
Odložená daòová pohledávka
047
0
0
0
0
Krátkodobé pohledávky (ø. 49 až 57)
048
854 894
-2 988
851 906
623 175
1
Pohledávky z obchodních vztahù
049
749 138
-2 988
746 150
354 947
2
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
050
0
0
0
0
3
Pohledávky - podstatný vliv
051
0
0
0
0
4
Pohledávky za spoleèníky, èleny družstva a za úèastníky sdružení
052
6
0
6
998
5
Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní
053
0
0
0
0
6
Stát - daòové pohledávky
054
39 229
0
39 229
18 652
7
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
61 641
0
61 641
78 761
8
Dohadné úèty aktivní
056
1 946
0
1 946
164 869
9
Jiné pohledávky
057
2 934
0
2 934
4 948
Krátkodobý finanèní majetek (ø. 59 až 62)
058
92 459
0
92 459
133 865
1
Peníze
059
9 132
0
9 132
8 357
2
Úèty v bankách
060
83 327
0
83 327
125 508
3
Krátkodobý cenné papíry a podíly
061
0
0
0
0
4
Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek
062
0
0
0
0
Èasové rozlišení (ø. 64 až 66)
063
9 536
0
9 536
12 057
1
Náklady pøíštích období
064
9 457
0
9 457
12 054
2
Komplexní náklady pøíštích období
065
0
0
0
0
3
Pøíjmy pøíštích období
066
79
0
79
3
2
22
Bìžné úèetní období
oznaè
PASIVA
a
b
II.
A.
II.
A.
III.
A.
III.
A.
IV.
A.
IV.
A.
Vlastní kapitál (ø. 69 + 73 + 79 + 83 + 87)
068
322 321
296 253
Základní kapitál (ø. 70 až 72)
069
125 500
125 500
1
Základní kapitál
070
125 500
125 500
2
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
0
0
3
Zmìny základního kapitálu
072
0
0
Kapitálové fondy (ø. 74 až 79)
073
3 306
3 306
1
Emisní ážio
074
97
97
2
Ostatní kapitálové fondy
075
3 209
3 209
3
Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù
076
0
0
4
Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách
077
0
0
5
Rozdíly z pøemìn spoleèností
078
0
0
6
Rozdíly z ocenìní pøi pøemìnách spoleèností
079
0
0
Rezervní fondy, nedìlitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ø. 81 + 82)
080
24 135
22 217
1
Zákonný rezervní fond / Nedìlitelný fond
081
24 135
22 217
2
Statutární a ostatní fondy
082
0
0
Výsledek hospodáøení minulých let (ø. 84 až 86)
083
108 312
106 863
1
Nerozdìlený zisk minulých let
084
108 312
106 863
2
Neuhrazená ztráta minulých let
085
0
0
3
Jiný výsledek hospodaøení minulých let
086
0
0
Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období (+/-)
087
61 068
38 367
B.
Cizí zdroje
B.
I.
B.
II.
B.
II.
6
1 020 092
/ø.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 + 88 + 121)/
I.
5
1 171 987
V.
B.
Min.úè.
období
067
I.
A.
c
Bìžné úè.
období
PASIVA CELKEM (ø. 68 + 88 + 121)
A.
A.
øád
088
848 750
723 220
Rezervy (ø. 90 až 93)
(ø. 89 + 94 + 105 + 117)
089
15 132
9 362
1
Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù
090
0
0
2
Rezerva na dùchody a podobné závazky
091
0
0
3
Rezerva na daò z pøíjmù
092
15 132
9 362
4
Ostatní rezervy
093
0
0
Dlouhodobé závazky (ø. 95 až 104)
094
58 098
50 209
1
Závazky z obchodních vztahù
095
48 800
41 390
2
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
096
0
0
3
Závazky - podstatný vliv
097
0
0
4
Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm družstva a k úèastníkùm sdružení
098
0
0
5
Dlouhodobé pøijaté zálohy
099
0
0
6
Vydané dluhopisy
100
0
0
7
Dlouhodobé smìnky k úhradì
101
0
0
8
Dohadné úèty pasívní
102
0
0
9
Jiné závazky
103
4 448
4 321
10
Odložený daòový závazek
104
4 850
4 498
3
23
oznaè
PASIVA
a
B.
III.
B.
III.
B.
IV.
B.
IV.
C.
I.
C.
I.
b
øád
Bìžné úè.
období
Min.úè.
období
c
5
6
Krátkodobé závazky (ø. 106 až 116)
105
625 529
573 649
1
Závazky z obchodních vztahù
106
468 803
264 390
2
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
107
0
0
3
Závazky - podstatný vliv
108
0
0
4
Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm družstva a k úèastníkùm sdružení
109
4 006
1 995
5
Závazky k zamìstnancùm
110
5 455
5 717
6
Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní
111
2 852
2 802
7
Stát - daòové závazky a dotace
112
1 077
6 084
8
Kratkodobé pøijaté zálohy
113
22 760
128 256
9
Vydané dluhopisy
114
0
0
10
Dohadné úèty pasivní
115
119 462
163 521
11
Jiné závazky
116
1 114
884
Bankovní úvìry a výpomoci (ø. 118 až 120)
117
149 991
90 000
1
Bankovní úvìry dlouhodobé
118
0
0
2
Krátkodobé bankovní úvìry
119
149 991
90 000
3
Krátkodobé finanèní výpomoci
120
0
0
Èasové rozlišení (ø. 122 + 123)
121
916
619
1
Výdaje pøíštích období
122
916
619
2
Výnosy pøíštích období
123
0
0
Právní forma úèetní jednotky :
a.s.
DIÈ :
CZ25016695
Pøedmìt podnikání nebo jiné èinnosti :
stavebnictví, strojírenská èinnost
Okamžik
sestavení
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která
je úèetní jednotkou
Podpisový záznam osoby odpovìdné za sestavení úèetní závìrky
28/05/14
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
4
24
Finanční část
Výkaz zisku a ztráty
Zpracováno v souladu s vyhláškou
è. 500/2002 Sb. ve znìní pozdìjších
pøedpisù
Obchodní firma nebo jiný
název úèetní jednotky
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.2013
KLEMENT a.s.
( v celých tisících Kè )
0
Sídlo, bydlištì nebo místo
podnikání úèetní jednotky
IÈ
Hliòany 18
Øehlovice
25 01 66 95
Oznaèení
TEXT
a
b
403 13
Èíslo
Skuteènost v úèetním období
øádku
sledovaném
minulém
c
1
2
I.
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
0
9
+
Obchodní marže (ø. 01-02)
03
0
14
II.
Výkony (ø. 05+06+07)
04
1 601 983
982 277
1
Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb
05
1 649 731
962 019
2
Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti
06
-48 169
18 271
3
Aktivace
07
421
1 987
A.
II.
B.
01
0
23
Výkonová spotøeba (ø. 09+10)
08
1 357 209
765 507
B.
1
Spotøeba materiálu a energie
09
168 278
217 469
B.
2
Služby
10
1 188 931
548 038
Pøidaná hodnota (ø. 03+04-08)
11
244 774
216 784
+
C.
Osobní náklady
12
154 400
148 752
C.
1
Mzdové náklady
13
115 569
113 512
C.
2
Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a družstva
14
2 112
2 112
C.
3
Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní
15
32 820
30 386
C.
4
Sociální náklady
16
3 899
2 742
Danì a poplatky
17
1 595
1 387
D.
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
8 001
7 573
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ø. 20+21 )
19
6 083
1 347
1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
605
356
2
Tržby z prodeje materiálu
21
5 478
991
III.
III.
F.
Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ø. 23+24 )
22
5 409
511
F.
1
Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
431
18
F.
2
Prodaný materiál
24
4 978
493
Zmìna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladù
pøíštích období
25
-3 298
-7 985
G.
IV.
H.
V.
I.
*
Ostatní provozní výnosy
26
32 678
3 951
Ostatní provozní náklady
27
38 157
15 907
Pøevod provozních výnosù
28
0
0
Pøevod provozních nákladù
29
0
0
30
79 271
55 937
Provozní výsledek hospodaøení
/(ø.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
1
25
Oznaèení
TEXT
a
b
VI
J.
VII.
Èíslo
Skuteènost v úèetním období
øádku
sledovaném
minulém
c
1
2
Tržby z prodeje cenných papírù a podílù
31
1 750
0
Prodané cenné papíry a podíly
32
150
0
Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku ( ø. 34 + 35 + 36)
33
0
6
VII.
1
Výnosy z podílù v ovládaných osobách a v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem
34
0
6
VII.
2
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírù a podílù
35
0
0
VII.
3
Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku
36
0
0
VIII.
K.
IX.
Výnosy z krátkodobého finanèního majetku
37
0
0
Náklady z finanèního majetku
38
0
0
Výnosy z pøecenìní cenných papírù a derivátù
39
0
0
L.
Náklady z pøecenìní cenných papírù a derivátù
40
0
0
M.
Zmìna stavu rezerv a opravných položek ve finanèní oblasti
41
1 000
0
Výnosové úroky
42
6 744
1 803
Nákladové úroky
43
2 374
1 912
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Ostatní finanèní výnosy
44
472
305
Ostatní finanèní náklady
45
7 408
7 807
Pøevod finanèních výnosù
46
0
0
Pøevod finanèních nákladù
47
0
0
Finanèní výsledek hospodaøení
48
-1 966
-7 605
/(ø.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/
49
16 237
9 965
Q.
Q.
1
Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost (ø. 50 + 51)
-splatná
50
15 885
9 362
Q.
2
-odložená
51
352
603
**
Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost (ø. 30 + 48 - 49)
52
61 068
38 367
XIII.
Mimoøádné výnosy
53
0
0
R.
Mimoøádné náklady
54
0
0
S.
Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti (ø. 56 + 57)
55
0
0
S.
1
-splatná
56
0
0
S.
2
-odložená
57
0
0
58
0
0
*
T.
Mimoøádný výsledek hospodaøení (ø. 53 - 54 -55 )
Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm (+/-)
59
0
0
***
Výsledek hospodaøení za úèetní období (+/-) (ø. 52 + 58 - 59)
60
61 068
38 367
****
Výsledek hospodaøení pøed zdanìním (+/-) (ø. 30 + 48 + 53 - 54)
61
77 305
48 332
Okamžik
sestavení
Podpisový záznam osoby odpovìdné za sestavení úèetní závìrky
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je úèetní jednotkou
28/05/14
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
2
26
Finanční část
Příloha k účetní závěrce za rok 2013
Pøíloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znìní pozdìjších pøedpisù, kterým
se stanoví obsah úèetní závìrky pro podnikatele. Údaje pøílohy vycházejí z úèetních písemností
úèetní jednotky (úèetní doklady, úèetní knihy a ostatní úèetní písemnosti) a z dalších podkladù,
které má úèetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kè, pokud
není uvedeno jinak.
Pøíloha je zpracována za úèetní období poèínající dnem 1. ledna 2013 a konèící dnem 31. prosince
2013 (dále jen „bìžné úèetní období“).
1. Popis spoleènosti
Obchodní firma: KLEMENT a.s.
IÈ: 25016695
Sídlo: Øehlovice – Hliòany 18, PSÈ: 403 13,
okres Ústí nad Labem
Právní forma: akciová spoleènost
Rozhodující pøedmìt èinnosti: stavebnictví, strojírenská výroba
Datum vzniku: 3. 3. 1997
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 974
Rozvahový den: 31.12.2013
Okamžik sestavení úèetní závìrky: 18.04.2014
Výše základního kapitálu: 125 500 000 Kè
Osoby podílející se na ZK více než 20%
Jméno fyzické osoby
2013
2012
Ing. Jaroslav Veverka
10,16%
10,16%
RNDr. Libor Sadílek
89,84%
89,84%
Zmìny a dodatky provedené v obchodním rejstøíku
V bìžném úèetním období nebyly provedeny v OR zmìny.
Organizaèní struktura spoleènosti
Struktura spoleènosti
Adresa
Sídlo spoleènosti KLEMENT a.s.
Øehlovice - Hliòany 18, PSÈ 403 13,
okres Ústí nad Labem
KLEMENT a.s., odštìpný závod Praha
Slezská 949/32
Praha 2
PSÈ 120 00
27
Složení pøedstavenstva
Pøedstavenstvo k 31. 12. 2013
Funkce
Ing. Tomáš Vohryzka
pøedseda pøedstavenstva
Ing. Jaroslav Novotný
místopøedseda pøedstavenstva
Hariclia Mona Sandescu
èlen pøedstavenstva
Složení dozorèí rady
Dozorèí rada k 31. 12. 2013
Funkce
Ing. Jaroslav Veverka, MBA
pøedseda dozorèí rady
Hana Mikešová
èlen dozorèí rady
Ing. Pavlína Moudrá
èlen dozorèí rady
2. Podniky, v nichž má úèetní jednotka vìtší než 20 % podíl na základním
kapitálu
Spoleènost
FVE Triangle a.s.
SKAML, spol. s r.o.
NAVA-K Teplice a.s.
BK VENT s.r.o.
NJSSK a.s.
Základní kapitál
Podíl na ZK
VK k 31.12.2013
VH rok 2013
2 000
50,00%
25 013
5 569
100
100,00%
(-32)
(-969)
2 000
100,00%
6 817
3 123
200
100,00%
77
(-4)
2 000
95,00%
1 977
2
Úèetní jednotka nemá uzavøeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o pøevodech zisku s žádnou
z výše uvedených spoleèností.
3. Zamìstnanci
Zamìstnanci
2013
2012
259
260
7
7
154 400
148 752
- z toho osobní náklady na øídící pracovníky
11 325
13 009
- z toho odmìny èlenùm stat. orgánù (v tis.)
2 112
2 112
Prùmìrný poèet zamìstnancù
- z toho øídících pracovníkù
Osobní náklady (v tis.)
4. Pùjèky, úvìry èlenùm orgánù
Úèetní jednotka èlenùm statutárních orgánù, dozorèích orgánù a øídích orgánù pùjèky, úvìry
a ostatní plnìní penìžní i nepenìžní neposkytla.
28
5. Informace o použitých úèetních metodách. obecných úèetních zásadách
a zpùsobech oceòování
Úèetní závìrka je sestavena v souladu s platnou úèetní legislativou Èeské republiky. Podává vìrný
a poctivý obraz pøedmìtu úèetnictví a finanèní situace spoleènosti za pøedpokladu jejího trvání.
a. Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek nakupovaný se oceòuje poøizovací cenou, kterou se rozumí cena,
za kterou byl dlouhodobý hmotný majetek poøízen (nakoupen), a vedlejší poøizovací náklady
související s jeho poøízením.
Dlouhodobý hmotný majetek vytvoøený vlastní èinností je ocenìn vlastními náklady, kterými se
rozumí pøímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režie.
Náklady povahy technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují poøizovací
cenu tohoto majetku.
Poèínaje úèetním obdobím 2002 je drobný dlouhodobý hmotný majetek v poøizovací cenì
nepøevyšující 40 tis. Kè úètován výsledkovì (do nákladù) a veden v operativní evidenci.
Odpisování - Úèetní odpisy
Novì poøízený dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje rovnomìrnì po celou dobu ekonomické
životnosti.
Odpisová skupina
%
Poèet let
1
25
4
2
12,5
8
3
6,7
15
4
3,4
30
5
2,3
44
6
1,7
59
Odpisování - Daòové odpisy
Dlouhodobý hmotný majetek je daòovì odpisován rovnomìrnou i zrychlenou metodou. Novì
poøízený je odepisován zrychlenì.
b. Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován rovnomìrnì.
c. Zásoby
Zásoby nakupované jsou ocenìny skuteènými poøizovacími cenami, které zahrnují cenu poøízení
a vedlejší poøizovací náklady související s poøízením zásob, nejèastìji clo, náklady na pøepravu,
balné.
Zásoby vytvoøené vlastní èinností – nedokonèená výroba a polotovary jsou ocenìny v pøímých
výrobních nákladech.
d. Pohledávky
Pohledávky jsou ocenìny jmenovitou hodnotu, která mùže být pøípadnì snížena o hodnotu
opravné položky. Opravné položky tvoøí spoleènost v souladu se zákonem è. 593/92 Sb. zákona
o rezervách.
29
e. Pøepoèet cizích mìn
Majetek a závazky v cizích mìnách jsou ke dni uskuteènìní úèetního pøípadu pøepoèteny
aktuálním denním kurzem vyhlášeným ÈNB. Majetek a závazky v cizích mìnách vykázaných
k rozvahovému dni jsou pøepoèteny kursem ÈNB platným k rozvahovému dni.
f. Leasing
Majetek poøízený formou finanèního leasingu je rovnomìrnì úètován do nákladù
po celou dobu trvání leasingu. Tento majetek je vykázán v podrozvahové evidenci.
g. Daò z pøíjmu
Splatná daò z pøíjmu je stanovena ve výši 19% z úèetního zisku upraveného (zvýšeného nebo
sníženého) o trvale nebo doèasnì daòovì neuznatelné náklady a nezdaòované výnosy.
Odložená daò z pøíjmu odráží doèasné rozdíly mezi úèetní a daòovou zùstatkovou hodnotou
aktiv nebo pasiv.
h. Zmìny ve zpùsobu oceòování oproti pøedcházejícímu ÚO
Úèetní jednotka neuèinila zmìny v oceòování oproti pøedcházejícím úèetním obdobím.
6. Doplòující informace k rozvaze a výkazu ziskù a ztrát
a. Dlouhodobý nehmotný majetek
Poøizovací cena v tis. Kè
Software
Ostatní DNM
PS 2013
Poøizovací cena v tis. Kè
Software
Ostatní DNM
Oprávky v tis. Kè
KS 2013
-
6 642
21 120
-
-
21 120
-
-
-
-
27 762
-
-
27 762
PS 2012
Pøírùstky
Úbytky
KS 2012
6 642
-
21 023
97
-
21 120
-
-
-
-
27 665
97
Nedokonèený DNM
Celkem
Úbytky
-
Nedokonèený DNM
Celkem
Pøírùstky
6 642
PS 2013
Odpisy
6 642
27 762
Vyøazení
KS 2013
Software
6 630
11
-
6 642
Ostatní DHM
7 384
711
-
8 094
14 014
722
-
14 736
Celkem
Oprávky v tis. Kè
PS 2012
Odpisy
Vyøazení
KS 2012
Software
6 365
265
-
6 630
Ostatní DHM
6 674
710
-
7 384
13 039
975
-
14 014
Celkem
30
b. Dlouhodobý hmotný majetek
Poøizovací cena v tis. Kè
Pozemky
PS 2013
Pøírùstky
Úbytky
KS 2013
5 227
133
-
5 360
Budovy
55 095
-
-
55 095
Dopravní prostøedky
38 455
5 319
720
43 054
Stroje a ostatní zaøízení
33 583
945
1 631
32 897
Haly a buòky
1 757
-
-
1 757
Inventáø
5 160
148
-
5 308
Nedokonèený DHM
1 168
10 131
9 946
1 353
66
-
-
66
481
2 021
1 888
614
140 992
18 697
14 185
145 504
Umìlecká díla
Poskytnuté zálohy
Celkem
Poøizovací cena v tis. Kè
Pozemky
PS 2012
Pøírùstky
Úbytky
KS 2012
5 121
106
-
5 227
Budovy
47 704
7 391
-
55 095
Dopravní prostøedky
35 143
3 472
160
38 455
Stroje a ostatní zaøízení
31 173
3 557
1 147
33 583
Haly a buòky
1 757
-
-
1 757
Inventáø
4 982
347
169
5 160
Nedokonèený DHM
1 521
20 428
20 781
1 168
Umìlecká díla
Poskytnuté zálohy
Celkem
Oprávky v tis. Kè
66
-
-
66
6 248
609
6 376
481
133 715
35 910
28 633
140 992
PS 2013
Odpisy
Vyøazení
KS 2013
Budovy
11 169
1 331
-
12 500
Dopravní prostøedky
20 720
3 926
720
23 926
Stroje a ostatní zaøízení
24 479
2 045
1 631
24 893
Haly a buòky
1 182
117
-
1 299
Inventáø
3 457
279
-
3 736
Celkem
61 007
7 698
2 351
66 354
Oprávky v tis. Kè
PS 2012
Odpisy
Budovy
10 049
1 197
Dopravní prostøedky
17 803
Stroje a ostatní zaøízení
23 682
1 065
Haly a buòky
Vyøazení
KS 2012
-
11 246
3 078
161
20 720
1 944
1 147
24 479
117
-
1 182
Inventáø
3 269
280
169
3 380
Celkem
55 867
6 116
1 477
61 007
31
c. Dlouhodobý majetek neuvedený v rozvaze
Dlouhodobý drobný majetek v poøizovacích cenách v tis. Kè
Zùstatek k 31.12.2013
Zùstatek k 31.12.2012
26 868
26 130
Drobný hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek poøízený
formou finanèního pronájmu tis. Kè
PC 2013
Majetek na leasing
Dlouhodobý hmotný majetek poøízený
formou finanèního pronájmu tis. Kè
Uhrazené splátky
k 31.12.2013
50 312
PC 2012
Majetek na leasing
Splátky
do 1 roku
34 016
6 599
Uhrazené splátky
k 31.12.2012
48 998
Splátky
do 1 roku
33 984
8 858
d. Pohledávky
Jmenovitá hodnota krátkodobých pohledávek v tis. Kè
2013
2012
Krátkodobé pohledávky z obchodního styku
749 138
361 234
- z toho splatné
747 397
358 434
- z toho po splatnosti
1 741
2 800
Ostatní pohledávky
105 756
268 204
Celkem
854 894
629 438
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám v tis. Kè
2013
2012
Poèáteèní stav
6 286
14 272
Tvorba opravné položky
716
1 080
Zrušení opravné položky
4 014
9 066
Celkem
2 988
6 286
e. Vlastní kapitál
Vydané akcie stav k 31.12.2013
110 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì
1 000 000,- Kè
20 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì
500 000,- Kè
54 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì
100 000,- Kè
2 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì
50 000,- Kè
Základní kapitál k 31.12.2012
125 500 000,- Kè
všechny akcie jsou listinné na jméno
Vydané akcie stav k 31.12.2012
110 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì
1 000 000,- Kè
20 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì
500 000,- Kè
54 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì
100 000,- Kè
2 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì
Základní kapitál k 31.12.2011
všechny akcie jsou listinné na jméno
32
50 000,- Kè
125 500 000,- Kè
Zbývá
celkem
17 050
Zbývá
k úhradì celkem
15 014
Vlastní kapitál v tis. Kè
Základní kapitál
2013
2012
125 500
125 500
-
-
24 135
22 217
Zmìny základního kapitálu
Zákonný rezervní fond
Kapitálové fondy
Zisk minulých úèetních období
3 306
3 306
108 312
106 864
-
0
Ztráta minulých úèetních období
Výsledek hospodaøení BÚO
Celkem
Zmìny vlastního kapitálu v tis. Kè
Zùstatek k 1. 1. 2013
Základní kapitál
Zmìny základního kapitálu
Zákonný rezervní fond
Kapitálové fondy
Zisk min. úèetních období
Ztráta min. úèetních období
Výsledek hospodaøení BÚO
Celkem
61 068
38 367
322 321
296 254
Zvýšení
Snížení
Zùstatek k 12. 2013
125 500
-
-
125 500
-
-
-
-
22 217
1 918
-
24 135
3 306
-
-
3 306
106 864
1 448
-
108 312
-
-
-
-
38 367
61 068
38 367
61 068
296 254
64 434
38 367
322 321
f. Závazky v tis. Kè
Krátkodobé závazky v tis. Kè
2013
2012
Krátkodobé závazky z obchodního styku
468 803
264 390
- z toho splatné
468 802
263 119
- z toho po splatnosti
1
1 271
Ostatní závazky
156 726
309 259
Celkem
625 529
573 649
Ostatní závazky zahrnují ke konci úèetního období 2013 splatné závazky pojistného na sociální
zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti ve výši 1 851 tis. Kè, splatné závazky
veøejného zdravotního pojištìní ve výši 1 000 tis. Kè a daòové závazky ve výši 1 077 tis. Kè.
Bankovní úvìry
Dlouhodobé bankovní úvìry se v úèetním období 2013 nevyskytují.
Dotace
Dotace v bìžném úèetním období a minulém úèetní období nebyly pøijaty.
33
g. Daò z pøíjmu v tis. Kè
Rezerva na daò z pøíjmu v tis. Kè
Daò z pøíjmu
2013
2012
15 132
9 362
Za bìžné úèetní období úèetní jednotka eviduje daò z pøíjmu právnických osob jako rezervu na
tuto daò.
Odložená daò z pøíjmu v tis. Kè
Rozdíl mezi úèetními a daòovou zùstatkovou cenou dl.majetku
Daòový závazek odložený
Odložená daò
2013
2012
25 525
23 671
4 850
4 498
352
603
Pøi výpoètu odloženého daòového závazku byla zohlednìna sazba danì z pøíjmu ve výši 19%.
Domìrky splatné danì z pøíjmu v tis. Kè
Domìrky splatné danì z pøíjmu se v bìžném úèetním období a minulém úèetním období
nevyskytují.
h. Èlenìní výnosù z bìžné èinnosti
Výnosy z bìžné èinnosti v tis. Kè
Tržby za zboží
Tržby z prodeje sl. a VV
stavební divize
strojírenská divize
obslužné divize
Zmìna stavu zásob vl. èinn. a aktivace
stavební divize
strojírenská divize
obslužné divize
Tržby ostatní
stavební divize
strojírenská divize
obslužné divize
Celkem
2013
2012
Tuzemské
Zahranièní
Tuzemské
Zahranièní
-
-
23
-
1 649 731
1 127 769
516 532
5 430
-
962 019
499 276
459 085
3 658
-
(-47 748)
(-18 871)
(-28 974)
97
-
20 258
8 559
11 669
30
-
38 762
3 266
725
34 770
-
4 194
1 212
154
2 828
-
1 640 744
-
986 494
i. Celkové náklady na odmìny statutárnímu auditorovi
Celkové náklady na odmìny statutárnímu auditorovi
v tis. Kè
Povinný audit úèetní závìrky
Daòové poradenství
Celkem
Statutární auditor neposkytl spoleènosti žádné jiné další služby.
34
2013
2012
150
48
-
-
150
48
7. Informace o vztazích v rámci konsolidaèního celku
Konsolidaèní celek za úèetní období 2013 tvoøí následující spoleènosti – dceøiné spoleènosti
NAVA-K Teplice a.s., FVE Triangle a.s., SKAML spol. s r.o., BK VENT s.r.o., a NJSSK a.s.
Konsolidaèní celek za úèetní období 2012 tvoøí následující spoleènosti – dceøiné spoleènosti
NAVA-K Teplice a.s., FVE Triangle a.s., SKAML spol. s r.o., BK VENT s.r.o., AC TECHNOLOGIES
s.r.o. a NJSSK a.s.
a. Pohledávky za spoleènostmi v konsolidaèním celku v tis. Kè
Krátkodobé pohledávky z obchodního styku v tis. Kè
NJSSK a.s.
FVE Triangle a.s.
AC TECHNOLOGIES s.r.o.
NAVA-K Teplice a.s.
SKAML, spol. s r.o.
BK VENT s.r.o..
CELKEM
2013
2012
2
4
3 783
571
x
1 023
965
-
1 916
1 092
2
29
6 668
2 719
Poskytnuté zálohy v tis. Kè
Poskytnuté zálohy se v bìžném úèetním období a minulém úèetním období nevyskytují.
b. Závazky vùèi spoleènostem zahrnutých do konsolidaèního celku v tis. Kè
Krátkodobé závazky z obchodního styku v tis. Kè
2013
2012
NJSSK a.s.
7
-
FVE Triangle a.s.
-
453
AC TECHNOLOGIES s.r.o.
x
16 708
NAVA-K Teplice a.s.
-
2 148
SKAML, spol. s r.o.
-
-
BK VENT s.r.o.
-
-
CELKEM
7
19 309
Pøijaté zálohy v tis. Kè
2013
2012
NJSSK a.s.
-
-
FVE Triangle a.s.
-
-
AC TECHNOLOGIES s.r.o.
x
2 370
NAVA-K Teplice a.s.
-
-
SKAML, spol. s r.o.
-
-
BK VENT s.r.o..
-
-
CELKEM
-
2 370
35
8.) Pøehled o penìžních tocích
Pøehled o penìžních tocích je vykázán metodou nepøímou a je pøiložen na samostatném listu.
Penìžní prostøedky v tis. Kè
Pokladní hotovost
Úèty v bankách
2013
9 132
8 357
83 327
125 508
-
-
92 459
133 865
Krátkodobý finanèní majetek
Celkem
Datum: 28. 05. 2014
………
………
… …………………
Podpis statutárního orgánu: ……………………………………………………
36
2012
Finanční část
Přehled o peněžních tocích
Zpracováno v souladu s vyhláškou
è. 500/2002 Sb.
PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH
( výkaz cash-flow )
ke dni 31.12.2013
( v celých tisících Kè )
Obchodní firma nebo jiný
název úèetní jednotky
KLEMENT a.s.
Sídlo, bydlištì nebo místo
podnikání úèetní jednotky
Hliòany 18
Øehlovice
403 13
P.
Z.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
B.
B.
B.
B.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
F.
R.
Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na zaèátku úèetního období
Penìžní toky z hlavní výdìleèné èinnosti (provozní èinnost)
Úèetní zisk nebo ztráta z bìžné èinnosti pøed zdanìním
1
Úpravy o nepenìžní operace
1
1 Odpisy stálých aktiv a umoøování opravné položky k nabytému majetku
1
2 Zmìna stavu opravných položek, rezerv
1
3 Zisk z prodeje stálých aktiv
1
4 Výnosy z dividend a podílù na zisku
1
5 Vyúètované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúètované výnosové úroky
1
6 Pøípadné úpravy o ostatní nepìnìžní operace
*
Èistý penìžní tok z prov.èinnosti pøed zdanìním, zmìnami prac. kapitálu a mim.položkami
2
Zmìny stavu nepìnìžních složek pracovního kapitálu
2
1 Zmìna stavu pohledávek z provozní èinnosti, pøechodných úètù aktiv
2
2 Zmìna stavu krátkodobých závazkù z provozní èinnosti, pøechodných úètù pasiv
2
3 Zmìna stavu zásob
2
4 Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku nespadajícího do penìžních prostø. a ekvivalentù
**
Èistý penìžní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním a mimoøádnými položkami
3
Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných
4
Pøijaté úroky
5
Zaplacená daò z pøíjmù za bìžnou èinnost a domìrky danì za minulá období
6
Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádným hospodáøským výsledkem vèetnì danì z pøíjmù
***
Èistý penìžní tok z provozní èinnosti
Penìžní toky z investièní èinnosti
1
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
2
Pøíjmy z prodeje stálých aktiv
3
Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám
***
Èistý penìžní tok vztahující se k investièní èinnosti
Penìžní toky z finanèních èinností
1
Dopady zmìn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazkù
2
Dopady zmìn vlastního kapitálu na penìžní prostøedky a ekvivalenty
2
1 Zvýšení penìžních prostøedkù z dùvodù zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.
2
2 Vyplacení podílù na vlastním jmìní spoleèníkùm
2
3 Další vklady penìžních prostøedkù spoleèníkù a akcionáøù
2
4 Úhrada ztráty spoleèníky
2
5 Pøímé platby na vrub fondù
2
6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vèetnì zaplacené danì
***
Èistý penìžní tok vztahující se k finanèní èinnosti
Èisté zvýšení resp. snížení penìžních prostøedkù
Stav penìžních prostøedkù a pen. ekvivalentù na konci úèetního období
Okamžik
sestavení
28/05/14
Podpisový záznam osoby odpovìdné za sestavení úèetní závìrky
133 865
77 305
9 227
8 001
5 770
-174
0
-4 370
0
86 532
-90 897
-232 750
112 168
29 685
0
-4 365
-2 374
6 744
-16 237
0
-16 232
1 763
174
0
1 937
7 889
-35 000
-1 918
0
0
0
1 918
-35 000
-27 111
-41 406
92 459
Podpisový záznam statutárního
nebo
atutárního orgánu ne
n
bo fyzické osoby,
která je úèetní jednotkou
kou
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov,
Břevnov
no
ovv, www.aspekthm.cz
o
1
37
Finanční část
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
KLEMENT a.s.
Øehlovice – Hliòany 18
okres Ústí nad Labem, PSÈ 403 13
zapsaná u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
ZA ROK 2013
Tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby) pøedkládá
pøedstavenstvo spoleènosti KLEMENT a.s. dle § 66a, odst. (9) zákona è. 513/1991 Sb., Obchodní
zákoník v platném znìní.
1. Rozhodné období
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je v souladu s § 66a, odst. (9) zákona è.513/1991
Sb. Obchodní zákoníku v platném znìní pøedkládána za úèetní období, tj. za období od
01.01.2013 do 31.12.2013.
2. Ovládající a propojené osoby
2.1. Ovládající osoba
Po celé úèetní období byla ovládající osobou fyzická osoba RNDr. Libor Sadílek, která vlastnila
k 31.12.2013 celkem 89,84% akcií ovládané osoby KLEMENT a.s.
Fyzická osoba: RNDr. Libor Sadílek
Sídlo: Zlatá stezka 368, Ústí nad Labem 17, PSÈ 403 21
Rodné èíslo: 660210/0296
2.2. Propojené osoby
Mezi propojené osoby patøí spoleènosti, které byly ovládány ovládající osobou RNDr. Liborem
Sadílkem.
Obchodní firma: ELTODO EG, a.s.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSÈ 142 01
Identifikaèní èíslo: 45275417
Obchodní firma: NOVOENERGO a.s.
Sídlo: Kolbenova 805/32, Vysoèany, Praha 9, PSÈ 190 00
Identifikaèní èíslo: 24744221
38
3. Uzavøené právní vztahy v rozhodném období
3.1. Smluvní vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou
V rozhodném období nebyly mezi ovládající osobou a ovládanou spoleèností KLEMENT a.s.
uzavøeny žádné smlouvy.
3.2. Smluvní vztahy s ostatními propojenými osobami
V rozhodném období byly mezi spoleèností KLEMENT a.s. a ostatními propojenými osobami
uzavøeny níže uvedené smlouvy.
Propojená osoba
Smlouva
Datum
uzavøení
Pøedmìt plnìní
ELTODO, a.s.
Smlouva o dílo
213005/001/SDO
29.03.2013
Veøejné osvìtlení Petrovice
v areálu Petrovická obchodní a.s.
ELTODO, a.s.
Smlouva o dílo
213008/001/SDZ
27.05.2013
Rekonstrukce Národního domu
Karlovy Vary - II. etapa
ELTODO, a.s.
Smlouva o dílo
213024/001/SDO
29.11.2013
6816 Výmìna rozvodù pitné
vody a TUV v objektu KORD I, II
5496 Rekonstrukce elektrických
rozvodù v objektech KORD I, II
NOVONERGO a.s.
Smlouva
o poskytování
služeb
01.10.2013
Poskytování služeb v oblasti
úèetní a daòové
4. Realizované transakce v rozhodném období
4.1. Objem obchodù s ovládající osobou
V rozhodném období spoleènost KLEMENT a.s. realizovala následující transakce (obchody),
které jsou souèástí výnosù a nákladù, pøípadnì aktiv.
Obchody realizované v roce 2013 v tis. Kè
Osoba ovládající
RNDr. Libor Sadílek
Prodej
Nákup
480
-
Obchody s ovládající osobou se uskuteènily na základì bìžných obchodních podmínek.
Ceny plnìní odpovídají cenám obvyklým v obchodním styku.
4.2. Objem obchodù s ostatními propojenými osobami
V rozhodném období spoleènost KLEMENT a.s. realizovala následující transakce (obchody),
které jsou souèástí výnosù a nákladù, pøípadnì aktiv.
Obchody realizované v roce 2013 v tis. Kè
Osoba ovládající
Prodej
Nákup
ELTODO, a.s.
15 486
982
4
-
NOVOENERGO a.s.
Obchody s ovládající osobou se uskuteènily na základì bìžných obchodních podmínek.
Ceny plnìní odpovídají cenám obvyklým v obchodním styku.
39
4.3. Pohledávky a závazky k ovládající osobì
V rozhodném období spoleènost KLEMENT a.s. eviduje následující pohledávky a závazky k ovládající osobì.
Pohledávky a závazky v tis. Kè k 31.12.2013
Osoba ovládající
Pohledávky
Závazky
540
-
RNDr. Libor Sadílek
4.4. Pohledávky a závazky k ostatním propojeným osobám
V rozhodném období spoleènost KLEMENT a.s. eviduje následující pohledávky a závazky k propojeným osobám.
Pohledávky a závazky v tis. Kè k 31.12.2013
Osoba ovládající
Pohledávky
Závazky
11 973
540
ELTODO EG, a.s.
5. Další vztahy s propojenými osobami
Představenstvo společnosti KLEMENT a.s. prohlašuje, že společnost neprovedla jiné
právní úkony v zájmu propojených osob, nepřijala žádná opatření v zájmu nebo na popud
propojených osob a ani neposkytla a nepřijala jiná plnění ve vztahu mezi propojenými
osobami.
6. Výrok
Představenstvo společnosti KLEMENT a.s. prohlašuje, že ze vztahů s propojenými osobami
nevznikla společnosti majetková újma.
V Ústí nad Labem dne 28. 3. 2014
Ing. Tomáš Vohryzka
pøedseda pøedstavenstva
KLEMENT a.s.
40
KLEMENT a.s.
Hliòany 18
40313 Øehlovice
telefon:
fax:
GSM brána:
email:
+420 475 351 311
+420 475 351 329
+420 602 236 667
[email protected]
Download

Stáhnout výroční zprávu 2013 CZ v PDF