2
Profil společnosti KLEMENT a.s.
Akciová spoleènost KLEMENT vznikla v roce 1990 jako malá
a dnes je jednou z mála firem, které jsou schopny realizovat
rodinná firma a postupnì vyrostla ve spoleènost, která se
složitou technologii výroby a sanace bubnù k pásovým dopravníkùm
v mnoha segmentech trhu zamìøuje pøedevším na generální
pro povrchové doly. Akciová spoleènost KLEMENT a.s. provádí
dodávky
nìkteré výraznì specializované technologické postupy, pro což je
staveb
a
umí
zajišťovat
vysoce
specializované
technologické èinnosti.
vybavena moderní technikou nové generace jako napø. CNC stroji.
Stále významnìjšími se stávají projekty týkající se odstraòování
Spoleènost pùsobí vedle stavebního oboru také ve strojírenství,
kde se vypracovala od pùvodnì provádìného servisu tìžebních
strojù k realizaci složitých technologických celkù pro dùlní
prùmysl. Dùkazem úspìšnosti v této oblasti je technologická
starých ekologických škod, èímž se KLEMENT a.s. významnì
profiluje v oblasti životního prostøedí a revitalizace krajiny. Hlavní
devizou spoleènosti KLEMENT a.s. je však zkušený a kvalifikovaný
personál.
komplexnost provádìných staveb. Schopnost realizovat i ty
nejnároènìjší zámìry dnes dokládá spolupráce s významnými
tuzemskými investory napøíklad pøi obnovì hnìdouhelných
elektráren v ÈR.
KLEMENT
a.s.
je
váženým
partnerem
a
respektovaným
konkurentem v oblasti prùmyslové, bytové i obèanské výstavby,
inženýrských sítí, sanací, rekultivací a zemních prací. O kvalitách
stavební divize svìdèí i významné zakázky v rámci budování
dálnièní sítì a souvisejících dálnièních objektù. KLEMENT a.s.
zároveò nadále zkvalitòuje trvale vysokou úroveò v technologiích
výroby ocelových konstrukcí, obrábìní, povrchových úprav kovù
3
4
Vize
Vizí akciové spoleènosti KLEMENT a.s. je být vyhledávaným
profesionálním partnerem pro realizaci všech zámìrù v oborech
strojírenství a stavebnictví.
Klíè k prosperitì spatøuje KLEMENT a.s. v trvalém rozvoji firmy
a rozšiøování portfolia svých èinností v prolínajících se oborech
stavebnictví a strojírenství. Klade si za cíl být atraktivním partnerem
pro solidní investory, splòovat požadavky na kulturu podnikání
v oblasti kvality, termínù a cen zakázek a být tak vždy v èele mezi
prosperujícími stavebními firmami.
Strategie
Hlavním zámìrem akciové spoleènosti KLEMENT je pøinášet
koneènou
hodnotu
zákazníkovi
prostøednictvím
posilování
hlavních firemních procesù.
Úspìšnost KLEMENT a.s. na trhu je prosazována kvalitou práce,
rychlostí, pružností, jasnì definovanými procesy a principy
fungování a uplatòováním progresivních technologií, které
zároveò respektují životní prostøedí. Solidnost a kultura podnikání
jsou samozøejmostí.
5
Filosofie
Akciová spoleènost KLEMENT klade dùraz na hodnoty, v nichž se
potkávají zájmy investorù, akcionáøù a zamìstnancù spoleènosti.
Profesionalita
Profesionalita
realizaèních
týmù. Projektové týmy jsou
sestavované z kompetentních lidí, kteøí sledují klíèové ukazatele
a efektivitu projektu po celou dobu jeho prùbìhu. Nabízená
øešení respektují potøeby zákazníka a dùslednì sledují optimální
pomìr efekt - cena.
Kvalita
Kvalita øešení projektu. Každému projektu je vìnována
maximální péèe a nasazení a tak je možné promìnit v realitu
i nejodvážnìjší pøedstavy investorù – v požadovaném termínu,
kvalitì a za odpovídající cenu.
Transparentnost
Transparentní vztahy. Ctíme vzájemnou dùvìru a otevøenost,
protože vìøíme, že pouze fair play jednání tvoøí základ pro
realizaci úspìšných projektù a dlouhodobou prosperitu.
Zákazníkům poskytujeme
ƒ garanci kvality
ƒ prodloužené záruky
ƒ dodržování a plnìní termínù
Odvaha
ƒ individuální financování projektù
Odvaha pøijímat výzvy. Nebát se budovat progresivnìjší
ƒ technické a technologické zázemí
ƒ územní flexibilitu
a nároènìjší stavby a konstrukce. Odvaha pøevzít osobní
odpovìdnost za dílo.
Systém
dodávek
prací
realizovaných
spoleèností
odpovídá
souèasným požadavkùm zákazníkù v podobì prodloužených
záruk a díky stabilní finanèní situaci a spolupráci s bankovním
sektorem také v podobì individuálního financování zakázek.
Vzájemná spolupráce mezi obìma obory spoleènosti umožòuje
komplexní øešení zakázek. To v praxi znamená eliminaci rizika
pozdních subdodávek, garanci dodržení termínu realizace a další
upevòování pozice firmy na èeském stavebním a strojírenském
trhu.
Akciová spoleènost KLEMENT vìnuje každému projektu maximální
péèi založenou na plném garantování kvality, lhùt realizace a na
dalších
nadstandardních
metodách,
umožnìných
vysokou
technicko-technologickou a kulturní úrovní firmy a to ji èiní
profesionálním
partnerem
stavebnictví a strojírenství.
6
pro
realizaci
všech
zámìrù
ve
KLEMENT a.s.
ƒ Je spoleènost, která zajišťuje komplexní øešení dodávek
ƒ Disponuje schopností celistvého øešení každého projektu - od
stavebních dìl, technologií a technologických celkù vèetnì
projektové pøípravy a spolupráci s financováním až po vlastní
vysoce specializovaných a nároèných technologických èinností.
realizaci.
ƒ Pùsobí jako generální dodavatel ve všech oborech stavebnictví
a strojírenství na èeském i zahranièním trhu již od roku 1990.
ƒ Nabízí komplexní øešení pro zákazníky, která jsou na vysoké
technicko-technologické úrovni a využívají nadstandardních
a moderních metod. Pøi realizaci každého díla je kladen dùraz
Provedení
díla
ve
stanovených
termínech
a v odpovídající kvalitì je pro KLEMENT a.s. samozøejmostí.
ƒ Realizuje i ty nejnároènìjší stavby a úèastní se ambiciózních
projektù v energetickém prùmyslu jako je napø. „Obnova
uhelných zdrojù skupiny ÈEZ“, kde KLEMENT a.s. pùsobí jako
dodavatel technologických celkù a stavebních prací pøi obnovì
zastaralých hnìdouhelných elektráren v ÈR.
na kvalitu, dodržování termínù a možnost individuálního
financování zakázek vèetnì poskytování prodloužených záruk.
ƒ Je prostorovì flexibilní a disponuje dobrým technickým
zázemím. Struktura zamìstnancù pokrývající celé území Èeské
republiky umožòuje kvalitnì realizovat svá díla v jakékoliv
ƒ Je spoleènost, která se za dobu svého pùsobení promìnila od
specializované stavební firmy ke spoleènosti univerzálního
zamìøení v oboru stavebnictví a strojírenství a dosáhla toho, že
její jméno je spojováno pøedevším se seriózností, kvalitou
a stabilitou.
zemìpisné lokalitì v ÈR.
7
8
Oblasti působnosti
KLEMENT a.s. pùsobí pøevážnì v oblasti prùmyslové, bytové
i obèanské výstavby, inženýrských sítí, sanací, rekultivací
Stavby pro energetiku
a zemních prací. Podílí se také na budování dálnièní sítì a výstavbì
Jedním z hlavních pilíøù výrobních èinností KLEMENT a.s. jsou
fotovoltaických elektráren. V oblasti strojírenství vystupuje
dodávky pro energetiku, které zahrnují pøedevším novou
KLEMENT a.s. jako generální dodavatel komplexních techno-
výstavbu, obnovu a rekonstrukci ucelených èástí stávajících
logických celkù pro dùlní a energetický prùmysl. Zamìøuje se také
uhelných a paroplynových elektráren. Souèástí stavebních
na výrobu ocelových konstrukcí, obrábìní a povrchovou úpravu
dodávek jsou zejména skládky paliva, zauhlovací mosty, zauhlovací
kovù.
vìže, drtící stanice, kanály zauhlování, pøihrnovací a hlubinné
zásobníky, inženýrské sítì apod. Stavební práce jsou provádìny
Technologické celky
za provozu elektrárny pouze s technologickými odstávkami.
Specifickými
Strojírenská
divize
akciové
spoleènosti
KLEMENT
zajišťuje
komplexní dodávky technologických celkù, a to i velice specifických
stavbami
pro
energetiku
jsou
fotovoltaické
elektrárny pro výrobu elektrické energie, na jejichž kompletní
výstavbì se KLEMENT a.s. významnì podílí.
a složitých technologií. Typické jsou dodávky pro energetický
prùmysl a pro povrchové doly, v èemž firma KLEMENT a.s. získala
za dobu svého pùsobení na strojírenském trhu širokou praxi
a know-how. V tìchto segmentech se KLEMENT a.s. podílí na
dílèích i komplexních dodávkách nároèných a ojedinìlých
technologií. Pøíkladem z realizací KLEMENT a.s. v oblasti energetiky
je schopnost kompletní dodávky a výstavby plnì automatizovaných
technologií urèených pro odstraòování vedlejších energetických
produktù vznikajících pøi spalování uhlí vèetnì jejich dalšího
zpracování.
9
Oblasti působnosti
Technologické celky pro snižování emisí do ovzduší
– AC TECHNOLOGIES s.r.o.
Dopravní stavby
Prostøednictvím AC TECHNOLOGIES s.r.o., která je dceøinou
výstavby a modernizaci silnièní a dálnièní sítì. Nedílnou souèástí
spoleèností firmy KLEMENT a.s., jsou zajišťovány dodávky
silnièních staveb jsou i opìrné a protihlukové stìny, monolitické
kompletních technologických zaøízení a celkù pro snižování emisí
kanalizaèní stoky, stavby a opravy propustkù, zemní práce,
tuhých a plynných zneèišťujících látek do ovzduší pøedevším
oplocení a další související silnièní a dálnièní objekty. KLEMENT a.s.
z technologických a energetických procesù, a to vèetnì jejich
se rovnìž podílí na výstavbì železnièních staveb, jedná se napøíklad
návrhù a projekce. AC TECHNOLOGIES s.r.o. dále navrhuje
o konstrukèní vrstvy železnièního spodku, výstavbu podchodù,
a dodává prùmyslové filtraèní a odprašovací technologie pro
propustkù a ostatních doprovodných objektù.
ostatní tìžký a lehký prùmysl v ÈR i zahranièí. Široká nabídka
Široké portfolio èinností KLEMENT a.s. doplòují aktivity v oblasti
zahrnuje øešení pro jakékoliv odvìtví, které vyžaduje ochranu
Inženýrské sítě
ovzduší. Jedná se pøedevším o elektrostatické odluèovaèe,
Nedílnou souèástí akciové spoleènosti KLEMENT je støedisko
technologie na snižování emisí NOX, SOX a rtuti.
inženýrských sítí, které zajišťuje komplexní realizaci inženýrských
Průmyslové stavby
sítí, a to pøedevším výstavbu a rekonstrukce vodovodù,
kanalizaèních stok, teplovodù, výmìníkových stanic, kotelen
KLEMENT a.s. promítá své bohaté zkušenosti v oboru pozemních
a dalších teplárenských zaøízení vèetnì mìøení a regulace tepla,
staveb také do významného segmentu výstavby prùmyslových
výstavbu plynovodù a plynových kotelen. Dodávky a montáže
objektù a areálù, prodejních, servisních a skladových hal. Jedná se
inženýrských sítí jsou realizovány komplexnì, od zahájení výstavby,
zejména o prùmyslové stavby pro automobilový prùmysl
pøes montáže až po koneèné terénní úpravy.
a energetiku. Dodávky tìchto technicky nároèných dìl realizuje
KLEMENT a.s. na základì projektové dokumentace v plném
rozsahu.
10
Bytová a občanská výstavba
KLEMENT a.s. pùsobí jako generální dodavatel staveb obytných
souborù, bytových domù, obèanské vybavenosti a rovnìž v oblasti
rekonstrukcí velkých bytových a obèanských staveb. KLEMENT a.s.
disponuje know-how v oblasti výstavby objektù jak v technologii
monolitické betonáže, montovaných skeletù, tak samozøejmì
i v technologii tradièní. Pracovníci KLEMENT a.s. mají v tomto
ohledu dlouhodobé zkušenosti a umìjí zákazníkùm nabídnout
i technicky a technologicky nároèná øešení. Velký dùraz je kladen
na snížení budoucích provozních nákladù z hlediska energetické
nároènosti v tìchto stavbách.
Čerpací stanice pohonných hmot
KLEMENT a.s. realizuje i tak specifická díla jako je výstavba èerpacích
stanic pohonných hmot vèetnì mycích linek, kde technologické
èásti i jejich jednotlivé komponenty podléhají speciálnímu režimu
schvalování, certifikace a kontroly jak pøi samotné výstavbì
a uvedení do provozu, tak po jejím dokonèení i pøi samotném
provozu stanice PHM. Firma rovnìž provádí rozšíøení kapacit
a modernizaci stávajících èerpacích stanic za plného provozu, což
pøedpokládá dokonalou organizaci a bezpeènost práce.
Obrábění
Výroba ocelových konstrukcí
V oblasti strojírenské výroby se akciová spoleènost KLEMENT
Výrobní potenciál støediska sahá od malých konstrukcí až po
profiluje mimo jiné v oborech obrábìní a zámeènických prací.
støednì tìžké až tìžké konstrukce. Používány jsou materiály od
Kromì sváøení a další zámeènické výroby zajišťuje KLEMENT a.s. na
bìžnì dostupných konstrukèních ocelí, pøes nerez ocele, až po
specializované výrobní lince opravy a repase váleèkù pro dálkovou
speciální slitiny. Dvì výrobní haly vybavené jeøáby jsou využívány
pásovou dopravu. V rámci výrobních procesù zajišťuje KLEMENT
k zámeènické výrobì, svaøování a k úpravì povrchù. Pøidanou
a.s. odborné návrhy pro použití vhodných materiálù, návrhy
hodnotou výroby je celá øada možností protikorozní povrchové
zpùsobu obrábìní a tepelné a povrchové ochrany výrobkù.
ochrany jako je metalizace (støíkání zinkem a hliníkem), otryskání
Nedílnou
montážních
ocelovou drtí v tryskacím boxu, práškovou lakovnou, skladem
a demontážních prací a uvedení technologických celkù do
barev s míchacím zaøízením a vlastním prostorem pro nanášení
provozu.
barev.
souèástí
výroby
je
také
zajištìní
Zemní práce a demolice
Pro tento druh èinnosti je KLEMENT a.s. dobøe vybavena tìžkou
i støední technikou, kterou je možno realizovat pøípravu rozlehlého
území a vìtších stavebních jam, výkopù a rýh pro rozvody
inženýrských sítí.
11
12
Lidské zdroje
KLEMENT a.s. poskytuje svým zamìstnancùm zázemí úspìšné,
stabilní a profesionální spoleènosti, která vnímá, že zamìstnanci
jsou její nejvìtší pøidanou hodnotou.
Vysoce si ceníme nadstandardních mezilidských vztahù uvnitø
spoleènosti. Vìøíme, že prostøedí dùvìry a otevøené komunikace
motivuje a že spokojený pracovník pøenáší svou spokojenost
do kontaktu s našimi zákazníky.
Firemní kultura
KLEMENT a.s. vystupuje jako zamìstnavatel, který ctí nejen
pracovnìprávní jistotu zamìstnancù, ale navíc se jim snaží vytvoøit
dùstojné pracovní, sociální a mzdové podmínky odpovídající
ekonomickému postavení firmy.
Všem svým zamìstnancùm akciová spoleènost KLEMENT nabízí
program zamìstnaneckých výhod, jejichž souèástí je napø. týden
dovolené navíc, pøíspìvek na životní pojištìní a dùchodové
pøipojištìní, poskytování odmìny a darù pøi životních jubileích,
jazykové vzdìlávání, pøíspìvky na obìdy, nápoje na pracovišti,
vitamínové doplòky stravy apod.
Organizační struktura
GENERÁLNÍ ØEDITEL
SPOLEÈNOSTI
LIDSKÉ ZDROJE
MANAGEMENT KVALITY
BOZP
IT
ÚSEK FINANÈNÍHO
ØEDITELE
ODDÌLENÍ
DOPRAVY
A MECHANIZACE
FINANCOVÁNÍ
PLÁNOVÁNÍ
KONTROLING
ODDÌLENÍ MTZ
HLAVNÍ
MZDOVÁ
ÚÈTÁRNA
ÚSEK OBCHODNÍHO
ØEDITELE
OBCHODNÍ
ODDÌLENÍ
STAVEBNÍ
DIVIZE
STROJÍRENSKÁ
DIVIZE
STØEDISKO
INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ
ODDÌLENÍ
TECHNICKÉ
PØÍPRAVY
STØEDISKO
MONOLITICKÝCH
KONSTRUKCÍ
ODDÌLENÍ
REALIZACE
STØEDISKO
VÝROBY
A MONTÁŽE
OCELOVÝCH
KONSTRUKCÍ
STØEDISKO
OBRÁBÌNÍ
ODDÌLENÍ
TECHNICKÉ
PØÍPRAVY
ODDÌLENÍ
REALIZACE
13
Lidské zdroje
Vzdělání změstnanců
Věk zaměstnanců
24 %
17 %
8%
61>
25 %
14 %
vysokoškolské
18 %
41-50
støedoškolské
92 %
62 %
vyuèen
24 %
19 %
Dìlníci
základní
THP pracovníci
51-60
Vìkové rozložení
31-40
18-30
Vzdělávání
Struktura zaměstnanců
Vzdìlávání v KLEMENT a.s. probíhá v souladu s vizí spoleènosti,
Ve spoleènosti byl úspìšnì realizován a ukonèen projekt
kterou je ambice být vyhledávaným profesionálním a spolehlivým
„Organizaèní a procesní inovace KLEMENT a.s.“, realizovaný
partnerem pro realizaci všech zámìrù v oborech strojírenství
v rámci Operaèního programu Podnikání a inovace (OPPI). Cílem
a stavebnictví. Proto, aby vize KLEMENT a.s. mohla být naplnìna,
projektu bylo posílení konkurenceschopnosti, využití pøíležitostí,
je nutné disponovat motivovanými zamìstnanci, kteøí jsou
posílení silných stránek firmy, eliminace hrozeb a slabých stránek
s firemními cíli ztotožnìni a mají chuť nadále rùst.
prostøednictvím zavedení nového systému øízení spoleènosti,
rozvoje, výkonnosti a motivace lidských zdrojù.
Prùmìrný vìk: 44 let. Poèet zamìstnancù: 240
Struktura zaměstnanců podle zařazení
3%
3%
Øeditelé a vedení
31 %
10 %
8%
Administrativní pracovníci
Techniètí pracovníci
Stavbyvedoucí
KLEMENT a.s. si uvìdomuje nutnost investovat do rozvoje
zamìstnancù, do jejich výcviku a vzdìlávání. Cílem není pouze
Mistøi
25 %
Øemeslníci
reagovat na krátkodobé potøeby firmy, ale koncepènì sladit
vzdìlávání s firemní strategií. Ochota vzdìlávat se ve svém odborném
rùstu zajišťuje trvalý rùst firmy, protože úspìch spoleènosti jako
celku závisí na profesionálním výkonu každého jedince.
Akciová
spoleènost
KLEMENT
neustále
hledá
perspektivní
zamìstnance, kteøí jsou schopni pøizpùsobovat se narùstajícím
potøebám firmy.
14
7%
10 %
3%
Obsluha strojù
Øidièi
Dìlníci a nekvalifikovaný personál
Struktura zaměstnanců podle místa bydliště
Teplice
Karlovy Vary
Ústí n/L
Praha
Liberec
Mladá Boleslav
Hradec Králové
Prague
Pardubice
Ostrava
Plzeò
Olomouc
Zlín
Èeské
Budìjovice
Brno
Akciová spoleènost KLEMENT je velmi flexibilní v oblasti své
územní pùsobnosti. Struktura zamìstnancù KLEMENT a.s. pokrývá
celou republiku a spoleènì s širokým technickým zázemím
umožòuje realizovat zakázky po celém území. Cílem spoleènosti je
udržení dùrazu na pøístup k zákazníkovi a to ve stejné kvalitì, bez
ohledu na zemìpisnou lokalitu v rámci celé Èeské republiky.
KLEMENT a.s. umožòuje sladit osobní a profesní život, nabízí
proto zamìstnancùm na pozicích, jejichž charakter práce to
umožòuje, alternativní pracovní režim. Samozøejmostí je práce
s moderními technologiemi a pøíjemná vybavená pracovištì.
15
16
Politika IMS
Dùslednì dbáme na kontrolu kvality pøi pøípravì projektù, samotné realizaci i po skonèení projektu v souladu s integrovaným systémem managementu.
KLEMENT a.s. je držitelem certifikátu Systému managementu
kvality, který je vybudovaný na základì skupiny norem ISO 9000,
Environmentálního systému managementu dle ÈSN EN ISO
14001:2005 a certifikátu Systému managementu BOZP dle ÈSN
OHSAS 18001:2008
Certifikovány jsou všechny klíèové technologie. Zastøešením
certifikaèního procesu je získání Certifikátu pro generální dodávku
staveb vèetnì ocelových konstrukcí
Ve snaze o co nejvyšší efektivitu systému øízení probìhla v roce
2005 integrace zavedených subsystémù v jeden celek. Tímto
zpùsobem vznikl ucelený systém, který integruje spoleèné
požadavky jednotlivých kriteriálních norem pøedevším v oblasti
øízení zdrojù, povinností managementu, monitorování, mìøení,
analýz a neustálého zlepšování celkové výkonnosti organizace.
17
18
Realizované zakázky
Bytová a občanská výstavba
Kongres & Golf hotel Darovanský dvůr
místo plnìní: Darová, Rokycany
objednatel: JUDr. Josef Sinkule
charakter: Novostavba hotelu a golfového høištì
popis:
Jedná se o kompletní novostavbu hotelu a golfového høištì. V rámci stavby byly
provedeny zemní práce, inženýrské sítì a pozemní komunikace.
Rekonstrukce Švýcarské boudy
místo plnìní: Špindlerùv Mlýn
objednatel: P + P spol. s r.o.
charakter: Kompletní rekonstrukce hotelu
popis:
Kompletní rekonstrukce stávajícího hotelu, vytvoøení nové kapacity cca 40
lùžek se sociálním zaøízením, rekonstrukce kuchynì a zázemí, vybudování
nových parkovacích stání.
Oprava a obnova zámeckého pivovaru Chyše
místo plnìní: Chyše
objednatel: Ing. Vlaldimír Lažanský a Ing. Marcela Lažanská
charakter: Kompletní rekonstrukce pivovaru a restaurace
popis:
Budova zámeckého pivovaru je situována u zámku v obci Chyše, má jedno
podzemní a dvì nadzemní podlaží. Zastavìná plocha je 1 100 m2, obestavìný
prostor 2 840 m2. Stávající objekt byl pøed zahájením rekonstrukce zcela
zdevastován. V podzemním podlaží je situována kotelna, pøípravna teplé vody
a sklady, v 1. NP je restaurace s varnou piva, kuchynì, hygienické zaøízení, pivnice
a místnosti pivovarské technologie. Ve 2.NP jsou kanceláøe, parní technologie
pro pøípravu piva a prostor pro budoucí ubytovací kapacity. Souèástí stavby jsou
pøípojky inženýr.sítí, èistírna odpadních vod a zpevnìné plochy.
Bytový dům Nad Krocínkou
místo plnìní: Praha 9
objednatel: BB Invest spol. s r.o.
charakter: Kompletní výstavba bytového domu
popis:
Kompletní výstavba bytového domu, hloubení zapažené jámy záporovým
pažením, založení na desce, monolitická konstrukce, sedlová uskakující
støecha, sadové úpravy, pøíprava území, inženýrské sítì, komunikace.
38 bytových jednotek, 1 komerèní prostor, 45 garážových stání a 39 sklepù
v souladu s projektovou dokumentací, komerèní plocha 100 m2, ZP = 875 m2,
OP = 16 760 m3, stavební pozemek 2 333 m2, témìø obdélníkový pùdorys
18,7 x 67,7, výška 25 m.
19
Realizované zakázky
Bytová a občanská výstavba
Rekonstrukce objektu Škodova paláce
místo plnìní: Jungmannova 35, Charvátova 41, Praha 1
objednatel: COPA Retail, s.r.o. (nyní COPA Retail, k.s.)
charakter: Rekonstrukce památkovì chránìného objektu,
stavby v památkovì chránìné zónì
popis:
Bourací práce, demontáže TZB, hlavní stavební práce, provedení interiérù
a veškerých úprav vyvolaných zmìnou dispozic dle požadavkù MHMP, ochrana
památkových prvkù, restaurátorské práce, rekonstrukce TZB, rekonstrukce
støechy, repase truhláøských výrobkù.
Kompletní výstavba bytového domu „Dalibor II“
místo plnìní: Špindlerùv Mlýn
objednatel: Centrum 2000, a.s.
charakter: Kompletní výstavba bytového domu
popis:
Jedná se o kompletní výstavbu bytového domu o 40 bytových jednotkách.
Práce zahrnují hlavní stavební práce, provedení interiérù a veškerých úprav
vyvolaných zmìnou dispozic, inženýrské sítì, zemní práce, komunikace
a terénní úpravy, sadové úpravy, elektroinstalace, ÚT, ZTI, VZT, VP, VO, výtah,
plynovou pøípojku.
Výstavba bytových domů v centru Uhříněvsi
místo plnìní: Uhøínìves
objednatel: Uhøínìves Property Development a.s.
charakter: Kompletní výstavba bytových domù A, B, C, D, E
popis:
Kompletní výstavba 20 vila domù vèetnì garáží, komunikací, sadových
a terénních úprav, oplocení, vodovodu, kanalizace vèetnì pøípojek, STL
plynovodu a pøípojky, telefonní pøeložky, venkovního osvìtlení areálu,
pøedzahrádky.
Přestavba administrativní budovy na hotel
místo plnìní: Letenská 11, Praha 1
objednatel: Transakta a.s.
charakter: Kompletní rekonstrukce hotelu
popis:
20
Kompletní pøestavba, dostavba a zmìna užívání objektu - administrativní budovy
na hotel. V rámci pøestavby bylo provedeno: prohloubení suterénu vè. podchycení
stávajících nosných konstrukcí tryskovou injektáží, vybourání èásti svislých nosných
konstrukcí, statické podchytávání vodorovných a svislých nosných konstrukcí,
zesílení stávajících stropních trámù, kompletní demontáž a nové skladby podlah,
vyzdìní výtahových šachet, demontáž støechy, ošetøení a zesílení prvkù krovu,
montáž nového støešního pláštì, sanace suterénního zdiva, nové hydroizolace,
nové SDK konstrukce, nové úpravy povrchù, kompletnì nové rozvody TZB, nové
výtahy, montáž technologie gastra v sut. obj., bloky restaurátorských prací atd.
Dále byla provedena pøístavba objektu ve dvorní èásti.
Realizované zakázky
Bytová a občanská výstavba
Novostavba RD Roztoky
místo plnìní: k.ú. Roztoky u Prahy
objednatel: Ing. Jaroslav Veverka
charakter: Novostavba rodinného domu na klíè
popis:
Novostavba rodinného domu na klíè v souladu s podmínkami stavebního
povolení a projektovou dokumentací zpracovanou Ing.Arch.Richardem
Rùžièkou. Novostavba získala prùkaz energetické nároènosti ve tøídì A podle
zákona è.406/2000 Sb., o hospodaøení s energiemi, v platném znìní a jde o stavbu
tzv. „Inteligentní dùm“, který je vybavený komunikaèními systémy, které
jsou navzájem propojené, øízení je ovládané z jednoho místa. Systém ovládá
kamerový systém s archivací, vstupní systém, topení a chlazení v kooperaci se
vzduchotechnickou jednotkou, funkce bazénu a víøivky, odvìtrávání a stínìní
domu, automatické zalévání, kompletní poèítaèovou síť vè. systému domácího
kina.
I S T A R – školicí centrum
místo plnìní: è.p. 57, ul. Hrnèíøská, Ústí nad Labem - centrum
objednatel: I S T A R, spol. s r.o.
charakter: Kompletní rekonstrukce objektu
popis:
Kompletní rekonstrukce objektu v ulici Hrnèíøská 57 v Ústí nad Labem na školící
centrum
Zimní stadion Poděbrady
místo plnìní: Podìbrady
objednatel: Mìsto Podìbrady
charakter: Výstavba nového zimního stadionu
popis:
Výstavba nového zimního stadionu v Podìbradech. Stavba je náhradou za
pùvodní, již zdemolovaný, zimní stadion a byla navržena jako opláštìná hala
s nosnou ŽB konstrukcí (ocelová, trubková pøíhradová konstrukce). Souèástí
stavby je nová ledová plocha, elektroinstalace - osvìtlení, VTZ, sociální
a hygienické zaøízení a pøíjezdové komunikace.
Rekonstrukce Národního domu Karlovy Vary – I. a II. etapa
místo plnìní: ulice Zeyerova, Jugoslávská, T. G. Masaryka, Karlovy Vary
objednatel: ELTODO EG, a.s.
charakter: Kompletní rekonstrukce pùvodního objektu
popis:
Kompletní rekonstrukce pùvodního objektu, která zahrnuje: bourací práce,
zemní práce, zakládání, izolace, svislé a vodorovné nosné konstrukce, ocelové
konstrukce, zámeènické konstrukce, pøíèky, výpnì otvorù, povrchové úpravy,
TZB a ostatní vybavení budovy a restaurátorská obnova malovaného pásu
(fresky) budovy Národního domu v celkovém rozsahu 79,63m². Souèástí díla
je provedení restaurátorského prùzkumu a zámìru, sejmutí pøekryvných
vrstev, oprava omítek pod malbami, restaurování malovaného pásu nebo jeho
konzervace a pøekrytí nátìrem.
21
Realizované zakázky
Dopravní stavby
Rekonstrukce okružní křižovatky Pražačka
místo plnìní: Ústí nad Labem
objednatel: Statutární Mìsto Ústí nad Labem
charakter: Rekonstrukce okružní køižovatky
popis:
Rekonstrukce okružní køižovatky a nezbytných èástí køižovatkových vìtví
stávající komunikace, vèetnì pøeložek a ochran existujících podzemních
i nadzemních sítí, pøíslušné provozní zkoušky a další zkoušky prokazující
pøedepsanou kvalitu použitých materiálù a provedených prací, ochrana kabelù
dopravního podniku, ochrana kabelù NN a MTS, plynovodní pøípojka, úpravy
oplocení, úprava rozvodù veøejného osvìtlení, úprava TTV, komunikace, zemní
práce.
Přeložka silnice I/7 – Křímov I, II
místo plnìní: Chomutov - Køímov
objednatel: STRABAG a.s.
charakter: Dodávka zemních prací
popis:
Kompletní dodávka zemních prací pro pøeložku silnice. Jednalo se zejména
o tyto práce: sejmutí ornice, terénní úpravy, odvoz a uložení zeminy na
skládku, provedení podkladních vrstev pod skladby komunikací se zhutnìním,
provedení násypù apod.
Dálnice D8 0805 Lovosice - Řehlovice
místo plnìní: Tunel Radejèín – Ústecký a Pražský portál
objednatel: Metrostav a.s.
charakter: Dopravní stavby
popis:
Pøíprava území pro výstavbu, mýcení a kácení stromù, zemní práce, práce pøi
budování ražených portálù tunelu Radejèín. Následnì budou provedeny zásypy
hloubených konstrukcí a terénní úpravy vèetnì rekultivace. Stavba se nachází
na trase dálnice D8 u obce Radejèín.
Dálnice D8 0805 Lovosice - Řehlovice, Trasa A - část dálnice
místo plnìní: Lovosice – Øehlovice
objednatel: Stavby silnic a železnic, a.s. (nyní EUROVIA CS, a.s.)
charakter: Dopravní stavby
popis:
22
Stavba je na trase dálnice D8 od Vchynic (Lovosice) k obci Øehlovice, dìlena
na nìkolik etap dle postupného schvalování projektové dokumentace.
Pøedmìtem stavby bylo smýcení mimoletní zelenì, úprava Vchynického potoka,
rekonstrukce a výstavba propustkù, dílèí práce na hlavní trase, oplocení dálnice,
rekultivace silnic a ploch doèasného záboru.
Realizované zakázky
Dopravní stavby
Fórum Ústí nad Labem - úprava kostelního náměstí
místo plnìní: Ústí nad Labem
objednatel: Multi Veste Czech Republic 6, s.r.o.
charakter: Dopravní a inženýrské stavby
popis:
Výstavba komunikací, plochy námìstí a chodníkù dotváøejících námìstí
obchodního centra, které navazují na stávající dopravní síť mìsta Ústí nad
Labem. Komunikace a zpevnìné plochy byly rozdìleny na nìkolik typù
obnovených mìstských prostor s rùznými druhy dlažeb. Souèástí stavby byly
pøeložky a nové rozvody inženýrských sítí, veøejné osvìtlení, mìstský mobiliáø
a dopravní znaèení.
Oprava nástupišť na zastávce Kolín - Zálabí
místo plnìní: Železnièní zastávka Kolín - Zálabí
objednatel: Správa železnièní dopravní cesty, státní organizace
charakter: Železnièní stavby
popis:
Odstranìní pùvodního nástupištì, smìrové a výškové vyrovnání kolejí
mechanizací typu ASP, zøízení nástupišť, vybudování základù a kabelových tras
pro osvìtlení a dalších prací s tím souvisejících.
Dálnice D8 PTO E601 05
místo plnìní: Dálnice D8 0805
objednatel: Metrostav a.s.
charakter: Pozemní stavby, dopravní stavby
popis:
Výstavba provoznì-technického objektu u „Pražského portálu“ tunelu
Prackovice dálnice D8. Objekt je železobetonové konstrukce, a je spolu
s portálem zakomponován do terénu („zelená støecha“). Souèástí objektu jsou
kabelovody a kabelové komory vèetnì elektroinstalace. Pro zajištìní násypù
jsou vybudovány opìrné zdi z gabionù.
Dálnice D8 – nadjezd pro biokoridor
místo plnìní: D8-0805 Lovosice – Øehlovice v km 50,910 – 50,960
objednatel: Metrostav a.s.
charakter: Dopravní stavby, zemní stavby
popis:
Vybudování mostu pøevádìjící nadregionální biokoridor K13 pøes dálnici
D8 v km 50,910 – 50,960 mezi obcemi Vchynice a Bílinka. Stavební práce
zahrnovaly: zemní práce, vybudování základù pilot, základových pasù,
svislých a vodorovných konstrukcí, opìrných zdí, chodníku, silnièních svodidel
a odvodòovacích rigolù.
23
Realizované zakázky
Čerpací stanice pohonných hmot
Čerpací stanice PHM - Obchodní centrum Olympia Srbice
místo plnìní: Teplice - Srbice
objednatel: CONCORD INVEST, a.s.
charakter: Novostavba èerpací stanice PHM
popis:
Kompletní výstavba èerpací stanice PHM u obchodního centra Olympia Srbice.
Èerpací stanice je vybavena ètyømi samoobslužnými stojany a tøemi prùjezdnými
pokladnami. Souèástí stavby je podzemní úložištì pohonných hmot, pøestøešení
èerpacích míst, hygienické zaøízení, pøípojky a rozvody inženýrských sítí,
komunikace a zpevnìné plochy. Technologie stáèení PHM byla rovnìž souèástí
dodávky stavby.
Čerpací stanice PHM JET - Most
místo plnìní: Most - Velebudice
objednatel: CONOCO CR s.r.o.
charakter: Rekonstrukce èerpací stanice PHM
popis:
Pøestavba èerpací stanice pohonných hmot byla realizována dle standardù
CONOCO ÈR s.r.o. (dnes Lukoil). Byla provedena celková rekonstrukce
obslužného objektu vèetnì nové støechy, nového pøestøešení a kompletních
instalací a vnitøního vybavení. Souèástí stavby bylo rozšíøení komunikací
a odstavných ploch a rozvody inženýrských sítí. Pøestavba èerpací stanice
probíhala za provozu s tím, že byl vybudován provizorní obslužný objekt, do
nìhož byla pøevedena elektronika ÈS PHM.
Čerpací stanice PHM Petrovice
místo plnìní: Petrovice
objednatel: Petrovická obchodní a.s.
charakter: Výstavba nové èerpací stanice PHM
popis:
Výstavba nové èerpací stanice pohonných hmot, vè.ocelové konstrukce
zastøešení èerpacích stojanù s valbovou støechou, prodejního kiosku se sedlovou
støechou, skladem a hygienickým zázemím pro veøejnost, technologií zahrnující
úložištì pro tøi nádrže a ètyøi øady stáèecích stojanù. Nedílnou souèástí výše
uvedené zakázky byla také dodávka zpevnìných ploch .
Čerpací stanice PHM - Obchodní centrum Olympia Plzeň
místo plnìní: Plzeò - Èernice
objednatel: Centrum Olympia Plzeò s.r.o.
charakter: Novostavba èerpací stanice PHM
popis:
24
Výstavba nové èerpací stanice PHM u obchodního centra Olympia Plzeò.
Èerpací stanice je vybavena ètyømi samoobslužnými stojany a tøemi
prùjezdnými pokladnami. Souèástí stavby je podzemní úložištì pohonných
hmot, pøestøešení èerpacích míst, umývárna osobních automobilù , pøípojky
a rozvody inženýrských sítí, komunikace a zpevnìné plochy. Technologické
vybavení umývárny automobilù a stáèecí technologie PHM byly rovnìž souèástí
dodávky stavby.
Realizované zakázky
Stavby pro energetiku
Elektrárna Ledvice – OB01 zauhlování – dílo A, B
místo plnìní: Elektrárna Ledvice
objednatel: NOEN, a.s.
charakter: Stavby pro energetiku
popis:
Stavba byla realizována formou dodávky na klíè vèetnì projektové dokumentace.
Realizovány byly objekty: Skládka paliva, Zauhlovací mosty, Zauhlovací vìže,
Drtící stanice, Kanály zauhlování, Hlubinný zásobník, Garáže a dílny buldozerù,
Naftový stojan, Zauhlovací mosty, Zauhlovací vìže, Koridor dopravníku T15.
Materiálovì se jedná o železobetonové a ocelové konstrukce s obvodovým
pláštìm z trapézového plechu. Jedná se nové Zauhlování pro stávající i nový blok.
Zauhlovací vìže jsou založeny na monolitické konstrukci Mezistrojovny od úrovnì
+39 m. Stavební práce byly provádìny za provozu elektrárny.
Elektrárna Ledvice – OB10.1 vnitřní hospodářství VEP
místo plnìní: Elektrárna Ledvice
objednatel: ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
charakter: Stavby pro energetiku
popis:
Dílo zahrnuje dodávku a výstavbu odstraòování vnitøních VEP z novì
vybudovaného výrobního bloku pomocí dopravníkù a jejich zpracování
v míchacím centru na koncentrovanou suspenzi, tj. skladování a dopravu popílku
a strusky, dopravu nepromytého sádrovce, skladování a dopravu zámìsové
vody, vykládku a skladování mletého vápna, pøípravu a dopravu koncentrované
suspenze k dalšímu zpracování, vèetnì stavební èásti souboru zaøízení a to vše
formou dodávky na klíè.
Elektrárna Ledvice – OB10.2 vnější hospodářství VEP
místo plnìní: Elektrárna Ledvice
objednatel: ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
charakter: Stavby pro energetiku
popis:
Dílo zahrnuje dodávku a výstavbu zaøízení vnìjších VEP ke zpracování
koncentrované suspenze a strusky na aditivovaný litý granulát a jeho následné
ukládání pomocí èerpání na úložištì, zejména drcení strusky a její dopravu do
domíchávaèe, dopravu zámìsové vody do domíchávaèe, pøípravu a dopravu
litého granulátu do èerpací stanice vèetnì èerpání na úložištì trubní dopravou
a to vše formou dodávky na klíè.
Elektrárna Ledvice – OB09 FGD Area
místo plnìní: Elektrárna Ledvice
objednatel: ANDRITZ ENERGY & ENVIRONMENT GMBH
charakter: Stavby pro energetiku
popis:
Výstavba zahrnuje následující objekty: vykládku a skladování kusového vápence,
drcení a mletí vápence, pøípravu vápencové suspenze, odsíøení kouøových
plynù, odvodnìní a skladování sádrovce. Z hlediska funkce je plocha odsíøení
rozdìlena na tyto stavební objekty: základy VNR odsíøení, elektrorozvodna
odsíøení, èerpací stanice odsíøení, nádrž procesní vody, absorber, výtah
absorberu, vypouštìcí zásobník.
25
Realizované zakázky
Stavby pro energetiku
Paroplynový zdroj 880 MWe v elektrárně Počerady OB14 – stavební
místo plnìní: Elektrárna Poèerady
objednatel: Metrostav a.s.
charakter: Stavby pro energetiku
popis:
Dodávka a montáž monolitických základù vèetnì základu paroplynové turbíny
s využitím tzv. pomalu-tuhnoucích smìsí betonu.
Dodávka ocelových konstrukcí, spoèívající ve výrobì a montáži ocelových
konstrukcí objektù SO490/04 Strojovna spalinové turbíny, vèetnì jejich
pøístavkù a nástaveb.
Úpravna přídavné vody PZ 880 MWe – OB04 – vodní hospodářství
místo plnìní: Elektrárna Poèerady
objednatel: Metrostav a.s.
charakter: Stavby pro energetiku
popis:
Úpravna pøídavné vody PZ 880 MWe v El. Poèerady – OB04 – vodní hospodáøství.
Kompletní stavební èást technologického objektu „na klíè“. Jedná se
o monolitickou spodní stavbu s použitím vodostavebních betonù a následnì
montáž ocelové konstrukce se zatepleným obvodovým pláštìm.
Komplexní obnova elektrárny Tušimice 2 – stavba 1. etapa
místo plnìní: Elektrárna Tušimice 2
objednatel: SMP CZ, a.s.
charakter: Stavby pro energetiku
popis:
Stavebnì byly upraveny pojezdové kolejové dráhy zauhlovacího stroje, byla
provedena rekonstrukce zauhlovacích mostù T 11, 12, 41 (opláštìní mostù,
úpravy povrchù, sanace betonových konstrukcí), pøesypných vìží 1-8, dozorny
zauhlování, kanály pasù T 7, 10, 30, 31 (nové železobetonové konstrukce
pøípadnì sanace betonových konstrukcí a povrchù). Souèástí stavby byla
výmìna elektroinstalací, rozvodu vody pro skrápìní a hašení, kanalizace.
Stavební práce byly provádìny za provozu elektrárny pouze s technologickými
odstávkami.
V413 - modernizace křižovatek na +80 °C - realizace (P.0297)
místo plnìní: Trasa vedení V413 - vedení V413 TR Øeporyje - TR Prosenice
objednatel: ÈEPS, a.s.
charakter: Stavby pro energetiku
popis:
26
Práce spoèívají zejména v rozšiøování a sanaci základových patek stožárù
a následné zvýšení stožárù vložením èásti pøíhradové konstrukce. Souèástí
stavby jsou osazování nových izolátorù a ostatních elektro souèástí.
Realizované zakázky
Stavby pro energetiku
EPRU II OB09 Odsíření
místo plnìní: prostor FGD Prunéøov
objednatel: ANDRITZ Energy & Environment GmbH
charakter: Kompletní stavební práce
popis:
Provedení stavebních prací , které zahrnovaly demolici stávající podzemní
stavby, zvláštní základové práce, monolitické konstrukce, opláštìní, nátìry
a støešní krytiny, uzemnìní, sanitární a klempíøské práce, elektrické instalace
a venkovní osvìtlení, likvidaci odpadù, speciální nátìry betonových konstrukcí
vè. chemicky odolných dilataèních spojù
DPS 01 20 02 EPRU OB01 – zauhlování
místo plnìní: Elektrárna Prunéøov II
objednatel: NOEN a.s.
charakter: Stavby pro energetiku
popis:
Stavební práce - pøíprava pro montáž nové PS T8B - zaslepení otvorù po
svodkách od pluhu è. 6B, zhotovení nového prostupního otvoru v podlaží,
pøíprava místa pro ukotvení nového pohonu T8B.
Základová konstrukce pro odprašování VH Elektrárny Prunéřov II
místo plnìní: Elektrárna Prunéøov II
objednatel: AC TECHNOLOGIES, s.r.o.
charakter: Demolice a realizace základové konstrukce
popis:
Demolice a realizace základové konstrukce pro technologii odprašování
Vápencového hospodáøství pro OB 91
KO EPRU II - OB 11 – stavební práce
místo plnìní: Elektrárna Prunéøov
objednatel: Metrostav a.s.
charakter: Práce na stavebních objektech vnìjšího zauhlování
popis:
Práce na stavebních objektech vnìjšího zauhlování, kde došlo k sanaci a zesílení
stávajících ocelových konstrukcí a bylo provedeno nové opláštìní vìží a mostù
zauhlování. V tomto obchodním balíèku je zahrnuta také rekonstrukce tøí
skládek paliva. Byla provedena také torektáž výsypek hlubinného zásobníku
a obložení tìchto výsypek èedièovými dlaždicemi.
27
Realizované zakázky
Stavby pro energetiku
Úpravna uhlí Ledvice – obnova kladivového drtiče
místo plnìní: Úpravna Uhlí Ledvice
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Stavby pro energetiku
popis:
Stavební práce pro úpravu drtièe K1b: úprava stávajícího objektu DKU, nové
OK podávacího zaøízení drtièe, nové OK pøístavku DKU vè. základù, kanalizace,
vytápìní, elektro a pøeložky horkovodu.
Fotovoltaická elektrárna Chabařovice – Vyklice II
místo plnìní: Katastrální území Vyklice a Zalužany
objednatel: RAY-ON a.s.
charakter: Výstavba fotovoltaické elektrárny
popis:
FTV-E Vyklice II slouží pro výrobu elektrické energie v lokalitì Vyklice, kde je
využita plocha po bývalé dùlní èinnosti. Jsou zde instalovány fotovoltaické
panely na pevných ocelových konstrukcích. Pro transformaci stejnosmìrného
napìtí slouží typové pochozí transformaèní stanice 35/0,4 kV s transformátory
1600 kVA. Pøipojení na síť 35 kV je provedeno pomocí spínací stanice.
Instalovaný výkon 4,2 MWp. V rámci stavby bylo dále zhotoveno oplocení, EZS
a obslužná komunikace.
FTVE Vyklice III
místo plnìní: Chabaøovice
objednatel: SUNTEON a.s.
charakter: Kompletní dodávka a montáž FVE
popis:
Dodávka na klíè – výstavba fotovoltaickéelektrárny o výkonu mìnièù a modulù
2 800 kWpa, její pøipojení do distribuèní sítì.
FTVE SPZ Triangle
místo plnìní: SPZ Triangle, k.ú. Žíželice u Žatce
objednatel: FVE Triangle a.s.
charakter: Kompletní dodávka a montáž FVE
popis:
28
Kompletní dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny o výkonu mìnièù
a modulù 6 000 kWp.
Realizované zakázky
Inženýrské stavby
Centrální sklad Kaufland Modletice
místo plnìní: Praha
objednatel: IPS a.s. závod Tøinec
charakter: Kompletní dodávka zemních prací
popis:
Kompletní zemní práce pro parkovištì, pøíjezdové komunikace a vlastní objekt
skladu v rozsahu cca 300 000 m3, sanace podloží pod drátkobetonovou desku
pomocí FRANKI pilot, pokládka kanalizací z PVC a železobetonových trub,
pokládka vodovodu z PE a tvárné litiny, kompletní konstrukce parkovištì,
pøíjezdových komunikací a chodníkù v rozsahu 75 000 m2.
Olympia centrum Teplice
místo plnìní: Teplice – Srbice
objednatel: CONCORD INVEST, a.s.
charakter: Dodávka zemních prací, inženýrských sítí, základových k-cí,
opìrných zdí a èerpací stanice PHM
popis:
Kompletní dodávka zemních prací, venkovních a vnitøních inženýrských sítí,
základových k-cí, komunikací, opìrných zdí a èerpací stanice PHM. Inženýrské
sítì zahrnovaly zejména: provedení dešťových stok vè. pøípojek a lapolù,
odkanalizování retenèní nádrže vè.protlakù pod komunikacemi, splaškovou
a tukovou kanalizaci vè.lapolù a napojení na stávající výtlak, rozvody VO,
pøípojky plynu a vody, prodloužení požárního vodovodu vè. hydrantù, rozvody
el., rozvody vnitøní kanalizace atd.
Obchodní centrum Olympia Plzeň
místo plnìní: Plzeò - Èernice
objednatel: Centrum Olympia Plzeò s.r.o.
charakter: Dodávka zemních prací, inženýrských sítí, komunikací,
opìrných zdí a èerpací stanice PHM
popis:
Kompletní dodávka zemních prací, venkovních inženýrských sítí, komunikací,
opìrných zdí a èerpací stanice PHM. V pøípadì inženýrských sítí se jednalo
zejména o tyto dodávky: dešťová a splašková kanalizace vè.napojení na hlavní
øady, lapoly, vodovod vè.požárního vodovodu a zemních hydrantù, plynovod
vè.pøípojek, rozvody VO, slaboproudé a silnoproudé venkovní rozvody apod.
Obchodní dům Kaufland Beroun
místo plnìní: Beroun
objednatel: IMOS Brno, a.s.
charakter: Novostavba obchodního støediska
popis:
Komplexní HTÚ, pozemní komunikace, chodníky, parkovištì, inženýrské sítì,
bourací a zemní práce, úprava køižovatky „pøivadìè“, chránièky kabelù NN, VO,
pøeložka oplocení Ekostylu.
29
Realizované zakázky
Inženýrské stavby
DM centrální sklad Jihlava
místo plnìní: Jihlava
objednatel: dm drogerie markt s.r.o.
charakter: Dodávka ÈOV, inženýrských sítí
popis:
Kompletní dodávka èistírny odpadních vod vè.technologického vybavení
a napojení na splaškovou kanalizaci s vybudováním pøepadu do místní
vodoteèe. Dále byly dodány tyto souèásti inženýrských sítí: vodovod, požární
vodojem, dešťová kanalizace a retenèní nádrž na dešťovou vodu.
ČOV Řehlovice
místo plnìní: Obec Øehlovice, Ústecký kraj
objednatel: Obecní úøad Øehlovice
charakter: Dodávka ÈOV
popis:
Kompletní dodávka biologické èistírny odpadních vod vè.technologického
vybavení a kanalizaèního øadu splaškových vod a odvodu pøeèištìných vod.
SHOPPING CENTRE PLZEŇ II
místo plnìní: Plzeò - Èernice
objednatel: Multi Veste Czech Republic 2, s.r.o.
charakter: Dodávka zemních prací, inženýrských sítí a komunikací
popis:
Kompletní dodávka zemních prací, inženýrských sítí a komunikací pro nové
obchodní centrum v Plzni. V pøípadì inženýrských sítí se jednalo zejména o tyto
dodávky: dešťová a splašková kanalizace vè.pøípojek, vodovod vè.pøípojek,
požární vodovod, plynovod vè.pøípojek, rozvody areálového VO, slaboproudé
venkovní rozvody, venkovní rozvody NN a VN, odvodnìní parkovacích ploch,
dodávka lapolù apod.
Fórum Liberec-0 etapa, Přeložky a přípojky inž. sítí a komunikace
místo plnìní: Centrum mìsta Liberce
objednatel: Bovis Lend Lease, a.s.
charakter: Pøeložky a pøípojky inženýrských sítí v zastavìné oblasti
popis:
30
Jednalo se o novou infrastrukturu budovanou v rámci výstavby Obchodnì
spoleèenského centra – Forum Liberec. Tato stavba pøímo navazuje na stávající
obchodní dùm Tesco a garážový objekt. Pøeložky a pøípojky kanalizace,
vodovodu, plynu a el. NN byly realizovány v návaznosti na stávající a novì
budované stavební objekty a rovnìž v pøilehlých ulicích Blažkova, Jánská,
Náchodská.
Realizované zakázky
Inženýrské stavby
Úpravy přeložky Vesnického potoka
místo plnìní: k.ú. Podhùøí u Vysoké Pece
objednatel: DTS Vrbenský, a.s.
charakter: Kompletní stavební práce
popis:
Stavební práce obsahovaly speciální zakládání pilotami, monolitické konstrukce
mostovky a øešení detailù mostního uzávìru vèetnì následného osazení
svodidel.
Stadion Štruncovy sady - dostavba
místo plnìní: Štruncovy sady Plzeò
objednatel: ELTODO EG, a.s.
charakter: Demolice budov, rekonstrukce osvìtlení
popis:
Byla provedena rekonstrukce stávajícího osvìtlení hrací plochy, osvìtlovací
stožár u hlavní tribuny byl nahrazen dvojicí stožárù (výšky 42 m do støedu
hlavy) umístìných v rozích stávající hlavní tribuny. Dále probìhla demolice
dvou jednopodlažních budov pøiléhajících ke stávající hlavní tribunì stadionu
a jednoho osvìtlovacího stožáru.
Průzkumné vrty pro ověření jámy Karolína a jámy Starý Václav
místo plnìní: k.ú. Vrapice
objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
charakter: Kompletní realizace prùzkumných vrtù vèetnì vyhodnocení
popis:
Realizace 48 prùzkumných vrtù o jednotlivé délce cca 5 m. Prùzkumné vrty byly
provedeny metodou jádrového vrtání. Souèástí prací byla související inženýrská
èinnost, vyhodnocení a následná likvidace prùzkumných vrtù.
Rozšíření stávající Úpravny důlních vod Emerán
místo plnìní: Severoèeské doly a.s. - Doly Bílina
objednatel: SMP CZ, a.s.
charakter: Úpravna dùlních vod
popis:
Stavba obsahovala: monolitické konstrukce vè.nádrží, pilotové základy, ocelové
konstrukce a opláštìní, sanace monolitù, kompletní inženýrské sítì - vodovod,
kanalizace, technologie ÈOV vè. technologického elektra
31
Realizované zakázky
Průmyslové objekty
Výrobní hala Magna Chomutov
místo plnìní: Chomutov – Severní pole
objednatel: Chabaøovické strojírny, a.s.
charakter: Výstavba areálu strojní výroby
popis:
Výstavba areálu lehké strojní výroby v prùmyslové zónì Severní pole
v Chomutovì. Hlavním stavebním objektem je ocelová hala opláštìná
sendvièovými panely a administrativní budova z monolitického železobetonu.
Souèástí stavby jsou veškeré rozvody inženýrských sítí, komunikace a odstavné
plochy, nádrže na požární vodu pro sprinklerové hasicí zaøízení, terénní úpravy
a oplocení areálu.
Výrobní hala HS UMFORMTECHNIK s.r.o.
místo plnìní: Chomutov – Severní pole
objednatel: HS UMFORMTECHNIK s.r.o.
charakter: Výstavba areálu strojní výroby
popis:
Výstavba areálu pro strojní výrobu v prùmyslové zónì Severní pole v Chomutovì.
Výstavba probìhla ve dvou etapách. V první etapì byla vybudována ocelová
hala opláštìná sendvièovými panely a administrativní pøístavek, ve druhé
etapì byla pøistavìna druhá výrobní hala. Souèástí stavby byly veškeré rozvody
inženýrských sítí, komunikace a odstavné plochy, terénní úpravy a oplocení
areálu.
Výstavba výrobní haly PULS Chomutov
místo plnìní: Chomutov
objednatel: PULS Investièní s.r.o.
charakter: Kompletní výstavba výrobní haly
popis:
Jedná se o kompletní výstavbu areálu strojní výroby na klíè v prùmyslové
zónì „Severní pole“ v Chomuotvì o celkové výmìøe 60 015 m2. Sestává se
z dvou výrobních hal a pøístavby skladu a správy o cca 5900 m2 a pøíslušných
pøístupových cest, silnic a parkovacích míst.
Snížení energetické náročnosti budov ŠKODA POWER s.r.o.
místo plnìní: Výrobní závod ŠKODY POWER s.r.o. – budova èíslo 339
objednatel: ŠKODA POWER s.r.o.
charakter: Rekonstrukce prùmyslového objektu
popis:
32
Stavba øeší snížení energetické nároènosti budovy turbínové haly se sousedními
pøístavbami, sociálnì provozními objekty, administrativními èástmi (zateplení
obvodového pláštì, støešního pláštì, výmìnu výplní oken, zateplení dveøí
a vrat, øešení vratových clon, ohøev teplé vody pomocí sluneèních kolektorù,
úpravu elektroinstalace a ostatních stávajících rozvodù energií dotèených
stavebními pracemi).
Realizované zakázky
Průmyslové objekty
Vyvedení výkonu a úprava stávající rozvodny – SYNTHOS Kralupy
místo plnìní: areál SYNTHOS Kralupy a.s.
objednatel: Bohemia Müller s.r.o.
charakter: Výstavba a rekonstrukce v prùmyslovém areálu
popis:
Byla realizována pøeložka stávající asfaltové komunikace pro tìžký provoz
uvnitø areálu, výstavba nové TRAFOSTANICE a rekonstrukce rozvodny 110kV.
Souèástí stavby byla i demontáž a montáž nových technologických mostù
a rekonstrukce patek.
Instalace výrobní linky č. 8 a 9 JOTUN
místo plnìní: Trmice, okres Ústí nad Labem
objednatel: INTECON spol. s r.o.
charakter: Vestavba technologických plošin a kanálù
popis:
Stavební práce obsahovaly zejména vestavbu technologických plošin a kanálù
do stávajícího objektu. Dále pak rekonstrukci støechy vè. zvýšení její konstrukèní
výšky a kompletní stavebnì – technologické elektro.
SYNTHOS Kralupy – PC napojení spalovací turbíny a úprava kotelny
místo plnìní: SYNTHOS Kralupy a.s.
objednatel: ÈKD PRAHA DIZ, a.s.
charakter: Provedení spodní stavby objektu kotelny
popis:
Provedení spodní stavby objektu kotelny - základy pod technologie, betonová
plocha na úrovni +0,00 m, zpevnìné odstavné plochy pøed kotelnou, provedení
požárního vodovodu a kanalizace.
Rozšíření AB o laboratoř, šatnu a kanceláře
místo plnìní: Na Rovném 866, Trmice
objednatel: INTECON spol. s r.o.
charakter: Stavební úpravy prùmyslového objektu
popis:
Pozemní stavební objekty: pøístavba laboratoøe, vestavba šatny žen, kanceláøe,
stavební úpravy potrubní a kabelové lávky; Inženýrské objekty: pøeložka páry
a kondenzátu, pøeložka kabelových svazkù elektro
33
Realizované zakázky
Sanace a rekultivace
Hornojiřetínská Výsypka
místo plnìní: Horní Jiøetín
objednatel: Fond národního majetku Praha
charakter: Kompletní zemní práce pro sanaci výsypky
popis:
Kompletní zemní práce pro sanaci výsypky v rozsahu cca 1 00 000 m3, kanalizace
z PP, montáž odvodòovacích pøíkopù z drátomatrací, výstavba odvodòovacích
žeber, kompletní rekultivace.
Hipodrom Most - příprava území pro parkurovou halu
místo plnìní: Hipodrom Most
objednatel: Èeská republika - Ministerstvo financí
charakter: Sanace a rekultivace
popis:
Sanaèní a rekultivaèní práce v oblasti hnìdouhelných tìžebních lomù.
Stavební práce zahrnovaly rekultivace, pøeložku kanalizace, sanace základové
spáry, terénní úpravy a zemní práce pro základy na parkurovou halu vèetnì
základových pasù a železobetonové desky.
Opevnění svahů - jezero Chabařovice
místo plnìní: Lom Chabaøovice
objednatel: VIAMONT a.s.
charakter: Rekultivace
popis:
Práce na opevnìní svahù v rámci celkové rekultivace zbytkové jámy bývalého
lomového provozu tìžby hnìdého uhlí, pøi kterém došlo k založení
minimálnì180 tis. tun kamene a kameniva v letech 2004 - 2005.
Lom Ležáky - Most
místo plnìní: Dobývací prostor Most I, Ústecký kraj
objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
charakter: Sanace dna jezera, tìsnìní ploch C1 a C2,
ochrana minerálního tìsnìní, konstrukce pøíkryvných vrstev
popis:
34
Sanace dna jezera Ležáky – pøíkryvné plochy C1 a C2 v mocnostech 20 až 40 cm
pro zajištìní nepropustnosti konstrukce dna – podkladních jílových vrstev.
Zajištìní záchytných hrází pro zadržení specifikovaného množství vody pro
postupné zatápìní lomu Ležáky. Vèetnì pøípravných vodohospodáøských
prací. Celkový objem tìžby pøemisťovaného materiálu a prací na hrázích èinil
373 000 m3.
Realizované zakázky
Sanace a rekultivace
Tlaková plynárna Ústí nad Labem
místo plnìní: Ústí nad Labem
objednatel: RUMPOLD s.r.o.
charakter: Sanaèní práce
popis:
Sanaèní práce v prostoru „Fenolka pøedèištìní“ a „Tankovištì“ v areálu
Tlakové plynárny v Ústí nad Labem. Jednalo se o demolici kontaminovaných
objektù dílen vodního hospodáøství, fenolky, stáèecí koleje a zkušebního
stáèení jednotlivých dehtù. Dále o odstranìní kontaminované zeminy, realizaci
sanaèních drénù, zásypy zeminou, úpravy a zatravnìní plochy.
Lom Ležáky Most – sanace záparu Kočičí vrch II. etapa
místo plnìní: Lom Ležáky Most, k.ú.Paøidla
objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
charakter: Terénní úpravy, sanace zbytkù uhelné sloje
popis:
Odstranìní záparu v oblasti výchozu uhelné sloje na východním svahu zbytkové
jámy lomu Ležáky – Most a zajištìní dlouhodobé stability v území východního
svahu lomu na výškové úrovni 192 až 225 m n.m.
Odstranění havarijního stavu zbytkové jámy lomu Chabařovice
místo plnìní: Areál spoleènosti Palivový kombinát Ústí, státní podnik
– lom Chabaøovice
objednatel: Èeská republika – Ministerstvo financí
charakter: Sanaèní práce, zemní práce
popis:
Odstranìní havarijního stavu zbytkové jámy lomu Chabaøovice – sanace skluzù
v lokalitì severní svahy pod ocelárnou a v lokalitì Roudníky.
Lom Ležáky Most – obnova odvodňovacího příkopu P30 a jeho přítoků
místo plnìní: k.ú. Paøidla, Most, Ústecký kraj
objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
charakter: Sanace svahu
popis:
Rekonstrukce pøíkopu P30 následující po obnovì, resp. sanaci svahu dotèeného
sesuvem. Napojení a tím i obnova tøí levobøežních a dvou pravobøežních
pøítokù, vèetnì smìrování vod jejich povodí.
35
Realizované zakázky
Sanace a rekultivace
Severní svahy I. etapa sanace zátrhu
místo plnìní: Vyklice, Tuchomyšl
objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
charakter: Sanaèní práce na území rekultivovaných svahù
popis:
Sanaèní práce na území rekultivovaných severních svahù zbytkové jámy Lomu
Chabaøovice. Sanaèní práce øešily odvodnìní oblasti paty svahu systému
plošného drénu a podpovrchových drénù s odvodòující a ztužující funkcí
a zvýšení pasivních sil v patì svahu pøitìžovací lavice.
Zimní opatření - sanace zátrhu pro východním hlavníkem
místo plnìní: Zbytková jáma Lomu Chabaøovice, k.ú. Tuchomyšl
objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
charakter: Sanaèní práce na území rekultivovaných svahù v místì zátrhu
popis:
Sanaèní práce na území rekultivovaných svahù v oblasti bývalého lomu
Chabaøovice, kde došlo k zátrhu. Jedná se o dobývací prostor.
I.èást sanace: byly provedeny komunikaèní zkoušky a umístìn odvodòovací
drénu. Stávající pøíkop byl vyèištìn, tak aby nedocházelo ke kumulaci stojící
vody v pøíkopì. Byla obnovena tìsnící vrstva dna pøíkopu. Pro zamezení dalšího
sesuvu zeminy do pøíkopu byl pøilehlý sráz svahován ve sklonu 1:1,5.
II.èást sanace: byl zhotoven odvodòovací drén, který byl napojen na systém
stávajících drénù. Byl odtìžen stávající zátrh, záøez byl èásteènì seøíznut
ve sklonu 1:3 a èásteènì zasypán zeminou. Byla zhotovena pøitìžující lavice
Veškeré novì vzniklé plochy byly osety travní smìsí.
Lom Ležáky - Most; Severní svahy - Sanace sesuvu u OM18
místo plnìní: k.ú. Konobrže a k.ú. Kopisty
objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
charakter: Stavební práce zajišťující stabilitu závìrného svahu lomu
popis:
Byly provedeny stavební práce zajišťující stabilitu závìrného svahu lomu Ležáky.
Stavební práce spoèívaly v tìžbì silnì podmáèených poloh, konstrukci plošného
drénu a hrubých terénních úpravách svahových partií. Stavba navazuje na
rekultivaèní a sanaèní práce v dané lokalitì. Konstrukènì se jednalo o sanaci
založenou na pøedchozím odvedení podzemních vod mimo základovou spáru
zemního stabilizaèního tìlesa.
Sanace nesaturované zóny a podzemních vod blok 32
místo plnìní: Litvínov, areál bývalé výrobny fenolù – UNIPETROL RPA s.r.o.
objednatel: AQUATEST a.s.
charakter: Odstranìní staré ekologické zátìže
popis:
36
Pøi realizaci této zakázky byla odstranìna stará ekologická zátìž –
kontaminovaná zemina a betonové konstrukce zasažené pøedevším fenoly
a ropnými látkami zneèišťujícími spodní vody.
Realizované zakázky
Zemní práce, demolice
Hypernova Nymburk
místo plnìní: Nymburk
objednatel: ZIPP PRAHA, s.r.o.
charakter: Zemní práce, infrastruktura
popis:
Hrubé terénní úpravy a zemní práce pro založení objektù Hypernovy, výkopy
pro inženýrské sítì, sanace plánì vápnìním a podkladní vrstvy podlahových
konstrukcí. Souèástí stavby bylo provedení veškerých rozvodù inženýrských sítí,
komunikací, odstavných ploch a koneèných terénních úprav.
Výstavba skladové haly a spojovacího krčku v areálu Black&Decker
místo plnìní: Trmice
objednatel: Black&Decker (Czech) s.r.o.
charakter: Zemní práce, inženýrské sítì
popis:
Byla provedena realizace HTÚ vè. kompletní výmìny zeminy v podloží, pøíprava
skladby podloží pod ŽB desku, kompletní dodávka sadových úprav, dodávka
základových konstrukcí (piloty, zákl.pasy a patky), dodávka komunikací
a zpevnìných ploch a dále dodávka inženýrských sítí (pøípojky vody, dešťové
kanalizace, splaškové kanalizace a plynu).
Obchodní dům Kaufland Benešov
místo plnìní: Benešov
objednatel: IMOS Brno, a.s.
charakter: Zemní práce, inženýrské sítì
popis:
V rámci této zakázky byla provedena kompletní realizace HTÚ, pøíprava
zeminového polštáøe pod ŽB desku, kompletní dodávka a montáž JTÚ+sadových
úprav vè.opìrných zdí, dodávka komunikací a zpevnìných ploch a dále dodávka
inženýrských sítí (pøípojky vody, pøípojky dešťové kanalizace, pøípojky splaškové
kanalizace a retenèní nádrže).
Příprava území pro výstavbu 62 RD Stochov
místo plnìní: Stochov
objednatel: IMOS development a.s. (nyní IMOS facility, a.s.)
charakter: Zemní práce, rozvody inž.sítí, komunikace a chodníky
popis:
Kompletní hrubé terénní úpravy, rozvody inženýrských sítí a pøípojky pro
jednotlivé parcely rodinných domù, komunikace a chodníky.
37
Realizované zakázky
Zemní práce, demolice
Fórum Ústí nad Labem – obchodní a zábavní centrum, TC 805
místo plnìní: Ústí nad Labem
objednatel: Multi Veste Czech Republic 6, s.r.o.
charakter: Demolice
popis:
Kompletní demolice objektu mìstské tržnice, prodejních stánkù, pøístavku
na popelnice, jídelny, zpevnìné plochy venkovní tržnice s opìrnou zdí,
prodejního stánku nad trafostanicí, prodejních stánkù na pozemcích p.è.
2610/13,16,17,18, pøípojek mìstské tržnice (vodovod, kanalizace, parovod, VN,
slaboproud). Souèástí plnìní byla rovnìž koordinace projekèních a stavebních
prací, geodetické práce, závìreèné srovnání terénu pozemkù, recyklace všech
betonových konstrukcí na drcenou frakci vhodnou pro podkladní vrstvy
vozovek v místì a mimo demolici. Nosný konstrukèní systém objektu byl
tìžký železobetonový montovaný skelet. Po ukonèení demolièních prací byly
provedeny sondy pro následný archeologický prùzkum vè.zajištìní koordinace
s archeology.
Fórum Liberec – obchodní a společenské centrum, TC 200
místo plnìní: Liberec
objednatel: Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o.
charakter: Zemní práce
popis:
Pøíprava území, zemní práce, provedení HTÚ a zajištìní stavební jámy za
úèelem výstavby nového obchodnì spoleèenského centra. Dále bylo provedeno
vybudování záporového pažení, hloubení jámy pøevážnì v horninách tø.R2 a R3,
svahování výkopu, úprava plánì, hutnìní vè. stabilizace zeminy, podchytávky
stávajících základù objektù Tesca a Brenta, zajištìní pøedepsaných zkoušek
únosnosti základové spáry, vybudování drenážního systému jámy a ploch vè.
èerpání vody, likvidace stávajících zpevnìných ploch a obrubníkù. Souèástí
díla byla také demolice energocentra stávajícího obchodního domu Tesco
a provedení pøeložky vodovodu DN100 u dopravního terminálu.
Rekonstrukce montážního místa Jana
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: Severoèeské doly a.s.
charakter: Rekonstrukce montážního místa
popis:
V rámci stavby byla provedena rekonstrukce provoznì administrativního
objektu, zajištìní deformace svahu, parkovištì zamìstnancù, prodloužení
a úpravy jeøábové dráhy, štìrkové plochy D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3; úprava
pøíjezdové komunikace è.1, VO parkovištì zamìstnancù, rozvody VN, rozvody
NN, zemnící síť, odvodnìní pøíkopu Sever a Sever 1, kanalizace dešťová
a odvodnìní drenážních ploch, lapaè ropných látek, drenážní systém ploch,
odvodnìní parkovištì, montáž oplocení, založení jeøábové dráhy è.1, založení
a sanace jeøábové dráhy è.2, ÈOV, kanalizace dešťová vè. retenèní nádrže,
montáž betonové plochy „A“ a „B“.
Dálnice D8 0805 Lovosice-Řehlovice
místo plnìní: Lovosice - Øehlovice
objednatel: Metrostav a.s.
charakter: Zemní práce
popis:
38
Jednalo se o pøípravu území pro výstavbu dálnice, mýcení a kácení stromù,
zemní práce, práce pøi budování mostních pilíøù, zásypy, byla provedena
následná reultivace
Realizované zakázky
Zemní práce, demolice
Demolice mostu dálkové pásové dopravy v Bílině
místo plnìní: Obec Bílina
objednatel: Severoèeské doly a.s.
charakter: Demontáže, demolice
popis:
Demolice železobetonového mostu pásové dopravy v Bílinì byla provedena
pomocí tìžké bourací techniky a technologií demontáže jeøábové techniky
v místech køížení mostu se silnicí, vodoteèí a inž.sítìmi. Jednalo se o sdružený
prùmyslový most v jehož krajních èástech byly umístìny dopravníky, støední èást
sloužila jako provozní komunikace. Celková délka mostu je 1093 m (55 polí),
šíøka 15,2, výška 10,0 m. V 1.etapì bylo odstranìno 10 polí.
Demolice objektů v areálu Úpravny uhlí Komořany
místo plnìní: Areál úpravny uhlí Komoøany
objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
charakter: Zemní práce, demolice
popis:
Odstranìní dvou neudržovaných a nepoužívaných prùmyslových objektù
v zastavìném území. Demolice byla provádìna postupnou demontáží – ruèním
rozebíráním. Základy obou budov byly ubourány do hloubky 0,2 m, sklepní
prostory byly zavezeny sutí a do hloubky 0,30m zavezeny ornicí a osety.
Ochranná opatření obce Braňany
místo plnìní: Obec Braòany
objednatel: SD – Rekultivace, a.s.
charakter: Zemní práce, sanace, ochranná opatøení
popis:
Zamìøení umístìní a vytyèení základových patek, výkopy a zemní práce, zvýšení
únosnosti základové spáry kamenivem v tl.700mm, realizace podkladních
betonù, betonáž dvoustupòových základových patek vèetnì kotevních prvkù,
zpìtný zásyp a hutnìní.
Výstavba kompletní nové linky DPD 1600 mm V1, V2, V3
místo plnìní: Doly Bílina
objednatel: Šilhánek a syn, a.s.
charakter: Zemní stavby, stavby pro energetiku
popis:
Výstavba kompletní nové linky DPD 1600 mm V1, V2, V3 jižními svahy dolù
Bílina vè. stavební èásti. Výstavba železobetonových opìrných zdí na hranièním
svahu povrchového dolu Bílina. Stavba je rozdìlena na dvì èásti: opìrná zeï
u pøejezdu a opìrná zeï u pøesypu. Monolitický profil zdí je kotven dvìma
zpùsoby: velkoprùmìrovými pilotami a zemními kotvami.
39
Realizované zakázky
Technologické celky
Přemístění nakládky uhlí - Divize Jiří
místo plnìní: Sokolovská uhelná, a.s.
objednatel: Sokolovská uhelná, a.s.
(nyní Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
charakter: Rekonstrukce, výstavba a montáž
popis:
Rekonstrukce, výstavba a montáž celku nakládky uhlí vèetnì pásové dopravy,
vynášecích mostù, rozdìlovacích vozù, drtírny, pøekl.stanic, vìží a el. èásti.
Rozdělování těživa ze závalových polí
místo plnìní: Sokolovská uhelná, a.s.
objednatel: Sokolovská uhelná, a.s.
(nyní Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
charakter: Repase a dodávka nového zaøízení
popis:
Repase støedních dílù, pohánìcí a vratné stanice DPD 1200mm, SV 1200.
Výroba a dodávka nového rozdìlovacího zaøízení (oddìlující hlušinu od uhlí)
shazovacího vozu. Na PVZ byla kompletnì rekonstruována elektro èást vèetnì
rozvoden a zaøízení diamo.
Zauhlování elektrárny Tisová
místo plnìní: Tisová
objednatel: Sokolovská uhelná, a.s.
(nyní Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
charakter: Vybudování nové technologie zauhlování elektrárny
popis:
Vybudování nové technologie zauhlování elektrárny Tisová. Výroba a výstavba
nového pøekladištì a zásobníku uhlí se dvìma koreèkovými nakladaèi, novou
pásovou dopravou (její èást prochází pod povrchem betonovým tunelem),
výstavba komunikací a železnic. Technologie neumožòuje prùchod kovového
materiálu do zásobníku elektrárny.
Náhrada nabíracích vozů NP 150
místo plnìní: Sokolovská uhelná, a.s.
objednatel: Sokolovská uhelná, a.s.
(nyní Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
charakter: Dodávka a montáž koreèkového nakladaèe KN 760
popis:
40
Dodávka dvou nových koreèkových nakladaèù, které nahrazují zastaralé
nakladaèe NP 150.
Realizované zakázky
Technologické celky
Severní lom
místo plnìní: Prunéøov
objednatel: ÈEZ a.s. - Elektrárna Prunéøov
charakter: Výroba, dodávka a montáž strojní, elektro technologie TC1
popis:
Výroba, dodávka a montáž strojní, elektro technologie TC1 (pasové dopravníky
š. 1200 mm, Pasový vùz zakládací PVZ 1800, shazovací vozy š=1200 s výložníky
11m a 15 m, kabelový vùz).
Převod TC2/2 na jih
místo plnìní: Dùl Jiøí, Vintíøov
objednatel: Sokolovská uhelná, a.s.
(nyní Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
charakter: Pøesun stávající technologie
popis:
Jedná se o pøesun stávající technologie vèetnì zemních prací, komunikací,
inženýrských sítí, pøestavby a repase technologie a elektroinstalace.
Převod TC2/1 na vnitřní výsypku
místo plnìní: Dùl Jiøí, Vintíøov
objednatel: Sokolovská uhelná, a.s.
(nyní Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
charakter: Pøesun stávající technologie
popis:
Jedná se o pøesun stávající technologie vèetnì zemních prací, komunikací,
inženýrských sítí, pøestavby a repase technologie a elektroinstalace.
Pásová doprava skrývky K99 na vnitřní výsypku DB
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: Severoèeské doly a.s.
charakter: Technologické celky pro povrchové doly
popis:
Pøesun stávající technologie vèetnì zemních prací, komunikací, inženýrských
sítí, pøestavby a repase technologie a elektroinstalace, strojní a elektro práce
a dodávky, demontáž, oprava, pøemístìní, opìtovná montáž a zprovoznìní
pasových dopravníkù šíøe 2000 a 2200 mm, shazovacího vozu SV 2250.
41
Realizované zakázky
Technologické celky
Generální oprava velkostroje KU 800.18/K99
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: Severoèeské doly a.s.
charakter: Generální oprava velkostroje KU 800.18/K99
popis:
Jednalo se o zpracování dokumentace, pøípravu montážního místa, demontáže,
dodávky, montáže a opravy stávajících zaøízení a provedení zkoušek. V rámci díla
byly provedeny generální opravy podvozkù, spodní a horní stavby, kolesového,
vyvažovacího, nakládacího a držícícho výložníku rýpadla, pøíslušenství KU800,
elektrozaøízení a el.instalace, strojovny, hydrauliky, podpìrného vozu, otoèné
desky a chodidel.
Komplexní obnova elektrárny Tušimice 2
místo plnìní: Elektrárna Tušimice 2
objednatel: ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
charakter: Komplexní rekonstrukce elektrárny Tušimice 2,
OB 91 - vápencové hospodáøství
popis:
Jednalo se o rekonstrukci dopravních cest, drtièù a mlýnù vèetnì dodávky
nových hydrocyklonových stanic pro pøípravu suspenze pro odsiøovací jednotky,
soubor úprav k zamezení prašnosti a výrobu.
Komplexní obnova elektrárny Tušimice 2
místo plnìní: Elektrárna Tušimice 2
objednatel: ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
charakter: Komplexní rekonstrukce elektrárny Tušimice 2,
OB 92 - sádrovcové hospodáøství
popis:
Jednalo se o rekonstrukci dopravních cest, dodávky nových hydrocyklonových
stanic a dodávku nových odvodòovacích linek energosádrovce.
Lom Libouš - obnova strojní a elektročásti PD 263 - PD 264
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Montáž a zprovoznìní strojní èásti dopravníkù
popis:
42
Montáž motorù a pøevodovek na rámy pohonù, rám a podpìra pohonu
pasu, dodávky a montáž pro instalaci brzdového systému SVENBORG, úprava
pohánìcích bubnù, ocelové konstrukce pohánìcích stanic, napínání pasu snímání, dodávky a montáže stìraèù, prašný pas PD, vratná stanice PD, støední
èást PD, strojní èásti koncových vypínaèù a èidel, výmìna roštù a schodnic za
pozink v rozsahu 50%, nové bezpeènostní tabulky.
Realizované zakázky
Technologické celky
Doplnění dobývací technologie TC 2/1 stavba č. K 55
místo plnìní: Dùl Jiøí
objednatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
charakter: Technologie pro pøepravu a deponování skrývky
popis:
Rekonstrukce pásové dopravy šíøe 1800 a dodávka shazovacího vozu SVK pro
šíøi pasu 1800.
Pasová lávka pro PD-704
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: SD - Rekultivace, a.s.
charakter: Technologie pro pøepravu skrývky
popis:
Výroba a montáž pasové lávky.
Rekonstrukce technologických mostů D1 a D2
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Technologie pro pøepravu uhlí
popis:
Montáže lešení, demontáže pùvodních betonových podlahových panelù,
demontáže boèního opláštìní a støechy mostu. Dále z následných úprav OK,
antikorozní ochrany, zhotovení plechové podlahy, betonového pochùzného
schodištì vèetnì nových madel, montáže nového opláštìní a demontáže
lešení.
Ocelové konstrukce pro akci “Obnova drtiče D45“ na DNT
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Technologie pro drcení uhlí
popis:
Výroba a dodávka na montáž sloupù, nosníku, rámù, skluzù, svodek, jímek,
usmìròovací klapky, jímky, lávky, plošiny a schodištì vèetnì nátìrù.
43
Realizované zakázky
Technologické celky
Rekonstrukce technologických mostů D1 až D4
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Rekonstrukce technologických mostù
popis:
Pøedmìtem zakázky byla montáž lešení, demontáže pùvodních betonových
panelù, demontáže boèního opláštìní a støechy mostu. Dále následné úpravy
OK, antikorozní ochrana, zhotovení nové ocelové podlahy, betonového
pochùzného schodištì vèetnì nových madel, montáže nového opláštìní
a demontáže lešení.
Dodávka filtrační technologie cukrovar
místo plnìní: Cukrovar v Èeském Meziøíèí
objednatel: Cukrovary a lihovary TTD, a.s. (nyní Tereos TTD, a.s.)
charakter: Dodávka filtraèní technologie
popis:
Komplexní dodávka zaøízení na filtraci kouøových plynù a odfiltrování tuhých
zneèisťujících látek na úroveò 10 mg/Nm³ v odtahu kotlù è.1,2 a 3. Dodávka
zahrnuje jak výrobu tak montáž tohoto zaøízení.
Likvidace KU 800
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: Severoèeské doly a.s.
charakter: Likvidace rýpadla
popis:
Pøedmìtem díla byla demontáž a odvoz rypadla KU 800 poškozeného požárem
v rozvodnì. Celkový objem materiálu ke sešrotování cca 3600 tun.
Obnova drtiče
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina, PÚUL
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Obnova drtièe
popis:
44
Byly provedeny práce dle specifikace: drtiè K1b, kladkostroje, úprava mlžení,
úprava prùmyslového vysavaèe, protivýbuchové zaøízení, odsávání drtièe,
ocelové konstrukce, pøeložka horkovodu, kanalizace, vytápìní. Souèástí obnovy
drtírny byly také stavební práce, které zajišťovala stavební divize.
Realizované zakázky
Technologické celky
Přesun poháněcí stanice 701
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: SD – 1.strojírenská, a.s.
charakter: Pøemístìní pohánìcí stanice 701
popis:
Pøemístìní pohánìcí stanice 701 š. 2200 mm vèetnì nábìhového dílu
z pùvodního místa nasazení do prostoru pohánìcí stanice PD 706 (práce
zahrnovaly demontáž PS v pùvodním nasazení, transport dílù do prostoru PD
706, montáž PS vèetnì nábìhového dílu a rozvodù, úèast pøi zkouškách).
Obnova drtiče D15
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Rekonstrukce drtièe a pasových doparvníkù
popis:
Pøedmìtem rekonstrukce byla demontáž, dodávka a montáž dílù pasové
dopravy k drtièi vèetnì nové OK , pochùzných a obslužných lávek.
Dodávka a montáž vysavače ZPD 8000/Z98
místo plnìní: Severoèeské doly a.s.
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Dodávka a montáž vysavaèe ZPD 8000/Z98
popis:
Projektová dokumentace, dodávka, montáž a zprovoznìní vysavaèe do
strojovny kráèení zakladaèe ZPD 8000/Z98.
Dodávka a montáž ok pro odprášení kotelny
místo plnìní: Cukrovar v Èeském Meziøíèí
objednatel: AC TECHNOLOGIES s.r.o.
charakter: Stavby pro energetiku
popis:
Pøedmìtem dodávky byla výroba a montáž ocelových konstrukcí pod sila
odluèovaèù vèetnì pochùzných a obslužných lávek.
45
Realizované zakázky
Technologické celky
Oprava odvodňovacích linek ETU
místo plnìní: Elektrárna Tušimice
objednatel: ÈEZ, a.s.
charakter: Oprava odvodòovacích linek
popis:
Provedení oprav 3 ks odvodòovacích linek výmìnným zpùsobem v areálu
Elektrárny Tušimice. Dílo bylo rozdìleno na samostatné dílèí èásti: 1.DÈ
- Odvodòovací linky - trasa A, 2.DÈ - Odvodòovací linka - Trasa C, 3.DÈ Odvodòovací linka - Trasa B. Jednalo se o akci „na klíè“.
Rekonstrukce DPD ETU
místo plnìní: Elektrárna Tušimice
objednatel: NOEN, a.s.
charakter: Rekonstrukce DPD
popis:
Rekonstrukce dálkové pasové dopravy v Elektrárnì Tušimice. Jedná se zejména
o úpravy na trubkovém dopravníku TD PC 400 KOCH, úpravy na pasových
dopravnících PD 101, PD 102 a PD 103 vè. èásti elektro a telekomunikací, èásti
strojnì-technologické, provedení nátìrù v požadovaném rozsahu, výmìna
krytù, úchytù, støedních dílù a dopravníkových pas
KO EPRU II - OB 01, DPS 01.11.02 - Odsávání
místo plnìní: Elektrárna Prunéøov
objednatel: AC TECHNOLOGIES, s.r.o.
charakter: Výroba ocelových konstrukcí
popis:
Výroba a dodání ocelové konstrukce pro OB 01, DPS 01.11.02 - Odsávání vèetnì nátìrù a dopravy do Elektrárny Prunéøov v rámci KOMPLEXNÍ OBNOVY
ELEKTRÁRNY PRUNÉØOV II
KO EPRUII - OB O2 - Dílčí provozní soubory pro kotelnu
místo plnìní: Elektrárna Prunéøov
objednatel: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
charakter: Stavby pro energetiku
popis:
46
V rámci Vnitøního odstruskování a vnitøního odpopílkování (DPS 02.08) provedla
spoleènost KLEMENT a.s. kompletní rekonstrukci vynášení strusky z výsypky
spalovací komory, jejího chlazení, odvodnìní, zrnitostní úpravy a pøedání
k rozdìlovacím svodkám zdvojené pásové dopravy strusky. Pøi rekonstrukci
v rámci DPS 10.01 byla øešena dvojlinková doprava strusky a popílkù zadních tahù
z kotelny k struskovým silùm, skladování v silech a expedice na vnitøní pásovou
dopravu vedlejších energetických produktù, nebo havarijní cestou na železnièní
vagóny. Do nové èásti elektrárny byly dodány vyhrnovaèe strusky, drtièe strusky
a doprava do dvou sil strusky (nové elektromaky). Bylo øešeno odvodnìní strusky
probíhající na šikmé èásti vynašeèe, který je specifický konstrukèní délkou šikmé
èásti. Rekonstrukce stávajících dopravníkù probíhala za provozu elektrárny.
Realizované zakázky
Technologické celky
KO EPRUII – OB92 – Hospodářství VEP
místo plnìní: Elektrárna Prunéøov
objednatel: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
charakter: Rekonstrukce a zkapacitnìní PD
popis:
KLEMENT a.s., na základì posouzení technického stavu stávající pásové
dopravy, provedla rekonstrukci a zkapacitnìní zaøízení s ohledem na zvýšení
požadovaných výkonových parametrù dopravníkù a prodloužení životnosti
o dalších 25 – 30 let. Pøedmìtem dodávek bylo rovnìž posouzení a vyhodnocení
stavu stávajících ocelových konstrukcí vìží a mostù pasových dopravníkù
a zajištìní nezbytného rozsahu jejich oprav, rekonstrukcí a sanací.
KO EPRU II – OB 92.1. Vnitřní doprava VEP – PD 11
místo plnìní: Elektrárna Prunéøov
objednatel: ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
charakter: Rekonstrukce PD
popis:
Bìhem tohoto projektu došlo k celkové výmìnì stávajícího opotøebeného
korýtkového pásového dopravníku PD11 šíøe 1 600 mm, uloženého na
samostatném mostu šíøe 4 000 mm, za nový trubkový pásový dopravník TPD
11 o prùmìru 500 mm. Výmìna celého mostu nad kolejemi ÈEZ a rychlostního
koridoru Chomutov – Karlovy Vary byla provedena za provozu dráhy.
K demontáži a výmìnì dílù byl použit jeøáb APB Plzeò, který je jediný svého
druhu v Èeské republice.
KO EPUII – OB01 – Vnější a vnitřní zauhlování
místo plnìní: Elektrárna Prunéøov
objednatel: NOEN, a.s.
charakter: Dodávka bubnù a pohonù PD
popis:
KLEMENT a.s. dodávala veškeré nové i repasované bubny a pohony pásových
dopravníkù a ve spolupráci se firmou AC TECHNOLOGIES s.r.o. také odprášení
a zkrápìní tìchto dopravníkù (prùmyslové vysavaèe, odsávací zaøízení,
vysokotlaké mlžící zaøízení). Veškeré práce byly realizovány za provozu
elektrárny.
KO EPRU II – OB 11
místo plnìní: Elektrárna Prunéøov
objednatel: Metrostav a.s.
charakter: Sanace objektù vnìjšího zauhlování
popis:
Práce na stavebních objektech vnìjšího zauhlování, kde došlo k sanaci a zesílení
stávajících ocelových konstrukcí a bylo provedeno nové opláštìní vìží a mostù
zauhlování. V tomto obchodním balíèku je zahrnuta také rekonstrukce tøí
skládek paliva. Byla provedena také torektáž výsypek hlubinného zásobníku
a obložení tìchto výsypek èedièovými dlaždicemi.
47
Realizované zakázky
Středisko ocelových konstrukcí
DAF
místo plnìní: Chabaøovice
objednatel: SIMONT spol. s r.o.
charakter: Servis nákladních vozidel
popis:
Výroba jednotlivých dílù pøíhradové ocelové konstrukce a povrchové úpravy
dílù ocelové konstrukce haly do protipožárních nátìrù za pomoci nátìrové
hmoty Flamizol S s následným pøekrytím odhoøívanou vrstvou.
Eskalátory
místo plnìní: OTIS Stadthagen
objednatel: OTIS a.s.
charakter: Eskalátory
popis:
Výroba a povrchová úprava eskalátorù pro administrativní budovy rakouských
a nìmeckých pošt.
Vyhrabovací zařízení
místo plnìní: GMBH Saxlund Nìmecko
objednatel: M.B.T. CZ s.r.o.
charakter: Technologické zaøízení pro zpracování odpadní gumy
popis:
Výroba a povrchová úprava vyhrabovacího zaøízení pro drcené gumové pelety
pro cementárenský prùmysl. Výroba vyhrabovacích stolic a speciální nátìr
nátìrovými hmotami SIKA, kde bylo použito práškového zinku jako nové
technologie nanášení.
Autobusové nádraží PVA
místo plnìní: Praha Letòany
objednatel: STRAKA a STRAKA, spol. s r.o.
charakter: Vybudování nového autobusového nádraží výstavištì Praha
popis:
48
Výroba jednotlivých dílcù sloupù, lavièek a zastøešení nástupišť a provedení
povrchové úpravy jednotlivých autobusových nástupišť nátìrovou hmotou
SIKA v odstínech metalická støíbrná, metalická železitá a signální èervená.
Realizované zakázky
Středisko ocelových konstrukcí
Silo na cementové hmoty
místo plnìní: Cementárna Radotín
objednatel: M.B.T. CZ s.r.o.
charakter: Ocelová konstrukce zásobníku, vèetnì vyhrabovacího zaøízení
popis:
Míchací zaøízení pro sypké hmoty.
Lávka PD 704
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: SD - Rekultivace, a.s.
charakter: Ocelová konstrukce lávky pro pasovou dopravu
popis:
Pøemostìní komunikace pro pasovou dopravu.
Ocelová konstrukce pod drtič
místo plnìní: Elektrárna Tušimice
objednatel: NOEN, a.s.
charakter: Ocelová konstrukce drtièe.
Pražce 5,6 m
místo plnìní: Litvínov
objednatel: Litvínovská uhelná a.s.
charakter: Repase pražcù 5,6 m
popis:
Oprava pražcù 5,6 m vèetnì povrchové úpravy.
49
Realizované zakázky
Středisko ocelových konstrukcí
Násypka vratné stanice
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: Severoèeské doly a.s.
charakter: Modernizace násypky vratné stanice
popis:
Provedení modernizace násypky vratné stanice.
Ocelové konstrukce pro FVE Žíželice
místo plnìní: FVE Žíželice
objednatel: HELIOS Tech., a.s.
charakter: Výroba stojanù sluneèních kolektorù
popis:
Výroba 1950 ks stojanù sluneèních kolektorù.
Díly na T15 a T16
místo plnìní: Elektrárna Ledvice
objednatel: NOEN, a.s.
charakter: Výroba a dodávka dílù pasových dopravníkù
popis:
Výroba a dodávka dílù pasových dopravníkù PD T15 A/B a PD T16 A/B/C/D
(celkem 6 dopravníkù. Pøedmìtem výroby byla ocelová konstrukce pohánìcích
stanic, vratných stanic a dílù napínání.
Bubny PD 1600
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: NOEN, a.s.
charakter: Výroba a dodávka bubnù pro DPD
popis:
50
Výroba a dodávka bubnù pro DPD 1600 mm.
Realizované zakázky
Středisko ocelových konstrukcí
Modernizace vratné stanice šíře 2200 mm
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: Severoèeské doly a.s.
charakter: Modernizace vratné stanice
popis:
V rámci zakázky byly provedeny následující práce:úprava násypky, výroba skluzu
a jeho montáž do násypky, osazení skluzu otìrovými lištami, dodávka nového
hydraulického agregátu vèetnì rozvodù, dodávka 2ks nových hydraulických
válcù, úprava nosné OK vèetnì výroby podpìrných ližin, provedení
elektroinstalace skluzu a úpravy v elektroinstalaci na pohánìcí stanici.
Výroba a montáž rámu pod diesel agregát na ZPD 6300.1
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Výroba a montáž rámu pod diesel agregát
popis:
Výroba dílù pro uložení DA, montáž rámu na stroj, montáž DA a provedení
opravných nátìrù.
Dodávka, montáž a zprovoznění diesel agregátu na KU 800.18/K99
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Výroba a montáž rámu pod diesel agregát
popis:
Výroba dílù pro uložení DA, montáž rámu na stroj, montáž DA a zpracování
dokumentace.
Rekonstrukce pohonu dopravníků D1 B,C - PÚUL
místo plnìní: Technologický objekt hrubé drtírny ÚU Ledvice
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Rekonstrukce pohonu dopravníkù
popis:
Pøedmìtem díla byla demontáž stávajícího zaøízení, dodávka 2ks nových
pohánìcích bubnù, vèetnì uložení, montáž nových kompletních pohonù pasù
D1b, D1c, montáž nového skluzu D1c/D2c/D5c a nový systém sanace kotvení
pohonu D1c. Dále byla souèástí díla výmìna stávajících pøívodních kabelù
a nové el.instalace ovládání pro elektrohydraulické brzdy vèetnì úpravy ØS
ZAT.
51
Realizované zakázky
Středisko obrábění
Opravy hnacích, napínacích a vratných bubnů
místo plnìní: Mostecká uhelná spoleènost, a.s.
objednatel: Mostecká uhelná spoleènost, a.s.
charakter: Opravy s výrobou nových dílcù
popis:
Opravy provádìny formou zajištìní celkového stavu bubnu tzv.diagnostiky
a navržení rozsahu opravy.
Opravy článků housenicových podvozků
místo plnìní: Severoèeské doly a.s.
objednatel: Severoèeské doly a.s.
charakter: Opravy s výrobou nových dílcù
popis:
Opravy byly provedeny zpùsobem výmìny støedových èlánkù svaøencù.
KLEMENT a.s. zajistil nákup nových odlitkù a celkovou rekonstrukci èlánku
vèetnì výroby nových spojovacích èepù a zarážek. Housenice byly tryskány,
nabarveny základní barvou a spojeny do celkù po 6 ks pro lepší manipulaci.
Výroba rámů pohonů pro zakladač ZPDH 6300.1-CZ
místo plnìní: Montážní místo Jana, Duchcov
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Výroba rámù pohonù
popis:
Výroba 2 rámù hnací stanice výložníkového pasu a 2 rámù hnací stanice
spojovacího pasu pro nový zakladaè ZPDH 6300.1 CZ.
Výroba hřídele poháněcího bubnu a vratného bubnu
místo plnìní: Montážní místo Jana, Duchcov
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Výroba nových dílù
popis:
52
Zajištìní výroby dle dodané dokumentace, pøípadnì dokumentace uložené
v archivu spoleènosti KLEMENT a.s..
Realizované zakázky
Středisko obrábění
Výroba spojky omega E 120 M – 3 ks
místo plnìní: SD-1.strojírenská, a.s.
objednatel: SD-1.strojírenská, a.s.
charakter: Výroba nových dílù
popis:
Zajištìní výroby dle zadávací výrobní dokumentace.Pøi výrobì s brzdovými
kotouèi, je možné, díky váleèkování brzdových kotouèù, dosáhnout až drsnosti
Ra 0,4. Všechny spojky jsou dynamicky vyvažovány. KLEMENT a.s. je vlastníkem
urèité èásti modelù pro tento druh výrobkù.
Výroba dílů pro transportní vůz TV -300
místo plnìní: Montážní místo Jana, Duchcov
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Výroba nových dílù
popis:
Výroba nosníkù kabiny spoleènì s nosníky mazacího systému pro transportní
vùz TV 300. Souèástí výroby bylo zajištìní výroby schodù a lávek pro toto
zaøízení.
Rekontrukce vratné stanice PD 520 šíře 1800 mm
místo plnìní: SD-1.strojírenská, a.s.
objednatel: SD-1.strojírenská, a.s.
charakter: Rekonstrukce PD 520
popis:
Na staré vratné stanici byla provedena oprava a následná úprava ocelové
konstrukce, kde došlo k doplnìní dvou kluzných lišt s hydraulickými úchyty válcù
pro zajištìní pohybu celé horní èásti násypky. Bylo zajištìno ovládání násypky
z místního ovladaèe pomocí dvou hydraulických pøímoèarých hydromotorù ZH
1 o pracovním tlaku 160Mpa.
Výroba nosných kladek 30 ks - stroje ZD 2100
místo plnìní: KSK a.s., Komoøany, Most
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Výroba nových dílù
popis:
Na základì požadavku a dodané výkresové dokumentace byla realizována
výroba nosných kladek, kde souèástí dodávky bylo zadání výroby modelového
zaøízení a následné opracování odlitkù dle požadavku. Tato výroba byla
zajišťována vèetnì montáže s ložisky a ostatními komponenty do sestavného
celku.
53
Realizované zakázky
Středisko obrábění
Prodloužení pasového dopravníku PD Y3
místo plnìní: Montážní místo Jana, Duchcov
objednatel: NOEN, a.s.
charakter: Výroba nových dílù
popis:
Výroba strojních dílù pro pasový dopravník PD Y 3 dle dodané výkresové
dokumentace. Souèástí dodávky byla výroba jednotlivých komponent, vèetnì
svaøovaných konstrukcí. Tyto konstrukce byly otryskány, provedeny základní
a vrchní nátìry dle pøesné specifikace. Dodávka zahrnovala také výrobu
pøevádìcích bubnù a válcù.
Výroba hřídelí bubnů 24 ks
místo plnìní: KSK a.s., Komoøany, Most
objednatel: DAM, s.r.o
charakter: Výroba nových dílù
popis:
Opracování høídelí bubnù dle zadávací výkresové dokumentace. Tyto høídele
byly urèeny pro bubny na export do Ruska.
Obnova drtiče D15 – dodávky IP 2 a 6
místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice
objednatel: PRODECO, a.s.
charakter: Repase a výroba nových dílù
popis:
Repase a výroba nových dílù drtièe D15.
Výroba bubnů a válců pro DPD 1800 mm
místo plnìní: Montážní místo Jana, Duchcov
objednatel: NOEN, a.s.
charakter: Výroba nových bubnù a válcù
popis:
54
Výroba nových bubnù a válcù.
KLEMENT a.s.
Hliòany 18
403 13 Øehlovice
telefon:
fax:
GSM brána:
email:
+420 475 351 311
+420 475 351 329
+420 602 236 667
[email protected]
www.klementas.cz
KLEMENT a.s.
Støedisko výroby ocelových konstrukcí
Hrbovická 2
403 39 Chlumec (Ústí nad Labem)
telefon/fax: +420 475 221 199
telefon/fax: +420 475 221 200
email: [email protected]
Download

Stáhnout referenční listinu 2014 CZ v PDF