Pozvánka
na mezinárodní odbornou konferenci
REMIT
3. - 4. 12. 2014
Clarion Congress Hotel Ostrava
REMIT je Naøízení Evropského parlamentu a Rady EU è.1227/2011 ze dne
25. øíjna 2011 o integritì a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.
Hlavním cílem konference je seznámit odbornou veøejnost s povinnostmi
vyplývajícími z Naøízení REMIT, s výkladem jednotlivých ustanovení
a pøedpokládanými dopady Naøízení na velkoobchodní trh s energií.
Témata jednání
- Implementace REMIT z pohledu ACER
- Adaptace na Naøízení REMIT v ÈR a jiných zemích
- Zamezení zneužívání velkoobchodního trhu s energií
- Ekonomický dopad REMITu
- Další související témata
Program konference
Konference bude dvoudenní. Na konferenci vystoupí odborníci z politické
a vìdecké sféry, zástupci Evropské komise a zástupci jednotlivých regulaèních
úøadù.
støeda
3. 12. 2014
9:00 - 11:00
11:30 - 12:30
13:50 - 17:00
19:00 - 24:00
slavnostní zahájení
I. odborná èást
II. odborná èást, diskuze
spoleèenský veèer
ètvrtek
4. 12. 2014
10:00 - 12:30
III. odborná èást, diskuze
závìr
Podrobný program je dispozici na www.remitconference.eu/program.html
Úèast pøislíbili
Alberto Pototschnig (øeditel ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators)
Ing. Alena Vitásková (pøedsedkynì Energetického regulaèního úøadu)
Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c. (poslanec Evropského parlamentu)
Ing. Pavel Šolc (námìstek ministra prùmyslu a obchodu)
Ing. Jozef Holjenèík, Ph.D. (pøedseda ÚRSO, Slovensko)
Dr. Attila Nyikos (Vice President of International Affairs, HEA, Maïarsko)
Biagio De Filpo (Co-Chair of CEER’s Wholesale Energy Market Task Force)
Zástupce ÈEPS (Èeská energetická pøenosová soustava)
Zástupce ÈNB (Èeská národní banka)
Zástupce E-Control (Rakouský regulátor)
Zástupce EEX (European Energy Exchange)
O úèasti se jedná
Zástupce URE (Energy Regulatory Office, Polsko) a další
Jednací jazyky
Jednacími jazyky jsou angliètina a èeština s pøípadnou možností tlumoèení
do jiných jazykù.
Úèastnický poplatek
Úèastnický poplatek èiní 4200,- Kè (150 EUR). Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%).
V cenì je zahrnuto: vložné, materiály pro úèastníky, obìd, obèerstvení
a vstupné na spoleèenský veèer. Úèastnický poplatek nezahrnuje ubytování!
Ubytování si zajišují a hradí úèastníci sami.
Clarion Congress Hotel Ostrava
Clarion Congress Hotel Ostrava je novì zrekonstruovaný hotel, který nabízí
nejvìtší hotelové kongresové centrum v Ostravì a na celé severní Moravì.
Hotel nabízí svým hostùm komfort ètyøhvìzdièkového standardu v modernì
zaøízených pokojích. Kongresová kapacita hotelu je 1 620 delegátù.
V hotelu se nachází celkem 10 reprezentativních sálù a salónkù, nejvìtší sál
pojme až 900 delegátù. Díky vybavení hi-tech konferenèní technikou je hotel
ideální volbou pro kongresy a konference v Ostravì.
Hotel se nachází v klidné èásti mìsta s výborným dopravním spojením
do centra mìsta (4 km). Z nedaleké zastávky MHD se návštìvník snadno
dostane na železnièní a autobusová nádraží nebo mezinárodní letištì
Ostrava - Mošnov (20 km).
Kontakt
Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava – Zábøeh, Èeská republika
Tel.: +420 596 702 111, Fax: +420 596 702 860
www.clarioncongresshotelostrava.com
Záštitu nad konferencí pøevzali:
Ministerstvo prùmyslu a obchodu
Ing. Alena Vitásková, pøedsedkynì Energetického regulaèního úøadu
Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje
Ing. Pavel Gebauer, ústøední øeditel Státní energetické inspekce
Organizátor konference
Regionální centrum EIA s.r.o.
Chelèického 4
702 00 Ostrava, Èeská republika
Kontakty - Manažer konference
Ing. Vladimír Rimmel
tel.: 00 420 603 112 170
email: [email protected]
www.remitconference.eu
Download

Remit CZ-07112014.cdr