IX. KONFERENCE
POLICEJNÍCH HISTORIKÙ
PROGRAM
16. øíjna 2014
10.30 - 11.30 Slavnostní zahájení a pøedání praporu Muzeu
15.05 - 15.30 Vrah Heller a jeho poslední cesta západními
Policie ÈR
Èechami - por. Bc. Miloš SKOØEPA
12.30 - 13.00 Policejní heraldika a prapory Policie ÈR
15.30 - 15.55 Policejní zajištìní I. sjezdu ès. katolíkù
Zdenìk VELEBNÝ - Velebný & Fam.
v Praze v roce 1935 - mjr. Mgr. Jiøí LAÒKA
13.00 - 13.20 Sudetonìmecký dobrovolnický sbor (Freikorps) 15.55 - 16.15 Orientaèní plán Prahy jako služební pomùcka
nprap. Josef BÁRTÙ
v roce 1938 - Emil HRUŠKA
16.15 - 16.55 Vývoj a unifikace vyšetøovacích automobilù
13.20 - 13.40 Václav Freisleben a osudový rok 1938
SNB a Policie - Jiøí ÈADEK, Èenìk SUDEK
na Nejdecku - Ing. Josef MACKE
16.55 - 17.20 Vznik služební kynologie u železnièní policie
13.40 - 14.05 Osvobození Polné 1945 a úloha èetnického
plk. v.v. Ing. Jiøí RULC
strážmistra Jana Jelínka - kpt. Ing. Jiøí SRB.
17.20 - 17.40 Policejní znaky 2012 - 2014
14.15 - 14.40 Vražda šstrážm. Rudolfa Èerveného v
pplk. Mgr. Milan BÍLEK
Liberci roku 1946 -por. Mgr. Jiøí VOCHOMÙRKA
14.40 - 15.05 Vyšetøování pumového útoku na Hluèínsku
18.00 Komorní køest knihy Jiøího Rulce roku 1926 - Mgr. Ivana KOLÁØOVÁ
Dìjiny ès. služební kynologie
17. øíjna 2014
09.00 - 09.25 Padìlatelství na Jièínsku aneb Rodinná
firma Šulcových - por. Bc. Josef KRACÍK
09.25 - 09.55 Otec a syn Polákovi - málo známý pøípad v
dìjinách kriminalistiky - Mgr. Libor SVOBODA,Ph.D.
10.00 - 10.30 Vražda dozorce ve vìznici krajského soudu v
Jihlavì - Mgr. Roman JOHN
10.30 - 11.05 Die Organisation der Polizei in Graz 1867-1918
A.o. Univ.-Prof. Dr. Helmut GEBHARDT
11.15 - 11.40 Tajná válka na Dìèínsku aneb Èetnictvo v
osidlech špionáže - Petr KLINOVSKÝ
11.40 - 12.00 Prvý slovenský policajný generál
Mgr. Jerguš SIVOŠ
13.00 - 13.25 Služební pøedpisy upravující èinnost èetnictva
v oblasti trestního øízení
plk. JUDr. Michal DLOUHÝ; Ph.D
13.25 - 13.50 Nástin policejní historie Vítkovic do roku 1945
Mgr. Onøej KOLÁØ
13.50 - 14.10 Policisté padlí v pražském povstání
Mgr. Tomáš JAKL
14.10 - 14.30 Josef Kouba - jediný policista s uznaným
sestøelem - pplk. v.v. Mgr. Radek GALAŠ
14.45 - 15.05 Nelehká cesta za snem - prezentace knihy
Pøemysl VEVERKA
15.05 - 15.25 Mjr. SNB Stanislav Sedlák v èele ZV SNB v
Brnì aneb Komunisti na ceste k monopolu moci
kpt. Mgr. Roman ZÁÒ
15.25 - 15.55 Ve službách spravedlnosti - mistr popravèí
MLS v Plzni Bohumil Karas
nprap. Bc. Tomáš HERAJT
15.55 - 16.15 Organizaèní pøemìna profesionální požární
ochrany v bezpeènostní sbor 1986 - 2001
plk. Mgr. et. Mgr. Miroslav ŠTEINBACH
16.15 - 16.45 Penìžní poukázky ministerstva vnitra
JUDr. Josef NEJEDLÝ
16.45 - 17.15 Jednání pøedstavitelù PS se sovìtskými a
maïarskými partnery v roce 1972
Mgr. Pavel VANÌK
18. øíjna 2014
09.00 - 09.20 Policejní služby pod Zelenou Horou za
Protektorátu - stržm. Mgr. Patrik KELLER
09.20 - 09.45 Bedøich Schnell - c.k. vrchní policejní komisaø
který mìl svoji ulici - mjr. v.v. Miloš VANÌÈEK
09.45 - 10.15 Neznámé osudy èetníkù z Krajkové
PhDr. Vladimír BRUŽEÒÁK
10.15 - 10.45 Policejní místopis - Kadaò
prap. Richard SADÍLEK
11.00 - 11.20 Odbojová skupina Pátá kolona
pplk. Mgr. Petr STEIN
11.20 - 11.40 František Kopaè - velitel mìstské policejní
stráže v Sušici
plk. doc. JUDr. Martin KLOUBEK, Ph.D.
11.40 - 12.00 Vývoj pouzder pro krátké zbranì, používaných
u bezpeènostních složek u nás 1918 - 1989
nprap. František ŠMÁKAL
12.30 - 13.00 Matìj Pøíbek - pøípad Vasil Louda
prap. Bc. Jiøí PØEVRÁTIL
13.00 - 13.40 Vrah Anton Weiss - Mgr. Miloš BERNART
E
NC
POLICEJN
Í
C
MUZEUM POLICIE ÈR
TORIKÙ
HIS
IX. KONFER
H
E
PROGRAM JE PØÍSTUPNÝ VEØEJNOSTI
P RA
HA 2 0
14
Download

IX. KONFERENCE