Tento projekt je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR.
Doporuèíme Vám
vhodnou profesi pro rozšíøení kvalifikace
pomocí poèítaèové pracovní diagnostiky
COMDI
nejvhodnìjší aktivity k uplatnìní na trhu
práce na základì sestaveného profesního
profilu
zpùsob øešení Vašich problémù na
základì individuálního poradenství
Tento projekt je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR.
Realizátor projektu:
Úøad práce Èeské republiky
Krajská poboèka v Jihlavì,
Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava 1
Tento projekt je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR.
Jde to i s dìtmi
plus v Jihomoravském kraji
Dodavatel aktivit:
Republikové centrum vzdìlávání, s.r.o.,
Poèítaèová služba s.r.o.,
spoleènì vystupující ve sdružení nazvaném
"Jde to i s dìtmi”,
zastoupené
Republikovým centrem vzdìlávání, s.r.o.
Pøipravíme Vás
Informaèní schùzka
jak se orientovat na trhu práce
na návrat do zamìstnání
Peèujete o dìti do 15-ti let
vìku a hledáte práci?
Zaškolíme Vás
ve zvolené profesní kvalifikaci
Kontaktní osoba
Zapojte se
do tohoto projektu, kde
v kurzech zamìøených na
administrativu a služby
doporuèíme
pøipravíme
zaškolíme
zamìstnáme
v poèítaèových kurzech
v kurzech zamìøených na
sociální služby
Zamìstnáme Vás
pomocí mzdových pøíspìvkù pro
zamìstnavatele a asistence týmu projektu
Další informace získáte
na všech poboèkách
úøadù práce v kraji Vysoèina
nebo
na internetových stránkách projektu
www.jisd.rcv.cz
www.jisd.rcv.cz
CZ.1.04/2.1.00/70.00044
Tento projekt je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR.
Chcete získat práci
Tento projekt je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR.
V projektu
“Jde to i s dìtmi”
øešíme komplexnì Vaši situaci:
Motivaèní kurz
Chcete vìdìt, zda
jste schopni dìlat
i jinou práci
Poèítaèová pracovní diagnostika COMDI
Modul právního minima a
finanèní gramotnosti
Motivaèní modul
Sestavení Individuálního plánu rozvoje
Rekvalifikaèní kurzy
Chcete být opìt
úspìšní
Projekt
Obsluha osobního poèítaèe, Obsluha osobního
poèítaèe Start, Obsluha osobního poèítaèe
(dle osnov ECDL), Úèetnictví s využitím
výpoèetní techniky, Základy podnikání, Pracovník v
sociálních službách, Manikùra a pedikùra vèetnì
nehtové modeláže, Pøíprava teplých pokrmù,
Pøíprava pokrmù studené kuchynì, Sanitáø,
Chùva pro dìti do zahájení povinné školní docházky.
Jde to i s dìtmi
Pøímá podpora pro úèastníky
Vám nabízí øešení
Pøíspìvek na dopravu, Pøíspìvek na obèerstvení,
Pøíspìvek na potvrzení zdravotní zpùsobilosti,
Pøíspìvek na hlídání dìtí a závislé osoby
O projektu
Tento projekt je financován z prostøedkù
Evropského sociálního fondu prostøednictvím
OP LZZ a státního rozpoètu Èeské republiky.
Pøíspìvky pro zamìstnavatele
Pøíspìvek na novì vytvoøené pracovní místo
až do výše 16000 Kè/os./mìsíc
Hlavním cílem je zvýšení
zamìstnanosti a
zamìstnatelnosti cílové
skupiny osob.
Tento projekt je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR.
Podmínky spolupráce
zúèastnit se informaèní schùzky
souhlasit se zaøazením do projektu
sepsat dohodu o vzájemné
spolupráci
dodržovat podmínky spolupráce
po celou dobu úèasti v projektu
Co Vás v projektu èeká
volba vhodné profese
poznání svých schopností a
dovedností
individuální poradenství
úèast na praktickém zaškolování
získání osvìdèení ve zvolené profesi
s celostátní platností
zajištìní pracovního místa
u kvalitního zamìstnavatele
Co od Vás oèekáváme
pøihlásit se do projektu
Projekt je realizován v období
záøí 2013 - èerven 2015.
www.jisd.rcv.cz
CZ.1.04/2.1.00/70.00044
mít odpovìdný pøístup
ke vzájemné spolupráci
spolupracovat s odborníky
realizaèního týmu
Download

Leták pro klienty