Zapojení do vozidla - verze CGT2020+
Zaøízení je vhodné montovat na skryté místo do suchého bezprašného prostoru. Nejèastìjší instalace se provádìjí pod palubní
desku, není to ale podmínkou, dùležité je dbát na správnou orientaci štítkem smìrem nahoru k obloze. Pøi výbìru místa
se vyvarujte místùm, která jsou extrémnì stínìna proti signálùm GPS a GSM (napøíklad kovové uzavøené dutiny nebo kovové
plochy pøímo nad zaøízením) a místùm tepelnì expomovaným. (viz provozní podmínky v návodu). Zapojení je velmi
jednoduché. Jedná se pøedevším o napájení jednotky k palubnímu napìtí (12V zapojených pøes pojistku 5A co nejblíže
k autobaterii) a u modelu plus navíc o kabel ze spínací skøíòky zapojený tak, aby byl pøi zapnutém zapalování stále spojen na
+12V a odpojen pøi vypnutém zapalování (viz schéma níže). Pozor na vozidla se systémem START-STOP, zde se musí spínání
zapojit tak aby pøi automatickém vypnutí motoru bylo zapalování stále spojené. V tomto pøípadì již výraznì doporuèujeme
montáž odborným servisem.
(Kostra)
CGT 2020
u modelu CGT 2020+
Homologaèní osvìdèení E8
Klientský pøístup na dohled vozu a nastavení
Základní stránka po pøihlášení
Po pøihlášení do systému vidí zákazník aktuální
pozici a stav vozu. V pravém rohu se zobrazuje
informace o vyvolaném poplachu. V pøípadì, že
má pod úètem více vozidel, mùže mezi nimi
pøepínat. Mapa je automaticky aktualizována
a proto je možné sledovat pohyb vozu. Dále také
vidí informaci o zbývající dobì roèního provozu.
Z této stránky je možné pøejít na ostatní èásti jako
historie, nastavení, kniha jízd a podrobnosti o
úètu.
Sledovat polohu vozidla a provádìt základní
nastavení lze i pomocí bezplatné mobilní aplikace
pro systém Android. Pøihlašovací údaje jsou
stejné, jako do internetu.
Nastavení všech parametrù a služeb
V èásti nastavení je možné on-line mìnit všechny
parametry dohledu. Mìnit lze jak délku ukládané
historie, tak interval sledování. Dále lze použít
nìkolik typù alarmù pro opuštìní pozice s
nastavitelným radiusem, nebo poplach pøi tažení
vozu. Tyto informace lze zasílat i na mobilní
telefon. Mezi další služby patøí napøíklad aktivní
sledování v EU, které lze aktivovat na libovolný
poèet dní. Pro firmy je vhodná aktivace knihy jízd.
Kniha jízd
Kniha jízd je kompletní výpis cest, vèetnì adres,
vzdálenosti a èasu jednotlivých tras. Trasy jsou
generovány automaticky (lze použít pouze u
zaøízení CGT2020+). V detailu trasy lze pøepínat
mezi soukromou a služební, trasy spojovat a
celkový výpis poté exportovat do formátu excel.
Zde je možné editovat všechny parametry,
pøípadnì trasy okomentovat v poznámce.
Kompletní demoverzi systému si mùžete prohlédnout na stránkách www.guardys.cz
Download

Zapojení do vozidla - verze CGT2020+