ReDat
...výrobek RETIA, a.s.
Øešení záznamu pro kontaktní
centrum Aastra Solidus eCare
Záznam, analýza
a øízení kvality
hovorových interakcí
Kontaktní centrum Aastra Solidus eCare
Nemalá èást kontaktních center používá technologii firmy
Aastra. Ta je tvoøena IP nebo hybridní telefonní ústøednou
(MD110, MX-ONE) a Solidus eCare Multimedia Contact
Center. Toto øešení umožòuje agentùm efektivní obsluhu
jakéhokoli typu interakce se zákazníky.
Pro práci call center je samozøejmì nezbytné zaznamenávat
uskuteènìné relevantní hovory do archívu za úèelem dalšího
vyhodnocování a jako podklady napøíklad uzavøené
obchodní smlouvy. V tomto pøípadì tvoøí systém ReDat®
spolehlivý integrovaný záznamový systém na úrovni CTI
øízení záznamu hovorù.
O spoleènosti Aastra
Aastra Solidus eCare Multimedia Contact Center je virtuální
kontaktní centrum, které funguje na bázi IP a mobility. Podnik
mùže souèasnì zøizovat více kontaktních center na rùzných
místech. Vùèi zákazníkovi však vystupují jako jedna organizaèní
složka. Toto øešení je vhodné pro podniky rùzných velikostí,
osobnì se však hodí zejména organizacím, které se orientují
na poskytování služeb veøejnosti. Zákazníci se vždy spojí
s nejvhodnìjším agentem, bez ohledu na to, kde se nacházejí,
anebo jaký komunikaèní prostøedek používají.
Aastra Solidus eCare Multimedia Contact Center vám umožní
poskytovat nejlepší zákaznickou podporu. Pokud se opírá
o konvergentní komunikaèní systém Aastra, poskytuje kompletní
funkce kontaktního centra na bázi IP. Je vybavené funkcí mobilní
poboèky (Mobile Extension), díky které mají vzdálení agenti
a agenti v režimu roamingu k dispozici všechny funkce ústøedny.
Aastra je pøedním svìtovým dodavatelem telekomunikaèních
øešení v oblasti IP telefonie, multimediálních kontaktních center
nebo unified communications.
V Èeské republice je tradièním dodavatelem této technologie
a partnerem naší spoleènosti Damovo Èeská republika, s.r.o.
Co je ReDat®
ReDat® od spoleènosti RETIA, a.s. pøedstavuje komplexní øešení
nahrávání hovorù a sledování kvality obsluhy zákazníkù. Pomáhá
zdokonalovat schopnosti agentù a dispeèerù. Snižuje náklady na
jejich školení, tím zefektivòuje provoz a pomáhá zlepšovat služby
pro zákazníky.
ReDat® je registrovaná známka spoleènosti RETIA, a.s.
ReDat®3 Záznamová jednotka, ReDat® VoIP Recorder, ReDat®
Phone Recorder, ReDat® Aplikaèní server, ReDat® eXperience,
ReDat® Catalog, ReDat® CTI, ReDat® QualityChart, ReDat®
Coaching, ReDat® StorageManager, ReDat® ScreenMaster, ReDat®
LineMonitor, ReDat® PhoneControl, ReDat® VoiceProcessor,
ReDat® MobileRecorder a další jsou produkty systému ReDat®.
O spoleènosti RETIA
RETIA, a.s. je èeským producentem záznamových systémù
ReDat®, vèetnì aplikaèních nadstaveb pro práci kontaktních
center. Záznamové systémy ReDat® jsou koncipované pro záznam
hlasu a PC screenù.
ReDat
...výrobek RETIA, a.s.
Záznam, analýza
a øízení kvality
hovorových interakcí
Popis produktu ReDat® CTI pro Aastra Solidus
eCare
Funkce øízení záznamu
§
podpora záznamu pouze uskuteènìných hovorù
Integrace je založena na pøíjmu CTI událostí zasílaných serverem
Solidus eCare.
Øešení ReDat podporuje všechny aktuální verze.
CTI integrace využívá knihovnu Interop.CcasComClientLib.dll
Postup implementace
§
definice požadavkù na záznam zákazníkem/partnerem,
vèetnì specifických požadavkù vymykajících se bìžnému
nasazení ReDat® CTI modulu
§
návrh a pøedložení øešení
§
odsouhlasení øešení a akceptaèních postupù
§
dodávka komponent, instalace, konfigurace systému,
import agentù, kontrola funkcí
§
testovací provoz
§
provedení akceptace
pro pøihlášené agenty
Funkce editace záznamu
§
získávání a doplòování standardních údajù z CTI (agent,
poboèka, skupina, údaje o pøepojení nebo konferenci)
§
možnost nezávislého vedení databáze volání/záznamù podle
CTI - kontrola souladu mezi CTI a napø. VoIP provozem
Vybrané reference
Kódové oznaèení
Modul ReDat CTI
RAS CTI ER SO
Aastra MD110/MX1, Solidus eCare, záznam na poboèkách nebo E1
RETIA, a.s. nabízí zákazníkùm nadstandardní záruèní
i pozáruèní servisní podmínky, možnost flexibilního
pøizpùsobení aplikací a proaktivního øešení konkrétních
požadavkù na integraci do telekomunikaèních platforem.
RETIA, a.s. je partnerem významných výrobcù telekomunikaèní
techniky, jako jsou napøíklad Alcatel-Lucent, Aastra, Cisco,
Genesys, Orange Business Services, Siemens, aj., s nimiž úzce
spolupracuje na dalším vývoji systému ReDat®.
RETIA, a.s. / Pražská 341, Zelené Pøedmìstí / 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 852 531 / Fax: +420 466 852 533 / E-mail: [email protected] / www.redat.cz
© 2011, RETIA, a.s. - Promotion
Europe Calling, a.s.; Home Credit, a.s.;
E.ON Èeská republika, s.r.o.; PRE, a.s.;
Patria Finance, a.s.; Air Bank, a.s.;
Mobitel d.d. - Slovinsko, GSM operátor, záznam na truncích
Ministerstvo spravedlnosti - Slovinsko
NLB - Slovinsko, banka
Quelle - kontaktní centrum
112 Emergency - Slovinsko
Nova KBM - Slovinsko, bank
ZD Health care - kontaktní centrum
Download

Řešení záznamu pro kontaktní centrum Aastra-Matra