OBCHOD
.
1993 - 2013 20 let zkušeností
Ceník 2013
.
A
VÝROBA
ROZVODY
www.mvt.cz
VZDUCHOTECHNICKÉ
INSTALACE
Obsah
Cenová skupina II
Trouba spiro
Strana
6 6- - 77
Cenová skupina IIII
Flexohadice,Tlumiè
hluku
flexohluku
Flexohadice,
kruhové
tlumièe
Strana
Strana
88 - 13
13
Cenová skupina III
III Kruhové tvarovky
14 - 25
Strana 14
21
Regulaèní
klapky s tìsnìním
Cenová skupina IV
IV Kruhové
tvarovky
26 - 39
Strana 22
24
Cenová skupina VV
Strana 25
40 - 41
35
PDŽ,Møížkasamoèinná
- protiptáková
Regulaèní,
klapka, PDŽ, filtr box, møížky
Ventilátor
do KP,Møížka
a pøíslušenství
Cenová skupina VI
VI PDŽ
kruhová
, møížky dokruhová
potr., talíøové
ventily, objímky
42 - 58
Strana 35
46
hlavice hranatá,
Troubatlumièe,
hladká a
pøíslušenství
Cenová skupina VII
VII Výfuková hlavice,
trouba hladká,
krabice
59 - 63
Strana 47
53
Cenová hranaté
skupina VIII Cena
Kanálový
tlumiè pøíplatky
hluku
Potrubí
standard,
64 - 70
Strana 54
59
Legenda:
d1, d2, d3
d
vnìjší prùmìr tvarovky
jmenovitý prùmìr (svìtlost) trouby
Všechny rozmìry jsou uvedeny v mm
Trouba spiro a kruhové tvarovky dle cenové skupiny I a III jsou v provedení v souladu s tøídou tìsnosti
"A" a "B" dle ÈSN EN 12237. Pøíplatek za provedení v souladu s tøídou tìsnosti "C" na dotaz.
Na poptávku: hygienické provedení, zvláštní tvarovky, koeficient pro provedení v hliníku a ušlechtilé
oceli.
Technické a cenové zmìny bez pøedbìžného oznámení jsou vyhrazeny. Uvedené ceníkové ceny jsou
v Kè pro provedení pozink, z místa výroby, nezabalené, bez DPH.
Materiál pro výrobu dodávaných výrobkù, je oboustrannì žárovì pozinkovaný ocelový plech, v jakosti
vhodné umožòující strojírenskou výrobu falcovaných spojù. Vrstva zinku oboustrannì 275g/m2, bìžný
kvìt. Zkrácené oznaèení dle ÈSN EN 10327 je DX51D+Z275 NA. Rozmìrová norma ÈSN EN 10143.
Montáž námi dodávaných výrobkù a komponentù musí být provedena odbornou firmou s odpovídajícím
osvìdèením a platným živnostenským oprávnìním. V opaèném pøípadì neposkytuje spoleènost
Moravská vzduchotechnika, s.r.o. na dodané zboží žádné záruky.
Cena platná u neuvedených rozmìrù v následných tabulkách se stanoví jako cena za rozmìr nejbližší vyšší.
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Zmìny vyhrazeny
Strana 6
Cenová skupina I
Trouba spiro
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
Trouba spiro TS
Standardní délka: 3 bm a 6 bm.
Tlouška materiálu dle ÖNORM H6015-1
Tuènì vytištìné prùmìry odpovídají ÖNORM H6015-1
d
Tlouška
0,50
80
100
125
150
160
180
200
224
250
280
300
315
355
400
450
500
550
560
600
630
700
710
d
0,60
0,80
1,00
1,20
67
67
85
105
110
134
169
135
169
165
197
173
202
208
253
209
254
221
257
299
334
375
504
418
555
446
622
638
672
698
748
1006
791
1033
Ostatní rozmìry na dotaz
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Skladové zboží d= 80 až d= 315
Cena v Kè/bm bez DPH.
Strana 7
Cenová skupina I
Trouba spiro
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
TS
Trouba spiro
Pøirážka za øez:
Minimální délka TS 1 bm
d
Cena netto/øez
80 - 160
200 - 315
355 - 500
15,00
20,00
25,00
Cenová pøirážka pro troubu spiro s vyztužovací drážkou: + 20%
Cenová pøirážka pro troubu spiro s vloženým (falc) nylonovým tìsnìním: + 20%
Výòatek z ÖNORM H 6015-1 Tabulka 2
d
mm
Pøetlak (Pa)
Podtlak (Pa)
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
0,50
0,50
0,50
0,50
0,60
0,60
0,60
0,60
0,80
0,80
1,00
1,00
1,20
6300
6300
6300
6300
6300
6300
5000
5000
5000
5000
5000
3150
3150
2500
2500
2500
2500
2500
2500
1600
1600
1600
1250
1250
1000
850
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/øez bez DPH.
Strana 8
Cenová skupina II
Flexo hadice
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
FR
Flexonormhadice
AA3 Aluflex AA3
A112 Aluflex 112
d
Flexonormhadice
Plnì flexibilní Aluminiová hadice urèená k propojení výfukových krabic, vzduchotechnických ventilù apod.
Provedení jednovrstvé s trojitým-speciálním falcem. Požární tøída A1 dle ÖNORM B 3800.
Dodávka 4bm; teplotní rozsah: do +200° C; max.pøetlak: + 2500 Pa; polomìr ohybu: 1 x d
Aluflex AA3
Plnì flexibilní laminovaná hadice z tøívrstvého Aluminium/Polyester-laminátu s proloženým ocelovým spirálním
drátem (rozteè drátu 25 mm).Požární tøída B1 dle ÖNORM B 3800.
Dodávka 10bm; teplotní rozsah: -30° C do +140° C; max. pøetlak: +2500 Pa; polomìr ohybu: 0,60 x d
Aluflex A112
Flexibilní, pìchovaná, robustní, hliníková hadice ze 4-vrstvého Alu. laminátu s proloženým ocelovým spirálním drátem.
Vhodná pro nízko, støedo a vysokotlaká vzduchotechnická zaøízení do 3000 Pa, odvod kouøe a prùmyslová využití.
V pøípadì požáru žádný vznik toxických plynù, nehoølavá.
Tøída hoøení B1 dle ÖNORM B 3800.
Dodávka: 10bm; teplotní rozsah: -30° C do +250° C; max. pøetlak: +3000 Pa; polomìr ohybu: 0,58 x d
2
8
16
d
FR
AA3
A112
75
80
90
100
110
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
65
68
77
85
94
107
120
152
154
172
192
205
240
269
280
352
383
33
32
39
49
76
66
102
84
151
169
181
208
238
65
65
65
80
111
126
137
156
172
193
238
244
272
309
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/bm bez DPH.
Strana 9
Cenová skupina II
Flexo hadice
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
Semidec
Isodec25
Sonodec25
Flexohadice
Flexohadice izolovaná
Zvukovì izolovaná flexohadice
Semidec:
Semidec je flexibilní, jednovrstvá, ohebná, hliníková hadice. Speciální falcování zaruèuje vysokou flexibilitu
a tìsnost. Možnosti využití jsou pøevážnì pøi napojení koncových elementù u prùmyslových klima zaøízení.
Požární tøída A1 dle ÖNORM B3800
Balení 3bm; teplotní rozsah: od -30° C do +250° C; max.pøetlak: + 1000 Pa; polomìr ohybu:0,76 x d
Isodec25:
Isodec25 sestává z hliníkového laminátu - vnitøní hadice, tepelnì izolovaná kamennou vatou a
ze sklolaminátového vnìjšího pláštì. Požární tøída B1
Dodávka: 10 bm; teplotní rozsah: od -30° C do +140° C; max. pøetlak: +2500 Pa; polomìr ohybu: 0,54 x d
Sonodec:
Sonodec sestává z vnitøní ohebné Alu-laminátové hadice, která je obalena akustickou a tepelnou izolací.
Vnìjší pl᚝ je zhotoven ze zesíleného sklolaminátového vlákna.
Požární tøída B1 dle ÖNORM B3800
Balení 10bm; teplotní rozsah: od -30° C do +140° C; max.pøetlak: + 2500 Pa; polomìr ohybu:0,54 x d
17
18
11
d
Semidec
Isodec25
Sonodec25
80
100
125
160
180
200
224
250
315
355
400
450
500
59
59
67
87
114
102
144
156
199
-
100
100
113
138
190
157
231
248
314
385
433
485
526
164
134
147
173
204
207
247
257
340
428
484
570
613
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/bm bez DPH.
Strana 10
Cenová skupina II
Flexo hadice izolovaná
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
FRI
Flexonormhadice izolovaná
Vnìjší a vnitøní flexohadice s vloženou tepelnou izolací
Montáž: spojka vnitøní, vnìjší strana lepící páska
d
Tlouška izolace: 25 mm, 50 mm
:Polomìr ohybu od 2 do 3 x D
: aleno v délkách 3 bm
B
d
75
80
90
100
110
125
160
180
200
224
250
355
400
450
25 mm izolace
50 mm izolace
D
FRI-25
D
FRI-50
125
125
140
150
160
180
200
224
250
280
300
400
450
500
475
484
520
547
579
632
708
776
845
930
994
1 188
1 255
1 402
180
180
200
224
250
280
300
355
450
500
-
696
700
769
854
950
1 042
1 110
1 292
1 483
1 609
-
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/bm bez DPH.
D
Strana 11
Cenová skupina II
Tlumiè hluku flexo
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
TSD
Tlumiè hluku flexo
d
D
Vnìjší a vnitøní strana flexonorm hadice, tlumiè na vnitøní stranì perforovaný
Polomìr ohybu r = 2,5 x D
Ukonèení totožné s d=TS
Útlum pøi 250 Hz
L
Izolace 25 mm
Délka
d
D
500
[dB]
1000
[dB]
1500
[dB]
2000
[dB]
80
100
125
160
180
200
224
250
315
355
400
450
125
150
180
200
224
250
280
300
355
400
450
500
389
449
494
563
643
675
822
890
1 110
1 325
1 701
2 124
5,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
497
624
679
811
907
969
1 109
1 161
1 310
1 632
2 083
2 490
10,0
8,0
7,0
6,0
6,0
5,0
5,0
4,0
3,0
3,0
2,0
2,0
695
897
974
1 184
1 187
1 416
1 461
1 523
1 937
2 373
3 009
3 505
14,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
6,0
4,0
5,0
3,0
3,0
890
1 172
1 269
1 374
1 449
1 677
1 760
1 853
2 524
3 031
3 622
4 139
19,0
15,0
13,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
4,0
Izolace 50 mm
Délka
d
D
500
[dB]
1000
[dB]
1500
[dB]
2000
[dB]
80
100
125
160
180
200
224
250
315
355
400
180
200
224
250
280
300
315
355
400
450
500
424
515
617
665
748
843
880
1 133
1 377
1 727
2 114
11,0
10,0
8,0
7,0
7,0
6,0
6,0
5,0
5,0
6,0
4,0
593
718
731
923
1 012
1 040
1 212
1 329
1 590
1 991
2 396
22,0
19,0
16,0
14,0
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
9,0
7,0
858
1 035
1 057
1 376
1 486
1 524
1 745
1 770
2 235
2 704
3 390
31,0
27,0
23,0
20,0
18,0
17,0
16,0
14,0
13,0
14,0
10,0
1 123
1 355
1 383
1 743
1 820
2 008
2 078
2 344
2 968
3 631
4 115
41,0
35,0
30,0
26,0
24,0
22,0
21,0
19,0
17,0
15,0
13,0
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 12
Cenová skupina II
Tlumiè hluku kruhový
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
TH 50/100
Tlumiè hluku kruhový
50
50
Falcovaná trouba z pozinkovaného ocelového plechu
D
Vnitøní pl᚝ z pozink. dìrovaného plechu R8/11 nebo pletiva 16x16mm
Výstelka: minerální vlákno s polepem, ukonèení d1
Abraze minerálního vlákna zaruèena do vp=20m/s
d1
L
Útlum v rozsahu 250 Hz
Izolace 50 mm
Délka
d
D
500
[dB]
100
125
160
180
200
224
250
315
355
400
200
224
250
280
300
325
355
400
450
500
839
908
1 031
1 106
1 150
1 251
1 342
1 524
1 667
1 923
12
11
9
7
6
6
5
4
4
4
1000
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
250
356
532
638
713
850
996
294
466
858
[dB]
20
17
14
12
11
11
10
9
8
8
Izolace 100 mm
d
D
100
125
160
180
200
224
250
315
355
400
300
315
355
380
400
425
450
500
550
600
1500
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
757
917
130
234
339
529
699
111
328
857
[dB]
24
21
18
16
15
15
14
13
12
11
2000
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
[dB]
279
477
776
958
094
352
530
040
334
016
27
24
21
19
18
18
17
15
14
13
Délka
500
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
127
189
342
393
461
587
688
880
039
345
[dB]
25
22
17
15
14
12
11
7
6
6
1000
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
694
800
983
070
190
359
640
830
044
513
[dB]
29
26
21
19
18
16
14
10
10
9
1500
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
372
524
771
908
063
275
437
941
194
841
[dB]
33
30
25
23
22
20
17
15
14
13
2000
3
3
3
3
3
4
4
5
5
6
[dB]
050
247
587
793
968
239
463
035
376
185
36
33
28
26
25
23
20
18
17
16
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 13
Cenová skupina II
Tlumící vložené jádro
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
Tlumící jádro pro instalaci do potrubí
Délka
d
600 mm
80
100
125
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
293
408
506
818
955
1 225
1 614
1 788
2 101
2 489
4 183
5 041
6 465
d
L
Diagram udává namìøené hodnoty
pro tlumiè
v délkách 600 a 1200 mm
Útlum v dB
Tlaková ztráta v Pa
Tabulková tlaková ztráta
Rychlost v m/s
Kmitoètové pásmo
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 14
Cenová skupina III
Oblouk
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
OL 15
OL 30
OL 45
OL 60
OL 90
Oblouk lisovaný 15°
Oblouk lisovaný 30°
Oblouk lisovaný 45°
Oblouk lisovaný 60°
Oblouk lisovaný 90°
Oblouk 90°
d1
OL-90
80
100
125
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800
900
1000
1250
70
74
101
147
186
203
-
OS-90
Oblouk 60°
OL-60
OS-60
87
87
101
160
206
206
210
213
248
281
391
437
545
632
931
1 054
1 115
1 423
2 601
3 293
3 925
7 113
OS 15
OS 30
OS 45
OS 60
OS 90
Oblouk 45°
OL-45
OS-45
61
63
77
101
118
141
173
193
233
254
310
430
521
737
884
1 101
1 207
1 531
2 748
3 477
4 145
7 511
Oblouk segmentový 15°
Oblouk segmentový 30°
Oblouk segmentový 45°
Oblouk segmentový 60°
Oblouk segmentový 90°
Oblouk 30°
OL-30
OS-30
60
70
86
115
133
152
165
167
191
193
268
334
426
446
671
738
773
953
2 371
2 986
3 337
5 269
Oblouk 15°
OL-15
OS-15
59
69
87
113
151
153
153
155
168
191
248
276
356
394
519
551
618
819
1 932
2 116
2 450
3 899
143
145
168
191
248
263
338
374
499
524
588
789
1 836
2 011
2 329
3 703
Kruhové tvarovky s tìsnìním na stranì 22-24
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 15
Cenová skupina III
Redukce
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
PROL
PRO
PRE
Redukce osová, lisovaná
Redukce osová
Redukce excentrická
d1
d2
d1
d2
Redukce osová
Redukce excentrická
Redukce
d1
d2
PROL
PRE
100
125
160
180
200
80
80 - 100
100 - 125
100 - 160
100 - 180
52
61
69
94
96
86
86
91
103
104
Redukce
d1
d2
PRO
PRE
224
250
280
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800
900
1000
1250
100 - 200
100 - 224
100 - 250
160 - 280
160 - 315
250 - 355
250 - 400
315 - 450
400 - 500
400 - 560
450 - 600
500 - 630
550 - 710
630 - 800
700 - 900
800 - 1000
141
130
158
166
237
312
339
390
433
480
499
593
771
921
1 325
1 808
169
156
190
199
284
375
407
468
519
576
598
712
925
1 105
1 590
2 170
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 16
Cenová skupina III
Odboèka jednostranná
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
OBJL 90
OBJK 90
OBJK 90
OBJS 90
OBJ 45
Odboèka jednostranná, lisovaná
Odboèka jednostranná s konusem
Odboèka jednostranná excentrická s konusem
Odboèka jednostranná se sedlovou odboèkou
Odboèka jednostranná 45°
d3
d3
d3
d1
d1
OBJK 90
OBJL, OBJS 90
Odboèka jednostranná
d1
d1
OBJ 45°
OBJK 90, exc.
OBJL 90
OBJS 90
OBJK 90
OBJK 90
OBJ 45
sedlo
konus
exc.konus
45°
487
496
506
508
516
373
373
376
376
407
407
407
424
424
424
468
468
519
519
705
705
785
785
487
496
506
508
516
399
399
403
403
436
436
436
454
454
454
502
502
557
557
755
755
841
841
980
1 052
1 100
1 491
3 255
4 484
5 489
6 692
1 050
1 127
1 179
1 598
3 488
4 805
5 881
7 548
d1
d3
lisovaná
80
100
125
160
180
200
224
224
250
250
280
280
280
315
315
315
355
355
400
400
450
450
500
500
560
560
600
630
710
800
900
1000
1250
80
80 - 100
80 - 125
80 - 160
80 - 180
80 - 200
80 - 200
224
100 - 200
224 - 250
100 - 200
224 - 250
280
100 - 200
224 - 250
280 - 315
100 - 250
280 - 355
100 - 250
280 - 400
100 - 250
280 - 450
100 - 250
280 - 500
125 - 180
200 - 560
250 - 600
250 - 630
315 - 710
315 - 800
400 - 900
400 - 1000
500 - 1250
112
117
134
166
219
220
241
347
253
301
295
302
296
389
373
388
505
561
333
333
335
335
363
363
363
425
425
425
464
464
565
565
629
629
701
701
840
875
974
982
1 332
2 906
4 004
4 296
4 618
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Odboèka jednostranná, sedlový kus
Strana 17
Cenová skupina III
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
OBJO 90 Odboèka jednostranná, obrácená
SDLL
Sedlový kus, lisovaný
SDLO
Sedlový kus, osový
d3
d3
d
d1
Odboèka jednostranná
OBJ90
Sedlový kus
SDL
d1
d3
Obrácená
d
d3
Lisovaný
100 - 200
100 - 224
100 - 250
100 - 250
160 - 315
160 - 355
160 - 400
160 - 450
224 - 500
250 - 560
250 - 600
315 - 630
315 - 710
400 - 800
400 - 900
500 - 1000
224
250
280
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800
900
1000
1250
416
425
432
452
498
549
748
834
1 035
1 166
1 224
1 668
1 712
2 366
2 873
4 986
80 - 315
100 - 500
125 - 560
160 - 560
180 - 560
200 - 500
224 - 500
250 - 500
80
100
125
160
180
200
224
250
59
61
63
87
101
109
170
170
d3
Sedlový kus
SDLO
d
d3
Osový
280 - 710
315 - 800
355 - 1000
400 - 1000
450 - 1000
500 - 1500
560 - 1500
600 - 1500
630 - 1500
710 - 1500
800 - 1500
900 - 1500
1000 - 1500
1250 - 1500
280
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800
900
1000
1250
397
414
452
503
553
693
841
913
968
1 069
1 940
2 118
2 166
2 242
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 18
Cenová skupina III
Odboèka oboustranná
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
OBOS 90 Odboèka oboustranná se sedlovou odboèkou
OBOK 90 Odboèka oboustranná s konusem
OBOK 90 Odboèka oboustranná excentrická s konusem
d3
d3
d3
d1
d1
d1
OBOK 90
OBOS 90
Odboèka oboustranná
d1
80
100
125
160
180
200
224
250
280
280
315
315
355
355
400
400
450
450
500
500
560
560
600
630
710
800
900
1000
d3
80
80 - 100
80 - 125
80 - 160
80 - 180
80 - 200
80 - 224
100 - 250
100 - 250
280
100 - 250
280 - 315
100 - 250
280 - 355
100 - 250
280 - 400
100 - 250
280 - 450
100 - 250
280 - 500
125 - 180
224 - 560
250 - 600
250 - 630
315 - 710
315 - 800
400 - 900
400 - 1000
OBOK 90 exc.
OBOS 90
OBOK 90
OBOK 90
sedlo
konus
exc.konus
186
186
207
251
335
338
417
426
429
430
529
550
716
795
886
-
472
475
515
515
536
536
593
593
657
657
892
892
994
994
1 241
1 332
1 393
1 888
4 122
4 563
4 778
708
713
772
772
805
805
889
889
986
986
1 338
1 338
1 491
1 491
1 861
1 997
2 089
2 833
4 297
4 943
5 228
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 19
Cenová skupina III
Nástavec, spojka, koncový kryt
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
VKP
Výfukový kus pøímý s protiptákovou møížkou - trouba, tvarovka
DFU
Koncový kryt univerzální
DFK/T
Koncový kryt - trouba, tvarovka
DFKK/T Koncový kryt s 3/8” (1/2”) trubkou pro odvod kondenzátu
NK
Nástavec kanálový
VKS
Výfukový kus šikmý 45° s protiptákovou møížkou
SN
Spojka vnitøní - spojení trouba/trouba
SM
Spojka vnìjší - spojení tvarovka/tvarovka
d,d1
d
d1
d,d1
d1
d1
d1
d1
d1
VKP
DFU
DFK/T
DFKK/TK
NK
VKS
SN/SM
80
100
125
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800
900
1000
1250
107
109
121
149
167
183
196
203
253
296
332
380
429
520
683
724
747
837
879
1 166
1 552
1 656
29
25
28
35
45
39
64
66
82
85
-
24
25
29
34
40
38
51
49
66
62
84
91
104
111
129
165
187
304
402
600
651
727
367
369
373
383
383
404
408
437
449
-
19
23
27
33
47
39
60
51
81
63
106
117
118
120
148
156
167
203
254
279
296
358
126
128
137
174
212
226
305
305
330
340
388
455
483
540
736
745
820
836
930
1 166
1 217
1 437
22
23
26
31
36
34
46
45
60
56
77
83
94
101
117
150
156
217
223
240
260
291
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
d
Strana 20
Cenová skupina III
Klapky
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
KS-RP
KS-RK
KZ
KUT
PSK-H
PSK-V
Klapka škrtící, ovládání ruèní PVC
Klapka škrtící, ovládání ruèní kovové
Klapka zpìtná (ovládána pružinkou)
Klapka uzavírací, ovládání ruèní, tìsná
Pøetlaková samoèinná klapka, horizontální
Pøetlaková samoèinná klapka, vertikální
KS-RP:
Klapka s ruèním PVC ovládáním k instalaci do 630 Pa (nízkotlaká zaøízení) - jen ruèní aretace
KS-RK:
Klapka s ruèním kovovým pozink. ovládáním do 1000 Pa (vysokotlaká zaøízení) - vhodná také pro servopohon
KZ:
Klapka zpìtná ovládaná pružinkou s dìlenými hliníkovými listy
KUT:
Klapka uzavírací, tìsná dle EN1751-tøída 4 - vhodná také pro servopohon
PSK-H:
Pøetlaková samoèinná klapka s pozinkovaného plechu, vnitøní list ovládám pomocí gravitace - horizontálnì
PSK-V:
Pøetlaková samoèinná klapka s pozinkovaného plechu, vnitøní list ovládán pomocí gravitace - vertikálnì
d1
d1
d1
KS-RK
KS-RP
d1
d1
KZ
d1
PSK-V
PSK-H
d1
KS-RP
KS-RK
KZ
80
100
125
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800
900
1000
209
218
225
234
242
252
262
260
-
328
397
400
431
439
454
465
537
549
595
626
673
820
926
1 270
1 312
1 357
1 387
-
176
180
213
271
253
352
418
1 081
1 261
1 815
1 972
-
PSK-H
1
1
1
2
2
3
4
652
813
979
195
937
763
493
KUT
PSK-V
KUT
221
353
479
608
362
612
999
490
456
465
499
545
587
668
668
853
925
963
1 031
1 179
1 242
1 352
1 470
1 593
-
1
1
1
1
2
2
2
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 21
Cenová skupina III
Støešní koncové tvarovky
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
VH
PSM
PDL
OSV120
OSV135
Výfuková hlavice s protiptákovým pletivem
Protidešová støíška
Protidešový límec - volný
Oblouk segmentový výfukový 120° s protiptákovým pletivem
Oblouk segmentový výfukový 135° s protiptákovým pletivem
(letované)
d1
50
75
VH
d
d1+100
PSM
PDL
PDL
d1
VH
PSM
80
100
125
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800
900
1000
1250
1500
706
706
706
859
867
899
1 019
1 180
1 325
1 581
1 790
2 103
3 091
3 861
4 182
4 945
5 343
7 694
8 839
13 351
19 258
-
84
89
105
120
130
139
164
190
212
292
331
372
419
466
782
838
880
-
563
563
565
583
597
608
628
644
644
657
699
753
812
860
978
1 048
1 101
1 238
1 397
1 572
1 746
2 910
3 493
d1
OSV120/135
Pøirážka za letovaný límec: + 30 %
d1
OSV120
OSV 135
246
272
316
401
440
484
528
553
631
719
753
933
1 062
1 209
1 568
1 763
1 905
2 419
3 110
3 718
4 732
5 493
7 622
319
353
410
522
573
629
686
719
821
935
979
1 213
1 381
1 572
2 038
2 292
2 477
3 145
4 462
5 273
6 490
7 622
8 653
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Kruhové tvarovky s tìsnìním
Strana 22
Cenová skupina IV
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Kruhové tvarovky s dvoubøitým tìsnìním, které je vyrobeno ze speciální homogenní pryže (kvalitní polymer), známé
pod znaèkou EPDM. Tìsnící kroužek je vsazen do drážky na konci tvarovky. Zpìtným pøehybem a zalisováním koncù
tvarovky dochází k pevnému pøichycení kroužku na tvarovku.Tato sestava poskytuje pevný a trvalý spoj. EPDM pryž je
odolná vùèi Ozónu a UV záøení a souèasnì imunní vùèi kolísání teploty. (Teplotní stálost od -30°C do +100°C,
specifická hmotnost 1,4 g/cm3, tvrdost 65 Shore A, pevnost 80 kg/cm2, tažnost 250 %.). Kromì výše uvedených
vlastností odolává tìsnící kroužek širokému spektru bìžných chemikálií.
Strana 23
Cenová skupina IV
Kruhové tvarovky s tìsnìním
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
OLT 30 / OST 30
OLT 45 / OST 45
OLT 90 / OST 90
PROT
SDLT
Oblouk 30° s tìsnìním
Oblouk 45° s tìsnìním
Oblouk 90° s tìsnìním
Redukce osová s tìsnìním
Sedlový kus, osový s tìsnìním
Oblouk 90°
d1
80
100
125
160
200
250
315
Oblouk 45°
Oblouk 30°
lisovaný
segment.
lisovaný
segment.
lisovaný
segment.
OLT-90
OST-90
OLT-45
OST-45
OLT-30
OST-30
112
112
137
203
279
485
-
709
96
96
109
147
187
340
-
427
135
135
153
209
282
285
-
303
Redukce
Sedlo
d1
d2
PROT
d
d3
SDLT
100
125
160
200
250
315
80
80 - 100
100 - 125
100 - 160
100 - 224
160 - 280
90
101
109
138
204
233
100
100 - 250
125 - 250
160 - 250
250 - 315
315
315
80
100
125
160
200
250
315
82
82
88
120
152
205
303
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 24
Cenová skupina IV
Kruhové tvarovky s tìsnìním
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
OBJLT/ OBJKT
DFKT
NKT
SNT
Odboèka jednostranná s tìsnìním
Koncový kryt do trouby s tìsnìním
Nástavec kanálový s tìsnìním
Spojka vnitøní s tìsnìním, spojení trouba/trouba
Odboèka jednostranná
d1
d3
OBJLT
OBJKT
80
100
125
160
200
250
315
80
80 - 100
80 - 125
80 - 160
80 - 200
100 - 250
250 - 315
202
211
224
248
364
-
446
719
Koncový kryt, nástavec, spojka
d1
DFKT
NKT
SNT
80
100
125
160
200
250
315
64
70
74
76
107
137
194
45
49
53
61
75
94
125
65
65
71
80
93
120
150
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 25
Cenová skupina V
Klapky
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
a
174/158
b
a
175
b
Pøíslušenství k regulaèním klapkám:
Ruèní ovládání kovové
Mùstek pro servopohon
145,- Kè/ks
64,- Kè/ks
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Servopohony ke klapkám viz str. 40 - 41
Strana 26
Cenová skupina V
Regulaèní klapka s tìsnìním
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
RKH 174 22 mm pøíruba, vestavná hloubka 174 mm
RKH 158 30 mm pøíruba, vestavná hloubka 158 mm
a
Rám z pozinkovaného plechu se dvìma pøírubami, lamely 125 mm vysoké z
tuhého na skrut odolného dutého profilu s integrovaným jazýèkovým tìsnìním.
Pohon lamel pomocí PVC kol, která jsou osazena u strany ovládání.
174/158
Pøí urèování ceny u mezirozmìrové øady platí vždy rozmìr nejvyšší bližší.
b
a … šíøka minimálnì 100 mm
b … výška minimálnì 130 mm
dìlené provedení od rozmìru vyššího jak 1700 mm šíøky
Pøíslušenství viz strana 25
Výška (b)
Šíøka (a)
obslužná
strana
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
130
255
380
505
630
755
880
1005
1130
1255
594
891
1 188
1 485
1 782
2 079
2 376
2 673
3 133
3 430
653
975
1 301
1 627
1 953
2 280
2 606
2 928
3 417
3 744
707
1 062
1 414
1 769
2 125
2 476
2 832
3 187
3 702
4 053
765
1 146
1 531
1 912
2 296
2 677
3 058
3 442
3 986
4 367
824
1 234
1 644
2 054
2 464
2 878
3 288
3 698
4 271
4 680
883
1 318
1 757
2 196
2 635
3 074
3 514
3 953
4 551
4 990
937
1 405
1 874
2 338
2 807
3 275
3 739
4 208
4 835
5 304
995
1 493
1 987
2 485
2 978
3 472
3 969
4 463
5 120
5 617
1 054
1 577
2 100
2 627
3 150
3 672
4 195
4 718
5 404
5 927
1 113
1 665
2 217
2 769
3 321
3 873
4 425
4 973
5 689
6 241
Výška (b)
obslužná
strana
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
130
255
380
505
630
755
880
1005
1130
1255
1 171
1 748
2 330
2 911
3 488
4 070
4 651
5 233
5 973
6 554
1 226
1 836
2 443
3 053
3 660
4 271
4 877
5 488
6 257
6 864
1 284
1 920
2 560
3 196
3 831
4 467
5 107
5 743
6 542
7 178
1 343
2 008
2 673
3 338
4 003
4 668
5 333
5 998
6 826
7 491
1 401
2 091
2 786
3 480
4 174
4 869
5 559
6 253
7 106
7 801
1 456
2 179
2 903
3 622
4 346
5 065
5 789
6 508
7 391
8 115
1 991
2 982
3 969
4 965
5 952
6 943
7 935
8 926
10 239
11 231
2 050
3 066
4 087
5 107
6 124
7 144
8 165
9 181
10 524
11 540
2 108
3 154
4 199
5 249
6 295
7 341
8 391
9 436
10 808
11 854
Šíøka (a)
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 27
Cenová skupina V
Regulaèní klapka s koly Al
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
RKH 110 Regulaèní klapka s hliníkovými koly a tìsnìním
Vestavná hloubka 110 mm
a
Rám s pozinkovaného plechu se dvìma pøírubami, lamely 100 mm vysoké z
tuhého na skrut odolného dutého profilu s integrovaným jazýèkovým tìsnìním.
Pohon lamel pomocí jednostrannì instalovaných hliníkových kol.
Kola umístìna na stranì ovládání (ruèní nebo pøíprava pro servopohon).
110
b
Pro urèování ceny u mezirozmìrové øady platí vždy rozmìr nejvyšší bližší.
a … šíøka minimálnì 100 mm
b … výška minimálnì 110 mm
Šíøka (a)
Výška (b)
Obslužná strana
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
210
310
410
510
610
710
810
910
1010
933
1 397
1 861
2 326
2 790
3 258
3 723
4 187
4 651
970
1 443
1 916
2 393
2 865
3 342
3 823
4 296
4 773
1 012
1 493
1 978
2 459
2 945
3 430
3 932
4 413
4 898
1 058
1 552
2 041
2 535
3 028
3 522
4 041
4 534
5 028
1 108
1 610
2 112
2 614
3 116
3 618
4 158
4 660
5 162
1 163
1 677
2 188
2 698
3 208
3 723
4 279
4 789
5 304
1 226
1 744
2 267
2 786
3 309
3 827
4 404
4 927
5 446
1 288
1 819
2 351
2 878
3 409
3 940
4 534
5 065
5 597
1 359
1 899
2 439
2 978
3 518
4 057
485
5 208
5 747
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 28
Cenová skupina V
Regulaèní klapka s koly Al
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
RKH 175 Regulaèní klapka s hliníkovými koly a tìsnìním
Vestavná hloubka 175 mm
a
Rám s pozinkovaného plechu se dvìma pøírubami, lamely 165 mm vysoké z
tuhého na skrut odolného dutého profilu s integrovaným jazýèkovým tìsnìním.
Pohon lamel pomocí jednostrannì instalovaných hliníkových kol.
Kola umístìna na stranì ovládání (ruèní nebo pøíprava pro servopohon).
175
b
Pro urèování ceny u mezirozmìrové øady platí vždy rozmìr nejvyšší bližší.
a … šíøka minimálnì 100 mm
b … výška minimálnì 175 mm
Šíøka (a)
Výška (b)
Obslužná strana
300
400
500
600
700
800
900
340
505
670
835
1000
1165
1330
1495
1660
1825
1990
1 263
1 707
2 150
2 589
3 032
3 472
3 915
4 358
4 798
5 241
5 684
1 318
1 782
2 246
2 706
3 171
3 631
4 095
4 555
5 015
5 479
5 944
2 627
1 853
2 338
2 823
3 304
3 785
4 266
4 756
5 237
5 718
6 199
1 426
1 928
2 434
2 936
3 438
3 940
4 446
4 948
5 454
5 956
6 458
1 481
2 004
2 531
3 053
3 576
4 099
4 622
5 145
5 668
6 190
6 717
1 535
2 079
2 623
3 166
3 710
4 254
4 798
5 346
5 885
6 429
6 973
1 589
2 154
2 719
3 283
3 848
4 413
4 977
5 542
6 107
6 671
7 232
Šíøka (a)
Výška (b)
Obslužná strana
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
340
505
670
835
1000
1165
1330
1495
1660
1825
1990
1 644
2 225
2 811
3 401
3 982
4 568
5 153
5 739
6 324
6 910
7 491
1 698
2 301
2 907
3 514
4 120
4 722
5 329
5 935
6 538
7 144
7 751
1 748
2 376
3 003
3 631
4 254
4 877
5 504
6 132
6 755
7 383
8 010
1 857
2 526
3 191
3 861
4 526
5 191
5 860
6 525
7 194
7 859
8 524
1 966
2 673
3 380
4 091
4 798
5 504
6 211
6 918
7 625
8 332
9 039
3 175
4 304
5 438
6 567
7 692
8 821
9 951
11 080
12 209
13 339
14 464
3 283
4 450
5 622
6 797
7 960
9 131
10 302
11 473
12 644
13 816
14 983
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 29
Cenová skupina V
Regulaèní klapka s táhly
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
RKHT 175/125 Regulaèní klapka s boèními táhly
Vestavná hloubka 175 mm
a
Rám z pozinkovaného plechu se dvìma pøírubami.
Lamely 125 mm vysoké z tuhého na skrut odolného dutého profilu.
Spražení lamel pomocí protibežných nebo soubežných táhel.
175
Pøi urèování ceny u mezirozmìrové øady platí vždy rozmìr nejvyšší bližší.
a … šíøka minimálnì 100 mm
b … výška minimálnì 130 mm
b
dìlené provedení od rozmìru vyššího jak 1700 mm šíøky
Pøíslušenství viz strana 25
Výška (b)
Šíøka (a)
Obslužná
strana
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
130
255
380
505
630
755
880
1005
1130
1255
553
829
1 106
1 383
1 660
1 938
2 215
2 492
2 769
3 046
579
872
1 164
1 457
1 750
2 041
2 334
2 626
2 919
3 212
607
915
1 223
1 530
1 838
2 146
2 453
2 761
3 069
3 376
634
957
1 280
1 603
1 926
2 249
2 572
2 895
3 219
3 541
661
999
1 338
1 676
2 015
2 353
2 692
3 030
3 367
3 706
689
1 042
1 395
1 750
2 103
2 456
2 811
3 164
3 517
3 872
715
1 085
1 454
1 822
2 191
2 560
2 930
3 298
3 667
4 036
742
1 126
1 511
1 896
2 280
2 664
3 048
3 433
3 817
4 201
770
1 169
1 569
1 969
2 368
2 768
3 167
3 567
3 967
4 366
797
1 212
1 627
2 041
2 456
2 871
3 286
3 702
4 117
4 532
Výška (b)
Šíøka (a)
Obslužná
strana
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
130
255
380
505
630
755
880
1005
1130
1255
824
1 254
1 684
2 115
2 545
2 975
3 405
3 836
4 267
4 696
850
1 297
1 743
2 187
2 633
3 079
3 524
3 970
4 415
4 861
878
1 339
1 800
2 261
2 721
3 183
3 643
4 105
4 565
5 027
905
1 381
1 858
2 334
2 811
3 286
3 762
4 239
4 715
5 191
932
1 424
1 915
2 407
2 899
3 390
3 881
4 374
4 865
5 356
960
1 467
1 973
2 480
2 987
3 493
4 000
4 508
5 015
5 521
1 484
2 254
3 022
3 791
4 559
5 328
6 097
6 866
7 634
8 402
1 512
2 296
3 079
3 863
4 648
5 432
6 216
7 000
7 784
8 568
1 539
2 338
3 138
3 937
4 736
5 536
6 335
7 134
7 934
8 733
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 30
Cenová skupina V
Regulaèní klapka s táhly
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
RKHT 175/165 Regulaèní klapka s boèními táhly
Vestavná hloubka 175 mm
175
a
Rám z pozinkovaného plechu se dvìma pøírubami.
Lamely 165 mm vysoké z tuhého na skrut odolného dutého profilu.
Spražení lamel pomocí protibežných nebo soubežných táhel.
Pøi urèování ceny u mezirozmìrové øady platí vždy rozmìr nejvyšší bližší.
a … šíøka minimálnì 100 mm
b … výška minimálnì 175 mm
b
Pøíslušenství viz strana 25
Výška (b)
Šíøka (a)
Obslužná
strana
300
340
505
670
835
1000
1165
1330
1495
1660
1825
1990
1 186
1 591
1 996
2 401
2 806
3 211
3 703
4 108
4 513
4 918
5 323
400
500
1 277
1 709
2 140
2 572
3 003
3 435
3 954
4 386
4 817
5 248
5 680
1 368
1 826
2 285
2 742
3 201
3 659
4 205
4 663
5 121
5 579
6 037
Výška (b)
Obslužná
strana
340
505
670
835
1000
1165
1330
1495
1660
1825
1990
600
700
1 459
1 944
2 428
2 913
3 398
3 883
4 455
4 940
5 424
5 910
6 394
1 550
2 061
2 573
3 084
3 595
4 107
4 706
5 217
5 729
6 240
6 751
800
1 641
2 179
2 717
3 255
3 793
4 331
4 956
5 494
6 032
6 570
7 108
900
1 732
2 296
2 861
3 425
3 990
4 555
5 207
5 772
6 336
6 901
7 465
Šíøka (a)
1000
1100
1200
1400
1600
1
2
3
3
4
4
5
6
6
7
7
1
2
3
3
4
5
5
6
6
7
8
2
2
3
3
4
5
5
6
7
7
8
2
2
3
4
4
5
6
7
7
8
9
2
3
3
4
5
6
6
7
8
9
9
823
414
005
596
187
779
457
049
640
231
822
913
531
149
767
385
002
708
326
943
562
179
005
649
293
938
582
227
959
603
248
892
536
186
884
582
279
977
675
460
157
855
553
250
368
119
870
620
371
123
961
712
462
214
965
1700
2 459
3 236
4 014
4 791
5 569
6 346
7 211
7 989
8 767
9 544
10 322
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 31
Cenová skupina V
Regulaèní klapka s koly PVC
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
RKH 100 Regulaèní klapka s ozubenými koly PVC
Vestavná hloubka 160(P20)/145(P30) mm
a
Rám z pozinkovaného plechu se dvìma pøírubami, lamely 100 mm
vysoké z hliníkového profilovaného plechu
Pohon lamel jednostranný pomocí umìlohmotných(PVC) kol
Od rozmìru strany a = 1001mm PVC kola na obou stranách
160
b
a … minimální šíøka 200 mm
b … minimální výška 200 mm
dìlené provedení nad 1700 mm šíøky
Šíøka (a)
Výška (b)
Obslužná strana
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
200
300
773
990
1 208
1 425
1 641
2 478
2 765
3 054
4 815
4 847
5 506
6 162
6 826
896
1 142
1 388
1 638
1 884
2 843
3 172
3 503
5 354
6 192
7 034
7 874
8 717
400
1 013
1 292
1 569
1 848
2 126
3 206
3 574
3 946
5 886
6 809
7 732
8 654
9 581
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
600
1 133
1 441
1 752
2 060
2 369
3 571
3 982
4 396
6 422
7 428
8 433
9 440
10 446
1 251
1 591
1 930
2 270
2 610
3 934
4 386
4 840
6 956
8 043
9 131
10 218
11 308
700
1 830
2 324
2 817
3 306
3 804
4 298
4 791
5 286
7 495
8 665
9 834
11 004
12 173
800
900
1 987
2 520
3 056
3 593
4 127
4 661
5 195
5 732
8 029
9 281
10 532
11 784
12 357
2 146
2 721
3 299
3 873
4 450
5 026
5 602
6 179
8 567
9 898
11 232
12 567
12 680
Šíøka (a)
Výška (b)
Obslužná strana
500
1000
1100
2 303
2 922
3 537
4 156
4 756
5 389
6 006
6 625
8 932
10 515
11 931
13 348
13 365
2 516
3 167
3 819
4 470
5 121
5 773
6 424
7 074
9 635
11 132
12 629
14 128
14 399
1200
2 662
3 348
4 036
4 724
5 411
6 096
6 784
7 471
10 170
11 751
13 331
14 911
15 132
1400
2 952
3 711
4 468
5 227
5 986
6 743
7 502
8 261
11 242
12 986
14 728
16 474
16 821
1600
3 240
4 071
4 899
5 729
6 561
7 389
8 218
9 048
12 313
14 223
16 129
18 039
19 947
1700
3 383
4 249
5 116
5 981
6 846
7 711
8 584
9 442
12 849
14 840
16 829
18 820
19 416
1800
2000
3 530
4 431
5 332
6 233
7 135
8 034
8 937
9 837
13 386
15 457
17 529
19 601
20 718
3 818
4 791
5 761
6 733
7 706
8 678
9 650
10 623
14 453
16 690
18 926
21 164
21 613
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 32
Cenová skupina V
Samoèinná klapka
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
PSKV
Pøetlaková samoèinná klapka - výfuková
40
b
a
Provedení:
Výška (b)
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Rám:
Lamelové listy:
Osy lamel:
80
L-profil pozink tl.1,1mm (popø.dle požadavku, rámeèek P30)
profilovaný hliníkový plech tl.0,6mm
ocel závitová M6 pozink.
Šíøka (a)
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
769
957
1 146
1 335
1 524
1 710
2 658
2 922
3 187
3 712
4 240
4 769
5 297
5 825
806
1 003
1 200
1 398
1 595
2 508
2 784
3 060
3 336
3 887
4 439
4 991
5 544
6 096
843
1 049
1 255
1 461
1 666
2 621
2 909
3 197
3 485
4 061
4 637
5 214
5 790
6 366
880
1 095
1 309
1 524
1 738
2 734
3 035
3 335
3 634
4 236
4 836
5 436
6 036
6 637
917
1 140
1 363
1 586
1 809
2 845
3 158
3 470
3 784
4 408
5 033
5 658
6 284
6 909
953
1 185
1 416
1 649
1 881
2 955
3 282
3 606
3 933
4 579
5 230
5 881
6 531
7 181
1 687
2 098
2 510
2 921
3 333
3 744
5 818
6 394
6 970
8 122
9 275
10 427
11 580
12 732
1 724
2 144
2 564
2 984
3 404
3 825
5 944
6 532
7 120
8 297
9 473
10 650
11 826
13 003
1 761
2 190
2 619
3 047
3 476
3 906
6 069
6 669
7 269
8 472
9 671
10 872
12 073
13 273
1 834
2 279
2 725
3 173
3 619
4 064
6 317
6 940
7 568
8 815
10 066
11 317
12 567
13 818
1 907
2 369
2 832
3 299
3 761
4 222
6 564
7 211
7 866
9 158
10 460
11 761
13 062
14 363
dìlené provedení nad 800 mm šíøky
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 33
Cenová skupina V
Protidešová žaluzie
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
PDŽ
PR
Protidešová žaluzie
Pozední rám
Protidešová žaluzie:
komplet pozinkovaná s vloženým protiptákovým pletivem,
lamely z profilovaného pozinkovaného plechu.
60
a
Protiptáková møížka: Pletivo pozink., nebo PVC-potah (zelený)
Velikost ok (10 x 10) 13 x 13 mm
Potøebný stavební otvor resp. rozmìr vzduchotechnického potrubí:
šírka (a) + 15 mm ; výška (b) + 15 mm
40
70
b
Nejmenší možná PDŽ 150 x 150 mm
Pøi urèování ceny u mezirozmìrové øady platí vždy rozmìr nejvyšší bližší
Zvláštní provedení (Cena na poptávku):
- EPOXY-prášková barva v provedení RAL,barva dle pøání zákazníka
- Rám a lamely v Alu,Cu nebo nerez provedení - možné
- Protihmyzová møížka namísto protiptákové møížky s velikostí ok 1 x 1,4 mm
- Provedení v protihlukové úpravì (PDŽ-H)
Šíøka (a)
Výška
(b)
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2500
694
784
925
1 015
1 499
1 617
1 734
1 914
2 215
2 511
2 746
3 043
3 345
3 642
3 939
4 055
739
838
991
1 411
1 611
1 734
1 860
2 060
2 382
2 705
2 955
3 278
3 604
3 926
4 249
4 376
786
890
1 054
1 506
1 718
1 854
1 986
2 202
2 550
2 898
3 168
3 516
3 864
4 212
4 560
4 693
833
945
1 120
1 598
1 828
1 972
2 117
2 344
2 717
3 091
3 375
3 749
4 122
4 496
4 870
5 012
878
995
1 185
1 692
1 937
2 092
2 243
2 487
2 885
3 281
3 588
3 987
4 383
4 780
5 176
5 331
1 202
1 363
1 624
1 788
2 047
2 208
2 369
2 630
3 053
3 474
3 797
4 222
4 641
5 066
5 486
5 647
1 263
1 434
1 708
1 879
2 154
2 326
2 499
2 775
3 220
3 667
4 009
4 455
4 902
5 350
5 796
5 967
1 322
1 503
1 795
1 975
2 266
2 446
2 627
2 917
3 388
3 861
4 222
4 693
5 163
5 631
6 104
6 284
1 443
1 641
1 962
2 160
2 484
2 682
2 879
3 201
3 723
4 242
4 641
5 160
5 682
6 201
6 723
6 923
1 563
1 779
2 133
2 347
2 701
2 917
3 136
3 490
4 059
4 629
5 063
5 631
6 201
6 771
7 340
7 558
1 680
1 918
2 301
2 537
2 920
3 155
3 391
3 774
4 394
5 012
5 483
6 104
6 720
7 340
7 961
8 194
1 801
2 056
2 472
2 724
3 139
3 391
3 645
4 059
4 728
5 398
5 904
6 575
7 242
7 910
8 577
8 831
1 921
2 192
2 639
2 911
3 358
3 629
3 901
4 348
5 063
5 780
6 324
7 043
7 761
8 480
9 198
9 470
Pozední rám:
Rám z pozinkovaného nebo èerného ocelového plechu v základním nátìru
35 x 3 mm s “pracnami” pro zazdìní
šíøka (a) + 20 mm
výška (b) + 20 mm
b+10
Svìtlost otvoru ve zdi:
35
a+10
a … šíøka
b … výška
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena za pozední rám 92,-Kè/bm (pozink. plech)
Cena za pozední rám 150,-Kè/bm (ocel L)
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 34
Cenová skupina V
Protiptáková møížka
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
PPM
PHM
Protiptáková møížka
Protihmyzová tkanina
a
Šíøka rámeèku 20 mm
Rámeèek z pozinkovaného plechu
b
Protiptákové pletivo: svìtlost ok 16 x 16 mm,
Alternativa pletivo potažené zeleným PVC nástøikem, svìtlost ok 13x13 mm
Jiné provedení na dotaz
Pøi urèování ceny u mezirozmìrové øady platí vždy rozmìr nejvyšší bližší
Šíøka (a)
Výška
(b)
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
255
265
414
427
441
836
860
887
939
993
1 044
1 096
1 150
265
277
430
448
465
883
910
942
1 001
1 064
1 123
1 186
1 245
276
287
449
469
488
927
962
998
1 064
1 135
1 206
1 272
1 342
284
298
469
490
512
974
1 013
1 052
1 131
1 206
1 283
1 684
1 727
294
310
488
512
533
1 022
1 064
1 108
1 194
1 277
1 653
1 739
1 822
456
482
506
531
557
1 067
1 114
1 162
1 256
1 641
1 731
1 826
1 920
469
496
525
553
580
1 114
1 167
1 218
1 609
1 712
1 814
1 912
2 015
887
942
998
1 052
1 108
1 162
1 218
1 272
1 672
1 783
1 893
2 003
2 113
939
1 001
1 064
1 131
1 194
1 256
1 609
1 672
1 799
1 923
2 050
2 175
2 300
993
1 064
1 135
1 206
1 277
1 641
1 712
1 783
1 923
2 065
2 211
2 352
2 493
1 044
1 123
1 206
1 283
1 653
1 731
1 814
1 893
2 050
2 211
2 368
2 525
2 685
1 096
1 186
1 272
1 650
1 739
1 826
1 912
2 003
2 175
2 352
2 525
2 702
2 877
1 150
1 245
1 342
1 727
1 822
1 920
2 015
2 113
2 300
2 493
2 685
2 877
3 067
Protihmyzová tkanina :svìtlost ok 1 x 1,4 mm, pozink
Šíøka (a)
Výška
(b)
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
471
489
508
789
847
1 660
1 785
1 891
2 141
2 408
2 660
2 928
3 177
489
510
529
847
906
1 785
1 891
1 999
2 248
2 516
2 766
3 035
3 283
508
529
552
906
974
1 891
1 999
2 106
2 356
2 623
2 874
3 141
3 391
789
847
906
974
1 032
1 999
2 106
2 212
2 462
2 729
2 981
3 249
3 497
847
906
974
1 032
1 091
2 106
2 212
2 320
2 569
2 837
3 089
3 355
3 606
1 660
1 785
1 891
1 999
2 106
2 212
2 320
2 427
2 677
2 943
3 195
3 462
3 712
1 785
1 891
1 999
2 106
2 212
2 320
2 427
2 535
2 783
3 052
3 302
3 570
3 818
1 891
1 999
2 106
2 212
2 320
2 427
2 535
2 641
2 889
3 158
3 410
3 676
3 945
2 141
2 248
2 356
2 462
2 569
2 677
2 783
2 889
3 337
3 766
4 193
4 622
5 049
2 408
2 516
2 623
2 729
2 837
2 943
3 052
3 158
3 766
4 193
4 622
5 049
5 497
2 660
2 766
2 874
2 981
3 089
3 195
3 302
3 410
4 193
4 622
5 049
5 497
5 924
2 928
3 035
3 141
3 249
3 355
3 462
3 570
3 676
4 622
5 049
5 497
5 924
6 353
3 177
3 283
3 391
3 497
3 606
3 712
3 818
3 945
5 049
5 497
5 924
6 353
6 780
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 35
Cenová skupina V
Deskový filtrbox DFB
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
DFB
Deskový filtrbox
Deskový boxový filtr DFB je vhodný pro zabudování do kruhových vzduchotechnických rozvodù, s nižším stupnìm
úèinnosti odluèování prachových èástic. Opláštìní filtru je zhotoveno z pozinkovaného ocelového plechu. Horní
odnímatelné víko je zajištìno pomocí jednoduchého uzávìru na zacvaknutí, popø. køídlovými matkami. Pøi požadavku
na zvýšenou tìsnost mohou být kruhové nástavce opatøeny jazýèkovým tìsnìním.
Filtraèní vložka:
Tøída filtrace:
Filtraèní kapacita:
max. tepelná odolnost:
Materiál:
Èištìní:
Èistící interval/Výmìna:
G4
70%
100°C
Netkaná textilie ze syntetických vláken
Za sucha,mechanicky oklepat nebo vysát
pøi dosažení dvojnásobné tlakové ztráty ve srovnání vložky v èistém stavu
Instalace:
Filtrbox musí být umístìn po smìru proudìní vzduchu vždy pøed ventilátorem nebo tepelným výmìníkem, a to
ve smìru šipky umístìné na boèní stranì opláštìní.
Za úcelem cištení, prípadné výmeny vložky filtru musí být k horní cásti odnímatelného víka zajišten prístup.
B
D
C
E
Typ
DFB
DFB
DFB
DFB
DFB
DFB
DFB
-
100
125
160
200
250
315
355
A
D (mm)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
E (mm)
Hmotnost (kg)
100
125
160
200
250
315
355
205
215
265
315
365
425
515
170
205
235
275
325
390
495
120
140
155
180
230
330
455
227
252
267
302
352
452
587
2,1
2,1
2,3
3,5
3,5
6,1
8,4
Cena
1
1
1
1
1
1
2
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
036
216
220
361
602
949
966
Strana 36
Cenová skupina VI
Protidešová žaluzie - kruhová
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
PDŽK
Protidešová žaluzie kruhová
Protidešová žaluzie, vèetnì protiptákového pletiva s pevnými lamelami v kruhovém hliníkovém provedení, urèená
jak pro pøívod, tak odvod. Kruhový nástavec s vymezovacími sponami.
L
d1
d2
d1
d2 ± 2 mm
L ± 5 mm
Hmotnost (g)
Cena
80
100
125
160
180
200
224
250
280
315
103
125
150
188
210
225
250
275
310
340
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
90
120
175
215
230
300
320
430
550
333
333
391
452
513
585
736
913
1 257
1 388
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 37
Cenová skupina VI
Møížky do potrubí
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
HMR1
HMR1
HMR2
HMS
Hranatá møížka RAL 9010
Hranatá møížka pozink.
Vestavná regulace pro hranatou møížku
Hranatá møížka na spiro
Hranatá møížka HMR1:
k zabudování do hranatých vzduchovodù s vodorovnì uspoøádanými lamelami.
Provedení:
ocelový plech, lakovaný RAL9010 barva bílá (v objednávce poznámka RAL9010)
ocelový pozinkovaný plech bez povrchové úpravy (v objednávce poznámka pozink.)
Vnìjší rozmìr B + 27 mm H + 27 mm
Výstøih
B - 14 mm H - 14 mm
Vestavná regulace pro hranatou møížku HMR2
Hranatá møížka na spiro HMS:
k zabudování na spiropotrubí, pro pøívod i odvod s vertikálnì orientovanými, nastavitelnými lamelami.
Regulace množství pøívodního, odvodního vzduchu z èelní strany nastavitelnými lamelami.
Provedení: ocelový pozinkovaný plech.
Bx H
HMR1
RAL 9010
ca.množství
vzduchu
m³/h
HMR1
pozink.
325 x 75
325 x
325 x
425 x
425 x
425 x
525 x
525 x
525 x
625 x
625 x
625 x
825 x
825 x
125
225
75
125
225
75
125
225
75
125
225
125
225
D
ca.množství
vzduchu
mm
m³/h
Spirotrouba
HMR2
273
385
180 - 770
230 - 1500
227
311
256
311
289
433
150 - 1000
300 - 2000
243
339
309
352
321
466
200 - 1280
380 - 2550
263
363
357
406
430
690
487
755
230 - 1540
460 - 3000
300 - 2050
600 - 4100
368
538
404
590
449
541
589
676
HMS
592
150 - 400
60 - 390
634
300 - 900
600 - 2400
150 - 400
300 - 900
600 -2400
150 - 400
300 - 900
600 -2400
150 - 400
300 - 900
600 -2400
300 - 900
600 -2400
120 - 780
240 -1550
80 - 520
160 - 1050
310 - 2060
100 - 650
200 - 1300
400 - 2580
120 - 780
240 - 1550
470 - 4000
310 - 2060
620 - 4120
718
803
845
930
993
1 077
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 38
Cenová skupina VI
Talíøové ventily
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
PVK
OVK
UVK
Talíøový ventil pøívodní, kov
Talíøový ventil odvodní, kov
Talíøový ventil univerzální, plast
PVK / OVK:
Barva: RAL 9010 bílá, s pozinkovanou montážní zdìøí
Talíøový ventil
d1
PVK
OVK
80
100
125
150
160
200
250
38
41
55
82
83
123
221
38
41
55
82
83
123
221
UVK:
Plastový talírový ventil s upínacími pružinami, kruhovým nástavcem a polypropylénovým kroužkem.
Tepelná odolnost do 100°C.
- vhodný do prostorù s vysokou vzdušnou vlhkostí (napø. kuchynì, koupelny)
- jednoduchá demontáž pro pøípad èištìní
- optimální tìsnost v kombinaci tìsnící pásky a upínacích pružin
- plynulá regulace požadovaného množství vzduchu
- montážní nástavec pro nasazení flexohadice je souèástí dodávky spolu s talíøovým ventilem
- pro upevnìní ventilu pøi nižší výšce mezistropu je dodáván polypropylénový kroužek
Talíøový ventil PVC
d1
UVK
100
125
150
200
59
70
102
150
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 39
Cenová skupina VI
Kryt revizního otvoru
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
DFR
DFRH
Kryt revizního otvoru na kruhové potrubí
Kryt revizního otvoru na hranaté potrubí
Kryt revizního otvoru
d
HxB
80 - 160
150 - 355
280 - 500
400 - 900
560 - 1500
180
200
300
400
500
x
x
x
x
x
DFR
080
100
200
300
400
364
397
575
805
1 254
d
B
H
Pøi objednání musí být vždy uveden prùmìr
potrubí na které bude kryt montován!
Kryt revizního otvoru
Type
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
21
31
32
42
43
53
54
64
65
75
HxB
200
300
300
400
400
500
500
600
600
700
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100
150
200
200
300
300
400
400
500
500
DFRH
320
385
456
558
651
859
1 054
1 385
1 715
2 243
B
H
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 40
Cenová skupina VI
Servopohony k RK
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
Obj. èíslo
1900
1901
1902
Obj. èíslo
1868
1869
1866
1870
1871
1872
Obj. èíslo
1885
1889
1896
1886
1888
1887
1895
Obj. èíslo
1861
1879
1863
1880
1881
1882
Obj. èíslo
1897
1898
1878
TYP
Ovládání
max. plocha
RK (m²)
CM230-1
CM230
CM24
O/Z
O/Z/3-Bod.
O/Z/3-Bod.
0,4
0,4
0,4
TYP
Ovládání
max. plocha
RK (m²)
O/Z
O/Z
plynulé
O/Z
O/Z
plynulé
1
1
1
1
1
1
Ovládání
max. plocha
RK (m²)
O/Z
O/Z
plynulé
O/Z
O/Z
plynulé
plynulé
2
2
2
2
2
2
2
Ovládání
max. plocha
RK (m²)
O/Z/3-Bod.
O/Z/3-Bod.
plynulé
O/Z/3-Bod.
O/Z/3-Bod.
plynulé
4
4
4
4
4
4
Ovládání
max. plocha
RK (m²)
O/Z
plynulé
O/Z
8
8
8
LM230A
LM230A-S
LM230A-SR
LM24A
LM24A-S
LM24A-SR
TYP
NM230A
NM230A-S
NM230A-SR
NM24A
NM24A-S
NM24A-SR
NM24A-MF
TYP
SM230A
SM230A-S
SM230A-SR
SM24A
SM24A-S
SM24A-SR
TYP
GM24A
GM24A-SR
GM230A
Toè.
moment
(Nm)
2
2
2
Toè.
moment
(Nm)
5
5
5
5
5
5
Toè.
moment
(Nm)
10
10
10
10
10
10
10
Toè.
moment
(Nm)
20
20
20
20
20
20
Toè.
moment
(Nm)
40
40
40
Cena Kè
1 686
1 750
1 686
Cena Kè
1
2
3
1
2
2
911
183
516
911
183
745
Cena Kè
2
2
4
2
2
3
3
376
874
110
328
810
564
757
Cena Kè
2
3
4
2
3
4
810
484
656
745
420
110
Cena Kè
4 720
6 294
4 849
Výše uvedené servopohony BELIMO.
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 41
Cenová skupina VI
Servopohony k RK
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
Obj. èíslo
1903
1904
1905
1906
1907
Obj. èíslo
1873
1874
1875
1876
1877
Obj. èíslo
1908
1909
1910
1911
1912
Obj. èíslo
1913
1914
1915
1916
1917
TYP
TF230
TF230-S
TF24
TF24-S
TF24-SR
TYP
LF230
LF230-S
LF24
LF24-S
LF24-SR
TYP
NF230A
NF230A-S2
NF24A
NF24A-S2
NF24A-SR
TYP
SF230A
SF230A-S2
SF24A
SF24A-S2
SF24A-SR
Ovládání
max. plocha
RK (m²)
zpìtná pružina
zpìtná pružina
zpìtná pružina
zpìtná pružina
plynulé
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Ovládání
max. plocha
RK (m²)
zpìtná pružina
zpìtná pružina
zpìtná pružina
zpìtná pružina
plynulé
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Ovládání
max. plocha
RK (m²)
zpìtná pružina
zpìtná pružina
zpìtná pružina
zpìtná pružina
plynulé
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Ovládání
max. plocha
RK (m²)
zpìtná pružina
zpìtná pružina
zpìtná pružina
zpìtná pružina
plynulé
4
4
4
4
4
1859 Konzola pro servopohon
Kompletní montáž motoru
Toè.
moment
(Nm)
2
2
2
2
2
Toè.
moment
(Nm)
4
4
4
4
4
Toè.
moment
(Nm)
4
4
4
4
4
Toè.
moment
(Nm)
20
20
20
20
20
za kus
za kus
Cena Kè
195,00
229,00
182,00
214,00
250,00
Cena Kè
225,00
257,00
209,00
240,00
281,00
Cena Kè
309,00
353,00
261,00
296,00
330,00
Cena Kè
370,00
405,00
322,00
358,00
376,00
480,-Kè netto
500,-Kè netto
Výše uvedené servopohony BELIMO.
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 42
Cenová skupina VI
Pøíslušenství - montáž
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
Spojovací materiál
Obj.èíslo
2210
2220
2211
2221
2700
Cena
2720
2715
2716
2650
2651
Rámeèek (lišta) na potrubí P20
5 bm
Rohovník R20
Rámeèek (lišta) na potrubí P30
5 bm
Rohovník R30
Stahovací svorka C
Tìsnící materiál
PE-tìsnící páska 4 x 15 mm
10 bm
PVC-tìsnící páska 50 mm
33 bm
AL-tìsnící páska 50 mm
50 bm
Tmel - butyl
330 ml
Polyuretan - šedý
310 ml
cena/bm
cena/ks
cena/bm
cena/ks
cena/ks
25
3,70
35
7,50
4
cena/bm
cena/balení
cena/balení
cena/ks
cena/ks
3
130
144
59
135
2970
Silikon pro hygienické provedení
310 ml
cena/ks
177
2 bm
cena/bm
39
2 bm
Závìsný materiál
2681
Závitová tyè M8
(DIN 975)
2682
Závitová tyè M10
cena/bm
67
2710
Šestihranná prodlužovací matice M8
cena/ks
3
2711
Šestihranná prodlužovací matice M10
cena/ks
6
2705
Hmoždinka kovová M8
cena/ks
8
2706
Hmoždinka kovová M10
cena/ks
14
2695
Závìs L s gumovým tlumením
cena/ks
13
2696
Závìs Z s gumovým tlumením
cena/ks
15
2683
Závìsná lišta U 20x40x1,5mm
cena/bm
78
cena/ks
135
(DIN 975)
Ostatní
2673
Ovládání klapek - kovové
2672
Ovládání klapek - umìlohmotné
cena/ks
127
2742
Trhací nýt 3,2 x 6
c./1000ks
257
2743
Trhací nýt 3,2 x 10
c./1000ks
303
2718
Dìrovaná montážní páska 25x0,75 M8
cena/ks
401
2701
Svorka nosníková na I profil M8
cena/ks
35
2702
Svorka nosníková na I profil M10
cena/ks
39
2808
Šroub M8 x 25
cena/ks
1,17
2821
Matice šestihranná M8
cena/ks
0,27
2810
Šroub M10 x 30
cena/ks
1,37
2822
Matice šestihranná M10
cena/ks
0,53
2751
Podložka plochá D8
c./1000ks
137
2752
Podložka plochá D10
c./1000ks
372
2732
Samovrtný šroub 4,2 x 13
c./1000ks
238
2733
Samovrtný šroub 4,2 x 16
c./1000ks
326
25 bm
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè bez DPH.
Strana 43
Cenová skupina VI
Závìsné objímky
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
ZOF
ZOG
ZO
Závìsná objímka pro flexibilní hadice
Závìsná objímka pro kruhové potrubí s výstelkou
Závìsná objímka pro kruhové potrubí bez výstelky
Závìsná objímka
d
60 - 110
60 - 135
60 - 165
60 - 215
60 - 270
60 - 325
60 - 525
ZOF
11
12
13
15
17
19
28
d
Závìsná objímka pro flexohadice z ocelového
pozink. pásku s pozinkovaným samosvorným
zaklapovacím zámkem.
Závìsná objímka
d
ZOG
ZO
80
100
125
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800
900
1000
1250
19
20
24
34
38
39
46
54
52
63
72
78
106
135
13
14
17
24
27
27
32
38
37
44
50
55
74
95
d
Závìsná objímka
šroub M8x25, matka M8
Na
z
ta
do
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 44
Cenová skupina VI
Tlumící vložka (dilatace)
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
PPK
TVL
PPK/TVL400
Tlumící vložka - kruhová
Tlumící vložka - hranatá
Tlumící vložka s požární odolností do 400°C
PPK/TVL:
Elastická dilatace kompenzující šíøení chvìní a vibrací ve vzduchovodech. Standardní provedení u hranatých rozvodù
s pøírubou 20 nebo 30 mm. U kruhových rozvodù ukonèení vnitøní spojkou s pozinkovaného ocel. plechu. Dle
požadavku možné ukonèení na kruhovou pøírubu. Délka elastické èásti tlumící vložky ca. 80 mm.
Max. tepelná odolnost 80°C.
PPK/TVL400:
Tlumící vložka v tepelné odolnosti do 400°C/2h dle EN 12101-3. (Certifikát EU)
Tlumící vložka
pro bm. obvodu
PPK
TVL
PPK/TVL400
439
439
1 295
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/bm bez DPH.
Strana 45
Cenová skupina VI
Rychloupínací objímka / Šoupátko
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
RUO-G
RUO-T
PSE
Rychloupínací objímka s PVC-tìsnìním
Rychloupínací objímka s tìsnícím tmelem
Posuvné šoupátko
RUO-G
RU - objímka / Šoupátko
d
RUO-G
RUO-T
PSE
80
100
125
140
150
160
180
200
224
250
280
300
315
350
400
450
500
294
294
333
344
344
370
370
409
420
436
459
459
484
484
499
522
598
135
135
114
114
117
117
119
121
128
128
131
140
146
158
163
170
185
529
573
612
649
694
733
939
1 180
1 342
1 789
2 236
2 357
-
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 46
Cenová skupina VI
Pøíruby kruhové
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
PR-T1
PR-R5
PR
PR-L
Pøíruba, dle DIN 24154 - díl 1, pozinkovaná
Pøíruba, dle DIN 24154 - øada 5, pozinkovaná
Pøíruba lisovaná, pozinkovaná
Pøíruba úhelníková, pozinkovaná
d
d
d2
d
d
k
b
d4
Pøíruby
PR-T1
PR-R5
PR
176
181
197
243
247
250
266
275
286
298
351
364
374
419
479
532
587
724
759
795
903
1 065
1 161
1 292
1 524
1 700
169
177
193
277
287
293
307
321
339
353
472
500
529
555
653
694
754
1 116
1 157
1 187
1 372
1 620
1 803
2 011
3 308
3 531
87
86
91
109
106
106
107
111
118
144
157
184
171
178
217
251
326
448
501
501
710
819
-
d
80
100
125
140
150
160
180
200
224
250
280
300
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800
900
1000
1120
1250
PR-L
d2
162
182
203
227
253
283
318
358
404
454
504
564
606
634
714
804
904
1 005
1 125
1 255
bxs
30 x
30 x
30 x
30 x
35 x
35 x
35 x
35 x
35 x
35 x
40 x
40 x
40 x
40 x
40 x
50 x
50 x
50 x
50 x
50 x
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
302
305
305
316
321
324
346
386
442
490
543
669
703
735
835
1 302
1 384
1 551
1 929
2 247
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
s
Strana 47
Cenová skupina VII
Škrtící klapka - jednolistá
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
MRK
Škrtící klapka - jednolistá
Škrtící klapka jednolistá vèetnì opláštìní:
H - 10 mm
15
Škrtící klapka - malá:
15
Opláštìní z pozinkovaného plechu tloušky dle ÈSN EN 1507
H = max. 250 mm (Minimální výška = 100 mm)
B = max. 350 mm (Minimální šíøka = 150 mm)
L=H
List klapky z pozink. ocel. plechu tl.1,1 mm s oboustranným pøehybem (ca. 15 mm)
Výška listu klapky = H - 10 mm
H - 20 mm
Škrtící klapka - velká:
Opláštìní z pozinkovaného plechu tloušky dle ÈSN EN 1507
H = 250 - 350 mm (Minimální výška = 100 mm)
B = max. 800 mm (Minimální šíøka = 150 mm)
L=H
15
List klapky z pozink. ocel plechu tl. 1,5 - 2,0 mm s oboustranným ohybem (ca. 15 mm)
se støedovou výztuhou.
Šíøka
Výška
200
350
200
300
400
500
600
700
800
MRK
DP
MRK
DP
MRK
DP
MRK
DP
MRK
DP
MRK
DP
MRK
DP
655
655
127
127
655
729
127
137
655
729
127
137
729
729
137
137
729
729
137
137
729
729
137
137
729
729
137
137
DP = cenová pøirážka za provedení listu klapky z dìrovaného plechu
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 48
Cenová skupina VII
Výfuková hlavice
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
Výfuková hlavice - hranatá
Provedení:
Ocelový pozinkovaný plech, tlouška materiálu dle CSN EN 1507.
Pro odvod dešové vody uvnitø zabudovaný trychtýø a po obvodu
odtokový žlábek. V horní èásti vsazena protiptáková møížka.
Pøíplatek za okapnièku:
volná
pevná, letovaná
h
VHH
za bm.obvodový 750,-Kè
za bm obvodový 1050,-Kè
b
a
h=200+(2 x a)
b
a
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
200
300
400
500
600
700
1 570
2 120
2 663
3 330
4 123
5 040
6 082
7 250
8 542
9 959
11 500
13 166
1 795
2 244
2 819
3 517
4 342
5 290
6 364
7 562
8 885
10 333
11 905
13 603
1 889
2 369
2 975
3 705
4 560
5 540
7 258
7 874
9 228
10 707
12 311
14 040
1 982
2 494
3 131
3 892
4 778
5 790
6 925
8 186
9 571
11 082
12 717
14 477
2 076
2 619
3 287
4 079
4 997
6 039
7 206
8 498
9 914
11 456
13 122
14 914
2 170
2 744
3 443
4 267
5 215
6 289
7 487
8 810
10 258
11 830
13 528
15 350
b
a
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
800
900
1000
1100
1200
1300
2 263
2 868
3 599
4 454
5 433
6 538
7 768
9 122
10 601
12 205
13 934
15 788
2 357
2 993
3 755
4 641
5 652
6 788
8 049
9 434
10 944
12 580
14 339
16 224
2 450
3 118
3 910
4 828
5 871
7 037
8 329
9 746
11 288
12 954
14 745
16 661
2 544
3 243
4 067
5 015
6 089
7 287
8 610
10 058
11 631
13 329
15 151
17 098
2 637
3 368
4 223
5 202
6 307
7 537
8 891
10 370
11 974
13 703
15 557
17 535
2 731
3 493
4 379
5 390
6 526
7 787
9 172
10 682
12 317
14 077
15 962
17 972
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 49
Cenová skupina VII
Trouba hladká
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
TH
Trouba hladká
Materiál: ocelový plech, pozinkovaný,
Ukonèení trouby s/bez lemu
Dle požadavku zákazníka možná pøíruba za pøíplatek
d
s... tlouška materiálu
L
L
d
80
100
125
150
160
180
200
224
250
280
300
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
s = 0,7 mm
s = 0,9 mm
s = 1,1 mm
s = 1,25
0,5 m
1,0 m
1,5 m
0,5 m
1,0 m
1,5 m
0,5 m
1,0 m
1,5 m
0,5 m
1,0 m
1,5 m
151
161
176
188
193
204
247
270
295
341
376
383
447
495
614
680
-
193
215
240
266
277
296
351
385
426
486
532
548
632
704
848
939
-
360
390
456
502
555
632
689
712
816
912
1 082
1 200
-
163
177
193
209
216
231
277
302
332
382
421
431
500
555
681
754
832
896
917
1 010
1 107
-
216
243
277
311
325
351
412
452
500
570
621
641
738
823
983
1 088
1 207
1 299
1 338
1 483
1 643
-
431
472
545
602
667
756
822
852
974
1 091
1 285
1 423
1 581
1 700
1 760
1 959
2 179
-
257
307
335
369
424
465
477
552
614
749
827
916
987
1 011
1 114
1 226
1 347
1 468
1 604
1 748
1 909
405
470
518
573
653
710
735
843
942
1 116
1 237
1 373
1 476
1 526
1 695
1 881
2 083
2 286
2 520
2 770
3 054
552
633
703
779
907
956
992
1 159
1 363
1 485
1 645
1 831
1 968
2 041
2 277
2 536
2 820
3 104
3 435
3 794
4 200
799
884
978
1 052
1 081
1 194
1 315
1 446
1 578
1 728
1 888
2 066
217
349
498
611
666
854
060
284
507
770
049
366
636
814
019
168
252
514
804
120
437
810
211
669
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
Strana 50
Tlumiè hluku - kulisový
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
Tlumièe hluku (kulisové) jsou ve vzduchotechnických zaøízeních uzpùsobeny k redukci akustického tlaku.
Tlumiè hluku sestává z jednotlivých kulis zabudovaných do trouby (vnìjší pl᚝) s oboustranným ukonèením
pro napojení na navazující rozvod. Pøírubové lišty se šroubovými spoji popø. úhelníková. pøíruba nebo jiné.
Kulisy jsou zhotoveny z pozink. rámu, do kterého se vkládá minerální vata z vnìjší strany opatøena kašírem.
Rozmìry tlumièù hluku jsou stanoveny dle množství proudícího vzduchu (od 500 do 100.000 m³/h) a potøebného
útlumu v pøíslušném frekvenèním pásmu. Tlumièe byly odzkoušeny dle DIN 45 646.
Zpusoby provedení:
Šíøka kulis:
100, 200 a 300 mm
Materiál:
skelné vlákno s jednostranným kašírem nebo v hygienickém provedení
Rám kulis a trouba:
ocelový plech pozink.(standard), hliník, nerez dle EN 1.4301.
Nadstandardní provedení s obtokovými plechy, popø. boèním plechem
Tlumièe hluku, jakož i vložky, dokážeme dimenzovat a následnì vyrobit.
K návrhu a optimalizaci tlumièù je nutné zaslat následující ùdaje:
- Množství vzduchu (VO2) [m³/h]
- Požadovaný útlum pøi 250 Hz [dB]
- Maximálnì možné rozmìry potrubních dílù
Provedení: MK
Poz.è.
Poèet
Max.šíøka
[mm]
Max.výška
[mm]
Max.délka
[mm]
Množství
3
VO2 [m /h]
Útlum pøi
250 Hz [dB]
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Zvláštní provedení:
Strana 51
Cenová skupina VII
Vložka TH - kulisová
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
VTH100 Vložka tlumièe hluku, typ X, šíøka = 100mm
VTH200 Vložka tlumièe hluku, typ X, šíøka = 200mm
Šíøka kulisy = 100, rám z pozink. plechu, kamenná vata, bez boèních plechù
výška
šíøka
délka
h
š
500
1000
1500
2000
2500
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
340
361
382
403
424
445
485
507
518
551
574
622
401
436
472
508
544
580
641
678
715
762
816
900
461
512
562
613
664
722
824
896
968
1 039
1 112
1 224
521
587
654
718
811
1 325
1 033
1 127
1 221
1 314
1 408
1 548
581
662
743
856
970
1 084
1 243
1 358
1 473
1 588
1 703
1 873
Šíøka kulisy = 200, rám z pozink. plechu, kamenná vata, bez boèních plechù
výška
šíøka
délka
h
š
500
1000
1500
2000
2500
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
390
425
459
494
529
563
628
665
702
739
775
856
490
549
608
667
726
785
886
947
1 009
1 083
1 158
1 287
589
673
757
840
924
1 014
1 170
1 276
1 382
1 487
1 593
1 765
689
797
905
1 014
1 148
1 283
1 481
1 618
1 755
1 891
2 028
2 243
789
921
1 054
1 220
1 385
1 551
1 791
1 960
2 127
2 295
2 463
2 721
Nábìh nebo obtok - cena ceníková + 5%
Nábìh a obtok - cena ceníková
+ 10%
MK provedení s boèním plechem + 10%
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 52
Cenová skupina VII
Buòka tlumièe hluku
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
VTHB
Vložka tlumièe hluku, typ B
Zpusoby provedení:
Tlouška tlumící desky:
Materiál:
Rám bunìk:
Nadstandardní provedení:
rozmìr 200 (250)x500 50mm, 400 (500)x500 100mm
skelné vlákno s jednostranným kašírem nebo v hygienickém provedení
ocelový plech pozink.(standard), hliník, nerez dle EN 1.4301.
tlumící deska s oboustranným skelným vláknem (hyg.).
Rozmìr
Standard
Dìrovaný plech
200x500x1000
200x500x1500
250x500x1000
250x500x1500
400x500x1000
400x500x1500
500x500x1000
500x500x1500
629
945
691
1 034
1 041
1 457
1 146
1 604
1 225
1 558
1 360
1 665
1 548
2 217
1 653
2 364
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Strana 53
Cenová skupina VII
Krabice k møížkám
01/2013
1993 - 2013 20 let zkušeností
KA
Krabice k møížkám - pøívod, odvod
Provedení: plech pozink., kruhový nástavec se škrtící klapkou
Ve vnitøní èásti støedový nosník se zalisovanou matkou M6 pro uchycení møížky.
U pøívodních krabic dìrovaný plech R8/11. U odvodních krabic bez dìrovaného plechu.
Pro VVKR_Q-P-H
Pøívodní
Pro VVKR_Q-O-H
Odvodní
300
400
500
600
625
825
423
592
659
735
811
972
300
400
500
600
625
825
380
456
507
549
608
659
Moravská vzduchotechnika, s.r.o.
Ès.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 545 229 480,fax: +420 545 229 481
e-mail:[email protected]
www.mvt.cz
Cena v Kè/ks bez DPH.
Download

Ceník vzduchotechnického potrubí 2013