PRODUKTOVÝ KATALOG 2013
NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ
CO VÁM MOHU NABÍDNOUT?
Když tuto otázku uslyšíte od èíšníka v dobré restauraci, kde víte, že svou práci bere opravdu vážnì a že mu
na Vaší spokojenosti záleží, mohou se Vám zaèít sbíhat sliny. Víte totiž, že Vám nebude nabízet to nejdražší
z jídelního lístku nebo to, co zbylo v kuchyni, ale pomùže Vám vybrat si to, co Vám bude opravdu chutnat.
Poradí s kombinací chutí i výbìrem vína.
Stejnì tak i my bychom Vám rádi nabídli naše výrobky nejen jako vybrané delikatesy èi oblíbená klasická
jídla z jídelního lístku, ale také bychom rádi pøedali veškeré potøebné informace, rady a tipy tak, aby Váš
výbìr pøesnì odpovídal Vašim pøedstavám. Již poèet stran tohoto katalogu pøedznamenává, že je z èeho
vybírat. Budeme rádi, když se obrátíte na naše prodejce, obchodní zástupce nebo další kvalifikované
a kompetentní pracovníky, kteøí jsou pøipraveni Vám s výbìrem pomoci.
K Vašemu zamyšlení, inspiraci èi usnadnìní rozhodování o Vašich nových oknech Vám zde pøinášíme
nìkolik námìtù. Další najdete na našich webových stránkách a u našich obchodních zástupcù. Vìnujte jim
prosím pozornost už proto, že pokud zvolíte naše okna, vyrobená s dùrazem na kvalitu a životnost, jedná
se o volbu na desetiletí.
KVALITA - JAK JI POZNAT?
Nechceme Vás dostat do situace, kdy budete muset kvalitu posuzovat, poznávat, porovnávat. Naše výrobky
mají to, co nazýváme pravou kvalitou, zabudováno v sobì. Je to nedílná souèást všech našich výrobkù.
Slovo kvalita je dnes jedno z nejpoužívanìjších slov vùbec a staèí jen letmo prohlédnout plnou schránku
letákù pøed tím, než je vyhodíte do sbìru, abyste se pøesvìdèili. Všichni dnes nabízejí kvalitní a nejkvalitnìjší
okna. Proto jsme se rozhodli, že pøed Vámi odhalíme naši cestu, naše zásady a naše postoje, které nás,
jak vìøíme, opravòují mluvit o kvalitì našich výrobkù.
Není žádným tajemstvím, že znaèná èást oken na trhu je vyrábìna z vìtší nebo menší èásti v zahranièí, že je
èasto kvalita podøizována cenì. U nás vìøíme vlastním rukám, vlastním lidem. Znaèka RI OKNA, to jsou
výrobky vyrobené výhradnì a kompletnì v Èeské republice (v Bzenci) rukama kvalifikovaných apeèlivých
pracovníkù. Máte-li zájem, mùžete se na vlastní oèi pøesvìdèit.
Výroba je velmi pøesnì a zodpovìdnì organizována, vstupní a mezioperaèní kontroly pøípadnou vadu
materiálu èi provedení odhalí a nepustí dál. Do závodu se dostanou jen vybrané a kontrolované komponenty
od peèlivì zvolených a prùbìžnì kontrolovaných dodavatelù. Všechny tyto zásady ve spojení s moderními
technologiemi a pøísnou výrobní kázní spoleènì zajišśují dosažení našeho cíle: dodat Vám takové okno
èi dveøe, které budete pro jeho bezproblémovost, dlouhou životnost a pøíjemné užívání mít rádi. Snad
si mùžeme dovolit nazvat to pravou kvalitou našich výrobkù.
TEPLO A ÚSPORY ENERGIÍ
Watty, Kelviny, koeficienty prostupu tepla a mnohé další odborné termíny byly ještì do nedávna výhradním
majetkem vìdcù, odborníkù, akademikù. Je až pøekvapivé, jak za krátkou dobu vstoupily do našeho života,
jakého významu nabyly, jak dùležité jsou dnes takøka pro každého. Na druhou stranu je potøebné nezavírat
oèi pøed složitostí stavební fyziky, nepøebírat jen zjednodušující hru èísel, nenechat se vtáhnout do soutìže
o „nejnižší U“. Písmeno Uw je oznaèením souèinitele prostupu tepla, hodnoty, kterou se charakterizuje
odpor, kterým okno brání v únicích tepla. Sebelepší „U“ neznamená automaticky „Úsporu“. Na první
pohled je vše jasné: koupím si okno s nejlepším „U“ a mám zajištìno, že budu výraznì šetøit teplo, energie,
pøírodu i vlastní penìženku. Bohužel to není tak jednoduché. Vždy záleží na celém obvodovém plášti (tedy
stìnách, stropech, izolacích støech, ...) a na provedení domu èi bytu. A extrémní význam, pøedevším
u vysoce izolujících oken, má zpùsob a kvalita osazení oken do stavby. Proto je potøebné zohlednit více
kritérií a parametrù, než jen koeficient prostupu tepla. Je to podobné, jako byste potøebovali auto pro Vaši
rodinu a dva psy a jen na základì maximální rychlosti zvolili tøeba Porsche. Stejnì tak je potøebné u výbìru
oken a dveøí postupovat uvážlivì a brát v úvahu vlastnosti stìny, hloubku osazení, celkové tepelné ztráty
i velikost oken… Je to složité, ale mohou Vám pomoci odborníci, projektanti nebo naši zástupci.
NEBOJTE SE VÌTRAT
Snaha o úsporu energií vede velké množství lidí k tomu, že málo vìtrají. Mnozí ještì pamatují doby, kdyokna
ménì tìsnila, kdy byli zvyklí otevírat je jen málokdy. Jenže ztráta tepla vyvìtráním je mnohem menší,
než by se mohlo zdát. Pokud budeme vìtrat správnì, tedy otevøením oken dokoøán, skuteènì nám unikne
ohøátý teplý vzduch. Nemusíme toho ale moc litovat. Tento vzduch obsahuje vodní páru nejen z myèky,
sušièky, rychlovarné konvice, praèky a vany, ale i tu, kterou jsme sami vydýchali. Pokud ji nevypustíme ven,
zkondenzuje nám na oknech … Navíc se vìtráním zbavujeme mnoha mikroorganismù a škodlivých látek,
1
jejichž koncentrace se dlouhými prodlevami mezi vìtráním zvyšuje. A teï to nejdùležitìjší - s vydýchaným
vzduchem vypustíme ven také pøebyteèný oxid uhlièitý a vyrovnáme obsah kyslíku - budeme se cítit lépe,
ménì unaveni. Ohøev vzduchu nestojí mnoho - jak sami víte, k ohøátí vzduchu staèí svíèka, ale k ohøátí
stìn, podlah, nábytku a podobnì jsou nìkdy i kamna málo výkonná. Proto není dobré spoléhat na vìtrání
mikroventilací nebo otevøením okna ve ventilaèní poloze. Ztráty tepla pøi trvalém vypouštìní teplého
vzduchu vzrùstají, ochlazuje se okolí okna, dochází k výraznému vysušování vzduchu v místnosti.
Pøi výbìru oken a pøedevším volbì otevírání tedy dbejte na to, abyste mìli ke klice okna pohodlný pøístup
a mohli okna otevírat dokoøán.
EXTRÉMY JEN DO EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK
Podíváme-li se na souèasné trendy v Èeské republice zvenèí, zaznamenáme obrovskou snahu o dosažení
co nejvyšších parametrù u oken, která jsou osazena v bìžných podmínkách. Napøíklad tøi skla v okenním
køídle najdete èastìji v polabské nížinì než v italských Alpách. Speciální úpravy a extrémní vzduchotìsnost
najdete spíše v horami chránìném Èesku než v trvale vìtrem ovívaném Irsku (tam naopak najdete
èasto jen jedno sklo a kovovou klièku na zavírání køídla). Aniž bychom chtìli snižovat záslužnost hledání
cest úspory energií, je potøebné podívat se na svou volbu v kontextu stavby a klimatických podmínek.
Není pøíliš rozumné osadit okno s extrémními tepelnì izolaèními vlastnostmi do bìžné stìny. A pokud
stejnì dùslednì nepøistoupíme k montáži tohoto okna, výraznì si mùžeme zkomplikovat život. Jakýkoli
prudký pøechod, nehomogenita ve vlastnostech, výrazný rozdíl v parametrech jedné stìny - to vše mùže
naopak vyvolat nový problém. Proto doporuèujeme: stanovujte své požadavky na okno èi dveøe ve vazbì
na ostatní požadavky na celou stavbu a s pøihlédnutím k tomu, jaké klima panuje ve vaší lokalitì. Tepelný
odpor, osazení okna, vlastnosti stìny, zpùsoby vytápìní a metody dosažení èistého a zdravého vzduchu
uvnitø, to vše by mìlo být v rovnováze. Jakékoli extrémní požadavky na jednu vlastnost výraznì zamíchají
vším a výsledkem mùže být Vaše zklamání.
ABY SE OKNA NEROSILA
Rosení oken je jev diskutovaný, problematický a nepøíjemný. Vždyś kdo by chtìl stále utírat vodu ze skel
a par apetù, mít ztížený pohled ven a ješ tì s e obávat plís ní kvùli zkondenzované vodì v os tì ní okna?
Ale jako v dobré detektivce není vždy vrahem zahradník, tak i v pøípadì rosení oken nemusí být vinna jen
okna. A zkušenosti ukazují, že samotné okno je pachatelem spíše výjimeèným. Sklo okna bude s velkou
pravdìpodobností vždy nejchladnìjším místem v místnosti. Rosení se dá zabránit v principu jednoduše:
zvýšením teploty na povrchu nad teplotu rosného bodu. Proto se vždy umísśovaly radiátory pod okno,
aby stoupající teplý vzduch ohøál také povrch okna a aby se umožnilo správné proudìní tepla v místnosti.
Dalším aspektem, který pøispíval k zamezení rosení, byl pohyb vzduchu, a to i pøi zavøených oknech.
Vznikající vlhkost byla odvádìna prùbìžnì a nekondenzovala tolik na vnitøním povrchu skla (mnozí si ale
dobøe pamatují rosení mezi skly u zdvojených oken). Dnes nechceme okna, která nám nekontrolovanì
vypouštìjí teplo ven, nechceme radiátory pod oknem a dáváme pøednost podlahovému vytápìní èi jiným
zpùsobùm vytápìní. A tak staèí hùøe provedené osazení, málo zaizolované pøeklady nad oknem nebo
špatnì izolující parapet a dochází k ochlazení skel, pøípadnì i rámù oken. A pokud k tomu všemu ještì
i ménì vìtráme, máme jistotu, že se okna rosit budou.
Zabránit rosení lze, ale vyhnìte se jednoduchému øešení, kterým je výbìr tìch nejtìsnìjších oken
s nejvìtším odporem proti prostupu tepla. Je potøebné dbát na všechny stavební zásady, respektovat
tepelnì technické vlastnosti stìny, nepodcenit vzduchotìsnost a izolaèní vlastnosti osazení oken
a - vìtrat!
JAK SE RODÍ ZE SNU SKUTEÈNOST?
Stavba domu, zvelebení bytu, rekonstrukce …Na zaèátku jsou vždy obrysy, nápady, pár neurèitých náèrtkù
- a na konci rozhodování o poètu polic v lednici èi provedení vypínaèù a zásuvek. Stejnì tak každý ví, že bude
mít „nìjaká okna“. Od urèité chvíle také tøeba ví, kolik by ta okna mìla stát. Ale až na úplném konci (nìkdy
i dost pozdì) vyvstane otázka, co by okna mìla umìt. Banalita? Nikoli.
Dnešní okna díky široké nabídce pøíslušenství mohou nabídnout víc, než jen utìsnìnou díru ve stìnì, kterou
je vidìt ven a nepropouští zbyteènì ven teplo. Staèí zalistovat v našem katalogu a zjistíte, co všechno
mùžete od svých oken chtít. Aś už je to nìco úplnì samozøejmého (prostì se vám mouchy létající kolem
lustru nelíbí), nìco pro pohodlí (zvýšený útlum hluku), nebo tøeba nìco pro bezpeèí (úprava zvyšující
odolnost proti násilnému vniknutí).
Jsou však také možnosti a schopnosti oken, které je potøebné promyslet a naplánovat døív než pøi
objednávce oken. Proto je dobré vèas se zasnít, zapøemýšlet a rozhodnout se tøeba pro pøedokenní žaluzie
už pøi projektování a plánování. Stejnì tak je dobré mít pøedstavu o vnitøních a venkovních parapetech,
úpravách skel èi dìlení oken na køídla. Ve spolupráci s projektantem by také mìly být už pøedem stanoveny
požadavky na fyzikální vlastnosti oken, zejména ve spojitosti se zateplováním staveb.
2
OKNO NENÍ JEN MÍSTO, KDE NENÍ ZEÏ
O tom, že okno je okem domu, již bylo v èasopisech napsáno hodnì. Každý architekt ví, že okna èlení fasádu
a svou velikostí a èlenìním mohou výraznì ovlivnit vyznìní budovy. Všimli jste si tøeba, že okna na zámcích
jsou v každém patøe jinak velká, že dole jsou nižší a ve vyšších poschodích vyšší? I tím dávní stavitelé
dosahovali kýženého vzhledu a vyznìní stavby.
I my máme tuto možnost, ovšem v porovnání se staviteli zámkù mnohem širší. Jak v katalogu naleznete,
máte na výbìr skuteènì širokou paletu barev, odstínù a tvarù profilù rámù a køídel, existují také rùzné
úpravy skel. Mùžete mít barevnì a tvarovì sladìna okna a vnìjší èi balkonové dveøe.
Existují vùbec nìjaká omezení ve Vašem výbìru? Asi je zøejmé, že fyziku a pøírodní zákony obejít nelze. Proto
existují omezení velikosti otvíravých køídel, podle typu zasklení existuje omezení maximálních hmotností
pùsobících na kování a podobnì. Obecnì jsou však tato omezení tak marginální, že na nì pøi svém
výbìru pravdìpodobnì ani nenarazíte. Zato srážka s pøedpisem lidským je mnohem pravdìpodobnìjší.
Ve vìtšinì mìst u nás je vzhled budovy pod dohledem bdìlých úøedníkù a je možné, že pro výmìnu oken
bude potøebné respektovat požadavky magistrátu, mìstského úøadu èi památkáøù.
JDEME DO TOHO S VÁMI
Pokud držíte v ruce tento katalog, ètete tento text, je zøejmé, že Vám na vašich nových oknech èí dveøích
záleží. Že chcete uèinit rozhodnutí, které nebude spoèívat jen v tom, jak uzavøít díru ve stìnì, ale že bude
mnohem uvážlivìjší. Že Vám záleží na úsporách energií, že chcete pro sebe doma i pro ostatní tam venku
vytvoøit nìco krásného, že chcete s ohledem na pøírodu i na budoucí generace vtisknout Vašemu domu
èi bytu charakter, vyznìní, odraz svých myšlenek.
Když dovolíte, rádi do toho pùjdeme s Vámi.
Až nás a naše výrobky dobøe poznáte, uvidíte, že máme hodnì spoleèného. I nám záleží na lidech, naší
zemi,
pøírodì a na férových vztazích - stejnì jako Vám.
Rádi otevøeme Vašim myšlenkám naše okna a dveøe dokoøán.
3
Vstup do administrativní budovy spoleènosti RI OKNA a.s.
4
NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ
1-3
TRADICE ŠPPIÈKOVÉ VÝROBY A MONTÁŽE / NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁSADY
NEJMODERNÌJŠÍ TECHNOLOGIE
EXPEDICE A PRODEJ NAŠICH PRODUKTÙ
6
7
8-9
PLASTOVÉ SYSTÉMY
OKENNÍ PROFILY
PROFILINK ® PRIMA STANDARD / ELEGANT
PROFILINK ® PRIMA STANDARD / ELEGANT CLEAR
SALAMANDER ® STREAMLINE ® STANDARD / ELEGANT
SALAMANDER ® STREAMLINE ® STANDARD 7 / ELEGANT 7
SALAMANDER ® 3D ® LUXUS
SALAMANDER ® bluEvolution ® STANDARD / ELEGANT
SPECIÁLNÍ RÁM 85 mm SALAMANDER
RI OKNA V SYSTÉMU REVITALIZACE
®
STREAMLINE
®
12
13
14
15
16
17
REVITAL
18
19
®
RENOVAÈNÍ RÁMY PROFILINK
35 mm, 60 mm
®
RENOVAÈNÍ RÁMY SALAMANDER
35 mm, 60 mm
20
21
BALKÓNOVÉ DVEØE
PROFILINK ® PRIMA OTVÍRAVÉ DOVNITØ / VEN
SALAMANDER ® STREAMLINE ® STANDARD OTVÍRAVÉ DOVNITØ / VEN
SALAMANDER ® STREAMLINE ® ELEGANT OTVÍRAVÉ DOVNITØ
SALAMANDER ® 3D ® LUXUS OTVÍRAVÉ DOVNITØ
SALAMANDER ® bluEvolution ® STANDARD OTVÍRAVÉ DOVNITØ
22
23
24
25
26
ZDVIŽNÌ POSUVNÉ DVEØE
SALAMANDER ® HST
27
RI OKNA V HARMONII BAREV
PØÍSLUŠENSTVÍ K PLASTOVÝM OKNÙM A DVEØÍM
28 - 31
32 - 33
UKÁZKY REALIZACÍ PLASTOVÝCH SYSTÉMÙ
34 - 38
HLINÍKOVÉ SYSTÉMY
PRO OKNA A DVEØE
PONZIO ® PT 50
PONZIO ® PT 52
40
41
PRO OKNA
PONZIO ® PE 52
PONZIO ® PE 60
PONZIO ® PE 68
PONZIO ® PE 68 HI SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ
PONZIO ® PE 78
PONZIO ® PE 78 HI SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ
42
43
44
45
46
47
PRO DVEØE
PONZIO ® PE 68
PONZIO ® PE 78
48
49
PROTIPOŽÁRNÍ
PONZIO ® NT 78 EI
50
POSUVNÉ DVEØE
PONZIO ® SLIDING SL 900
51
FASÁDNÍ
PONZIO ®
PONZIO ®
PONZIO ®
PONZIO ®
PONZIO ®
53
54
55
56
57
PF 152
PF 152 ESG
PF 152 HI SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ
PF 152 EI PROTIPOŽÁRNÍ
PF 152 WG PRO KONSTRUKCE ZIMNÍCH ZAHRAD
RÁMOVÉ A BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ BALKÓNÙ A LODŽIÍ
BARVY A DEKORY HLINÍKOVÝCH SYSTÉMÙ
PØÍSLUŠENSTVÍ K HLINÍKOVÝM OKNÙM A DVEØÍM
58
60 - 62
64 - 65
IZOLAÈNÍ ZASKLENÍ
DOPLÒKY
UKÁZKY REALIZACÍ HLINÍKOVÝCH SYSTÉMÙ
66
67
68 - 71
POZNÁMKY
72
5
TRADICE ŠPIÈKOVÉ VÝROBY A MONTÁŽE
Jsme jedna z nejvìtších spoleèností na èeském trhu stavebních otvorových výplní. Naše spoleènost
RI OKNA a.s. byla založena již v roce 1994. Od poèátku se zamìøujeme výluènì na výrobu a montáž
prvotøídních plastových prvkù - oken, dveøí a jejich pøíslušenství.
roce
V 2006 jsme svou pùsobnost rozšíøili
o výrobu a montáž hliníkových prvkù z profilù
PONZIO ® : oken, dveøí, interiérových stìn a prosklených
hliníkových konstrukcí (fasád). Devatenáct let zkušeností svýrobou a montáží pøedstavuje naši hlavní
konkurenèní výhodu, a tonejen na èeském trhu. Od jara 2008, kdy jsme zprovoznili jeden z nejvìtších
a nejmodernìjších výrobních areálù svého druhu vEvropì, se naše spoleènost dostala na samou špièku
souèasných technologických možností. Vyrábíme na nejpokrokovìjších obrábìcích centrech nìmecké
spoleènosti ELUMATEC ® z nìmeckých znaèkových profilù SALAMANDER ® nebo profilù znaèky
PROFILINK ® ,což našim výrobkùm zajišśuje tunejlepší kvalitu a pøesnost.
Veškeré souèásti našich oken a dveøí jsou ryzími originály, aśuž jde o izolaèní dvojskla èi trojskla, kování nebo
pøíslušenství. Jako jedni z prvních výrobcù na trhu jsme vybudovali systém øízení, který
zajišśuje stabilní
kvalitu naší produkce (systém managementu kvalityISO 9001 ), zodpovìdnost k životnímu prostøedí
(systém environmentálního managementuISO 14001 ), minimalizaci rizik poškození zdraví pracovníkù
(systém managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøipráci OHSAS 18001 ) a to pøi trvalé snaze
o zvyšování energetické úèinnosti našich aktivit (systém managementu hospodaøeníenergií
s
ISO 50001 ).
Technologické a kvalitativní prvenství však kúspìchu na trhu samo o sobì nestaèí. Klíèem k dobré povìsti
našich výrobkù je proto pøedevším poctivá a dobøe odvedená práce pøi montáži a otevøené poskytování
všech dùležitých informací pro naše zákazníky.
V roce 2012 byl naší spoleènosti Asociací èeských výrobcù otvorových výplní udìlen certifikát „ZAØUÈENÌ
ÈESKÁ OKNA“, který je potvrzením pùvodu našich produktù - všechny technologické operace od spojení
prvkù rámù a køídel až do koneèné finalizace jsou provedeny v Èeské republice.
NAŠE ZÁKLADNÍ ZÁSADY
Každý výrobek opouštìjící naše výrobní závody je dokonalefunkèní, nìkolikrát prùbìžnì kontrolován
a bezvadnì pøipraven pro zabudování do stavby a splnìní svého úèelu.19 let zkušeností nás opravòuje
k tvrzení, že jsme zvládli výrobní proces. Všechno je relativní, a stejnì tak relativní je naše zvládnutí
opravdu všech výrobních procesù, a proto na jejich zdokonalování budeme pracovat stále! Nauèili jsme
se naslouchat potøebám našich klientù a pochopili jsme, žekaždý je dùležitý.
Poskytujeme maximálnì otevøené informace o našich možnostech a o parametrech našich výrobkù.
Vyrobíme-li jen dobrý, nikolivšak dokonale funkèní výrobek, pøiznáme to
a nabídneme náhradní øešení.
Jako první výrobce na trhu jsme nahlas øekli to, co jinak každý výrobce vìdìl, ale opravdu øíct se to bál:
vchodové dveøe zplastových profilù nelze vyrobit na stejné úrovni jako okna. Proto naše spoleènost nabízí
tyto produkty v hliníkovém provedení. Dnes
už je tato informace všemi výrobci bìžnì pøiznávána. S klientem
spolupracujeme na architektonickém øešení a zohledòujeme individuální charakter nemovitosti,když
i se
tøeba jedná jen o malý byt. Oknajsou nejdùležitìjším prvkem každé stavby - chaty, domku, vily, bytového domu.
Ne každý klient si to uvìdomuje, proto mu tuto skuteènost zdùrazníme a o této zásadì ho pøesvìdèíme.
Areál RI OKNA a.s. v Bzenci.
6
NEJMODERNÌJŠÍ TECHNOLOGIE
V souèasnosti má náš závod k dispozici cca 14 000 m 2 výrobních ploch. Na této ploše probíhá kompletní tok
výroby od vstupu materiálu, pøípravy profilù pøes plnoautomatické linkypo
aždokonèovací proces výrobku
a jeho expedici. Dnes jsou v provozu celkem tøi linky, které zajišśují výrobu oken ve standardním provedení,
a jedna linka, která zabezpeèuje výrobu atypických prvkù vèetnì dveøí. Veškeré strojní vybavení tìchto linek
bylo dodáno nìmeckou spoleènostíELUMATEC ® , vèetnì strojù znaèek STÜRTZ ® a FEDERHENN ® . Všechny
dílèí operace na sebe èasovì navazují. Vše je centrálnì øízeno poèítaèovým vybavením (nejmodernìjší
software KLAES ® ) pod dohledem speciálnì proškolených pracovníkù. Kvalitavýrobku je hlavní prioritou
naší spoleènosti a tato potøeba je naplòována všemi zamìstnanci. K dispozici máme dokonalou technologii
a systém øízení výroby. Souèasná výroba probíhá v souladu se všemi požadavky pøíslušných norem.
Parametry našich výrobkù jsou pravidelnì ovìøovány notifikovánou zkušební laboratoøí (tzv.
poèáteèní
zkouška typu), èímž je prokazována shoda tìchto parametrù s požadavky evropských norem. Systém
øízení výroby zajišśuje, že naše výrobky plní funkèní vlastnosti stanovené evropskými normami
a že je potvrzen certifikátem systému managementu kvalityISO 9001 . Na základì provádìných zkoušek
a zavedenéhosystému managementu kvality jsou naše výrobky oznaèovány evropskou znaèkou shody
CE ()
a jsou vybaveny evropským prohlášením o shodì E( S PROHLÁŠENÍ O SHODÌ
).
Využití nejmodernìjší techniky dovolí zdùraznit všechny pøednosti našich oken a dveøí: prvotøídní kvalitu
spojù, mechanickou pevnost a možnost vyrábìt podle pøedstav zákazníkù. Spektrum výroby naší spoleènosti
se øídí pøáním zákazníka. Mùžeme vyrobit samotné vchodové dveøe èi stovky oken pro velký panelový
dùm, nebo dokonce prvky pro opravu klasicistní vily i památkovì chránìného objektu. To vše v kvalitì naší
spoleènosti vlastní. Naši technici jsou pøipraveni reagovat na netypická architektonická øešení, aniž by pøitom
prodlužovali dodací lhùty nebo
slevovali zvysoce nastavené laśky kvality služeb poskytovaných naší spoleèností.
Výrobní hala RI OKNA a.s.
Výrobní hala RI OKNA a.s.
Výrobní hala RI OKNA a.s.
7
Helsinki
Oslo
Talin
Stockholm
Riga
Dublin
Moskva
Kodaò
Vilnius
Minsk
Amsterdam
Londýn
Berlín
Varšava
Brusel
Kyjev
Lucemburk
Paøíž
Praha
Vídeò
Bern
Bratislava
Vaduz
Budapešś
USA
Ljubljana
Záhøeb
Bìlehrad
Monako
Andora
Kišinìv
San Marino
Bukurešś
Sarajevo
Sofie
Øím
Vatikán
Skopje
Tirana
Atény
Valletta
Teplice
Bílina
Ústí n. Labem Liberec
Láznì Bìlohrad
Polepy
Mnich. Hradištì
Karlovy Vary
Aš
Svatava
Cheb
Chodová Planá
Tachov
Záluží
Varnsdorf
Dìèín
Bakov n. Jizerou
Domousnice
Benátky n. Jizerou
Mìstec Králové
Praha
Peèky
Kolín
Kutná Hora
Èáslav
Beroun
Rokycany
Plzeò
Vlašim
Pravonín
Horšovský Týn
Domažlice
Písek
Sušice
Tábor
Jind. Hradec
Sobìslav
Jeseník
Heø. Mìstec
Šumperk
Jevíèko
Havlíèkùv Brod
Žïár nad Sázavou
Èeské Budìjovice
8
Èervený Kostelec
Èeská Skalice
Hradec Králové
Pardubice
Konice
Rýmaøov
Opava
Ostrava
Nový Jièín
Olomouc
Prostìjov
Otaslavice
Blansko
Frýdek-Místek
Svidník
Kysucké N. Mesto
Stropkov
Žilina
Sabinov
Poprad
Martin
Uh. Brod
Prešov
Humenné
Ružomberok
Bzenec
Uh. Hradištì
Vranov n. Ť.
Trenèín
Spišská N. Ves Košice
Bánská Bystrica
Myjava
Prievidza
Košické O¾šany
Brezová p. Bradlom
Rožòava
Trebišov
Topo¾èany
Zvolen
Piešśany
Malacky
HlohovecŽiar n. Hron.
Poltár
Trnava
Luèenec
Senec
Nitra
Bernolákovo
Vráble
Bratislava
Oslavany
Daèice
Brno
Zlín
Kromìøíž
Otrokovice
Slavièín
EXPEDICE A PRODEJ NAŠICH PRODUKTÙ
Expedice a pøeprava našich výrobkù na místo urèení je svou kvalitou neodmyslitelnou souèástí naší
strategie. Každý výrobek je nutno dodat zákazníkovi v tom nejlepším stavu,tudíž
a
je jeho ochrana naprvním
místì bez ohledu na dopravní vzdálenost èi množství. Veškeré produkty spoleènosti
RI OKNA a.s. jsou
pøed expedicí automaticky opatøeny ochrannou fólií, která
zabraòuje jejich zneèištìní nebo poškození.
Pøíslušná okna èi dveøe jsou následnì rozdìlena dle èísel jednotlivých zakázek ana stojanech pøipravena
k vyexpedování.
Pøepravu zajišśujeme vlastním vozovým parkem, který momentálnì obsahuje šest kamionù (zajišśujících
rozvoz pøedevším v rámci našich poboèek a zastoupení v ÈR, na Slovensku a v dalších zemích) a dvacet tøi
montážních vozidel spoleènosti, které naše produkty rozvážejí již pøímozákazníkovi.
k
Distribuce veškerých
produktù je v nepøetržitém vývoji a naším dlouhodobým cílem je její neustálé zdokonalování nejen v rámci
Èeské republiky, ale také v zahranièí.
K 1. dubnu 2012 mìla spoleènost RI OKNA a.s. celkem 68 obchodních zastoupení a autorizovaných
prodejcù na území ÈR, dalších 32 prodejcù pak na území Slovenské republiky. Všichni prodejci našich oken
a dveøí jsou speciálnì školeni a následnì certifikováni.
V rámci exportu do dalších zemí mimo SR jsme naše produkty v minulosti vyvezli èi dodnes vyvážíme
i do dalších evropských zemí (Rakousko, Nìmecko, Itálie, Švédsko, Norsko, Francie, Belgie, Maïarsko,
Švýcarsko a Ukrajina), nìkolik otvorových výplní jsme dodali také do USA.
Sídlo spoleènosti RI OKNA a.s. / Výroba plastových systémù.
Areál RI OKNA a.s. / Divize hliníkových systémù.
Kamiony a administrativní budova spoleènosti RI OKNA a.s.
9
Administrativní budova spoleènosti RI OKNA a.s.
Zimní zahrada v administrativní budovì spoleènosti RI OKNA a.s.
10
PLASTOVÁ OKNA A DVEØE
11
®
OKENNÍ PROFIL PROFILINK
PRIMA STANDARD / PRIMA ELEGANT
Vnitøní èásti komor rámu, resp. rámu i køídla, jsou taženy z koextrudovaného materiálu, což vede èásteènì
k vylepšení vlastností tohoto produktu a zároveò velmi pøíznivì ovlivòuje koneènou cenu. Reagujeme na
trend významných výrobcù profilù sdružených v organizaci REWINDO a zároveò dbáme na životní prostøedí.
PRIMA STANDARD
PRIMA ELEGANT
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
70 mm
70 mm
66 mm
77 mm
115 mm
IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 1,2 - 0,7 W/m 2 K .
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla.
®
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO ®
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
ŠESTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
Zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu
v parapetní rovinì.
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí
dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti.
A
5
Uf = 1,20
W/m 2 K
Ug = 1,20
>
Uw = 1,30
Ug = 0,70
>
Uw = 0,89
12
70 mm
80 mm
66 mm
77 mm
115 mm
KOEXTRUDOVANÝ MATERIÁL
Technologie vychází vstøíc konzervativnìjšímu pøístupu
k používání recyklovaných plastù. Jak je známo,
na mechanické vlastnosti má vìtší vliv vnìjší materiál,
nikoli støedová výplò (ocelové nosné profily také bývají
duté). Stejnì tak vlivy vnìjšího prostøedí se projevují
pouze na tenké povrchové vrstvì. Proto pro její výrobu
je používáno nové PVC. Koextruze je technologicky vyspìlý
a nároèný proces, který se již døíve využíval probarvení
povrchù PVC oken, setkat jste se s ním mohli také
napøíklad u vanových lišt, které mají mìkèené okraje.
Do budoucna je možné, že tìsnìní na okenním profilu
budou touto technologií vytlaèována souèasnì s výrobou
profilu. Další velkou výhodou a pøínosem proekologii je,
že rùzná chemická aditiva, která jsou dnes pøidávána
do PVC v celém objemu, budou pøidávána pouze do
vrstev, kde mají smysl (napøíklad UV stabilizátor jen na
povrch profilu). Výsledky testù vlaboratoøi i zpraktického
používání ukazují, že používání recyklovaného materiálu
nejen že nezhoršuje vlastnosti okenních profilù,
ale navíc svou technologií výroby umožòují pøesnìjší
úpravu vlastností profilu podle skuteèných potøeb
a podmínek použití. Životnost takto vyrábìných
oken je nezmìnìna, naopak, mohou se projevit
výhody modifikace jednotlivých vrstev materiálu.
Recyklovány jsou výhradnì PVC profily z vlastní produkce
spoleènosti PROFILINK® . Odstín materiálu se mùže
ve skuteènosti lišit dle pomìru bílých a hnìdých profilù
v recyklátu (jedná se pouze o ilustraèní obrázky).
®
OKENNÍ PROFIL PROFILINK
PRIMA STANDARD CLEAR / PRIMA ELEGANT CLEAR
Mírnì zaoblené hrany profilu STANDARD CLEAR èi elegantní zaoblení profilu ELEGANT CLEAR v kombinaci
s ideálními tepelnì-izolaèními vlastnostmi danými dùmyslným uspoøádáním jednotlivých komor dìlají
z tìchto profilù znaèky PROFILINK ® ideální volbu pro všechny, kdo požadují kvalitu za pøíznivou cenu.
PRIMA STANDARD CLEAR
PRIMA ELEGANT CLEAR
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
70 mm
70 mm
66 mm
77 mm
115 mm
IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 1,2 - 0,7 W/m 2 K .
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla.
®
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO ®
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
70 mm
80 mm
66 mm
77 mm
115 mm
ŠESTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
Zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu
v parapetní rovinì.
5
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí
dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti.
UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
A
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
Uf = 1,20
W/m 2 K
Ug = 1,20
>
Uw = 1,30
Ug = 0,70
>
Uw = 0,89
13
®
OKENNÍ PROFIL SALAMANDER
STREAMLINE ® STANDARD / STREAMLINE
®
ELEGANT
Profily SALAMANDER ® STREAMLINE ® Vás uspokojí svou kvalitou, stabilitou, tepelnì a zvukovì-izolaèními
vlastnostmi a zároveò také rozumnou cenou. Øada STANDARD se vyznaèuje mírnì zaoblenými hranami,
øada ELEGANT pak oblým køídlem, které plní zároveò funkci „okapnièky“.
STREAMLINE
®
STANDARD
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
STREAMLINE
76 mm
76 mm
68 mm
80 mm
120 mm
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
A
14
76 mm
82 mm
68 mm
80 mm
120 mm
PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním,
které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla
a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má
druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž
je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti.
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla.
UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
ELEGANT
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 1,2 - 0,5 W/m 2 K .
®
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO ®
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
®
5
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí
dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní
vlastnosti.
SVT KÓDY
Produkt je podporován v programu „Zelená úsporám“.
Splòuje legislativní požadavky a technické parametry
zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos.
Uf = 1,19
W/m 2 K
Ug = 1,20
>
Uw = 1,30
Ug = 0,50
>
Uw = 0,84
®
OKENNÍ PROFIL SALAMANDER
STREAMLINE ® STANDARD 7 / STREAMLINE
®
ELEGANT 7
Sedmikomorové profily øady SALAMANDER® STREAMLINE ® jsou kombinací perfektní stability a vysoké
kvality s vynikajícími tepelnì a zvukovì-izolaèními vlastnostmi. Øada STANDARD 7 se vyznaèuje mírnì
zaoblenými hranami, øada ELEGANT 7 pak oblým køídlem, které plní zároveò funkci „okapnièky“.
STREAMLINE
®
STANDARD 7
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
76 mm
76 mm
68 mm
80 mm
120 mm
STREAMLINE
A
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
Uf = 1,17
W/m 2 K
Ug = 1,20
>
Uw = 1,30
Ug = 0,50
>
Uw = 0,75
76 mm
82 mm
68 mm
80 mm
120 mm
PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním,
které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla
a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má
druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž
je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti.
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla.
UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
ELEGANT 7
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 1,2 - 0,5 W/m 2 K .
®
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO ®
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
®
7
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Sedmikomorový systém s dorazovým tìsnìním
nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovìizolaèní vlastnosti.
SVT KÓDY
Produkt je podporován v programu „Zelená úsporám“.
Splòuje legislativní požadavky a technické parametry
zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos.
15
OKENNÍ PROFIL SALAMANDER
3D ® LUXUS
®
Profil SALAMANDER ® 3D ® LUXUS je vysoce kvalitní stabilní profil se støedovým tìsnìním. Vyznaèuje se
velmi ladným oblým provedením rámu i køídla. Výrobky z tohoto profilu jsou ideálním øešením pro všechny,
kdo dbají nejen na vynikající zvukovì a tepelnì-izolaèní vlastnosti, ale také na vysokou estetickou hodnotu.
3D ® LUXUS
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 1,2 - 0,5 W/m 2 K .
A
STØEDOVÉ TÌSNÌNÍ
Podstatnì snižuje vliv klimatických podmínek a vlhkosti
a tím zajišśuje vyšší kvalitu izolace otvorové výplnì.
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
16
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním,
které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla
a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má
druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž
je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti.
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla.
®
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO ®
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
76 mm
76 mm
81 mm
80 mm
120 mm
5
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí
dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní
vlastnosti.
SVT KÓDY
Produkt je podporován v programu „Zelená úsporám“.
Splòuje legislativní požadavky a technické parametry
zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos.
Uf = 1,17
W/m 2 K
Ug = 1,20
>
Uw = 1,30
Ug = 0,50
>
Uw = 0,73
®
OKENNÍ PROFIL SALAMANDER
bluEvolution ® STANDARD / bluEvolution
®
ELEGANT
Profil SALAMANDER ® bluEvolution® je vysoce kvalitní stabilní profil urèený pro nízkoenergetická apasivní
provedení staveb. Øada STANDARD se vyznaèuje klasickou èistou linií, øada ELEGANT ladnou oblou køivkou.
Výrobky z profilu SALAMANDER® bluEvolution® patøí k absolutní svìtové špièce.
bluEvolution ® STANDARD
bluEvolution ® ELEGANT
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
92 mm
92 mm
83 mm
80 mm
118 mm
IZOLAÈNÍ TROJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 0,8 - 0,5 W/m 2 K .
PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním,
které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla
a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má
druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž
je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti.
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla.
STØEDOVÉ TÌSNÌNÍ
Podstatnì snižuje vliv klimatických podmínek a vlhkosti
a tím zajišśuje vyšší kvalitu izolace otvorové výplnì.
6
®
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO ®
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Šestikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí
dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní
vlastnosti.
SVT KÓDY
Produkt je podporován v programu „Zelená úsporám“.
Splòuje legislativní požadavky a technické parametry
zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos.
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
A
92 mm
103 mm
83 mm
80 mm
118 mm
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
Uf = 1,0 - 0,94*
W/m 2 K
Ug = 0,80
>
U w = 0,92
Ug = 0,50
>
U w = 0,69
* U f = 0,94 W/m
2
K s termovýztuhou.
17
®
SPECIÁLNÍ RÁM 85 mm SALAMANDER
STREAMLINE ® REVITAL s køídlem STREAMLINE
®
ELEGANT
SALAMANDER ® STREAMLINE ® REVITAL je speciální rám pro revitalizace s výškou 85 mm. Jedineèná
výška rámu umožòuje bezproblémové zateplení vnìjší špalety o tloušśce 20 - 40 mm, èímž se dosáhne
pøíznivé šíøky pøipojovací spáry odpovídající správným technologickým postupùm.
STREAMLINE
®
REVITAL
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním,
které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla
a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má
druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž
je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti.
IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 1,2 - 0,5 W/m 2 K .
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla.
®
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO ®
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
A
18
76 mm
82 mm
85 mm
80 mm
137 mm
5
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí
dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní
vlastnosti.
SVT KÓDY
Produkt je podporován v programu „Zelená úsporám“.
Splòuje legislativní požadavky a technické parametry
zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos.
Uf = 1,19
W/m 2 K
Ug = 1,20
>
Uw = 1,30
Ug = 0,50
>
Uw = 0,84
RI OKNA V SYSTÉMU REVITALIZACE
Revitalizací je mínìna komplexní renovace bytových objektù, které vlivem opotøebení a díky nedostateèné
údržbì již nevyhovují standardùm souèasných trendù bydlení. Standardy jsou pøedevším minimalizace
provozních nákladù, funkènost, zajištìní zdravých životních podmínek v interiéru (teplota, vlhkost a jejich
udržování). Komplexní renovace bytových objektù pøináší úspory provozních nákladù až do výše celkovì
vynaložených investic na renovaci. Dílèí úkony provádìné na pøíslušném objektu, jako jsou zateplení
obvodového pláštì, výmìna otvorových výplní, støech, výtahù, elektrických rozvodù, sanace panelové
konstrukce a další nezbytnì nutné práce, tvoøí jako celek revitalizaèní systém. Veškeré èinnosti provedené
v rámci revitalizace by mìly být provádìny kvalitnì a zaruèit dlouhodobou a bezproblémovou funkènost
renovovaného bytového domu. Šetøit na opravách se nevyplatí: jen kvalitní provedení z kvalitních materiálù
povede ke spokojenosti uživatelù. Kvalitnì provedenou práci Vám jen obtížnì zajistí malý, byś známý
dodavatel. Vysoké požadavky na preciznost a kontinuitu jednotlivých subdodávek zajistí renomovaná
spoleènost, která na trhu pùsobí již dlouho a disponuje širokým personálním zázemím. Dovolujeme si tvrdit,
že i naše spoleènost RI OKNA a.s. do této skupiny zaslouženì patøí.
Naše spoleènost vyrábí prvotøídní produkty a dodává perfektní služby. Partneøi, které si peèlivì vybíráme, jsou
absolutní špièkou ve svých oborech a naše spolupráce s nimi Vám pøinese pøinejmenším bezproblémové
vyøešení kvality veškerých subdodávek. To je první, avšak nikoli jediný pøedpoklad u každé kvalitní revitalizace
®
STREAMLINE ® REVITAL
obytného domu. Jedineèná výška rámu našeho okenního profilu SALAMANDER
urèeného pro systém revitalizace (85 mm) umožòuje bezproblémové zateplení vnìjší špalety. Tak
dosáhneme pøíznivé šíøky pøipojovací spáry odpovídající správným technologickým postupùm.
Okna z našeho systému se postarají o to, aby žádný z venkovních vlivù nenarušil Váš klid. Døíve, než se
rozhodnete pro okna z jiných profilù, máte možnost nechat si pøedvést nová okna nabízející moderní,
nadèasový a pøedevším funkèní design, vysokou tvarovou stabilitu, optimální souèinitel tepelného prostupu
a s ním spojenou velkou úsporu energií. Vysoká odolnost vùèi nepøíznivým vlivùm prostøedí a stárnutí,
optimální zvuková izolace, barevná stálost a velmi nenároèná údržba pak jen dotváøejí opravdu lepší pohled
z našich oken.
Pro vchody do bytových domù s více než tøemi bytovými jednotkami, a tudíž vyšším zatížením doporuèujeme
®
dveøe hliníkové (garance stability s minimální tepelnou roztažností). Naše produktová série znaèky PONZIO
se v dnešní dobì øadí mezi vùbec nejkvalitnìjší výrobky svého druhu.
BD Slovácká v Bøeclavi.
ZŠ a MŠ Komenského v Adamovì.
ZŠ a MŠ v Žarošicích.
ZŠ a MŠ Komenského v Adamovì.
19
®
RENOVAÈNÍ RÁM PROFILINK
35 mm / 60 mm s køídlem PRIMA
®
STANDARD
Renovaèní rámy PROFILINK ® s výškou 35 a 60 mm jsou vyrobeny pøesnì na míru z èistého plastu
nenároèného na údržbu. Dle zadaných údajù umožòují modernizaci kdykoliv a kdekoliv bez ohledu na stáøí
pùvodních oken, jejich výrobce nebo velikost.
35 mm
60 mm
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
70 mm
Stavební hloubka køídla:
70 mm
Výška rámu:
92 mm
Výška køídla:
77 mm
Pohledová výška (interiér): 141 mm
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
70 mm
Stavební hloubka køídla:
70 mm
Výška rámu:
106 mm
Výška køídla:
77 mm
Pohledová výška (interiér): 155 mm
IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 1,2 - 0,7 W/m 2 K .
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla.
UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu
(35 mm)
5
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí
dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní
vlastnosti.
®
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO ®
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu
(60 mm)
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
A
20
Uf = 1,20
W/m 2 K
Ug = 1,20
>
Uw = 1,30
Ug = 0,70
>
Uw = 0,89
®
RENOVAÈNÍ RÁM SALAMANDER
35 mm / 60 mm s køídlem STREAMLINE
®
ELEGANT
Renovaèní rámy SALAMANDER ® s výškou 35 a 60 mm jsou vyrobeny pøesnì na míru z èistého plastu
nenároèného na údržbu. Dle zadaných údajù umožòují modernizaci kdykoliv a kdekoliv bez ohledu na stáøí
pùvodních oken, jejich výrobce nebo velikost.
35 mm
60 mm
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
76 mm
Stavební hloubka køídla:
82 mm
Výška rámu:
90 mm
Výška køídla:
80 mm
Pohledová výška (interiér): 142 mm
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
76 mm
Stavební hloubka køídla:
82 mm
Výška rámu:
115 mm
Výška køídla:
80 mm
Pohledová výška (interiér): 167 mm
IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 1,2 - 0,5 W/m 2 K .
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla.
®
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO ®
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
A
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
5
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí
dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní
vlastnosti.
UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu
Uf = 1,19
W/m 2 K
Ug = 1,20
>
Uw = 1,30
Ug = 0,50
>
Uw = 0,84
21
®
BALKÓNOVÉ DVEØE PROFILINK
PRIMA
OTVÍRAVÉ DOVNITØ / OTVÍRAVÉ VEN
®
Plastové balkónové dveøe znaèky PROFILINK
PRIMA ® se vyznaèují vysokou pevností, dokonalou funkèností
a vysokou kvalitou. Samozøejmostí jsou ideální tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti, které velmi kladnì
ovlivní vlastnosti Vašeho bydlení.
BD PRIMA OTVÍRAVÉ DOVNITØ
BD PRIMA OTVÍRAVÉ VEN
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
70 mm
70 mm
66 mm
115 mm
153 mm
ŠESTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
Zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu
v parapetní rovinì.
IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 1,2 - 0,5 W/m 2 K .
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla
(balkónové dveøe otvíravé dovnitø).
UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla
(balkónové dveøe otvíravé ven).
70 mm
70 mm
66 mm
115 mm
153 mm
5
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Ètyøkomorové køídlo v kombinaci s pìtikomorovým
rámem nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovìizolaèní vlastnosti.
A
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
4
®
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO ®
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
22
Uf = 1,19
W/m 2 K
Ug = 1,20
>
Uw = 1,30
Ug = 0,50
>
Uw = 0,84
BALKÓNOVÉ DVEØE SALAMANDER
OTVÍRAVÉ DOVNITØ / OTVÍRAVÉ VEN
®
STREAMLINE
®
STANDARD
Plastové balkónové dveøe znaèky SALAMANDER® STREAMLINE ® STANDARD se vyznaèují vysokou pevností,
dokonalou funkèností a vysokou kvalitou. Tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti tohoto balkónového profilu
jsou zárukou pohodlí a klidu Vašeho domova.
BD STREAMLINE
®
ST. OTVÍRAVÉ DOVNITØ
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
BD STREAMLINE
IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 1,2 - 0,5 W/m 2 K .
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla
(balkónové dveøe otvíravé ven).
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
®
3
5
®
A
>
Uw = 1,30
Ug = 0,50
>
Uw = 0,84
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Pìtikomorový systém, respektive tøíkomorové køídlo
v kombinaci s pìtikomorovým rámem s dorazovým
tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovìizolaèní vlastnosti.
SVT KÓDY
Produkt je podporován v programu „Zelená úsporám“.
Splòuje legislativní požadavky a technické parametry
zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos.
UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
Ug = 1,20
76 mm
76 mm
68 mm
104 mm
144 mm
PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním,
které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla
a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má
druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž
je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti.
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla
(balkónové dveøe otvíravé dovnitø).
W/m 2 K
ST. OTVÍRAVÉ VEN
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
76 mm
76 mm
68 mm
104 mm
144 mm
Uf = 1,19
®
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
23
BALKÓNOVÉ DVEØE SALAMANDER
OTVÍRAVÉ DOVNITØ
®
STREAMLINE
®
ELEGANT
®
Dovnitø otvíravé plastové balkónové dveøe znaèky SALAMANDER
STREAMLINE ® ELEGANT jsou dokonale
funkèním produktem elegantního designu a nejvyšší kvality.
BD STREAMLINE
®
EL. OTVÍRAVÉ DOVNITØ
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním,
které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla
a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má
druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž
je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti.
IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 1,2 - 0,7 W/m 2 K .
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla.
®
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO ®
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
A
24
76 mm
82 mm
68 mm
104 mm
144 mm
5
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Pìtikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí
dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní
vlastnosti.
SVT KÓDY
Produkt je podporován v programu „Zelená úsporám“.
Splòuje legislativní požadavky a technické parametry
zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos.
Uf = 1,19
W/m 2 K
Ug = 1,20
>
Uw = 1,30
Ug = 0,50
>
Uw = 0,84
BALKÓNOVÉ DVEØE SALAMANDER
OTVÍRAVÉ DOVNITØ
®
3D ® LUXUS
Plastové balkónové dveøe znaèky SALAMANDER® 3D ® LUXUS se vyznaèují vysokou pevností, dokonalou
funkèností a nejvyšší kvalitou.
BD 3D ® LUXUS OTVÍRAVÉ DOVNITØ
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 1,1 - 0,5 W/m 2 K .
PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním,
které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla
a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má
druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž
je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti.
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla.
STØEDOVÉ TÌSNÌNÍ
Podstatnì snižuje vliv klimatických podmínek a vlhkosti
a tím zajišśuje vyšší kvalitu izolace otvorové výplnì.
®
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO ®
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
3
5
A
W/m 2 K
Ug = 1,20
>
Uw = 1,30
Ug = 0,50
>
Uw = 0,73
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Tøíkomorové køídlo v kombinaci s pìtikomorovým rámem
se støedovým tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší
tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti.
SVT KÓDY
Produkt je podporován v programu „Zelená úsporám“.
Splòuje legislativní požadavky a technické parametry
zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos.
UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
Uf = 1,17
76 mm
76 mm
81 mm
104 mm
144 mm
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
25
BALKÓNOVÉ DVEØE SALAMANDER
OTVÍRAVÉ DOVNITØ
®
bluEvolution ® STANDARD
Plastové balkónové dveøe znaèky SALAMANDER® bluEvolution® STANDARD se vyznaèují vysokou pevností,
dokonalou funkèností a nejvyšší kvalitou.
BD bluEvolution ® ST. OTVÍRAVÉ DOVNITØ
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
IZOLAÈNÍ TROJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 0,8 - 0,5 W/m 2 K .
92 mm
92 mm
83 mm
115 mm
153 mm
PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
Pìtikomorový podkladový profil s pryžovým tìsnìním,
které zabraòuje prostupu vlhkosti, úniku tepla
a proudìní vzduchu v parapetní rovinì. Tento profil má
druhou a pátou komoru vyplnìnou polystyrenem, èímž
je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti.
POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého køídla.
STØEDOVÉ TÌSNÌNÍ
Podstatnì snižuje vliv klimatických podmínek a vlhkosti
a tím zajišśuje vyšší kvalitu izolace otvorové výplnì.
®
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
èi MACO ®
Standardnì s mikroventilací a bezpeènostními body.
UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
Zajišśuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
6
MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Šestikomorový systém s dorazovým tìsnìním nabízí
dlouhodobì ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní
vlastnosti.
SVT KÓDY
Produkt je podporován v programu „Zelená úsporám“.
Splòuje legislativní požadavky a technické parametry
zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos.
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
A
Uf = 1,0 - 0,94*
* U f = 0,94 W/m
26
2
K s termovýztuhou.
W/m 2 K
Ug = 0,80
>
U w = 0,92
Ug = 0,50
>
U w = 0,69
ZDVIŽNÌ POSUVNÉ DVEØE
SALAMANDER ® (HST)
Plastové zdvižnì posuvné dveøe znaèky SALAMANDER® HST se vyznaèují pøedevším svou dokonalou
funkèností, vynikajícími tepelnì a zvukovì izolaèními vlastnostmi a pevností. Díky
tìmto dveøím se každá
místnost Vašeho domova nádhernì prosvìtlí a stane se mnohem prostornìjší.
SALAMANDER
®
HST
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výška rámu:
Výška køídla:
Pohledová výška:
172 mm
76 mm
57 mm
110 mm
183 mm
MOŽNOSTI PROVEDENÍ
Schéma A - levé
Schéma A - pravé
Schéma G
Schéma C
Je nepodstatné, zda-li se jedná o vstup na balkón,
verandu èi dvorek - jediným pohybem ruky, snadno
a bez jakýchkoliv pøekážek, vytvoøíte souvislé
propojení mezi interiérem a exteriérem Vašeho
domova. Stejnì jako u všech profilových systémù
znaèky SALAMANDER ® je i u zdvižnì posuvných
dveøí HST docíleno toho nejvyššího stupnì tvarové
stability, vyváženì konstruovaný design dveøí Vám
pak dlouhodobì zaruèí jejich bezvadnou funkènost.
IZOLAÈNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO
Standardnì s teplým plastovým rámeèkem
U g = 1,2 - 0,5 W/m 2 K .
KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI
A
®
èi MACO ®
PROFIL TØÍDY „A“ DLE ÈSN EN 12608
Tloušśka vnìjších stìn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
SVT KÓDY
Produkt je podporován v programu „Zelená úsporám“.
Splòuje legislativní požadavky a technické parametry
zajišśující ekologickou šetrnost a její pøínos.
Uf = 2 , 0
W/m 2 K
Ug = 1,20
>
Uw = 1,40
Ug = 0,50
>
Uw = 0,89
27
PLASTOVÁ OKNA A DVEØE V HARMONII BAREV
KLADEME DÙRAZ NEJEN NA FUNKÈNOST, ALE TAKÉ NA ESTETIKU
B
S
B BÍLÁ VARIANTA
Varianta bílého nosièe (plastu) s šedým, variantnì
èerným tìsnìním, šedým distanèním rámeèkem
a bílými nebo støíbrnými krytkami na panty.
S SVÌTLÁ VARIANTA
Varianta svìtlého nosièe s hnìdým, variantnì
èerným tìsnìním, hnìdým distanèním rámeèkem
a zlatými nebo bronzovými krytkami na panty.
T TMAVÁ VARIANTA
Varianta tmavého nosièe s èerným tìsnìním,
hnìdým nebo èerným distanèním rámeèkem
a tmavì hnìdými krytkami na panty.
T
Na základì neustále rostoucích nárokù zákazníkù na barevné øešení nových plastových oken èi dveøí jsme
rozšíøili naši nabídku renolitù, barev tìsnìní, distanèních rámeèkù a krytek pantù.
Barvy na obrázku jsou pouze orientaèní a ve skuteènosti se mohou lišit. Více informací Vám rádi poskytnou obchodní zástupci naší spoleènosti.
28
PLASTOVÁ OKNA A DVEØE
V HARMONII BAREV
ŠEDÁ BARVA TÌSNÌNÍ
®
i znaèky PROFILINK ®
Platí pro profily znaèky SALAMANDER
Plastová okna a dveøe v oboustrannì bílé barvì (SALAMANDER ® Weiß pro výrobky
znaèky SALAMANDER ® , resp. RAL 9016 pro PROFILINK ® ) dodáváme standardnì
s šedým tìsnìním (odstín šedé pro SALAMANDER ® a PROFILINK ® se liší). Variantnì lze na pøání zákazníka
dodat bílé profily i s èerným tìsnìním. S šedým tìsnìním dodáváme také nìkolik odstínù pastelových barev
- Creme (Renolit 1379.050.167), Weiß genarbt (Renolit 9152.050.168), Grau (Renolit 7155.050.167),
Lichtgrau (Renolit 7251.050.167), Achatgrau (Renolit 7038.050.167), Basaltgrau (Renolit 7012.050.167)
a Metbrush Alu 69 (Hornschuch F436-1001), a to jak v jednostranném, tak i v oboustranném barevném
provedení. U tìchto barev nelze variantnì nabídnout èerné tìsnìní.
ÈERNÁ BARVA TÌSNÌNÍ
®
Platí pouze pro profily znaèky SALAMANDER
S èerným tìsnìním dodáváme v profilových øadách SALAMANDER ® STREAMLINE ® ,
3D ® a bluEvolution® všechny ostatní nabízené barvy, tzn. všechny døevodekory (zlatý
dub, oøech, tmavý dub, mahagon, douglasie, horská borovice, cheyenne, winchester, meranti, oregon
4, vermont, macoré, tiama) a ostatní nabízené pastelové barvy (Anthrazitgrau (Renolit 7016.050.167),
Dunkelrot (Renolit 3081.050.167), Weinrot (Renolit 3005.050.167), Brillantblau (Renolit 5007.050.167),
Dunkelblau (Renolit 5030.95.167), Stahlblau (Renolit 5150.050.167), Moosgrün (Renolit 6005.050.167),
Dunkelgrün (Renolit 6125.050.167), Schokobraun (Renolit 8875.050.167)). V pøípadì oboustranného
barevného provedení je tìsnìní z obou stran èerné, v pøípadì jednostranného provedení (tzn. napø. zlatý
dub/bílá) je tìsnìní dvoubarevné - ze strany zlatého dubu èerné a na bílé stranì šedé.
HNÌDÁ A ÈERNÁ BARVA TÌSNÌNÍ
®
Platí pouze pro profily znaèky PROFILINK
Plastová okna a dveøe z profilù znaèky PROFILINK® dodáváme
nejen s šedým a èerným tìsnìním (viz výše), ale navíc také
s tìsnìním v barvì hnìdé. Hnìdé tìsnìní se používá pro tzv. svìtlé døevodekory (zlatý dub, oøech, douglasie,
horská borovice, cheyenne, winchester, oregon 4, vermont), èerné tìsnìní pak pro tzv. tmavé døevodekory
(tmavý dub, mahagon, meranti, macoré, tiama) a ostatní nabízené pastelové barvy (Anthrazitgrau
(Renolit 7016.050.167), Dunkelrot (Renolit 3081.050.167), Weinrot (Renolit 3005.050.167), Brillantblau
(Renolit 5007.050.167), Dunkelblau (Renolit 5030.95.167), Stahlblau (Renolit 5150.050.167), Moosgrün
(Renolit 6005.050.167), Dunkelgrün (Renolit 6125.050.167), Schokobraun (Renolit 8875.050.167)).
V pøípadì oboustranného barevného provedení je tìsnìní buï to hnìdé nebo èerné (dle rozdìlení výše),
v pøípadì jednostranného provedení (tzn. napø. zlatý dub/bílá) je tìsnìní dvoubarevné - ze strany zlatého
dubu hnìdé a na bílé stranì šedé nebo napø. v pøípadì tmavý dub/bílá bude tìsnìní v barvách èerná/šedá.
DISTANÈNÍ RÁMEÈEK
ŠEDÝ (RAL 7040), HNÌDÝ (RAL 8003) A ÈERNÝ
KRYTKA NA PANT
BÍLÁ, ZLATÁ, STØÍBRNÁ, BRONZOVÁ A TMAVÌ HNÌDÁ
Barvy na obrázcích jsou pouze orientaèní a ve skuteènosti se mohou lišit. Více informací Vám rádi poskytnou obchodní zástupci naší spoleènosti.
29
STANDARDNÍ NABÍDKA DEKORÙ
PLASTOVÝCH SYSTÉMÙ
Bílá
RAL 9003 (SALAMANDER
RAL 9016 (PROFILINK ® )
Mahagon
®
COVA® 49107 (SALAMANDER
Weiß)
®
)
Zlatý dub
COVA® 49158
Mahagon
COVA® 49177 (PROFILINK
Oøech
Tmavý dub
Douglasie
Horská borovice
Grau
COVA® 49201
®
)
RENOLIT ® 3152.009.167
Cheyenne
Winchester
Meranti
Oregon 4
Vermont
Creme
Weiß Genarbt
Anthrazitgrau
RENOLIT ® 3214.009.195
COVA® 49233 PR
RENOLIT ® 1379.050.167
HORNSCHUCH ® F426-2007
RENOLIT ® 3069.041.167
COVA® 49240
RENOLIT ® 1192.001.167
RENOLIT ® 9152.050.168
COVA® 49254 PR
RENOLIT ® 7155.050.167
RENOLIT ® 7016.050.167
Tento vzorník je pouze orientaèní. Jednotlivé dekory na obrázcích se mohou ve skuteènosti lišit. Více informací Vám rádi poskytnou obchodní zástupci naší spoleènosti.
30
NESTANDARDNÍ NABÍDKA DEKORÙ
PLASTOVÝCH SYSTÉMÙ
Macoré
Tiama
Dunkelrot
Weinrot
Brillantblau
Stahlblau
Moosgrün
Dunkelgrün
Lichtgrau
Achatgrau
Basaltgrau
Schokobraun
Metbrush Alu 69
Dunkelblau
RENOLIT ® 3162.002.167
RENOLIT ® 5007.050.167
RENOLIT ® 7251.050.167
HORNSCHUCH ® F436-1001
COVA® 49237 PN
RENOLIT ® 5150.050.167
RENOLIT ® 7038.050.167
(Tmavì èervená)
RENOLIT ® 3081.050.167
(Mechovì zelená)
RENOLIT ® 6005.050.167
RENOLIT ® 7012.050.167
RENOLIT ® 3005.050.167
(Mechovì zelená)
RENOLIT ® 6125.050.167
(Hnìdý palisandr)
RENOLIT ® 8875.050.167
RENOLIT ® 5030.95.167
Tento vzorník je pouze orientaèní. Jednotlivé dekory na obrázcích se mohou ve skuteènosti lišit. Více informací Vám rádi poskytnou obchodní zástupci naší spoleènosti.
31
PØÍSLUŠENSTVÍ
K PLASTOVÝM OKNÙM A DVEØÍM
1
2
Okenní klika uzamykatelná MACO
bílá / støíbrná / alpaka / bronzová
Okenní klika MACO ® Easy
bílá / støíbrná / alpaka / bronzová
®
Symphony
3
Okenní klika s pojistkou MACO ® Symphony
bílá / støíbrná / alpaka / bronzová
4
Okenní klika Hoppe ® Atlanta Secustik
bílá F9016 / støíbrná F1 / alpaka F2 / bronzová F4
5
Okenní klika S-QUADRA ® ZCL
støíbrný elox; èep 35 nebo 40 mm
6
Okenní klika Hoppe ® Atlanta Secustik zamykatelná
bílá F9016 / støíbrná F1 / alpaka F2 / bronzová F4
7
Okenní klika S-QUADRA ® ZCS
kartáèovaný nerez; èep 35 nebo 40 mm
8
Zamykatelná klika FAB ® 7721a/7
bílá - èep 40 mm / bílá - èep 60 mm
9
Okenní klika MIRA ZOL
zlatý elox; èep 35 nebo 40 mm
10
Okenní klika MIRA ® CZS
kartáèovaný nerez; èep 35 nebo 40 mm
®
13
11
Dveøní klika bez zakrytí Hoppe ® Tokyo
(verze klika - koule; klika - klika)
bílá / støíbrná / alpaka / bronzová
kartáèovaný nerez / leštìný nerez
32
12
Dveøní klika se zakrytím Hoppe ® Paris
(verze klika - koule; klika - klika)
bílá / støíbrná / alpaka / bronzová
kartáèovaný nerez / leštìný nerez
Balkónová klika vnitøní s rozetou
bílá / støíbrná / alpaka / bronzová
kartáèovaný nerez / leštìný nerez
PØÍSLUŠENSTVÍ
K PLASTOVÝM OKNÙM A DVEØÍM
14
15
Rozeta dveøní vnitøní
bílá / bronzová
16
Rozeta vnìjší
se zakrytím
kartáèovaný nerez
leštìný nerez
bílá / bronzová
Rozeta vnìjší
bez zakrytí
kartáèovaný nerez
leštìný nerez
Rozeta vnitøní
kartáèovaný nerez
leštìný nerez
17
Madlo kovové - typ A
jedno/oboustranné
Samozavíraè
GEZE ® TS4000
bílá
støíbrná (barva EV-1)
bronzová
Ramínko
k samozavíraèi
bílé TS2000/4000
s aretací
støíbrné TS2000/4000
(barva EV-1)
bronzové TS2000/4000
s aretací
18
Madlo kovové - typ I
jedno/oboustranné
19
Madlo kovové - typ B
jedno/oboustranné
20
Klika - Madlo
bílá / hnìdá
kartáèovaný nerez
21
Madlo kovové - typ C
jedno/oboustranné
22
Pant na vchod. dveøe
Dr. Hahn ®
bílý / hnìdý / støíbrný
23
Dìtská pojistka
MACO ® bílá / hnìdá
26
Balkónová klika
vnìjší s rozetou
(snížená verze
s prodlouženým
ètyøhranem)
bílá / støíbrná
alpaka / bronzová
27
Stavìè dveøního
køídla bílý / hnìdý
24
Madlo kovové - typ G
jedno/oboustranné
25
Pákové ovládání
bílé / hnìdé
28
Balkónové madélko
MACO ®
bílá / støíbrná
alpaka / bronzová
29
Madlo rovné
jedno/oboustranné
kartáèovaný nerez
33
ZŠ a MŠ Komenského v Adamovì.
ZŠ Masarykova v Lanžhotì.
34
Areál spoleènosti IMTRADEX, a.s. v Nivnici.
Komplex BD Køiby ve Zlínì.
35
Základní škola ve Vlènovì.
BD Družstevní v Uherském Brodì.
36
Sídlištì Tyršova v Kyjovì.
Základní škola v Buchlovicích.
37
Sídlištì Chaloupky ve Veselí nad Moravou.
Rodinný dùm v Uherském Hradišti.
38
HLINÍKOVÉ SYSTÉMY
39
SYSTÉM PONZIO
PT 50
®
PRO OKNA A DVEØE
Tento systém bez tepelné izolace je urèen pøedevším pro tvorbu vnitøních konstrukcí: zástìn proti
prùvanu, pokladních boxù, dìlících stìn apod. Používá se rovnìž k výrobì posuvných dveøí (s ruèním, nebo
automatickým ovládáním), lítacích dveøí a dveøí s utìsnìním proti kouøi. Umožòuje použití jak sklenìných
výplní, tak i hliníkových panelù, výplní typu „sandwich“, nábytkových, sádro-kartónových a polyuhlíkových
desek o tloušśkách od 1 do 40 mm. Jedná se o systém pro dveøe se zavíraèem a dveøe v rovinì se
zadlabaným pantem.
PONZIO ® PT 50
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Poèet komor:
Poèet tìsnìní:
Stavební hloubka:
Šíøka køídla:
Tloušśka zasklení/výplnì:
MAXIMÁLNÍ ROZMÌRY
Jednokøídlé:
Dvoukøídlé:
1
2
52 mm
52 mm
2 - 39 mm
1250 x 2400 mm
2371 x 2341 mm
Pøedností osovì upevnìných pantù je jednoduchá montáž a možnost seøízení ve tøech rovinách.
Kompatibilita
...).Možnost
s jinými systémy znaèky PONZIO® (spoleèné rohové spojky, zasklívací lišty, doplòky, kování,
slícování okenních køídel (jedna rovina na vnìjší stranì) a dveøních køídel (rovina jak na vnìjší, taki vnitøní
). Mnoho variant provedení dveøních
stranì). Možnost ohýbání profilù (použití pro obloukové konstrukce
køídel: s „okopávací lištou“ (širokým trámem) nebo køídel uøíznutých pod úhlem 45°, bez prahu nebo s prahem.
Systém umožòuje provedení dveøí utìsnìných proti kouøi.
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Dvì tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
PRÁH
Standardnì 20 mm vysoký práh.
V nestandardu možnost bez prahu se dvìma štìtinovými
utìsnìními, nebo dveøní padací tìsnící práh.
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka2 - 39 mm).
40
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
KOUØOVÁ NEPROPUSTNOST
Tøídy Sa a Sm.
SYSTÉM PONZIO
PT 52
®
PRO OKNA A DVEØE
Tento systém je urèen pro tvorbu vnìjších konstrukcí, které vyžadují tepelnou izolaci. Konstrukce provedené
z tohoto systému jsou zaøazeny do materiálové skupiny RMG 2.1. Systém umožòuje nejrùznìjší øešení pøi
výrobì mnoha typù oken, dveøí a prostorových konstrukcí. V systému jsou použity tepelnì-izolaèní vložky
(jednoduché a ve tvaru Omega), které zajišśují správné odvádìní vody z konstrukce. Z tohoto systému
je možno vyrobit mnoho variant dveøních køídel. Zároveò se pak systém vyznaèuje mnoho variantami
provedení rohových spojù a to šroubováním, spojením pomocí èepù, nebo lisováním.
PONZIO ® PT 52
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Poèet komor:
Poèet tìsnìní:
Stavební hloubka:
Šíøka køídla:
Šíøka termopøepážky:
Tloušśka zasklení/výplnì:
2
2
52 mm
52 mm
16 mm
2 - 39 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMÌRY OKEN
Jednokøídlé:
850 x 2000 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMÌRY DVEØÍ
Jednokøídlé:
1250 x 2400 mm
Dvoukøídlé:
2371 x 2341 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
2,75 - 2,4 W/m
Uf =
2K
®
. Okna a dveøe z tohoto systému je možno „ukotvit“ do
Kompatibilita s jinými systémy znaèky PONZIO
fasádních systémù. Možnost slícování okenních køídel (jedna rovina na vnìjší stranì) a dveøních køídel
(obì roviny jak na vnìjší, tak i vnitøní stranì). Možnost ohýbání profilù.Systém nabízí také možnost užití
moderních dvoudílných tìsnìní na bázi pryže EPDM (s prodlouženou životností) s vynikajícími tepelnìizolaèními vlastnostmi a estetickým vzhledem.
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Dvì tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
PRÁH
Standardnì 20 mm vysoký práh.
V nestandardu možnost bez prahu se dvìma štìtinovými
utìsnìními, nebo dveøní padací tìsnící práh.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka2 - 39 mm).
41
OKENNÍ SYSTÉM PONZIO
PE 52
®
Systém je tvoøen tøíkomorovou konstrukcí profilù s drážkou pro kování používanou u oken a balkónových
dveøí z plastových a døevìných profilù. Tento okenní systém je ekonomicky úsporný, umožòuje použití široké
škály kování a usnadòuje také jejich montáž. Tøíkomorová konstrukce tìchto profilù zároveò zajišśuje jejich
znaènou tuhost, èímž umožòuje jejich použití pro konstrukce velkých rozmìrù.
PONZIO ® PE 52
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Poèet komor:
Poèet tìsnìní:
Stavební hloubka:
Šíøka køídla:
Šíøka termopøepážky:
Tloušśka zasklení/výplnì:
MAXIMÁLNÍ ROZMÌRY
Jednokøídlé:
3
2
52 mm
60 mm
24 mm
2 - 35 mm
1100 x 2200 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
2,5 - 2,1 W/m
Uf =
2K
®
Kompatibilita s jinými systémy znaèky PONZIO
. Možnost ohýbání profilù (použití pro obloukové konstrukce
).
Provedení rohových spojù je buï šroubováním, nebo lisováním. Profily køídla a zárubnì jsou slícovány na
vnìjší stranì.
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Dvì tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka2 - 35 mm).
42
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
OKENNÍ SYSTÉM PONZIO
PE 60
®
Tøíkomorový profilový systém s pøerušeným tepelným mostem (prostor o tloušśce 24 mm). Pøerušení
tepelného mostu spoleènì s dvousložkovým centrálním tìsnìním zaruèují výborné tepelnì-technické
parametry tohoto systému. Díky inovacím tìsnících prvkù již není potøeba používat okapnièku, což se velmi
pozitivnì projevuje na vzhledu a celkové estetiènosti fasády. Systém umožòuje použití široké škály kování.
Tøíkomorová konstrukce tìchto profilù zároveò zajišśuje jejich znaènou tuhost, èímž umožòuje jejich použití
pro konstrukce velkých rozmìrù.
PONZIO ® PE 60
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Poèet komor:
Poèet tìsnìní:
Stavební hloubka:
Šíøka køídla:
Šíøka termopøepážky:
Tloušśka zasklení/výplnì:
MAXIMÁLNÍ ROZMÌRY
Jednokøídlé:
Dvoukøídlé:
3
3
60 mm
68 mm
24 mm
8 - 43 mm
1150 x 2350 mm
1500 x 2000 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
2,2 - 2,0 W/m
Uf =
2K
®
. Možnost ohýbání profilù (použití pro klenuté
Perfektní kompatibilita s jinými systémy znaèky PONZIO
a obloukové konstrukce). Mnoho zpùsobù øešení rohových spojení. Moderní dvousložková tìsnìní s
prodlouženou životností. Možnost zalícování okenních køídel (jedna rovina na vnìjší stranì - bez výstupkù).
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Dvì tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka8 - 43 mm).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
43
OKENNÍ SYSTÉM PONZIO
PE 68
®
Tøíkomorový profil s pøerušeným tepelným mostem s konstrukèní hloubkou rámu 68 mm, køídla 76 mm
a oproti systému PE 60 prostorem pro pøerušení tepelného mostu 32 mm. Spoleènì s dvousložkovým
centrálním tìsnìním je toto vše zárukou skvìlých tepelnì-izolaèních vlastností tohoto systému. Díky
inovacím tìsnících prvkù již není potøeba používat okapnièku, což výraznì pozitivnì ovlivòuje vzhled a
celkovou estetickou hodnotu fasády. Tøíkomorová konstrukce tìchto profilù zajišśuje jejich znaènou tuhost,
èímž umožòuje jejich použití pro konstrukce velkých rozmìrù.
PONZIO ® PE 68
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Poèet komor:
Poèet tìsnìní:
Stavební hloubka:
Šíøka køídla:
Šíøka termopøepážky:
Tloušśka zasklení/výplnì:
MAXIMÁLNÍ ROZMÌRY
Jednokøídlé:
3
3
68 mm
76 mm
32 mm
13 - 51 mm
1200 x 2400 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
2,0 - 1,8 W/m
Uf =
2K
®
. Možnost ohýbání profilù (použití pro obloukové konstrukce
).
Kompatibilita s jinými systémy znaèky PONZIO
Mnoho zpùsobù øešení rohových spojení. Možnost zalícování okenních køídel (jedna rovina na vnìjší stranì
- bez výstupkù).
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Tøi tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka13 - 51 mm).
44
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
OKENNÍ SYSTÉM PONZIO
PE 68 HI
®
SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ
Tato varianta systému má podobnou strukturu konstrukce jako okenní systém PE 68. Hlavní nespornou
výhodou systému s oznaèením PE 68 HI je zvýšený tepelný komfort, kterého je dosaženo díky speciálnímu
odizolování vybraných èástí v profilech. V závislosti na místech, kde je použito dodateèného vyplnìní
systému, je dosaženo rùzných hodnot souèinitelù prostupu tepla.
PONZIO ® PE 68 HI
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Poèet komor:
Poèet tìsnìní:
Stavební hloubka:
Šíøka køídla:
Šíøka termopøepážky:
Tloušśka zasklení/výplnì:
MAXIMÁLNÍ ROZMÌRY
Jednokøídlé:
3
3
68 mm
76 mm
32 mm
13 - 51 mm
1200 x 2400 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
1,5 - 1,3 W/m
Uf =
2K
®
Kompatibilita s jinými systémy znaèky PONZIO
. Možnost ohýbání profilù (použití pro obloukové konstrukce
).
Mnoho zpùsobù øešení rohových spojení. Možnost zalícování okenních køídel (jedna rovina na vnìjší stranì
- bez výstupkù).
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Tøi tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka13 - 51 mm).
VYNIKAJÍCÍ IZOLAÈNÍ VLASTNOSTI
Díky speciálnímu odizolování vybraných èástí je
dosaženo
vynikajících tepelnì a zvukovì izolaèních vlastností.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
45
OKENNÍ SYSTÉM PONZIO
PE 78
®
Tento ètyøkomorový systém s drážkou pro kování je urèen pøedevším pro konstrukce oken se zvláštì
vysokými požadavky na tepelnì-izolaèní vlastnosti. Tepelná prostupnost rámu profilù (U
f) je v pøípadì
tohoto systému v rozmezí od 1,9 do 1,2 W/m 2 K. Systém umožòuje užití široké škály kování.Ètyøkomorová
konstrukce tìchto profilù zajišśuje výraznou pevnost a odolnost, což v dùsledku garantuje nejen mnohaleté
bezproblémové užívání, ale také možnost užití tohoto systému v pøípadì konstrukcí velkých rozmìrù.
Systém má vynikající vlastnosti také díky modernímu dvoudílnému tìsnìní s prodlouženou životností.
PONZIO ® PE 78
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Poèet komor:
Poèet tìsnìní:
Stavební hloubka:
Šíøka køídla:
Šíøka termopøepážky:
Tloušśka zasklení/výplnì:
MAXIMÁLNÍ ROZMÌRY
Jednokøídlé:
Dvoukøídlé:
Sklopnì posuvné:
4
3
78 mm
86 mm
32 mm
23 - 61 mm
1000 x 3000 mm
2500 x 2400 mm
1800 x 2400 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
1,9 - 1,2 W/m
Uf =
2K
®
. Možnost ohýbání profilù (použití pro obloukové konstrukce
).
Kompatibilita s jinými systémy znaèky PONZIO
Provedení rohových spojení je buï šroubováním, nebo lisováním. Možnost zalícování okenních køídel
na vnìjší stranì.
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Tøi tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka23 - 61 mm).
46
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
OKENNÍ SYSTÉM PONZIO
PE 78 HI
®
SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ
Tato varianta systému má podobnou strukturu konstrukce jako okenní systém PE 78. Beze sporu
hlavní a nejvìtší výhodou systému s oznaèením PE 78 HI je zvýšený tepelný a zvukový komfort, kterého
je dosaženo díky speciálnímu odizolování vybraných èástí v profilech. V závislosti na místech, kde je použito
dodateèného vyplnìní systému, je dosaženo rùzných hodnot souèinitelù prostupu tepla. U verze PE 78+
2
s uzavøenou komorou pod sklem je dosaženo U
f od 1,1 W/m K. U nejteplejší varianty s výplní z aerogelu
2
je dosaženo Uf od 0,9 W/m K.
PONZIO ® PE 78 HI
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Poèet komor:
Poèet tìsnìní:
Stavební hloubka:
Šíøka køídla:
Šíøka termopøepážky:
Tloušśka zasklení/výplnì:
MAXIMÁLNÍ ROZMÌRY
Jednokøídlé:
Dvoukøídlé:
Sklopnì posuvné:
4
3
78 mm
86 mm
32 mm
23 - 61 mm
1000 x 3000 mm
2500 x 2400 mm
1800 x 2400 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
1,1 - 0,9 W/m
Uf =
2K
Tento systém je plnì kompatibilní s ostatními systémy znaèky PONZIO® . Jedná se o profil s vynikajícími
tepelnì- a zvukovì-izolaèními vlastnostmi.
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Tøi tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka23 - 61 mm).
VYNIKAJÍCÍ IZOLAÈNÍ VLASTNOSTI
Díky speciálnímu odizolování vybraných èástí je
dosaženo
vynikajících tepelnì a zvukovì izolaèních vlastností.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
47
DVEØNÍ SYSTÉM PONZIO
PE 68
®
Tepelnì izolovaný tøíkomorový dveøní systém s koplanární strukturou profilù (vrubová vzdálenost je mm).
18
Souèástí profilù jsou tepelná pøerušení o tloušśce 24 mm. Jedná se o speciálnì konstruované kompatibilní
profily umožòující velmi snadné napojení dveøí v jakémkoliv místì konstrukce. Tento systém umožòuje užití
velmi široké škály kování a dveøních zámkù a provádìní rohových spojù lisováním nebo šroubováním.
PONZIO ® PE 68
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Poèet komor:
Poèet tìsnìní:
Stavební hloubka:
Šíøka køídla:
Šíøka termopøepážky:
Tloušśka zasklení/výplnì:
MAXIMÁLNÍ ROZMÌRY
Jednokøídlé:
Dvoukøídlé:
3
2
68 mm
68 mm
24 mm
13 - 51 mm
1350 x 2500 mm
2500 x 2500 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
2,2 W/m
Uf =
2K
Tøíkomorová konstrukce tìchto profilù zajišśuje výraznou pevnost a odolnost, což v dùsledku garantuje
možnost mnohaletého bezproblémového užívání. Uplatnìní nachází jak v obytných budovách, tak i na
školách, úøadech, v nemocnicích, bankách atd.
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Dvì tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
PRÁH
Standardnì 20 mm vysoký práh.
V nestandardu možnost bez prahu se dvìma štìtinovými
utìsnìními, nebo dveøní padací tìsnící práh.
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka13 - 51 mm).
48
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
DVEØNÍ SYSTÉM PONZIO
PE 78
®
Systém se vyznaèuje ètyøkomorovou konstrukcí profilù s drážkou pro kování a je
urèen pro konstrukce
dveøí se zvláštì vysokými požadavky na tepelnì-izolaèní vlastnosti. Díky ètyøkomorové konstrukci
a dodateèným zpevòujícím prvkùm se jedná o vysoce stabilní a pevný profilový systém, který lze používat
®
PE 78 má celou paletu øešení prahù (také
pro velkorozmìrové konstrukce dveøí. Dveøní systém PONZIO
pro práh z PVC), které nejen úèinnì tìsní a odvádí vodu ven, ale mají také výraznì lepší tepelnì-technické
vlastnosti. Tento systém je jedním z nejvíce energeticky úèinných øešení.
PONZIO ® PE 78
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Poèet komor:
Poèet tìsnìní:
Stavební hloubka:
Šíøka køídla:
Šíøka termopøepážky:
Tloušśka zasklení/výplnì:
MAXIMÁLNÍ ROZMÌRY
Jednokøídlé:
Dvoukøídlé:
4
2
78 mm
78 mm
32 mm
23 - 61 mm
1400 x 2400 mm
2606 x 2561 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
1,9 - 1,7 W/m
Uf =
2K
Tento speciálnì konstruovaný kompatibilní profil umožòuje velmi snadné napojení dveøí v kterémkoliv místì
systému. Umožòuje zároveò užití velmi široké škály dveøních zámkù, provádìní rohových spojù lisováním
nebo šroubováním. Standardnì se používají dva tøíkøídlové panty (závìsy).
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Dvì tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
PRÁH
Standardnì 20 mm vysoký práh.
V nestandardu možnost bez prahu se dvìma štìtinovými
utìsnìními, nebo dveøní padací tìsnící práh.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka23 - 61 mm).
49
PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM PONZIO
NT 78 EI
®
Systém s tøíkomorovou kontrukcí urèený pro vnitøní nebo vnìjší protipožární stìny. Dveøe zesystému
s
PONZIO® NT 78 EI jsou vyrábìny ve variantách jednokøídlé a dvoukøídlé otvíravé ven i dovnitø, a torùznými
øešeními prahu. V systému jsou používány tepelnì-izolaèní vložky o šíøce 35 mm. Díky tøíkomorové
konstrukci a dodateèným výztužným prvkùm se jedná o vysoce stabilní systém, který umožòuje užití pøi
výrobì konstrukcí velkých rozmìrù. Stejnì jako u vìtšiny systémù z rodiny PONZIO ® je i NT 78 EI plnì
®
.
kompatibiliní s ostatními hliníkovými systémy znaèky PONZIO
PONZIO ® NT 78 EI
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Poèet komor:
Poèet tìsnìní:
Stavební hloubka:
Šíøka køídla:
Šíøka termopøepážky:
Tloušśka zasklení/výplnì:
MAXIMÁLNÍ ROZMÌRY
Jednokøídlé:
Dvoukøídlé:
3
2
78 mm
78 mm
32 mm
8 - 50 mm
1400 x 2400 mm
2400 x 2400 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
2,7 - 2,5 W/m
Uf =
2K
Køídla systému jsou perfektnì slícovaná. Systém zároveò nabízí mnoho variantních øešení provedení
dveøních køídel nebo také možnost konstrukcí utìsnìných proti kouøi nebo použití pro obloukové konstrukce
.
Protipožární vložky jsou buï to sádrové, nebo køemièitanové.
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Dvì tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
PRÁH
Standardnì 20 mm vysoký práh.
V nestandardu možnost bez prahu se dvìma štìtinovými
utìsnìními, nebo dveøní padací tìsnící práh.
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka8 - 50 mm).
KOUØOVÁ NEPROPUSTNOST
Tøídy Sa a Sm.
50
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
POŽÁRNÍ ODOLNOST
Systém získal klasifikaci protipožární odolnosti pro dveøe
v plném rozsahu. Systém k provádìní vnitøních a vnìjších
protipožárních stìn z hliníkových profilù s tepelnì-izolaèní
vložkou. Po provedení zkoušek nahøívání z vnitøní a vnìjší
strany byl zaøazen do tøíd EI 60, EI 45, EI 30 a EI 15. Tvoøí
tak požárnì-izolaèní a požáru odolný díl stavby.
POSUVNÝ SYSTÉM PONZIO
SLIDING SL 900
®
Posuvný systém s tepelnou izolací urèený k tvorbì prvkù vnìjších konstrukcí. Tento systém je plnì
kompatibilní s ostatními systémy znaèkyPONZIO® . Posuvný systém PONZIO® SLIDING SL 900 se vyznaèuje
pøedevším svou dokonalou funkèností, vynikajícími tepelnì a zvukovì izolaèními vlastnostmi a pevností. Díky
tìmto dveøím se každá místnost Vašeho domova nádhernì prosvìtlí a stane se mnohem prostornìjší.
PONZIO ® SLIDING SL 900
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka (dvoukolejka):
90 mm
Stavební hloubka (tøíkolejka):
142 mm
Šíøka køídla:
40 mm
Tloušśka zasklení/výplnì:
4 - 27 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMÌRY
Dvoukøídlé:
3300 x 2200 mm
Posuvný systém s vynikajícími izolaèními vlastnostmi a snadnou bezproblémovou ovladatelností.
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka4 - 27 mm).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
51
Vstup do areálu spoleènosti RI OKNA a.s.
BD Slovácká v Uherském Brodì.
ZŠ v Bzenci.
Sídlištì Za Stadionem v Kyjovì.
Rodinný dùm v Uherském Hradišti.
52
BD v Hodonínì.
FASÁDNÍ SYSTÉM PONZIO
PF 152
®
Fasádní systém na bázi sloupkù a pøíèek urèený pøedevším ke konstrukcím krycích stìn, pøístøeškù,
zimních zahrad, svìtlíkù aj. Konstrukèní systém PONZIO® PF 152 je zaøazen do tøídy materiálù RMG 1.0. V
pøípadì použití speciálnì navržené izolace je možno vyrábìt stìny s rámovým souèinitelem prostupu tepla
Uf = 2,5 až 1,3 W/m 2 K. Technická øešení umožòují stavbu rovných a obloukových stìn, realizaci vnìjších
i vnitøních úhlù. U tohoto systému se pøedpokládá øešení s ocelovou nebo døevìnou nosnou konstrukcí.
Systém je ideální volbou pro realizaci zimních zahrad.
PONZIO ® PF 152
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka:
Šíøka sloupkù:
Šíøka pøíèek:
Šíøka vnìjších krycích lišt:
Tloušśka zasklení/výplnì:
54 - 219 mm
52 mm
52 mm
51 mm
2 - 56 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
2,5 - 1,3 W/m
Uf =
2K
Konstrukèní systém PONZIO® PF 152 nabízí možnosti použití pøi øešení nadpraží a podokenních pásù.
Vyznaèuje se tìsností a tøídou požární izolace EI 60. Nabízí také možnost provádìní konstrukcí fasád
„zimního“ typu, a to bez tepelné izolace.Možnost ohýbání profilu pro obloukové konstrukce
.
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka2 - 56 mm).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
53
FASÁDNÍ SYSTÉM PONZIO
PF 152 ESG
®
Krycí bezrámová stìna se systémem konstrukèního lepení - tento systém je urèen k tvorbì lehkých dìlících
stìn a jiných prostorových konstrukcí. Nosným prvkem je konstrukce na bázi sloupkù a pøíèek systému
PONZIO® PF 152 a široký výbìr profilù, které zahrnuje. Z vnìjší strany tvoøí systém PONZI O® PF 152
ESG jednotnou hladkou sklenìnou stìnu rozdìlenou svislými a vodorovnými pøímkami o šíøce 22 mm (pøi
použití silikonu odolného vùèi nepøíznivým vlivùm poèasí) nebo 28 mm (pøi použití systémového uzavíracího
tìsnìní).
PONZIO ® PF 152 ESG
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka:
Šíøka sloupkù:
Šíøka pøíèek:
Šíøka vnìjších krycích lišt:
Tloušśka zasklení/výplnì:
52 mm
52 mm
52 mm
51 mm
28, 30, 32 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
1,95 - 1,7 W/m
Uf =
2K
Možnost tvorby výklopných oken umístìných vedle sebe, která se dají nezávisle na sobì otvírat. Povrch
stìn je možno upravovat dvìma zpùsoby - silikonem, nebo zvlášś navrženým maskovacím tìsnìním. Tento
systém disponuje výbornými tepelnì a zvukovì-izolaèními vlastnostmi.
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka
28, 30 a 32 mm ).
54
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
FASÁDNÍ SYSTÉM PONZIO
PF 152 HI
®
SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ
Systém prosklených fasádních stìn PONZIO ® PF 152 tvoøený sloupky a pøíèlemi se zvýšenými tepelnìtechnickými vlastnostmi je nejèastìji používán u energeticky úsporných staveb. Díky speciální konstrukci
termického dílu, který je tvoøen plastovými pásky s nízkoemisními vrstvami, systém dosahuje rámového
souèinitelu prostupu teplaUf od 1,3 do 0,65 W/m 2 K (pøi použití pìti výplòových páskù o tloušśce 56 mm)
do Uf 0,97 W/m 2 K (pøi použití tøí výplòových páskù o tloušśce 56 mm).
PONZIO ® PF 152 HI
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka:
Šíøka sloupkù:
Šíøka pøíèek:
Šíøka vnìjších krycích lišt:
Tloušśka zasklení/výplnì:
54 - 219 mm
52 mm
52 mm
51 mm
38 - 56 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
1,3 - 0,65 W/m
Uf =
2K
Systém PONZIO® PF 152 HI je díky svým vlastnostem øazen mezi absolutní svìtovou špièku na trhu
s prosklenými fasádními stìnami.
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka38 - 56 mm).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
55
PROTIPOŽÁRNÍ FASÁDNÍ SYSTÉM PONZIO
PF 152 EI
®
Systém prosklených fasádních stìn PF 152 s požárnì odolnou konstrukcí tvoøenou sloupky a pøíèlemi.
Systém získal klasifikaci požární odolnosti pro prosklené fasádní stìny v plné konfiguraci. Po provedení
zkoušek nahøíváním z vnitøní a vnìjší strany byl zaøazen do tøíd EI 60 a EI 30. Z tohoto systému lze vyrobit
protipožární prosklené fasádní stìny s prosklenými a neprùhlednými pásy mezi podlažími. Jako prùhledné
výplnì mohou být použity protipožární skla tøíd EI 30 nebo EI 60 (jednotlivá nebo lepená skla) vìtšiny
výrobcù dostupných na trhu.
PONZIO ® PF 152 EI
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka:
Šíøka sloupkù:
Šíøka pøíèek:
Šíøka vnìjších krycích lišt:
Tloušśka zasklení/výplnì:
52 mm
52 mm
52 mm
51 mm
28, 30, 32 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
1,95 - 1,7 W/m
Uf =
2K
Vnitøní zpevòující hliníkové profily s protipožárními vložkami se speciálními spojkami pøíèle-sloupek zajišśují
nosnost konstrukce v pøípadì požáru. Expanzní páska chrání termické proložky a utìsòuje spoje mezi
konstrukcí a skly nebo jinými neprùhlednými výplnìmi. Tvoøí tak požárnì izolaèní a odolní díl konstrukce.
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
POŽÁRNÍ ODOLNOST
Systém získal klasifikaci požární odolnosti pro prosklené
fasádní stìny v plném rozsahu. Po provedení zkoušek
nahøívání z vnitøní a vnìjší strany byl zaøazen do tøíd EI 60
a EI 30. Vnitøní zpevòující hliníkové profilyprotipožárními
s
vložkami se speciálními spojkami pøíèka-sloupek
s protipožárními vložkami zajišśují stabilitu a nosnost
konstrukce v pøípadì požáru. Expanzní páska chrání
termické proložky a utìsòuje spoje mezi konstrukcí a skly
nebo neprùhlednými výplnìmi. Tvoøí tak požárnì-izolaèní
a požáru odolný díl stavby.
56
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka
28, 30 a 32 mm ).
KOUØOVÁ NEPROPUSTNOST
Tøídy Sa a Sm.
FASÁDNÍ SYSTÉM PONZIO
PF 152 WG
®
PRO KONSTRUKCE ZIMNÍCH ZAHRAD
Tento systém je urèen pro realizace zimních zahrad a jiných prostorových konstrukcí. Konstrukce støešní
plochy systému mùže být provedena použitím fasádních profilù používaných u systému PF 152 nebo
na bázi profilù systému PF 152 WG obrácených krovù. Celek mùže být založen na fasádních sloupcích,
sloupcích u okenních a dveøních systémù a také na zesílených systémových sloupcích PF 152 WG. Systém
støešních krovù umožòuje použití standardních zasklívacích lišt z okenních a dveøních systémù. Spoje
krovù s pøíèkami jsou øešeny stejnì jako je tomu u fasádního systému PF 152.
PONZIO ® PF 152 WG
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Stavební hloubka:
139 mm, 159 mm
Šíøka sloupkù:
98 mm, 66 mm
Šíøka pøíèek:
62, 76, 97, 99, 111 mm
Šíøka vnìjších krycích lišt:
75 mm
Tl. zasklení/výplnì (po 2 mm):
8 - 42 mm
TEPELNÁ PROSTUPNOST RÁMU
2,5 - 1,3 W/m
Uf =
2K
Systém umožòuje vytváøení znaènì komplikovaných konstrukcí (kloubový systém používaný u èástí støech,
stìn a okapù umožòuje natáèení ploch v rozmezí od 7 do 45 stupòù sklonu). Støešní systém je plnì
®
.
kompatibilní s odsuvnými, okenními a dveøními systémy z nabídky znaèky PONZIO
KOVÁNÍ A ZÁMKY
Znaèková kováníFAPIM ® , Dr. Hahn ® , KFV ® , SIEGENIAAUBI ® , SOBINCO ® a SAVIO ® .
Varianty: klika-klika s rozetou nebo klika-koule.
Jednobodový zámek ve standardním provedení.
TÌSNÌNÍ
Tìsnìní ze syntetické pryže s prodlouženou životností
EPDM .
ZASKLENÍ/VÝPLNÌ
Jednoduché nebo vícenásobné zasklení jakýmkoliv druhem
skla nebo neprùhlednými panely (tloušśka8 - 42 mm
(po 2 mm)).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tyto hliníkové profily jsou dostupné v lakované
verzi ve všech barevných odstínech palety RAL ®
(také dvojbarevné, rustikální a imitujíci døíví), dále pak
anodizované v barvách: zlatá, tmavì hnìdá, šampaòská
nebo odstínu pøirozeného hliníku. Malování je provádìno
v moderní práškové lakovnì technologickým procesem
vyhovujícím evropským normám, který je stvrzenjakostní
znaèkou QUALICOAT ® zaruèující mnohaletou nejvyšší
kvalitu povrchu hliníkových profilù.
Standardní barvy/imitace døeva
Bílá (RAL 9016); Hnìdá (RAL 8017); Šedá (RAL 9006).
Zlatý dub (bílá/zlatý dub); Oøech (bílá/oøech).
57
RÁMOVÉ A BEZRÁMOVÉ
ZASKLENÍ BALKÓNÙ A LODŽIÍ
Rámový/Bezrámový zasklívací systém balkónù a lodžií zajišśuje nejen minimalizaci tepelných ztrát,
ale také úèinnou ochranu proti vlivùm nepøíznivého poèasí, hluku, prachu èi exhalacím. Také se jedná
o úèinnou pøekážku proti vloupání. Zasklením balkónu nebo lodžie vzniká nová užitná plocha, fasádní
dekorace a zároveò se automaticky zvyšuje hodnota celé nemovitosti. Systém je velmi snadno ovladatelný
a nenároèný na údržbu.
BEZRÁMOVÝ ZASKLÍVACÍ SYSTÉM
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Rozmìr køídla:
Výška zasklení:
300 - 1400 mm
2700 mm
ZASKLENÍ
Kalené sklo 6, 8 a 10 mm.
VLASTNOSTI SYSTÉMU
Jednokolejka - posuvnì otvíravý systém.
Osazení v hliníkovém profilu. Standardní barvy
konstrukce jsou bílá a ELOX® F1.
RÁMOVÝ ZASKLÍVACÍ SYSTÉM
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Rozmìr køídla:
Výška zasklení:
400 - 1400 mm
2500 mm
ZASKLENÍ
Sklo CONNEX® 3.3.1, 4.4.2
VLASTNOSTI SYSTÉMU
Dvou- a tøíkolejka - posuvný systém. Osazení
v hliníkovém profilu. Standardní barvy konstrukce
jsou bílá a hnìdá. U vyšších sestav se používá
kalené sklo.
Posuvnì-otvíravý systém, jednokolejka. Vysoce odolná konstrukce z nejkvalitnìjších materiálù umožòující,
díky inovaèním technologiím, bezpeèné a pohodlné zasklení balkónu nebo lodžie bez zásahu do vzhledu
fasády stavby. Nenároèná údržba - bezproblémové èištìní skel z vnitøní i vnìjší strany.
Posuvné/Skládací èásti tohoto zasklívacího systému balkónù a lodžií jsou technologicky a kvalitativnì na té
nejvyšší úrovni. Systém nijak nenarušuje architektonické øešení fasády, naopak spíše dodává na estetické
hodnotì, protože architektura kovu a skla je vysoce elegantní ve všech ohledech.
Zasklení balkónu èi lodžie vede v podstatì ke vzniku nové „místnosti“, kterou je možno obývat v kterémkoliv
roèním období za jakéhokoliv poèasí. Sklenìné tabule jsou bezpeènì umístìny v kolejnièkách vklínìných mezi
stropem a zábradlím nebo podlahou.
Veškeré souèásti tohoto systému jsou zpracovány s nejvyšší pøesností a za využití nejmodernìjších
inovaèních technologií. To vše pøi neomezeném výhledu do okolní krajiny z tepla Vašeho domova.
58
59
STANDARDNÍ NABÍDKA DEKORÙ
HLINÍKOVÝCH SYSTÉMÙ
Bílá
Zlatý dub
Oøech
Tmavý dub
Mahagon
Douglasie
Horská borovice
Cheyenne
Meranti
Oregon 4
Vermont
Grau
Creme
Weiß Genarbt
Anthrazitgrau
RAL 9016
COVA® 49107
COVA® 49158
RENOLIT ® 3152.009.167
COVA® 49201
RENOLIT ® 3069.041.167
HORNSCHUCH ® F426-2007
RENOLIT ® 3214.009.195
Winchester
COVA® 49240
COVA® 49233 PR
RENOLIT ® 1379.050.167
RENOLIT ® 1192.001.167
RENOLIT ® 9152.050.168
COVA® 49254 PR
RENOLIT ® 7155.050.167
RENOLIT ® 7016.050.167
Tento vzorník je pouze orientaèní. Jednotlivé dekory na obrázcích se mohou ve skuteènosti lišit. Více informací Vám rádi poskytnou obchodní zástupci naší spoleènosti.
60
NESTANDARDNÍ NABÍDKA DEKORÙ
HLINÍKOVÝCH SYSTÉMÙ
Macoré
Tiama
Dunkelrot
Weinrot
Brillantblau
Stahlblau
Moosgrün
Dunkelgrün
Lichtgrau
Achatgrau
Basaltgrau
Schokobraun
Metbrush Alu 69
Dunkelblau
RENOLIT ® 3162.002.167
COVA® 49237 PN
RENOLIT ® 5007.050.167
(Tmavì èervená)
RENOLIT ® 3081.050.167
RENOLIT ® 5150.050.167
RENOLIT ® 7251.050.167
(Mechovì zelená)
RENOLIT ® 6005.050.167
RENOLIT ® 7038.050.167
HORNSCHUCH ® F436-1001
RENOLIT ® 3005.050.167
(Mechovì zelená)
RENOLIT ® 6125.050.167
RENOLIT ® 7012.050.167
(Hnìdý palisandr)
RENOLIT ® 8875.050.167
RENOLIT ® 5030.95.167
NABÍDKA BAREV HLINÍKOVÝCH SYSTÉMÙ
DLE VZORNÍKU RAL ®
Díky anodické oxidaci mùžeme zachovat pravý efekt pøírodního hliníku, aniž bychom se báli jeho zestárnutí.
Eloxováním lze získat až deset tónù kovového vzhledu. Pro koho je kov opticky pøíliš studený materiál,
toho rozehøejeme více než tøemi sty druhy barev nanášených práškovou technologií. Využíváme kompletní
stupnice RAL a nabízíme i metalické barvy, které jsou známé spíše z automobilového prùmyslu.
RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1026
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1035
Grünbeige
Safrangelb
Beige
Zinkgelb
Sandgelb
Graubeige
Signalgelb
Olivgelb
Goldgelb
Rapsgelb
Honiggelb
Verkehrsgelb
Maisgelb
Ockergelb
Narzissengelb
Leuchtgelb
Braunbeige
Currygelb
Zitronengelb
Melonengelb
Perlweiß
Ginstergelb
Elfenbein
Dahliengelb
Hellelfenbein
Pastellgelb
Schwefelgelb
Perlbeige
Tento vzorník je pouze orientaèní. Jednotlivé dekory na obrázcích se mohou ve skuteènosti lišit. Více informací Vám rádi poskytnou obchodní zástupci naší spoleènosti.
61
NABÍDKA BAREV HLINÍKOVÝCH SYSTÉMÙ
DLE VZORNÍKU RAL ®
RAL 1036
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2005
RAL 2007
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2012
RAL 2013
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3024
RAL 3026
RAL 3027
RAL 3028
RAL 3031
RAL 3032
RAL 3033
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009
RAL 4010
RAL 4011
RAL 4012
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5024
RAL 5025
RAL 5026
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 6035
RAL 6036
RAL 6037
RAL 6038
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7047
RAL 7048
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 8029
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018
RAL 9022
RAL 9023
Perlgold
Perlorange
Korallenrot
Erikaviolett
Schwarzblau
Ozeanblau
Flaschengrün
Blaßgrün
Leuchtgrün
Schiefergrau
Staubgrau
Lehmbraun
Blaßbraun
Papyrusweiß
Sonnengelb
Feuerrot
Rosé
Gelborange
Signalrot
Erdbeerrot
Bordeauxviolett Blaulila
Signalblau
Wasserblau
Braungrün
Braunoliv
Fehgrau
Anthrazitgrau
Achatgrau
Kupferbraun
Terrabraun
Perlhellgrau
Brillantblau
Nachtblau
Tannengrün
Verkehrsgrün
Silbergrau
Schwarzgrau
Quarzgrau
Rehbraun
Perlkupfer
Rotorange
Karminrot
Verkehrsrot
Blutorange
Rubinrot
Lachsrot
Verkehrspurpur Purpurviolett
Graublau
Fernblau
Grasgrün
Farngrün
Olivgrau
Umbragrau
Fenstergrau
Olivbraun
Cremeweiß
Azurblau
Pastellblau
Resedagrün
Opalgrün
Moosgrau
Betongrau
Pastellorange
Purpurrot
Leuchtrot
Signalviolett
Enzianblau
Perlenzian
Schwarzgrün
Lichtgrün
Signalgrau
Graphitgrau
Reinorange
Weinrot
Leuchthellrot
Pastellviolett
Stahlblau
Perlnachtblau
Schilfgrün
Kieferngrün
Mausgrau
Granitgrau
Verkehrsgrau A Verkehrsgrau B Seidengrau
Nußbraun
Grauweiß
Rotbraun
Signalweiß
Sepiabraun
Leuchtorange
Schwarzrot
Himbeerrot
Telemagenta
Lichtblau
Patinagrün
Gelboliv
Minzgrün
Beigegrau
Steingrau
Telegrau 1
Leuchthellor.
Oxidrot
Reinrot
Perlviolett
Kobaltblau
Smaragdgrün
Schwarzoliv
Signalgrün
Khakigrau
Blaugrau
Telegrau 2
Hellrotorange
Braunrot
Orientrot
Perlbrombeer
Taubenblau
Laubgrün
Türkisgrün
Minttürkis
Grüngrau
Kieselgrau
Telegrau 4
Verkehrsor.
Beigerot
Perlrubinrot
Violettblau
Himmelblau
Olivgrün
Maigrün
Pastelltürkis
Zeltgrau
Zementgrau
Perlmausgrau
Kastanienbraun Mahagonibraun Schokol.-braun Graubraun
Signalschwarz Tiefschwarz
Weißaluminium Graualuminium Reinweiß
Signalorange
Tomatenrot
Perlrosa
Grünblau
Verkehrsblau
Blaugrün
Gelbgrün
Perlgrün
Eisengrau
Gelbgrau
Grünbraun
Tieforange
Altrosa
Rotlila
Lachsorange
Hellrosa
Rotviolett
Ultramarinblau Saphirblau
Türkisblau
Moosgrün
Weißgrün
Perlopalgrün
Basaltgrau
Lichtgrau
Ockerbraun
Schwarzbraun Orangebraun
Graphitschwarz Verkehrsweiß
Capriblau
Grauoliv
Chromoxidgrün
Reingrün
Braungrau
Platingrau
Signalbraun
Beigebraun
Verkehrsschw.
Perldunkelgrau
Tento vzorník je pouze orientaèní. Jednotlivé dekory na obrázcích se mohou ve skuteènosti lišit. Více informací Vám rádi poskytnou obchodní zástupci naší spoleènosti.
62
Rodinný dùm v Brnì.
Factory Office Center v Praze.
63
PØÍSLUŠENSTVÍ
K HLINÍKOVÝM OKNÙM A DVEØÍM
1
Koule dveøní
nerez
Dveøní klika
nerez
4
Okenní klika
Rozety dveøní
pro FAB ®
5
Rozeta dveøní
nerez
7
Okenní klika
8
Samozavíraè GEZE ® TS4000
bílá / støíbrná (barva EV-1) / bronzová
Ramínko k samozavíraèi
bílé TS2000/4000 s aretací
støíbrné TS2000/4000 (barva EV-1)
bronzové TS2000/4000 s aretací
11
Poštovní schránky
Madlo rovné
jedno/oboustranné; kartáèovaný nerez
12
64
6
Pant tøídílný
bílý
Pant tøídílný
støíbrný
10
3
2
9
Stavìè dveøního
køídla
bílý / støíbrný
Používá se pouze
u dveøního systému
PONZIO® PE 78,
ostatní systémy
jsou øešeny
samozavíraèem
s aretací.
PØÍSLUŠENSTVÍ
K HLINÍKOVÝM OKNÙM A DVEØÍM
14
Madlo kovové - typ A
jedno/oboustranné
nerez
13
Zvonkové tablo
nerez
17
Madlo kovové - typ G
jedno/oboustranné
nerez
15
Madlo kovové - typ B
jedno/oboustranné
nerez
16
Madlo kovové - typ C
jedno/oboustranné
nerez
18
Madlo kovové - typ I
jedno/oboustranné
nerez
Hliníkový vstup na sídlišti v Hodonínì
65
IZOLAÈNÍ ZASKLENÍ
OD SPOLEÈNOSTI AGC
®
GLASS EUROPE
Pøi výbìru zasklení je vhodné pamatovat na urèité parametry tak, aby výkon skla vyhovoval Vašim
potøebám. Nejvíce je tøeba zohlednit tepelnì izolaèní vlastnosti a ochranu proti sluneènímu záøení, vzhled,
protihlukovou izolaci a bezpeènost. Dle zadaných požadavkù lze zvolit to nejlepší možné složení (izolaèní
dvojsklo nebo trojsklo), které bude splòovat požadované potøeby.
STANDARDNÍ ZASKLENÍ S TEPELNOU IZOLACÍ
Thermobel Top N+
N+ . Vyznaèuje se
Izolaèní dvojsklo, kde tabuli skla smìøující do interiéru tvoøi nízkoemisivní sklo Planibel Top
neutrálním vzhledem s nízkým odrazem svìtla a velmi dobrým koeficientem Ug = 1,1 W/(m 2 .K). Vzhledem
k velice dobrým vlastnostem skla Planibel TopN+ lze dosáhnout významných tepelných ziskù ze sluneèního
záøení.
ZASKLENÍ SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ A PROTISLUNEÈNÍ OCHRANOU
Thermobel Top 1.0
Izolaèní dvojsklo, kde je jako vnitøní tabule použito sklo s nízkoemisivním povlakem Planibel Top 1.0.
Vyznaèuje se kvalitní protisluneèní ochranou a velice dobrým koeficientem gU= 1,0 W/(m 2 .K). Izolaèní
dvojs klo Ther mobel Top 1.0 umožòuje akumulac i znaèného množs tví tepla jak v létì , tak i v zimì . J e tedy
ideálním øešením pro obytné budovy, které jsou orientovány na jih nebo vykazují velkou potøebu chlazení.
Thermobel Energy N
N.
Izolaèní dvojsklo, kde je jako vnitøní tabule použito sklo s nízkoemisivním povlakem Planibel Energy
Nenápadné zasklení s velmi neutrálním vzhledem, blízkým èirému sklu. Výborné parametry protisluneèní
2 .K).
ochrany a tepelné izolace po celý rok jsou umocnìny velice dobrým koeficientem U
g = 1,0 W/(m
VYSOCE VÝKONNÉ ZASKLENÍ SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ
Thermobel TG Top N+
N+ .
Izolaèní trojsklo, kde tabule skla smìøující do exteriéru a interiéru tvoøi nízkoemisivní sklo Planibel Top
2
Díky vysoce výkonnému koeficientu gU= 0,9 - 0,5 W/(m .K) a velice dobré svìtelné prostupnosti je tento
typ zasklení optimální øešení pro residenèní výstavbu. Vysoká hodnota solárního faktoru umožòuje získat
bezplatné energetické zisky ze sluneèního záøení, které optimalizují celkový energetický výkon domu.
VYSOCE VÝKONNÉ ZASKLENÍ SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ A ANTIKONDENZAÈNÍMI
VLASTNOSTMI NOVINKA
Thermobel TG AF Top N+
Izolaèní trojsklo, kdy vnìjší tabule skla je se dvìma povlaky kombinující antikondenzaèní vlastnosti (Planibel
G fasT #1) s tepelnou izolací (Planibel TopN+ #2). Nízkoemisivní povlak G fasT udržuje teplotu vnìjší strany
skla na vyšší hodnotì a tím dochází k oddálení vzniku kondenzace. Thermobel Anti-Fog je tedy nízkoemisivní
sklo s antikondenzaèním úèinkem.
ZASKLENÍ SE ZVÝŠENOU ÚROVNÍ BEZPEÈNOSTI A PROTIHLUKOVÉ IZOLACE
V závislosti na koneèném použití poskytují nìkterá skla vyšší úroveò bezpeènosti Thermobel Stratobel
nebo protihlukové izolace Thermobel Phonibel. Pokud žijete v tìsné blízkosti železnice, letištì nebo jen
silnice, jistì budete pøikládat znaèný význam tomu, jak jsou vaše skla schopna izolovat zvuk. Ke zvýšení
pevnosti skla a/nebo snížení rizika v pøípadì úrazu, popøípadì ke zvýšení protihlukové izolace jsou obvykle
používány rùzné typy skel.
66
S NEJŠIRŠÍ ŠKÁLOU DOPLÒKÙ
BUDOU VAŠE OKNA
ZEVNITØ ELEGANTNÍ
Používáme vnitøní parapety se specifickou strukturou komùrek a vrchní vrstvou mimoøádnì pevné
pryskyøicové fólie odolné proti zevnímu poškození. Boèní okraje zakonèujeme elegantní krytkou v barvì
parapetu.
ZVENKU ROBUSTNÍ A ODOLNÁ
Montujeme venkovní parapety z hliníkového plechu o tloušśce 2 mm s dilataèními krytkami, které zaruèí
stálé vlastnosti parapetù i v nepøíznivém vnìjším prostøedí.
NA POŽÁDÁNÍ V ODSTÍNU
Nabízíme Vám na výbìr z mnoha barev a døevìných motivù, jež jsou k nerozeznání od originálních døevin.
VE STÍNU
Díky celostínícím venkovním nebo integrovaným vnitøním žaluziím a roletám se spolehlivým stahovacím
a zajišśovacím mechanismem, které poskytnou rùznì intenzivní stín podle Vaší nálady a smìru sluneèních
paprskù.
A VÁŠ DOMOV BEZ OBTÍŽNÉHO HMYZU
Hmyzu v prùniku do vnitøních prostor Vašeho domova zabrání lehce ovladatelné okenní sítì, vyrábìné
ze skelného vlákna potaženého plastem, v hliníkových rámeècích. Velmi nízká tepelná roztažnost a plastový
povrch zajistí samozøejmì také velmi snadnou údržbu.
67
Rodinný dùm v Luhaèovicích.
ZŠ Na Slovance v Praze.
68
Barceló Brno Palace Hotel v Brnì.
Rodinný dùm v Luhaèovicích.
69
City Center v Èeských Budìjovicích.
Areál spoleènosti LAPP GROUP v Otrokovicích.
70
Rodinný dùm v Brnì.
Factory Office Center v Praze.
71
POZNÁMKY
Tento produktový katalog vydává akciová spoleènost RI OKNA a.s., IÈ: 60724862, DIÈ: CZ60724862, se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, Èeská republika, zapsaná
v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Brnì, oddíl B, vložka 4626 (dále jen „spoleènost RI OKNA“) s cílem informovat veøejnost o výrobcích aslužbách,
které na trhu nabízí zejména prostøednictvím èlenù své obchodní sítì. Katalog je urèen výhradnì pro osobní nekomerèní využití v souladu s právním øádem Èeské republiky.
Pøestože úplnosti, pøesnosti a aktuálnosti údajù o jednotlivých produktech je vìnována veškerá péèe, informace v tomto katalogu obsažené jsou pouze obecné povahy,
mohou být bez dalšího mìnìny a spoleènost RI OKNA ani èleny obchodní sítì spoleènosti RI OKNA nezavazují. Údaje vztahující se k jednotlivým výrobkùm mají pouze
informativní charakter a nepøedstavují návrh na uzavøení kupní ani jiné smlouvy. V zájmu trvalého zdokonalování svých produktù si spoleènost RI OKNA vyhrazuje
právo kdykoliv bez dalšího modifikovat popisované vlastnosti a specifikace produktù pøedstavovaných v tomto katalogu. Typy jednotlivých produktù jakož i pøíslušenství
se mohou od platné nabídky lišit. Spoleènost RI OKNA nenese odpovìdnost za pøípadné chyby nebo omyly obsažené v tomto katalogu. Bližší informace o sortimentu,
technické specifikaci, cenách, prodejních a záruèních podmínkách, možnostech a podmínkách financování nákupu, jakož i termínech dodávek lze získat jak u spoleènosti
RI OKNA, tak u èlenù její obchodní sítì.
Tento katalog a jeho jednotlivé èásti požívají ochrany podle právních pøedpisù v oblasti práva duševního, resp. prùmyslového vlastnictví a dalších obecnì závazných právních
pøedpisù. Jakékoli nakládání s katalogem nebo jeho obsahem v rozporu s právními pøedpisy a s jeho úèelem, a to bez ohledu na zpùsob èi formu (zejména kopírování,
reprodukování, publikování, upravování obsahu katalogu a jeho jednotlivých èástí apod.), je bez pøedem udìleného písemného souhlasu spoleènosti RI OKNA zakázáno.
72
Nepotøebujeme vìdìt „jak“ nebo „kam“,
ale existuje jedna otázka,
kterou bychom si mìli položit pokaždé,
když s nìèím zaèínáme: „Proè to dìlám?“
Paolo Coelho
RI OKNA a.s.
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, Èeská republika
telefon: +420 - 518 389 517 -9, fax: +420 - 518 389 516
e-mail: [email protected]
www.ri-okna.cz
Download

PRODUKTOVÝ KATALOG 2013