Regulátory tlaku plynu
MIX
Dvoustupňové
Dvoustupòové regulátory tlaku plynu MIX jsou urèeny pro
snižování vstupního tlaku zemního plynu ze støedotlaké
rozvodné sítì na hodnotu stanovenou pro plynová odbìrná
zaøízení v nízkotlakých rozvodech. Regulátory je možné instalovat jak v
novostavbách, tak i v rekonstrukcích domovních, bytových a prùmyslových pøípojek a všude
tam, kde je požadována plynulá a bezpeèná dodávka zemního plynu.
Konstrukce regulátorù
— Dvoustupòová regulace
— Kompaktní konstrukce
— Podtlakový bezpeènostní uzávìr proti poklesu tlaku
— Bezpeènostní rychlouzávìr proti zvýšení tlaku
— Pojistný ventil proti krátkodobému zvýšení tlaku
— Filtr proti neèistotám v pøívodním potrubí
— Startovací /vypínací mechanismu pro otevøení a uzavøení regulátoru
Bezpeènostní prvky
— pøi pøekroèení výstupního tlaku
- je uveden v èinnost pojistný ventil
- je uveden v èinnost bezpeènostní rychlouzávìr
— pøi snížení vstupního tlaku nebo pøi náhlém zvýšení prùtoku
- je uveden v èinnost podtlakový bezpeènostní uzávìr
— v pøípadì poškození membrány II. stupnì
- je zajištìno odpuštìní plynu do atmosféry
- je uveden v èinnost podtlakový bezpeènostní uzávìr, který
tìsnì uzavøe výstup regulátoru
EXterní MOntáže s.r.o.
MIX
Dvoustupňové regulátory tlaku plynu
TECHNICKÉ PARAMETRY
TYP
REGULÁTORU
VÝSTUPNÍ TLAK Ps
MIX-10 I, L
2,0 ± 0,2 kPa
MIX-25 I, L
2,0 ± 0,2 kPa
Prùtok (*)
6
*) Poznámka: Regulátor zùstává v provozu a pracuje i pøi sníženém
vstupním tlaku od 0,01 MPa. Tomu odpovídají hodnoty uvedené v
èásti tabulky "Prùtok".
—
—
—
—
—
Tøída pøesnosti regulace
Tøída poèátku regulace
Uzavírací tlak SG
Hmotnost
Provozní teplota
8
9
10
10
10
10
10
14
19
21
25
25
25
25
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,1
0,2
0,5
Vstupní tlak Pv (MPa)
Vysvìtlivky:
Tøída pøesnosti regulace AC
Tøída poèátku regulace SZ
Uzavírací tlak SG
- AC 10
- SZ 10
- max. 2,6 kPa
- 1,5 kg
-30oC až +60oC
7
PRÙTOK Q (m3/h)
Nominální prùtok
NASTAVENÍ ZABEZPEÈOVACÍCH PRVKÙ
- rozsah výstupního tlaku (2,0 ± 0,2 kPa)
- poèátek regulovaného prùtoku v požadované tøídì pøesnosti AC
- max. tlak za regulátorem pøi nulovém odbìru
Stanovené hodnoty výrobcem
Hodnoty dle ÈSN EN 12 279
MIX-10I, L; MIX-25I, L
(kPa)
MIX-10I, L; MIX-25I, L
(kPa)
Hodnota uzavøení podtlakového bezpeènostního uzávìru (pbd)
Hodnota uzavøení bezpeènostního rychlouzávìru (pbh)
Hodnota otevíracího tlaku pojistného ventilu
1,25 ± 0,25
1,00 ± 0,50 (dle SZÚ)
4,5 ± 0,45
4,25 ± 0,75 (max. 5,0)
2,9 ÷ 3,5
2,9 ÷ 3,5
V tabulce je uvedeno porovnání rozmezí uzavíracích hodnot bezpeènostních prvkù stanovených ÈSN EN 12 279 a hodnot použitých v nastavení
regulátorù tlaku plynu MIX. Hodnoty stanovené výrobcem dokazují vysokou míru pøesnosti bezpeènostních prvkù.
CHARAKTERISTIKA REGULÁTORÙ
Regulátory MIX-25 I, L; 2,0 kPa
Pv 0,01 MPa
Pv 0,02 MPa
Pv 0,03 MPa
Pv 0,04 MPa
Pv 0,05 MPa
Pv 0,1 MPa
Pv 0,5 MPa
0
10
20
30
Prùtok plynu (%)
40
(4 m3/h)
50
60
(6 m3/h)
70
80
(8 m3/h)
90
100
(10 m3/h)
Výstupní tlak (kPa)
Výstupní tlak (kPa)
Regulátory MIX-10 I, L; 2,0 kPa
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
Pv 0,01 MPa
Pv 0,02 MPa
Pv 0,03 MPa
Pv 0,04 MPa
Pv 0,05 MPa
Pv 0,1 MPa
Pv 0,5 MPa
0
110
10
20
30
Prùtok plynu (%)
40
(10 m3/h)
50
60
(15 m3/h)
70
80
(20 m3/h)
90
100
(25 m3/h)
110
MONTÁŽNÍ ROZMÌRY
MIX-10L; MIX-25L
— Vstupní pøipojení
pro typ I
- trubkový závit ÈSN EN ISO 228-1
G5/4A
pro typ L
- pøevleèná matice G3/4 - tìsnìní
sférokónickou koulí
G 3/4
60
G 5/4A
G 5/4A
59,5
59,5
MIX-10I; MIX-25I
166
G 5/4
103
46
~84
~84
46
152
— Výstupní pøipojení
pro typ I
- trubkový závit ÈSN EN ISO 228-1
G5/4A
pro typ L
- pøevleèná matice G5/4 - tìsnìní
plochým pryžovým tìsnìním
— Montáž a umístìní
- v libovolné pozici
- dle platných pøedpisù a norem
EXterní MOntáže s.r.o.
Nádražní 982, 696 42 VRACOV, tel.: 530 331 911, mobil: 725 895 817, e-mail: [email protected]
Technické zmìny vyhrazeny !
Výrobek firmy Elektrometal S.A.
Download

TECHNICKÝ LIST.pdf (Velikost 1MB)