Sheep Products Catalogue
Katalog produktù a technologií pro
chov ovcí
Úvodní slovo
Vážení chovatelé ovcí na Slovensku,
uvìdomujeme si, že chov ovcí ve Slovenské republice je jednou z majoritních oblastí živoèišné výroby. V
souèasné dobì poznamenané výraznì dotaèní politikou EU je pro tradièní producenty vlny, ovèích sýrù a
skopového masa pomìrnì tìžké konkurovat tlaku zahranièních producentù. Tradièní podoba produkce na
Slovensku je orientována na farmy menšího rozsahu. Právì díky silné konkurenci zahranièních výrobcù je tak
nutné šetøit náklady zejména na lidskou práci a plnì využít efektivitu, kterou pøináší využití moderních zpùsobù
chovu ovcí, managementu stáda a péèe o zvíøata.
Plemenárské služby, š.p. ve spolupráci s firmou Bentley Czech s.r.o. si Vám proto dovolují nabídnout portfolio
souèasných produktù a technologií pro chov ovcí, které jsou celosvìtovì využívány zejména pro svou kvalitu,
inovace a jedineènost. Øada z nich je ovìøena dlouhodobì ovìøena použitím na Novém Zélandu, jedné ze
zemí, kde produkce v chovu ovcí patøí k celosvìtovì nejvyšší vùbec.
První verze katalogu, která se Vám dostává do rukou je koncipována do tematicky ucelených celkù, které
obsahují jak základní produkty, tak ty, které se øadí k celosvìtovì špièkovým technologiím. Jednotlivými tematickými celky jsou:
• péèe o zvíøata - støíhání vlny a paznehtù,
• manipulace se zvíøaty a identifikace,
• vážení zvíøat a jeho automatizace,
• ušní známky a využití výhod RF ID identifikace,
• výživa a reprodukce,
• elektrické ohradníky a pøíslušenství,
• stájové a pastevní technologie.
Produkty v jednotlivých oblastech jsou vybrány pøedevším s ohledem na kvalitu a jedineènost na slovenském
trhu. Zastoupeni jsou výrobci, kteøí se øadí do novozélandské skupiny Tru-Test group. Jedná se napø. o spoleènosti:
zahnující výrobce elektronických vah a èteèek EID pro automatizaci práce se zvíøaty, elektrických ohradníkù
špièkových vlastností a pøíslušenství, výrobce potøeb pro faremní identifikaci zvíøat, tradièní výrobce støíhacích strojkù a pøíslušenství. Dále obsahuje katalog výrobky pøedních svìtových výrobcù potøeb pro farmáøe a
zemìdìlství obecnì jako:
jeden z pøedních svìtových výrobcù ušních známek,
novozélandský výrobce a dodavatel unikátních produktù pro živoèišnou výrobu,
výrobce technologií pro vážení ovcí, fixaci a manipulaci se zvíøaty,
celosvìtový dodavatel širokého spektra potøeb pro farmáøe,
maïarský výrobce stájových a pastevních technologií.
Vážení chovatelé ovcí, vìøíme, že jsme vybrali produkty, které Vám usnadní každodenní práci na Vaší farmì
a že Vám jejich užívání pøinese kromì ekonomických benefitù také radost z dobøe fungujících produktù pro
zemìdìlsou výrobu, spokojená stáda Vašich ovcí a pocit z dobøe provádìné práce, ke které chceme pomocí naší nabídky také pøispìt. S pøáním mnoha spokojených a úspìšných dnù,
SP SR, š.p.
Bentley Czech s.r.o.
Péèe o zvíøata - støíhání vlny, paznehtù
Ruèní nùžky na støíhání vlny
Dvouoblouková èervenì lakovaná rukojeś nùžek s rovnou èepelí (ostøím).
Velmi pohodlné do ruky. Pro naprosto pøirozenou práci s rukama pøi støíhání.
Rukojeś i èepele jsou vyrobeny z oceli. Dlouhý model – 34cm, krátký model
– 29cm.
Nùžky na paznehty Net-Tex
Tyto nùžky na paznehty patøí ke špièce na trhu s potøebami pro úpravu paznehtù. Nástroj má velmi praktický tvar, je lehký a kompaktní. Speciální ergonomická protiskluzová gumová rukojeś podporuje pøirozený prùbìh pohybu
ruky. Úzké èelisti jsou urèené pøedevším pro malé nohy jehòat. Zámek nástroje je snadno ovladatelný palcem. Délka nástroje je 19cm, èepel mìøí
4cm.
Libretto
Hmotnost 450 g
Délka 195 mm
Prùmìr držadla 40 mm
Frekvence nožù 3000 kmitù/min
Elektrická síś, akumulátor nebo 12 V
Kompaktní špièkový zastøihávaè pro nejnároènìjší úpravy. Zastøihávaè
Libretto Super nabízí tøi zpùsoby provozu na elektrickou energii pro
absolutní nezávislost na prostøedí, ve kterém jej chcete používat. Libretto je lehký a kompaktní pro dokonalý komfort pøi práci a je speciálnì
navržen pro zastøihávání/vyholení vlny èi srsti. Je dosti výkonný na zastøižení srsti na velkých plochách. Vhodným použitím je napø. zkrácení
srsti pøed veterinárními zákroky.
Liberty
Hmotnost 800 g
Délka 215 mm
Prùmìr držadla 70 mm
Frekvence nožù 2500 kmitù /min
Elektrická síś, akumulátor nebo 12 V
Robustní a lehký støíhací strojek Liberty má velmi lehké použití a dodává
se se tøemi možnými zdroji napájení, což umožòuje jeho využití v jakémkoliv
prostøedí. Je využitelný pro všechny druhy hospodáøských zvíøat, nabízí redukované vibrace a hluk pøi støíhání, což zabraòuje stresu a nervozitì zvíøat.
Liberty neobsahuje díky speciálnímu designu žádné vzduchové filtry, takže
se jedná o strojek s minimální údržbou.
Péèe o zvíøata - støíhání vlny, paznehtù
Laser 2
Váha (vè. nožù) 1200g
Délka 290mm
Prùmìr držadla 74mm
Frekvence nožù 2500 rpm
Napájení 240, 110 nebo 12V
Laser 2 je odolný ruèní støíhací strojek umožòující napájení ze sítì nebo z
automobilového akumulátoru. Je dodáván se zastøihovací nebo støíhací hlavou. Má extrémnì výkonný 180W jednorychlostní motor, který je schopen
zvládnout velmi nároèné støíhání mastné vlny i silných vláken.
Nexus
Klíèové vlastnosti:
Napájení ze sítì/12 V akumulátoru
Možnost výmìny støíhací a zastøihovací hlavy
Pojistka vypnutí motoru pøi pøetížení
Omyvatelný vzduchový filtr
Vyrobeno v UK
Váha 9.7kg
Šíøka 225mm
Výska 316mm
Délka 305mm
Frekvence nožù 2800, 3200 & 3500 rpm
Voltage 220 nebo 110V
Celosvìtovì rozšíøený støíhací strojek urèený k zavìšení umožòuje provoz se
tøemi rychlostmi – 2800, 3200 a 3500 otáèek. Jeho nízký odbìr elektrické energie umožòuje také provoz na
generátoru. Je tak výhodnou volbou pro profesionální støihaèe, kteøí musí pracovat v rùzných podmínkách,
Motor, kapacitor a vypínaè jsou umístìny v kompaktním a odolném opláštìní a jsou ovládány pomocí ovladaèe na rukojeti ruèní èásti strojku.
Strojek je vybaven sensorem, který automaticky zastaví motor, když ruèní èást strojku narazí na problém pøi
støíhání vlny, aby zabránil jejímu zadøení. Ke strojku je možno dodat pevná i flexibilní støíhací ramena.
Klíèové vlastnosti:
3 jednoduše mìnitelné rychlosti. 2800, 3200 & 3500rpm
Nízký odbìr elektrické energie
Možnost pøipojení pevných i ohebných ruèních støihaèù
Pevný plášś pøístroje
S možností senzoru pro okamžité zastavení
Vyrobeno v UK
Mamba +
Tento model støíhací hlavy – ruèní èásti støíhacího strojku Nexus
je vytvoøen pro profesionální støihaèe vlny. Je vybaven tøemi ložisky – dvìma v støíhací hlavì a jedním v tìle rukojeti – a dosahuje
tak minimálního tøení søíhacího nože, což výraznì snižuje pracovní
teplotu a vibrace. Model Mamba + je také vybaven dvìma øadami
høídelových ložisek, které umožòují dosažení vyšší životnosti díky odolnosti proti opotøebení. Umožòuje pøipojení jak na pevný, tak na flexibiliní pohon støíhací
hlavy. Má rovnìž speciálnì tvarovanou ergonomickou rukojeś, která zabraòuje
únavì obsluhy. Vyrobeno v UK.
Pico
Hmotnost 98 g
Délka 105 mm
Prùmìr držadla 35 mm
Frekvence nožù 400 kmitù/min
Jedna AA baterie
Díky nízké hluènosti a úrovni vibrací je Pico ideální pro zatøihování/holení
srsti èi vlny na hlavì a uších. Je oblíbenou volbou pro seznamování nervózních zvíøat se støiháním. Také je bìžnì používán k posledním úpravám na
výstavách.
Péèe o zvíøata - støíhání vlny, paznehtù
Meteor
Hmotnost 300 g
Délka 165 mm
Prùmìr držadla 45 mm
Frekvence nožù 4200 kmitù /min
Elektrická síś nebo akumulátor
S nízkou hladinou vibrací je Meteor skvìlý jako zastøihovaè pro nervózní zvíøata a pro citlivá nebo tìžko dostupná místa. Lze používat bezdrátovì nebo
na síś s rùznými druhy zastøihovacích nožù.
R15 CLEAR
R15 CLEAR je olej speciálního složení vyvinutý spoleèností Lister. Byl vyvinut tak, aby zvyšoval
úèinnost Vašeho støíhacího strojku a byl úplnì neškodný pro Vás a Vaše zvíøe. K dispozici v 60,
250 a 500 ml balení.
Taška Lister Clipper Bag
Odolná, vodovzdorná brašna která pojme Váš støíhací strojek a ještì zbyde
prostor pro Váš obìd a obleèení. Díky pevnému plastovému dnu nenasákne
vodou ani když ji položite do louže.
Zastøihovací/holicí nože
Meteor Blades, typy pro délku vlasu 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 a 5 mm
Legato Blades
Pico Blades - soutìžní série nožù 1.0 a 4.0 mm
V pøípadné speciálních požadavkù na støíhací
Støíhací nože
nože kontaktujte prosím prodejce.
A2S/AC Super Surgical, délka vlasu 0,5 mm
A2C/AC Close, délka vlasu 1,2 mm
A2C/AC Medium, délka vlasu 1,5 mm
Covercote, délka vlasu 5,0 mm
A2H/AC Lifters, délka vlasu13 nebo 19 mm
A2S/AC Surgical, délka vlasu 1,0 mm
A2F/ACFine, délka vlasu 1,4 mm
CA2/AC Coarse, délka vlasu 1,0 mm
Wizard , k dispozici verze pro ovce nebo skott
Høebeny a seøezávaèe vlny
Høeben
Délka plochy
Šíøka
Aplikace
Eagle 3.5 / 3.5S Krátká
98mm Concave
Pro zkušené støihaèe, rychlé støíhání dobøe pøístupné vlny
Kestrel 3.5
Krátká
93mm Concave
Dobrý prùnik do husté èi jemné vlny zneèištìné
pískem
Harrier 6S<
Støední/Dlouhá
96mm Concave
Rychlé søíhání jemné vlny
Falcon 3.5 / 5 /
6 / 7S
Tøi délky
92mm Concave
Pro hustou jemnou vlnu, vhodné pøi znìèistìné
pískem, vlhku
Buzzard 3.5 /
3.5S / 5S
Krátká/Støední
95mm
Dobrý prùnik do dobøe pøístupné vlny, pøi støíhání
èisté vlny
Kite 5
Støední
88mm Concave
Pro špatné podmínky a velmi hustou vlnu. Dobrý
prùchod užší konkávní hlavou
Hawk 5 / 6S
Støední/Dlouhá
94mm Concave
Pro jednoduchý prùnik jemnou vlnou
Countryman 5
Støední
76mm Convex
Ideální pro rùzné podmínky
Manipulace se zvíøaty a identifikace
Fixátor nohou Gambrel
Výborná pomùcka pro práci chovatelù ovcí na Novém Zélandu. Fixátor umožòuje jednoduše omezit pohyb ovce. Fixátor je urèen pro opakovanì použití.
Jeho aplikace je vhodná pøi úpravì paznehtù, bahnìní ovcí, pøepravu ovcí a
jiné zpùsoby práce, které vyžadují fixaci, zejména pak, když jsou provádìny
ve volném prostoru mimo prostøedí stáje. Ovce mùže v této klidné poloze
bezpeènì požívat krmivo a zbyteènì se nestresovat zákrokem. K aplikaci
zaháknìte fixátor za jednu pøední nohu, položte pøes krk zvíøete a zahaète
za druhou nohu. Pak pøipevnìte provaz pod krkem zvíøete do postranních
držákù, abyste zabránili ovci v jeho pøesunu pøes hlavu. Fixátor nohou mùže
být použit také na kùzlata a telata. Malý fixátor Gambrel mìøí 14cm a delší
20cm.
Pastýøská hùl
Tyto hole znají chovatelé ovcí po celém Novém Zélandu. Mají skvìlý design a
jsou vyrobeny pomocí provìøených postupù, materiálù i technologií. Všechny
hole jsou vyrábìny z 12mm hliníkové tyèe s kvalitní plastovou rukojetí. Speciální tvary holí umožòují ovci chytit za hlavu nebo nohu. Hole se vyrábìjí i pro
kombinované zpùsoby fixace.
Délky jsou: - Krátká 83cm, krátká víceúèelová 83cm, víceúèelová 116cm,
dlouhá víceúèelová 140cm, dlouhá 133cm, klasická 133cm
Krèní pásky pro doèasnou identifikaci
Silné vodìodolné plastikové pásky se samolepící záložkou. Mohou být oznaèeny popisem pomocí permanentního znaèkovaèe pro snadnou a rychlou
identifikaci ovcí v prostøedí stáje èi pastvy. Vhodné pro úèely veterinárního
ošetøení, kde plocha pásku nabízí možnost poznamenat napø. datum a medikaci, pøípadnì další údaje. Lze použít pro úèinnou separaci zvíøat. Velmi užiteèné jsou pásky také pro oznaèení novì narozených jehòat. Páska je dlouhá
30cm a mùže být ustøižena na požadovanou délku.
Plastový límec pro ovce
Velmi pevné a odolné vùèi chemickému i mechanickému namáhání. Mùže
být oznaèen èerným permanentním popisovaèem. Umožòuje okamžitou identifikaci oznaèených kusù ve stádì pomocí barevného odlišení a nabízí dostateèný prostor k popisu detailnìjšími údaji.
Manipulace se zvíøaty a identifikace
Manipulaèní popruh Super Nylon
Èervený manipulaèní popruh umožòuje splnit specifické potøeby chovatelù.
Je plnì nastavitelný a má velmi snadnou aplikaci. Ideální pro manipulaci èi
pøedvádìní vìtších ovcí, speciálnì dospìlých beranù. Dovoluje chovateli plnou a bezpeènou kontrolu nad zvíøetem.
Super Sprayline
Sprejový znaèkovaè pro dlouhodobé znaèení. Ideální pro barevné znaèení
ovcí ve stádì, tøídìní ovcí a párování bahnic s jehòaty pøi narození. Umožòuje aplikaci spreje v rozsahu 360°. Protiblokaèní tryska spreje. Mùže být
použit na suchou i vlhkou vlnu. Dostupný v 8 barvách.
Rota-stick
Vysunovací víceúèelový barevný lepící znaèkovaè s dlouhotrvajícím úèinkem. Dodáván v balení 40 a 60g. Ideální pro potøeby doèasné identifikace.
Spolehlivá, levná metoda barevného znaèení zvíøat.
Dales Marker
Tekutý znaèkovaè speciálnì urèený pro znaèení ovcí na pastvì. Je možné jej
použít za sucha i ve vlhkém prostøedí. Dostupný v 6 barvách.
Vážení zvíøat
Spoleènost TRU-TEST je pøedním svìtovým výrobcem elektronických vah, urèených pøedevším pro vážení hospodáøských zvíøat.
Váhy se skládají z indikátoru a vážicích lyžin (tzv. loadbarù), které lze libovolnì kombinovat. Typickými uživateli vah TRU-TEST jsou
farmáøi, inspektoøi kontroly užitkovosti a jateèné provozy. Váhy TRU-TEST jsou vodotìsné a pøenosné, mohou být napájeny ze
sítì nebo vnitøního akumulátoru (až 8 hodin provozu). Váhy TRU-TEST jsou celosvìtovì nejvíce prodávanými váhami pro vážení
hospodáøských zvíøat pøedevším z tìchto dùvodù:
-
kalibraèní software TRU-TEST Superdamp zajišśuje rychlé ustálení hmotnosti s pøesnost ±1 %, což umožòuje
vážení živých zvíøat - není nutná fixace zvíøete,
4 tenzometrické senzory v každé vážicí lyžinì (loadbaru) pro vyšší pøesnost,
každý tenzometrický senzor je vodotìsnì chránìn,
loadbary jsou chránìny proti skokovému pøetížení nebo pøíliš vysokým hmotnostem a mohou unést o 50 %
více hmotnosti, než pro jakou jsou vyrábìny,
ovládací software je designován pøímo pro potøeby farmáøù (kalkulace pøírùstkù, možnost vážení skupin
zvíøat, kalkulace statistických údajù),
elektronická identifikace RF ID je pøímo zapisována do váhy s využitím TRU-TEST RF ID èteèky,
váhy je možno pøípojit na PC a informaèní systém farmy,
váhy disponují volitelným Bluetooth modulem pro bezdrátovou komunikaci s PC, propojením s RF ID èteèkami, automatickým nulováním.
EziWeight 1 a 2
-
extrémnì jednoduché použití
pøesnost +- 1 %
funkce „Pøesné vážení“ umožòuje minimální rozlišení až na 100 g – vážení
malých zvíøat nebo jiných malých pøedmìtù
funkce „Automatické nulování“ umožòuje kalibraci na nulovou hmotnost pøi
usazených neèistotách (napø. nánosy špíny nebo bláta na vážicí plošinì)
umožòuje zachování navážené hmotnosti na displeji po opuštìní plošiny
zvíøetem
EziWeight 2 - veškeré funkce shodné s modelem EziWeight 1 s výhodou
vnitøního akumulátoru, který umožòuje nepøetržité vážení až po dobu 8
hodin
XR3000
-
jednoduché nastavení
až 50000 individuálních záznamù
až 25 znakù jako identifikátor
12 znakù využitelných jako další identifikátory - napø. skupina zvíøete,
zpùsob ošetøení atd.
uživatelská pole
statistické funkce
výpoèet a odhad pøírùstkù
tabulky historie vah jednotlivých zvíøat
XR3000 Bluetooth
- funkcionalita vážení, statistik a komunikace stejná jako XR3000 - obsahuje komunikaèní modul Bluetooth
- odstraòuje komplikace s kabely a dráty
- bezdrátové pøipojení k Bluetooth EID readers
- umožòuje vést historii vah na PC bez kabelového pøipojení a aktualizovat ji dle potøeby
- umožòuje duální pøipojení - k PC i RF ID èteèce zároveò
WOW! XR3000
-
funkcionalita vážení, statistik a komunikace stejná jako XR3000, bez Bluetooth modulu
váha je speciálnì navržena pro prùchozí vážení zvíøat - algoritmus WOW! - Walk Over Weighing - pøi
prùchodu zachytí a zváží více než 90 % zvíøat s více než 97 % pøesností vah
pøi propojení s RF ID identifikací a panelovou èteèkou umožòuje naprosto automatické vážení bez úèasti
obsluhy
Vážení zvíøat
Víceúèelové snímaèe (loadbars)
-
jsou k dispozici ve tøech délkách – 600, 800, 1010 mm, které
vyhovují pro jakoukoli instalaci
maximální kapacita je 4500 kg, pøi využití HD až 6000 kg
jednoduchá montáž na vodorovný povrch
jednoduše pøenosné
odolné vùèi vodì a pozinkování proti korozi (vlhkosti)
Pozn: Nabízíme rovnìž snímaèe pro velké a velmi velké zátìže (Heavy
Duty a Super Heavy Duty) pro použití v situacích kde je potøebná vìtší
kapacita (až 6000 kg ).
Panelová èteèka RF ID XRP EXP Sheep Reader
-
ète známky typu HDX a FDX-B
dosah 1 m
unikátní systém ladìní k dosažení maximálního anténního zisku a
usnadnìní instalace
signalizace úspìšného ètení pípnutím a LED diodou
možnost práce se dvìma anténami pro jednu èteèku - zvìtšení dosahu mìøení na 1,8 m
možnost využití až 5 nezávislých èteèek bez rušení, pokud jsou jejich
antény v minimální vzdálenosti 50 cm od sebe
standardnì komunikuje se všemi TRU-TEST indikátory
jednoduše instalovatelná anténa
napájení 12 V baterií nebo síśovým adaptérem
dodáván s montážní sadou, která umožòuje aby byla èteèka uchována mimo nebezpeèí poškození
Ušní známky - Využití RFID identifikace
Chov ovcí a využití RF ID identifikace
RFID známky Zee Tags nabízejí chovateli vysoce pøesnou metodu vedení záznamù o zvíøatech a kontrole užitkovosti. Použití RFID známek vyluèuje chyby vzniklé ruèní evidencí záznamù o zvíøatech a urychluje množství
každodenních operací na farmì, jako vážení nebo evidenci zdravotních záznamù, které vyžadují jednak pøesné vedení záznamù, jednak lidskou práci. Využitím RFID identifikace zvíøat se tak výraznì snižují požadavky na
množství manuální práce, zvyšuje se bezpeènost obsluhy a eliminují veškeré chybné záznamy.
Pro využití výhod elektronické identifikace pomocí RFID známek Zee Tags, budete potøebovat èteèku EID
známek s anténou a elektronický øídicí systém pro nahrávání individuálních záznamù a propojení
s evidencí
p j
na PC. Pro každé zvíøe mùže být poté veden individuální záznam s bìžnými výkonnostními - užitkovými a ide
identifikaèními parametry jako napø.:
• porodní hmotnost
• pohlaví jedince
• prùbìh bahnìní
• dvojèe, jedináèek
• pravidelný pøírùstek hmotnosti
• zdravotní záznamy – vakcinace, zpùsob ošetøení, výskyt nemoci atd.
RFID identifikace jedincù umožòuje sledování rùstu vlny ve stádì a její produkci, evidenci bøezosti ve stádì,
hmotností pøed a bìhem páøení, to vše pro zlepšení výkonnosti stáda. Sledováním tìchto parametrù je chovateli dána možnost jednak reagovat pružnì na aktuální výsledky produkce stáda, jednak poèítat pøedbìžne
s ekonomickými výsledky produkèní sezóny.
Pro oznaèování èerstvì narozených jehòat se doporuèuje chovatelùm použít známku Zee
Tags pro malá zvíøata. Jedná se o malou a lehkou známku s dobrou výdržností. Protože je
znovu použitelná, jedná se cenovì výhodnou alternativu identifikace a lze ji odstranit z jehòat po dokonèení výkrmu a znovu použít.
Vìtší známka pro faremní identifikaci se èasto používá v pozdìjším stádiu chovu pro snazší
vizuální identifikaci jedincù ve stádì.
Pokud není vyžadováno oznaèování pomocí RFID známek ihned po narození jehòat a RFID identifikace se
používá pro stádo, ve kterém jsou jedinci rùzného stáøí, doporuèuje se použití knoflíkových dvoudílných RFID
známek Zee Tags.
Masná produkce
RFID známky Zee Tags nabízejí chovatelùm ovcí, kteøí se zabývají výkrmem,, velmi p
pøesnou metodu vedení
záznamù o zvíøatech. Chovatelé masných plemen ovcí se nejèastìji
zajímají o pøírùstky hmotnosti, které se pravidelnì kontrolují bìhìm
vážení. Dobu vážení dokáží elektronické systémy snížit o 50 % automatickým zaznamenáním hmotnosti zvíøete a jejímu pøiøazení konkrétnímu jedinci pomocí elektronické identifikace. Pøesnost celého procesu se tak výraznì zvyšuje, pøièemž zvíøata nejsou stresována hlukem
a zbyteènou manipulací.
Vykrmovaná jehòata urèená na prodej nebo k porážce jsou zpravidla
chována pøímo na farmì, pøípadnì nakoupena bìhem sezóny. Mìla
by být oznaèena jakmile je potøeba zaznamenávat produkci hmotnosti
– po odstavu.
Pro bezproblémový záznam hmotnosti a využití výhod faremní elektronické identifikace v masné produkci se
doporuèuje použití RFID známek Zee Tags pro malá zvíøata. Pøi zachování vynikající výdržnosti na zvíøeti je
tato známka znovu použitelná, po porážce je možno ji sundat a znovu použít pro novì vykrmovaná jehòata.
Ušní známky
Ušní známky Zee Tags se celosvìtovì prosadily pøi identifikaci hospodáøských zvíøat. Chovatelé vìdí, že
ušní známky Zee Tags zùstávají v ušních boltcích zvíøat a nevypadávají. Nabízíme jedno a dvoudílné ušní
známky v rùzných velikostech a barvách. Ušní známky ZEE TAGS vynikají následujícími vlastnostmi:
-
samoøezný hrot známky tvaru jehlanu pro snadný prùchod uchem
jednorázová aplikace vyluèuje pøenos infekcí
unikátní výkyvná jehla aplikátoru usnadòuje práci a minimalizuje možnost natržení ucha zvíøete
ztrátovost v provozních podmínkách do 1 %
možnost laserového potisku nebo vlastního popisu speciálním popisovaèem
Dvoudílné ušní známky a aplikátory
-
-
systém plnì odpovídající požadavkùm na identifikaci pro centrální
evidenci zvíøat podle národních smìrnic i podle požadavkù EU
kompletní známka je tvoøena pøedním dílem s otvorem a zadním dílem
s èepem
4 velikosti známek s otvorem a 3 velikosti známek s hrotem
aplikátor s výkyvnou jehlou - aplikátor ENAR na dvoudílné ušní známky
lehký chod pøi aplikaci ušní známky a dlouhá životnost
velmi snadná aplikace a minimální ztrátovost
Jednodílné ušní známky a aplikátory
-
jednodílná ušní známka je ideální pro faremní znaèení hospodáøských
zvíøat – chovatelskou identifikaci
samoøezný hrot se po aplikaci do ucha zvíøete a vysunutí jehly
aplikátoru automaticky ohne o 900 a tím zajistí trvalé nasazení známky
ve správné pozici
po aplikaci se ušní známka snadno vysune z výkyvné jehly, aniž byste
museli uvolnit stisk rukojetí aplikátoru
aplikace ušní známky je velice rychlá a z biologického hlediska velmi
šetrná k prodìravìní ušního boltce zvíøat
Aplikátor Pump Action Tagger
Umožòuje aplikaci 10 známek najednou –
staèí pouze zasunout potištìnou sadu známek do zásobníku aplikátoru. Po aplikaci
známky stisknutím rukojeti staèí posunou
pohybem k sobì a od sebe další známku
do aplikaèní hlavice, bez nutnosti další manipulace – uchycení známky atd. Tímto zpùsobem je celý proces aplikace v prùmìru
4x rychlejší oproti standardním aplikátorùm
a 2x proti tzv. multitaggerùm. Vzhledem k
tomu, že aplikátor lze použít v natoèení do
mnoha úhlù, usnadòuje se i manipulace a
fixace znaèeného zvíøete.
Výživa a reprodukce
produkce
Dávkovaè potravy pro jehòata Roslam Reviever
Roslam Reviever je originální dávkovaè potravy pro jehòata patentovaný na
Novém Zélandu. Má velmi bezpeèné a snadné použití pøi problémech pøíjmu
krmiva-mleziva, elektrolytických roztokù nebo ostatních výživových èi léèebných doplòkù pøímo do žaludku jehnìte. Tento zpùsob je bezpeènìjší než
násilné krmení jehnìte pomocí lahve nebo využití tlaku kapaliny. Pøi krmení
jehòat se špatnou sací schopnosti, témìø eliminuje riziko zadušení. Dávkovací láhev je vybavena speciální mìkkou žaludeèní sondou, která nezpùsobuje
poškození citlivé tkánì hrdla a žaludku jehòat. Láhev má objem 120 ml, znaèených je každých 30ml objemu. Celková délka vèetnì sondy je 42cm.
Olej Macwells
Olej Macwells øadu let využíván chovateli ovcí. Látky obsažené v oleji podporují vývoj mateøského pudu ovce k jehnìti, které mùže mít problém s jejím
nalezením ve stádì nebo je odmítáno. Použití má za následek lepší starost
bahnice o jehnì a v dùsledku podporu jeho poèáteèního rùstu. Olej je vysoce koncentrovaný. Aplikace se provádí na hlavu dospìlé bahnice a hlavu
a ocas jehnìte. Po ošetøení je nutné udržovat ovci a jehòata oddìlenì od
ostatních podobnì ošetøených párù. Obsah lahvièky je 40ml - dávkuje se po
kapkách.
Láhev pro krmení jehòat Excal Topper
Excal Topper je nejvšestrannìjší pomùcka pro krmení jehòat, která je dostupná na trhu. Využívá speciálnì vyrobených nástavcù - strukù umístìných
ve šroubovacím víèku. Víèko obsahuje kulový ventil pro pøívod vzduchu, který
udržuje optimální sací tlak v láhvi. Excal Topper je vhodný pro všechny standardní plastové závity a láhve o prùmìru hrdla 28mm. Struky jsou vyrobené z
kvalitních materialù, které zaruèují dlouhou použitelnost bez nutnosti výmìny.
Díky speciální konstrukci jsou struky výbornì akceptovány jehòaty. Regulace
nasávaného množství krmiva se provádí rozšíøením otvoru v nástavci naøíznutím.
Oranžové gumové kroužky
Gumové kroužky použitelné pro krácení ocasù a kastraci. Výborná kvalita.
Reprodukèní kalendáø pro ovce
Otáèecí kalendáø pro øízení reprodukce ovcí a predikci produkce stáda. Staèí nastavit vnitøní disk na datum narození a všechna ostatní data jsou automaticky indikována pøímo na kalendáøi. Indikovány jsou: problémy s pøíjmem
potravy, datum prvního, druhého bahnìní, termíny dosažení hmotnostních
úrovní narozených jehòat.Kalendáø je velký cca 22cm a je z vodìodolného
materiálu.
Zásobník na mléko 4- místný
Skvìlý 4-místný zásobník na mléko pro jehòata, pøípadnì kùzlata èi telata.
Celková kapacita zásobníku je 4 litry, lze využít individuálních komor s kapacitou 750ml. 2-3 zásobníky lze spojit a dosáhnout tak vytvoøení 8 nebo 12 míst
pro krmení na jednom místì ve stáji. Zásobník má velmi pohodlnou manipulaci a skladování. Vymìnitelné železné háky k jeho ukotvení lze upevnit na
trubky nebo døevìné lišty silné 38mm a zabudovat jej do technologie stáje.
Upevnìní je možné i na stìnu.
Elektrické ohradníky a pøíslušenství
Elektrické ohradníky Speedrite a pøíslušenství
Zdroje impulsù Speedrite umožòují provoz na napájení ze sítì i z akumulátoru. Jsou prémiovou znaèkou elektrických
ohradníkù spoleènosti Tru-Test group. Vykazují absolutní spolehlivost a precizní technické zpracování.
Speedrite 1000
Bi-polar® operation
výstupní energie 1 J
napájení až 10 km (6 ha)
Cyclic Wave®
Bi-Polar®
Zdroje vybavené touto funkcí umožòují nastavit napìtí
pro každý drát vedení zvlášś.
Speedrite 2000
výstupní energie 1 J
napájení až 20 km (12 ha)
Cyclic Wave®
Bi-Polar®
Výhody bi-polární funkce ohradníku:
Zvíøata dostávají výstražný šok až 5 kV, pokud se dostanou do kontaktu s jedním drátem oplocení. V pøípadì ataku obou drátù, kdy je pøedpokládán jasný úmysl
zvíøete opustit oplocený prostor, je úroveò šoku až 10
kV.
Eliminuje se tak poškození izolátorù, ke kterému dochází výraznì pozdìji a šance jiskøení je výraznì nižší
díky napìtí pouze 5 kV v každém drátu vedení, což je
zvláštì bezpeèné v letním suchém období k prevenci
vzniku požáru. Zvláštì vhodné pro využití v pùdách s
nízkou vodivostí, kde uzemnìní nehraje takovou roli pøi
kontaktu zvíøat s obìma dráty.
Cyclic Wave® Technology
Speedrite 3000
výstupní energie 3 J
napájení až 30 km (18 ha)
Cyclic Wave®
Bi-Polar®
Technologie Cyclic Wave umožòuje dosažení èistého a více úèinného elektrického pulsu bez kolísání v
prùbìhu pulzu. Pulz tak má vìtší výstupní energii než
pøi použití standardních zdrojù. Technologie se projeví
pøedevším dosažením vìtšího napìtí na vzdálenìjším
konci vedení – nižšími ztrátami v prùbìhu vedení.
Základní vlastnosti zdrojù AN90
Základní vlastnosti zdrojù SG160, SG220, SG320
-
svìtelný indikátor pulzù
nastavitelná rychlost pulzù
pøímé pøipojení na vedení ohradníku
napájení pomocí baterií 4x1,5 V umístìných
uvnitø nebo pomocí externí baterie 12 V
-
Speedrite AN90
životnost baterií (6 V) 40 dní
napájení až 2 km
-
-
odolné vùèi nepøíznivým vlivùm poèasí a UV záøení
možnosti napájení: 9 V recyklovatelná baterie nebo 12 V
baterie s možností dobíjení
zahrnuje zemnící tyè a propojení k ohradníku
elektronika je zalita do speciální pryskyøice pro lepší odolnost
nastavitelná rychlost pulzù, senzor denního svìtla
Speedrite SG320
Speedrite SG160
Speedrite SG220
výstupní energie 0,17 J výstupní energie 0,23 J výstupní energie 0,33 J
napájení až 4 km
napájení až 2 km
napájení až 3 km
Elektrické ohradníky a pøíslušenství
zdrojù S150, S250 a S500
Základní vlastnosti zdroj
-
-
odolný monokrystalický solární panel s výkonem 5 W, vyžaduje
pouze nìkolik hodin sluneèního svitu, aby se baterie udržovaly
plnì nabité
až 21 dní funkce bez dobíjení sluneèní energií
panel je uložen v odolném hliníkovém rámu
Speedrite S500
Speedrite S150
odolné vùèi nepøíznivým vlivùm poèasí a UV záøení
výstupní energie 0,15 J výstupní energie 0,5 J
LCD displej a indikátor funkce zdroje
napájení až 8 km
napájení až 2 km
zabudovaný digitální voltmetr
pro delší životnost baterií:
- možnost nastavení rychlosti pulzù
- senzor denního svìtla pro úspornou funkci v noèních
hodinách
- dvì možnosti výstupù
zahrnuje baterii s možností dobíjení 12 V, 7 Ah, minimální
životnost baterie 3 roky
Speedrite S250
výstupní energie 0,25 J
napájení až 4 km
Solární sady
Všechny sady zahrnují zdroj ENERGIZER, solární panel(y) a držák.
SOLÁRNÍ SADA - SPEEDRITE 1000 s 10 W solárním panelem
SOLÁRNÍ SADA - SPEEDRITE 2000 s 20 W solárním panelem
SOLÁRNÍ SADA - SPEEDRITE 3000 s 30 W solárním panelem
SOLÁRNÍ SADA - SPEEDRITE 6000 s 2x50 W solárním panelem
SOLÁRNÍ SADA - SPEEDRITE 6000i s 2x50 W solárním panelem
Nástroje pro kontrolu oplocení
Elektrické ohradníky a pøíslušenství
Elektrické ohradníky a pøíslušenství
Patriot
Elekrické ohradníky Patriot umožòují provoz na síśové napájení. Jsou tak výhodnou a kvalitní alternativou k elektrickému
oplocení prémiové znaèky Speedrite, tam kde není vyžadován kombinovaný provoz ohradníku èi napájení ze sítì.
PATRIOT P5
Zdroj elektrických impulsù navržený pro menší
oplocené plochy je schopen napájet až 32 km
drátu (plocha 24 ha). Je tak použitelný napøíklad
k ochranì hospodáøských objektù, jako stodol,
pøístøeškù èi stájí.
PATRIOT P10
Tento model je schopen elektrifikovat až 48 km drátu (plocha 40.5 hektarù). Dalším využitím
modelu P10 je napø. ohrazení hal pro živoèišnou výrobu a skladù obilovin pøed pøístupem
predátorù èi škùdcù. Je také vhodný k zamezení pøístupu zvíøat na plochy, které jim nemají být
pøístupné, napø. plochy poškozené erozí apod.
PATRIOT P20
Model P20 je schopen elektrifikovat až 80 km drátu (plocha až 80 hektarù) a je tím správným
nástrojem pro zátìžové a komplikované aplikace oplocení. Nízký odpor výstupního proudu
zajišśuje možné delší vedení. Model P20 je zvláštì vhodný pro oplocení velkých pastevních
areálù.
PATRIOT P30 Dual Purpose Fence Charger
Model P30 dokáže elektrifikovat až 120 km drátu (plocha až 121,5 ha) a je tak vhodný pro
opravdu rozlehlé systémy elektrického oplocení pastevních areálù. Nízký odpor výstupního
proudu zajišśuje možné delší vedení. Model P30 je zvláštì vhodný pro oplocení velkých pastevních areálù a je výborný pro využití v chovu ovcí.
Stájové a pastevní technologie
Síśové pletivo pro ovce PremiumLine
Elektrická síś pro ovce se speciálnì navrženým vedením. Pomocí sítì PremiumLine lze témìø bezpracnì vytvoøit
trvalé nebo doèasné oplocení. Oplocení PremiumLine je zcela flexibilní – nevodivé sloupky zášlapné konstrukce
drží plot ve stálé poloze a jsou velmi stabilní. Každé horizontální vlákno sítì obsahuje 5 nerezových a 1mìdìný
drát. Spodní vlákno sítì, které je v kontaktu se zemí, pøípadnì rostlinami není vodivé, což zabraòuje ztrátám. Každých 50m má plot klip pro rychlé pøipevnìní k jakémukoliv elektrickému ohradníku. V 50m plotu je 15 sloupkù s
ocelovými kolíky a nášlapnými plochami pro snadnou a stabilní fixaci sloupku v zemi. Jednotlivé 50 m díly je možné
libovolnì kombinovat a vytvoøit tak oplocení libovolného tvaru a plochy.
Manipulaèní, tøídící, vážící boxy pro ovce
Tøídící/vážící boxy Prattley jsou dostupné v rúzných konfiguracích, napø:
- manuální nebo automatické
- 3 nebo 5 cestné
- s posuvnou èi výkyvnou brankou
- pravou èi levou orientací obsluhy
Základní funkce boxù
- velmi lehká konstrukce (34 kg)
- pøipravené pro montáž elektronických
zaøízení (váhy, RFID èteèky, atd.)
- navržené pro plynulý prùchod ovcí
- velmi tiché pneumatický provoz branky
- automatické tøídìní s využitím RF ID
identifikace a elektronické váhy pomocí
3 jednoduchých krokù:
1. Zapnutí
2. Výbìr tøídící váhy
3. Výbìr tøídìného stáda v elektronické
váze
Umožòují automaticky zvážit / vytøídit až 700 ovcí za hodinu. Dovolují klasické tøídìní s dálkový ovládáním branky. Kompatibilita s elektronickou
identifikací zvíøat
Tøídící box Prattley Autodrafter
Prattley Autodrafter umožòuje automatické tøídìní a vážení velkého množství zvíøat za asistence pouze jednoho operátora. Tento automatický tøídící
box øídí veškerá zaøízení potøebná k vážení a tøídìní. Nabízí tak jedineèné
zaøízení s tìmito základními vlastnostmi:
- tøídìní podle váhy
Pro další informace ohlednì boxù pro ovce, koralù a
- tøídìní podle pøírùstku
tøídících zaøízení, kontaktujte prosím prodejce.
- tøídìní podle elektronické identifikace zvíøat
- tøídìní pomocí dálkového ovládání
- selektivní tøídìní/vážení – napø. neváží/netøídí se zvíøata narozená v dané sezónì, ale jen starší
- nastavitelný vážící cyklus
- možnost funkce Weight-then-HOLD, kde je možné po zvážení provést vizuální kontrolu zvíøate a potvrdit rozhodnutí o zatøídìní
- dálkové ovladaèe a indikátory vah
Stájové a pastevní technologie
Koraly,
y, krmítka a stájová
j
technologie spoleènosti Gyõri-Bene Fémipari Kft.
Brána mobilního hrazení
Prvek mobilního hrazení pro jehòata
Prvek 2000 mm.
Mobilní hrazení 2000 mm
Kolébka k fixaci ovcí
Snadno instalovatelná do mobilního
ohrazení.
Èást nahánìcí ulièky
1300 mm, 2500 mm.
Brána
Pøerušení nahánìcí ulièky.
Tøídící branka se dvìma dveømi
3 smìry.
Stájové a pastevní technologie
Koraly, krmítka a stájová technologie spoleènosti Gyõri-Bene Fémipari Kft.
Napájeèka
Jesle na seno
Automatické krmítko pro jehòata
Brodící box
Pozinkovaný. Nerezový.
Kruhové krmítko na balíky s prùmìrem 1,5 m
Pøenosné mobilní ohrazení s
posuvnou bránou
Prùmìr 6 m. Pùlkruh obsahuje: 1
bránu, 3 kulaté prvky, 1 kulatou
bránu, 1 prvek pro prùchod do
ulièky.
Kontakty
názov
adresa
obec
tel.
fax
email
riadite¾stvo PS
SR, š.p.
Starohájska 29,
852 27
Bratislava
02/ 62319 911
RS Banská
Bystrica
Pod Banošom
33, 974 11
Banská Bystrica
048/ 4147 671
048/ 4147 671
RS Dunajská
Streda
Gombotášska 5,
929 01
Dunajská Streda
031/ 5522 882
031/ 5522 882 [email protected]
[email protected]
RS Košice
Popradská 78,
040 11
Košice
055/ 6445 056
055/ 6445 055 [email protected]
[email protected]
RS Liptovský
Mikuláš
Kollárová 2, 031
01
Liptovský Mikuláš 044/ 5522 683
044/ 5514 849
[email protected]
RS Nitra
Hlohovská 5,
951 41
Lužianky
037/ 7783 075
037/ 7783 007 [email protected]
[email protected]
RS Prešov
Bayerova 7, 080
01
Prešov
051/ 7733 172
051/ 7734 624
[email protected]
RS Topo¾èany
Pod Kalváriu è
2209, 955 01
Topo¾èany
038/ 5326 030
038/ 5326 273 [email protected]
[email protected]
RS Trnava
A.Sládkovièa 26,
917 81
Trnava
033/5332 866
033/ 5521 000 [email protected]
[email protected]
RS Žilina
Rosinská cesta
12, 010 08
Žilina
041/ 5650 825
041/ 5650 825
[email protected]
[email protected]
Bentley Czech Poèernická 96,
s.r.o.
108 00
Praha
+420 222 363 900
-
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

potrebyproovce (PDF, 2359 kB)