Plast — Mark s.r.o.
Vážany 44, 682 01 Vyškov
tel: 604 692 085, 732 306 943
IÈO: 26935007, DIÈ: CZ26935007
e-mail: [email protected]
www.plast-mark.cz
VÝROBA A PRODEJ PLASTOVÝCH BAZÉNÙ A PØÍSLUŠENSTVÍ VÈETNÌ DOPLÒKÙ, VODOMÌRNÝCH ŠACHET,
JÍMEK NA VODU, KANALIZAÈNÍCH JÍMEK, SEPTIKÙ A ŽUMP
Kanalizaèní jímka - dvoupl᚝ová
TYP: JSDV 6
6 m3
Konstrukce tìchto dvoupl᚝ových plastových nádrží spojuje výhody plastu a betonu. Základní plastová dvoupl᚝ová nádrž je vybavena hustì
uspoøádanou železnou armaturou, která se po usazení nádrže zalije betonem, a tak získá výhody betonové konstrukce (vyšší hmotnost proti
tlaku spodní vody, vyšší odolnost proti mechanickému zatížení shora od pojezdu støednì tìžkých vozidel, odolnost proti tlaku vnìjší zeminy
a tlaku spodní vody na vnitøní plastovou nádrž). Plastové stìny dokonale chrání betonovou konstrukci jak proti agresivitì splaškových vod, tak
i spodní vody.
Objem výplnì (betonu):
Strop
Obvod
1,0 m3
1,7 m3
CELKEM
2,7 m3
2560 mm
2340 mm
2260 mm
max.
Hmotnost (bez betonáže):
312 kg
2640 mm
CENA:
1700 mm
1450 mm
1500 mm
400
500 mm
Download

Kanalizační jímka - dvouplášťová TYP: JSDV 6 - Plast-Mark