Technický list
Vydání 05/07
Identifika ní .:02 01 04 01 000 0 000001
Verze . 03
®
Sikacrete 08 SCC
Construction
Samozhutnitelná, suchá maltová sm s
®
Popis výrobku
Sikacrete 08 SCC je maltová sm s na bázi cementu, p ipravená k použití,
jemnozrnný beton.
Použití
Sikacrete 08 SCC se používá v t chto oblastech stavebnictví:
•
Zalévání a kotvení
•
Drobné betoná ské práce – v domácnostech, zahradách
•
Opravy betonu
•
Vypl ování dutin, mezer v betonu
Výhody
Použitím Sikacrete® 08 SCC dosáhneme následujících vlastností:
•
Vynikající uložení betonové sm si díky vysoké tekutosti
•
Není nutné vibrování betonu
•
Vysoká kvalita kone ného povrchu betonu
•
Ekonomi nost betonování
Zkušební zprávy
Certifikát . 204/C5/2006/020-017984 ze dne 20.04.2007 vydal TZÚS Praha,
pobo ka eské Bud jovice, AO . 204.
STO . 020-017097 ze dne 02.11.2006 vydal TZÚS Praha, pobo ka eské
Bud jovice, AO . 204 s platností do 30.11.2009
Technická data
®
Vzhled / barva
Suchá maltová sm s na bázi cementu, s kamenivem 0-8 mm, šedý prášek.
Balení
Papírové pytle po 25 kg.
Skladovatelnost
12 m síc v originálním obalu, chra te p ed vlhkostí, sluncem a mrazem,
skladujte za teplot +50C až +350C.
pH
11 – 13,5 ( po smíchání s vodou )
Fyzikální údaje
Vydatnost
Návod a údaje pro
zpracování
Podklad
Míchání
Pevnost v tlaku
30 - 35 N/mm2
po 28 dnech / +200C...v závislosti na míchacím pom ru
25 kg suché sm si Sikacrete® 08 SCC vysta í na cca 13 ltr betonu.
Podklad musí být zdravý, bez odpadávajících astí, istý od prachu, mastnoty.
2,5 – 2,9 ltr vody na 25 kg Sikacrete® 08 SCC v závislosti na požadované
tekutosti.
Míchací ná adí: v isté nádob a míchací vrta kou s vrtulí za nízkých otá ek.
Míchejte s istou vodou 2 - 3 minuty.
Sikacrete® 08 SCC
1/2
Doba zpracovatelnosti
0
Zpracovatelnost namíchané sm si je cca 30 minut (+20 C).
Nezatvrdlé zbytky lepidla na ná adí je možno odstranit vodou, vytvrzené lepidlo
je možno odstranit už jen mechanicky.
ist ní
Bezpe nostní p edpisy
Ochranná opat ení, první pomoc
- p i kontaktu s k ží m že dojít k podrážd ní . Postižené ásti pokožky d kladn
omýt vodou, použít mast na ochranu pokožky, p ípadn konzultovat s léka em.
- p i zasažení o í okamžit opláchnout o i p i otev eném ví ku 10-15 minut
pod tekoucí vodou a konzultovat s léka em .
- po spolknutí nevyvolávat zvracení. Uložit postiženého do klidu a okamžit
zavolat léka e.
- p i míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a od v.
- nenechejte vniknout do vody, p dy. Nesmí se dostat do rukou d tí.
Podrobn jší údaje týkající se hygieny a bezpe nosti práce, ochrany životního
prost edí jsou uvedeny v Bezpe nostním listu.
Odstra ování odpadu
Odpad dle zákona . 314/2006 Sb. o odpadech
Odpad katalog. . 17 01 01
Po vytvrzení odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo p edejte
odborné firm k likvidaci.
Upozorn ní
Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích
laboratorních test . Tyto hodnoty se mohou p i aplikaci v praxi lišit, což je mimo
naši kontrolu.
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpe nosti práce jsou spolu s
bezpe nostními informacemi (nap . fyzikálními, toxikologickými a ekologickými
daty) uvedeny v bezpe nostním listu.
Aktuální technické a bezpe nostní listy, Prohlášení o shod , Certifikáty najdete
na internetové adrese www.sika.cz.
Právní dodatek
Uvedené informace, zvlášt rady pro zpracování a použití našich výrobk , jsou založeny na našich znalostech
z oblasti vývoje chemických produkt a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi p i standardních
podmínkách a ádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám p i zpracování a dalším
vn jším vliv m, k etnosti výrobk , r znému charakteru a úprav podklad , nemusí být postup na základ
uvedených informací, ani jiných psaných i ústních doporu ení, vždy zárukou uspokojivého pracovního
výsledku. Veškerá doporu ení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že p edal
písemn v as a úplné informace, které jsou nezbytné k ádnému a úsp ch zaru ujícímu posouzení firmou
Sika. Aplikátor musí p ezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný ú el aplikace. P edevším musí být
zohledn na majetková práva t etí strany. Všechny námi p ijaté objednávky podléhají našim aktuálním
„Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujist te se prosím vždy, že postupujete podle nejnov jšího
vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém
odd lení nebo na www.sika.cz.
Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ – 624 00 Brno
Tel: +420 546 422 464
e-mail: [email protected]
Fax: +420 546 422 400
http://www.sika.cz
Sikacrete® 08 SCC
2/2
Download

Sikacrete 08 SCC