%
&
! "
#
Obchodní název:
Registra ní ísla složek p ípravku:
%
!" #
#
$$$
'
Vodní sklo draselné (k emi itan draselný)
Pokud jsou složky p ípravku registrovány, bude dopln no v souvislosti s registrací podle na ízení EP a Rady (ES) . 1907/2006.
$ %& '
(
!
(
K výrob speciálních dezinfek ních a odmaš ovacích prost edk , jako nápl do alkalických akumulátor , jako pojivo
do žáruvzdorných vyzdívek, pro výrobu fasádních nát rových hmot.
)%
! * +
Výrobce:
Místo podnikání:
I
Telefon:
Fax:
,
Vodní sklo, a. s., Krakovská 1346, 110 00 Praha
Dornych 47, 656 16 Brno; U Tonasa 172/2, 403 31 Ústí nad Labem
279 21 662
+420 545 535 225
+420 545 534 108
-.
&
Toxikologické informa ní st edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
telefon (24 hodin/den) +420 224 919 293; + 420 224 915 402; + 420 224 914 575
$
!
$ /
!
Sm s je klasifikována jako dráždivá.
$$ %
Výstražný symbol:
Xi
dráždivý
R-v ty:
R38 – Dráždí k ži.
R41 – Nebezpe í vážného poškození o í.
S-v ty:
S2 – Uchovávejte mimo dosah d tí.
S26 – P i zasažení o í okamžit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
S27 – Okamžit odložte veškeré kontaminované oble ení.
S28 – P i styku s k ží okamžit omyjte velkým množstvím vody.
S36/37/39 – Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli ejový štít.
S46 – P i požití okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.
$) 0
Neuvádí se.
(%
)
%
&
)1 (
(
%
!" #
#
$$$
'
2
) ,
)$ 1
* & +&
',
-
*% , $$$
(
"
Chemický název:
K emi itan draselný
Koncentrace v (%):
25–50 %
Klasifikace složky p ípravku:
Xi R38-R41
Xi
Výstražný symbol nebezpe nosti:
dráždivý
R-v ta:
R38-R41
S-v ta:
(S2-)S26-S27-S28-S36/37/39-S46
Výstražný symbol nebezpe nosti:
Danger
Signální slovo:
(Nebezpe í)
Kód t ídy nebezpe nosti a kategorie nebezpe nosti:
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Standardní v ty o nebezpe nosti:
H315
H318
Pokyny pro bezpe né zacházení podle na ízení CLP:
P262
P280
P303+P361+P353
P305+P351+P338
íslo CAS:
1312-76-1
íslo ES (EINECS):
215-199-1
Úplné zn ní v t viz bod 16.
-%
- %
V p ípad vyskytnutí se jakýkoliv p íznak nebo pochybností, konzultujte zdravotní stav s léka em a poskytn te mu
informace z tohoto bezpe nostního listu. Zajist te fungování životn d ležitých funkcí (um lé dýchání, inhalace kyslíku, masáž srdce). P i stavu bezv domí uložte postiženého do stabilizované polohy a nepodávejte žádné perorální p ípravky.
P i vdechnutí:
Postiženou osobu p esu te na erstvý vzduch; udržujte ji v teple; v p ípad zástavy dechu zavést um lé dýchání; vyhledejte léka skou pomoc.
P i styku s k ží:
Ihned odstra te kontaminovaný od v a postižené místa omyjte velkým množstvím vody.
(%
)
%
&
%
!" #
#
$$$
'
P i styku s o ima:
Vyjm te kontaktní o ky. Hojn proplachujte istou sladkou vodou po dobu nejmén 15 minut, p i emž ví ka držte
od sebe, a vyhledejte léka skou pomoc.
P i požití:
Vypláchn te ústa vodou, vypijte velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení!
-$ 3 +4 ( +
'
Neuvádí se.
(
-) %
+
Neuvádí se.
56
&
(
2'
*
&
' 2
' &
(
5 7
Vhodná: Voda, p na. Typ hasícího prost edku p izp sobit okolí.
Nevhodná: Neuvádí se.
5$ 8 '
Neuvádí se.
+
!
5) %
2
Hasi e vybavit dýchacími p ístroji, nezávislými na okolním ovzduší, a lehkým ochranným od vem.
96
&
9 6
&
&
2
2
2 *
!: 2
&
.
/% % , &!
- 0,
*
Vyvarujte se bezprost edního styku s unikající látkou. Zabra te kontaktu s o ima a pokožkou. Dodržujte instrukce v bod 8. Používejte ochranný od v, ochranné rukavice, na pracovišti by m la být umíst na nádoba
s istou vodou k vymytí o í.
.
/% % , &!
Neuvádí se.
- 0,
*
9$ 6 &
2
(
2
&
Zabra te vniknutí do p dy, kanalizace, povrchových vod nebo podzemních vod.
9) ;
*
'
.
1&
2
&',
-" &
*
Zabránit úniku; poškozené obaly umístit do havarijních nádob. P i úniku v tšího množství hrázkovat, zakrýt
kanaliza ní vpusti.
.
1&
%
& "& 3
*
Uniklý p ípravek od erpat nebo zasypat vhodným absorp ním materiálem, nap . univerzálním sorbentem, pískem, pilinami. Odpad uložit na bezpe né místo a zajistit likvidaci v souladu s p edpisy o odpadech, jak je uvedeno v bod 13. Malé zbytky odstranit rozpušt ním v horké vod .
9- 6
+
Osobní ochranné prost edky jsou uvedeny v bod 8. V bod 13 jsou uvedeny pokyny pro odstra ování.
<8 2
< 6 &
!
2
P ed použitím p e íst štítek (etiketu). Zamezte styku s o ima, pokožkou a od vem. Po práci si d kladn umyjte ruce
i obli ej. V místech používání a skladování materiálu je t eba se vyvarovat kou ení, jídla a pití.
<$ %
!
Skladovat v dob e uzav ených originálních nádobách odolných proti alkáliím (ocel, plast), v suchých, chladných
a dob e v traných místnostech. Neskladujte s potravinami, nápoji a krmivy. Neskladujte v nádobách z hliníku, m di,
zinku a galvanizovaných materiál . Doba zpracovatelnosti je 1 rok.
(%
)
%
&
%
!" #
#
$$$
'
<) 1
(
Je uvedeno v pododdíle 1.2.
=6
>
!
2
&
= /
eská republika (na ízení vlády . 361/2007 Sb.): nejsou stanoveny.
Evropská unie (sm rnice 2006/15/ES): nejsou stanoveny.
=$ 6
>
)
4- 5 ,
-,
&
5& % !
Pracujte v dob e v trané místnosti. Dbejte obvyklých opat ení na ochranu zdraví p i práci s chemickými látkami a p ípravky a zejména zabra te požití a styku s dýchacími orgány, o ima a s pokožkou. Tzn., p i práci nejezte, nepijte a neku te. P ed a po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošet ete vhodnými
ochrannými krémy.
)
6
" ,
-%
* 3,
- ,
-%
'
,
- %
&
7
a) ochrana o í a obli eje – ochranné brýle nebo obli ejový štít,
b) ochrana k že
– ochrana rukou – ochranné gumové rukavice,
– ochrana jiných ástí t la – ochranný pracovní oblek, ochranná obuv,
c) ochrana dýchacích cest – není nutná,
d) tepelné nebezpe í – neuvádí se.
)
8
" 9 ,:
- %
Postupovat v souladu s platnými právními p edpisy pro ochranu ovzduší a vod.
?@
2
?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
2
2 2
2
2
vzhled
irá nebo slab zakalená viskózní kapalina
zápach
bez zápachu
prahová hodnota zápachu
nestanoveno
pH
11,0–12,0
bod tání/tuhnutí
–3 °C
po áte ní bod varu a rozmezí bodu varu
101–102 °C
bod vzplanutí
nestanoveno
rychlost odpa ování
nestanoveno
ho lavost
neho lavá (kapalina)
horní/dolní mezní hodnoty ho lavosti nebo výbušnosti
nestanoveno
tlak páry
nestanoveno
hustota páry
nestanoveno
relativní hustota
1 220–1 400 kg/m3
rozpustnost
ve vod neomezená, v tucích nerozpustná
rozd lovací koeficient
nestanoveno
teplota samovznícení
nestanoveno
teplota rozkladu
nestanoveno
viskozita
5–60 mPa.s
výbušné vlastnosti
nestanoveno
oxida ní vlastnosti
nestanoveno
?$ A '
Nestanoveno.
(%
)
%
&
%
!" #
#
$$$
'
B 1
B
C
Podmínky, kterým je t eba se vyvarovat: P i dodržení p edpis p i skladování je p ípravek stabilní. P i práci je
nutné dodržovat zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci.
Materiály, kterých je t eba se vyvarovat: oxida ní inidla, ho lavé materiály.
B$ D2
!
Za normálních podmínek je stabilní.
B) ; (
!
2
Nesmí p ijít do styku s hliníkem, zinkem a cínem – pomalu je rozpouští za vzniku výbušného vodíku.
B- %
:
+ &!
!
Nenechat materiál zmrznout. Zabránit slou ení s minerální kyselinou.
B5 3
Nesmí p ijít do styku s hliníkem, zinkem a cínem – pomalu je rozpouští za vzniku výbušného vodíku.
B9 3 !
Vodík p i reakci s kovy.
.>
E
>
E
2*
2
;
"&
!&
%
'
a) akutní toxicita – LD50, oráln , potkan > 2 000 mg/kg;
b) žíravost/dráždivost k že – akutní dráždivost k že a oka;
c) vážné poškození o í/podrážd ní o í – akutní dráždivost k že a oka;
d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace k že – nezjišt na;
e) mutagenita v zárode ných bu kách – nezjišt na;
f) karcinogenita – nezjišt na;
g) toxicita pro reprodukci – nezjišt na;
h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice – nezjišt na;
i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice – nezjišt na;
j) nebezpe nost p i vdechnutí – nezjišt na.
(
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
*
akutní toxicita – LD50, oráln , potkan > 2 000 mg/kg;
dráždivost – akutní dráždivost k že a oka;
žíravost – nezjišt na;
senzibilizace – nezjišt na;
toxicita p i opakované dávce – nezjišt na;
karcinogenita – nezjišt na;
mutagenita – nezjišt na;
toxicita pro reprodukci – nezjišt na.
( * 0 & +& " 0& %": " % &7:
( * 3 -0&
%
'
<& %'0 %": ' % &
7:
= 02*
. ( * 0 & +& " 0& %": "
(%
)
%
&
> 6+% ,
Nezjišt no.
%
) /
&
!
Nezjišt no.
$ 8 :* 5
Nezjišt no.
*
%
<,
-
& :5@ &!
,
,
&
'
&
5,
-%
$$$
'
3'
,
-, ",
-9
0,+
!&
"
!" #
#
9& ?,
&'
,
&
5@ &
!&%"&
35
-
35 9
,
6 % &
@ &
!
Nezjišt no.
= 9
,& &
%5 ,
-@ 0
7
Nezjišt no.
6+% ,
*,
%
"
+% ,
"&
",
Ú inek látky ve sm si není výrazn odlišný od ú ink látky izolované.
2 +%
Neuvádí se.
$ F
$
,
E
.>
Ekotoxicita složky p ípravku
benzínová frakce (ropná), hydrogena n odsí ená, t žká
LC50 (96 hod., Leuciscus idus):
> 500 mg/l (pH = 7)
EC50 (48 hod., Daphnia magna):
> 500 mg/l
$$ %
(
Ve vodných roztocích o pH = 9 jsou silikáty mineralizovány a vysráženy. Maximální koncentrace rozpustitelných
silikát p i tomto pH je 120 mg/l.
$)
Žádný. Silikáty jsou užívány fyziologicky asami a rostlinami bez zadržení.
$- ; !
4
Není stanoveno.
$5
%.
Není stanoveno.
%
$9 0
&
*
Produkt je ve smyslu vodního zákona . 254/2001 Sb., v platném zn ní, považován za závadnou látku.
) %
)
G
;
Využít nebo odstranit v souladu s platnými právními p edpisy pro odpady.
Doporu ené za azení podle katalogu: 10 11 09, (anorganický odpad obsahující nebezpe né látky).
Doporu ený zp sob odstra ování zne išt ného obalu:
P i zneškod ování musí být dodrženy platné p edpisy pro nakládání s nebezpe nými odpady podle kategorizace
a katalogu odpad . Pe liv o išt né obaly, vypláchnuté rozpoušt dlem, nejsou nebezpe ným odpadem.
Kód odpadu:
15 01 10 – pro zne išt ný obal,
15 02 02 – pro absorbenty, filtra ní materiály, hadry na išt ní, ochranné od vy kontaminované nebezpe nými
látkami.
Opat ení k omezení expozice p i nakládání s odpady:
Postupovat v souladu s platnými právními p edpisy pro ochranu osob, ovzduší a vod.
(%
.
)
%
&
%
!" #
#
$$$
'
Právní p edpisy o odpadech:
eská republika
Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , v platném zn ní
Vyhláška . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad , v platném zn ní
Evropská unie
Sm rnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech
-
&
-
H
I
613
Nestanoveno.
-$ %& '
Nestanoveno.
-) .&
&
Nestanoveno.
613
!
&
-- 6!
Nestanoveno.
-5 3 !
Nestanoveno.
(
-9 8 ' !
Nestanoveno.
&
-< 7
&
Nestanoveno.
5
&
5
&
& 2
(
;JC%6,<) <=
&
D
2
3&
+
!
:
(
2
&
&
+
!
eská republika
Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon , v platném zn ní
Zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n n kterých zákon , v platném
zn ní
Vyhláška MPO . 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpe nostního listu k nebezpe né chemické
látce a chemickému p ípravku
Vyhláška MŽP . 232/2004 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n n kterých zákon , týkající se klasifikace, balení a ozna ování nebezpe ných chemických látek a chemických p ípravk
Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní
Vyhláška MŽP . 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady
Na ízení vlády . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc p i práci
Evropská unie
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH)
5$ %
2
!
Dodavatel neprovedl posouzení chemické bezpe nosti sm si.
9 A '
Prohlášení:
Bezpe nostní list byl vypracován v souladu s na ízením EP a Rady (ES) . 1907/2006. Tento produkt je nutno skladovat, zacházet s ním a používat podle správných postup hygieny pr myslu a v souladu s právními požadavky. Tyto
údaje nenahrazují jakostní specifikaci a nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku
(%
>
)
%
&
%
!" #
#
$$$
'
pro konkrétní aplikaci. Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu znalostí a zkušeností a jsou v souladu s našimi
platnými právními p edpisy. Za dodržení regionálních platných právních p edpis zodpovídá odb ratel.
Zdroje údaj použité p i sestavování bezpe nostního listu:
Bezpe nostní list pro Vodní sklo draselné
Seznam R-v t dle bodu 2 a 3:
R38 – Dráždí k ži.
R41 – Nebezpe í vážného poškození o í.
Seznam S-v t dle bodu 2 a 3:
S2 – Uchovávejte mimo dosah d tí.
S26 – P i zasažení o í okamžit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
S27 – Okamžit odložte veškeré kontaminované oble ení.
S28 – P i styku s k ží okamžit omyjte velkým množstvím vody.
S36/37/39 – Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli ejový štít.
S46 – P i požití okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.
Standardní v ty o nebezpe nosti dle bodu 3:
H315 – Dráždí k ži.
H318 – Zp sobuje vážné poškození o í.
Pokyny pro bezpe né zacházení dle bodu 3:
P262 – Zabra te styku s o ima, k ží nebo od vem.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný od v/ochranné brýle/obli ejový štít.
P303+P361+P353 – P i styku s k ží veškeré kontaminované ásti od vu okamžit svlékn te. Opláchn te k ži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – P i zasažení o í n kolik minut opatrn oplachujte vodou. Vyjm te kontaktní o ky, jsou-li nasazeny, pokud je lze vyjmout snadno. Pokra ujte ve vyplachování.
Pokyny pro školení:
Osoby, které nakládají s produktem, musejí být pou eny o rizicích p i manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví
a životního prost edí (viz p íslušná ustanovení Zákoníku práce).
P ístup k informacím:
Každý zam stnavatel musí podle lánku 35 na ízení EP a Rady (ES) . 1907/2006 umožnit p ístup k informacím
z bezpe nostního listu všem pracovník m, kte í tento produkt používají nebo jsou b hem své práce vystaveni jeho
ú ink m, a rovn ž zástupc m t chto pracovník .
(%
)
)
Download

Bezpećnostní list