JAK PRACUJE ARCHITEKT
JAKUB CHVOJKA
HLAVNÍM PARTNEREM ARCHITEKTA JE INVESTOR (ZÁKAZNÍK)
SOU KROMÁ OSOBA, FI RMA, I NSTI TU CE, NEBO ORGANI ZACE, KTERÁ MÁ ZÁMĚR VYTVOŘI T, PŘE TVOŘI T NEBO OBNOVI T DŮM,
PARK, VEŘEJNÝ PRO STOR, PO PŘ. JI NÉ SPE CI FI CKÉ MÍ STO.
VZTAH ARCHITEKTA A INVESTORA
ARCHI TEKT BY MĚL BÝT PRŮ VODCEM A OPOROU SVÉMU INVESTOROVI OD PRVNÍ SKI CY AŽ PO DOKONČENÍ REALI ZACE. TAKTO
NÁROČNOU ROLI JE VŠAK MOŽNÉ SPLNI T POU ZE ZA PŘEDPOKLADU , ŽE MEZI NIMI PANU JE VZÁJEMNÁ DŮVĚRA A DOBRÉ VZTAHY.
Přírodně krajinářský areál Milevsko ( Chvojka,2012)
NÁVRH STAVBY (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE)
ARCHI TEKT NENAVRHU JE POU ZE SÁM ZE SEBE, ALE POTŘEBU JE DI ALOG. BĚHEM VYTVÁŘENÍ NÁVRHU STAVBY, TEDY BĚHEM NAVRHOVÁNÍ , VEDE DIALOG S
I NVESTOREM O JEHO PŘEDSTAVÁCH A POTŘEBÁCH. NA ZÁKLADĚ TOHOTO ROZHOVORU , PODLE SVÉ SCHOPNOSTI A ODPOVĚDNOSTI VYTVOŘÍ NÁVRH.
KVALI TA VÝSLEDNÉHO DÍ LA JE TEDY ZÁVI SLÁ I NA KVALI TĚ JEJI CH ROZHOVORU . TO PLATÍ PRO SPOLU PRÁCI SE SOU KROMOU OSOBU I S OBCÍ .
Náves v Plešnicích ( Chvojka,2009)
NAVAZUJÍCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PO DOKONČENÍ NÁVRHU , ZAČNE VZNIKAT PRO JEKT (PROJEKTOVÁ DOKU MENTACE – TECHNI CKÉ VÝKRESY A PODROBNÝ POPI S POSTU PU PŘI REALI ZACI ). V
TÉ TO FÁZI ARCHI TEKT SPOLU PRACU JE S DALŠÍ MI PROFESEMI JAKO JE STATI K, DOPRAVNÍ I NŽENÝR, ELEKTRI KÁŘ, GEOLOG NEBO BOTANI K. ARCHI TEKT, STE JNĚ
JAKO KAŽDÝ JI NÝ PROJEKTANT, MU SÍ PŘI PRÁCI RESPEKTOVAT ZÁKONNÉ POŽADAVKY Ú ŘADŮ. TYTO POŽADAVKY JSOU ČASTO KOMPLIKOVANÉ A NĚKDY
PRO TI CHŮ DNÉ, A PROTO JE NU TNÉ S Ú ŘADY BĚHEM PROJEKTOVÁNÍ PRŮ BĚŽNĚ JEDNAT.
Náves v Plešnicích ( Chvojka,2009)
Náves v Plešnicích,2012
ARCHITEKTURA JE HLEDÁNÍ SKRYTÉHO VZTAHU MEZI ČLOVĚKEM A PROSTOREM, PŘESNĚJI
ŘEČENO MEZI ČLOVĚKEM A KONKRÉTNÍ M MÍ STEM NEBO KONKRÉTNÍ KRAJI NOU. TOMU TO
HLEDÁNÍ SE VĚNU JÍ TŘI PROFESE ARCHI TEKT, KRAJI NÁŘSKÝ ARCHI TEKT A Ú ZEMNÍ PÁNOVAČ
(U RBANI STA). TATO STRU KTU RA JE U KOTVENA V ZÁKONĚ Č. 360/1992 SB. O VÝKONU POVOLÁNÍ .
Boží Muka pro Nečín ( Chvojka,2012)
ARCHITEKT
OBVYKLE SE VĚNU JE NAVRHOVÁNÍ A NÁSLEDNĚ PROJEKTOVÁNÍ DOMŮ, KTERÉ SLOU ŽÍ RŮ ZNÉMU Ú ČELU. ARCHI TEKT MŮ ŽE ROVNĚŽ NAVRHOVAT
VYSTAVĚNÉ PROSTŘEDÍ MĚST A OBCÍ (JEDNODU ŠE PROSTO R MEZI DOMY). SOU ČÁSTÍ PROFESE JE ROVNĚŽ NAVRHOVÁNÍ I NTERI ÉRŮ .
I DEÁLEM PRO ARCHI TEKTA JE NÁVRH, KTERÝ ZOHLEDNI L JEDI NEČNOST MÍ STA , NA KTERÝ JE U RČEN A ZÁROVEŇ DOBŘE POSLOU ŽÍ LI DEM.
Centrum Caolinum Nevřeň ( Chvojka,Dragoun,2012)
KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT
VĚNU JE SE NAVRHOVÁNÍ A NÁSLEDNĚ PROJEKTOVÁNÍ VYSTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ MĚST A OBCÍ (PARKY,
NÁMĚSTÍ , NÁBŘEŽÍ , VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ), ALE ROVNĚŽ SE MŮ ŽE VĚNOVAT PLÁNŮM A Ú PRAVÁM VE
VOLNÉ KRAJI NĚ . SOU ČÁSTÍ PROFESE JE ROVNĚŽ NAVRHOVÁNÍ ZAHRAD (ZAHRADNÍ DESI GN).
I DEÁLEM PRO KRAJI NÁŘSKÉHO ARCHI TEKTA JE NÁVRH, KTERÝ ZOHLEDNI L JEDINEČNOST MÍ STA ,NA KTERÝ
JE U RČEN A ZÁROVEŇ DOBŘE POSLOU ŽÍ LI DEM.
Habrmanovo náměstí v Plzni ( Chvojka,,2006)
ÚZEMNÍ PLÁNOVAČ (URBANISTA)
VĚNU JE SE KONCEPČNÍMU U SPOŘÁDÁNÍ ZÁJMŮ ČLOVĚKA V ZASTAVĚNÉM I NEZASTAVĚNÉM Ú ZEMÍ - VE MĚSTĚ, V OBCI A VOLNÉ KRAJI NĚ.
PRACU JE NA VELKÝM Ú ZEMÍ S MALOU PODROBNOSTÍ .
I DEÁLEM PRO Ú ZEMNÍ HO PLÁNOVAČE (U RBANI STU ) JE PLÁN, KTERÝ DÁVÁ DO SOU LADU SOU ČASNÉ KONKRÉTNÍ HMOTNÉ ZÁJMY LI DÍ, KTEŘÍ V
DANÉM Ú ZEMÍ ŽI JÍ , S PŘÍ RODOU. ZNAMENÁ TO, ABY SE JI M HEZKY ŽI LO NYNÍ I V BU DOU CNOSTI , ABY NAPŘ. CTI LI PŘÍ RODNÍ ZDROJE BEZ NI CHŽ
NEPŘEŽI JÍ APOD.
Plešnice, 1938
KRAJINA
FI LM ZA OKNEM VLAKU
OBRAZ , ZA KTERÝM STOU PÁME NA VYHLÍ DKU
ČÁST POVRCHU PLANETY ZEMĚ, KTERÝ MŮ ŽE ČLOVĚK OBSÁHNOU T
KULTURNÍ KRAJINA
KRAJI NA, KTERÁ JE U TVÁŘENA PŘÍ RODNÍMI PROCESY A ZÁROVEŇ ČLOVĚKEM (OSÍDLENÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNI CTVÍ, PRŮ MYSL …).
venkovská krajina , střední Čechy
VÝVOJ OSÍDLENÍ V KRAJINĚ
V 19. A 20. STOLETÍ SE LI DÉ PŘESU NU LI Z VESNI CE DO MĚSTA. DŮVODEM BYLA NEJPRVE PRŮ MYSLOVÁ
REVOLU CE A NÁSLEDNĚ DALŠÍ SPOLEČENSKÉ ZMĚNY. DNES ŽI JE V ČR 75% LI DÍ VE MĚSTECH A POSLEDNÍ CH
15 LET SE TENTO PODÍ L NEMĚNÍ . MNOHO LIDÍ SE STĚHU JE Z MĚSTA NA VENKOV.
Plešnice, kolem 1968
PŘETVÁŘENÍ KRAJINY ČLOVĚKEM
DNEŠNÍ TECHNI KA A TECHNOLOGI E DÁVAJÍ ČLOVĚKU TÉMĚŘ NEOMEZENÉ MOŽNOSTI K PŘETVÁŘENÍ KRAJI NY V NÍ Ž ŽI JE. Z TĚCHTO
MI MOŘÁDNÝCH NÁSTROJŮ PLYNE OBROVSKÁ ZODPOVĚDNOST ČLOVĚKA PŘI HOSPODAŘENÍ V KRAJI NĚ, ODPOVĚDNOST ZA STAV KRAJI NY,
KTEROU PŘEDÁ SVÝM DĚTEM.
JAKÉ DNES EXISTUJÍ INICIATIVY A DOKUMENTY, KTERÉ ZAKOTVUJÍ ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP ČLOVĚKA? CO MOHU DĚLAT JÁ?
EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ
BYLA PODEPSANÁ 20. ŘÍ JNA 2000 VE FLORENCI I, ČESKÁ REPU BLIKA JI PODEPSALA VE ŠTRASBU RKU 28. LI STOPADU 2002. V PLATNOST
VSTOU PI LA 1. BŘEZNA 2004 A JE JÍ MI SMLUVNÍMI STRANAMI JE K 31. 01. 2013 JE 37 ČLENSKÝCH STÁTŮ RADY EVROPY. Ú MLUVA SE VĚNU JE
KRAJI NĚ POZORU HODNÉ, BĚŽNÉ I NARU ŠENÉ. PŘEDMĚTEM ÚMLU VY JE KRAJI NA PŘÍ RODNÍ , VENKOVSKÁ, MĚSTSKÁ, PŘÍMĚSTSKÁ A
I NDU STRI ÁLNÍ. OCHRANA, SPRÁVA A PLÁNOVÁNÍ KRAJI NY JE PODLE ÚMLU VY PRÁVEM A POVI NNOSTÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE A VŠECH
EVROPSKÝCH ZEMÍ.
kulturní krajina , střední Čechy
CO JE POLITIKA ARCHITEKTURY?
POLI TI KA ARCHI TEKTU RY SE SNAŽÍ ZABEZPEČI T PRÁVO VŠECH OBČANŮ NA PŘÍ ZNI VÉ ŽI VOTNÍ PROSTŘEDÍ , KTERÉ JE STANOVENO V LI STI NĚ
ZÁKLADNÍ CH PRÁV A SVOBOD. CHCE TO U SKU TEČNI T ZLEPŠENÍM PODMÍ NEK PRO VZNIK A OCHRANU HARMONI CKÉHO A KVALI TNÍ HO
VYSTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ , KTERÉ JE TVOŘENO NEJEN BU DOVAMI , KOMUNI KACEMI, DROBNÝMI STAVBAMI , ALE I ZELENÍ, LESY, PARKY A
DALŠÍMI SOU ČÁSTMI ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ VYTVOŘENÝMI ČI NNOSTÍ ČLOVĚKA.
POLITIKA ARCHITEKTURY V EVROPĚ
VĚTŠI NA EVROPSKÝCH ZEMÍ V SOU ČASNÉ DOBĚ DI SPONU JE DOKUMENTEM POLI TIKA ARCHI TEKTU RY, KTERÝ SE MIMO JI NÉ VĚNU JE VZTAHU
ARCHI TEKTU RY, ŽI VOTNÍ HO PROSTŘEDÍ A TRVALE U DRŽI TELNÉHO ROZVOJE. POLI TI KY ARCHI TEKTU RY V JEDNOTLI VÝCH EVROPSKÝCH STÁTECH
VZNI KAJÍ OD ROKU 2000.
POLITIKA ARCHITEKTURY V ČR
DOKUMENT VZNI KL V ROCE 2007. CÍ LEM PROGRAMU POLI TI KA ARCHI TEKTU RY V ČR JE PŘEDEVŠÍ M PODPORA ROZVOJE KVALI TNÍ
ARCHI TEKTU RY V MĚSTSKÉM I VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ A ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ OBČANŮ O VÝZNAMU ARCHI TEKTU RY PRO KVALI TU ŽI VOTA,
A TO PŮ SOBENÍM VE TŘECH OBLASTECH:
1) VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ,
2) VEŘEJNÁ VÝSTAVBA,
3) AKTIVI TY SPOJENÉ S PODPO ROU ARCHI TEKTU RY.
Centrum Caolinum Nevřeň ( Chvojka,Dragoun,2012)
CESTA SRDCE
KDYŽ MÁME NĚKOHO RÁDI, TAK O NĚJ MÁME STAROST A CHCEME JEJ CHRÁNI T. JE PŘI ROZENÉ ŽE KONKRÉTNÍ ČLOVĚK MÁ RÁD KONKRÉTNÍ
MÍ STO KDE ŽI JE, PROTOŽE JE TO JEHO DOMOV. ZÁLEŽÍ VŠAK NA TOM, CO VŠE JE SOU ČÁSTÍ JEHO DOMOVA . JE TO BYT, DŮ M, ZAHRADA,
MĚSTO, KRAJI NA NEBO NĚCO JINÉHO?
Park pro Rejnoka ( Chvojka, Rosolová, 2012)
Download

Jak pracuje architekt.pdf