Plast — Mark s.r.o.
Vážany 44, 682 01 Vyškov
tel: 604 692 085, 732 306 943
IÈO: 26935007, DIÈ: CZ26935007
e-mail: [email protected]
www.plast-mark.cz
VÝROBA A PRODEJ PLASTOVÝCH BAZÉNÙ A PØÍSLUŠENSTVÍ VÈETNÌ DOPLÒKÙ, VODOMÌRNÝCH ŠACHET,
JÍMEK NA VODU, KANALIZAÈNÍCH JÍMEK, SEPTIKÙ A ŽUMP
3-komorový biologický septik
TYP: S3K-3,5
3,5 m3
Tøíkomorový septik je urèen pro èištìní odpadních vod bilogickou cestou. V jednotlivých komorách dochází k usazovaní kalu a postupnì
k dokonalému vyhnívaní. 3-komorový septik je uzavøená vodotìsná plastová nádrž svaøená z polypropylenových desek o síle 15 mm. Pøíèné
pøepážky u dna zabraòují pøesouvání kalu (sedimentu) k výstupu. Plovoucí neèistoty a kal jsou zachycovány soustavou norných stìn. Pøístup
do jednotlivých komor septiku umožòují šachty o rozmìrech 480 x 480 mm opatøené plastovým poklopem.
poklop (480 x 480 mm)
poklop (480 x 480 mm)
max. 2200 mm
1250
výztuhy
2000 mm
výztuhy
Hmotnost (prázdné nádrže): 193
kg
CENA:
1500 mm
1450 mm
1400 mm
200
1450
max.
Download

3-komorový biologický septik TYP: S3K-3,5 - Plast-Mark