Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Současné projekty CDV – oblasti dopravní
telematiky
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Témata prezentace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Úvod
Oblast dopravní telematiky CDV
Významné projekty minulosti
Současné národní projekty
Zahraniční projekty
Výzkumné cíle
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
ÚVOD – Oblast dopravní telematiky
• Více než 10 let na poli VaV v oblasti ITS
• Zkušenosti s vedením národních i mezinárodních
projektů
• Snaha o transfer know-how ze zahraničí a
přenos osvědčených praktik a řešení
• Snaha o zapojování se do evropských konsorcií
• Zkušenosti z komerčních zakázek pro MD, ŘSD
apod. (expertízy, posudky, technické specifikace)
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Významné projekty minulosti
Projekt INTESPOJ (2010)
1. Návrh minimálních požadavků na ISR
• Uživatelské potřeby na systém
• Soubor architektur systému
• Základní popis mechanismu předávání informací v reálném čase mezi
systémy
• Návrh minimálních požadavků na vybavení jednotlivých subsystémů
ISR – (cca 290 doporučujících podmínek)
2. Systémový návrh CISR
3. Nastavení strategie kontinuálního vývoje ISR
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Významné projekty minulosti
Projekt (2010)
• Unikátní spojení 4 detekčních technologií
• Synchronizace datových výstupů
• Podána přihláška na EP – jedinečné zařízení
svého druhu na světě
• Jednotný SW výstup porovnávající výstupy s
jednotnou časovou značkou
• Univerzální použitelnost – intravilán, extravilán
• Mobilní, stacionární aplikace
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Významné projekty minulosti
Projekt PRESTUP/PREVENT (2009)
• Ověřování účinnosti
represivních a preventivních
automatických systémů
• Detekce jízdy na červenou,
úsekové měření rychlosti a
systém PREVENT
• Významné zklidnění dopravy v
místě instalace
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Významné projekty minulosti
Projekt BLACKBOX
CÍL - přispět ke zlepšení analýz
příčin nehod v silničním provozu
• Vyvinuty 2 funkční vzorky
• Složitější vzorek – provázanost
se systémem e-call
• Spolupráce se Švýcarským
výzkumným střediskem
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Významné projekty minulosti
Projekt
• Vývoj mobilních ITS stanic pro možnost řízení
DP v místech pracovních zón
• Využití systému TELESTA
• Pilotní testování na dálnici D2
• Zájem o testování v USA, Rakousku, Polsku
apod.
• 3x užitný vzor, 2x prototyp
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Významné projekty minulosti
Projekt INFRAST
Projekt věnovaný komunikaci V2I, I2V, V2V – Evropský
patent na komunikaci v pásmu 868 MHz
• Energetické nároky / instalace
• Volné pásmo / Nízká vytíženost pásma
• Nízká cena RSU
• Komunikace řádově 100-ky metrů
• Zamezení vzniku interferenčních vln
• OBU splňuje požadavky „automotive“
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Projekty řešené v současnosti
Projekt JSDV – Jednotný systém dat ve VD
• Praktické pokračování projektu INTESPOJ
• Fyzické napojení stávajících systémů do jednotné
platformy včetně pilotního provozu
• Nastavení standardu pro sdílení dat mezi systémy –
česká mutace SIRI
• Vytvoření jednotné národní databáze v blízce reálném
čase
• Vytvoření databáze pro budoucí aplikace
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Projekty řešené v současnosti
Projekt TEIPT – Telematika ve VD
•
•
•
•
•
Progresivní technologie v odbavování
cestujících
Preference vozidla VD na křižovatkách
Zastávky VD podle IFOPT (CEN TS 28701) –
identifikace objektů ve VD a vybavení zastávek
Standardizace klasifikace zastávek a jejího
vybavení (4. část souboru norem)
Problematika bezpečnosti a ochrany dat ve VD
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Projekty řešené v současnosti
Projekt „Interoperabilita OIS“
• Spolupráce s těmito subjekty: ČAOVD, SDT, ČVUT, ČSAD SVT Praha,
XT Cards, EMtest, Mikroelektronika
• Standardizace OIS (CDV role = Informační systémy ve veřejné dopravě
osob)
• ČSN 01 8246 Dynamický dispečink
• ČSN 01 8247 Palubní informační systémy
• ČSN 01 8249 Informace pro cestující a požadavky
na jejich poskytování
Příprava zkoušení a certifikace
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Projekty řešené v současnosti - VD
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Projekty řešené v současnosti
Projekt NaviFLOW - Automatické směřování
dopravních toků nejekonomičtější cestou a
optimální vytěžování dopravních cest
• Vývoj komunikační jednotky s rozšířeným sběrem
informací
• Využití dat plovoucích vozidel včetně dat o jejich
zrychlení
• Efektivní navádění vozidel na základě konkrétní
dopravní situace
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Projekty řešené v současnosti
Projekt ViaZONE – Řízení dopravy v místech
pracovních zón
• Komplexní přenosný ITS systém
• Modulárita systémů – rozličné druhy detektorů,
zobrazovacích systémů
• Jednoduchost instalace
• Vyhodnocovací SW – řídící algoritmy
• Několik funkcí systému
• Mikroskopické modelování DP - algoritmy
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Projekty řešené v současnosti
Projekt HRDLO – Projekt spolupráce ČR – USA
•
•
•
•
Spolupráce s FHWA a University of Rhode Island
Transport prototypů z ČR (CONGMAN)
Komercializace výsledků výzkumu v ČR
Testování nových piktogramů a nových způsobů
řízení dopravních proudů v USA
• Transfer Know-how ČR - USA
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Mezinárodní projekty
Projekt SUPERHUB
• Evropský projekt pro práci s dopravními daty –
multimodální plánovač dopravy
• Integrace standardů
• Kombinace doprav, včetně integrace sociálních
sítí
• 20 společností z EU
• V Brně pretest, Testovací města: Barcelona,
Milano, Helsinky
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Mezinárodní projekty
Projekt POLITE – v rámci INTEREG IV
- Transfer know–how mezi partnerskými zeměmi
- Školení státní správy, organizátorů VD a dopravců
pro efektivní zavádění inteligentních technologií
- CDV jedním z tvůrců metodiky šíření osvědčených
řešení
- Budou organizovány školící semináře, workshopy v
různých státech EU
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Mezinárodní projekty
Projekt POSSE – Projekt v rámci INTEREG IV
- Standardizace datových toků pro multimodální
poskytování dopravních informací
- Transfer know-how ze zkušeností ENG a GER
dalším zemím
- Interoperabilita městských, krajských a národních
DIC
- DATEX II, OCIT, UMTC apod.
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Výzkumné cíle do budoucna
-
Snaha o komercionalizaci výzkumu a výsledků
Větší uplatnění v nabídce služeb
Snaha o spolupráci s komerčními subjekty
Spolupráce s VŠ – šance pro absolventy
Podpora ochrany duševního vlastnictví
Neustále větší integrace do evropského výzkumu
Aktivní účast ve standardizačních aktivitách
Větší zapojení do základního výzkumu
Konference projektu ROMODIS
„Inteligentní dopravní systémy – Rozvoj, výzkum, aplikace“
15. 5. 2012, Ostrava
Děkuji za pozornost
Mgr. Marek Ščerba
[email protected]
TEL: +420 606 689 956
Download

Predstavení významných projektu CDV