Organizační pokyny
Řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 30.března 2014 na adresu:
Pobočka České silniční společnosti
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Jihlavská 1
591 14 Ždár nad Sázavou
pořádají
IČO: 720 577 85
Kontaktní osoby: – přihlášky, úhrady, stravování Pavel Sýs
566 692 050
– firemní prezentace
Jaromír Mašek
Česká silniční společnost a její sekce pro údržbu silnic,
pobočka ČSS při Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
ve Žďáře nad Sázavou,
ve spolupráci s ŘSD ČR
566 550 131
723 862 362
723 862 523
Účastnický poplatek – pro jednoho účastníka
Vložné ( včetně přednášek na CD )
Stravné
Celkem
3 000,- Kč
400,- Kč
3 400,- Kč
Poplatek vložného i stravného i eventuální firemní prezentace uhraďte nejpozději do
4.dubna 2014 na účet pobočky u České spořitelny, č.ú.: 2821796359/0800
Ubytování je zajištěno v hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem pouze ve 2-3
lůžkových pokojích.
Cenu ubytování si hradí každý účastník sám ( cca 750,-Kč/noc/osoba).
Požadavky vyznačte na přihlášce.
pod záštitou Ing. Libora Joukla,
náměstka hejtmana Kraje Vysočina
a Ing. Jaroslava Weigla
honorárního konzula Slovenské republiky
seminář
Aktuální otázky správy a údržby
pozemních komunikací
a
dopravní značení na pozemních
komunikacích
2014
Právní dotazy zasílejte email: [email protected] do 25.března 2014
Firemní prezentace
Seminář bude doprovázen firemními prezentacemi v místě konání. Zájemci zašlou
vyplněnou přihlášku na výše uvedenou adresu do 30.března 2014.
Forma prezentace
- vložení prospektů do materiálů
- výstavní plocha vnitřní ( stolek, vlastní panel, židle)
- výstavní plocha vnější (exponáty )
cena
600,- Kč/1str. A4
cena 6 000,- Kč
cena 10 000,- Kč/1exponát
9. – 10. dubna 2014 – Hotel Skalský dvůr u Bystřice n.P.
Zaměření a cíl semináře
Program semináře
Seznámení silničářské veřejnosti s problematikou dopravního značení s vazbou na
bezpečnost silničního provozu, aktuálními problémy správy a údržby, právními a
technickými předpisy a přehledem stěžejní mechanizace oboru.
Středa 9.dubna 2014
10:30 - 12:00
Zahájení a úvodní vystoupení
Ing. Libor Joukl, ing. Tomáš Kaas
Informace o sil. hospodářství na Slovensku
Ing. Ján Šedivý, CSc.
Změny v údržbě I.tříd
Ing. Milan Dont
12:00 - 13:00
Oběd
13:00 - 17:15
Průběh ZÚS 13/14 I.tř a D, příprava 14/15
Průběh ZÚS 13/14 II. a III.tř.
Andorra 2014, zajímavosti ze silničního kongresu
PIARC a konference SIRWEC
Technologie údržby asfaltových vozovek
Modernizace D1, vyhodnocení uzavírek
z pohledu Policie
Význam prohlídek silniční sítě
Seminář je zařazen v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT – 2 body.
Programový výbor
PŘEDSEDA:
Ing. Milan Dont
MD ČR
Tomáš Voráček
ORGANIZAČNÍ GARANT: Vladimír Špaček
ČSS – sekce údržby
Pobočka ČSS KSÚSV
ČLENOVÉ:
ŘSD ČR
ŘSD ČR
Sdruž. org.správců silnic ČR
SÚS JMK
KSÚS Vysočiny
KSÚS Vysočiny
expert dopr. značení
ČSS
ČSS
ČSS – sekce údržby
ČSS – sekce údržby
ČSS – sekce údržby
ČSS – sekce údržby
ODBORNÝ GARANT:
Ing. Jaromír Věk
JUDr. František Hak
Ing. Jan Zouhar
Ing. Zdeněk Komůrka
Ing. Jan Míka
Ing. František Kavina
Ing. Karel Melcher
Ing. Alois Vybíral
Ing. Tomáš Vacek
Ing. Otakar Vacín
Ing. Luboš Fuchs
Jaromír Vávra
Radek Otruba
Registrace účastníků
úterý
8. dubna – recepce hotelu Skalský dvůr od 16:00 hod.
středa
9. dubna – recepce hotelu Skalský dvůr od 09:30 hod.
čtvrtek
10. dubna – recepce hotelu Skalský dvůr od 07:30 hod.
17:15 - 18:00
Majetkoprávní problematika
Péče o stromořadí a související problematika
Diskuze, vystoupení zástupců firem
18:00 - 19:00
Večeře
Ing. Jaromír Věk
Ing. Jan Zouhar
Mgr. David Konečný
Ing. Václav Neuvirt, CSc.
plk. Mgr. Jan Kostečka
Ing. Miroslav Lev
Mgr. Hana Klusáková
JUDr. František Hak
Ing. Jan Míka
Čtvrtek 10. dubna 2014
07:30 -- 08:30
08:30 - 08:40
08:40 – 08:55
08:55 – 09:10
09:10 – 09:40
09:40 – 09:55
09:55 – 10:10
10:10 – 10:25
Registrace, snídaně
Zahájení odborné části „Dopravní značení na PK“
Ing. Karel Melcher
VDZ jako nepostradatelný prvek PK
Ing. Šašinková,ing. Kalábová
Posouzení SDZ na vybraných křižovatkách
Ing. Martin Tóth
Novelizace TP upravující užití DZ
Ing. Tučka, ing. Seidl
Aktuální novinky v DZ a zařízení na žel.přejezdech Ing. Pavel Skládaný
Výsledky testování dynamického řízení dopravy
Mgr. Marek Ščerba
Poznatky z kontrol DZ na PK
Ing. Jan Winkler
10:25 – 11:00
přestávka
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45 – 13:00
Historie DZ
Problematika vydávání tzv.Stanovení DZ
DZ z pohledu správce komunikací ve městě Brně
Pohled správního úřadu na DZ
Stav DZ na silnicích II. a III.tříd v Pardubickém kraji
Zpráva o činnosti ČMADZ
Přechodné DZ
Různé, diskuze, závěr
13:00 – 14:00
Oběd
Bořek Sojka
Mgr. Dušan Pakandl
Ing. Roman Nekula
Ing. Jiří Macura
Ouhrabka, Bc. Cvrkal
Ing. Milan Devera
Ing. Karel Melcher
Download

Pozvánka na seminář - Česká silniční společnost