9. ročník mezinárodní konference
11. - 12. listopad
4
Kongresový sál Masarykovy koleje
Thákurova 1, Praha 6 Dejvice
Záštita konference:
Jan Hamáček
(předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)
Ing. Jiří Nouza
(náměstek primátora hl. m. Prahy)
prof. Ing. František Lehovec, CSc.
(předseda České silniční společnosti)
John Dawson
(předseda EuroRAP Velká Británie)
plk. Ing. Tomáš Lerch
(ředitel služby DP, PP ČR)
MUDr. Zdeněk Schwarz
(senátor, ředitel ZZSHMP)
JUDr. Oldřich Vaníček
(prezident ÚAMK ČR)
Ing. Bořivoj Kačena (předseda představenstva
Společnosti pro rozvoj silniční dopravy)
Partneři:
Pořadatel:
tel.: +420 277 005 532
fax: +420 224 922 072
[email protected]
www.af-cityplan.cz
http://konference.af-cityplan.cz
Hlavní mediální partner:
Mediální partneři:
tel.: +420 261 104 242
fax: +420 261 104 278
www.uamk.cz
http://konference.af-cityplan.cz/
Předběžný seznam přednášejících
- Ing. Martin Farář (BESIP, Ministerstvo dopravy ČR): Změna chování - cesta ke zlepšení
- Ing. Miloslav Müller (PRAGOPROJEKT, a.s.): Prvky pro bezpečné utváření
pozemních komunikací, jako jedné ze součástí bezpečného dopravního
systému, uváděné v platných návrhových normách pro pozemní komunikace
- Ing. Roman Srp (Sdružení pro dopravní telematiku): Aktuální trendy v oblasti
implementace inteligentních dopravních systémů pro zvýšení bezpečnosti dopravy
- Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. (ČVUT v Praze Fakulta dopravní): Bezpečnost
autobusových zastávek v příměstských oblastech
4
- Ing. Petr Kůrka (Ředitelství silnic a dálnic ČR): Projektová příprava staveb
se zaměřením na bezpečnost silničního provozu v podmínkách ŘSD
- Ing. Jindřich Frič, Ph.D. (CDV, v. v. i.): Ekonomické následky dopravní nehodovosti
- Carolien Willems (SAFETY PRODUCT, Belgie): Vytváření promíjejícího okolí
pozemních komunikací užitím energie absorbujících zařízení podle EN12767
- Ing. Milan Dont, Ph.D. (Ministerstvo dopravy ČR): Aktivity Odboru pozemních komunikací
MD nejen při plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
- Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (Ministerstvo dopravy ČR): Bezpečnost dopravní infrastruktury v koncepčních
dokumentech státu
- Dr. Ing. Jiří Došek (DEKRA CZ a.s.): Vzdělávací programy pro řidiče – cesta ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu
- doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (ČVUT v Praze Fakulta dopravní, ÚTIA AV ČR), Ing. Richard Štecha, Ph.D.
(ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ministerstvo obrany ČR): Využití statistiky při hodnocení bezpečnosti v dopravě
- Ing. Roman Turza (ÚAMK ČR): Dopravně informační a asistenční služby pro zvyšování bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu
- Ing. Jiří Landa (AF - CITYPLAN s.r.o.): Nový Road Safety Manuál PIARC - poznatky z přípravy
- Ing. Matěj Malý (AF - CITYPLAN s.r.o.): Zkušenosti z projektu EuroRAP/SENSOR v 5 zemích JV Evropy
a možnost jejich využití pro zvýšení bezpečnosti českých silnic
- Ing. Bc. Karel Kocián (AF- CITYPLAN, ČVUT FD), Ing. Čestmír Kopřiva (ŘSD ČR), Ing. Alžběta Lenková
(ČVUT FD): Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech
- Ing. Jan Adámek, Ing. Jan Kapitán (TSK hl. m. Prahy): Plošné dopravní zklidnění v Praze - Karlíně výrazně
zvýšilo dopravní nehodovost
- Ing. Jan Medveď (ČESMAD BOHEMIA): Infrastruktura a podmínky pro řidiče - vliv na bezpečnost provozu
- kpt. JUDr. Sabina Burdová (PP ČR, ŘSDP): Zklidňování dopravy na průtahových komunikacích obcemi jako
jeden z vhodných a účinných nástrojů omezování dopravy a vytváření bezpečného dopravního prostoru
- Ing. Václav Jirovský (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Fakulta strojní): Analýza relevance dat z databáze
dopravních nehod PČR
- Ing. Michal Uhlík, Ph.D., Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební): Chování chodců
na světelně řízených přechodech v ČR
- Ing. Jiří Skála (Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení): Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost
- Marco Paoli (ÅF-Hansen&Henneberg, Dánsko): Bezpečnostní audit metrobusové přepravy na silnici
Frederikssundvej v Kodani
Po skončení 1. přednáškového dne proběhne exkurze do některé z nově budovaných stanic na trase metra A.
Po prohlídce bude následovat společenský večer s rautem, opět v prostorách Masarykovy koleje. Účast na obou
doprovodných akcích je dobrovolná a z důvodu omezené kapacity vyžaduje registraci v přihlášce.
Úterý 11. 11. 2014
09,30
10,30
12,30
13,30
15,30
16,00
18,00
-
10,30
12,30
13,30
15,30
16,00
17,30
21,00
registrace účastníků
zahájení + 1. blok konference
oběd
2. blok konference
přestávka na kávu
3. blok konference
společenský večer
Středa 12. 11. 2014
09,00
09,30
12,00
13,00
15,00
-
09,30
12,00
13,00
15,00
15,30
registrace účastníků
zahájení + 4. blok konference
oběd
5. blok konference
diskuze + zakončení
Informace a přihláška:
Konference je zařazena mezi akce pořádané v rámci
programu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 akreditační body) a ČKA (2 akreditační body).
Přihláška na konferenci, pozvánka a formulář
pro objednávky inzerce dostupné na:
http://konference.af-cityplan.cz
tel.: 277 005 532
[email protected]
Pořadatel konference přímo nezajišťuje ubytování
účastníků. To je možné zajistit v hotelu, který je součástí
areálu Masarykovy koleje (233 051 237).
http://konference.af-cityplan.cz/
© KOTTING DESIGN
Harmonogram konference:
Download

Pozvánka ve formátu PDF - konference.cityplan.cz