8.6.2011
SEMINÁŘ 4
UPLATNĚNÍ ZÁSADY „HODNOTY ZA
PENÍZE“ V INVESTIČNÍM CYKLU
PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení
silničních staveb v ČR
Softwarový nástroj HDM-4 a metodika „Český systém hodnocení
silnic“
Dům techniky Pardubice, 26.4.2011
Mgr. Petr Dovolil
Ekonomické hodnocení dopravních projektů
•
Součást klasické Cost Benefit Analýzy (CBA)
•
Standardní přístup k ekonomickému hodnocení založený na srovnání
celospolečenských (socioekonomických) přínosů a nákladů.
•
Porovnání veškerých nákladů a přínosů spojených s projektem
v průběhu předem stanoveného (referenčního) období.
•
Na rozdíl od finanční analýzy je hodnocen vliv investice na celý stát,
či region.
•
Přístup je plně v souladu s principy doporučovanými institucemi jako
jsou Evropská komise, EIB, Světová banka, atd.
•
Oproti takovýmto analýzám založených na socioekonomických
nákladech a přínosech existují i metody založené např. na metodách
tzv. „willigness to pay“ (ochota platit)
1
8.6.2011
Proč hodnotit investice do silniční infrastruktury?
•
U každého projektu by mělo být z principu splněno kritérium
ekonomické efektivnosti, aby mohl být doporučen k
realizaci.
•
Jen tak je možno zdůvodnit celospolečenskou prospěšnost
projektu.
•
Pokud jsou různé projekty hodnoceny na základě stejných
kritérií a metodických postupů, je možné vzájemné
porovnání těchto projektů z pohledu jejich užitků pro
společnost.
Způsob provedení ekonomické analýzy
•
Porovnávání dvou nebo více variant - základní případ
bez investice vs. případ/případy s investicí (projektové případy).
•
Veškeré relevantní náklady a přínosy musí být vyjádřeny
v peněžních hodnotách.
•
Využití techniky analýzy diskontovaného peněžního toku.
•
Výsledky jsou vyjádřeny prostřednictvím standardních ukazatelů
ekonomické efektivnosti (npř. EIRR, NPV, BCR).
2
8.6.2011
Softwarové nástroje
•
MS Excel (resp. nástroje vytvořené v tomto tabulkovém
procesoru):
• většinou zjednodušený přístup,
• obvykle klade značné nároky na přípravu a zpracování relevantních
vstupních dat mimo samotné prostředí výpočetního nástroje.
•
HDM-4 (Highway Development and Management) – mezinárodně
využívaný nástroj pro hodnocení projektů v silniční
infrastruktuře.
•
Nástroje vytvořené a používané na národní úrovni v různých
státech (např. Velká Británie: COBA, TUBA – oba přímo využívají
výstupů z dopravních modelů řešeného území. TUBA pracuje s tzv.
„skim“ maticemi a je založena na principu „willigness to pay“ – tedy
ochotě platit za určitou službu).
Highway Development and
Management (HDM-4)
3
8.6.2011
Historie vzniku
MEZINÁRODNÍ STUDIE ROZVOJE A SPRÁVY SILNIC
Sponzoři
Světová banka
Asijská rozvojová banka
Švédská národní silniční správa a další
Vývoj zahrnoval
Technické studie (1993~1997)
Vývoj a testování softwaru (1996~1999)
Vedení realizační fáze organizací PIARC (1999 ~)
VZNIK KONSORCIA HDMGlobal (2005)
Vývoj HDM-4 Verze 2
Uvedení HDM-4 verze na trh (2006)
Cíle HDM-4
Ekonomické základy pro výběr investičních alternativ, a to z
pohledu:
Kategorie
silnice
Standardu vozovky
Vedení
trasy
4
8.6.2011
Možné využití HDM-4
•
Studie silniční politiky
•
Strategické plánování rozvoje, zlepšení a údržby silniční sítě
•
Rozhodování o požadavcích na financování
•
Příprava několikaletých programů silničních prací
•
Ekonomická hodnocení individuálních silničních projektů
•
Různé další typy studií
Aplikace HDM-4
•
Analýza strategií (vhodná např. pro strategické plánování rozvoje
silniční sítě)
•
Analýza programů (vhodná např. pro stanovení optimálního
programu údržby sítě, nebo pro určení a optimalizaci rozpočtových
nákladů na údržbu ve zvoleném období)
•
Analýza projektů (hodnocení individuálních projektů)
– pouze tato aplikace je v ČR využívána
5
8.6.2011
Analytický rámec HDM-4
Předpovídání chování silniční sítě jako funkce:
• objemu dopravy a dopravního zatížení
• únosnosti vozovek
• údržbových standardů
• životního prostředí
Kvantitativní užitky pro uživatele silnic z:
• úspor provozních nákladů vozidla
• úspor cestovního času uživatelů silnic
• snížení počtu nehod
• snížení špatného vlivu na životní prostředí
Chování vozovky
Modelované typy vozovek
•
Asfaltová (AB, AKM, AKT, atd.)
•
Betonová
•
Nezpevněná (štěrk, zemina,
písek, atd.)
•
Dlážděná (kostka, atd.)
Modelované poškození
vozovek
• Trhliny
• Drolení
• Výtluky
• Odlamování okrajů
• Vyjeté koleje
• Nerovnost
• Hloubka textury
• Odpor ve smyku
6
8.6.2011
Klasifikace silničních prací
Údržba
Rozvoj
– Běžná
– Zlepšení
• Opravy povrchu, oprava
odvodňovacích zařízení,
vysprávka trhlin atd.
– Periodická
• Rozšíření
• Rekonstrukce/Přestavba
• Práce mimo vozovku
– Výstavba
• Preventivní úprava
• Nové úseky
• Obnova
• Rekonstrukce vozovky
– Speciální
• Pohotovosti
• Zimní údržba
Degradace vozovky a její údržba
•
Vlivy dlouhodobého chování vozovky
•
Požadavky na financování
závisí na
standardech údržby a jednotkových nákladech
specifikovaných
Nerovnost (IRI)
Špatná
Standard údržby
Křivka chování
vozovky
Rehabilitace
Dobrá
Čas ( roky ) nebo dopravní zatížení
7
8.6.2011
Užitky uživatelů silnic
•
Provozní náklady vozidla
- pohonné hmoty a maziva
- pneumatiky
- opotřebení a znehodnocování vozidla
•
Cestovní čas
- cestující
- náklad (přepravované zboží)
•
Silniční nehody
•
Spotřeba energie (není vyjádřeno v peněžních hodnotách)
•
Emise & hluk (není vyjádřeno v peněžních hodnotách)
Náklady uživatelů silnic (Kč/voz.-km)
Vliv stavu silnice na náklady uživatelů
Autobus
Těžký nákl.
automobil
Lehký nákl.
Osobní
Dobrý
Stav silnice (IRI)
Špatný
8
8.6.2011
Možné výstupy HDM-4
•
Údaje týkající se vývoje dopravních zátěží
•
Údaje o vývoji degradace vozovek a účincích prací aplikovaných
na vozovku
•
Efekty pro uživatele (rychlosti, náklady, provozní charakteristiky)
•
Environmentální efekty
•
Ekonomické charakteristiky projektu
•
Výsledky analýz programů a strategií
•
Souhrny použitých vstupních dat
Příklad výstupní sestavy
9
8.6.2011
Český systém hodnocení silnic (CSHS)
CSHS
•
Proces tvorby CSHS byl zahájen v roce 2001 jako součást
“Technické pomoci programům výstavby a rekonstrukce silnic
spolufinancovaných Evropskou investiční bankou”
•
Cíl: vytvořit standardizovanou metodiku pro ekonomické
posuzování silničních investic založenou na nástroji HDM-4
•
Nutnost přizpůsobení (kalibrace) parametrů HDM-4 na lokální
podmínky ČR
•
Od roku 2004 se závazně používá pro ekonomická hodnocení
v investičních záměrech (ale využívá se nejen v IZ, např. STPÚ)
•
Její užívání je dáno opatřením Ministerstva dopravy
•
Je průběžně aktualizována a rozvíjena (poslední aktualizace:
r.2007)
10
8.6.2011
Kalibrace HDM-4 na podmínky ČR
•
•
•
•
•
•
Vlivy uživatele silnice (definování vozového parku, jednotkové ekonomické
náklady vozidel, provozní charakteristiky vozidel, relativní nehodovost a
náklady na nehody, atd.)
Doprava (modely rychlostního toku, hodinové distribuce dopravních toků,
standardní nápravové tlaky, standardní koeficienty růstu dopravy, atd.)
Opotřebení silnice a vliv silničních prací (užívané standardy vozovek,
standardy, účinky a ceny údržbových prací, přípustné mezní hodnoty pro
poškození vozovek, kalibrační koeficienty upravující progresi degradace
vozovek, atd.)
Klimatické údaje (definování jednotlivých klimatických zón, průměrné
teploty, průměrné množství srážek, průměrné teplotní rozmezí, atd.)
Souhrnné
parametry
(definování
charakteristických
souhrnných
průměrných hodnot pro různé parametry vozovek, jejich poškození, dopravní
intenzity, atd. – nutné z hlediska principu fungování softwaru HDM-4)
Parametry ekonomického hodnocení (délka referenčního období analýzy
a počáteční rok analýzy, diskontní sazba, výpočet zůstatkové hodnoty,
způsob stanovení ekonomických nákladů, atd.)
Výhody a nevýhody CSHS a HDM-4
•
Standardizovaný přístup k hodnocení projektů
•
Kvalita výsledků a možnost kontroly
•
Vzájemná srovnatelnost výsledků u různých projektů
•
Vhodné zejména
a dálničních tahů
•
Méně vhodné pro hodnocení projektů uvnitř měst a obcí
•
Obtížné hodnocení vlivů bodových závad (např. světelně
řízených i neřízených křižovatek)
•
Nemožnost hodnocení
ovzduší, hluk, atd.)
pro
hodnocení
dalších
ucelených
externích
vlivů
silničních
(znečištění
11
8.6.2011
Další vývoj
•
Další aktualizace systému je plánována na letošní rok (2011)
•
Přechod na HDM-4 verze 2 (2011?)
•
V současné době je vyvíjen nástroj zaměřený na možnost
zapracování dalších externích nákladů do ekonomického
hodnocení (znečištění ovzduší, emise skleníkových plynů,
hluková zátěž)
•
Budoucnost HDM-4 jako jediného nástroje užívaného v rámci
CSHS ???
Příklad hodnocení projektu
12
8.6.2011
Rozdělení trasy na homogenní úseky
Příprava vstupních dat – dopravní intenzity
•
Intenzity dopravy pro stávající stav
•
Intenzity dopravy pro stav s investicí
•
Dopravní prognóza
•
Vycházíme obvykle z celostátního sčítání dopravy, lokálních dopravních
průzkumů, nebo dopravních modelů
13
8.6.2011
Příprava vstupních dat – technické parametry
úseků stávající i výhledové sítě
Příprava vstupních dat – stanovení investičních
nákladů a dalších parametrů hodnocení
14
8.6.2011
Vkládání připravených dat do kalibrované verze
HDM-4
Generování výstupních sestav HDM-4
15
8.6.2011
Interpretace výsledků a testy citlivosti
Děkuji Vám za pozornost
Mgr. Petr Dovolil
E: [email protected]
T: +420 602 382 380
F: +420 221 412 810
16
Download

Prezentace - Mgr. Dovolil - část 4