Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans
Podrška infrastrukturnim projektima u zemljama
Zapadnog Balkana
EIB Water and Sanitation Project in Republika Srpska
Projekat vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj
Prijedor Water and Wastewater Project
Projekat razvoja vodovodnog i
kanalizacionog sistema Opštine Prijedor
Albania
Bosnia &
Herzegovina
Project Preparation Feasibility Study
Studija izvodljivosti za finansiranje projekata
Croatia
FYRo
Macedonia
Kosovo
05 March 2013
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Montenegro
Serbia
Municipality of Prijedor
1
Opening Remarks
Uvodne napomene
Marko Pavić
Mayor of Prijedor
Gradonačelnik Prijedora
Sohail Hassan
Environment Sector Key Expert – WYG-IPF1
Ključni ekspert za sektor zaštite životne sredine – WYG-IPF1
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
2
Structure of presentation
Sadržaj prezentacije
ƒ Introduction
ƒ Uvod
ƒ Water supply –
ƒ Vodosnabdijevanje –
findings/recommendations
ƒ Wastewater collection
findings/recommendations
ƒ Wastewater treatment and sludge
management
findings/recommendations
ƒ Evaluation of development
options
ƒ Environment analysis
ƒ Financial analysis and appraisal
ƒ Implementation strategy
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
nalazi/preporuke
ƒ Prikupljanje otpadnih voda –
nalazi i preporuke
ƒ Tretman otpadnih voda i
upravljanje muljem – nalazi i
preporuke
ƒ Analiza razvojnih projekata
ƒ Analiza životne sredine
ƒ Finansijska analiza
ƒ Strategija implementacije
Municipality of Prijedor
3
Water supply and wastewater collection and treatment
Vodosnabdevanje, kanalisanje i tretman otpadnih voda
Dejan Andjelkovic
Senior Engineer – Water and Wastewater
Odgovorni Inženjer – Komunalna Hidrotehnika
WYG-IPF1
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
4
Input data
Ulazni podaci
ƒ Demographics (RS Statistics
Institute, estimates from
Municipality and local
communities)
ƒ Valid planning documentation
ƒ Demografski podaci (RZS i
procene po lokalnim
zajednicama)
ƒ Postojeća planska
(urban, spatial, regulation)
dokumentacija (urbanistički,
prostorni, regulacioni...)
ƒ Areal photos, cadastral maps
ƒ Aero snimci i katastarske mape
ƒ Vodovod billing and maintenance
ƒ Baza potrošača i održavanja iz
database
ƒ Existing and proposed design /
planning documentation from
Municipality and Vodovod
ƒ Industrial flow and load data
ƒ Other relevant environmental and
water/sanitation documentation
and strategic plans
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Vodovoda
ƒ Postojeća i planirana projektna i
planska dokumentacija iz
Opštine i Vodovoda
ƒ Podaci o kvantitetu i kvalitetu
industrijskih otpadnih voda
ƒ Druga relevantna dokumentacija
vezana za životnu sredinu,
vodovod i kanalizaciju
Municipality of Prijedor
5
Overall population trends from 1948-2011
Promene ukupnog stanovništva od 1948-2011
120000
110000
100000
90000
Population
80000
70000
60000
50000
40000
30000
Last census
Poslednji popis
20000
10000
0
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1993
2006
2011
Year
Municipality
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Urban
Rural
Municipality of Prijedor
6
Long term population projections (2011-2040)
Dugoročne demografske projekcije (2011-2040)
110,000
100,000
Population / Populacija
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
Prijedor town / Grad Prijedor
Rural areas / Ruralna područja
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
-
Urban area / Urbano područje
Municipality / Opština
Municipality of Prijedor
7
Long term water demand projections (all sub-systems)
Dugoročne projekcije potreba za vodom (svi podsistemi)
Prijedor - Water demand projections - Long term (all sub-systems)
30,000
Water demand / Potrebe za vodom [m3/day]
27,500
25,000
22,500
20,000
17,500
15,000
12,500
10,000
7,500
5,000
2,500
Household sales / domacinstva fakturisano , m3/d
Commercial sales / Industrija fakturisano, m3/d
Social institutions sales / Javna preduzeca fakturisano, m3/d
Total NRW / Ukupna neobracunata voda, m3/d
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-
8
16,000
85,000
15,000
80,000
14,000
75,000
13,000
70,000
12,000
65,000
60,000
11,000
55,000
10,000
50,000
9,000
45,000
8,000
40,000
7,000
35,000
6,000
30,000
5,000
25,000
4,000
20,000
3,000
15,000
2,000
10,000
1,000
5,000
Household WW / Domacinstva, m3/d
Commercial WW / Industrija, m3/d
Social institutions WW / Javna preduzeca, m3/d
Infiltration / Infiltracija, m3/d
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
-
2012
-
Population connected / Prikljucena populacija
WW production / Produkcija otpadnih voda [
m3/d]
Long term WW production projections (all sub-systems)
Dugoročne projekcije otpadnih voda (svi podsistemi)
Population connected / Prikljucena populacija
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
9
Key Water Supply Issues - 1
Ključna pitanja vodosnabdevanja - 1
Advantages:
ƒ Good urban coverage
ƒ Availability and capacity of water
sources
ƒ Good raw water quality requiring
minimal water treatment
ƒ Upgraded and rehabilitated water
intake and transmission
components of the system
ƒ Developed SCADA and telemetry
ƒ On-going development and
extension of service coverage
ƒ Awareness of system
shortcomings and requirements
ƒ Competent and skilled Water
Utility personnel
Prednosti:
ƒ Dobra urbana pokrivenost
ƒ Dostupnost i kapacitet izvorišta
ƒ Dobar kvalitet sirove vode koji
zahteva minimalan tretman
ƒ Unapređeni i rekonstruisani
vodozahvatni i transportni objekti
u sistemu
ƒ Uvedena SCADA i telemetrija
ƒ Kontinuirano širenje sistema za
snabdevanje vodom i
pokrivenosti
ƒ Svest o nedostacima i potrebama
sistema
ƒ Kompetentno i obučeno osoblje
Vodovoda
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
10
Key Water Supply Issues - 2
Ključna pitanja vodosnabdevanja - 2
Disadvantages:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Over aged water distribution pipelines
Undersized water mains / bottlenecks
Extremely high NRW (around 80%)
High rate (30%) of unmetered
customers/service connections
Problems related to customer meter
accuracy, calibration and replacement
Limited service coverage of Prijedor
water supply system (around 80% urban,
55% rural). 55% on Municipality level
Frequent pipe breaks, insufficient network
hydraulic capacity, lack of network zoning
Decreasing trend of high energy
consumption
Lack of GIS and asset management
database
Lack of calibrated hydraulic model
Nedostaci:
ƒ Starost distributivnih cevovoda
ƒ Postojanje „uskih grla“ i pod dimenzionisanih
distributivnih cevovoda
ƒ Visoka stopa neobračunate vode (oko 80%)
ƒ Visok stepen (30%) nemerenih (paušalnih)
kućnih priključaka / potrošača
ƒ Nedostaci vezani za tačnost kućnih vodomera,
njihovu kalibraciju i zamenu
ƒ Ograničena pokrivenost sistemom (oko 80%
gradski, 55% seoski). 55% na nivou Opštine
ƒ Česti kvarovi, nedovoljni hidraulički kapacitet
mreže, nedostatak zona u mreži
ƒ Trend smanjenja utroška el. energije
ƒ Nedostatak GIS-a i baze podataka o objektima
ƒ Nedostatak kalibrisanog matematičkog modela
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
11
Prijedor
Prijedor Water
Water Supply
Supply Systems
System
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Vodovodni sistem Prijedora
Municipality of Prijedor
12
Existing water sources
Postojeća izvorišta
Reference Wells
Pripadajući bunari
Maximum
Capacity
Maksimalni
kapacitet
(l/s)
Operational Capacity
Radni kapacitet
(l/s)
B-1, B-2
20.0
-
Matarusko polje I
B-3, B-3/2, B-4, B-5
342.0
235.0
Matarusko polje II
EB-1, EB-2, EB-3
235.0
150.0
PB-1, PB-3
115.0
75.0
712.0
460.0
Water Source
Izvorište
Tukovi
Prijedorcanka
TOTAL
Main Water Treatment / Disinfection Locations in the System
Glavne lokacije uređaja za tretman / hlorisanje vode u sistemu
Well EB-3
Bunar EB-3
Well B-5
Bunar B-5
Well B-3/2
Bunar B-3/2
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
WT Barakovac
R Barakovac
Prijedorcanka
Prijedorcanka
Municipality of Prijedor
13
Overview of existing water distribution network
Pregled postojeće vodovodne mreže
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
14
Basic water production and consumption data
Osnovni podaci o proizvodnji i potrošnji vode
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
15
Water Balance for Prijedor Water Supply System
Bilans proizvodnje i potrošnje vode u vodovodnom sistemu Prijedor
Water Balance Component
Komponenta bilansa
2009
2010
2011
2012
(6 months)
Water produced – Prijedor Service
Area
Proizvedena voda
m3
10,589,559
11,228,309
10,405,794
5,718,421
Billed Water Consumption
Fakturisana potrošnja
m3
2,316,877
2,183,292
2,136,498
1,090,789
Non-Revenue Water
Neobračunata voda NRW
m3
8,272,682
9,045,017
8,269,296
4,627,632
Non-Revenue Water Contribution
Zastupljenost NRW
%
78.12
80.56
79.47
80.92
Water produced - Prijedor Service Area (l/s)
Proizvedena voda – vodovodni sistem Prijedor
Water invoiced - population (l/s)
Fakturisana potrošnja - domaćinstva
Water invoiced - industry (l/s)
Fakturisana potrošnja - privreda
Water invoiced - public services/institutions (l/s)
Fakturisana potrošnja - institucije
Water invoiced - total (l/s)
Ukupna fakturisana potrošnja
Non-Revenue water (l/s)
Neobračunata voda NRW
NRW contribution (%)
NRW zastupljenost
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
2009
2010
2011
2012
(6 months)
335.8
356.0
330.0
367.7
63.1
59.3
57.9
60.5
7.6
6.5
6.9
6.3
2.8
3.5
2.9
3.3
73.5
69.2
67.7
70.1
262.3
286.8
262.2
297.6
78.12%
80.56%
79.47%
80.92%
Municipality of Prijedor
16
Water and Wastewater Development Project in Prijedor Municipality
Projekat Vodosnabdevanja i Kanalisanja u Opštini Prijedor
Overview of Technical Performance Indicators
Prikaz tehničkih indikatora vodovodnog sistema Prijedor
2009
2010
2011
2012 (6 months)
70,385
73,037
75,828
75,881
48,198
50,005
51,890
51,942
22,188
23,032
23,938
23,939
Number of service connections
Broj kućnih priključaka
13,144
13,748
14,599
16,582
Metered Connections
Sa vodomerom
8,136
9,350
10,570
11,660
5,008
4,398
4,029
4,922
Total Population in Prijedor
Water Supply Service Area
Broj stanovnika u Prijedorskom
vodovodnom sistemu
Urban
Urbano
Rural
Seosko
Non metered Connections
Bez vodomera
Contribution (%)
Zastupljenost
Metered Consumption
Merena potrošnja
62%
68%
72%
70%
Non metered Consumption
Paušalna potrošnja
38%
32%
28%
30%
41,587
48,252
50,580
54,518
33,262
38,562
40,231
41,282
8,325
9,690
10,349
13,235
59.08%
66.06%
66.70%
71.85%
Connection Rate Urban (%)
Stepen priključenosti Urbani
69.01%
77.12%
77.53%
79.48%
Connection Rate Rural (%)
Stepen priključenosti Seoski
37.52%
42.07%
43.23%
55.29%
Population connected in
Prijedor Water Supply Service
Area
Broj priključenih stanovnika na
Prijedorski vodovodni sistem
Urban
Urbano
Rural
Seosko
Connection Rate Total (%)
Stepen priključenosti Ukupno
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
2009
2010
Length of network per
connected capita (m/capita)*
Dužina distributivne mreže po
potrošaču
3.8
Number of consumers per km
of network*
Broj potrošača po km
distributivne mreže
265
Number of service connections
per km
Broj kućnih priključaka po km
2011
2012 (6
months)
64.0
67.0
71.0
80.0
Water produced - Prijedor
Service Area (m3)
Proizvedena voda (m3/god)
10,589,559
11,228,309
10,405,794
5,718,421
Energy Consumption-Water
Production (kWh)
Utrošena el. Energija proizvodnja vode (kWh/god.)
6,667,693
6,544,456
5,505,183
2,302,848
0.63
0.58
0.53
0.40
Specific Energy
Consumption - Water
Production (kWh/m3)
Specificna potrošnja
energije - Proizvodnja vode
* Note: Based on length of water distribution mains as per 2008
(205,377 m) and connected population as per 2012.
Vrednosti na osnovu podataka o dužini distributivne mreže iz 2008.
i priključenom stanovništvu iz 2012. godine.
Municipality of Prijedor
17
Unit Consumption Rates
Vrednosti specifične potrošnje
2009
2010
2011
2012 (6 months)
Unit consumption rate - gross (l/cap/day)
Ukupna bruto specifična potrošnja (l/stan/dan)
697.6
637.5
563.6
582.7
Unit consumption rate - total (l/cap/day)
Ukupna specifična potrošnja (l/stan/dan)
152.6
124.0
115.7
111.2
Unit consumption rate - population total (l/cap/day)
Specifična potrošnja stanovništva - ukupna (l/stan/dan)
131.1
106.1
99.0
101.3
Unit consumption rate - population urban (l/cap/day)
Specifična potrošnja stanovništva - urban (l/stan/dan)
132.2
109.7
103.3
101.8
Unit consumption rate - population rural (l/cap/day)
Specifična potrošnja stanovništva - rural (l/stan/dan)
113.3
95.7
88.9
99.6
Unit consumption rate - industrial (l/cap/day)
Specifična potrošnja privrede (l/stan/dan)
15.8
11.6
11.9
10.0
Unit consumption rate - institutional (l/cap/day)
Specifična potrošnja institucija (l/stan/dan)
5.8
6.3
4.9
5.3
545.0
513.6
447.9
471.6
Unit rate - Non-Revenue water (l/cap/day)
Specifična potrošnja NRW (l/stan/dan)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
18
Proposed water supply improvements
Predlozi za unapređenje vodosnabdevanja
ƒImprovement of Water Utility’s
operational efficiency.
ƒRehabilitation and replacement of
existing water distribution network.
ƒExtension of water distribution
network in the service area of existing
water supply system.
ƒConstruction of water distribution
network in the settlements of “Crno
Vrelo” subsystem.
ƒDevelopment of “Tomasica lakes”
water supply subsystem.
ƒDevelopment of water sources.
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Unapređenje operativne efikasnosti
vodovodog sistema Prijedor
ƒRehabilitacija i rekonstrukcija
postojeće vodovodne distributivne
mreže
ƒProširenje distributivne mreže u okviru
postojećeg vodovodnog sistema.
ƒIzgradnja distributivne mreže u
naseljima vodovodnog podsistema
“Crno Vrelo”
ƒRazvoj vodovodnog podsistema
„Tomašička jezera“
ƒDodatna istraživanja i razvoj izvorišta
vode
Municipality of Prijedor
19
Proposed water supply improvements
Predlozi za unapređenje vodosnabdevanja
Prijedor
Prijedor Water
Water Supply
Supply Systems
System
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Vodovodni sistem Prijedora
Municipality of Prijedor
20
Summary of Water Supply Development Options (Priority Investment Programme)
Pregled razvojnih opcija za vodosnabdevanje (Prioritetni Investicioni Program)
Minimum Case for Financial Appraisal
Minimalni Slučaj za Finansijsku Ocjenu
Crno Vrelo – primary networks in settlements
Crno Vrelo – primarna mreža u naseljima
Rehabilitation of Prijedor central water supply system
Rehabilitacija mreže – Prijedorski sistem
Total for Minimum Case
Ukupno za Minimalni Slučaj
KM exc VAT
KM bez PDV-a
KM inc VAT
KM sa PDV-om
4,280,110
5,007,730
3,296,690
3,857,130
7,576,800
8,864,860
Base Case for Financial Appraisal
Osnovni Slučaj za Finansijsku Ocjenu
Total Investments - Minimum Case
Ukupne Investicije – Minimalni Slučaj
Tomasica Lakes project (new source, primary and secondary networks)
Tomašička jezera (novo izvorište, primarne i sekundarne mreže)
Total for Base Case
Ukupno za Osnovni Slučaj
KM exc VAT
KM bez PDV-a
KM inc VAT
KM sa PDV-om
7,576,800
8,864,860
7,354,700
8,605,000
14,931,500
17,469,860
KM exc VAT
KM bez PDV-a
KM inc VAT
KM sa PDV-om
14,931,500
17,469,860
High Case for Financial Appraisal
Viši Slučaj za Finansijsku Ocjenu
Same as Base Case
Isto kao za Osnovni Slučaj
Total for High Case
Ukupno za Viši Slučaj
Cases used in financial appraisal
Razvojne opcije korišćene za finansijsku ocjenu
Total costs include escalation throughout implementation period (2013-2016)
Ukupne cene korigovane za inflaciju tokom perioda implementacije (2013-2016)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
21
Existing wastewater systems within 1) urban and 2) Municipality areas
Postojeći kanalizacioni sistemi u 1) urbanom 2) opštinskom području
Municipality border –
Granica Opštine
Urban area border –
Granica urbanog područja
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
22
Prijedor - Existing collection system
Prijedor – Postojeći kanalizacioni sistem
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
1590 ha currently sewered (22% of wider urban area, and 2% of municipal area)
Total existing population connected = 34,030 (62% of urban population, 34% of municipal population)
Existing system comprises Prijedor centre, and urban areas of Urije, Cirkin Polje, Orlovaca, Raskovac
Combined system (250 km, mostly concrete, AC and some recent PVC extensions)
Single main outfall to open channel tributary to Sana River, no existing wastewater treatment
Direct discharges to Puharska and other streams, and Sana and Gomjenica rivers
ƒ
1590 ha pokriveno kanalizacionim sistemom (22% površine šireg urbanog područja, i 2% površine
Opštine)
Ukupno priključeno 34,030 stanovnika (62% urbane populacije, i 34% opštinske populacije)
Postojeći sistem pokriva Prijedor centar, Urije, Čirkin Polje, Orlovača, Raskovac...
Opšti sistem (250 km, uglavnom betonske i AC cevi, noviji projekti od plastičnih cevi)
Jedan glavni ispust u otvoreni kanal koji se uliva u Sanu, nema tretmana otpadnih voda
Direktni ispusti u Puharsku i druge potoke, kao i u Sanu i Gomjenicu
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
23
Existing wastewater system within Prijedor urban area
Postojeći kanalizacioni sistem u urbanom području Prijedora
Existing service area
Obuhvat postojećeg sistema
Urban area border –
Granica urbanog područja
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
24
Main collector, open wastewater channel, Puharska stream
Glavni kolektor, otvoreni kanal, Puharska
Open wastewater channel
Outfall of open
channel to Sana
river
Outfall of main
collector to
open channel
Sana River
Novi GradPrijedor- Banja
Luka
Road
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
25
Main collector, open wastewater channel, Puharska stream
Glavni kolektor, otvoreni kanal, Puharska
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
26
Prijedor subsystem (long term expansions)
Prijedorski podsistem (dugoročna proširenja)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
27
Prijedor – Hydraulic model and analysis
Prijedor – Hidraulički model i analiza
ƒ
ƒ
ƒ
2009 flow data available for limited model calibration, best available population and water usage data used
Podaci merenja iz 2009 god. korišćeni za grubu kalibraciju modela, kao i realne procene populacije i
potrošnje vode
Primary and main collectors are not more than 75% full during peak flows per section, in 2040 scenario
Stepen ispunjenosti kolektora do 75% za maksimalne proticaje po deonici, na kraju projektnog perioda
(2040)
Self-cleaning velocities achieved for proposed diamaters even with existing average DWF
Samočišćenje se postiže za predložene prečnike i sa trenutnim srednjim dnevnim proticajima u suvom
periodu
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
28
Alternative options for conveyance system to WWTP
Alternative transporta otpadnih voda ka PPOV
Option 1
Required main collector length
L= 5 km
Option 2
Required main collector length
L= 2.45km (cost saving cca Eur 1 Million)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
29
Proposed option for conveyance system to WWTP
Predložena opcija transporta otpadnih voda ka PPOV
Overflow structure
Existing main
collector and outfall
Siphon under
Puharska stream
Main collector to
WWTP
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
30
Alternative options for Gomjenica (least cost analysis)
Alternativne opcije za Gomjenicu
OPTION 1
Unit
INVESTMENTS - KEY DATA
WWTP
Capacity (long term) - Prijedor + Gomjenica
Capacity (long term) - Prijedor
Capacity (long term) - Gomjenica
Pumping stations
Gomjenica main pumping station (H = 4m)
PE
PE
PE
OPTION 2
Pump Gomjenica
Separate
flows to single
Gomjenica and
Prijedor WWTPs Prijedor WWTP
57,000
5,000
l/s
62,000
25
INVESTMENT COSTS
Prijedor WWTP (long term, including land costs)
€ x 1000
Gomjenica WWTP (long term, including land costs)
€ x 1000
Gomjenica main pumping station and pressure main (incl. land) € x 1000
6,406
925
-
6,784
95
INVESTMENT COST TOTAL
Land cost
Civil cost
M&E cost
OPERATION & MAINTENANCE COSTS (Annual)
Maintenance
Energy costs
Prijedor WWTP (long term)
Gomjenica WWTP (long term)
Gomjenica main pumping station
€
€
€
€
x
x
x
x
1000
1000
1000
1000
7,331
248
2,834
4,250
6,879
237
2,669
3,973
€
€
€
€
€
x
x
x
x
x
1000
1000
1000
1000
1000
91
86
48
21
51
2
Staff costs
Chemical/sludge disposal
ANNUAL O&M COSTS TOTAL
NET PRESENT VALUES (20 years, discounted @ 8%)
LONG-TERM AVERAGE INCREMENTAL COST
€ x 1000
€ x 1000
€ x 1000
€ x 1000
€/m3
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
112
149
421
11,022
0.38
88
145
371
10,117
0.34
Municipality of Prijedor
31
Conveyance schematic for Prijedor subsystem
Šematski prikaz Prijedorskog podsistema
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
32
Population connected - Prijedor subsystem
Priključeno stanovništvo – Prijedorski podsistem
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
33
WWTP Prijedor – Designated area for proposed site
PPOV Prijedor – Šire područje za predviđenu lokaciju
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
34
WWTP Prijedor – Incoming flows and loads
PPOV Prijedor – Ulazna hidraulička i organska opterećenja
Unit
Jedinica
Phase 1 (2030)
Faza 1 (2030)
Phase 2 (2040+)
Faza 2 (2040+)
-
43,500
52,000
PE
ES
51,000
62,000
l/s
123
140
l/s
480
565
l/s
240
282
kg/d
3,110
3,745
SS
Ukupne rastvorene materije
kg/d
3,565
4,300
BOD
BPK
mg/l
287
305
Nitrogen
Azot
mg/l
53
56
Phosphorus
Fosfor
mg/l
8.6
9.2
SS
Ukupne rastvorene materije
mg/l
336
357
Parameter
Parametar
Population connected
Priključeni stanovnici
Population equivalent
Ekvivalentni stanovnici
Average dry weather flow (total, including infiltration)
Prosecni proticaj u suvom periodu (ukupni, sa infiltracijom)
Peak flow to preliminary treatment
Maksimalni proticaj ka preliminarnom tretmanu
Peak flow to full treatment
Maksimalni proticaj ka punom tretmanu
BOD
BPK
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
35
Prijedor Phase 1 WWTP – Process alternatives and cost summaries
PPOV Prijedor Faza 1 – Procesne alternative i pregled troškova
Option - Opcija
Investment Cost
Inv. Troškovi
000 Eur
Annual Running
Cost per PE
Costs
Trošak po ES
Godišnji Op. Troškovi
Eur
000 Eur
Average
Incremental
Cost
Srednji
inkrementni
trosak
Eur/m3
Conventional Activated Sludge with anaerobic sludge
digestion
Konvencionalni aktivni mulj sa anaerobnom digestijom
mulja
5,054
229
98
0.27
Activated Sludge (no primary settlement) with anaerobic
sludge digestion
Aktivni mulj (bez primarnog taloženja) sa anaerobnom
digestijom mulja
4,878
270
94
0.28
Oxidation ditch (extended aeration)
Oksidacioni jarak (produžena aeracija)
5,298
442
102
0.35
Activated Sludge (no primary settlement) with aerobic
sludge stabilisation
Aktivni mulj (bez primarnog taloženja) sa aerobnom
stabilizacijom mulja
5,340
390
103
0.34
SBR (extended aeration)
SBR (produžena aeracija)
5,316
464
103
0.36
SBR (primary settlement) with anaerobic sludge
digestion
SBR (sa primarnim taloženjem) sa anaerobnom
digestijom mulja
4,765
232
92
0.26
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
36
Prijedor Phase 1 WWTP – Process alternatives and cost summaries
PPOV Prijedor Faza 1 – Procesne alternative i pregled troškova
Option - Opcija
Investment Cost
Inv. Troškovi
000 Eur
Annual Running
Cost per PE
Costs
Trošak po ES
Godišnji Op. Troškovi
Eur
000 Eur
Average
Incremental
Cost
Srednji
inkrementni
trosak
Eur/m3
SBR (no primary settlement) with anaerobic sludge
digestion
SBR (bez primarnog taloženja) sa anaerobnom
digestijom mulja
4,603
258
89
0.27
Conventional Activated Sludge with lime sludge
stabilisation
Konvencionalni aktivni mulj sa stabilizacijom mulja
krečom
4,263
424
82
0.31
Biological filter with stone media and anaerobic
digestion
Biološki filter sa kamenom ispunom i anaerobnom
digestijom
5,578
215
108
0.29
Biological filter with plastic media and lime stabilisation
Biološki filter sa plastičnom ispunom i stabilizacijom
krečom
4,938
366
95
0.31
Membrane Bioreactor (MBR)
Membranski bioreaktor (MBR)
6,042
482
117
0.40
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
37
WWTP Prijedor – Proposed layout
PPOV Prijedor – Predložena dispozicija
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
38
WWTP Prijedor – Process flow diagram
PPOV Prijedor – Procesni dijagram
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
39
WWTP Prijedor – Main process units
PPOV Prijedor – Glavne procesne jedinice
Unit
Jedinica
Inlet pumping station
Ulazna pumpna stanica
Preliminary treatment
Preliminarni tretman
Primary settling tanks
Primarni taložnici
Biological treatment
Biološki tretman
Phase 1 (51,000 PE)
Faza 1 (51,000 ES)
Phase 2 (62,000 PE)
Faza 2 (62,000 ES)
(2 duty + 1 standby) pumps, each @ Q=1017 m3/h
Screening, Grit Removal and Odour Control
Fine rešetke, aerisani peskolov, kontrola mirisa
2 x D=23m
2 x D=23m
4 SBR tanks
(V tot=4,150 m³)
8 SBR tanks
(V tot=8,300 m³)
Secondary settlement
Sekundarno taloženje
Not required with SBR process
Nije potrebno sa SBR procesom
Sludge thickening
Ugušćivanje mulja
Primary thickener /
Primarni ugušćivač
(1 x D=7m)
Primary thickener /
Primarni ugušćivač
(1 x D=7m)
Sludge treatment
Tretman mulja
2 x Anaerobic digestor (D=12m)
2 x Anaerobic digestor (D=12m)
Dewatering
Dehidracija mulja
1 x belt thickener / trakasti ugušćivač
1 x belt thickener / trakasti ugušćivač
Sludge storage
Skladištenje mulja
1 x sludge tank / tank za mulj
(D=8 m)
1 x sludge tank / tank za mulj
(D=8 m)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
40
Rehabilitation – Prijedor subsystem
Rehabilitacija – Prijedorski podsistem
Component
Komponenta
Amount excl VAT /
Iznos bez PDV
Amount inc VAT /
Iznos sa PDV
[€]
[KM]
[€]
[KM]
Survey of existing Prijedor wastewater system
(Flows and loads, CCTV)
Snimanje postojećeg sistema, merenje količina i sastava
otpadnih voda
30,000
58,500
35,100
68,450
Immediate rehabilitation measures
(estimate, actual needs defined following system survey)
Hitne mere za rehabilitaciju (stvarne potrebe će biti definisane
nakon detaljnog snimanja)
800,000
1,560,000
936,000
1,825,200
Long term replacement programme for combined system Prijedor (20 year programme)
Dugoročni program rehabilitacije za kombinovan sistem (20
godina)
12,000,000
23,400,000
14,040,000
27,378,000
TOTAL Rehabilitation - Prijedor sub-system
UKUPNO Rehabilitacija – Prijedorski podsistem
12,830,000
25,018,500
15,011,100
29,271,650
Design horizon up to 2030, costs include design and physical contingency (10%)
Vremenski horizont do 2030, cene uključuju projektovanje i rezervu za nepredviđene troškove (10%)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
41
Sewage extensions – Prijedor subsystem
Proširenje kanalizacione mreže – Prijedorski podsistem
Component
Amount excl VAT
Amount inc VAT
[€]
[KM]
[€]
[KM]
Primary collectors from Brezicani to WWTP site
505,890
986,490
591,900
1,154,190
Primary collector along Puharska stream right bank
592,900
1,156,160
693,700
1,352,710
Primary collector along Puharska stream left bank (Gornja
Puharska, Gasica naselje)
399,300
778,640
467,190
911,010
Primary collector Donja Puharska / Cejreci
405,900
791,510
474,910
926,070
Tukovi secondary network and house connections
1,782,000
3,474,900
2,084,940
4,065,640
Gomjenica primary, secondary networks and house
connections
4,895,000
9,545,250
5,727,150
11,167,950
Brezicani secondary network and house connections
436,590
851,360
510,820
996,090
Cejreci secondary network and house connections
630,630
1,229,730
737,840
1,438,790
Donja Puharska secondary network and house connections
49,500
96,530
57,920
112,940
Donji Orlovci secondary network and house connections
207,900
405,410
243,250
474,330
Orlovaca secondary network and house connections
353,430
689,190
413,520
806,360
Raskovac secondary network and house connections
457,380
891,900
535,140
1,043,520
Gornja Puharska secondary network and house connections
436,590
851,360
510,820
996,090
Remaining Prijedor secondary network and house
connections
665,280
1,297,300
778,380
1,517,840
11,818,290
23,045,730
13,827,480
26,963,530
TOTAL Sewage extensions –
Prijedor sub-system
Design horizon up to 2030, costs include design and physical contingency (10%)
Vremenski horizont do 2030, cene uključuju projektovanje i rezervu za nepredviđene troškove (10%)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
42
Conveyance and treatment – Prijedor subsystem
Transport i tretman otpadnih voda – Prijedorski podsistem
Component
Komponenta
Amount excl VAT /
Iznos bez PDV
Amount inc VAT /
Iznos sa PDV
[€]
[KM]
[€]
[KM]
Overflow structure upstream of existing main outfall /
Prelivna građevina uzvodno od postojećeg ispusta
15,000
29,250
17,550
34,230
Crossing under Puharska stream (dual inverted siphon)/
Prolaz ispod Puharske (sifon)
33,000
64,350
38,610
75,290
Main collector to WWTP site /
Glavni kolektor do PPOV
646,800
1,261,260
756,760
1,475,680
WWTP bypass pipeline to river /
Obilazni vod oko PPOV
79,200
154,440
92,670
180,700
Prijedor WWTP - Phase 1 (51,000 PE) /
PPOV Prijedor - Faza 1 (51,000 ES)
4,828,000
9,414,600
5,648,760
11,015,090
Prijedor WWTP - upgrade to Phase 2 (62,000 PE total ) /
PPOV Prijedor - Faza 2 (ukupno 62,000 ES)
2,249,400
4,386,330
2,631,800
5,132,010
15,310,230
9,186,150
17,913,000
TOTAL Conveyance and treatment - Prijedor subsystem /
UKUPNO Transport I tretman - Prijedorski podsistem
7,851,400
Design horizon up to 2030, costs include design and physical contingency (10%)
Vremenski horizont do 2030, cene uključuju projektovanje i rezervu za nepredviđene troškove (10%)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
43
Sewage extensions – Kozarac subsystem
Proširenje kanalizacione mreže – Podsistem Kozarac
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
44
Sewage extensions – Kozarac subsystem
Proširenje kanalizacione mreže – Podsistem Kozarac
Component
Amount excl VAT
Amount inc VAT
[€]
[KM]
[€]
[KM]
1,702,250
3,319,390
1,991,640
3,883,690
Kozarac WWTP (7000 PE)
847,000
1,651,650
990,990
1,932,440
Kevljani-Petrov Gaj primary, secondary networks and house
connections
574,200
1,119,690
671,820
1,310,040
Kevljani-Petrov Gaj WWTP (2000 PE)
396,000
772,200
463,320
903,480
2,371,880
4,625,160
2,775,100
5,411,440
451,000
879,450
527,670
1,028,960
3,510,100
6,844,700
4,106,820
8,008,300
610,500
1,190,480
714,290
1,392,860
2,013,970
3,927,230
2,356,340
4,594,860
676,500
1,319,180
791,510
1,543,440
13,153,400
25,649,130
15,389,500
30,009,510
Kozarac primary, secondary networks and house connections
Kamicani primary, secondary networks and house connections
Kamicani WWTP (1500 PE)
Trnopolje primary, secondary networks and house connections
Trnopolje WWTP (2400 PE)
Kozarusa primary, secondary networks and house connections
Kozarusa WWTP (2850 PE)
TOTAL Sewage extensions - Kozarac sub-system
Costs include design and physical contingency (10%)
Cene uključuju projektovanje i rezervu za nepredviđene troškove (10%)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
45
Sewage extensions – Omarska subsystem
Proširenje kanalizacione mreže – Podsistem Omarska
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
46
Sewage extensions – Omarska subsystem
Proširenje kanalizacione mreže – Podsistem Omarska
Component
Amount excl VAT
Amount inc VAT
[€]
[KM]
[€]
[KM]
Omarska primary, secondary networks and house connections
2,125,750
4,145,220
2,487,130
4,849,900
Donja Omarska primary, secondary networks and house
connections
1,174,250
2,289,790
1,373,880
2,679,060
Srednja Omarska primary, secondary networks and house
connections
1,212,750
2,364,870
1,418,920
2,766,890
Srednja Lamovita primary, secondary networks and house
connections
1,418,730
2,766,520
1,659,910
3,236,830
Donja Lamovita primary, secondary networks and house
connections
1,330,730
2,594,920
1,556,950
3,036,050
Nisevici primary, secondary networks and house connections
1,844,700
3,597,170
2,158,300
4,208,690
Omarska WWTP (7600 PE)
1,045,000
2,037,750
1,222,650
2,384,170
TOTAL Sewage extensions –
Omarska sub-system
10,151,910
19,796,240
11,877,740
23,161,590
Costs include design and physical contingency (10%)
Cene uključuju projektovanje i rezervu za nepredviđene troškove (10%)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
47
Sewage extensions – Rural systems
Proširenje kanalizacione mreže – Ruralni sistemi
Component
Amount excl VAT
Amount inc VAT
[€]
[KM]
[€]
[KM]
Ljubija primary network
875,880
1,707,960
1,024,780
1,998,310
Ljubija secondary network and house connections
317,630
619,370
371,630
724,670
Ljubija WWTP (2500 PE)
632,500
1,233,380
740,030
1,443,050
Zecovi sewage network and house connections
272,250
530,890
318,540
621,140
Zecovi WWTP (600 PE)
206,910
403,480
242,090
472,070
Carakovo sewage network and house connections
272,250
530,890
318,540
621,140
Carakovo WWTP (600 PE)
206,910
403,480
242,090
472,070
Hambarine sewage network and house connections
474,380
925,040
555,020
1,082,290
Hambarine WWTP (1200 PE)
347,880
678,360
407,020
793,680
Biscani sewage network and house connections
148,500
289,580
173,750
338,810
Biscani WWTP (400 PE)
112,860
220,080
132,050
257,500
Rizvanovici sewage network and house connections
107,250
209,140
125,490
244,700
Rizvanovici WWTP (300 PE)
81,510
158,950
95,370
185,970
Rakovcani sewage network and house connections
123,750
241,320
144,790
282,340
Rakovcani WWTP (300 PE)
94,050
183,400
110,040
214,580
4,274,510
8,335,320
5,001,230
9,752,320
TOTAL Sewage extensions and treatment systems
Rural sub-
Costs include design and physical contingency (10%)
Cene uključuju projektovanje i rezervu za nepredviđene troškove (10%)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
48
Proposed wastewater systems (Long term)
Predviđeni kanalizacioni sistemi (Dugoročno)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
49
Municipality of Prijedor – Long term strategic WW investment programme
Opština Prijedor – Dugoročni investicioni program za otpadne vode
Component
Komponenta
Amount excl VAT /
Iznos bez PDV
Amount inc VAT /
Iznos sa PDV
[€]
[KM]
[€]
[KM]
TOTAL Conveyance and treatment – Prijedor sub-system
UKUPNO Glavni kolektor i tretman – Prijedorski podsistem
7,851,400
15,310,230
9,186,150
17,913,000
TOTAL Rehabilitation - Prijedor sub-system
UKUPNO Rehabilitacija – Prijedorski podsistem
12,830,000
25,018,500
15,011,100
29,271,650
TOTAL Sewage extensions - Prijedor sub-system
UKUPNO Proširenja – Prijedorski podsistem
11,818,290
23,045,730
13,827,480
26,963,530
TOTAL Collection and treatment - Kozarac sub-system
UKUPNO Prikupljanje i tretman – Podsistem Kozarac
13,153,400
25,649,130
15,389,500
30,009,510
TOTAL Collection and treatment - Omarska sub-system
UKUPNO Prikupljanje i tretman – Podsistem Omarska
10,151,910
19,796,240
11,877,740
23,161,590
TOTAL Collection and treatment – Rural sub-systems
UKUPNO Prikupljanje i tretman – Ruralni podsistemi
4,274,510
8,335,320
5,001,230
9,752,320
TOTAL Long Term Strategic Investment Programme
UKUPNO Dugoročni Strateški Investicioni Program
60,079,510
117,155,150
70,293,200
137,071,600
Costs include design and physical contingency (10%)
Cene uključuju projektovanje i rezervu za nepredviđene troškove (10%)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
50
Wastewater - Priority Investment Programme (EIB project)
Otpadne vode - Prioritetni Investicioni Program (Projekat EIB)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
51
Wastewater - Priority Investment Programme
Otpadne vode - Prioritetni Investicioni Program
Minimum Case for Financial Appraisal (from approved Project Fiche)
Minimalni Slučaj za Finansijsku Ocjenu (po odobrenom Projektnom Fišeu)
KM exc VAT
KM bez PDV-a
KM inc VAT
KM sa PDV-om
Tukovi - secondary network and house connections (Phase 2)
Tukovi – sekundarna mreža i kućni priključci (Faza 2)
3,518,340
4,116,460
Gomjenica - wastewater network (Phase 1)
Gomjenica – kanalizacija (Faza 1)
Total for Minimum Case Ukupno za Minimalni Slučaj
3,577,230
4,185,360
7,095,570
8,301,820
KM exc VAT
KM bez PDV-a
KM inc VAT
KM sa PDV-om
7,095,570
8,301,820
Kozarac primary and secondary sewage and stormwater networks
Kozarac – primarna i sekundarna fekalna kanalizacija, kišna kanalizacija
3,422,135
4,003,900
Omarska and Donja Omarska - primary and secondary sewage and stormwater networks
Omarska i Donja Omarska – primarna i sekundarna fekalna kanalizacija, kišna kanalizacija
7,674,000
8,978,580
Total for Base Case Ukupno za Osnovni Slučaj
18,191,705
21,284,300
KM exc VAT
KM bez PDV-a
KM inc VAT
KM sa PDV-om
18,191,705
21,284,300
1,551,050
1,814,725
9,845,360
11,519,075
29,588,115
34,618,095
Base Case for Financial Appraisal (from approved Project Fiche)
Osnovni Slučaj za Finansijsku Ocjenu (po odobrenom Projektnom Fišeu)
Total Investments - Minimum Case
Ukupne Investicije – Minimalni Slučaj
High Case for Financial Appraisal
Viši Slučaj za Finansijsku Ocjenu
Total Investments – Minimum and Base Cases
Ukupne Investicije – Osnovni Slučaj
Conveyance system to Prijedor WWTP (overflow, main collector, bypass pipeline)
Transportni sistem do PPOV Prijedor (preliv, glavni kolektor, obilazni vod)
Prijedor WWTP (Phase 1 = 51000 PE)
PPOV Prijedor (Faza 1 = 51000 ES)
Total for High Case Ukupno za Viši Slučaj
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
52
Summary of Priority Investment Programme for Financial Appraisal
Pregled razvojnih opcija za finansijsku ocjenu
Minimum Case for Financial Appraisal (from approved Project Fiche)
Minimalni Slučaj za Finansijsku Ocjenu (po odobrenom Projektnom Fišeu)
KM exc VAT
KM bez PDV-a
KM inc VAT
KM sa PDV-om
Investments - Water supply
Investicije – Vodosnabdevanje
7,576,800
8,864,860
Investments - Wastewater
Investicije – Otpadne vode
7,095,570
8,301,820
Total for Minimum Case Ukupno za Minimalni Slučaj
14,672,370
17,166,680
Base Case for Financial Appraisal (from approved Project Fiche)
Osnovni Slučaj za Finansijsku Ocjenu (po odobrenom Projektnom Fišeu)
Total Investments (water and wastewater) - Minimum Case
Ukupne Investicije (vodovod i kanalizacija) – Minimalni Slučaj
KM exc VAT
KM bez PDV-a
KM inc VAT
KM sa PDV-om
14,672,370
17,166,680
7,354,700
8,605,000
11,096,135
12,982,480
Total for Base Case Ukupno za Osnovni Slučaj
33,123,205
38,754,160
High Case for Financial Appraisal
Viši Slučaj za Finansijsku Ocjenu
Total Investments (water and wastewater) - Base Case
Ukupne Investicije (vodovod i kanalizacija) – Osnovni Slučaj
Investments - Water supply
Investicije – Vodosnabdevanje
Investments - Wastewater
Investicije – Otpadne vode
Total for High Case Ukupno za Viši Slučaj
KM exc VAT
KM bez PDV-a
KM inc VAT
KM sa PDV-om
33,123,205
38,754,160
0
0
11,396,410
13,333,800
44,519,615
52,087,960
Investments - Water supply
Investicije – Vodosnabdevanje
Investments - Wastewater
Investicije – Otpadne vode
Cases used in financial appraisal
Razvojne opcije korišćene za finansijsku ocjenu
Total costs include escalation throughout implementation period (2013-2016)
Ukupne cene korigovane za inflaciju tokom perioda implementacije (2013-2016)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
53
Environmental
Zaštita životne sredine
Findings and recommendations in respect to proposed
development project
Nalazi i preporuke predloženog razvojnog projekta
Karina Zachodni
Senior Environmentalist – WYG-IPF1
Ekspert za zaštitu životne sredine – WYG-IPF1
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
54
Environmental Considerations –
Pitanja životne sredine
Environmental review – content
ƒ Legal Review
•Impact of developments:
ƒ Water quality, health
•Benefits &
ƒ Wastewater
• Summary Impact Assessment
ƒ WWTP location
ƒ Water
Pregled životne sredine - sadržaj
ƒ Pravni aspekti
ƒ Kvalitet vode i zdravlje
ƒ Zagađenje otpadnim vodama
ƒ Alternativne lokacije za PPOV
ƒ Koristi i uticaj razvoja
ƒ Kratka procjena uticaja
ƒ Vode
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
55
Key differences – Osnovne razlike
ƒ Existing legislative
ƒ Environment protection (EU
ƒ Postojeća regulativa
ƒ Zaštita životne sredine
Directive 85/337/EEC)
ƒ Water (WFD)
ƒ Nature (92/45/EEC and
79/409/EEC)
ƒ Waste (WFD 2006/12/EC)
ƒ Spatial Planning
ƒ Cultural heritage
ƒ Drinking water
ƒ Discharges to surface
waters
ƒ Discharges to sewage
ƒ Waste
ƒ Sewage sludge disposal
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
(Direktiva EU 85/337/EEC)
ƒ Voda (ODV)
ƒ Priroda (92/45/EEC i
79/409/EEC)
ƒ Otpad (WFD 2006/12/EC)
ƒ Prostorno uređenje
ƒ Kulturno naslijeđe
ƒ Voda za piće
ƒ Ispuštanje u površinske
vode
ƒ Ispuštanje u kanalizaciju
ƒ Otpad
ƒ Odlaganje kanalizacionog
mulja
Municipality of Prijedor
56
EIA - PUŽS
ƒ Environmental Impact Assessment in •
Law on Protection of Environment
(OGRS, no. 53/02)
ƒ EIA contents (OGRS, 118/05), projects •
with obligatory EIA, criteria for
obligation and scope of EIA (OGRS,
07/06)
ƒ Procedure (up to 285 days):
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
•
Screening
Deciding on need for EIA
Scope and contents of EIA study
Public discussion
Revision of EIA study
Decision on request for EIA consent
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Procjena uticaja na životnu
sredinu u Zakonu o zaštiti
životne sredine (SGRS; br, 53/02)
Sadržaj PUŽS (SGRS, 118/05),
projekti za koje se sprovodi
PUŽS, obaveza sprovođenja i
obim PUŽS (SGRS, 07/06)
Procedura (do 285 dana):
–
–
–
–
–
–
Prethodna PUŽS
Odluka o potrebi za PUŽS
Sadržaj studije o PUŽS
Javna rasprava
Revizija studije o PUŽS
Odobravanje PUŽS
Municipality of Prijedor
57
Pre-treatment of Industrial WW –
Predtretman industrijskih otpadnih voda
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
58
Local level – Lokalni nivo
ƒ The Decision on Water Supply
and Sewage (OG no. 05/07)
ƒ Decision on Approval of Draft
Version of Programme for
Sanitary Protection of Water
(OG no. 05/05) )
ƒ Decision on Approval of Final
Version of Programme for
Sanitary Protection of Water
(OG no. 01/06)
ƒ Decision on Protection of Water
Intakes Matarusko polje –
Tukovi, Matarusko polje II and
Prijedorcanka (OG no. 09/06)
ƒ Decision on Rural Public
Drinking Water Supply
Structures (OG no. 01/04)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
59
Existing Situation – Postojeće stanje
Wastewater
Producers Proizvođači
otpadnih voda
Septic Tanks
– Septičke
jame
Wastewater
collection system –
Sistem za
prikupljanje
otpadnih voda
untreated wastewater / solids / sludge
netretirane otpadne vode / čvrste materije / mulj
Downstream
Users
- Nizvodni
korisnici
Sana Rive
r and Stre
ams – Rije
polluted
ka Sana i
infiltratio
pritoke
n – zaga
đenje inf
iltracijom
Groundw
ater – po
dzemne v
ode
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
60
Sana River Water Quality
Kvalitet vode reke Sane
1000000
Ukupni fosfor
100000
Ortofosfati
10000
NO2‐N
Kadmijum
Value at Novi Grad
1000
Uk.br. koliformnih fekalnih bakterija
100
Uk. br. koliformnih bakterija
10
Uk. br. fekalnih streptokoka
1
Uk. br. aerobnih organotrofa 26oC
0.1
Uk. br. aerobnih organotrofa 36 oC
No change
0.01
Novi Grad = Prijedor x 2
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
1000000
100000
1000
10000
Value at Prijedor
100
10
1
0.1
0.01
0.001
0.001
Novi Grad = Prijedor x 5
Novi Grad = Prijedor x 20
Municipality of Prijedor
61
Water Quality and Flooding
Kvalitet vode i poplave
ƒ
Town supplied with chlorinated
groundwater
ƒ
Normally good quality
ƒ
Rising trend of failed samples as a
percentage of the total taken for
both raw water and, to a lesser
degree, treated water
ƒ
Flooding also a construction risk
ƒ Snabdjevanje hlorisanom vodom
ƒ Pretežno dobar kvalitet vode
ƒ Povećan stepen neadekvatnih uzoraka za
sirovu vode, i manjim delom za tretiranu
vodu
ƒ Poplave predstavljaju rizik za izgradnju
Failed Raw Water Samples by Supply System
Failed Treated Water Samples by Distribution System
25%
10%
6%
Cumulative % of all Samples Failing
Cumulative % of all samples failing
8%
% Treated (failed)
20%
% Raw (failed)
% Donja Dragotinja (failed)
15%
% Ljubija – Hambarine subsystem (failed)
4%
% Urban subsystem (failed)
% Kozarac – Kamicani subsystem (failed)
10%
% Ljubija – Hambarine subsystem (failed)
% Urban subsystem (failed)
2%
5%
0%
Jul‐10 Aug‐10 Oct‐10 Dec‐10 Mar‐11 May‐11 Jul‐11 Sep‐11 Nov‐11 Jan‐12 Mar‐12 May‐12 Jul‐12
0%
Jul‐10 Aug‐10 Oct‐10 Dec‐10 Mar‐11 May‐11 Jul‐11 Sep‐11 Nov‐11 Jan‐12 Mar‐12 May‐12 Jul‐12
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
62
Wastewater - Otpadne vode
ƒ Only 34 % of municipality is
sewered, 62% of urban
population
ƒ Percolating septic tanks in
use
ƒ Discharges to Sana river
ƒ Oko 34% opštinskog stanovništva
spojeno na kanalizaciju, 62% gradskog
ƒ Propusne septičke jame
ƒ Ispusti u Sanu i pritoke
ƒ Tretman ne postoji
ƒ Treatment –none
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
Municipality of Teslic
63
Tomasica Lake and Catchment
Tomašička jezera
Leisure
Complex
al
i
t
n nt
e
id me
s
Re elop
v
de
Alluvial
deposits
Fish
ponds
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
64
20 km from Tomasica to Prijedor
20km of Tomašica do Prijedora
Pipel
in
Cevo e will cros
vod p
s rive
relazi
r and
reku
i poto multiple s
tream
ke
s
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
65
WWTP Site 1 Too Close to Houses
Lokacija 1 – blizu kuća
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
66
No houses within 500m radius of WWTP 2
Nema kuća do 500m od PPOV lokacije 2
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
67
Proposed WWTP Touches Protection Zone
Lokacija na samoj granici šire zone zaštite
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
68
Benefits of the Project - Koristi projekta
ƒ More reliable drinking water supply
ƒ Removes groundwater pollution risk
ƒ Removes wastewater discharges
to surface water
ƒ Reduces health risks
ƒ Poboljšani nivo i pouzdanost
vodosnabdevanja
ƒ Zaštita vrednih vodnih resursa od
zagadjivanja
ƒ Poboljšanje kvaliteta povrsinskih voda
ƒ Smanjenje rizika po zdravlje
stanovništva
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
69
Summary of impacts – PIP Kratak pregled uticaja projekta
Summary of impacts – PIP - Kratak pregled uticaja
projekta
PIP components Prijedor WWTP
Treatment Capacity (pe)
Gravity sewers (m)
Tukovi secondary network and house connections (Phase 2)
Gomjenica primary network (Phase 1)
Kozarac primary and secondary sewage and stormwater networks
Omarska primary and secondary sewage and stormwater networks (Omarska and Donja Omarska)
Conveyance system to Prijedor WWTP (overflow, main collector, bypass Sewage pumping Gomjenica pumping station (l/s)
Water supply investments
Network extensions (m)
Crno Vrelo water supply project ‐ primary network in settlements
Tomasica Lakes water supply project (new source, primary and secondary networks)
Network rehabilitation (replacement of existing pipes)
Rehabilitation of Prijedor central water supply system
Sludge Disposal
To landfill or
Non‐agricultural use of sludge for soil conditioning and fertilisation
Minimum
C Base
C
O
0
19200
13500
O
0
‐‐
++ ‐‐
++ N
19200
13500
51,000
‐‐
++ ‐‐
++ 1800
‐‐
++ 19200
13500
1800
‐‐
++ N
17650
17650
N
N
2800.0
High
C
O
‐‐
++ ‐‐
++ ‐‐
++ ‐‐
++ ‐‐
++ ‐‐
25
‐‐
++ 25
‐‐
++ 25
‐‐
++ 61200
‐‐
++ 61200
‐‐
++ 61200
‐‐
++ ‐‐
++ ‐‐
++ ‐‐
++ ‐‐
++ ‐‐
++ 61200
61200
61200
N
86800
86800
0
0
0
N
N
Y
‐‐
‐‐
N
N
Y
‐‐
+++
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
70
Conclusions - Zaključci
ƒ Significant beneficial impact
ƒ No potential risks to public health
ƒ Good design and construction practice = no unacceptable
environmental impact
ƒ Koristan učinak je znacajan
ƒ Bez projekta = veliki nepovoljni
uticaji na zdravlje ljudi
ƒ Dobro projektovanje i izvođenje – nema neprihvatljiv ekološki utjecaj
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
71
Sludge Management Strategic Approach
Strateški pristup upravljanju muljem
ƒ Best Practicable Environmental
Option – integrated evaluation of
sludge treatment and use / disposal
options
ƒ Priority is to identify sludge outlets
that:
ƒ Recycle nutrients and organic matter
on land (agriculture, forestry, land
reclamation)
ƒ Recover energy (incineration, cocombustion)
ƒ Najbolja izvodljiva ekološka
opcija – integrisana evaluacija
opcija za tretman mulja i
njegovo korišćenje/odlaganje
ƒ Priorit predstavlja
identifikovanje upotrebe mulja
kojom se postiže:
ƒ Recikliranje nutrienata I
organskih materija na zemljištu
(poljoprivreda, šumarstvo,
obnavljanje zemljišta)
ƒ Obnavljanje energije
(spaljivanje, koinsineracija)
ƒ Landfill disposal is the option of last
resort
ƒ Odlaganje na deponiju je
najmanje poželjna opcija
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
72
Sludge Use in Agriculture
Upotreba mulja u poljoprivredi
ƒ Sludge production at WWTP
design capacity: 1080 t ds/y
ƒ 135 ha/y required (at 8 t ds/ha)
ƒ 2.5% of actually cultivated land
ƒ Most farms too small for sludge
spreading to be practicable
ƒ 19 farms have 644 ha
ƒ Marketing programme crucial
ƒ Storage necessary (6 months)
ƒ Proizvodnja mulja pri
projektovanom kapacitetu PPOV:
1080 t SM/god
ƒ Potrebno je 135 ha/god (za 8t
SM/ha)
ƒ 2,5% realno obradivog zemljišta
ƒ Većina farmi je previše mala da bi
upotreba mulja bila prakticna
ƒ 19 farmi ima 644 ha
ƒ Marketinški program je od suštinske
važnosti
ƒ Potrebno je skladište mulja (6
mjeseci)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
73
Sludge Use in Land Reclamation
Upotreba mulja u obnovi zemljišta
ƒ Large and long-term potential
at Omarska mine
ƒ 250 ha currently planned to be
rehabilitated
ƒ Potential demand 12,700 t ds
ƒ 10 years of sludge production
ƒ Long-term storage on mine
ƒ Other periodic opportunities
ƒ Značajan i dugoročni potencijal na
rudniku Omarska
ƒ Trenutno se planira da 250 ha bude
sanirano
ƒ Potencijalna potražnja je12.700 t
SM
ƒ 10 godina proizvodnje mulja
ƒ Dugoročno skladištenje u rudniku
ƒ Druge periodične prilike
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
74
Sludge Disposal
Odlaganje mulja
ƒ Regional sanitary landfill
‘Stara Pruga’ Kurevo
ƒ 10 year waste capacity
ƒ Gate fee (currently only 5 KM/t)
ƒ Composting facility may be
installed in the future
ƒ Disposal of sludge only if no other
option available
ƒ Regionalna sanitarna deponija
“Stara Pruga' Kurevo
ƒ Kapacitet za odlaganje otpada je 10
godina
ƒ Naknada za odlaganje otpada
(trenutno samo 5 KM/t)
ƒ Objekat za kompostiranje se može
instalirati u budućnosti
ƒ Odlaganje mulja samo ako nijedna
druga opcija nije dostupna
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
75
Other Options for Sludge Use
Upotreba mulja za obnavljanje energije
Forestry
ƒSmall area afforested annually
ƒNo potential for sludge use
Energy recovery
ƒPossible future potential
ƒCement factory (proposed)
ƒToplana (biomass project)
Šumarstvo
ƒ Godišnje se pošumi mala površina
ƒ Nema potencijala za upotrebu mulja
ƒ Dobijanje energije
Mogući budući potencijal
ƒ Cementara (predlozena)
ƒ Toplana (projekat biomase)
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
76
Evaluation of Sludge Outlets in Prijedor
Opcije za upotrebu/odlaganje mulja u Prijedoru
Outlet
Practicability
Capacity
Overall Feasibility
Opcija
Prakticnost
Kapacitet
Ukupna izvodljivost Kvalitet mulja
Agriculture
High
Large
High
Stabilised, cake
Poljoprivreda
Visoka
Visok
Visoka
Stabilizovan, kolac
Land reclamation
High
Large
High
Stabilised, cake
Obnavljanje zemljista Visoka
Visok
Visoka
Stabilizovan, kolac
Forestry
Low
Small
Low
Stabilised, dry
Sumarstvo
Niska
Male
Niska
Stabilizovan, suv
Nil - currently
Nil
Nil
-
Energy recovery
Nula – trenutno
Nula
Nula
-
Obnovljiva energija
High – future
Large
High
Cake or dry
Visoka - buduć nost Visok
Visoka
Kolac ili suv
Landfill
High
Large
High
Stabilised, >35% ds
Deponija
Visoka
Visok
Visoka
Stabilizovan, >35% SU
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Sludge Quality
Municipality of Prijedor
77
Priorities for Sludge Strategy Development
Prioriteti za razvoj strategije za mulj
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ Maksimalno korišćenje mulja u
Maximise use of sludge in land
obnovi zemljišta kroz dugoročni
rehabilitation by long-term
sporazum sa ArcelorMittal-om
agreement with ArcelorMittal
ƒ Uvesti mulj na tržište za velike
Market sludge to large farms and
farme i obezbijediti sporazum
secure agreement
ƒ Uspostaviti lokalne smjernice o
korišćenju mulja jer još uvijek ne
Establish local guidelines on
postoji nacionalni zakon
sludge use as no national law yet
ƒ Minimalno odlaganje na deponiju
Minimise disposal to landfill
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
78
Financial Appraisal
Finansijska Ocena
Results of Financial Appraisal in respect to proposed
development project
Rezultati finansijske ocene predloženog razvojnog projekta
Sohail Hassan
Environment Sector Expert – WYG-IPF1
Ključni ekspert za zaštitu životne okoline – WYG-IPF1
Vladimir Surla
Senior Financial Analyst – WYG-IPF1
Finansijski analitičar – WYG-IPF1
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
79
Operating financial result
Operativni finansijski rezultat
3,300,000
2,800,000
2,300,000
1,800,000
1,300,000
800,000
300,000
-200,000
2009
2010
2011
1H2011
1H2012
-700,000
Operating revenues after estimated bad debt costs
Operating costs
Operativni prihodi nakon procenjenih troškova rezervisanja
Operativni troškovi
Adjusted operating loss
Korigovani operativni gubitak
• In order to assess operating profitability of the company, bad debt costs have been estimated as difference
between reported revenues and collected related amounts.
•Kako bi utvrdili operativnu profitabilnost kompanije, izvršena je procena troškova rezervisanja na potraživanjima
kao razlika između generisanih prihoda i odgovarajućih uporedivih iznosa naplate.
•It can be concluded that adjusted annual operating loss of the company is currently around KM 300-400 thousand.
This is the additional amount needed in order for Vodovod to be able to cover all of its operating costs.
•Može se zaključiti da korigovani operativni gubitak kompanije trenutno iznosi između KM 300-400 hiljada na
godišnjem nivou. To predstavlja neophodan dodatni iznos sredstava kako bi Vodovod bio u mogućnosti da pokrije
sve svoje tekuće operativne troškove.
•Vodovod is not able to finance significant CAPEX, while these activities are financed primarily by Municipality.
•Vodovod nije u mogućnosti da finansira značajnija kapitalna ulaganja, pri čemu se finansiranje ovih aktivnosti vrši
pre svega od strane Grada.
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
80
Operating prihodi
Operativni prihodi
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2009
Other operating revenues
Ostali operativni prihodi
2010
2011
Waste water services
Usluge kanalizacije
1H2011
1H2012
Water services
Usluge vodosnabdevanja
• Main operating revenues are generated through water-supply activities, which account for around 81% of
total operating revenues. Wastewater segment generates only around 13% of operating revenues, due to
lower tariffs and lower number of customers.
•Ključni operativni prihodi se generišu od vodosnabdevanja koje predstavlja 81% ukupnih operativnih
prihoda. Usluge kanalizacije generišu svega 13% operativnih prihoda, usled nižih cena i manjeg broja
potrošača.
•Increase in operating revenues in 2011 and 1H2012 are mainly caused by increase in tariffs, and also by
extension of water-supply network which increased number of customers.
•Povećanje operativnih prihoda u 2011 i prvoj polovini 2012 godine je uglavnom uzrokovano povećanjem
cena, kao i proširenjem sistema vodosnabdevanja što je dovelo do povećanja broja potrošača.
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
81
Present Tariff Levels
Trenutni tarifni nivo
Water
Voda
Wastewater
Otpadne vode
Combined
Kombinovano
From Jul 2011 in KM/m3
Od Jula 2011 u KM/m3
Domestic
Domaćinstva
0.88
0.21
1.09
Commercial
Privreda
2.20
0.55
2.75
Institutional
Budžetski potrošači
1.52
0.49
2.01
• Based on 2011 data, additional overall tariff increase of 20% would enable Vodovod to cover all current
operating costs of the company. This is assuming all other things remain equal, including collection rate of
83%.
•Na osnovu podataka iz 2011 godine, dodatno povećanje cena od 20% bi omogućilo Vodovodu da pokrije sve
tekuće operativne troškove, pod pretpostavkom da svi ostali parametri ostanu nepromenjeni, uključujući
stopu naplate od oko 83%.
•Future tariff levels should be used to cover OPEX, as well as to finance CAPEX maintenance and urgently
needed investments in water and wastewater services.
•Budući nivoi cena treba da se koriste za pokrivanje operativnih troškova, održavanje osnovnih sredstava,
kao i za finansiranje hitno potrebnih investicija u oblasti vodosnabdevanja i otpadnih voda.
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
82
Operating costs
Operativni rashodi
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
2009
Other OPEX
Ostali operativni troškovi
2010
2011
Depreciation
Amortizacija
6m2011
Wages
Zarade
6m2012
Material costs
Troškovi materijala
• Main company expenses are wages which represent around 63% of total operating costs.
•Glavni trošak kompanije su zarade zaposlenih koje predstavljaju 63% ukupnih operativnih troškova.
•Net wages remained practically the same in past three years, while increase in total wages expense is
due to increase in related taxes and contributions.
•Neto zarade se praktično nisu menjale u zadnje tri godine, dok je porast ukupnih troškova zarada
uzrokovan porastom poreza i doprinosa.
•Material costs are also significant company expense and represent 22% of total operating costs. This
is mainly caused by high electricity costs since water is pumped into the network.
•Troškovi materijala su takođe značajni i predstavljaju 22% ukupnih operativnih troškova. Ovo je pre
svega usled visokih troškova električne energije koji nastaju pumpanjem vode u distributivnu mrežu.
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
83
Obaveze
Liabilities
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
2009
Other long-term liabilities
Ostale dugoročne obaveze
2010
2011
1H2012
Wages liabilities
Taxes and fees
Financial liabilities
Accounts payable
Obaveze za zarade Porezi i naknade Finansijske obaveze
Dobavljači
• Inability to cover total operating costs leads to constant increase in liabilities of the company. Vodovod is not
settling electricity bills in adequate manner which is the main reason for overall increase in liabilities.
• Nemogućnost pokrivanja ukupnih operativnih troškova rezultira u konstantnom povećanju obaveza. Vodovod ne
izmiruje adekvatno svoje obaveze po računima za struju što je osnovni razlog ukupnog povećanja obaveza.
•Key risk of the company is accumulated liabilities for electricity bills in total amount of KM 8.9 million. Vodovod and
Municipality should immediately explore any possibilities for settling these liabilities in satisfactory manner or
arranging repayment schedule.
•Ključni rizik za kompaniju predstavljaju nagomilane obaveze za električnu energiju u ukupnom iznosu od KM 8.9
miliona. Vodovod i Grad bi trebalo da odmah istraže sve mogućnosti za regulisanje i/ili reprogramiranje ovih
obaveza na zadovoljavajući način.
•Other long-term liabilities represent debt for wages related taxes and contributions accumulated prior to 2007.
Vodovod agreed with Tax Authorities to repay this debt over next 15 years, starting from 2013.
•Ostale dugoročne obaveze predstavljaju dug za poreze i doprinose na zarade akumuliran u periodu pre 2007.
Vodovod je sa Poreskom Upravom ugovorio otplatu ovog duga u narednih 15 godina počevši od 2013 godine.
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
84
Municipality borrowing capacity
Mogućnost zaduživanja Grada
000 KM
Current revenues from the
previous year
Redovni prihodi iz prethodne
godine
Debt service
Servisiranje duga
Debt service as % of current
revenues
Servisiranje duga kao % od
redovnih prihoda
Max allowed debt service
(18% of current revenues)
Max za servisiranje duga
(18% od redovnih prihoda)
Max capacity for additional
debt service
Max kapacitet za dodatno
servisiranje duga
2010
23,212
2011
24,591
2012
28,668
1,945
2,644
N/A
8.4%
10.8%
N/A
4,178
4,426
5,160
2,232
1,782
N/A
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality is servicing all of its
financial liabilities in timely manner,
and has no overdue liabilities.
Grad servisira sve svoje finansijske
obaveze na vreme, i nema dospelih
neplaćenih finansijskih obaveza.
Municipality has low level of debt and
significant capacity for raising
additional financial loans.
Grad ima nizak nivo zaduženosti i
značajan kapacitet za dodatno
finansijsko zaduživanje.
In 2011, debt service represented
10.8% of current revenues generated
in the previous year, which is
significantly below legally allowed
amount of 18%.
U 2011, servisiranje duga je
predstavljalo svega 10.8% redovnih
prihoda iz prethodne godine, što je
daleko ispod zakonski dozvoljenog
iznosa od 18%.
Municipality of Prijedor
85
Municipality borrowing capacity
Mogućnost zaduživanja Grada
Debt service schedule in KM – Raspored otplate duga u KM
6,000,000
5,000,000
18% of current revenues in 2011 - 18% redovnih prihoda u 2011
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Potential EIB loan
Nova BL bank
UniCredit bank
Potencijalni
kredit
Potencijalni
EIB EIB
kredit
Investiciono-Razvojna
Banka RS
Nova
BL banka
UniCredit
banka
2022
2023
2024
2025
NLB bank
Hypo
banka
NLB banka
• If potential EIB loan in the amount of KM 15.75 million is included, debt service would be highest in
2021 when it would represent 11.2% of current revenues generated in 2011.
• Uključujući potencijalni EIB kredit od KM 15.75 miliona, servisiranje duga bi bilo najviše u 2021 godini
kada bi iznosilo 11.2% redovnih prihoda iz 2011 godine.
• Municipality originally estimated that EIB loan for the project would be KM 15.75 million. However,
Municipality has significant capacity for raising additional debt above that level, and there would be no
legal constraints if final financing structure includes higher EIB loan then initially estimated. Maximum
borrowing capacity, assuming EIB loan terms, is KM 34 million.
• Prvobitna procena Grada je bila da će za ovaj projekat biti potreban EIB kredit u iznosu od KM 15.75
miliona. Međutim, Grad poseduje značajan kapacitet za dodatno zaduživanje iznad tog nivoa, tako da neće
biti zakonskih prepreka ukoliko konačna finansijska struktura bude uključivala veći iznos EIB kredita nego
što je prvobitno procenjeno. Maksimalni zakonski kapacitet zaduživanja Grada, pretpostavljajući uslove
kreditiranja EIB-a, iznosi KM 34 miliona.
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
86
Alternative Development Options
Alternativne opcije razvoja
•
Investment Costs:
•
Investicioni troškovi:
•
Prices including VAT and local inflation
•
Cijene uključuju PDV i lokalnu inflaciju
•
Min
Base
High
Min
Osnovni
Max
KM 000
KM 000
KM 000
KM 000
KM 000
KM 000
17,167
38,754
52,088
17,167
38,754
52,088
•
Financing Plan:
Finansijski plan:
Min
Osnovni
Max
50%
50%
50%
Doprinos korisnika 50%
50%
50%
Min
Base
High
Loan
50%
50%
50%
Kredit
Equity Contribution
50%
50%
50%
•
Good prospects for grant contributions
•
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Dobri izgledi za doprinose u vidu
donacija
Municipality of Prijedor
87
Assumed Terms and Conditions of EIB Loan
Pretpostavljeni uslovi kredita od EIB
Assumed conditions
• 25 Loan maturity period
• 8 years grace period
• 4.5% fixed interest rate
Pretpostavljeni uslovi
• period dospijeća zajma 25 godina
• grejs period 8 godina
• fiksna kamatna stopa od 4.5%
Min Case: Loan
8.583 KM m
Equity Contribution 8.583 KM m
Minim. projekat: Kredit
8.583 KM m
Doprinos korisnika 8.583 KM m
Base Case: Loan
19.377 KM m
Equity Contribution 19.377 KM m
Osnovni projekat:Kredit
19.377 KM m
Doprinos korisnika 19.377 KM m
High Case: Loan
26.044 KM m
Equity Contribution 26.044 KM m
Maksim. Projekat:Kredit
26.044 KM m
Doprinos korisnika 26.044 KM m
•
•
Met from Vodovod Revenues
Debt Service Coverage Ratio of over
1.2
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
•
•
Pokrivaju se iz prihoda Vodovoda
Koeficijent pokrivenosti servisiranja duga
preko 1.2
Municipality of Prijedor
88
Debt Service Implications for Vodovod
Implikacije servisiranja duga po Vodovod
Godišnje servisiranje kredita u KM
Annual Repayments in KM
Min Case
- Max
891,152 in 2020
Minimalni projekat - Max
891,152 u 2020
Base Case - Max 2,011,796 in 2020
Osnovni projekat - Max 2,011,796 u 2020
High Case - Max 2,703,977 in 2020
Max projekat -
1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 ‐
Min Case ‐ Minimalni projekat
Loan repayment
2,500,000 Max 2,703,977 u 2020
Base Case ‐ Osnovni projekat
2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 ‐
Interest
Total financial fees
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Loan repayment
Interest
Total financial fees
Municipality of Prijedor
89
Summary of Financial Projections for Vodovod – Base Case
Prikaz finansijskih projekcija za Vodovod – Osnovni slučaj
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
Operating cash
Total including fees, interest and principal
Discretionary Capex
Cash after Discretionary Capex
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-500,000
2011
-
Municipality of Prijedor
90
Future Tariff Levels
Budući tarifni nivoi
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
91
Financial Internal Rate of Return (FIRR) – Base Case
Finansijska interna stopa povraćaja – Osnovni slučaj
Calculation criteria
Kriterijumi kalkulacije
Incremental investments and
operating costs
Inkrementalni investicioni i operativni
troškovi
•
Water supply investments
•
Investicije u vodosnabdevanje
•
Waste water investments
•
Investicije u otpadne vode
Incremental revenues
•
Inkrementalni prihodi
•
Based on projected tariffs
and volumes for water
supply and wastewater
Results of the analysis
Bazirano na projektovanim
tarifama i količinama za
vodosnabdevanje i otpadne
vode
Rezultati analize
•
FIRR: -1%
•
FIRR: -1%
•
Benefit costs ratio: 0.55
•
Racio koristi/troškovi: 0.55
•
Financing gap: 45%
•
Manjak finansiranja: 45%
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
92
Economic Internal Rate of Return (EIRR) – Base Case
Ekonomska interna stopa povraćaja – Osnovni slučaj
Incremental project costs:
Inkrementalni troškovi projekta:
• Water supply and wastewater
• Investicije u vodosnabdevanje i
investment costs
otpadne vode
• Water supply and wastewater
• Inkrementalni operativni troškovi
incremental operating costs
vodosnabdevanja i otpadnih voda
• Cost of removal of septic tanks
Incremental project benefits:
• Troškovi uklanjanja septičkih jama
Inkrementalne koristi projekta:
• Secured water supply services
• Pouzdano vodosnabdevanje
• Health benefits
• Zdravstvene koristi
• Increased development potential
• Povećanje razvojnog potencijala
• Resource cost saving
• Ušteda troškova resursa
Results of the analysis:
Rezultati analize:
• EIRR: 7%
• EIRR: 7%
• Benefit costs ratio: 1.15
• Racio koristi/troškovi: 1.15
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
93
Affordability for Households
Priuštivost za domaćinstva
•
Affordability Criteria – 3% to 4%
of average household income for
water and sewerage
•
Kriterijum priuštivosti – 3% do 4%
prosečnih prihoda domaćinstava za
vodu i kanalizaciju
•
Current tariffs - account for
about 1.5% of average
household income
•
Trenutne tarife – iznose oko 1.5%
prosečnih prihoda domaćinstava
•
Projected tariffs:
•
Predviđene tarife:
•
Base Case would be 2.0% of
household income in 2015
•
Osnovni projekat - 2.0% od prihoda
domaćinstava u 2015. godini
•
Reducing to 1.6% of household
income in 2025
•
Smanjenje na 1.6% od prihoda
domaćinstava u 2025. godini
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
94
Financial Analysis – Key Findings and Issues
Finansijska analiza – Ključni zaključci i pitanja
•
Real and inflation linked tariff
increases are needed and
services remain affordable
•
Potrebna su određena realna
povećanja tarifa (iznad stope
inflacije) ali da pri tome usluge
ostanu priuštive
•
Vodovod is financially
sustainable, meeting all debt
financing needs and operating
costs
•
Vodovod je finansijski održiv,
ispunjava sve obaveze
otplaćivanja duga i pokriva
operativne troškove
•
Funding issues – availability of
local and international finance
•
Sporna pitanja finansiranja –
dostupnost investicija na
lokalnom i međunarodnom
nivou
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
95
Indicative implementation plan – Base Case
Indikativni plan implementacije – Osnovni Slučaj
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
96
Indicative implementation plan – Base Case
Indikativni plan implementacije – Osnovni Slučaj
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
97
Thank you for your attention!
Hvala na pažnji!
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG
Municipality of Prijedor
98
Download

Prijedor Water and Wastewater Project Projekat