Slovenská
cestná spoločnosť
C
ESTNÁ
KONFERENCIA
pod záštitou ministra dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR Jána POČIATKA
2014
25. – 26. marec 2014, Bratislava, Hotel Saffron
HLAVNÝ PARTNER KONFERENCIE
PARTNERI KONFERENCIE
UNI &CO
unique completion
MEDIÁLNI PARTNERI KONFERENCIE
CESTNÁ KONFERENCIA 2014 je pokračovaním tradície tohto najvýznamnejšieho odborného podujatia organizovaného Slovenskou cestnou spoločnosťou. Je potešiteľné, že v súčasnom období je
pripravených alebo rozpracovaných niekoľko významných strategických dokumentov, programov,
významných úloh a legislatívnych návrhov, o ktorých chceme informovať našu odbornú verejnosť.
Preto okrem nosných tém, venovaných aktuálnej situácii v cestnom hospodárstve a legislatíve, prezentácii programov výstavby, údržby, opráv a modernizácie cestných komunikácií a zabezpečovaniu
správy a prevádzky cestnej siete, je program konferencie zameraný aj na ďalšie, v súčasnosti veľmi
aktuálne témy. Ide jednak o uplatnenie informačných systémov a technológií v cestnom hospodárstve
s dôrazom na Národný systém dopravných informácií, ale aj o veľmi dôležitú a nanajvýš aktuálnu
problematiku bezpečnosti cestnej premávky.
TÉMY KONFERENCIE
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
Cestné hospodárstvo, legislatíva, financovanie a výstavba cestnej
infraštruktúry
Správa, prevádzka a údržba cestných komunikácií
Uplatnenie informačných systémov a technológií v cestnom
hospodárstve
Bezpečnosť cestnej premávky
ODBORNÝ GARANT
Ing. Ján ŠEDIVÝ, CSc.
predseda Slovenskej cestnej spoločnosti
PRÍPRAVNÝ VÝBOR
Ing. Zuzana FABIANOVÁ
Ing. Milan GAJDOŠ
Mgr. Michal HALABICA
Ing. Petr MAHDAL
Ing. Ladislav OLEXA, PhD.
Ing. Milan TROŠKA
Ing. Roman ŽEMBERA
UNI&Co., a.s.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úrad Košického samosprávneho kraja
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Slovenská správa ciest
ORGANIZAČNÝ GARANT
Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Hálova 5, 851 01 Bratislava
Tel./Fax : +421 2 62 41 04 76
Mobil: +421 908 727 642
e-mail: [email protected]
http:/www.kongres-studio.sk
CESTNÁ KONFERENCIA 2014
PROGRAM
8.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 12.30
Téma č. 1
25. marec 2014 (utorok) – 1. deň
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV s občerstvením
OTVORENIE KONFERENCIE / Príhovory hostí a organizátora
PREDNÁŠKY
CESTNÉ HOSPODÁRSTVO, LEGISLATÍVA A VÝSTAVBA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Rozvoj cestnej infraštruktúry na Slovensku
Mgr. Michal HALABICA, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
JUDr. Denisa ŽILÁKOVÁ, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Novinky v mýtnom systéme
JUDr. Zuzana KOLLÁRIKOVÁ, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stratégia a ciele Národnej diaľničnej spoločnosti
Ing. Milan GAJDOŠ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Stav prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
Ing. Viktória CHOMOVÁ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diskusia
12.30 – 14.00
14.00 – 15.30
Téma č. 2 / I. blok
PRESTÁVKA – OBED
PREDNÁŠKY
SPRÁVA, PREVÁDZKA A ÚDRŽBA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Činnosť Národného komitétu SR a jeho delegátov v technických výboroch PIARC
Prof. Ing. Bystrík BEZÁK, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Program opráv a údržby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2013 – 2017
Ing. Štefan TÖRÖK – Ing. Rudolf JANOTKA, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Možnosti financovania modernizácie a rekonštrukcie ciest I. triedy
Ing. Imrich MOLNÁR – Jozef PROKOP, Slovenská správa ciest
Strategické ciele pre zvýšenie kvality regionálnych ciest
Ing. Ladislav OLEXA, PhD., Úrad Košického samosprávneho kraja
Výkon správy, prevádzky a údržby regionálnych ciest v podmienkach samosprávneho kraja
Ing. Zoltán BARTOŠ, Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Diskusia
15.30 – 16.00
16.00 – 17.30
Téma č. 2 / II. blok
PRESTÁVKA
PREDNÁŠKY
SPRÁVA, PREVÁDZKA A ÚDRŽBA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Rezortné predpisy MDVRR v roku 2014
Ing. Dušan CHOVANEC, Slovenská správa ciest
Stav vozoviek na cestách I. a II. triedy
Ing. Ján ŠEDIVÝ, CSc. – Ing. Jozef POPELKA – Ing. Zuzana FABIANOVÁ, UNI&Co., a.s.
Progres v cestnom staviteľstve: Nové materiály a technológie na stavbu a obnovu
cestných komunikácií
prof. Ing. Ivan GSCHWENDT, DrSc., Stavebná fakulta STU v Bratislave – Dr.h.c. Ing. Zdeněk LOVEČEK, CSc., VUIS-cesty s.r.o.
prof. Ing. František SCHLOSSER, CSc., Žilinská univerzita v Žiline
Simulátor riadenia tunelov
prof. Ing. František SCHLOSSER, CSc., Žilinská univerzita v Žiline
Koncepcia odpočívadiel na diaľniciach a rýchlostných cestách
Ing. Tomáš BEŽILLA PhD. – Ing. Peter HOMOLA, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diskusia
17.30
18.00
UKONČENIE 1. DŇA KONFERENCIE
SPOLOČENSKÝ VEČER
PROGRAM
8.30 – 10.00
Téma č. 3
26. marec 2014 (streda) – 2. deň
PREDNÁŠKY
UPLATNENIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV A TECHNOLÓGIÍ V CESTNOM HOSPODÁRSTVE
Aktuálny stav systému hospodárenia s vozovkami a mostami
Ing. Samuel JELÍNEK – Ing. Zsolt BENKÓ, Slovenská správa ciest
Národný systém dopravných informácií
Mgr. Tomáš MÉSÁROŠ, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rozhodující význam Národního dopravního informačního centra (NDIC) v procesu
poskytování komplexních dopravních informací veřejnosti
Ing. Petr MAHDAL, Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čím prispeje Univerzitný vedecký park k inteligentnej doprave
Prof. Ing. Juraj SPALEK, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Automatické sčítanie dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách
Ing. Štefan ELEK – Bc. Martin BOBÁK, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diskusia
10.00 – 10.30
10.30 – 12.00
Téma č. 4
PRESTÁVKA
PREDNÁŠKY
BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY
Moderné preventívne metódy zvyšujúce bezpečnosť cestnej premávky
Ing. Milan TROŠKA, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Vývoj dopravnej nehodovosti z pohľadu policajného zboru SR
plk. Ing. Ján IGNATÁK, Prezídium Policajného zboru MV SR
Význam centier bezpečnej jazdy vo vzdelávaní vodičov
Ing. Michal JARIABKA, Driving Academy
Aplikácia dopravnej psychológie pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky
a jej potenciál
Mgr. Karol KLEINMANN, Salvus s.r.o.
Súčasné metódy analýzy dopravných nehôd
Prof. Ing. Gustáv KASANICKÝ, CSc., Ústav súdneho inžinierstva
Diskusia
12.00
ZÁVERY A UKONČENIE KONFERENCIE S OBČERSTVENÍM
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
ORGANIZÁTOR
Slovenská cestná spoločnosť,
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)
TERMÍN
MIESTO KONANIA
UZÁVIERKA
ZÁVÄZNÝCH PRIHLÁŠOK
ODOSLANIE PRIHLÁŠKY
25. – 26. marec 2014
BRATISLAVA, Hotel Saffron ****
Radlinského 27, Bratislava-Staré mesto
18. marec 2014
Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné poslať prostredníctvom e-mailu,
faxom, alebo poštou na adresu organizačného garanta konferencie.
On-line prihláška na www.kongres-studio.sk
ÚHRADA SLUŽIEB
STORNO PODMIENKY
UBYTOVANIE
PARKOVANIE
Podľa cenníka a pokynov uvedených v záväznej prihláške.
Pri odhlásení účastníka do 5 dní pred začiatkom konferencie je stanovený
storno poplatok vo výške 25% z ceny objednaných služieb. Neskôr, aj
v prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Zastúpenie účastníka je možné.
Účastníci si zabezpečujú individuálne. V hoteli Saffron je rezervovaná
limitovaná kapacita s dohodnutou zľavou pre účastníkov konferencie (izba
1/1 v cene 53 EUR, 1/2 izba v cene 63 EUR), preto je potrebné zabezpečiť
si ubytovanie čo najskôr.
Pri rezervácii je potrebné nahlásiť názov podujatia!
Účastníci konferencie majú zabezpečené zľavnené parkovanie na hotelovom parkovisku za 6 EUR/deň.
MOŽNOSTI PRE REKLAMU VAŠEJ FIRMY
(poplatky za jednotlivé služby sú uvedené v cenníku – v záväznej prihláške)
VÝSTAVKA
REKLAMNÁ STRANA
V ZBORNÍKU
Miesto konania
Na výstavku je možnosť využiť stolík, reklamný panel, prípadne vlastný
reklamný baner a potrebné technické vybavenie pre prezentáciu spoločnosti.
V zborníku anotácií môže mať aj vaša firma farebnú reklamnú stranu vo
formáte A5. Potrebné je dodať ju vo formáte pdf (tlačová kvalita) najneskôr do 7.3.2014 na adresu organizačného garanta konferencie.
Hotel Saffron****
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Tel: +421 2 212 99 301
e-mail: [email protected]
http://www.hotelsaffron.sk
Dopravné spojenie
Z Hlavnej stanice
Trolejbus č. 201 - Račianske mýto (3 zastávky, 4 min).
Prestup na električku, č. 5 smer Dúbravka, prípadne na električku č. 3
smer Námestie SNP, vystúpiť na zastávke Floriánske námestie
(1 zastávka, 5 min). Ďalej pokračovať v smere jazdy pešo, hotel sa nachádza vpravo.
Z Autobusovej stanice Mlynské Nivy
Autobus č. 21 - Račianske mýto (2 zastávky, 4 min).
Prestup na električku, č. 5 smer Dúbravka, prípadne na električku č. 3 smer
Námestie SNP, vystúpiť na zastávke Floriánske námestie (1 zastávka, 5 min).
Ďalej pokračovať v smere jazdy pešo, hotel sa nachádza vpravo.
GPS koordinácia
GPS: N: 48.1522331 E: 17.1174679
Download

KONFERENCIA - Slovenská cestná spoločnosť