prof. MUDr. Stanislav Kostlivý
* 30.10.1877 Viedeň - † 7.12.1946 Praha
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
LEKÁRSKA FAKULTA
I. CHIRURGICKÁ KLINIKA LF UK a UNB
a
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÁ CHIRURGICKÁ SPOLOČNOSŤ
68. CHIRURGICKÝ DEŇ KOSTLIVÉHO
ústredná téma
AKÚTNE STAVY V CHIRURGII, SÚČASNÉ
TRENDY V LIEČBE CHRONICKÝCH RÁN
5. december 2014
Podujatie sa koná pod záštitou
predsedu vlády Slovenskej republiky
doc. JUDr. Roberta FICA, CSc.
Hotel SAFFRON
Radlinského 27, Bratislava
Čestné predsedníctvo
J. Radoňak
J. Pechan
S. Haruštiak
R. Fico
M. Bdžoch
Č. Neoral
P. Labaš
P. Pafko
J. Olejník
PROGRAM
Registrácia účastníkov
Otvorenie
Príhovory hostí
Odborná časť
630 – 800 hod
810 hod
830 hod
B L O K I.
Predsedníctvo: Radoňak J., Pechan J., Prochotský A., Olejník J., Pažinková
M., Pafko P.
1.
Postavenie chirurga pri akútnych stavoch.
Labaš P.
I. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava Nemocnica Staré Mesto
2.
Dohľad nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Pažinková M.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR
3.
Akútna cholecystitída: včasné verzus odložené chirurgické riešenie.
Labaš P., Čambal M., Škoda A., Zemanová M., Paukovová Z.
I. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
4.
Rezervovaná prednáška
Pechan J.
Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZU, Bratislava
5.
„Up to date“ menežment pacienta s komplikovanou divertikulitídou
kolonu (diagnostika, semiinvazívny prístup, „timing“, rozsah a charakter
chirurgickej intervencie).
Prochotský A., Dolák S., Škultéty J., Džupa J., Huťan M., Sekáč J.
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka
6.
Chirurgická liečba krvácaní z horného GIT-u.
Radoňak J., Bober J., Lakyová L., Kička M., Hudák A.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ, UN L. P., Košice
7.
Závažné multiorgánové poranenia.
Kothaj P., Gajdoš R.
Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
8.
Acute complications of colorectal laparoscopic surgery-20 years of
experiences.
Czudek S. (1), Zonča P. (1), Peteja M. (1), Dzielicki J. (2)
(1) Chirurgická klinika FN Ostrava, LF Ostravské univerzity, ČR
(2) Silesian Medical University Katowice, Poland
Diskusia
B L O K II.
Predsedníctvo: Haruštiak S., Benej R., Škultéty J., Vajó J., Pafko P.
1.
Poznámky k léčbě akútních stavů v hrudní chirurgii.
Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A.
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice v Praze, ČR
Pozn.: projekt podporený grantom NT 14406-3/2013 Ministerstva zdravotnictví ČR
2.
Perforácia pažeráka – aktuálny stav liečby.
Janík M., Lučenič M., Zsemlye Zs., Juhoš P., Benej R., Haruštiak S.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
3.
Akutní výkony v oblasti jícnového hiatu bránice.
Aujeský R., Neoral Č., Vrba R., Stašek M.
I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc, ČR
4.
Obojstranný spontánny hemopneumothorax – život ohrozujúci stav.
Danaj M., Duda I.
Chirurgická klinika FN a FZaSP, Trnava
5.
Aktívny prístup k tracheálnym stenózam.
Benej R., Haruštiak S.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
6.
Chirurgická liečba abscedujúcich pneumónii u detí.
Omaník P., Kraynina M., Duchaj B., Tvrdoň I., Trnka J.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
7.
Vákuovo asistovaná terapia v liečbe empyému hrudníka – naše
skúsenosti.
Zsemlye Z., Juhos P., Haruštiak S., Benej R.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
Diskusia
OBEDNÁ PRESTÁVKA (1230 – 1330 hod)
B L O K III.
Predsedníctvo: Kothaj P., Durdík Š., Vician M., Bober. J, Neoral Č.
1.
100 transplantácií pečene v TC Banská Bystrica.
Hampl F. (1), Slobodník I. (1), Janek J. (2), Kminiak R. (2), Kothaj P. (1)
(1) II. chirurgická klinika SZU, FNsP FDR, Banská Bystrica
(2) Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP FDR, Banská Bystrica
2.
Presakrálne krvácanie pri resekciách rekta.
Marek V., Durdík Š., Palaj J., Sabol M.
Klinika onkologickej chirurgie OÚsA a LF UK, Bratislava
3.
Možnosti endovaskulárneho ošetrenia pri akútnom krvácaní.
Mižičková M., Javorka V., Bilický J.
I. rádiologická klinika LF UK, SZU a UN Bratislava
4.
Nechirurgické komplikácie adrenalektómie pre hormonálne aktívne
tumory (kazuistika).
Malina J. (1), Sabol M. (1), Durdík Š. (1), Dyttert D. (1), Griger M. (2)
(1) Klinika onkologickej chirurgie OÚsA a LF UK, Bratislava
(2) Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny OÚsA a LF UK, Bratislava
5.
Liečba akútnej mezenteriálnej ischémie na našom pracovisku.
Pindura M. (1), Janík J. (1), Laca Ľ. (1), Hlinka Ľ. (1), Šinák I. (1), Vorčák M. (1),
Zeleňák K. (2)
(1) Klinika transplantačnej, viscerálnej a cievnej chirurgie UN Martin
(2) Radiologická klinika UN Martin
6.
Srovnání stěrové a nepřímé otiskové metody v chirurgické praxi.
Chovanec Z. (1), Veverková L. (1), Votava M. (2), Svoboda J. (2), Čapov I. (1)
(1) I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
(2) Mikrobiologický ústav LF MU a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
7.
Rozsiahle okoločeľustné zápaly a ich interdisciplinárny menežment.
Jenča A.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
8.
Urgentná chirurgická liečba hyperparatyreózy v 3. trimestri gravidity
(kazuistika).
Brychta I., Gergel M., Olejník J.
Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
9.
Naše prvé výsledky s novým spôsobom chirurgickej liečby sinus
pilonidalis.
Duchaj B., Omaník P., Béder I., Trnka J.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
10.
Chirurgické riešenie recidivujúceho krvácania peptického vredu duodena
(kazuistika).
Čierny R., Látečková Z., Lacko V., Škubla R.
IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
11.
Naše skúsenosti a výsledky u pacientov s akútnou divertikulitídou
v rokoch 2009-2013.
Rybár J., Panyko A., Hrach M., Gryglaková D., Zelenák J., Škubla R.
IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
Diskusia
B L O K IV.
Predsedníctvo: Koller J., Čambal M., Huťan M., Mištuna D., Šiller J.
1.
Význam dôslednej prípravy pacienta a rany pred aplikáciou podtlakovej
terapie.
Koller J., Bukovčan P., Orság M.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
2.
Venózny vred predkolenia – algoritmus liečby.
Čambal M. (1), Labaš P. (1), Škoda A. (1), Zemanová M. (1), Kneppová K. (2), Kopal T. (5),
Huľo E. (3), Koller J. (4)
(1) I. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
(2) Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
(3) Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UN Martin
(4) Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
(5) Kožné oddelenie NsP, Považská Bystrica
3.
Jednotlivé aspekty súčasných štandardov použitia NPWT u pacientov
s open abdomen.
Huťan M., Bartko Ch., Prochotský A., Sekáč J., Škultéty J.
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka
4.
Využitie podtlakovej terapie v liečbe komplikovaných chronických rán.
Žáček M., Bízik I., Váňa J.
Chirurgické oddelenie, FNsP Žilina
5.
Využitie Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) v menežmente
rozsiahlych defektov mäkkých tkanív.
Boháč M., Šimko L., Kevická D., Macho P., Fedeleš J. sn.
Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a SZU, UN Bratislava, Ružinov
6.
Je možné urýchliť liečbu vredu predkolenia?
Žernovický F., Marton E., Tomka J., Šefránek V.
NÚSCH Bratislava, ANGIO Bratislava
Pozn.: projekt podporený firmou Alfa Wassermann Czech, s.r.o.
7.
Apiterapia rán.
Mayer A. (1), Majtán J. (2), Olejník J. (1)
(1) Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
(2) Slovenská akadémia vied, Ústav zoológie, Bratislava
8.
Potenciál mezenchymálnych kmeňových buniek v hojení chronických rán.
Pálenčár D.
Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a SZU, UN Bratislava, Ružinov
9.
Nové trendy verzus klinická prax v liečbe chronických rán.
Huľo E., Daňová I., Strelka Ľ., Karasová D.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UN Martin
10.
Skúsenosti s používaním vlhkej terapie u chronických rán.
Koreňová D., Korček J.
Chirurgická klinika FN Nitra
11.
Starostlivosť o okolie rany.
Kopal T.
Kožné oddelenie NsP, Považská Bystrica
Diskusia
POSTEROVÁ SEKCIA (1200 – 1230 hod)
Predsedníctvo: Durdík Š.,Vician M.,Wechsler J.,Havlíček K.
1.
Ruptura aneurysmatu pankreatoduodenální arkády jako příčina
hemoperitonea.
Skalický P., Starý L., Klementa I., Zbořil P., Loveček M., Tesaříková J., Köcher M., Utíkal P.,
Neoral. Č.
I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc, ČR
2.
Ileus tenkého střeva, diagnostika a léčba.
Zbořil P., Skalický P., Klementa I., Neoral Č.
I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc, ČR
3.
Chirurgická léčba recidivující Crohnovy choroby.
Klementa I., Skalický P., Zbořil P., Starý L., Vysloužil K., Neoral Č.
I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc, ČR
4.
Neobvyklé použitie podtlakovej terapie pri liečbe chronických rán.
Stebnický M., Varga P., Kudláč M., Šimon R., Belák J.
II. chirurgická klinika UPJŠ LF Košice a UN LP Košice
5.
Periférne nervové blokády pri liečbe diabetickej nohy.
Kneppová K. (1), Ladičová O. (2), Škoda A. (2), Čambal M. (2)
(1) Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
(2) I. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
6.
Právne otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti pri akútnych stavoch
v chirurgii.
Capíková S., Škoda A.
(1) Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Bratislava
(2) I. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
7.
Ulcus cruris venosum and foam sclerotherapy.
Papastavrou D. (1), Papastavrou A. (2), Slyško R. (1)
(1) Oddelenie cievnej chirurgie, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UN Bratislava, Petržalka
(2) I. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
8.
Aplikovaný výskum trajektórií rúk pri laparoskopických operáciách.
Bolgáčová A., Škoda A., Čambal M., Labaš P.
I. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
9.
Management of spontaneous perforation of the rectosigmoid prolapse
with evisceration of small bowel through the anus (case report).
Shilova N., Hrbatý B., Reis R., Čambal. M., Kostka V., Satko I.
I. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
POKYNY a INFORMÁCIE
1.
Kongresový registračný poplatok:
lekár:
25 € (prevod na účet SLS)
30 € (pri registrácii)
sestra:
10 €
Neplatia: prezentujúci autor prednášky a posteru, študenti
2.
Pokyny pre prednášajúcich, odborné príspevky
Dĺžka prednášky: 8 min.
Technika: dataprojektor, videoprojekcia, DVD
Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický (bez tlmočenia)
3.
Občerstvenie: počas registrácie, po 1. a 3. prednáškovom bloku
Obed nie je zahrnutý v cene poplatku, objednávky prebiehajú počas registrácie.
4.
Program je zverejnený v elektronickej forme (www.schs.sk)
5.
Kredity: podujatie je zaradené do hodnotenia CME, účastníkom budú pridelené kredity
6.
Ubytovanie
- je zabezpečené v mieste konania kongresu
- Hotel SAFFRON, Radlinského 27, 811 07 Bratislava (www.hotelsaffron.sk)
- pre účastníkov konferencie hotel poskytuje špeciálne ceny ubytovania
- 1 osoba: 49 €/noc, 2 osoby: 56 €/noc
- uvedené ceny zahŕňajú raňajky, nezahŕňajú mestskú daň (1,65 € s DPH/osoba/noc)
- poplatky sa hradia na recepcii hotela
7.
Parkovanie: súčasťou hotela je veľkokapacitné parkovisko (6 €/24 hod)
8.
Sekretariát kongresu (korešpondencia a požiadavky na ubytovanie):
MUDr. Alexander ŠKODA
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Phone: +421/902 291 733
E-mail: kostlivehoden@gmail.com
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.
MUDr. Alexander Škoda
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
prednosta I. chirurgickej kliniky LF UK a UNB
Download

Program - Chirurgický deň Kostlivého