SL
C
1990 - 2015
OVE
OL
N SKÁ CESTNÁ SP
S
Ť
25
OČ
NO
ESTNÁ
KONFERENCIA
pod záštitou ministra dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR Jána POČIATKA
2015
24. – 25. marec 2015, Bratislava, DoubleTree by Hilton
GENERÁLNY PARTNER KONFERENCIE
HLAVNÍ PARTNERI KONFERENCIE
UNI &CO
unique completion
PARTNERI KONFERENCIE
MEDIÁLNI PARTNERI KONFERENCIE
CESTNÁ KONFERENCIA 2015 zameraním svojho odborného programu pokračuje v tradícii tohto
vrcholného „cestárskeho“ podujatia. Pozornosť bude venovaná predovšetkým výstavbe a financovaniu cestnej infraštruktúry, ale aj téme správy, prevádzky a údržby cestnej siete. Vzhľadom na svoju
aktuálnosť, je do programu zaradená problematika dopravného inžinierstva a aj veľmi zaujímavý
blok prednášok venovaný bezpečnosti cestnej premávky. Tento rok je v programe vytvorený priestor
aj na pripomenutie si 25. výročia vzniku Slovenskej cestnej spoločnosti - najvýznamnejšej stavovskej
organizácie pôsobiacej v oblasti cestného hospodárstva a cestného staviteľstva na Slovensku. Preto
Vás srdečne pozývame na našu konferenciu, aby sme, okrem výmeny názorov a načerpania nových
poznatkov, spoločne oslávili pekné jubileum Slovenskej cestnej spoločnosti.
Ing. Ján ŠEDIVÝ, CSc., predseda
TÉMY KONFERENCIE
1.
1. Financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry,
1
2.
2.
2
3.
3.
3
4.
4.
4
cestné hospodárstvo a legislatíva
Správa, prevádzka a údržba cestných komunikácií
Dopravné inžinierstvo
Bezpečnosť cestnej premávky
ODBORNÝ GARANT
Ing. Ján ŠEDIVÝ, CSc.
predseda Slovenskej cestnej spoločnosti
PRÍPRAVNÝ VÝBOR
Prof. Ing. Bystrík BEZÁK, PhD.
Jeffrey CATHCART
Ing. Zuzana FABIANOVÁ
Ing. Milan GAJDOŠ
Mgr. Michal HALABICA
Prof. Ing. František LEHOVEC, CSc.
Ing. Ladislav OLEXA, PhD.
Ing. Milan TROŠKA
Ing. Roman ŽEMBERA
Stavebná fakulta STU v Bratislave
URI Transportation Center, USA
UNI&Co, a.s.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Česká silniční společnost, ČR
Úrad Košického samosprávneho kraja
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Slovenská správa ciest
ORGANIZAČNÝ GARANT
Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Hálova 5, 851 01 Bratislava
Tel./Fax : +421 2 62 41 04 76
Mobil: +421 908 727 642
e-mail: [email protected]
http:/www.kongres-studio.sk
CESTNÁ KONFERENCIA 2015
PROGRAM
8.00 – 10.00
10.00 – 10.30
24. marec 2015 (utorok) – 1. deň
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV s občerstvením
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE – príhovory
– minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján POČIATEK
– generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Milan GAJDOŠ
– generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Roman ŽEMBERA
– prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností Dušan PETRÁŠ
10.30 – 12.00
25 ROKOV SLOVENSKEJ CESTNEJ SPOLOČNOSTI
– príhovor predsedu Slovenskej cestnej spoločnosti Jána ŠEDIVÉHO
– pozdravné príhovory vedúcich zahraničných delegácií
– odovzdanie ocenení Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností
12.00 – 13.30
13.30 – 15.30
Téma č. 1
PRESTÁVKA – OBED
PREDNÁŠKY
FINANCOVANIE A VÝSTAVBA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A LEGISLATÍVA
Eurofondy: najvýznamnejší zdroj financovania cestnej infraštruktúry
JUDr. Denisa ŽILÁKOVÁ, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Aktuálne otázky cestného hospodárstva na Slovensku
Mgr. Michal HALABICA, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2015
Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Obchvat Bratislavy – projekt D4/R7 a jeho špecifiká
Mgr. Juraj LOTT, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zvyšovanie kvality regionálnych ciest v období rokov 2015 – 2020
Ing. Ladislav OLEXA, PhD., Úrad Košického samosprávneho kraja
Pripravovaná legislatíva v cestnom hospodárstve
JUDr. Zuzana KOLLÁRIKOVÁ, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Diskusia
15.30 – 16.00
16.00 – 18.00
Téma č. 2
PRESTÁVKA
PREDNÁŠKY
SPRÁVA, PREVÁDZKA A ÚDRŽBA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Výmena a dopĺňanie bezpečnostných prvkov na diaľniciach a rýchlostných cestách
Ing. Štefan TÖRÖK, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Portál IS MCS. Webové služby pre používateľov centrálnej technickej evidencie cestných
komunikácií SR
Ing. Alica SZEBÉNYIOVÁ, CSc. a kolektív, Slovenská správa ciest
Aplikácia nových postupov pre výkon a vyhodnotenie Celoštátneho sčítania dopravy
v podmienkach SR
Ing. Pavol KAJÁNEK, PhD. a kolektív, Výskumný ústav dopravný, a.s.
Intenzity dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách v roku 2014
Ing. Štefan ELEK, Bc. Martin BOBÁK, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Systémy hospodárenia s vozovkami a mostami v podmienkach SSC
Ing. Zsolt BENKÓ, Ing. Jaroslav ZAŤKO, Slovenská správa ciest
Systém hospodárenia s vozovkami pre NDS, a.s.
Ing. Ján ŠEDIVÝ, CSc. a kolektív, UNI&Co., a.s.
Diskusia
18.00 – 19.00
19.00
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE V MODELOVANÍ MOSTOV A OCENENIE VÍŤAZNÉHO MODELU
SLÁVNOSTNÝ VEČER K 25. VÝROČIU VZNIKU SLOVENSKEJ CESTNEJ SPOLOČNOSTI
PROGRAM
8.30 – 10.00
Téma č. 3
25. marec 2015 (streda) – 2. deň
PREDNÁŠKY
DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO
Úlohy dopravného inžinierstva v cestnom hospodárstve
Prof. Ing. Bystrík BEZÁK, CSc., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Zber dát, analýza a modelovanie dopravy
Ing. Peter ĽOS, PhD., Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing. Igor RIPKA, PhD., IRDATA
Prognózovanie dopravy v mestskom území
Prof. Ing. Ján ČELKO, CSc., Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Organizácia a regulácia dopravy, ako základný atribút rozvoja mobility
Ing. Tibor SCHLOSSER, CSc., Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Stratégia a parkovacia politika pre udržateľnú dopravu
Ing. Dr. Milan SKÝVA, DIC Bratislava s.r.o.
Diskusia
10.00 – 10.30
10.30 – 12.00
Téma č. 4
PRESTÁVKA
PREDNÁŠKY
BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY
Ľudský faktor ako najčastejšia príčina dopravných nehôd
Ing. Milan TROŠKA, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Postupy dopravnej polície pri znižovaní počtu dopravných nehôd
plk. Ing. Ján IGNATÁK, Prezídium policajného zboru SR
Bezpečnosť cestnej infraštruktúry – preventívne inšpekcie a nehodové lokality
Ing. Ivan DOHNAL, Slovenská správa ciest
Osvedčené postupy zo zahraničia v dopravnej psychológií
PhDr. Karol KLEINMANN, Asociácia dopravných psychológov
Inteligentné elektronické systémy zvyšujúce bezpečnosť vozidiel
Vladimír PONICKÝ, Hyundai Motor Slovakia
Faktory ovplyvňujúce rýchly zásah záchranného systému
Ing. Vladimír HOSA, Falck Academy Slovensko
Diskusia
12.00
ZÁVERY A UKONČENIE KONFERENCIE
OBČERSTVENIE
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
ORGANIZÁTOR
Slovenská cestná spoločnosť,
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)
TERMÍN
MIESTO KONANIA
UZÁVIERKA
ZÁVÄZNÝCH PRIHLÁŠOK
ODOSLANIE PRIHLÁŠKY
24. – 25. marec 2015
Bratislava, Hotel Double Tree by Hilton****
10. marec 2015
Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné poslať prostredníctvom e-mailu,
faxom, alebo poštou na adresu organizačného garanta konferencie.
On-line prihláška na www.kongres-studio.sk
ÚHRADA SLUŽIEB
STORNO PODMIENKY
UBYTOVANIE
PARKOVANIE
Podľa cenníka a pokynov uvedených v záväznej prihláške.
Pri odhlásení účastníka do 5 dní pred začiatkom konferencie je stanovený
storno poplatok vo výške 25% z ceny objednaných služieb. Neskôr, aj
v prípade neúčasti, sa poplatok nevracia. Zastúpenie účastníka je možné.
Účastníci si zabezpečujú individuálne. V hoteli Double Tree by Hilton je
rezervovaná limitovaná kapacita za zvýhodnené ceny pre účastníkov
konferencie (1-posteľová izba 65 EUR, 2-posteľová izba 75 EUR), preto je v
prípade záujmu potrebné REZERVOVAŤ SI UBYTOVANIE V TERMÍNE
NAJNESKÔR DO 27.2.2015 , pod heslom „CESTNÁ KONFERENCIA“.
Účastníci konferencie majú zabezpečené zľavnené parkovanie na hotelovom
parkovisku v cene 15 EUR počas celej konferencie.
MOŽNOSTI PRE REKLAMU VAŠEJ FIRMY
(poplatky za jednotlivé služby sú uvedené v cenníku – v záväznej prihláške)
VÝSTAVKA
REKLAMNÁ STRANA
V ZBORNÍKU
Miesto konania
Výstavka bude v priestoroch konferenčnej miestnosti len 1. deň – 24.3.2014.
Možné je využiť stolík, reklamný panel, prípadne vlastný reklamný baner
a potrebné technické vybavenie pre prezentáciu spoločnosti.
V zborníku anotácií môže mať aj vaša firma farebnú reklamnú stranu vo
formáte A5. Potrebné je dodať ju vo formáte pdf (tlačová kvalita) najneskôr do 27.2.2015 na adresu organizačného garanta konferencie.
DoubleTree by Hilton
Hotel Bratislava****
Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava
Tel: +421-2-32340-150
Fax: +421-2-32340-555
e-mail: [email protected]
Dopravné spojenie
MHD z Hlavnej stanice
Autobus č. 61 – zastávka Zimný štadión
Trolejbus č. 204 – zastávka Zimný štadión
MHD spojenie z Autobusovej stanice Mlynské Nivy
Autobus č. 78 - Zimný štadión
Trolejbus č. 205 – zastávka Zimný štadión
GPS koordinácia
GPS: N: 48° 09 ‚39‘‘ E: 17° 08‘ 17‘‘
Download

CESTNA KONFERENCIA 2015 – e-pozvanka s programom