DOPLNKOVÝ PROGRAM WORKSHOPU
DOPRAVA
Vlakom, autobusom: železničná stanica pre medzinárodné
rýchliky (IC) Poprad–Tatry (15 km), odtiaľ električkou,
autobusom, alebo TAXI do Nového Smokovca, autobusová
stanica je vzdialená 200 m.
Autom: medzinárodná cesta E50 (Žilina - Košice), v Poprade
odbočiť na číslo 534 (Vysoké Tatry) Nový Smokovec.
Parkovisko je LD Palace.
Navigácia v Novom Smokovci bude vyznačená dopravnými
značkami „Workshop AZCD“.
Parkovanie
v areáli.
je
zabezpečené
na
stráženom
parkovisku
ÚSTAV SÚDNEHO INŽINIERSTVA®
Žilinská univerzita v ŽILINE
V súčasnosti, kúpele Nový Smokovec poskytujú
komplexnú liečebnú starostlivosť, založenú na využití
kombinácii prírodných a moderných liečivých metód.
Pobyt je zvlášť vhodný pre alergikov, keďže tatranská
klíma spolu s čistotou vzduchu, pôsobí mimoriadne
pozitívne pre pacientov, trpiacich astmou, prípadne inými
ochoreniami dýchacieho systému.
Medzi najobľúbenejšie liečebné procedúry patria
nepochybne: inhalačná liečba, hydroterapia, masáže,
elektroliečba, termoterapia, fototerapia či liečba telesnou
výchovou. Okrem toho načerpanie nových síl a dokonalý
oddych vám prinesú aj wellness služby, ako sauna,
vírivka, či zážitkové sprchy. Liečebné procedúry a metódy
kúpeľov pôsobia ako balzam na dušu a zaručujú ničím
nerušený odpočinok a zlepšenie zdravotného stavu.
®
a
ASOCIÁCIA ZNALCOV CESTNEJ DOPRAVY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Doplnkové služby
* wellness – pre ubytovaných účastníkov zľava 50 %
* bazén so slanou vodou – pre ubytovaných účastníkov
zdarma
* ricochet - hra podobná squashu
* požičanie bicyklov a sánok
* parkovné zdarma
* biliard
* stolný tenis
* elektronické šípky
* wifi - pripojenie zdarma
* telocvičňa
* turistika vo Vysokých Tatrách
Vás pozývajú v dňoch
10 a 11.4.2015
na
15. WORKSHOP
ZNALCOV Z ODBORU
CESTNÁ DOPRAVA
PROGRAM
ODBORNÝ GARANT
prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
riaditeľ
Ústav súdneho inžinierstva®
Žilinská univerzita v Žiline
tel.: +421 41 51 369 01
fax: +421 41 52 538 31
9.4.2015 ŠTVRTOK
19.00 - 20.00 hod. Registrácia účastníkov
10.4.2015 PIATOK
07.45 hod. Registrácia účastníkov
09.00 hod. Otvorenie
09.05 hod. Vystúpenia hostí
Príprava nového zákona o znalcoch
Mgr. Ladislav Križan, PhD., MS SR
Novelizácia zákona 8/2009 Z.z
plk. Ing. Ján Ignaták - prezídium PZ SR
Najnovšie aktuality BECEP
Ing. Milan Troška – BECEP MDVRR SR
ORGANIZÁCIA A INFORMÁCIE
Ing. Miloš Souček
predseda AZCD SR
tel.: +421 46 5420153
fax: +421 46 5420152
mobil: +421 905 520519
e-mail: [email protected]
[email protected]
11.00 hod. Prestávka na občerstvenie
ZAMERANIE A CIEĽ
Workshop je zameraný na aktuálne otázky znaleckej
činnosti, analýzu dopravných nehôd a jej budúcnosť,
posudzovanie technického stavu agregátov vozidiel
a problematiku opráv karosérie, zisťovanie adhéznych
vlastností vozoviek, problematiku výkonu znaleckej činnosti
z pohľadu teórie a praxe. Organizovaný je v spolupráci
s ÚSI ŽU, ako súčasť celoživotného vzdelávania znalcov
s cieľom skvalitnenia ich práce.
•
nové poznatky v analýze dopravných nehôd
príprava zákona o znalcoch a diskusia
znaleckej činnosti v teórii a praxi
technický stav vozidiel a ich opravy
o výkone
14.00 hod. Adhézne vlastnosti vozoviek a brzdenie vozidiel
doc. Ing. Katarína Bačová PhD., STU Bratislava
15.00 hod. Reakčný čas vodičov
PhDr. Karol Kleinmann fa SALVUS s.r.o.
MIESTO KONANIA
Hotel PALACE
Kúpele Nový Smokovec a.s.
Nový Smokovec 32
GPS: 49°08´17,95´´S 20°13´03,66´´V
VYSOKÉ TATRY
Tel.:+421(0)52 4422454 – 6 , 0907 952 601
Fax.:+421(0)52 4423140
e-mail.: [email protected]
web : www.kupelens.sk
ORGANIZAČNÉ POKYNY A REGISTRÁCIA
Registrácia účastníkov je v dňoch 9.4. a 10.4.2015 na
recepcii hotela PALACE.
Ubytovanie je potrebné potvrdiť záväznou objednávkou aj
na recepcii hotela do 6.4.2015.
PRIHLÁSENIE ÚČASTI NA KONFERENCIU
Uzávierka záväzných prihlášok je dňa 6.4.2015.
Žiadame účastníkov, aby záväzné prihlášky, prípadne s dokladom o
zaplatení, resp. vyznačením spôsobu platby zasielali do 6.4.2015 na
adresu:
Ing. Miloš Souček, ul. M.R. Štefánika č.5/2, 971 01 Prievidza.
Poplatok za workshop po tomto termíne bude zvýšený o 20,- €.
Prihlášku je možné vyplniť aj na našej internetovej stránke
www.znalci.sk
POPLATKY
Poplatok pre člena AZCD SR a príslušníka PZ SR 120,- €
Poplatok pre nečlena AZCD SR 160,- €
15.45 hod. Prestávka na občerstvenie
18.15 hod. Voľná tribúna a záver 1. dňa
20.00 hod. Recepcia (ochutnávka vín VZ Topoľčianky)
11.4.2015
Na workshope bude prebiehať dopredaj literatúry a DVD
z minulých podujatí.
Pre všetkých účastníkov, ktorí si požiadavku vyznačia v návratke
a zároveň objednajú na recepcii, bude zabezpečené ubytovanie
v hoteloch Kúpeľov Nový Smokovec.
Ubytovanie si hradí účastník sám na recepcii hotela.
Cena za lôžko (dvojposteľová izba) za 1 noc s raňajkami je
25,- € + 1,- € (miestny poplatok).
13.00 hod. Obed
16.15 hod. Znalecká činnosť – Logika , prax , etika
Ing. Tibor Kubjatko, PhD., ÚSI ŽU Žilina
Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., ÚSI ŽU Žilina
HLAVNÉ TÉMY
•
•
11.30 hod. Praktické využitie údajov CDR/EDR
Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., ÚSI ŽU Žilina
12.00 hod. Nové poznatky z analýzy dopravných nehôd
doc. Ing. Pavol Kohút, PhD., ÚSI ŽU Žilina
UBYTOVANIE
SOBOTA
09.00 hod. Vyhodnotenie poruchy motora vozidla Porsche
Ing. Peter Rosenberger, znalec SR
10.00 hod. Najnovšie metódy opráv karosérií vyťahovaním
a inými technológiami
Ing. Marián Demčák – PGT Premium s.r.o.
11.00 hod. Prestávka na občerstvenie
11.30 hod. Analýza konkrétnej dopravnej nehody
Ing. Ján Borlok, znalec SR
12.00 hod. Voľná tribúna a ukončenie workshopu
12.30 hod. Obed
Účastnícky poplatok je stanovený dohodou podľa zákona NR SR
č.18/1996 Zb. O cenách, ktorú potvrdíte podpísaním záväznej
prihlášky. Poplatok zahŕňa náklady na organizáciu a technické
zabezpečenie workshopu, občerstvenie, 2 obedy, slávnostnú
recepciu a vydanie materiálov z workshopu.
Účastník workshopu pri registrácii predloží potvrdenie o platbe
prevodom z účtu, alebo zaplatí poplatky v hotovosti.
V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
Pre operatívne vybavovanie pri prezentácii, Vás žiadame
o platbu bankovým prevodom na náš účet a to najneskôr do
6.4.2015.
Pri platbe bankovým prevodom žiadame zaplatiť poplatok na č. účtu
IBAN SK7802000000000069638432 , 69638432/0200, variabilný symbol
- ev. č. znalca, alebo IČO v prípade organizácie.
Členské na rok 2015:
vo
výške
80
€
uhraďte
na
účet
AZCD
IBAN
č. 69638432/0200, variabilný
symbol - ev.č. znalca, alebo ho môžete uhradiť aj pri prezentácii
v hotovosti. Výška poplatku pre člena AZCD platí len v prípade
preukázateľného zaplatenia členského.
SK7802000000000069638432
Zmena programu vyhradená.
Download

Pozvánka s programom