POBOČKA SLOVENSKEJ CESTNEJ SPOLOČNOSTI PRI VÚD, A. S.
Prístavná 10, 821 09 Bratislava
pod záštitou
Jána POČIATKA
ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. – 23. MÁJA 2013
HOTEL*** SOREA TITRIS ODBORÁR
VYSOKÉ TATRY - TATRANSKÁ LOMNICA
1. deň 00
00
8 – 10
00
00
10 - 18
00
10 - 18
00
00
19 -
2. deň 00
00
9 - 13
00
00
9 - 12
22. máj 2013, streda
Prezentácia účastníkov seminára
Odborné prednášky seminára (kongresová hala hotela)
Sprievodné akcie seminára
Vnútorná a vonkajšia výstava (interiér a exteriér hotela)
Spoločenský večer
príjemné posedenie s hudobnou skupinou (reštaurácia hotela)
23.máj 2013, štvrtok
Odborné prednášky seminára (kongresová hala hotela)
Sprievodné akcie seminára
Vnútorná a vonkajšia výstava (interiér a exteriér hotela)
Cieľom III. seminára letnej údržby pozemných komunikácií je upriamiť pozornosť
odbornej a laickej verejnosti na aktuálnu problematiku prevádzky a údržby
pozemných komunikácií v Slovenskej republike a okolitých krajinách. Seminár
vytvára priestor na prezentáciu súčasného stavu ciest a nových trendov v oblasti
prevádzky a údržby z pohľadu spoločensko-ekonomických zmien a výhľadových
zámerov cestného hospodárstva do blízkej budúcnosti. Seminár je určený pre
odborníkov zo štátnej správy, verejnej správy, samosprávy, vysokých škôl,
organizácií a firiem pôsobiacich v oblasti cestného hospodárstva.
1.
2.
3.
4.
LEGISLATÍVA, KONCEPCIE, NORMY A TECHNICKÉ PREDPISY
ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
TECHNIKA A STROJE PRE ÚDRŽBU A PREVÁDZKU
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, MIMORIADNE SITUÁCIE NA POZEMNÝCH
KOMUNIKÁCIÁCH (POVODNE, VÍCHRICE)
5. TECHNOLÓGIE ÚDRŽBY A PREVÁDZKY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
6. ÚDRŽBA MOSTOV, TUNELOV A OSTATNÝCH CESTNÝCH OBJEKTOV
7. ÚDRŽBA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ
22. MÁJ 2013, STREDA
00
30
OTVORENIE SEMINÁRA
10 - 10
PRÍHOVOR MINISTRA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
Ing. Ján POČIATEK
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA VYSOKÉ TATRY
Ing. Ján MOKOŠ
Mesto Vysoké Tatry
PRÍHOVOR RIADITEĽA SPRÁVY A ÚDRŽBY CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Ing. Vladimír KOZÁK
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Prešov
PRÍHOVOR RIADITEĽA ÚSEKU PRE PREVÁDZKU A SPRÁVU
Ing. Štefan TÖRÖK
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA SLOVENSKEJ SPRÁVY CIEST
Ing. Roman ŽEMBERA
Slovenská správa ciest, Bratislava
PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU DOPRAVNÉHO, A.S.
Ing. Ľubomír PALČÁK
Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina
30
00
10 -12
AKTUALITY V CESTNOM HOPODÁRSTVE (Ochrana ciest II. a III. triedy, programy údržby ...)
Ing. Marián VIAZANKO
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava
BEŽNÁ ÚDRŽBA RÝCHLOSTNEJ CESTY R1 PRIBINA
Ing. Marek HOLIČ
Granvia, a.s, Bratislava
JAK LEGÁLNĚ VÝRAZNĚ POSÍLIT FINANČNÍ ZDROJE PRO VYŠŠÍ VÝKONY V LETNÍ ÚDRŽBĚ
Ing. Jan MÍKA
Krajská správa a údržby silnic Vysočiny, Jihlava
NÁRODNÁ STRATÉGIA ROZVOJA CYKLISTICKEJ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY V SR
Ing. Peter KĽUČKA, Ing. Kristína MOLNÁROVÁ
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava
OBED
30
30
13 -15
STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV CIEST I. TRIED
Ing. Imrich MOLNÁR
Slovenská správa ciest, Bratislava
BILLBOARDY A BEZPEČNOSŤ NA VOZOVKÁCH
Ing. Karel MELCHER
dopravný expert, Česká republika
PASÍVNA BEZPEČNOSŤ POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Ing. Peter MIŠANKO
HAKOM, s.r.o., Martin
OPRAVA POZDĹŽNYCH TRHLÍN A ŠKÁR ASFALTOVÝCH VOZOVIEK TECHNOLÓGIOU RECYKLÁCIE
ZA HORÚCA NA MIESTE
Ing. Vladimír SOBOL
FREEKOMOS SK, Bratislava
ZÁCHYTNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRVKY SPOLOČNOSTI SAFEROAD SLOVAKIA
Ing. Jean Pierre SAROUPHIN
SAFEROAD Slovakia, a.s. Bratislava
PRESTÁVKA
00
00
16 -18
STREDISKO ŠPECIÁLNYCH ČINNOSTI ČADCA, STROJNÉ VYBAVENIE, ČINNOSTI A MOŽNOSTI
STREDISKA
Ing. Pavol KRUPIK
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., SSÚD Prešov
STREDISKO SSÚD POVAŽSKÁ BYSTRICA A JEHO ČINNOSŤ
Bc. Adrián JANOŠÍK
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., SSÚR Zvolen
VPLYV KLIMATICKÝCH PODMIENOK NA KVALITU CIEST
Dipl. Ing. Zsolt BOROS
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. ,Bratislava
ANALÝZA STAVU KANTONÁLNYCH CIEST VO ŠVAJČIARSKU
Ing. Peter HRONSKÝ, Ing. Renata DZIMKOVÁ
Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina
SPOLOČENSKÝ VEČER
23. MÁJ 2013, ŠTVRTOK
00
00
9 – 10
ŠÍRENIE INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN A VÝZNAM ICH ODSTRAŇOVANIA
Ing. Gabriela LIGASOVÁ
Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina
VÝVOJ STAVU CESTNEJ SIETE V PÔSOBNOSTI SSC IVSC ŽILINA
Ing. Lenka SABOÓVA, Ing. Zuzana RUDINCOVÁ
Slovenská správa ciest, IVSC Žilina
OCHRANA STROMŮ A ALEJÍ KOLEM CESTNÍ SÍŤĚ S PŘÍSPĚNÍM PROSTŘEDKŮ EU
Ing. Jan MÍKA
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava
POZNATKY Z TECHNICKÝCH EXKURZIÍ: TUNEL MONT BLANC A TUNEL ST. GOTTHARD
Ing. Marian VIAZANKO, Ing. Peter HRONSKÝ
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava
Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina
PRESTÁVKA
30
00
10 -12
ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI V MIESTACH VYHRADENÝCH PRE HROMADNÚ DOPRAVU
APLIKÁCIOU PRINCÍPOV PRIJATÝCH ZÁKONOM O RIADENÍ
Ing. Miloš ZUZIAK
Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina
SYSTÉM HOSPODÁRENIA S VOZOVKAMI
Ing. Zsolt BENKÓ
Slovenská správa ciest,Bratislava
HODNOTENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
Ing. Lenka MORAVČÍKOVÁ, Ing. Silvia ČERŇANSKÁ
Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina
ZÁVERY A UKONČENIE SEMINÁRA
OBED
HOTEL *** SOREA TITRIS ODBORÁR
Vysoké Tatry
Tatranská Lomnica
GPS súradnice:
N 49
E 20 7 8 8
III. SEMINÁR LETNEJ ÚDRŽBY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
TERMÍN A MIESTO
KONANIA
UBYTOVANIE
22. – 23. mája 2013
HOTEL*** SOREA TITRIS ODBORÁR
Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica
HOTEL*** SOREA TITRIS ODBORÁR
účastníci si ubytovanie zabezpečujú a platia individuálne
heslo: CESTÁRI
1-posteľová izba osoba/noc
50,50 €
2-posteľová izba osoba/noc
35,00 €
e-mail: [email protected]
Telefón: +421/52/44 673 51-3 Fax: +421/52/44 675 81
ŠTRUKTÚRA
PROGRAMU
ROKOVACIE JAZYKY
odborné prednášky, firemné prezentácie, postery, vonkajšia
a vnútorná výstavná plocha, spoločenský program
slovenčina, čeština
ZBORNÍK
Príspevky prezentované na seminári budú publikované
v originálnom jazyku v zborníku
FIREMNÁ
PREZENTÁCIA
Súčasťou seminára budú firemné prezentácie v mieste
konania.
farebná reklamná strana v zborníku
230,- €/A4
PARTNER SEMINÁRA
200,- €
logo na zborníku, logo v kongresovej hale
Vložné - výstavná plocha vnútorná
(stôl, stolička) + 2 voľné miesta
Vložné - výstavná plocha vonkajšia
(exponát) + 2 voľné miesta
ZĽAVNENÉ VLOŽNÉ (do 12. mája 2013)
VLOŽNÉ
300,- €
300,- €/exponát
115,- €
124,- €
78,- €
PREDNÁŠAJÚCI (1. člen autorského kolektívu)
zahrňuje všetky organizačné náklady, účasť na rokovaní seminára, obedy,
večeru, občerstvenie a materiály účastníka seminára, tlačený
zborník formátu A4 a elektronický zborník seminára. Výška vložného
je závislá na skutočnej splatnosti platby.
Nie sme platcami DPH. Prihláška je záväzná.
UPOZORNENIE
V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
VLOŽNÉ
(možnosť vyslať náhradníka, konferenčné materiály budú zaslané poštou)
Download

Pozvánka - Slovenská cestná spoločnosť