PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE
STŘEDA 21/5/2014
9:00 – 9:45 REGISTRACE
10:00 – 10:15 ÚVODNÍ SLOVO ZÁSTUPCE KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE
A ORGANIZÁTORŮ KONFERENCE
10:15 – 12:15 BLOK 1A (CÍRKEV)
Moderuje Libor Svoboda
Marek Šmíd (JU ČB): Konkláve roku 1958 a
Československo
Martin Weis (JU ČB): Proměny postavení OCT v rámci
státního a stranického aparátu na příkladu archivních
materiálů jihočeského regionu
Markéta Doležalová (ÚSTR): Odsouzeny za podvracení
republiky: sestry františkánky v politických procesech
konce 50. let
Martin Jindra (ÚSTR): Církev adventistů sedmého dne
v době zastavení činnosti a po jejím obnovení
Ivan Petranský (FF Univ. Sv. Cyrila a Metoda):
Jehovovi svedkovia a štátna moc v Československu
1954 – 1962
Jitka Jonová (UPOL): Návrat internovaných
duchovních do duchovní správy na příkladu biskupa
Tomáška – administrátora farnosti Moravská Huzová
DISKUSE 30 MIN.
10:15 – 12:15 BLOK 1B (REGIONY)
Moderuje Jiří Petráš
David Kovařík (ÚSD): Celoplošná demoliční akce
v českém pohraničí v letech 1959 - 1960
Helena Nosková (ÚSD): Proměny středního školství
v pohraničních regionech v padesátých a šedesátých
letech
Petr Blažek (ÚSTR): Petřínské události 1. května 1962
Zuzana Skořepová a Josef Kadeřábek (Ústav dějin a
archiv UK): „Město stovky komínů“. Snahy o
ideologizaci urbánního prostoru města Kladna
v padesátých a šedesátých letech 20. století
Kolektivizace
Lucie Swierczeková (NM Praha): Rodina Zátků v době
světlých zítřků
Jiří Cukr (SOkA ČB): Rostropovič v Ledenicích.
Návštěvy sovětského umělce na jihočeském venkově
DISKUSE 30 MIN.
12:15- 13:15 OBĚD (v přilehlých restauracích, hrazeno individuálně)
13:30 –15:15 BLOK 2A (KSČ)
Moderuje Milan Bárta
Jiří Pernes (ÚSD): KSČ v letech 1954 - 1955
Yevgen Rogovyj (Charkovská národní univerzita):
Společensko-politická klíma na Slovensku v rokoch
1956 – 1960 v zrkadle XX. zjazdu KSSS (pohled
zahraničného historika)
Zuzana Hasarová (Univerzita Nitra): Význam Mesina
čs.-sov. Priatelstva v kontexte dobovej ideologie a
propagandy
Luděk Vacín (Freie Universität Berlin): Od „poutního
místa“ k zařízení, které „neodpovídá cítění našeho
lidu“: proměny postoje KSČ k mauzoleu K. G. v letech
destalinizace
Jaromír Mrňka (FF UK): „Odhalením chyb ukazujeme
svoji sílu.“ Proměny myšlenkového světa lokálních
stranických elit po roce 1956 na příkladu Šumperska a
Zábřežska
DISKUSE 30 MINUT
13:30 –15:15 BLOK 2B (VĚZEŇSTVÍ)
Moderuje Jan Kalous
Jaroslav Rokoský (ÚSTR): Amnestie 1955
Ondřej Hladík (Kabinet dokumentace a historie VS
ČR): Zrušení věznic okresních soudů v letech 1954 1957
Jiří Řezníček (Muzeum CK): „Lepší je být hledaný
psanec, nežli mukl jáchymovských dolů“. Pobyt Fr.
Ondráška v tajném úkrytu své zemědělské usedlosti
Daniel Běloušek (ABS): Tragický osud Josefa Potočka a
Václava Kvičery, spolupracovníků Čs. zpravodajského
úřadu (CIO) ve Velké Británii
Martin Tichý (ÚSTR): Případ Anny Kvašové. Hledání
spravedlnosti v letech 1957 až 1958
DISKUSE 30 MIN.
15:15 - 15:45 COFFEEBREAK
15:45 – 17:30 BLOK 3A (ODBORY, DRUŽSTVA,
EKONOMIKA, PRÁVO)
Moderuje Jiří Petráš
Dalibor Státník (SOkA Mělník): Zkrácení pracovní doby
v roce 1956 a ROH
Drahomír Jančík (FF UK Praha): Od jedné ekonomické
reformy ke druhé, aneb kontinuita systémové krize
(na vzorku let 1956 - 1964
Jan Slavíček (VŠ mezinárodních a veřejných vztahů
Praha): Čs. spotřební družstevnictví v letech 1953 1956
Jakub Pernes (FF MU Brno)): Reforma státní správy a
vznik Jihomoravského kraje v roce 1960
Kamil Nedvědický (MV ČR): Ústava a velké kodifikace
první poloviny 60. let – dovršení sovětizace čs. práva
DISKUSE 30 MIN.
15:45 – 17:30 BLOK 3B (VNITRO)
Moderuje Petr Blažek
Milan Bárta(ÚSTR): Správa operativní techniky MV
1953 - 1963
Jan Kalous (ÚSTR): Ludvík Hlavačka – typický
representant vedení MV?
Peter Sokolovič (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v
Trnavě): Proces s gardistami v roku 1958 – vzorový
proces 50. rokov
Libor Svoboda (ÚSTR): „Státobezpečnostní“ situace
v kraji České Budějovice ve druhé polovině 50. let
Denisa Nečasová (FF MU Brno): USA: stále stejný
nepřítel? Obraz USA v dobovém tisku v „éře
uvolňování“
DISKUSE 30 MIN.
19:30 – 22:00 RAUT (PROSTORY SOkA ČB)
ČTVRTEK 22/5/2014
9:00 – 10:15 BLOK 4A (VÝTVARNÉ UMĚNÍ A HUDBA)
Moderuje Markéta Doležalová
Jakub Valášek (Muzeum Jindřichohradecka): První
domácí světoobčan Vladimír Holub (Jaký vlastně byl
život výtvarníka a literáta Vladimíra Holuba na
přelomu 50. a 60. let 20. století)
Marek Krejčí (CSAS): Výtvarné umění v letech 1954 –
1962
Jan Blüml (UPOL): Způsoby existence jazzu
v Československu 50. let aneb jak to bylo s „hudbou
utlačovaného černošského lidu?“
Jitka Rauchová (FF JU ČB): Divadelní akademie
múzických umění v letech 1953 – 1961
DISKUSE 15 MINUT
9:00 – 10:15 BLOK 4B (FENOMÉN „KULAK“)
Moderuje Jaroslav Rokoský
Ingrid Pauknerová (FF MU Brno): Likvidace „kulaků“
v okrese Milevsko na základě aplikace vládního
nařízení č. 50/1955 s přihlédnutím k případu sedláka
Jana Bartůňka z Křenovic
Tomáš Jirsa (Právnická fakulta UK Praha): Kulacké
procesy v okrese Strakonice v 2. polovině 50. let
Viera Hlavová (HÚ SAV): Fenomén kulaka v 2. etape
kolektivizácie na Slovensku
Jan Fryčka (FF UPOL): Politický proces se členy JZD
Pustá Polom v roce 1961
DISKUSE 15 MINUT
10:15 – 10:30 KRÁTKÝ COFFEEBREAK
10:30 – 12:15 BLOK 5A (VĚDA A SPORT)
Moderuje Jiří Petráš
Dagmar Blümlová (FF JU ČB): Kontexty hodin ruského
jazyka aneb k družbě cestou necestou
Jiří Jindra (ÚSD): Československá akademie věd 1954 –
1962
Lukáš Valeš (ZČU Plzeň): Z dějin západoevropských
politických teorií aneb znovuzrození české politologie
Jaromír Kalus: Pád českého muzejnictví do pasti
komunistické ideologie
Josef Halla (FF MU Brno): Návrat Vladimíra
Zábrodského do representace (1954 – 1956)
DISKUSE 30 MINUT
10:30 – 12:15 BLOK 5B (ZEMĚDĚLSTVÍ)
Moderuje Libor Svoboda
Lukáš Kopecký (FF UJEP): Snaha o zkrácení trestu a
udělení milosti pro bývalého agrárníka Antonína
Chaloupka v letech 1956 – 1957)
Vladimír Varinský (FF B. Bystrica): Zvláštnosti 2. etapy
kolektivizácie na Slovensku a jej výsledky
Pavel Novák (Národní zemědělské muzeum Praha –
Kačina): Rozsypalova ekonomická reforma a
zemědělství
Irena Krčilová (Moravský zemský archiv Brno):
Příklady „dobrovolného“ darování majetku státu
v padesátých letech 20. století na Pelhřimovsku
Jiří Petráš (Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích): Průběh kolektivizace a první roky JZD ve
vybraných lokalitách zbudovských Blat
DISKUSE 30 MINUT
12:15 – 13:15 OBĚD (individuálně)
13:15 – 15:00 BLOK 6 (KULTURA)
Moderuje Daniel Kovář
Petr Kopal (ÚSTR): Český historický film 1954 – 1962
Jan Dobeš (FF UK Praha): Časopis Květen: příliš nebezpečná pevnina všedního dne?
Michaela Brodská (FF JU ČB): „A přece jsem byl také účastníkem událostí…“ Totalitní svět 50. a 60. let pohledem
deníkových záznamů českých spisovatelů
Lucie Dušková: Obraz(y) noci ve filmu Zářijové noci (1957)
Petr Bednařík (ÚSD): Pronikání židovské tematiky do československé kinematografie na přelomu 50. a 60. let
15:00 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
Download

Mezinárodní konference 1954-1962_k 11 4 _docx