Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
pracoviště 1. patro budovy 56, nám. Arnošta z Pardubic
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č.j.: MUCB 27438/2014/OD/Ka
V Českém Brodě dne 8.10. 2014
Č.j.: SPIS MUCB 27174/2014
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203
Porr a.s.
Dubečská 3238
100 00 Praha 10
ROZHODNUTÍ
Porr a.s., Dubečská 3238, Praha 10, 100 00, IČ 43005560, v zastoupení Renáta
Neprašová, IČ 66756375, Jánské náměstí 687, Kutná Hora, 284 01 podala dne
25.9.2014 žádost o povolení uzavírky silnice č. II/113 z důvodu rekonstrukce silničního
propustku v k.ú. obce Doubravčice.
MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako příslušný silniční
správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání a posouzení žádosti rozhodl
podle § 24 odst. 2 silničního zákona a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se uvedený zákon provádí, takto:
Uzavírka silnice
č. II/113
v úseku staničení 8,290 – 8,490 se povoluje za dodržení dále stanovených podmínek
v následujícím rozsahu a době:
1) Druh uzavírky: úplná, dlouhodobá
Rozsah uzavírky: sil.č. II/113 od křiž. se sil. č. III/1133 cca 200 m směr Doubravčice
Délka uzavírky: cca 200 m
Délka objížďky: cca 10,00 km pro vozidla do 3,5 t.
cca 21,00 km pro vozidla nad 3,5t
Důvod uzavírky: rekonstrukce propustku v k.ú. obce Doubravčice
2) Doba uzavírky: 13.10. 2014 – 19.12.2014
3) Objížďková trasa
a) pro vozidla do 3,5 t a autobusy HD:
-2Ve směru od Mukařova do Českého Brodu
V Doubravčicích odbočit ze sil.č. II/113 vlevo na sil.č. III/10169 směr Masojedy,
pokračovat po této silnici do Hradešína zde odbočit vpravo na sil.č. III/10163 směr
Přišimasy, v Přišimasech odbočit vpravo na sil.č. III/1135 pokračovat přes Limuzy do
obce Tismice zde odbočit vlevo na sil.č. II/113.
Ve směru od Českého Brodu do Mukařova
V Tismicích odbočit ze sil.č. II/113 vpravo na sil.č. III/1135, pokračovat přes Limuzy do
Přišimas zde odbočit vlevo na sil. č. 10163, pokračovat do Hradešína, zde odbočit vlevo
na sil.č. III/10169 a pokračovat přes Masojedy do Doubravčic na křiž. se sil. č. II/113,
zde odbočit vlevo směr Mukařov.
b) pro nákladní vozidla nad 3,5 t
Ve směru od Mukařova do Českého Brodu
Z Mukařova stále po sil I/2, přes Louňovice, Vyžlovku do Kostelce nad Č. lesy, zde
odbočit vlevo na sil.č. III/10816, po této silnici pokračovat na křiž. se sil.č. II/108, odbočit
vpravo a pokračovat přes obec Krupá na křiž. se sil.č. I/12, zde odbočit vlevo směr
Český Brod.
Ve směru od Českého Brodu do Mukařova
Od Křižovatky se sil.č II/113, pokračovat rovně po sil.č. I/12 na křižovatku se sil. č.
II/108, zde odbočit vpravo pokračovat přes obec Krupá do Kostelce nad Č. lesy, zde
odbočit vlevo na sil.č. III/10816, pokračovat na křiž. se sil.č. I/2 zde odbočit vpravo přes
obec Vyžlovku, Louňovice do Mukařova.
4) Podmínky povolení uzavírky:
-----------------------------------------a) Žadatel zajistí instalaci dopravního značení v souladu se stanovenou přechodnou
úpravou d.z., která byla vydána zdejším odborem dopravy a OŽÚ MěÚ Český
Brod dne 8. 10. 2014 pod č.j. MUCB 27439/2014/OD/Ka.
b) Žadatel zodpovídá za stanovené dopravní značení a jeho případnou obnovu po
celou dobu uzavírky komunikace. Stávající dopravní značky, které by byly
v rozporu s navrženým dopravním režimem, budou zakryty.
c) Odpovědná osoba za plnění obsahu tohoto rozhodnutí je p. Michal Kabela dat.nar.
22.11.1972, PORR a.s., IČ: 43005560, Václavské náměstí 873/11, Praha 1, 110
00, tel. 602239083.
d) Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
e) Žadatel umožní bezproblémový svoz komunálního odpadu v této lokalitě.
f) Žadatel požádá správce komunikací KSÚS Středočewského kraje,p.o. provedení
kontroly stavu komunikací II. a III. tříd určených pro obj. trasu před a po ukončení
uzavírky.
g) Žadatel o uzavírku zodpovídá po celou dobu trvání uzavírky za řádný stavební
stav objízdných komunikací, zejména jejich odpovídající únosnost, pevnost krajnic,
ostranění výtluků. Stavební stav komunikací a jejich údržba bude zaručovat
bezpečné užívání těchto komunikací, po celou dobu trvání uzavírky. Případné
závady ve sjízdnosti na objízdných komunikacích musí být neprodleně odstraněny.
h) Náklady na opravu komunikací, které vzniknou na těchto komunikacích
v souvislostí s uzavírkou se uskuteční na náklad žadatele.
5) Uzavírkou sil.č. II/113 bude dotčena pravidelná autobusová doprava takto:
Obec Doubravčice je obsluhována linkami PID č. 423 a 491. Navrhovaná změna
dopravního režimu se dotkne linky 491, která má jízdní řád stanoven tak, aby spoje
-3zajišťovaly návaznosti s vlaky v Českém Brodě a zároveň v Mukařově návaznosti
s autobusy do /z Prahy a Kostelce n,Č.l.
Úplnou uzavírkou dojde buď přetržení přímých vazeb některých obcí na trase
s uvedenými přestupními uzly nebo k narušení uvedených garantovaných návazností.
Linka 491 bude odkloněna po objízdné trase přes Masojedy, Hradešín, Přišimasy a
Limuzy. Obec Mrzky bude obsluhována buď linkou 491 nebo závlekem linky 435.
Objízdná trasa nevyžaduje žádné úpravy pro průjezd autobusu, jelikož objízdná trasa je
v celé své délce pojížděna autobusy jiných linek. Je nezbytné zajistit otáčení autobusu
v obci Mrzky,neboť obsluha této obce bude možná pouze závlekem od Tismic
s otočením v obci Mrzky na prostranství před OÚ. Je nutné, aby otočení autobusu bylo
možné bez couvání celodenně a celotýdně, a to s autobusem délky 12 metrů.
V případě nutnosti změny projektu mající vliv na změnu dopravního režimu, který by
mohl mít vliv na autobusovou dopravu, je nutné neprodleně informovat ROPID (nejméně
5 až 7 pracovních dnů před případnou změnou !!!).
Spojení - ROPID, tel. 234 704 596 (234 704 590), fax. 224 229 423.
6) Obce Doubravčice, Tismice a Mrzky zajistí vyhlášení změn, souvisejících s uzavírkou
sil.č. II/113, v místě způsobem obvyklým.
7) Po skončení uzavírky, bude obnoveno původní dopravní značení.
Účastníci řízení:
Porr a.s., IČ 43005560, Dubečská 3238, Praha 10, 100 00
v zast. Renáta Neprašová, IČ 66756375, Jánské náměstí 687, Kutná Hora, 284 01
KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4, 140 00
Obec Tismice, Tismice 136, Český Brod, 282 01
Obec Doubravčice, Doubravčice 94, Český Brod, 282 01
Obec Mrzky, Mrzky 25, Český Brod, 282 01
Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/113 v úseku od
křiž. se sil. č. III/1133 směrem cca 200m do obce Doubravčice, obsahuje potřebné údaje
stanovené v § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povolovací orgán
žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním
učiněným u zdejšího odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod,
náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.
Podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, nemá případné odvolání odkladný účinek.
otisk kulatého razítka
Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba
-4Dále obdrží:
Účastníci řízení:
Porr a.s., IČ 43005560, Dubečská 3238, Praha 10, 100 00
v zast. Renáta Neprašová, IČ 66756375, Jánské náměstí 687, Kutná Hora, 284 01
KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4, 140 00
Obec Tismice, Tismice 136, Český Brod, 282 01
Obec Doubravčice, Doubravčice 94, Český Brod, 282 01
Obec Mrzky, Mrzky 25, Český Brod, 282 01
Na vědomí:
Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín, 280 16
HZS Stř. kraje, Územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02
Českobrodská nemocnice s.r.o., Český Brod, Žižkova 282, Český Brod, 282 01
Zdravotní záchranná služba, ul. Žižkova, Český Brod, 282 01
ROPID Praha, Rytířská 10, Praha 1, 110 00
KÚ Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, Praha 5, 150 21
Město Říčany,Odbor správních agend a dopravy,Masarykovo n. 53, Říčany 251 01
OAD Kolín s.r.o., Polepská 867, Kolín IV., 280 02
ČSAD POLKOST s.r.o., nám. Smiřických 16, Kostelec n.Č.l., 281 63
Obec Masojedy, Masojedy 27, Český Brod, 282 01
Obec Hradešín, Hradešín 114, Český Brod, 282 01
Obec Přišimasy,Přišimasy 80, Český Brod, 282 01
Město Kostelec nad Černými lesy, nám Smiřických 53,Kostelec nad Č.lesy, 281 63
Obec Krupá, Krupá 100, Kostelec nad Č.lesy, 281 63
Obec Louňovice, Horní náves 6, Mukařov, 251 62
Obec Vyžlovka, Na Návsi 57, Kostelec nad Č.lesy, 281 63
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů
Vyvěšeno dne: ………….. Sejmuto dne : …………………..
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Download

Uzavírka silnice Doubravčice(text + trasa).pdf