J U N E - D ECE M B E R 2 01 4
ČE R VE N - P R O S I N EC 2 01 4
MAGAZINE
ČESKÝ KRUMLOV
PRAGUE
w w w. j a n h o t e l s . c z
ČESKÝ KRUMLOV
Dear friends of Jan Hotels,
Vážení přátelé sítě hotelů Jan Hotels,
With great pride I address all of you. You
might be a partner, a supplier, a customer
or an employee.
obracím se na Vás s velkou pýchou bez
ohledu na to, zda jste naším partnerem, dodavatelem, zákazníkem či zaměstnancem.
I would rather like to address you as friends
of Jan Hotels. As friends we share something in common. In our case we share the
interest in Prague, Cesky Krumlov, exquisite food and beverage, refined ambiance
and superior services for our guests in the
Czech Republic. As friends we also care for
each other as we realize that our success is
also the success of our friends.
Dovoluji si použít oslovení přátelé sítě hotelů Jan Hotels. Jako přátelé máme totiž něco
společného. V našem případě je to zájem
o Prahu, Český Krumlov, vynikající pokrmy a nápoje, vytříbené prostředí a nadstandardní služby pro naše hosty v České
republice. Jako přátelé se rovněž staráme
o sebe navzájem, neboť si uvědomujeme,
že náš úspěch je zároveň i úspěchem našich přátel.
I have had the privilege to lead Jan Hotels
after my late father, Jan Horal (see separate
article), for almost two years. My father left
behind him not only three great hotels but
even more importantly many friends with
warm and fond memories of him. Needless to say, he his missed
by not just his closest family but also by all his friends.
Již téměř dva roky mám tu čest řídit Jan
Hotels po svém zesnulém otci Janu Horalovi (více informací v samostatném článku).
Můj otec za sebou zanechal nejen tři skvělé
hotely, ale hlavně mnoho přátel s vřelými vzpomínkami na jeho
osobu. Nemusím zmiňovat, že chybí nejen své nejbližší rodině, ale
i všem svým přátelům.
It is my intention, together with the great team at Jan Hotels, to
further develop Hotel Duo in Prague and Hotel Ruze and Old Inn
in Cesky Krumlov for the guests of today and for our future guests.
We have great trust in our ability to provide a superior experience
and we are willing, despite an uncertain financial market, to invest
substantially in our hotels. Major renovation has been completed
at Hotel Duo in April and I can promise that all our friends will encounter an entirely new experience at the hotel. We will, however,
maintain the uniqueness of our hotels, that of being friendly and
with a constant focus on the guest experience.
Společně se skvělým týmem sítě Jan Hotels mám v úmyslu pro
naše současné i budoucí hosty dále rozšiřovat hotel Duo v Praze
a hotely Růže a Old Inn v Českém Krumlově. Důvěřujeme svým
schopnostem nabídnout mimořádné zážitky a jsme ochotni,
navzdory nejistému finančnímu trhu, do našich hotelů rozsáhle
investovat. V dubnu jsme dokončili renovaci hotelu Duo a mohu
slíbit, že hotel přinese všem našim přátelům zcela nový zážitek.
Zachováme však specifičnost našich hotelů, která spočívá v přátelském prostředí, a neslevíme ze své snahy přinášet našim hostům co nejlepší zážitky.
We are not just any hotel, we are Jan Hotels!
Nejsme jen obyčejný hotel, jsme Jan Hotels!
With my best regards,
Mikael Horal – Owner and Chairman of the board
S pozdravem
Mikael Horal – Majitel a předseda představenstva
Dear Readers,
Vážení čtenáři,
Welcome to our hotels where we shall do
our very best to make your stay comfortable and pleasurable. The Jan Hotels are a
family-owned company and our aim is to
make you feel comfortable with us.
vítejte v síti našich hotelů, kde usilujeme
o to, aby Váš pobyt byl maximálně příjemný.
Jan Hotels jsou rodinným podnikem a naším cílem je, abyste se u nás cítili pohodlně.
Nedávno jsme dokončili významnou renovaci hotelu Duo v Praze. Ocení ji zejména
firemní klienti, kteří mohou využít kongresových prostor, ale i běžní turisté, kteří jistě
ocení různá zlepšení.
We have recently completed important
renovations at the Duo Hotel in Prague to
be appreciated by our business clientele
when using our convention facilities, as
well as by leisure travelers who will ceratinly
enjoy our latest improvements.
Pokud jde o personální obsazení, považujeme je za naši hlavní výhodu při poskytování
špičkových služeb našim klientům, a proto
jsme při výběru zaměstnanců nečinili žádné kompromisy.
We spare no efforts in being selective with
our personnel, which we consider our main
asset, so as to provide the best service to
our clients.
Vaše připomínky jsou pro nás velmi důležité
(www.janhotels.cz) a budeme jim věnovat maximální pozornost.
Your comments are very important to us (www.janhotels.cz) and
will receive our utmost attention.
Doufáme, že vás budeme moci brzy opět přivítat v některém z našich hotelů sítě Jan Hotels.
Hoping to greet you again at the Jan Hotels.
Yours sincerely,
Eytan Goldman – Managing Director
S úctou
Eytan Goldman – Generální ředitel
3
We offer something
that differs from big chains
Nabízíme něco jiného
než velké řetězce
Vlast opustil v pouhých šestnácti letech po nacistické okupaci Československa. Na Středním východě se dobrovolně přihlásil do československé
armády a s 11. Východním praporem
prodělal i svůj první bojový křest. Musel si ovšem ke svému skutečnému
věku přidat dva roky. V červenci 1943
byla jeho jednotka přesunuta do Velké Británie a Jan Horal byl zařazen do
Československé samostatné obrněné
brigády. Při jejím nasazení u Dunkerque byl těžce zraněn.
a brzy se stal jejím hlavním akcionářem. V roce 1986 podíl ve společnosti
Dixon prodal a následující čtyři roky
se věnoval obchodu s realitami po
celém světě.
Po celou dobu emigrace pomáhal
svým spolubojovníkům z války, kteří
byli v komunistickém Československu pronásledováni a často mizeli
ve vězeních. Posílal jim léky, lékařské
pomůcky, například naslouchátka,
a některým i peníze. Stal se z něj největší mecenáš československých válečných veteránů, zvláště letců RAF.
Nejen za tuto pomoc, ale i za bojové
zásluhy o Británii ho Alžběta II. vyznamenala Řádem britského impéria.
Do vlasti se vrací po válce, ne však
nadlouho. Komunistický puč v roce
1948 ho opět přiměl k emigraci,
tentokrát do Švédska. Před emigrací
však ještě stihl vystudovat v Praze
strojní inženýrství.
V Göteborgu získal nadaný strojní inženýr práci dělníka noční směny v továrně na kuličková ložiska, brzy ji ale opustil. Rychle
totiž přišel na efektivní metodu leštění ložiskových
kuliček, nechal si ji patentovat, založil vlastní společnost a zbohatl. Oženil se a narodily se mu tři děti.
Na konci šedesátých let Švédsko opustil, své švédské firmy prodal britské společnosti Dixon PLC
JAN HORAL
Hero of the Siege of Dunkirk,
holder of the Order of the British
Empire, businessman and hotelier
Jan Horal left his home country at just
sixteen years of age after the Nazi occupation of Czechoslovakia. He volunteered for the Czechoslovak army in the
Middle East and saw his first action with
the 11th Battalion – East. He had to add
two years to his real age in order to enlist. In July 1943, his unit was moved to
Great Britain and Jan Horal was assigned
to the Czechoslovak Independent Armored Brigade. He was badly wounded
during their battle at Dunkirk.
He returned to Czechoslovakia after
the war, but did not stay long. The
Communist takeover in 1948 forced
him to emigrate again, this time to
JAN HORAL
hrdina bojů o Dunkerque, držitel Řádu
britského impéria,
byznysmen a hoteliér
Do Prahy se vrátil v roce 1990 po
pádu komunistického režimu. Založil
společnost Bohemia Properties, která
dnes vlastní hotel Duo v Praze a hotely Růže a Old Inn v Českém Krumlově. Jan Horal
zemřel v roce 2011, společnost převzaly jeho děti
– Eva, Mikael a Peter –, a od roku 2012 se všechny
hotely na jeho počest prezentují pod značkou Jan
Hotels.
Sweden. Before emigrating, however,
he completed his studies in Prague in
mechanical engineering.
In Gothenburg, the talented mechanical
engineer found work on the night shift
in a factory that made ball bearings, but
this also did not last long. He quickly figured out an efficient method for polishing ball bearings, got his idea patented,
started his own company and made his
fortune. He got married and had three
children.
In the late 1960s, he left Sweden, selling
his Swedish companies to the British
company Dixon PLC and soon became
its majority shareholder. In 1986, he sold
his shares in Dixon and spent the next
four years trading in real estate around
the world.
During all his years as an expatriate, Jan
4
Horal helped his fellow soldiers from
the war, who were persecuted in Communist Czechoslovakia and often spent
time in prison. He sent them medicine,
medical aids like hearing aids and sometimes even money. He became the largest patron of Czechoslovak war veterans,
especially RAF pilots. Queen Elizabeth II
awarded him with the Order of the British Empire for his services in this area as
well as his military defense of Britain.
He returned to Prague in 1990 after the
fall of Communism. He started Bohemia
Properties, which now owns the Duo
Hotel in Prague and the Růže Hotel and
Old Inn in Český Krumlov. Jan Horal died
in 2011 and left his company to his children – Eva, Mikael and Peter, and since
2012, all the hotels have been presented
under the Jan Hotels brand in his honor.
V České republice vlastníte tři
hotely, ale žijete ve Švédsku. Jak
obtížné je dohlížet na svůj majetek na dálku?
Být relativně malým rodinným
podnikem má jistě i své výhody.
Nabízejí Vaše hotely něco, co
velké řetězce nemají?
Nesoustředím se na „dohlížení“ na
společnost. Máme zkušené a motivované zaměstnance, kteří do
společnosti vnášejí vysokou úroveň
profesionality. Oni dohlížejí za mě! Já
se zaměřuji na vizi a strategii, na další
rozvoj společnosti a zároveň na zachování ducha rodinného podniku
bez hierarchií.
Skutečně věřím, že nabízíme něco
jiného než velké hotelové řetězce.
Svým
obchodním
partnerům
nabízíme snadný přístup k těm, co
rozhodují. Orientujeme se na řešení,
jsme neformální a věnujeme se
potřebám našich partnerů. Pokud jde
o naše hosty, snažíme se zajistit, aby
při vstupu do kteréhokoliv z našich
hotelů byli pozitivně překvapeni,
osobně hýčkáni a aby nikdy nepocítili
onu někdy poněkud sterilní atmosféru hotelů velkých řetězců.
Firmu jste zdědil po svém otci,
panu Janu Horalovi. Měl jste už
předtím nějakou zkušenost s hotelovým odvětvím?
Jedinou tehdejší zkušenost s hotelovým průmyslem a pohostinstvím jsem měl jako člověk, který
často cestuje. Ale abych zodpověděl Váš dotaz
– ne, žádnou předchozí zkušenost s provozováním
hotelů jsem neměl.
Bohemia Properties, společnost, která
vlastní hotely, je rodinným podnikem.
Jak obtížné je držet krok s mezinárodními
řetězci, pokud jde o investice, propagaci
atd.?
To je samozřejmě výzva, zejména z hlediska
prodeje a marketingu, věrnostního programu
apod. Nicméně máme pevný základ v podobě
dlouhodobých obchodních partnerů, kteří
skutečně oceňují fakt, že NEJSME součástí žádného mezinárodního řetězce.
MIKAEL HORAL (55),
co-owner and chairman of
the board of directors of Bohemia
Properties (the owner company of
Jan Hotels), assumed his position in
2011 after the death of the company´s founder, his father Jan Horal.
Physician by profession and with 10
years of experience from the financial industry, Mikael successfully
further develops his father´s vision
of a unique family owned hotel company.
You own three hotels in the Czech
Republic but live in Sweden. How
difficult it is to keep an eye on your
property?
I don’t focus on ‘keeping an eye’ on
the company. We have highly skilled
and motivated employees that bring a
high degree of professionalism into the
company. They are my eyes! My focus
is on vision and strategy and to further
develop the company as well as to
maintain the feeling of a family owned
company without hierarchies.
You inherited the properties from
MIKAEL HORAL
(55), spoluvlastník
Bohemia Properties
(vlastníka Jan Hotels)
se své funkce ujal
v roce 2011 po smrti
svého otce Jana Horala, který společnost
založil. Mikaelovi,
který má desetiletou
praxi z finančního
prostředí, se úspěšně
daří dále rozvíjet
otcovu vizi výjimečné
rodinné hotelové
firmy.
Všechny tři Vaše hotely jsou pozoruhodné
a nacházejí se v tak výjimečných městech,
jako jsou Praha a Český Krumlov. Jaký podíl
na Vašem úspěchu, pokud vůbec nějaký, má
právě jejich lokalita?
Skutečnost, že naše hotely se nacházejí v Praze
a v Českém Krumlově, našemu byznysu pochopitelně velmi pomáhá. Nicméně abychom mohli
úspěšně řídit síť hotelů, musíme našim hostům
nabídnout nadstandardní služby a předčít jejich
očekávání.
Jako majitel společnosti nemohu být nikdy zcela spokojen. Vždy existují možnosti, jak dále
zdokonalit služby, jež hostům nabízíme. Věřím, že
právě to má klíčový podíl na našem úspěchu.
your father, Mr. Jan Horal. Have
you had any prior experience with
the hotel industry?
My only previous experience from the
industry was that of a frequent traveller.
But to answer your question, no I had no
previous operational experience.
Bohemia Properties, the company that owns the hotels, is a family firm. How difficult it is to keep
pace with big international chains
in terms of investment, promotion,
etc.?
That is of course a challenge especially
from a sales and marketing perspective,
loyalty memberships etc. However, we
have a solid base with long-term business partners who actually appreciate
the fact that we are NOT part of an international chain.
Being a relatively small family company has its advantages. Do your
hotels offer something big chains
do not have?
I truly believe that we do offer something that differs from the big chains. For
our business partners we offer easy ac-
5
cess to decisions makers. We are solution
oriented, informal and we are attentive
to our partner’s needs. For our guests
we make sure that when they enter any
of our properties they will be positively surprised, personally pampered and
they will not sense the sometimes rather
sterile big chain atmosphere.
All of the three hotels are remarkable and located in exceptionally
beautiful towns, Prague and Český
Krumlov. What part, if any, of your
success is due to the location?
Of course the fact that we are located
in Prague and Cesky Krumlow helps
business a lot. However in order to run
successful hotels we have to provide
our guests with a superior service and
exceed their expectations.
As an owner I can never be fully satisfied, there are always possibilities to further improve the offering to our guests.
I believe that this is a crucial part of our
success.
Everything depends
on human touch
Všechno záleží
na lidech
JAN HOTELS – Rodinná společnost Jan Hotels vlastní v České republice tři hotely. Založil ji v roce 1994 Jan Horal a témže roce byl otevřen
první z hotelů, Hotel Duo v Praze. Brzy se společnost rozrostla o další
dva hotely, oba v Českém Krumlově. V roce 1999 byl otevřen hotel Růže
a v roce 2001 zahájil provoz hotel Old Inn. Po smrti Jana Horala v roce
2011 převzaly společnost jeho děti a předsedou představenstva se stal
jeho syn Mikael Horal.
EYTAN GOLDMAN,
Logo společnosti vypadá jako srdce…
generální ředitel společnosti
Bohemia Properties, a. s., a sítě Jan
Hotels, se k nám připojil v březnu
2011. Pan Goldman má za sebou 30
let bohatých zkušeností, získaných
v hotelovém průmyslu.
Ano, tvoří jej tři diamanty různých barev,
z nichž každý představuje jeden hotel.
Hotel Duo je ve žluté barvě a působí vřele
a přátelsky. Hotel Růže je v barvě bordó,
což je královská barva. A Old Inn je ve svěží
přírodní zelené barvě. Tato tři samostatná
loga složená dohromady tvoří srdce, což
demonstruje skutečnost, že všichni patříme do jedné rodiny, ačkoliv každý hotel si
zachovává svůj individuální charakter.
Kdo a co jsou hotely sítě Jan Hotels?
Obchodní název „Jan Hotels“ vznikl v roce
2011 na památku zesnulého Jana Horala,
který společnost v roce 1994 založil. Společnost
vlastní tři hotely v České republice: hotel Duo
v Praze a dva další, hotel Růže a Old Inn, v Českém
Krumlově. Hotely se sice liší stylem, ale spojuje je
jejich rodinný typ managementu, který vychází ze
stejných principů, vysokých standardů a strategie
a umožňuje nám být kreativní a flexibilní společností.
Jak si stojíte ve srovnání s mezinárodními
řetězci hotelů?
Mezinárodní řetězce se musejí řídit přísnějšími
opatřeními a normami, které je omezují. Naše společnost jedná flexibilněji a snáze se přizpůsobuje
různorodým požadavkům. Jinými slovy:
- jsme schopni činit rychlejší rozhodnutí,
- jako rodinný podnik pěstujeme osobní kontakt
s našimi klienty, zaměstnanci, partnery a dodavateli,
Kdo jsou Vaši klienti?
Jak již bylo řečeno, každý hotel je jiný. Hotel Duo
v Praze je velmi kosmopolitní a jeho hosté přijíždějí prakticky z celého světa – z Dálného východu,
Evropy, Středomoří, USA. Jižní Ameriky a z dalších
částí světa. Jde o velmi smíšenou klientelu, která
přijíždí ve volném čase, ale i služebně a kterou lákají naše kongresové prostory s širokou nabídkou
služeb. Očekávají komfort a vybranou kuchyni.
- řídit tři hotely nám rovněž poskytuje výhodu
v získávání lepších obchodních podmínek.
Co považujete za klíčový úspěch společnosti?
Rozhodně to je vše o zaměstnancích!
V odborných technických oborech je měřítkem
úspěchu technologie. V pohostinství vše záleží na
lidském faktoru. Proto jsme pyšní, že jsme dosáhli
toho, co každý management považuje za nejdůležitější, a sice TÝMOVÉ PRÁCE. Spokojenosti našich
zaměstnanců, kteří nadšeně sdílejí náš úspěch,
jsme proto věnovali intenzivní pozornost bez jakýchkoliv kompromisů.
V hotelu Růže a Old Inn pochází většina hostů
z Dálného východu a jen někteří jsou z Evropy. Ti
sem často přijíždějí za středověkou atmosférou
Českého Krumlova, města pod ochranou UNESCO.
Koná se zde mnoho svateb a páry zde často tráví
i své líbánky.
6
Jan Hotels – The family-owned Jan Hotels
include three hotels in the Czech Republic.
The company was started by Jan Horal in
1994, who opened the first of the hotels, the
Duo Hotel, in Prague that same year. The
company soon expanded and two more
hotels were added. Both of them are located in Český Krumlov. The Růže Hotel opened
in 1999 and the
Old Inn started
in 2001. After Jan
Horal’s death in
2011, the company
was taken over by
his children and his
son Mikael Horal
became the Chairman of the Board
of Directors.
EYTAN GOLDMAN,
Managing Director of Bohemia Properties a.s. and Jan Hotels,
joined us in March 2011 having to
his credit 30 years of accumulated
and proven experience in the hotel
industry.
Who and what are the Jan Hotels?
The trade name “Jan Hotels” was created in 2011, in memory of the late Mr.
Jan Horal who founded the company
in 1994. The company owns three hotels in the Czech Republic: the Duo in
Prague and two others, Růže and Old
Inn in Český Krumlov. They are different
in style but connected by their family-oriented management based on the
same principles of high standards and
strategy enabling us to be creative and
flexible.
Who are your clients?
As said, each hotel is different. The Duo
in Prague is a very cosmopolitan hotel
whose guests come from practically all over the globe: the Far East, Europe, Mediterranean countries, the U.S.,
South America, and others. It is a very
mixed clientele coming for leisure and
business, attracted by our convention
facilities that provide a large variety of
services, and by their expectations of
comfort and fine dining.
At the Růže hotel and the Old Inn, most
guests come from the Far East with
some from Europe who often come to
be inspired by the medieval atmosphere
of Cesky Krumlov, town under the protection of UNESCO heritage law. Many
weddings are being held in that special
town with couples spending their honeymoon there too.
The company´s logo looks like a
heart…
Yes, it is built from three diamonds of
different colours, each one representing
one hotel. Hotel Duo is yellow, warm
and friendly. Hotel Růže is Bordeaux,
which is a royal colour. And Old Inn is
green, fresh and natural. The three individual logos fit together to form a heart
which shows that we all belong to one
family although each hotel keeps its individuality.
Where do you stand compared to
7
international chains?
International chains must abide to more
rigid and restricted standard regulations.
Our company acts with more flexibility
and adjusts easier to various requirements, thus:
- our decisions are made quicker;
- as a family-oriented company, we keep
personal contacts with our clients, employees, partners and suppliers;
- managing three hotels gives us also
the advantage of getting better commercial purchasing conditions.
What is your company´s key success?
Definitely that it is all about people!
In high tech fields, success is measured
according to the technology. In the hospitality industry, everything depends
on the human touch. That is why we
feel proud to have achieved what the
management considers of prime importance, and that is TEAM WORK. Intensive attention, with no compromise,
has been paid to the well-being of our
personnel who share our success with
excitement.
Prague - the historical
pearl of Europe
Praha - historická
perla Evropy
Praha je nepochybně jedním z nejkrásnějších měst na světě.
Turisté sem proudí z celého světa, ale ani davy návštěvníků neuberou jejím nedotčeným památkám na kouzlu a přitažlivosti.
TŘEBA PRAŽSKÉMU HRADU na kopci nad městem, který je podle Guinnessovy knihy rekordů největším souvislým hradním komplexem na světě – rozkládá
se na ploše téměř 70 000 m2. Spolu s historickým centrem Prahy je od roku 1992
zapsán v Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Jeho historie začíná
v 9. století, kdy zde bylo založeno hradiště, a dnes ho tvoří soubor paláců a církevních staveb rozmanitých architektonických slohů – od románských staveb
z 10. století přes gotické úpravy 14. století nebo úpravy známého slovinského
architekta Josipa Plečnika na začátku století dvacátého.
Magnetem pro turisty je i Karlův most, nejstarší pražský most spojující Staré Město s Malou Stranou, jehož základní kámen položil v roce 1357 Karel IV. Dokončen
byl v roce 1390 a Karlův se jmenuje až od 19. století. Do té doby byl znám jednoduše jako Kamenný most. Procházka po něm je nejpříjemnější brzy ráno, ještě
než dorazí davy turistů.
Další památkou, kterou je v Praze třeba navštívit, je Židovské město. Vzniklo ve
13. století a uchovává mnohasetletou historii pražských Židů. Staronová synagoga je nejstarší synagogou ve střední Evropě, která slouží bohoslužbám, na Starém
židovském hřbitově najdete na 12 000 náhrobních kamenů, jeden z nich kryje
hrob rabiho Jehudy Löwa, který je spjatý s legendou o Golemovi.
Praha je ovšem také neodmyslitelně spojena s hudbou, a proto i zde byl letošní rok vyhlášen Rokem české hudby. Umělecký patronát nad projektem přijala
mezzosopranistka Magdalena Kožená a její manžel, dirigent sir Simon Rattle,
čestným prezidentem je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek.
Program akcí v Praze najdete na http://www.praguewelcome.cz/
8
PRAGUE IS UNDOUBTEDLY one of the most beautiful cities in the world. Tourists are flooding in from all
over the world, and even the crowds cannot diminish the appeal and charm of its historical sites.
Prague Castle, on a hill above the city, is listed in the Guinness
Book of World Records as the largest continuous complex
of castle buildings in the world. It covers an area of almost
70,000 m2. Along with Prague’s historical city center, it was designated a UNESCO World Heritage Site in 1992. Its history begins in the 9th century, when the first settlement was founded.
Today, it consists of a large number of palaces and ecclesiastic
buildings of various architectural styles – from 10th century
Romanesque buildings, through the Gothic transformation in
the 14th century, and more recently including modifications by
the famous Slovenian architect Josip Plecnik at the beginning
of 20th century. One of the most popular sites with tourists,
Charles Bridge, Prague’s oldest bridge, connects Old Town with
the Lesser Quarter. Its foundation was laid in 1357 by Charles
IV. It was completed in 1390, but was not called Charles Bridge
until the 19th century. Until then, it was simply known as the
Stone Bridge. A lovely time to stroll along the bridge is in early
in the morning, before the crowds of tourists arrive.
agogue in Central Europe and is still used for religious services.
There are 12,000 tombstones in the Old Jewish Cemetery; one
of them marks the tomb of Rabbi Judah Loew, who is associated with the legend of Golem.
Prague is also inextricably linked to music. This year was declared the Year of Czech music. Artistic patronage over the project is provided by mezzo-soprano Magdalena Kožená and her
husband, conductor Sir Simon Rattle. The honorary president is
the chief conductor of the Czech Philharmonic Orchestra, Jiří
Bělohlávek.
Another monument that is a must-see is Prague’s Jewish Quarter. It was founded in the 13th century and retains the old history of Prague’s Jews. The Old-New Synagogue is the oldest syn-
Program of Prague’s events can be found at
http://www.praguewelcome.cz/
Prague - An attractive
convention destination
Praha - lákavá
kongresová destinace
Město, známé svou pohostinností a vynikající infrastrukturou, nabízí prvotřídní služby za příznivé ceny a místní
PCO a DMC agentury poskytují vysoce kvalitní služby.
Díky své ideální poloze v srdci Evropy je Praha navíc
snadno dostupná pro návštěvníky snad ze všech koutů
světa. Podle statistiky ICCA zaujímala Praha v roce 2012
v počtu velkých mezinárodních kongresů celosvětově
11. místo, v rámci Evropy byla desátá.
PRAHA vždy byla křižovatkou důležitých obchodních
cest, ale i významným kulturním a politickým centrem
Evropy. Snad právě proto je tak oblíbenou nejen turistickou, ale i kongresovou destinací.
Pořádání významných mezinárodních akcí má v Praze
dlouhou tradici, konalo se zde např. výroční zasedání
Mezinárodního měnového fondu v roce 2000, summit
NATO v roce 2002 nebo lékařský kongress ERA-EDTA
v roce 2011, který byl s více než 10 000 delegáty největším kongresem v historii města.
PRAGUE has always been at the
intersection of significant trade
routes, as well as being an important
European cultural and political center.
Not only is it popular with tourists, but it
is also a highly sought-after convention
destination.
Prague has a long tradition of organiz-
ing major international events, including
the annual meeting of the International
Monetary Fund in 2000 and the NATO
summit in 2002. The ERA- EDTA medical
congress in 2011 attracted more than
10,000 delegates, making it the largest
convention in the city’s history. Prague
is known for its hospitality and excellent
infrastructure. It offers first class services
9
at reasonable prices and the local PCO
and DMC agencies also provide high
quality services. With its ideal location
in the heart of Europe, Prague is easily accessible to visitors from almost
all corners of the world. According to
ICCA 2012 statistics, Prague ranked 11th
worldwide for large international conventions and 10th in Europe.
Sports and relaxation
at the Hotel Duo
Sport a relaxace
v hotelu Duo
personál může pro zájemce uspořádat např. bowlingový turnaj na míru.
MÁLOKTERÝ HOTEL se může pochlubit tak
velkým a dokonale vybaveným sportcentrem jako
hotel Duo.
Nejen hosté hotelu, ale i návštěvníci zvenčí si
zde mohou vychutnat přednosti 20 m dlouhého a 6 m širokého krytého vyhřívaného bazénu,
mezi něž patří i krásný výhled do zahrady, mohou
potýrat své tělo ve fitness centru pod dohledem
osobního trenéra nebo relaxovat v sauně, ať už
společné, nebo soukromé.
Součástí sportcentra je i bowling, jeden z největších v Praze. Kromě dvanácti drah pro sportovní
bowling nabízí i čtyři dětské bowlingové dráhy
s automatickými stavěči bočnic a nejen dětští
návštěvníci jistě ocení fakt, že stejně jako v celém
hotelu, i zde je zakázáno kouření.
Ve sportcentru ale nemusíte pouze sportovat,
můžete se zde nechat i opečovávat. Centrum totiž
nabízí i kvalitní wellness programy. K dispozici jsou
masáže, thajské i klasické, a sídlí zde i Kadeřnické
a kosmetické studio Štěpánky Podroužkové, mistryně Evropy v make-upu z roku 2002.
ONE OF THE BIGGEST
bowling centers in
the city
JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH
bowlingů ve městě
Bowlingové centrum je vhodné i k pořádání velkých akcí až pro 160 osob, zdejší zkušený a vlídný
THERE ARE not many hotels
that can boast as a large and wellequipped sports centre as the Hotel
Duo.
Both hotel guests and visitors can also
enjoy the 20m long x 6m wide heated
indoor swimming pool that also has
a great view of the gardens. They can
“punish” their bodies in the fitness centre under the supervision of a personal
trainer, or relax in the sauna, either in a
group or privately.
In addition, the sports centre offers
bowling. It’s one of the largest bowling
centers in Prague. Together with twelve
„Ve srovnání s jinými podobnými centry nabízíme
skutečně komplexní služby,“ říká manažer zařízení
pan Jan Tietz. „Náš personál je navíc velice vstřícný,
odpověď, že něco není možné, od nás klient zkrátka neuslyší.“
Hosté hotelu si mohou užít bowling, posilovnu,
saunu i bazén s dvacetiprocentní slevou, zajděte
si tedy večer třeba do bazénu a dejte si hodinku
relaxačního plavání ve světle svíček.
lanes for competitive bowling, it also
has four bowling lanes for children with
automatically adjusted gutters. All visitors will appreciate the fact that here, as
throughout the hotel, smoking is prohibited.
The bowling centre can also be used for
large events for up to 160 people. The
experienced and helpful staff can also
organize tournaments for those interested, like a tailored bowling tournament.
Sports are not the only thing you can do
at the sports centre. You can also have
someone pamper you. The centre offers
quality wellness programs. There are
10
massages – Thai and classic – and there
is a hair and cosmetic studio by Štěpánka Podroužková, the 2002 European
Make-up Champion.
“Compared to similar centers, we offer
really comprehensive services”, says the
manager, Mr. Jan Tietz. “Our staff is very
helpful. Our clients will never have to
take ‘no’ for an answer”.
Hotel guests can enjoy bowling, the
gym, the sauna and the swimming pool
at a twenty percent discount. You can
go to the pool in the evening and have
one hour of relaxing swimming by candlelight.
Eat slowly and savor your
food - for good health!
Jíst pomalu znamená
jíst zdravě
PROSTŘEDÍ HOTELU DUO je i přes velikost hotelu mimořádně příjemné. A to platí i o jeho restauracích, kde na
vás rozhodně nikdo nebude spěchat a které mají navzdory svému odlišnému stylu jedno společné: kvalitu.
Hotelová restaurace Formanka je místem, kde se budete
vždy cítit příjemně. Přestože, budete-li si přát, můžete si
zde dát různé mezinárodní speciality, restaurace se specializuje na českou kuchyni.
„Česká kuchyně je všeobecně považovaná za těžkou,“ říká
F & B manažer hotelu Duo pan Michal Pitroň. „Ale nemusí
tomu tak nutně být. Nejenom, že se do ní vracejí tradiční
zdravé suroviny, jako např. chřest nebo červená řepa, ale
velmi záleží i na způsobu podávání.“
DESPITE ITS SIZE, the Hotel
Duo has an extremely pleasant
atmosphere. This also applies to all its
restaurants, where you will never feel
rushed. While they are all different, they
have one thing in common: quality.
The Formanka restaurant is a place
where you will always feel comfortable. The restaurant specializes in Czech cuisine; however one can also consider
savoring a dish from their international
specialties.
Jídla se v restauraci Formanka servírují na nových jídelních souborech, které obsahují talíře, mističky a kalíšky,
takže nejenom, že je jídlo atraktivní a velmi přehledné
a každý hned vidí, co na talíři vlastně má, trvá také delší dobu ho sníst. „A jíst pomalu znamená jíst zdravě,“ říká
Michal Pitroň.
Formanka není jediným místem, kde se v hotelu Duo můžete dobře najíst. Chcete-li si dát jenom něco lehounkého a rychlého, jsou tu Terrace Café nebo Lobby bar, v létě
můžete posedět v pivní zahrádce, kde si ke grilovaným
pokrmům nemusíte dávat jen pivo, osvěžujících drinků
tu mají velký výběr.
“Czech cuisine is generally considered
to be very heavy and filling,” says Mr. Michal Pitron, F & B manager of the Duo.
“But this is currently changing. Healthy
traditional vegetables such as asparagus
and beetroot have made a comeback.
How the vegetables are prepared also
increases their appeal.” In the Formanka
restaurant, meals are served on brand
new dining sets including plates, cups
and bowls. The meals look attractive and
everyone can appreciate the food more. 11
According to Mr. Pitron, “It takes longer
to eat our meals because of all the different dishes they are served on, but it is
healthier to eat more slowly”.
Formanka is not the only location where
you can get a good meal.
If you want something light, fast or
grilled, you can try the Terrace Café
or the Lobby Bar. In summer, you can
sit outside in our beer garden and enjoy
a beer, where there is also a large selection of other refreshing drinks.
Český Krumlov - The City of
Extraordinary Experiences
Český Krumlov - město
nevšedních zážitků
KŘIVOLAKÉ ULIČKY, romantická zákoutí, nádherný zámek
tyčící se nad meandrem Vltavy, unikátní komplex měšťanských
domů, hospůdky, kavárny i středověké krčmy a pestrá směs turistů z celého světa – to je Český Krumlov, město s neopakovatelnou
atmosférou obklopené krásnou, nedotčenou přírodou.
můžete užít nejen skvělé koupání, ale i windsurfing, jachting, rybaření nebo in-line bruslení. V zimní sezoně tu najdete upravené
sjezdovky několika lyžařských areálů a vždy perfektně protažené
běžecké stopy.
Na své si přijdou i milovníci golfu: jen pár kilometrů od centra Českého Krumlova najdou 18jamkové hřiště zvané Svachovka, kde je
dokonce i domácí pivovar.
Tento mimořádný architektonický skvost, ležící 180 km jižně od
Prahy, byl v roce 1992 zaslouženě zapsán na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO.
Nad řekou Vltavou totiž stojí jedinečný soubor městské zástavby,
především ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je po Pražském hradu druhým největším zámeckým komplexem České republiky. Historické sídlo rodu Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný maškarní sál, unikátní, nedávno
zpřístupněné barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou
fontánou a letohrádek Bellarie s otáčivým hledištěm – dějiště sezonních divadelních představení. Od 19. století ve městě, kromě
zrušení městských hradeb a bran, nedošlo k žádným zásadním
zásahům, a tak si centrum zachovalo svou historickou podobu.
NĚKOLIK PLÁNOVANÝCH ČESKOKRUMLOVSKÝCH UDÁLOSTÍ, KTERÉ BY VÁS MOHLY
ZAJÍMAT:
Slavnosti pětilisté růže
(historická slavnost situovaná do doby panování šlechtického rodu Rožmberků)
6.–22. 6. 2014
Barokní noc na zámku Český Krumlov
28. 6. 2014
Za návštěvu rozhodně stojí i Egon Schiele Art Centrum, otevřené
v roce 1993. Egon Schiele totiž v Českém Krumlově, odkud pocházela jeho matka, často přebýval a tvořil. Vedle dokumentace o životě a díle Egona Schieleho a celoroční výstavy jeho prací nabízí
centrum i výstavy klasického a současného umění.
Dny evropského dědictví
(příležitost nahlédnout i do běžně nepřístupných míst
významných památek)
14. 9. 2014
Máte-li dojem, že jste veškeré památky ve městě již zhlédli, vydejte se do okolí města. Třeba na vrch Kleť s nejstarší kamennou
rozhlednou v Čechách, odkud za příznivého počasí dohlédnete
až na vrcholy Alp, nebo na nedalekou Lipenskou přehradu. Tam si
Zamykání Vltavy
(tečka za vodáckou sezonou)
18. 10. 2014
12
Have you seen all of the city’s monuments? Then head to
the countryside, perhaps to Kleť hill, home of the oldest
stone lookout tower in Bohemia. Weather permitting, you
will be able to see the Alps’ peaks or visit Lipno Dam, where
you can enjoy great swimming, windsurfing, sailing, fishing
or in-line skating. The winter season offers downhill slopes,
several ski resorts and perfectly-groomed cross country trails.
Golf lovers can enjoy an 18-hole golf course called Svachovka, just a few kilometers from Český Krumlov’s city center. The
course even has its own brewery!
WINDING ROMANTIC STREETS and a beautiful castle overlooking the meandering Vltava River. A unique
complex of old town homes, pubs, cafes, and medieval taverns
with a diverse mix of tourists from all over the world. This is
Český Krumlov, a town with a unique atmosphere surrounded
by a beautiful pristine countryside.
This extraordinary architectural gem, located 180 km south of
Prague, was deservedly designated a UNESCO World Heritage
Site in 1992.
The urban development, built mostly in the 16th century above
the Vltava River, has an extensive complex of castle buildings
that is the second largest in the Czech Republic only behind
Prague Castle. This is the historical seat of the Rosenberg family
and includes a number of palace buildings, with its famous ball
room, a unique Baroque theater (recently opened to the public), a castle garden with its rococo Neptune Fountain and the
Bellarie, a summer house with a revolving auditorium (where
summer theater performances are held).
EVENTS IN ČESKÝ KRUMLOV
The Rose Festival
(a historical recreation of the reign of the Rosenberg noble
family)
20 to 22 June 2014
Baroque Night at the Castle
17 and 28 June 2014
Since the 19th century, the cityscape has seen no major changes. Except for the removal of the city’s walls and gates, the city
center has maintained its historic character.
European Heritage Days
(an opportunity to wander the interiors of significant monuments)
6 to 14 September 2014
Opened in 1993, the Egon Schiele Art Center is definitely worth
a visit. Egon Schiele frequently stayed and worked in Český
Krumlov. In addition to documenting his life and work, the center offers exhibitions of classical and contemporary art as well
as a permanent exhibition of Schiele’s works.
Locking up of the Vltava River
(a celebration of the end of the boating season)
18 October 2014
13
Hotel Růže - the crown
of South Bohemia
Hotel Růže - perla
jižních Čech
všechno české obyvatelstvo. Po dobu druhé světové války sloužil německým důstojníkům, po válce zde sídlila
oblíbená restaurace a kavárna. Do rekonstrukce chátrající budovy se ale nikomu nechtělo, a tak byla roku 1950
uzavřena.
MÁLOKTERÝ HOTEL se může pyšnit tak bohatou historií jako českokrumlovský hotel Růže.
V roce 1584 totiž přivedl Vilém z Rožmberka, rytíř řádu
Zlatého rouna a nejvyšší purkrabí pražský, do svého sídla
v Českém Krumlově jezuity a rozhodl se, že jim tu postaví rezidenci. Základní kámen koleje byl položen 19.
března 1586 a už 16. května 1588 odevzdal Vilém klíče
od hotové budovy spolu se zakládací listinou představitelům řádu. Zrušení řádu papežem Klimentem XIV. roce
1773 ale znamenalo odchod jezuitů z Českého Krumlova
a převod koleje do vojenské správy. Od roku 1777 až do
roku 1887, kdy bylo vojsko z Krumlova odvoláno, tak byla
budova používána jako kasárna.
Po pádu komunistického režimu v roce 1989 dům dlouho hledal nového majitele, až ho našel v osobě pana
Jana Horala. Ten ho během pouhých šesti měsíců zrekonstruoval a 28. 6. 1999 zde slavnostně otevřel luxusní
pětihvězdičkový hotel Růže.
Dnes je Růže jedním z nejkouzelnějších butikových hotelů v České republice. Jeho 70 pokojů je zařízeno s důrazem na komfort a detail, v jeho restauracích porozumíte tomu, jak lze spojit klasické kulinářství s moderními
trendy, a v jeho lazebně si můžete dopřát chvilky uvolnění v bublinkové lázni, masáž nebo rašelinovou koupel
v dřevěné kádi.
V září 1889 otevřeli noví majitelé v tomto domě, který
je jedním z největších a nejkrásnějších ve městě, hotel U Růže. Ten vzkvétal až do roku 1938, kdy okupace
českého pohraničí Německem vyhnala z města téměř
14
VERY FEW HOTELS can boast
as rich a history as Český Krumlov’s Hotel Růže (Rose). In 1584, William
of Rosenberg, Knight of the Golden
Fleece and the highest burgrave of
Prague, brought Jesuits to his headquarters in Český Krumlov and built
them a community. The foundation
stone of the Jesuit College was laid on
19 March 1586. On 16 May 1588, William handed the keys of the finished
building and the Charter over to representatives of the order.
The Jesuit order was cancelled by Pope
Clement XIV in 1773, and the College
was transferred to military administration. The building was used as a barracks
from 1777 until 1887, when troops were
withdrawn from Český Krumlov.
In September 1889, the new owners of
the building (which is the largest and
most beautiful home in the city) opened
a hotel that they called Růže. It thrived
until 1938, when German occupation
of the Czech borderlands drove almost
the entire Czech population out of the
town. During the Second World War, it
was used by German officers, and after
the war, it housed a popular restaurant
and cafe. It closed in 1950, because no
one was willing to invest into the renovation of the dilapidated building.
After the fall of the communist regime
in 1989, the building was on the market
for a long time until it caught the eye of
Mr. Jan Horal. He was able to complete
all renovations in just six months and on
28 June 1999, the five-star luxury Hotel
Růže made its debut.
Today, Růže is one of the most charming
boutique hotels in the Czech Republic.
Its 70 rooms are furnished with attention to comfort and detail. The hotel’s
restaurants combine classic cuisine with
modern trends, and in the wellness center, one can relax with a bubble bath, or
enjoy a massage or a soothing peat bath
in a wooden tub.
World Cocktail Day 2014 World Cocktail Day 2014
v hotelu Růže at the Hotel Růže
DNE 13. 5. 1806 vyšel v americkém
týdeníku The Balance & Columbian Repository článek, který popisoval „cocktail“ jako posilující nápoj složený z různých lihovin, cukru, vody a hořkých
přísad. Touto dosud historicky nejstarší
známou psanou definicí míšených nápojů se začaly psát dějiny mixologie.
A jako připomínka tohoto data se každý rok 13. května slaví World Cocktail
Day, tedy Světový den koktejlu.
ON 13 MAY 1806, the American weekly magazine The Balance & Columbian
Repository published an article that described “the cocktail” as a stimulating liquor,
composed of spirits of any kind, sugar, water and bitters. This oldest known written
definition of mixed drinks marks the beginning of “Mixology”. World Cocktail Day
is celebrated every year on May 13th as a
celebration of this tradition.
Credit for this annual celebration belongs
to the renowned Czech bartender and
journalist Alexander Mikšovič, who organized this event for the first time on 13 May
1999. Since then, this event has gained recognition and is held in several parts of the
world. The current F & B manager at Český
Krumlov’s Hotel Růže, Mr. Bohumil Fiala,
has also contributed to its increased popularity by introducing the festival in more
than ten countries.
Zásluhu na tom má věhlasný český barman a publicista Alexander Mikšovič,
který 13. května 1999 v Praze uspořádal
jeho první ročník. Od té doby se oslavy ujaly prakticky po celém světě, a to
i za přispění nynějšího F&B managera
českokrumlovského hotelu Růže pana
Bohumila Fialy, který tuto myšlenku
rozšířil do více než deseti zemí světa.
Není tedy nic divného na tom, že letošní oslavy tohoto pro barmany (i konzumenty) tak významného
dne si nenechal ujít ani hotel Růže.
Therefore, it’s not surprising that this year’s celebration for the Hotel Růže’s bartenders and clients was an important day.
V hotelovém Lobby Baru připravil pro tuto příležitost Bohumil
Fiala se svým týmem originální nabídku koktejlů, které měly růži
jak ve svém názvu, tak v obsahu. Třeba modifikaci Julep´s na bázi
Bourbonu Four Roses doplněnou o zkaramelizované okvětní lístky růže nebo „Chamapage Rose“ s venezuelským rumem a infuzí
z listů růže.
For this occasion, Mr. Bohumil Fiala and his team prepared a number of original cocktails that were available in the hotel’s Lobby
Bar.
Růžové koktejly měly velký úspěch jak u hotelových hostů, tak
u návštěvníků zvenčí, kteří netrpělivě očekávají, jaké růžové speciality jim Bohumil Fiala nabídne příští rok…
The rose cocktails were a great success for both hotel guests and
outside visitors, who now eagerly anticipate new rose specialties
that Mr. Bohumil Fiala will offer next year.
For example, there was a modified “Julep” based on Four Roses
bourbon with added caramelized rose petals and the “Chamapage Rose” with Venezuelan rum infused with rose leaves.
15
Old Inn, also
known as „Měšťák“
Old Inn, lidově
zvaný Měšťák
NA MALEBNÉM českokrumlovském hlavním náměstí vedle
sebe stojí tři domy, které byly
v 50. letech minulého století
spojeny v jeden, a vytvořily tak
ojedinělý hotelový komplex. Původně se jmenoval Městský hotel, později Interhotel, dnes je to
Old Inn. Lidově se mu však stále
říká Měšťák.
První z domů, Zlatokorunský dům,
je postaven v gotickém slohu
a má nádhernou přízemní místnost, tzv. Kapli, s gotickým klenutým žebrovím.
Další z nich, Městský dvůr, sloužil obci původně
k ubytování úředních návštěv. V 19. století byl celý
přestavěn a budovu používal od roku 1850 okresní
soud. V posledním Hodkově domě byly v prvním
poschodí pod rákosím odkryty renesanční dře-
věné stropy a rovněž nástěnné
malby ze 16. století, jež znázorňují
výjevy z Ovidiových Proměn.
Čtyřhvězdičkový hotel Old Inn
zde byl otevřen v roce 2001 a nabízí luxusní ubytování v celkem
52 pokojích a apartmá.
CHARMING HOTEL
with long history
OKOUZLUJÍCÍ HOTEL
s dlouhou historií
16
Jeho restaurace s letní zahrádkou je v Českém Krumlově velmi
vyhledávaným místem. Lahodné
speciality české i mezinárodní
kuchyně zde servíruje personál
oblečený do dobových kostýmů.
Výborně najíst se můžete i v klasické staročeské
hospůdce Láb s výborným pivem a typickou českou kuchyní nebo v Katakombách, kde vám pod
teprve nedávno objevenými klenbami ze 13. století připraví jidlo na dřevěném uhlí přímo před vašimi zraky jako za středověku.
THERE ARE THREE row houses
on Český Krumlov’s picturesque
main square. They were combined into
one building in the 1950s, creating a
unique hotel complex. It was originally
named the City Hotel, later the Interhotel and today it is called the Old Inn, also
known as “Měšťák”.
The first building (Zlatá Koruna) was
built in the gothic style and has a wonderful room on the main floor. It is called
the Chapel and was constructed with
gothic arched rib vaults. The second
building, the Municipal Court, originally
served as a place to house the town’s official visitors. It was completely rebuilt in
the 19th century and since 1850, it has
been used as the District Court. During
renovations to the last building, Hodek’s
House, wooden renaissance ceilings and
wall paintings from the 16th century depicting scenes of Ovid’s Metamorphoses
were found on the second floor.
The four-star Old Inn hotel opened in
2001 and offers luxury accommodation
in 52 rooms and suites.
The restaurant has a summer garden.
Delicious Czech specialties and international cuisine is served by staff dressed
in period costumes. You can have a
wonderful dinner in a classic traditional Czech pub called Lab with an excellent selection of Czech beer and typical
Czech cuisine. Or enjoy dinner in The
Catacombs, where one can dine under
the recently discovered vaults that date
back to the 13th century. The food is
prepared on a charcoal grill cooked right
before your eyes, just like they did in the
Middle Ages.
Romantická večeře A romantic dinner
v Katakombách in the Catacombs
PROJDĚTE NENÁPADNÝMI DVEŘMI a sestupte po uzounkém schodišti hluboko pod úroveň českokrumlovského náměstí. Ocitnete se ve
stylovém Grill Restaurantu Katakomby, který vás
nadchne nejen svými klenbami ze 13. století, ale
i nevšední atmosférou. Jídlo vám zde připraví na
dřevěném uhlí přímo před vašimi zraky.
UPON ENTERING an inconspicuous door and
descending some narrow stairs into the deep underground under Český Krumlov’s main square, you
will find yourself standing in a stylish grill restaurant
called The Catacombs. Not only will it impress you
with its 13th century vaulted ceilings, but also with
its very unique atmosphere. The food is prepared
on a charcoal grill right before your eyes.
Tataráček ze svíčkové s topinkami, vepřová žebra s medovo-hořčičnou glazurou a jako dezert
grilovaný ananas s medem a čerstvou šlehačkou
– to a mnohem více patří mezi speciality místního šéfkuchaře pana Petra Hoffmanna. To vše
s vynikajícím českým pivem nebo vínem, jak je
komu libo.
Steak tartare with toast, pork ribs with a honey-mustard glaze and grilled pineapple with honey and fresh cream for dessert! This menu and so
much more are specialties offered by Chef Peter
Hoffmann. You will be able to enjoy all this wonderful food with an excellent Czech beer or wine.
17
Roast duck with apple and ginger
Kachna pečená na jablkách a zázvoru
Šéfkuchař restaurací hotelu Duo
pan Michal Pakandl má zkušenosti
z mnoha restaurací i hotelů světa, ať už
je to Restaurant Van den Pére v Bruselu,
Restaurant Roberto v Ženevě, nebo hotely Crown Plaza v Jeruzalémě a u Mrtvého
moře.
V současné době má na starosti všechny restauranty v pražském hotelu Duo a můžete
si být jisti, že českou kuchyni ovládá stejně
bravurně jako ty zahraniční. Například jeho
kachnička na jablkách je nezapomenutelná.
Pokud byste si ji chtěli vyzkoušet doma, zde
je recept:
Chef Michal Pakandl at The Hotel Duo
has worked in many restaurants and hotels
around the world. Some of these restaurants
include Restaurant Van den Pére in Brussels, Roberto Restaurant in Geneva and the
Crowne Plaza hotels in Jerusalem and at the
Dead Sea.
He currently is responsible for all the restaurants in Prague’s Hotel Duo. Not only does he
have experience in international cuisine, he
is a master of Czech dishes as well. For example, his duck with apple is unforgettable.
If you would like to try it at home, here is the
recipe:
Kachnu vydrhneme pod tekoucí vodou.
Naplníme jablky.
Thoroughly wash the duck
Fill the duck’s cavity with apples.
Osolíme po celém povrchu, okořeníme kmínem a mletým
zázvorem.
Sprinkle the entire surface with salt, season with caraway
seeds and ground ginger.
Vložíme do pekáče prsy dolů a podlijeme vodou.
Put the duck into a roasting pan, breast side down, with a
little bit of water.
Pozvolna pečeme při teplotě 170 stupňů asi hodinu.
under
running
water
Slowly roast at 170 degrees Celsius for approximately 1 hour.
Obrátíme a opět pečeme, tentokrát na barvu, za stálého
podlévání další hodinu.
Turn over and continue roasting and baste continually for
the next hour.
Když je kachna měkká, vypneme a necháme pozvolna
v troubě dojít – odpočinout.
Kachnu naporcujeme.
When the duck is tender, turn the oven off and let the duck
stand for a short time before removing and carving.
Podáváme s domácím červeným zelím a knedlíky.
Serve with homemade red cabbage and dumplings.
18
PRAGUE
ČESKÝ KRUMLOV
&-2#*©-*"©',,
,ÆKĆQR΋©1TMPLMQRG©
©©šCQIØ©)PSKJMT©
!XCAF©[email protected]
&-2#*©"32CNJGAIÆ©
©©.P?F?©©
!XCAF©[email protected]
&-2#*©0ŁŚ#
&MPL΋©
©©šCQIØ©)PSKJMT©
!XCAF©[email protected]
2CJ©©©©
$?V©©©©
#K?GJ©GLDMFMRCJMJBGLLAX
UUUH?LFMRCJQAX
2CJ©©©©
$?V©©©©
#K?GJ©GLDMFMRCJBSMAX
UUUH?LFMRCJQAX
2CJ©©©©©
$?V©©©©
#K?GJ©GLDMFMRCJPSXCAX
UUUH?LFMRCJQAX
$M J J M U © SQ © M L
Published by 1. Distribuční společnost spol. s r. o. for Bohemia Properties a. s.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or recorded in information storage or retrieval systems without the express prior written consent of the publisher.
Download

Jan Hotels.indd