4.5. Metodika tvorby rozpočtov
Predtým ako začneme s prípravou a tvorbou rozpočtov je nevyhnutné, aby podnik mal vyjasnené a
zabezpečené:
1) cieľ t. j. čo chce dosiahnuť a vyjadrenie zodpovednosti, kto ho bude zabezpečovať,
2) reálny plán a príslušné zdroje na jeho plnenie,
3) rôzne varianty riešenia.
Tab. 5. : Kroky pri príprave a tvorbe rozpočtu.
1. rozhodnutie o dĺžke rozpočtového obdobia, druhu rozpočtu,
metóde rozpočtovania, forme rozpočtu,
2. analýza účtovných a iných podkladov z minulého obdobia,
3. predpoklad – odhad možných zmien,
4. stanovenie výšky hodnôt jednotlivých položiek rozpočtu,
5. zostavenie rozpočtu.
Rozpočtový proces
Postupy používané pri tvorbe rozpočtu sa v jednotlivých organizáciách vzájomne líšia. Ale väčšina
firiem dodržiava podobnú postupnosť krokov:
• vytvorenie predbežného rozpočtu tržieb,
• návrh výrobného rozpočtu,
• zostavenie predbežného rozpočtu investičných výdajov,
• príprava predbežných rozpočtov podnikových úsekov,
• rozpočtová komisia príjme predbežné rozpočty,
• rozpočtová komisia zostaví hlavný rozpočet,
• komisia pre rozpočet schváli konečné rozpočty,
• pravidelné správy o odchýlkach od rozpočtu,
• identifikácia nápravných opatrení,
• uskutočnenie opravy.
Rozpočtový proces
Minulé výsledky a výkonnosť
Interné informácie
Externé informácie
Dlhodobé ciele firmy
Kvalifikované predikcie
budúceho vývoja (forecast)
Proces plánovania
(planning stage)
Schvaľovací a pripomienkový
proces
Proces kontroly rozpočtu
Zavedenie nápravných opatrení
Obr. 18: Rozpočtový proces.
Vytvorenie predbežného rozpočtu tržieb
Zostavuje ho vedúci oddelenia predaja a jeho tím, tak že sa snaží predpokladať vývoj tržieb v celom
nasledujúcom roku. Prognóza tržieb býva najčastejšie vytvorená ako prvá preto, že väčšina firiem
odvádza svoje budúce náklady a aktivity z očakávaných výnosov.
Návrh výrobného rozpočtu
Výrobnú kapacitu stanový výrobný riaditeľ a jeho tím. Vyrobené množstvo sa potom prispôsobí
odhadovanému predaju, pričom sa do úvahy berie začiatočný stav zásob a ich požadovaný konečný
stav, ktorý môže byť vyšší ako v predchádzajúcom období. Z týchto hodnôt ľahko odvodíme potrebné
množstvo priameho materiálu, priamych miezd a výrobnej réžie.
Zostavenie predbežného rozpočtu investičných výdajov
Odhad investícií do kapitálu bude zostavený podľa predbežných rozpočtov predaja a výroby. Odlišné
hodnoty obidvoch výkazov môžu naznačiť potrebu investícií do určitého vybavenia, alebo naopak
prebytky niektorých kapitálových položiek.
Príprava predbežných rozpočtov podnikových úsekov
Na základe dostupných informácií obsiahnutých v predbežných rozpočtoch výroby a predaja sa
zostavia ďalšie rozpočty, ktoré budú obsahovať príjmy a výdaje jednotlivých úsekov.
Rozpočtová komisia príjme predbežné rozpočty
Vo väčšine firiem sa predbežné rozpočty predkladajú ku schváleniu komisií pre rozpočet, ktorá je
zvolávaná jednoducho preto, aby predložené návrhy zamietla, schválila alebo opravila. Na základe
predložených návrhov pripraví komisia rozpočet cash-flow, rozpočet ziskov a strát a rozpočtovú
súvahu.
Rozpočtová komisia zostaví hlavný rozpočet
Po posúdení všetkých navrhovaných rozpočtov budú informácie v nich obsiahnuté použité pri tvorbe
rozpočtu cash-flow, rozpočtu ziskov a strát a rozpočtovej bilancie, skrátene hlavného rozpočtu.
Komisia pre rozpočet schváli konečné rozpočty
Ako náhle je zostavený hlavný rozpočet, môžu byť schválené ďalšie rozpočty – rozpočet predaja,
výroby, investičných výdajov i úsekové rozpočty. V mnohých prípadoch sú výrobný rozpočet
a rozpočet tržieb schválené bez výrazných zmien, zatiaľ čo ostatné rozpočty často prechádzajú
podstatnými zmenami, aby sa prispôsobili ostatným.
Pravidelné správy o odchýlkach od rozpočtu
Aby bol stanovený rozpočet čo najpresnejšie dodržiavaný, musíme ho pravidelne sledovať. Určenie
vhodného
časového intervalu bude závisieť od povahy rozpočtu a stability jeho vývoja – rozpočet cash-flow by
sa mal kontrolovať každý týždeň, rozpočet predaja raz za mesiac a administratívny rozpočet raz za 3
mesiace.
Identifikácia nápravných opatrení
Manažéri podnikových úsekov venujú väčšinou pozornosť len veľkým odchýlkam od rozpočtu, ktoré
by mohli spôsobiť problémy. Snažia sa prijať príslušne opatrenia, napr. zlepšiť stav peňažných
prostriedkov vo firme pri neskorých platbách od odberateľov alebo zaplatenie vysokej splátky dlhu.
Uskutočnenie opravy
Opravné opatrenia by mali zaistiť, aby sa odhadované hodnoty rozpočtu čo najviac priblížili
skutočnosti. Také odchýlky, ktoré sa nedajú napraviť a ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na
konkrétny rozpočet či ostatné rozpočty, sa musí riešiť na najvyššej úrovni firmy formou dodatočných
opráv rozpočtu.
Download

Metodika rozpoctov 4_3_1.pdf