U-DRIVE
MIRROR BT
Your personal Driving Blackbox &
Handsfree set in rear mirror!
MT4046
Návod na obsluhu
Overview
SK
2
1. RESET
2. Port USB / Port nabíjačky
3. zásuvka microSD
4. port AV
5. Držiak na zrkadlo
6. LCD displej
7. tlačidlo UP
8. tlačidlo OK
9. tlačidlo POWER / MODE
10. tlačidlo MENU
11. tlačidlo DOWN
12. mikrofón
13. tlačidlo BLUETOOTH
14. povrch zrkadla
15. reproduktor
16. objektív
17. dióda napájania
18. dióda nahrávanie
19. dióda bluetooth
Pred prvým použití
Vložte kartu microSD zhodne s ikonou na kryte, pripojte
kábel USB k počítaču alebo nabíjačke na pár hodín aby sa
zariadenie plne dobilo.
Poznámka: Zariadenie pracuje iba s micro SD kartami
triedy 6 alebo vyššej. Karty triedy 4, a nižšie nie sú
podporované.
Zapnutie / Vypnutie
Stlačte raz tlačidlo POWER pre zapnutie. Stlačte a podržte
tlačidlo po dobu troch sekúnd pre vypnutie zariadenia.
Keď je pripojená nabíjačka zariadenie sa automaticky zapne a začne nahrávanie, keď je nabíjačka odpojená, zariadenie zastaví nahrávanie a automaticky sa vypne.
Použitie MENU
Keď zariadenie nenahráva, stlačte tlačidlo MENU, akonáhle otvoríte kontextovú ponuku, stlačte znovu pre otvorenie všeobecných nastavení. Kontextové menu závisí na
zvolenom prevádzkovom režime: kamera / digitálny fotoaparát / prezeranie.
Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, stlačte tlačidlo OK pre
opustenie stlačte znovu tlačidlo MENU pre navigáciu použite tlačidlá UP / DOWN.
Všeobecné nastavenia:
■Set Date/Time – zadajte aktuálny dátum a čas
■Auto Power Off - vyberte čas za ktorý dôjde k automa-
tickému vypnutiu pri nečinnosti [off/1min/3min]
■Jazyk [vyberte z ponuky]
■Light frequency - vyberte podľa parametrov siete
[50Hz/60Hz]
■Screen Saver - vypnutie displeja po čase [off/3min/
5min/10min]
■Image rotation - otočenie displeja [off / on]
■Format - formátovanie karty microSD
■Default setting - vráti prístroj do továrenského nastavenia
■Firmware version - verzia firmware
Options in DVR mode:
■Resolution – vyberte rozlíšenie filmu
■Loop recording - nahrávanie v súvislom cykle, dĺžka
sekvencie [off/1min/2min/3min]
■EV - korekcia expozície v rozmedzí od-2EV do 2EV
■Motion Detection [on / off ] - automatické nahrávanie,
keď je detekovaný pohyb v zornom poli
■Audio [on / off ] - nahrávanie zvuku
■Date Stamp [on / off ] - umiestnenie dátumu na záznam
■Gsensor [off/2G/4G/8G] - vyberte úroveň otrasu, ktorý
spôsobí, že existujúci záznam bude ochránený proti
zmazaniu (označte ako „len pre čítanie“)
■Button sound [on / off ] - zvuk tlačidiel
3
SK
Používanie zariadení
Zapojte nabíjačku, prístroj sa zapne a začne nahrávať. Keď
je prístroj zapnutý manuálne stlačením tlačidla OK pre
štart / zastavenie záznamov.Ak chcete zabezpečiť súbor
proti zmazaniu (ak je nastavené nahrávanie v cykle) stlačte tlačidlo MODE - vo vrchnej časti displeja sa objaví znak
zámku.
Prehliadanie nahraných súborov v počítači
POZOR. Niektoré, najmä veľmi staré modely telefónov
vybavených Bluetooth V2.0 a staršie, nemusia pracovať so zrkadielkom, toto nie je vada MT4046.
Konverzácia v režime hands-free
Zdvihnutie prichádzajúceho hovoru vykonajte pomocou
klávesnice / dotykového panela telefónu / smartfónu, teraz môžete hovoriť cez vstavaný reproduktor a mikrofón
zrkadla. Podobne postupujte pre ukončenie hovoru.
Ak chcete zobraziť nahrané súbory, vyberte pamäťovú
kartu zo zariadenia a prehrajte pomocou prehliadača
videosúborov v počítači. Nahrané súbory sa nachádza v
priečinku DCIM.
Párovanie bluetooth
SK
Zariadenie je okamžite po zapnutí pripravené pre spárovanie s telefónom alebo smarfonem. Ak chcete vykonať spárovanie, musíte zapnúť Bluetooth na vašom telefóne alebo
smartphone a nastaviť režim vyhľadávanie ďalších zariadení. Keď sa objaví zoznam dostupných zariadení, vyberte
MT4046.
Vo väčšine prípadov nebudete potrebovať žiadne heslo alebo kód. Avšak, niektoré systémy môžu vyžadovať zadanie
tohto kódu. V takom prípade zadajte „0000“ alebo „1234“.
Ak chcete zmeniť pripojenie BT k predtým spárovanému zrkadle na iný telefón, stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na
5 sekúnd a potom spustite proces párovania.
4
Vzhľadom k neustálemu vývoju sa špecifikácie a vzhľad môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Podpora dispozícii na www.media-tech.eu.
Download

Návod na obsluhu - Media