PØEHLEDOVÝ KATALOG
PRO ZEMÌDÌLSTVÍ
PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY
VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY
www.gms.cz
HADICE NA ZEMÌDÌLSKÉ POSTØIKY
AGRITEC 20
Tlaková hadice pro zemìdìlské postøiky
Provozní teplota: -5°C až +60°C
Bezpeènost; provozní tlak: 3 : 1; 20 bar
Vnitøní duše; výztuha: PVC - èerná, mìkèené, textilní oplet
Vnìjší pl᚝: PVC - modrá/èervená/èerná s modrým pruhem, mìkèené, odolné ozónu
Použití: Zemìdìlské postøikovaèe pro pesticidy a insekticidy, všeobecné aplikace pro vodu a vzduch. Netoxická, odolnost
vùèi atmosférickým vlivùm a rùzným chemikáliím. Vysoká odolnost proti absorpci olejù a paliv.
Vnitøní prùmìry: 6 - 8 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 mm
AGRITEC 40
Provozní teplota: -15°C až +60°C
Tlaková hadice pro zemìdìlské postøiky
Bezpeènost; provozní tlak: 3 : 1; 40 bar
Vnitøní duše; výztuha: PVC - èerná, mìkèená, textilní oplet
Vnìjší pl᚝: PVC - modrá, mìkèená, odolné ozónu
Použití: Zemìdìlské postøikovaèe pro pesticidy a insekticidy, všeobecné aplikace pro vodu a vzduch. Netoxická, odolnost
vùèi atmosférickým vlivùm a rùzným chemikáliím. Vysoká odolnost proti absorpci olejù a paliv. Hadice je možná i v provedení
80 bar - AGRITEC 80.
Vnitøní prùmìry: 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 16 - 19 - 25 mm
CHEMITEC EPDM 20
Tlaková hadice pro chemikálie
Provozní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobì až +120°C
Bezpeènost; provozní tlak: 3 : 1; 20 bar
Vnitøní duše; výztuha: EPDM - èerná, hladká, chemicky odolná, antistatická, textilní oplet
Vnìjší pl᚝: EPDM - èerná s modrým pruhem, hladká, chemicky odolná, antistatická, odolná ozónu a povìtrnostním vlivùm
Použití: Výtlak støednì koncentrovaných chemikálií a technických alkoholù. Doprava prùmyslové vody a vzduchu, hadice pro
univerzální použití v prùmyslu. Duše i obal s elektrickou vodivostí R<109 /m
Vnitøní prùmìry: 6 - 8 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 mm
HADICE NA FEKÁLIE A SPLAŠKY
SPIROTEC SUPERFLEX
Tlaková a sací hadice pro fekálie a splašky
Provozní teplota: -25°C až +60°C
Bezpeènost; provozní tlak: 3 : 1; od 2 do 7 bar
Vnitøní duše; výztuha: PVC - modrá, mìkèená, flexibilní, spirála z tvrzeného PVC - bílá
Vnìjší pl᚝: PVC - modrá
Použití: Hadice na sání a výtlak kapalin a vody, práce pøi nízkých teplotách, èištìní kanalizací, urèená zvláštì pro cisternové
a fekální vozy.
Koncovky: PERROT; BAUER; ITALSKÝ SYSTÉM; STORZ - hasièské koncovky A, B a C; rychlouzávìr a šroubení DN 110.
Vnitøní prùmìry: 25 - 32 - 35 - 38 - 40 - 45 - 50 - 60 - 63 - 70 - 76 - 80 - 90 - 100 - 105 - 110 - 120 - 125 - 130 - 150 - 200 mm
SPIROTEC ARIZONA
Tlaková a sací hadice pro fekálie a splašky
Provozní teplota: -25°C až +55°C
Bezpeènost; provozní tlak: 3 : 1; od 2 do 5 bar
Vnitøní duše; výztuha: PVC - šedá, flexibilní, zapuštìná spirála z tvrzeného PVC - zelená
Vnìjší pl᚝: PVC - šedá se zelenou spirálou
Použití: Profesionální hadice na sání a výtlak kapalin a vody, práce pøi nízkých teplotách, èištìní kanalizací, urèená zvláštì
pro cisternové a fekální vozy. Hadice má dobré vlastnosti vùèi abrazi a tažení po zemi.
Koncovky: PERROT; BAUER; ITALSKÝ SYSTÉM; STORZ - hasièské koncovky A, B a C; rychlouzávìr a šroubení DN 110.
Vnitøní prùmìry: 50 - 60 - 63 - 76 - 80 - 90 - 102 - 110 - 120 - 127 - 133 - 152 - 200 mm
AQUASPIR
Tlaková a sací hadice pro fekálie a splašky
Provozní teplota: -30°C až +80°C
Bezpeènost; provozní tlak: 3 : 1; od 5 do 10 bar
Vnitøní duše; výztuha: SBR - pryž, èerná, textilní oplet, ocelová spirála
Vnìjší pl᚝: SBR - pryž, èerná, vrapovaná s textilním otiskem, odolná otìru a ozónu
Použití: Sací a tlaková hadice na vodu, pøírodní kapalná hnojiva, inertní kapaliny, kaly a mírnì kyselé roztoky. Pøedevším
vhodná pro odèerpávání bazénù nebo pro aplikace vyžadující maximální ohebnost.
Koncovky: PERROT; BAUER; ITALSKÝ SYSTÉM; STORZ - hasièské koncovky A, B a C; rychlouzávìr a šroubení DN 110.
Vnitøní prùmìry: 50 - 60 - 63 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 133 - 150 - 160 - 200 mm
HADICE NA DOPRAVU MLÉKA
DRINKTEC TUBLAIT
Provozní teplota: -30°C až +60°C, krátkodobì +80°C
Hadice na dopravu mléka
Norma: EU 1935/2004; 2007/19/CE
Materiál: PVC - jednovrstvá, flexibilní, transparentní, hladká na uvnitø i na povrchu
Použití: Hadice byla speciálnì navržena pro dopravu mléka, její hladké stìny mají minimální odpor, pøièemž flexibilita speciálního
PVC zaruèuje odolnost vùèi rázùm a ohebnost i za chladného poèasí. Prùhlednost se využívá k pozorování tekutin a výborná
odolnost vùèi podtlaku umožòuje použití i v laboratoøích.
Jiné varianty: DRINKTEC TUBCLAIR - hadice na dopravu mléka a alkoholu
Vnitøní prùmìry: 12 - 14 - 16 mm
DRINKTEC 165 LE
Tlaková hadice pro potravináøské
produkty, horkou vodu a páru
Provozní teplota: -40°C až +170°C
Bezpeènost; provozní tlak; norma: 10 : 1; 7 bar; F.D.A.
Vnitøní duše; výztuha: Pryž EPDM - bílá, hladká, potravináøsky nezávadná; textilní oplet
Vnìjší pl᚝: Pryž EPDM - modrá, hladká, odolná otìru a klimatickým podmínkám
Použití: Univerzální hadice pro potravináøské provozy. Doprava horké vody, páry, nebo èištìní potravináøských provozù. Hadice
pro tekuté potraviny jako je mléko, šávy, pitná voda apod.
Vnitøní prùmìry: 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 38 mm
DRINKTEC MILK FLEX 6/SPL
Tlaková a sací hadice pro
potraviny, mléko a pitnou vodu
HADICE PRO MLÉKÁRNY
Provozní teplota: -35°C až +70°C
Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; 6 bar; F.D.A.; EU 1935/2004
Vnitøní duše; výztuha: Pryž NR - bílá; textilní oplety, ocelová spirála.
Vnìjší pl᚝: Termoplastický materiál, odolná otìru a povìtrnostním vlivùm.
Použití: Vrapovaná hadice na sání a výtlak mléka, nápojù potravin a alkoholu do 96%. Zvl᚝ vhodný typ pro mlékárenské
autocisterny. Vysoce flexibilní provedení.
Koncovky: DRINTEX - nerezové potravináøské koncovky
Vnitøní prùmìry: 40 - 51 - 63 - 76 mm
VÝROBA HYDRAULICKÝCH HADIC
HYDRAULICKÉ RYCHLOSPOJKY
Bezodkapové rychlospojky
Vsuvky rychlospojek
Kulièkové rychlospojky
Pøíslušenství pro hydrauliku
HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ
Koncovky pro hydraulické hadice
Šroubení pro hydrauliku
Manometry pro hydrauliku
Kulové ventily pro hydrauliku
Pístní tyèe, pístní oka
Filtry, regulátory vzduchu
Ovládací ventily
VYSOKOTLAKÉ HYDRAULICKÉ HADICE
Provozní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobì +120°C.
Bezpeènost; provozní tlak; norma: 4 : 1; od 225 do 420 bar; poruchový tlak až 1680 bar
Vnitøní duše; výztuha: NBR - èerná, ; antistatická; vysokopevnostní oplety drátem, 2 až 6 oplety drátem; odolná oleji,
Vnìjší pl᚝: NBR/PVC - odolná plameni, vynikající odolnost otìru a ozónu
Použití: Vynikající flexibilita hadice pro dopravu hydraulických kapalin na ropné nebo vodní bázi.
Vnitøní prùmìry: 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 19 - 25 - 32 - 38 mm
Varianty: M3K - do 225 bar; M4k - do 280 bar; M5K - 350 bar; EFG6K - do 420 bar
Jiná varianta: 1JC JETCLEAN - hydraulická vysokotlaká hadice pro dopravu vody a vzduchu urèená pro vysokotlaké èistící stroje.
HADICE K SECÍM STROJÙM
FLEXADUR PU-2N O
Hadice pro odsávání abrazivních materiálù
Provozní teplota: -40°C až +100°C
Provozní tlak: od 0,1 do 2 bar
Materiál: PU - Polyester - Polyuretan, transparentní, ocelová spirála v PVC pouzdøe
Použití: Pružnost a hladká stìna se využívá pro dopravu vzduchu u secích strojù a na posklizòových linkách pro dopravu zrna a
plev. Odsávání a transport abrazivních materiálù, pilin, špon a hoblin, odpadù pøi zpracování kovù, plastù, døeva bez pøítomnosti
vlhkosti. Velmi dobrá flexibilita, vysoká odolnost otìru, olejovým a benzínovým výparùm. UV záøení a stárnutí vlivem prostøedí.
Jiné varianty: Hadice odolné vlhkosti, hydrolýze a hnilobì; antistatická verze; elektricky vodivá verze; tìžko hoølavá verze.
Vnitøní prùmìry: 20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 - 105 - 110 - 120 - 125 - 130
- 140 - 150 - 160 - 170 - 175 - 180 - 200 - 215 - 225 - 250 - 300 - 350 - 400 mm
VENTITEC PUR-2N O
Hadice pro odsávání abrazivních materiálù
Provozní teplota: -25°C až +85°C
Provozní tlak; norma: od 0,1 do 0,6 bar; EU 1935/2004; 2007/19/CE
Materiál: PU - Polyeter - Polyuretan, transparentní, spirála z tvrzeného PVC - bílá.
Použití: Pružnost a hladká stìna se využívá na secích strojích jako semenovody. Odsávání vzduchu, kouøe a prachu, abrazivních
materiálù, aerosolù barev, aplikace s požadavkem na hladký vnitøní povrch a možnost vizuální kontroly. Dobrá ohebnost, vysoká
odolnost otìru, odolný olejovým a benzínovým výparùm.
Jiné varianty: VENTITEC PUR-2N AS O - antistatická verze s mìdìným zapouzdøeným drátkem.
Vnitøní prùmìry: 25 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 45 - 50 - 60 - 63 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 180 - 200 - 250 - 300 mm
SPIROTEC PVC/SP
Tlaková a sací hadice pro kapaliny
Provozní teplota: -10°C až +60°C
Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; 5 bar; UNE EN ISO 3994
Materiál: PVC - mìkèené, transparentní, spirála z tvrzeného PVC - zelená.
Použití: Pružnost a hladká stìna se využívá na secích strojích jako semenovody a také na aplikátorech kejdy. Sání a výtlak
vody, kapalin a kašovitých smìsí v zemìdìlství a stavebnictví. Èerpání a sání pøi zavlažování.
Jiné varianty: DRINKTEC PVC/SP - hadice na potravináøské produkty; AQUATEC PVC/SP - bílá.
Vnitøní prùmìry: 20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 45 - 51 mm
HADICE K AUTOMOBILÙM
CALORTEC 100V
Tlaková hadice pro horkou vodu
a chladící kapaliny
Provozní teplota: -40°C až +120°C
Bezpeènost; provozní tlak: 3 : 1; 10 bar
Vnitøní duše; výztuha: EPDM - èerná, odolná teplotám, chladícím kapalinám, ozónu, textilní oplet.
Vnìjší pl᚝: EPDM - èerná s textilním otiskem, odolná otìru, stárnutí a ozónu.
Použití: Tlaková hadice na dopravu horkou vodu smíšenou s párou a kapalin všeobecnì. Vhodná pøedevším pro vymývání
náøadí, prùmyslových kontejnerù a cisteren. Použití v chlazeních motorù a v topných systémech interiérù automobilù.
Vnitøní prùmìry: 10 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 22 - 25 mm
PETROTEC SAE 30R6
Tlaková hadice pro ropné produkty
Provozní teplota: -30°C až +100°C
Bezpeènost, provozní tlak: 4 : 1; 10 bar
Vnitøní duše; výztuha: NBR - pryž chemigum, èerná, vysoce odolná benzínùm a olejùm, dva proplety ze syntetických
materiálù.
Vnìjší pl᚝: Chemivic - èerná pryž, odolná vùèi olejùm a benzínùm, výborná odolnost vùèi abrazi a ozónu.
Použití: Hadice je navržena tak, aby dobøe odolávala olejùm na ropné bázi, benzínu, naftì do 60% obsahu aromatických
uhlovodíkù a smìsím ethanolu do +100°C. Hadice splòuje a pøekraèuje podmínky normy SAE J30R6.
Vnitøní prùmìry: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
PETROTEC OIL 10/SPL
Tlaková a sací hadice pro ropné produkty
Provozní teplota: -30°C až +100°C, krátkodobì +120°C.
Bezpeènost, provozní tlak: 3 : 1; 10 bar
Vnitøní duše; výztuha: NBR - èerná, textilní oplet, ocelová spirála.
Vnìjší pl᚝: NBR - èerná s textilním otiskem, nevodivá, odolná otìru, ozónu a ropným produktùm.
Použití: Výtlak a sání ropných látek s obsahem do 30% aromatických látek, oleje, glykoly, hydraulické kapaliny na ropné bázi.
Jiné varianty: PETROTEC OIL 10 - tlaková hadice pro ropné produkty
Vnitøní prùmìry: 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 35 - 40 - 45 - 51 - 60 - 63 - 70 - 76 - 80 - 90 - 100 - 120 mm
OSTATNÍ - HADICE, PRYŽE, PØÍSLUŠENSTVÍ K HADICÍM
FLEXADUR
VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE
Hadice na vzduch a prach
Doprava obilí, krmných smìsí
Doprava sypkých materiálù a granulátù
Antistatické provedení hadice
Hadice odolné vlhkosti, hydrolýze a hnilobì
Vysavaèové hadice
PRYŽOVÉ DESKY,
PODLAHOVINY,
SILIKONOVÉ PROFILY
Pryž na všeobecné použití
Olejivzdorná pryž
Otìruvzdorná pryž
Potravinová pryž
Silikonová pryž
Pryž odolná chemikáliím
Pryž odolná stárnutí
Pryž pro speciální použití
Podlahoviny
Silikonové profily
FEKÁLNÍ SPOJKY
Perrot
Bauer
Italský systém
Storz
Šroubení fekální
Rychlouzávìr
KROUCENÉ HADICE
A RYCHLOSPOJKY
Kroucené PU hadice
Kroucené PU hadice s koncovkami
Standard Dn 7,2; Standard Dn 5
Nerezové rychlospojky
Industry rychlospojky
Rychlospojky na vodu
Hadicové spony a klemy
Hadicové trny
SPOJKY NA VZDUCH
Plastové, kovové, nerezové spojky
Celokovové spojky a šroubení
Kulové kohouty
Šroubení, výkovky, tlumièe
Vzduchové pistole
Úpravné jednotky vzduchu
Ovládací ventily
Pneumatické válce
SILIKONOVÉ HADICE A PROPOJE
Silikonové hadice
Silikonová kolena
Silikonové redukce
Turbo propoje
UKÁZKY ARMOVANÝCH KOMPLETÙ
GMS KONTAKTY:
GMS velkoobchod, s.r.o.
GMS velkoobchod, s.r.o.
GMS velkoobchod, s.r.o.
CENTRÁLNÍ SKLAD
Nádražní 491
563 01 LANŠKROUN
tel.: +420 465 323 825/6
e-mail: [email protected]
Kontaktní osoba: Jan Tovtik
Generála Svobody 335
533 51 PARDUBICE - ROSICE
tel.: +420 466 416 218
e-mail: [email protected]
Kontaktní osoba: Petr Vyèítal
Jeremiášova 870/24
155 00 PRAHA 5 - STODÙLKY
tel.: +420 731 449 746
e-mail: [email protected]
Kontaktní osoba: Martin Brejša
více na: www.gms.cz
Download

PŘEHLEDOVÝ KATALOG