1742-57 – z rozhodnutí Marie Terezie
byla z Olomouce vybudována
bastionová pevnost
1742-57 – z rozhodnutí Marie Terezie
byla z Olomouce vybudována
bastionová pevnost
1758 – neúsp šné obléhání Olomouce
pruskou armádou
Pol. 19. stol. – budování fortového
nce okolo Olomouce
1866 – p edpokládané dobývání
Olomouce pruskou armádou
1868 – zrušení pevnosti
2. pol. 19. stol. – drážkování hlavní ->
zvyšující se dost el d lost electva
Nutnost odsunutí bitevního pole z
centra m sta -> budování fortového
nce
Mezi jednotlivými forty byly stav ny
mírové prachárny – tj. sklady
st elného prachu, v p ípad
napadení došlo k jejich ízené
destrukci
2. pol. 19. stol. – drážkování hlavní ->
zvyšující se dost el d lost electva
Nutnost odsunutí bitevního pole z
centra m sta -> budování fortového
nce
Mezi jednotlivými forty byly stav ny
mírové prachárny – tj. sklady
st elného prachu, v p ípad
napadení došlo k jejich ízené
destrukci
Budován 1851-1854
Nachází se na Nové ulici v jihozápadní
ásti fortového v nce
Stav n z režného cihelného zdiva a
kamene
Budován 1851-1854
Nachází se na Nové ulici v jihozápadní
ásti fortového v nce
Stav n z režného cihelného zdiva a
kamene
Zam eno na vojenskou historii m sta
Olomouce
Expozice budou d leny na tyto asové
úseky:
1. historie a vojenský význam bastionové
pevnosti Olomouc
2. historie fortové pevnosti Olomouc s
ihlédnutím k roku 1866 (bitva u Hradce
Králové)
3. období první sv tové války až po
sou asnost
Plastický model a p vodní plány
Olomoucké bastionové pevnosti a
militárie vztahující se k období Marie
Terezie
Plastické modely pevnostního systému
sta Olomouc a jednotlivých fort ,
vodní stavební dokumentace a
militárie vztahujících se období fortové
pevnosti Olomouc
žká technika a vybavení voják
eskoslovenské lidové armády
www.wikipedie.org
www.fortressolomouc.cz
Ivo Juráš
Vendula Jurášová – Fortová pevnost
Olomouc – SO 2008
Download

Muzeum Lagerfort XIII