Pravidla pro vstup / vjezd do areálu Pars nova a.s.
Dodavatel a/nebo subjekt v nájmu a/nebo subdodavatel (dodavatel dodavatele a/nebo
subjektu v nájmu) jsou povinni vstupovat / vjížd t a odcházet / odjížd t do / z areálu pouze
objektem vrátnice, a to prostorem recepce a/nebo vozové brány, p ípadn jiným smluvn
ur eným vstupem /vjezdem. Všechny pr jezdy vozidel bránou a pr chody osob recepcí jsou
zaznamenávány ostrahou areálu.
Dodavatel a/nebo subdodavatel (dodavatel dodavatele) p ijížd jící do skladu nebo na
expedici v areálu jsou oprávn ni vstupovat / vjížd t do areálu bez zvláštního povolení
pouze v b žnou pracovní dobu, a to v pracovní dny v dob mezi 6.00 a 14.00 hodinou,
kdy je zaru ena p ítomnost zam stnanc skladu a/nebo expedice Pars nova a.s.; ostatní
dodavatelé a/nebo subjekty v nájmu a/nebo subdodavatelé (dodavatelé dodavatele a/nebo
subjektu v nájmu) jsou oprávn ni vstupovat / vjížd t do areálu bez zvláštního povolení
pouze ve stanovenou dobu, a to v pracovní dny v dob mezi 6.00 a 16.30 hodinou a
pouze v p ípad , že znají p esný ú el svého vstupu / vjezdu a jméno kontaktní osoby, která je
edem o p íchodu / p íjezdu informována.
Dodavatel a/nebo subjekt v nájmu a/nebo subdodavatel (dodavatel dodavatele a/nebo
subjektu v nájmu) jsou povinni vy ídit si p edem pro vstup / vjezd do areálu
v mimopracovní dobu zvláštní povolení. Mimopracovní dobou se rozumí doba v pracovní
dny odpoledne (mimo rámec doby stanovené v p edchozím odstavci) a v noci, dále o
víkendech a o svátcích.
Podklady pro zvláštní povolení pro vstup / vjezd v mimopracovní dobu se uvedou na
formulá i Povolení pro vstup / vjezd do spole nosti, který je dostupný na
www.parsnova.cz / ke stažení / Pravidla pro vstup a vjezd / Povolení pro vstup /vjezd do
areálu. Vypln ný formulá
edá a/nebo zašle dodavatel a/nebo subjekt v nájmu a/nebo
subdodavatel (dodavatel dodavatele a/nebo subjektu v nájmu) kontaktní osob z Pars
nova a.s. k zajišt ní schválení vstupu a uložení schváleného Povolení na vrátnici p ed
íchodem / p íjezdem do areálu Pars nova a.s., pro který je vystaveno.
P i každém vstupu a/nebo vjezdu do areálu je Dodavatel a/nebo subjekt v nájmu a/nebo
subdodavatel (dodavatel dodavatele a/nebo subjektu v nájmu) povinen ostraze areálu
poskytnout základní informace o sob , a to zejména název subjektu (zam stnavatele),
jméno a p íjmení všech osob vstupujících / vjížd jících do areálu a SPZ vozidla.
Dodavatel a/nebo subjekt v nájmu a/nebo subdodavatel (dodavatel dodavatele a/nebo
subjektu v nájmu) berou na v domí a souhlasí s tím, že i každém pr chodu / pr jezdu
vrátnicí mohou být podrobeni kontrole prostor dopravního prost edku a zavazadel za
elem prevence ochrany majetku Pars nova a.s. a sou asn budou ostrahou dotázáni, zda
ináší / p iváží do areálu v ci, které by mohly být p i odchodu /odjezdu z areálu považovány
za majetek Pars nova a.s. V p ípad , že dodavatel a/nebo subjekt v nájmu a/nebo
subdodavatel (dodavatel dodavatele a/nebo subjektu v nájmu) p iváží takové v ci, sepíše o
tom ostraha záznam, a potvrdí ho razítkem „PROŠLO VRÁTNICÍ“. Nechce-li být p ijížd jící do
areálu zdržován sepisováním záznamu, je možné, aby si záznam o takových v cech p ipravil
edem (záznam je dostupný na www.parsnova.cz / ke stažení / Pravidla pro vstup a vjezd /
Záznam o p ivezení cizího majetku do spole nosti).
Dodavatel a/nebo subjekt v nájmu a/nebo subdodavatel (dodavatel dodavatele a/nebo
subjektu v nájmu) berou na v domí a souhlasí s tím, že i odchodu / odjezdu z areálu jsou
povinni, pokud z areálu cokoliv odnáší / odváží, p edložit k tomu doklad typu Nákladový
list, Dodací list, potvrzená objednávka k odvozu v ci za ú elem její opravy, servisu, P edávací
list odpadu nebo jiný záznam prokazující oprávn nost vynášení / vyvážení v ci z areálu.
K dokladování m že využít též formulá dostupných na www.parsnova.cz / ke stažení /
Pravidla pro vstup a vjezd / Záznam o do asném vyvezení majetku spole nosti a/nebo
Záznam o odvozu odpadu ze spole nosti.
Dodavatel a/nebo subjekt v nájmu a/nebo subdodavatel (dodavatel dodavatele a/nebo
subjektu v nájmu) berou na v domí, že Pars nova a.s. využívá v souladu s §316 zákoníku
práce za ú elem ochrany majetku a BOZP kontrolní innost pomocí kamerového systému.
Místa a budovy, kde jsou kamery umíst ny, jsou ozna eny informa ní tabulkou.
Výše uvedená pravidla plynou z organiza ní normy Pars nova a.s. evidované pod eviden ním íslem ízené dokumentace S013
Pravidla pro vstup a vjezd do spole nosti.
listopad 2012
Download

Pravidla pro vstup a vjezd