Základy technického kreslení pro u itele 1. stupn ZŠ
Studijní text je ur en pro p edm ty, které zajiš ují p ípravu u itel pro výuku
o technice; jde p edevším o studenty oboru u itelství pro 1. stupe základních škol - speciální
pedagogika.
Text slouží jako studijní opora pro studenty seznamující se ze základy technické
komunikace. Zabývá se problematikou grafické komunikace, základními zp soby
zobrazování technických objekt , zp sobem zakreslení vybraných technických sou ástí
a využitím t chto znalostí ke tvorb technických výkres .
Rozvržení cvi ení:
1. ná rt – kreslení od ruky, kreslení s použitím pom cek, zásady;
2. technické výkresy, druhy, formáty, technické písmo, druhy a typy ar, m ítka
zobrazování;
3. technické zobrazování (promítání), pravoúhlé promítání, axonometrické promítání;
4. zobrazování základních geometrických tvar ;
5. zobrazování jednoduchých geometrických t les pomocí sdružených pr m t ;
6. ezy a pr ezy technickými t lesy, kreslení detail , pohled ;
7. kótování, zásady kótování sou ástí;
8. kreslení normalizovaných strojních sou ástí, práce s tabulkami a normami ISO, SN;
9. výrobní výkres a výkres sestavení;
10. kreslení spoj rozebíratelných a nerozebíratelných;
11. ešení jednoduchých p íklad .
Pro studium dané problematiky je doporu ena níže uvedená literatura. Zde jsou
podrobn zpracována jednotlivá témata z cvi ení (samotný text obsahuje pouze odkazy na
p íslušnou literaturu a p íklady vhodné k procvi ení). P i samotném studiu disciplíny je tedy
více než vhodné uvedenou literaturu využívat a nespoléhat se pouze na p edložený studijní
text.
Studijní literatura:
1. KLETE KA, J., FO T, P. Technické kreslení. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2004.
193 s. ISBN 80-7226-542-3.
2. ŠVERCL, J. Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi. 1. vyd.
Praha: Scientia, 2003. 342 s. ISBN 80-7183-297-9.
3. LEINVEBER, J. Technické kreslení : technická dokumentace pro studijní a u ební
obory SOU. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2003. 145 s. ISBN 80-86490-73-4.
4. KLIMEŠ, J. Technická dokumentace: didaktické testy. 1. vyd. Havlí k v Brod:
Fragment, 1998. 108 s. ISBN: 80-7200-206-6.
5. LEINVEBER, J., VÁVRA Strojnické tabulky. Pomocná u ebnice pro školy
technického zam ení. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2003. 868 s. ISBN 80-86490-74-2.
6. ZELENÝ, J. Stavba stroj – strojní sou ásti. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000.
157 s. ISBN 80-7226-192-4.
7. VESELÍK, P., VESELÍKOVÁ, M. Technické kreslení pro 7. – 9. ro ník základní
školy. 2. vyd. Praha: Fortuna: 2003. 64 s. ISBN 80-7168-690-5.
1
Odkazy na jednotlivá, výše uvedená, témata (dle rozvržení cvi ení):
1. ná rt – kreslení od ruky, kreslení s použitím pom cek, zásady
Lit. 1 …….. str. 4 – 11
Lit. 2 …….. str. 11 – 23, str. 51 – 54
2. technické výkresy, druhy, formáty, technické písmo, druhy a typy
zobrazování
Lit. 1 …….. str. 13 – 25
Lit. 2 …….. str. 33 – 52
ar, m ítka
3. technické zobrazování (promítání), pravoúhlé promítání, axonometrické promítání
Lit. 1 …….. str. 27 – 38
Lit. 2 …….. str. 55 – 64
4. zobrazování základních geometrických tvar
Lit. 1 …….. str. 38 – 41
Lit. 2 …….. str. 64 – 66
5. zobrazování jednoduchých geometrických t les pomocí sdružených pr m t
Lit. 3
6. ezy a pr ezy technickými t lesy, kreslení detail , pohled
Lit. 1 …….. str. 42 – 57
Lit. 2 …….. str. 66 – 86
7. kótování, zásady kótování sou ástí
Lit. 1 …….. str. 59 – 78
Lit. 2 …….. str. 87 – 117
8. kreslení normalizovaných strojních sou ástí, práce s tabulkami a normami ISO, SN
Lit. 1 …….. str. 105 – 136
Lit. 2 …….. str. 156 – 172
Lit. 5, 6
9. výrobní výkres a výkres sestavení
Lit. 1 …….. str. 155 – 164
Lit. 2 …….. str. 201 – 218
10. kreslení spoj rozebíratelných a nerozebíratelných
Lit. 1 …….. str. 105 – 155
Lit. 2 …….. str. 173 – 200
Lit. 5, 6
11. ešení jednoduchých p íklad
K procvi ování je vhodná literatura . 4 Klimeš, J. Technická dokumentace: didaktické testy.
2
Otázky a p íklady vhodné k procvi ení
1. Podle zp sobu zhotovení rozd lujeme technické výkresy na 3 základní druhy. Které to
jsou?
2. Vyjmenujte 5 základních formát výkres ady ISO-A a alespo u jednoho ur ete
rozm r (v mm).
3. Zapište geometrickou adu výšek písma (v mm) používaných na výkresech.
4. Vyjmenujte 3 základní typy ar, které se používají na výkrese.
5. Tlouš ky ar rozd lujeme podle vzájemného pom ru na áry …
6. Jakým typem a tlouš kou áry se na výkrese vyobrazuje obrys, osa, zakrytý obrys
a kótovací ára?
7. Uve te geometrickou adu tloušt k ar (v mm).
8. Co udává na výkrese m ítko?
9. Vyjmenujte 3 základní typy m ítka?
10. Jak jinak lze nazvat tzv. promítání v 1. kvadrantu?
11. Dopl te chyb jící pr m ty.
A)
B)
12. Uve te alespo jednu metodu axonometrického promítání.
13. Zobrazte t leso metodou pravoúhlého promítání v 1. kvadrantu v daných pohledech:
- pohled zep edu
- pohled shora
- pohled zleva
A)
B)
3
14. Jaký je rozdíl mezi ezem a pr ezem?
15. ím se vyzna uje materiál sou ásti v ezu?
16. Jakým zp sobem se znázor uje pr b h ezu?
17. Uve te název druhu ezu, který je zde vyobrazen.
18. Sou ásti zobrazené v axonometrickém promítání nakreslete pomocí vhodných pohled
a ez (nekótujte).
A)
B)
19. Vyjmenujte alespo 2 soustavy kót ze 4 základních.
20. Okótujte vypracované pohledy a ezy z otázky . 17.
21. Najd te podle strojnických tabulek výšku (m1) u MATICE M14 SN 02 1401.
22. Podle strojnických tabulek nakreslete šroub M10x60 SN 02 1101 (bez nákružku pod
hlavou).
23. K emu slouží výkres sestavení.
24. Vysv tli pojem „odkaz na položku“ (pozice) na výkresu sestavení.
25. Jakým zp sobem se ozna í místo spojení lepené i pájené konstrukce?
ešení
1. Ná rt (skica), originál, kopie (snímek)
2. A0 (1189x841), A1 (841x594), A2 (594x420), A3 (420x297), A4 (210x297)
3. (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; (14); (20) – hodnoty uvedené v závorce nejsou doporu eny
pro popis tech. výkres
4. ára – souvislá, árkovaná, erchovaná
5. tenké, tlusté, velmi tlusté (pom r ar 1:2:4)
6. obrys – tlustá souvislá ára
osa – tenká erchovaná
zakrytý obrys – tenká árkovaná
4
kótovací ára – tenká souvislá
7. 0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,0; 1,4; 2,0
8. M ítko udává pom r délkového rozm ru prvku p edm tu zobrazeného na originálu
výkresu ke skute nému rozm ru téhož prvku p edm tu ve skute nosti.
9. m ítko – skute né velikosti, zv tšení a zmenšení
10. ISO E (ve t etím kvadrantu je ISO A)
11.
A)
B)
12. technická izomerie (izometrická axonometrie), technická dimetrie (dimetrická
axonometrie), kosoúhlá dimetrie: kabinetní axonometrie
kavalírní axonometrie
planometrie
13.
A)
B)
14. V ezu se zobrazují ty ásti t lesa, které leží v rovin ezu a za ní.
V pr ezu se zobrazují pouze ásti p edm tu ležící p ímo v rovin pr ezu.
5
15. vyzna uje se šrafováním
16. Myšlená plocha ezu se vyzna uje v obraze tenkou
pr b hu, první a poslední ára jsou kresleny tlust .
a) úplné ozna ení
erchovanou
árou v celém
b) zjednodušené ozna ení
17. místní ( áste ný) ez
18.
A)
B)
19. kótování – et zcové, od spole né základny, smíšené, sou adnicové
20.
A)
B)
6
21. m1 = 12,8 mm
22.
23. Výkres sestavení je ur en pro sestavení montážní jednotky.
24. Odkazy (pozice) slouží k identifikaci položky ( ásti, sou ásti, dílu) na výkrese
sestavení.
25. Místo spojení se ozna í souvislou velmi tlustou arou a spoj se ozna í normalizovanou
zna kou kreslenou souvislou arou.
Pozn.: n které p íklady k procvi ení jsou p evzaty z literatury 1, 2, 3 a 4.
7
Ukázka výkresu sou ásti
¨
Ukázka výkresu sestavení
8
Download

Zobrazit