Tuplák
únor / 2013
Setkání se zaměstnanci
Večierok s rozmanitou
príchuťou našich skvelých pív
Tohtoročný tradičný večierok závodu Plzeň
v Měšťanské besede naplno rozprúdil zábavu
v piatok 22. januára.
Večierok sa niesol v duchu fantastických príchutí našich pív počínajúc skvelými nefiltrátmi
Pilsner Urquell a Gambrinus až po naše vyniMěšťanská beseda v Plzni se dne 22. 2. 2012
kajúce špeciály Master, Fenix, Frisco a Radlery.
stala místem setkání zaměstnanců
Po úvodnom krátkom príhovore nášho nové-
Plzeňského Prazdroje, závodu Plzeň
ho technického riaditeľa Diarmaida de Burcu
a generálneho riaditeľa Douga Brodmana
sme tradične ocenili našich najlepších pracovníkov za rok 2012 Zlatou a Striebornou pečaťou
za ich dlhodobú skvelú prácu a prínos k rozvoju nášho pivovaru. Jednotlivých ocenených máte
možnosť vidieť na našich fotografiách. Potom sa už naplno rozbehla zaslúžená zábava s dobrým
jedlom a našimi skvelými pivami.
Stanislav Hamara
S optimistickým úsměvem přišel poděkovat zaměstnancům závodu generální ředitel
Douglas Brodman
Nejvyšší ocenění „Zlatou pečeť“ převzali z rukou technického ředitele a manažera
Ani stříbrná pečeť nikoho nezarmoutila a ocenění z rukou technického ředitele a manažera
závodu Plzeň zleva: technický ředitel DE, Burca Diarmaid, Roman Fousek, Pavel Kalčík,
závodu Plzeň převzali: zleva Michal Hucl, technický ředitel DE, Burca Diarmaid, Jan Jaroš,
Jiřina Zemanová, Milan Máca, Pavel Kesl, Jaroslav Slovák, manažer závodu Plzeň
Stanislav Skoupý, Dana Hriczová, Jan Štochl, Jitka Šuhajdová, Jan Civiš, Pavla Škubalová,
Stanislav Hamara
David Komora, Tomáš Bratko, manažer závodu Plzeň Stanislav Hamara
Vynikající plzeňské pivo a lahůdky v rautu jistě potěšily srdce každého gurmána
I když parket téměř zel prázdnotou, místní bary se těšily velké oblibě a ocenění se o svoji
radost dělili se svými spolupracovníky a dokazovali, že jsou opravdovým týmem
Tuplák – noviny, které si tvoří zaměstnanci sami
1
Snižován í po čt u ú ra zů / Soc i ál ní d i al og / Od b or y v ás i nf o r mují
únor / 2013
Snižování počtu úrazů – náš cíl
ochrannými pracovními prostředky pro
výkon práce.
• Provést vizuální kontrolu strojů,
dopravních prostředků, technických
zařízení, přístrojů a nářadí. Pokud je vše
Pokud dojde k úrazu, je důležité důsledně
důsledně využívat naše systémové nástroje
vyšetřit jeho příčiny, stanovit nápravná opat-
v řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
ření proti jeho opakování a vyžadovat plnění
V jejich rámci hodnotit rizika na pracovištích
tohoto opatření.
a přijímat opatření k jejich minimalizaci.
Pro následující období je naším cílem dále
Jiří Brandtlík
snižovat počet pracovních úrazů. Budeme
v pořádku, pokračovat v práci.
• Přezkoušet bezpečnostní a ochranná
opatření strojů, dopravních prostředků,
technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Pokud je vše v pořádku, pokračovat
v práci.
Setkání zástupců sociálního dialogu
• Při práci dodržovat pokyny uvedené
Snižovat počet úrazů, případně jejich závažnost, je nejdůležitějším úkolem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Vše, co v této oblasti děláme, je podřízené tomuto cíli.
Nedůležitější je prevence, předcházení ne-
v návodu k obsluze, bezpečnostním listu,
Sociální dialog pokračoval dne 5. února
zainteresováni na přísném dodržování bez-
pracovním postupu, instrukci nebo jiné
v Praze již III. setkáním zástupců sociálního
pečnostních předpisů a při jejich poruše-
interní dokumentaci.
dialogu ve fiskálním roce F13. Toto jednání
ní bude uplatněna sankce dle tzv. „Penalty
bylo v letošním roce poslední svého druhu
systému“.
• Veškeré závady na pracovišti neprodleně
ohlásit svému nadřízenému.
a program mělo velmi nabitý.
• Provádět pouze práce, na které má
kvalifikaci.
pracovně-ekonomickými
• Při zvedání a přenášení břemen
Druhým velkým důležitým bodem progra-
Vedle standardního rozboru a diskusí nad
ukazateli
čekala
mu bylo projednání a odsouhlasení dodatku
ke kolektivní smlouvě. K projednání se sešlo
na zúčastněné mimo jiné
celkem 14 návrhů, z nichž bylo
bezpečným situacím na pracovištích. dodržovat zásady bezpečné manipulace.
i aktivní diskuse nad důle-
5 přijato. Jeden návrh v době
Každý zaměstnanec by měl před zahájením
Seznámit se s hmotností a vlastnostmi
žitými dokumenty, jako je
uzávěrky ještě nebyl zcela uza-
práce zvážit důsledky svého jednání s ohle-
břemene, jeho těžištěm a úchopovými
novela pracovního řádu.
vřen. Přijaty byly návrhy týkající
dem na svoji bezpečnost a bezpečnost osob,
možnostmi.
Velmi
důležitá
byla
se například kontrolních pravo-
kterých se bezprostředně dotýká jeho jedná-
• Udržovat pořádek na svém pracovišti,
ukazate-
mocí odborů, paritního zastou-
ní, případně opomenutí při práci. Dodržovat
nářadí ukládat na vyhrazená místa.
li zahrnující pracovní úra-
pení komise BOZP a zavedení
základní zásady bezpečné práce, zejména:
Po skončení práce opustit pracoviště
zy ve variabilní složce mzdy. Této debaty
nového příplatku. Nyní se pracuje na detai-
uklizené v bezpečném stavu.
se zúčastnil i technický ředitel Diaramid De
lech finálního dodatku, jehož podpis se oče-
Burca a navrhl průlomové řešení. Po velmi
kává v březnu.
• Při chůzi v areálu, na skladových plochách
a ve výrobních objektech dbát zvýšené
rozprava
nad
V péči o bezpečnost a ochranu zdraví při
intenzivní diskusi byl tento návrh přijat. Jeho
Partneři v sociálním dialogu se při jedná-
pozornosti s ohledem na aktuální stav
práci mají nezastupitelnou úlohu vedoucí za-
podstata spočívá v tom, že ukazatele na prin-
ní shodli, že nad některými nepřijatými návrhy
povrchu komunikací a podlah.
městnanci, mistři, vedoucí směn. Ti nejlépe
cipu pracovních úrazů budou různou měrou
může být i nadále vedena debata a návrhy mo-
• Před zahájením práce nejprve
znají svá pracoviště, rizika na nich a denně řídí
platné až od vyšších vedoucích pracovníků.
hou být opětovně zařazeny do řádného kolek-
práci svých podřízených.
Všichni běžní zaměstnanci však budou více
tivního vyjednávání. zkontrolovat, zdali je vybaven osobními
Milan Koza
0dbory vás informují – Pracovně právní poradenství
Odborová organizace Plzeňského Prazdroje,
dovolenou, na kterou zaměstnanci vzniklo
písemně oznámit zaměstnavateli alespoň
roku, má právo určit si čerpání dovolené též
a.s., obdržela řadu dotazů, které se týkají
v kalendářním roce právo.
14 dní předem, pokud se nedohodne se za-
zaměstnanec. Nebude – li dovolená vyčer-
městnavatelem na jiné době oznámení.
pána ani do konce kalendářního roku proto,
dovolené. Pokusíme se v krátkosti vysvětlit
celou problematiku určení dovolené, proplá-
Pro kolizi s mateřskou dovolenou nebo pra­
cení dovolené a hlavní změny od 1. 1. 2012.
covní neschopností dovolená nepropadá
Určení dle rozvrhu čerpání dovolené
do konce následujícího kalendářního roku
Nemůže-li
Dobu čerpání dovolené je podle zákoníku práce § 217 povinen určit zaměstnavatel podle písemného rozvrhu čerpání
dovolené vydaného s předchozím souhla-
být
dovolená
vyčerpána
že zaměstnanec byl uznán dočasně práce
Proplácení dovolené jen při skončení pra­
neschopným nebo z důvodu čerpání ma-
covního poměru
teřské nebo rodičovské dovolené, bude za-
Další významnou změnou je, že zaměst-
městnavatel povinen určit dobu čerpání
z níže uvedených důvodů:
navatel nesmí poskytovat náhradu mzdy
této dovolené po skončení těchto překážek
• zaměstnanec byl dočasně uznán práce
nebo platu za nevyčerpanou dovolenou, tedy
v práci. Proplácení nevyčerpané dovolené
tzv. proplácet namísto jejího čerpání. Podle
je možné výhradně při skončení pracovní-
nově formulovaného ustanovení §222 ZP za-
ho poměru.
neschopným nebo
• z důvodu čerpání mateřské dovolené nebo
sem odborové organizace (za předpokladu,
rodičovské dovolené je zaměstnavatel
městnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu
že u zaměstnavatele působí) tak, aby zpra-
povinen určit čerpání této dovolené
za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě
vidla mohla být vyčerpána vcelku do konce
po skončení těchto překážek v práci (např.
skončení pracovního poměru.
kalendářního roku. Poskytuje-li se dovolená
dovolenou z roku 2012 je tedy z těchto
v několika částech, musí alespoň jedna část
důvodů možno převést k čerpání do roku
činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se za-
2013, ale i do dalších let).
městnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpání dovolené.
Bez rozlišování dovolené do čtyř týdnů
Závěrečné shrnutí
Pro účely čerpání dovolené nebo proplácení nečerpání dovolené se již nerozlišuje
Právo určit dovolenou má rovněž i za­měst­
mezi dovolenou v rozsahu do 4 týdnů a nad
nanec
4 týdny. Nevyčerpanou dovolenou nebude
Není-li čerpání dovolené určeno (zaměst-
zaměstnanec nastupovat tzv. automaticky ze
navatelem) nejpozději do 30. června násle-
zákona, přičemž nevyčerpaná dovolená ani
Zákoník práce již nerozlišuje mezi dovo-
dujícího roku, má podle §218 ZP právo určit
v následujícím kalendářním roce nebude pro-
lenou v rozsahu do 4 týdnů a nad 4 týdny.
čerpání dovolené rovněž zaměstnanec, čer-
padat. Pokud zaměstnavatel neurčí čerpání
Právo na dovolenou se vztahuje na celou
pání dovolené je zaměstnanec povinen
dovolené do 30.6. následujícího kalendářního
a nad čtyři týdny
Bohumír Matas
linka
zlatá tnanců
s
zamě den
dobrý
Plzeň:
377 062 057
377 062 058
Nošovice:
724 617 286
Velké Popovice:
724 618 436
… nikdy není utržené a je tu pro Vás
Tuplák – noviny, které si tvoří zaměstnanci sami
2
Hospod a
Hospoda
únor / 2013
Plzeňský Prazdroj –
Příběh, který nepřestává inspirovat
panem účetním Václavem Suchým a kroni-
dokumenty, které se staly cennými zdroji in-
klobouky, které jsou pro pivovarství tak
kářsky pečlivě zaznamenaným dalším pade-
formací. Člověk si mnohdy neuvědomuje, jací
symbolické, až v roce 1894 a když do roku
sáti letům vrchním účetním panem Karlem
lidé, s jakými znalostmi u nás pracují.
1865, kdy byl zaveden plyn, se svítilo
Pojďme vyjádřit své názory na dění kolem
Přikrylem, jsme měli situaci hodně usnad-
nás, pojďme si vytvořit místo, kde se ro-
něnou. Informace o období z doby so-
Je nebo bude kniha vydána i v jiných
zumnou a slušnou formou můžeme ba-
cialismu jsme čerpali z materiálů, které
jazycích?
vit, o čem zrovna my chceme! Kde nás
za svého působení v Prazdroji zpracovala bý-
Text knihy máme přeložen do angličtiny
nikdo nevyvede z míry a kde se chceme
valá vedoucí archívu Plzeňského Prazdroje
a případný tisk bude záležet na zájmu z ex-
odreagovat.
paní Dr. Cironisová. Mimo to jsme pátrali
portních trhů. Elektronická verze knihy v ang-
Kde jinde tohle funguje než v Hospodě!
i v Národopisném muzeu, v Západočeském
lickém jazyce ale určitě bude.
ve sklepích, na spilkách a všude pouze lou-
muzeu, v archivu Města Plzně. O událostech
Pozvání do Hospody přijal manažer ob-
nové doby jsme se pak nejvíce dovídali z fi-
Máte informace o úspěšnosti prodeje
chodní značky Ing. Vladimír Jurina.
remních časopisů, tiskových zpráv nebo vzpo-
knihy?
mínek pamětníků.
Nejsem odborník na prodej knih, ale nakladatel hodnotí zájem o knihu v prvních mě-
Kolik Vám to zabralo času?
sících prodeje jako vysoký. Celkový náklad byl
Času příliš nebylo. V podstatě jsme začali
3 000 ks a přibližně polovina již byla prodá-
pracovat teprve v dubnu, takže to bylo sedm
na. Samozřejmě, že nejvíce se prodává v Plzni
měsíců usilovné práce celého týmu.
a okolí, kde mají lidé k Prazdroji vztah, kde téměř z každé rodiny u nás někdo pracuje nebo
Kdo se na vzniku knihy podílel?
pracoval.
kvapivých informací. Velmi zajímavá jsou
Kromě externích spolupracovníků - plzeňského novináře Pepíka Kejhy, historika Jiřího
Narazil jste při pátrání v archivech na něco,
období válečná, kdy šlo o přežití, příběh
Janouškovce, vynikající grafičky Radoslavy
co vás překvapilo, nebo takříkajíc „vyved­
fúze plzeňských pivovarů ve třicátých le-
Daskalové a tiskařů z nakladatelství NAVA
lo z míry“?
tech 20. století, ale i počátek devadesá-
Kde a kdy vznikl nápad sepsat tuto po­
bylo pro mne velmi příjemné a poučné spo-
Nikdy jsem takovou práci dříve nedělal,
zoruhodnou knihu?
lupracovat s paní Šestákovou z archivu nebo
a tak jsem netušil, jak vzrušující je hledání
Aničkou Peřinovou z muzea.
O zpracování především novodobé his-
čemi. I novější historie odhaluje řadu pře-
tých let, kdy se rozhodovalo, jakou cestou
se Plzeňský Prazdroj vydá.
v archivech, nacházení málo známých fak-
Když se člověk seznámí docela podrob-
torie společnosti jsme přemýšleli už delší
Rád bych využil této příležitosti a velmi
tů, nepublikovaných fotografií, nalézání vzta-
ně s historií, daleko lépe chápe a vnímá pří-
dobu. Na rozdíl od předešlých období ne-
poděkoval především paní Šestákové, kte-
hů a souvislostí mezi jednotlivými událostmi.
tomnost. Uvědomil jsem si, že přes mnohé
byly události posledních dvaceti let ještě
rá vede náš archív. Byla nepostradatelným
A nové informace se na mne hrnuly pokaž-
problémy, které dnes řešíme, patří součas-
uceleně zaznamenány. Oslava 170. výročí
členem týmu, vyhledávala potřebné texty
dé, když jsme začali zpracovávat nějaké ob-
né období k těm dobrým v naší historii. Tak
založení společnosti a uvaření první várky
i fotografie, radila, které události bychom ne-
dobí. Pokaždé jsem především v začátcích
rozsáhlé investice do rozvoje našich zna-
plzeňského ležáku byla vhodnou příležitos-
měli opomenout. Poděkování patří i Jindřišce
přemýšlel, jak to ti lidé dělali, když se prv-
ček, kvality piva a našich služeb nezazna-
tí pro sepsání celé historie, a tak nápad do-
Eliáškové, která jako zkušený historik nejen
ní parní stroj, který nahradil koňské a lidské
menalo žádné období v historii pivovaru.
stával stále konkrétnější podobu. Dostali
připomínkovala napsané texty, ale taky upo-
síly, používal až od roku 1857, gumové ha-
jsme podporu vedení společnosti a zařadi-
zornila na důležité události a další existující
dice od roku 1863, varní kotle byly opatřeny
Děkujeme za rozhovor.
Redakce
li tak vydání knihy mezi aktivity náležející
k oslavám.
Hodně jsme přemýšleli o tom, jak by
měla kniha vypadat. V dnešní rychlé době
již nejsou lidé zvyklí číst dlouhé texty a tak
jsme chtěli mít v knize co nejvíce fotek
a události popsané spíše krátkými texty.
Ze zkušeností z podobných knih popisujících historii nějaké firmy jsem si pamatoval, že mi vždy scházel kontext doby, abych
si uměl představit, jak se tenkrát žilo, co
všechno život obyčejných lidí ovlivňovalo. Proto jsme do knihy zařadili i některé
obyčejné, „historicky nevýznamné“ události, jen abychom více přiblížili atmosféru,
ve které se lidé v Prazdroji v dané době nacházeli. To byl také důvod, proč jsme například do každého období zařadili i údaje
o tom, kolik co stálo, jaké byly výdělky nebo
historii některých plzeňských hospod.
Sehnat potřebnou dokumentaci jistě
nebylo jednoduché ?
Naše společnost má skvěle vedený archív a Pivovarské muzeum, to byly hlavní
zdroje informací. Nutno dodat, že díky detailně a hezky čtivě popsanému období
prvních padesáti let existence společnosti
Knihu pokřtil v prodejně a galerii Pilsner Urquell v Praze na Malé Straně pan Zdeněk Svěrák
Tuplák – noviny, které si tvoří zaměstnanci sami
3
Z ajímavé st av by / Pl ze ň s k ý Pr az d r oj m á c e r t i fi k át
únor / 2013
Zajímavé stavby Plzeňského Prazdroje, a.s.
V minulém čísle Tupláku jsme vám představili novou sérii článků, ve kterých se chceme věnovat
zajímavým stavbám našich pivovarů. První díl přiblížil Jubilejní bránu, která se bezesporu stala
symbolem Plzeňského Prazdroje a piva Pilsner Urquell. Sladovna II. možná nepatří k tradičním
symbolům pivovaru, ale její význam ji bezesporu řadí mezi významné stavby.
Sladovna II.
dodala 16 železných náduvníků. Humna byla
vydlážděna plotnami z bavorského mramoru
Měšťanský pivovar byl od svého počátku kon-
a samozřejmě nechyběla elektrifikace celého
cipován tak, aby dokázal zvládnout celý vý-
objektu, kterou zajištovalo parní dynamo od fir-
robní proces piva, včetně zajištění surovin.
my Siemens & Halske.
Výroba sladu, jako základní suroviny pro vý-
Rychle se rodící a takřka dokončenou stav-
robu piva, byla tedy součástí této strategie.
bu však v srpnu 1895 zachvátil nelítostný po-
První humno a hvozd na slad byly umístěny
žár. Jak vyplývá ze zápisů Karla Přikryla, oheň
v jedné budově s ostatními provozy pivovaru.
vypukl v nejspodnější části dřevěných půd. Díky
Pro jistotu si uveďme funkce těchto provozů.
nezaskleným oknům a ještě neosazenému vy-
Namočený ječmen se rozprostřel na humna
tahovadlu se vytvořil komín, který oheň rychle
Sladovna I. (foto z roku 1928)
a nechal klíčit ve vrstvě asi 30 cm. Několikrát
rozdmýchával. Hasičské práce se tak omeziliy
denně se musel ručně přehazovat. Po naklí-
pouze na hájení hvozdu a sousedních budov,
čení se ječmen přenesl na hvozd, kde se začal
přičemž dřevěné půdy sladovny byly zanechány
sladovny vysvěcena arciděkanem Františkem
byly nevyužité prostory sladoven pronajímá-
sušit a tím se i zastavil proces klíčení.
napospas plamenům. Žár byl takový, že popras-
Heroldem. Prvním sladmistrem byl 8. října
ny jako sklady.
kaly i žulové podstavce, ale hvozd byl uchrá-
ustanoven Josef Čada a 11. listopadu povolilo
Sladovna I. byla silně poškozena nálety
něn, stejně tak jako zdi sladovny. Záchranných
okresní hejtmanství její používání. V nové sla-
na konci II. světové války. O něco méně byla
prací se účastnily hasičské sbory Měšťanského
dovně fungovalo 16 náduvníků, každý o ob-
poškozena sladovna II. a v říjnu 1948 byla již
pivovaru, města Plzně, ale i okolních podniků,
sahu 175 hl. Humna měla rozlohu 7.000 m2
opět v plném provozu. Pro sladovnu I. byl zpra-
a též hasičský sbor státních drah. Hašení bylo
2
a 6 dvojitých hvozdů, každý o rozloze 50 m
cován plán dostavby, ale pouze částečné re-
ztíženo především nedodělaným vodovodem,
zajišťovaly sušení. Karel Přikryl takto zazname-
konstrukce se dočkala až v letech 1976–1981.
který končil u přechodu původní pivovarské
nal náklady na stavbu „Náklad na stavbu sla-
Již v roce 1976 vznikl projekt nové sladovny
trati. Při hašení zahynul 16letý dělník z akcio-
dovni obnášel bez strojového zařízení více
na 80.000 tun sladu, ale stavba byla zaháje-
vého pivovaru Vojtěch Cink z Chrástu a dělník
600.000 zlatých, a se stroji a veškerým za-
na teprve o osm let později a dokončena až
Měšťanského pivovaru František Šesták.
řízením, dosud nehotovým, nemnoho mělo
v roce 1988. Četné nedodělky se po uvede-
scházeti do milionu.“ (pro ilustraci, roční příjem
ní do provozu odstraňovaly až do roku 1990.
učitele v té době dosahoval 600 zlatých).
S uvedením nové sladovny do provozu pozby-
Humna (foto z roku 1892)
První hvozd a humna brzo přestala stačit
Škody způsobené požárem se naštěstí ni-
kapacitě a už v roce 1852 se staví sýpka s dal-
jak neprojevily na chodu pivovaru a nedošlo
ším humnem a v letech 1857-1887 bylo při-
ani k finanční újmě. Celá stavba byla řádně po-
Společná kapacita sladoven I. a II. dosaho-
stavěno dalších devět hvozdů a 28 humen.
jištěna u tří různých společností a výše pojiště-
vala 250.000 hl sladu. Toto množství zajišťova-
Stavby prováděli postupně stavitelé Václav
ní dokonce navýšena při nedávné předběžné
lo bezproblémový chod pivovaru v rekordních
Sladovna II. byla postupně odstavena a budo-
Daniel, Martin a Ferdinand Stelzerové, Eduard
kolaudaci. S obnovou poničené budovy se
letech 1913/14, kdy výstav piva přesáhl mi-
va zakonzervována do stavu, jak ji známe i dnes.
Jahl a Jan Unger. Tento komplex staveb a pří-
začalo záhy a dne 5. října 1896 byla stavba
lión hektolitrů. V hubených válečných letech
Vlastislav Štrunc, oddělení T&H
la sladovna I. svého významu a místo po její
demolici zabraly první CK Tanky.
staveb byl později označen jako sladovna I.
Kapacita přestala rychle stačit a slad bylo nutno dokupovat.
V roce 1892 byly zahájeny přípravy k novostavbě další sladovny. Byl především určen
pozemek a to severovýchodně od dnešní vodárenské věže. Pověřený stavitel Emanuel Klotz
představil v srpnu 1893 svůj projekt a stavba
Plzeňský Prazdroj má základní certifikát
Auditu rodina & zaměstnání
samotná byla zahájena o rok později pod vedením stavitele Josefa Houdka. Karel Přikryl,
Naše společnost splnila veškeré požadavky,
autor Pamětního spisu o Měšťanském pivova-
které stanovilo MPSV pro udělení základního
s rodiči na mateřské či rodičovské
ru podává zajímavý popis nově vznikající budo-
certifikátu Auditu rodina a zaměstnání. Proto
dovolené a udržovat je v profesní
vy: „Sladovny měly pod úrovní terénu nejdoleji
tento certifikát mohla Jana Schattauerová,
zdatnosti
rozsáhlé kanály a stoky a na nich pak dvě pa-
manažerka rozvoje organizace, odměňování
• Zlepšit informovanost rodinných
tra humen, z nichž druhé neslo na železných
a benefitů, převzít dne 28. 1. 2013 z rukou
příslušníků zaměstnanců o jejich
sloupech mohutné klenutí. Nad klenutím pro-
paní ministryně na slavnostním vyhlášení
stíraly se po celé délce traktů ve třech patrech
výsledků auditu.
• Vytvořit systematickou komunikaci
pracovním prostředí
• Umožnit zaměstnancům řešit jejich
obrovské půdy na slad. Příček ani zděných, ani
Získáním certifikátu však naše prorodin-
dřevěných v nich vůbec nebylo. V obou hlav-
ná politika nekončí. Naopak začíná se napl-
ních traktech korespondovaly v dolním patře
ňovat program, jehož součástí jsou konkrétní
půd se železnými sloupy humen žulové pie-
opatření, které přispějí ke stmelování rodin-
zaměstnance zvýšit jejich podíl volného
destaly. Na nich stály dřevěné sloupce nesou-
ného a pracovního života zaměstnanců.
času věnovaného rodině
cí všechna tři patra půd, jakož i krov a kryt
V současné době se začínají implemen-
velikolepé budovy.“ Stejně tak jako budova,
tovat jednotlivé body realizačního plánu. Jen
nadčasová a především vyspělá byla technic-
namátkou můžeme několik z nich uvést:
závažné rodinné problémy za pomoci
naší společnosti
• Zavedením vhodných služeb pro
Jak je vidět, úkolů je mnoho a času málo.
Všechno musí být hotové do konce roku,
takže se můžeme společně těšit, jak se bu-
ká zařízení. Kotle a armatury včetně topenišť,
předehřívače a napájecí čerpadla dodala firma
• Maximální využití fondu pracovní doby
Emila Škody. Strojírna J. Klotze dodala trans-
včetně doby nadpracované u všech
naplánovat čas dovolené tak, aby ji
portéry pro rozvod ječmene a sladu po sýp-
zaměstnanců
mohli co nejvíce trávit se svými dětmi
• Umožnit zaměstnancům – rodičům
dou postupně rodit novinky, které pomohou
více stmelovat rodinný a pracovní život.
Milan Koza
kách. Plzeňská strojovna a továrna na vagóny
Tuplák – noviny, které si tvoří zaměstnanci sami
4
Rad y , tipy … be ne f it y
únor / 2013
RADY, TIPY … BENEFITY
POZOR!!! Peněžní prostředky (body), které máte v Benefit Shopu nahrané
na tento fiskální rok, tj. 1. 4. 2012 až 31. 3. 2013, vám k 31. 3. 2013 propada­
jí, vyjma odměn za věrnost a ostatních odměn, které mají platnost 12 měsíců
od nabití. Nezapomeňte si proto všechny body vyčerpat. Po tomto datu již
nebude možné peněžní prostředky (body) uplatnit!
Nezapomeňte!: Poukázky na naše značky patří mezi daňově nevýhodné benefity, u kterých se musí odvádět sociální a zdravotní pojištění a daň. Platí zde tedy přepočítávací koeficient
1 :1,15, tzn. 100 Kč do pilíře Naše značky = 115 Kč z pilíře Benefit na výběr. Platnost e-Ticketu
je 6 měsíců od vygenerování/objednání.
3) Benefit na výběr
Jak zjistíte platnost peněžních prostředků, které máte
v Benefit Shopu?
Po přihlášení do Benefit Shopu klikněte na odkaz, který je umístěn vpravo od vašeho jména v horním menu
anebo na Můj profil v horním menu
a záložku bodové konto. Zobrazí se vám tabulka, kde vidíte platnost v jednotlivých pilířích, popř.
kategoriích, benefitů.
Z tohoto pilíře je možné převést si peníze do pilíře Naše značky anebo Budoucnost a zajištění. Převod je prováděn automaticky.
V případě, že byste si chtěli zvýšit příspěvek na PP či ŽP, tak stačí zůstatek vydělit počtem
měsíců, které zbývají do konce fiskálního roku a o tuto částku si zvýšit měsíční příspěvek. Ve výpočtu by vám měla pomoci kalkulačka, která je opět umístěna v Benefit Shopu pod penzijním
připojištěním popř. životním pojištěním.
V případě, že byste si chtěli koupit více poukázek na naše značky, tak stačí zjistit zůstatek
v tomto pilíři a vydělit jej 1,15 např. zůstatek je 2 300 Kč vydělím 1,15 a dostanu 2 000 Kč, tzn.
že si můžu objednat e-Ticket na poukázky na naše značky v hodnotě 2 000 Kč.
Nezapomeňte!: Čerpání PP a ŽP se v Benefit Shopu zobrazuje měsíčně, tzn. v lednu musíte počítat ještě se srážkou za únor a březen. V případě, že jste si zvolili vyšší příspěvek a čerpáte z pilíře Benefit na výběr, musíte si tam nechat tyto prostředky a nevyčerpat je. Jinak by vám
vznikla srážka ze mzdy.
4) Extra benefity
Tyto body NELZE převádět do jiných pilířů a jsou určeny pouze na nákup:
Exkurze pro zaměstnance – 8 bodů na fiskální rok. Tyto body lze prodloužit objednáním
e-Ticketu, tzn. provedete 8 objednávek a po ukončení objednávky vám bude vygenerovaný e-Ticket, který má platnost 6 měsíců od objednání.
Sponzoring – 4 body na fiskální rok. Tyto body lze vyčerpat pouze objednávkou vstupenek
na sponzorované akce např. divadlo, fotbal.
Bonusové pivo – 10.000 bodů na fiskální rok. Díky těmto bodům se můžete zúčastnit losování o pivo, jeho hodnota vám bude následně po vyzvednutí piva ve vámi zvolené lokalitě
sražena ze mzdy.
Jak vyčerpat peněžní prostředky z pilíře?
V případě, že byste potřebovali s něčím pomoci, neváhejte se obrátit na:
1) Budoucnost a zajištění
Peněžní prostředky, které máte v pilíři Budoucnost a zajištění jsou určené pouze na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění (dále jen „PP“) anebo na životní pojištění (dále jen
„ŽP“). Tyto peníze NELZE převádět do jiných pilířů!!
Co dělat, když máte sjednané PP anebo ŽP, ale nevyčerpáte celých 6 000 Kč?
Vyplňte novou dohodu o srážce, která je ke stažení v Benefit Shopu u postupu PP popř. ŽP
a odneste ji na mzdovou účtárnu do 20. dne v měsíci. Do dohody uveďte vyšší příspěvek zaměstnavatele např. víte, že nevyčerpáte 2 000 Kč, uveďte tedy do dohody, že chcete zvýšit
příspěvek o 1 000 Kč měsíčně (v případě, že stihnete odevzdat na mzdovou účtárnu novou dohodu o srážce ze mzdy do 20. 2.), tzn. 1 000 Kč za únor a 1 000 Kč za březen. V dubnu se automaticky nastaví výše vašeho příspěvku na PP popř. ŽP dle březnové výše, tzn. v dubnu musíte
provést snížení příspěvku např. 6 000 Kč děleno 12 měsíci = 500 Kč měsíčně.
Co dělat, když nemáte sjednané PP a ŽP a chtěli byste vyčerpat celých 6 000 Kč?
Uzavřete si novou smlouvu s penzijním fondem anebo s pojišťovnou a výši příspěvku od zaměstnavatele si spočítejte jako celý roční nárok, tj. 6 000 Kč děleno počtem měsíců např. když
vše stihnete udělat během února, tak 6 000/2 (únor a březen) = 3 000 Kč. Příspěvek od zaměstnavatele tedy bude 3 000 Kč/měsíčně s tím, že nesmíte zapomenout, že váš příspěvek
musí být min. 300 Kč/měsíčně, jinak nemáte nárok na příspěvek od zaměstnavatele. V dubnu si
zase musíte příspěvek snížit anebo jej ponechat v této výši, ale počítat s tím, že se vám 3 000 –
500 = 2 500 Kč bude každý měsíc strhávat z pilíře Benefit na výběr. V případě, že již nebudete
mít žádné finanční prostředky v tomto pilíři, tak u vás dojde ke srážce ze mzdy!
Nezapomeňte!: Příspěvky můžete čerpat pouze měsíčně, není možný jednorázový příspěvek, tzn. zůstatek v pilíři Budoucnost a zajištění si rozdělte na počet měsíců, které zbývají
do konce fiskálního roku. Změna výše příspěvku anebo penzijního fondu/pojišťovny je možná
1× za fiskální rok. V novém fiskálním roce, tj. od 1. 4. 2013, se výše příspěvku na PP popř. ŽP
řídí výší, kterou jste měli uvedenou v dohodě o srážce v březnu. V případě, že byste chtěli hýbat
s výši příspěvku, musíte tak učinit nejpozději do 20. 4. 2013!!
2) Naše značky
Stačí si objednat e-Ticket na poukázky na naše značky a ten si pak vyměnit v Makru
na MServisu za poukázky na naše značky, za které si následně můžete již zakoupit naše výrobky. Přesný návod, jak postupovat naleznete v Benefit Shopu. Tyto peníze NELZE převádět do jiných pilířů!!
Veronika Šedivcová
Tuplák – noviny, které si tvoří zaměstnanci sami
5
Poz vánk y
únor / 2013
Novinka pro zaměstnance
v dárkových prodejnách
Snažíme se Vám vyjít maximálně vstříc, a tak můžete nově v dárkových prodejnách od 1. března kupovat zboží za cenu, která byla dosud dostupná pouze na E-shopu pro zaměstnance
po přihlášení.
Vyberte si nyní zboží přímo v prodejně a získejte atraktivní cenu ihned. Stačí se na pokladně
prokázat pouze Vaší zaměstnaneckou kartičkou.
Přejeme Vám příjemný nákup.
Tourism&Heritage Team
Březen plný hudby v Návštěvnickém centru
9. 3. začátek v 18:00
Gabriela Vermelho a Epoque
Quartet
Pásmo jazzové, folkové a populární hudby v netradičním
LADOVSKÉ
VEPŘOVÉ HODY
pojetí.
Smyčcový Epoque Quartet známý již skoro 15 let svými
crossoverovými projekty se tentokrát setkává s vynikající
zpěvačkou a hráčkou na kvinton, Gabrielou Vermelho.
Nečíslovaná místa, jednotná cena 250 Kč
16. 3. začátek v 18:00
Zora Jandová a Zdeněk Merta:
“Blízká setkání”
Písňový recitál Zory Jandové a Zdeňka Merty obsahuje
jejich vlastní tvorbu (CD Fifty–fifty), písně ze známých
Mikroregion Ladův kraj, Obec Velké Popovice
a Pivovar Velké Popovice
muzikálů i klasický francouzský šanson.
Nečíslovaná místa, jednotná cena 250 Kč
pořádají
v areálu pivovaru ve Velkých Popovicích
v sobotu 9. března 2013 od 10 do 15 hodin
8. 3. začátek v 18:00
Ladovské vepřové hody
Dasha a Rozhlasový Big Band
Gustava Broma
Program:
• ukázka řeznického řemesla, zabijačkové lahůdky a pekařské
výrobky od místních výrobců, hudební program, umělecká
a lidová řemesla
Swingový a jazzový koncert rozhlasového Big Bandu
• doprovodný program a výstava masopustních výtvarných
prací ZUŠ Velké Popovice
Gustava Broma se známou vokalistkou Dashou.
Nečíslovaná místa, jednotná cena 450 Kč
www.laduv-kraj.cz
Plakat A5.indd 1
24.1.2013 8:27:42
Vydávají odborové organizace působící v Plzeňském Prazdroji, a.s., ve spolupráci s úsekem lidského kapitálu
Redakční rada: šéfredaktor – Bohumír Matas tel. 724 617 058, zástupce – Milan Koza tel. 724 617 047, členové – Hana Jirásková tel. 724 617 652, Petr Bauer tel. 724 618 029, Pavel Zítek tel. 724 617 011,
Dagmar Pittnerová tel. 724 617 942, Veronika Šedivcová tel. 724 618 676, Vlastislav Štrunc 724 617 366 / Kontaktní e-mail: [email protected] / DTP: Grafické studio VLADO / Tisk: Kavka Print
Vydáno: 28. 2. 2013 / Příští číslo vyjde: 28. 3. 2013
Download

Tuplák 2/2013 - Plzeňský Prazdroj, as