Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72,
Pasířská 72
příspěvková organizace
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:[email protected], IČ: 72 74 29 50
Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2012 – 2013
Zpracoval: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy
Předkládá: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy
Jablonec nad Nisou 10.10.2013
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Obsah
1. Úvod........................................................................................................................... 2
2. Základní údaje ............................................................................................................ 4
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Charakteristika školy
Přehled oborů vzdělávání
Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy)
4
6
6
8
10
13
3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ......................................................................... 14
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny (stav k 1.9.2013)
Podmínky pro vzdělávání
Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin
Další údaje o výsledcích vzdělávání
Údaje o přijímacím řízení na střední školy
Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu
14
14
15
15
29
30
4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ............................................. 31
5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti .................................................... 32
5.1. Řízení školy, další údaje týkající se záměrů školy
32
5.2. Poradenské služby ve školním roce 2012/2013
36
5.3. Hodnocení plánu prevence za rok 2012/2013
38
5.4. Prezentace školy na veřejnosti
40
5.5. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.
40
5.6. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných
zdrojů (2012/2013)
42
5.7 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, výsledky soutěží a olympiád
42
5.8. Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2012/2013
53
5.9. Zpráva metodika environmentální výchovy za rok 2012/2013
55
5.10. Zpráva metodika informačních technologií za školní rok 2012/2013
60
5.11. Zpráva školního speciálního pedagoga za školní rok 2012/2013
62
6.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ........................................... 63
7. Základní údaje o hospodaření školy ......................................................................... 64
7.1. Zpráva o hospodaření školy za rok 2012
7.2. Údržba a opravy budov školy
64
66
8. Závěrečné hodnocení ............................................................................................... 66
9. Přílohy ...................................................................................................................... 67
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
1
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
1. Úvod
Již tradičně v úvodu zmíním události, které v průběhu školního roku 2012/2013
zahýbaly českým školstvím a naší školou.
Nemohu začít jinak, než zprávou o významném jubileu naší školy. 1. září 1963
se stalo datem, kdy do budovy naší školy s nadějemi, odhodláním a touhou po vědění
vstoupili její první žáci. Rok 2013 je tedy významným rokem v historii naší školy – naše
škola oslaví 50 let od svého slavnostního otevření. Naší škole bych rád i na stránkách
výroční zprávy ze srdce popřál, aby jako doposud i nadále významně přispívala k
výchově a přípravě mladých atletických nadějí, z nichž některým možná pootevře i
dveře do světa velké atletiky. Ze všeho nejvíce bych jí však rád popřál, aby z ní
odcházely pouze děti, které na ni budou moc rády vzpomínat nejen proto, že v nich
probudila ten správný vztah ke sportování a zdravému pohybu, ale probudila v nich
opravdového ducha svobodného myšlení s pocitem odpovědnosti za své konání,
předala jim ta nejpotřebnější moudra pro jejich život a přivedla je k prahu toho
skutečného poznání, které učiní jejich život šťastným a spokojeným.
Zajímavou zprávou pro většinu ze čtenářů výroční zprávy bude zcela jistě
informace o květnovém konkurzu na pozici ředitele Základní školy Pasířská, který
proběhl v souladu s rozhodnutím našeho zřizovatele na všech školách, které jsou
příspěvkovými organizacemi města Jablonec nad Nisou a též v souladu se zákonem
po uplynutí šestiletého funkčního období každého ředitele. Konkurzu se zúčastnili tři
uchazeči a konkurzní komise stanovila v konkurenci tří uchazečů jejich pořadí s
doporučením Radě města Jablonec nad Nisou. Rada na svém nejbližším jednání
respektovala doporučení komise a jmenovala ředitelem školy Mgr. Jiřího Vondráčka,
stávajícího ředitele základní školy, pro další zákonné šestileté funkční období.
Podobně jako v loňském roce zmíním hned v úvodu další velice významný
úspěch našich mladých atletů. Naše starší dívky opět předvedly, tentokrát v daleké
Litomyšli dne 4.6.2013, úžasné představení ve finále Poháru rozhlasu starších žákyň,
kde za účasti tvrdé konkurence z celé republiky suverénně zvítězily. O tento úspěch se
v podstatě zasloužil stejný tým dívek, který vybojoval tento titul i v roce předchozím
v kategorii mladších žákyň. Poděkování zaslouží nejen všechny dívky, ale i ti, kteří po
celý rok připravovali to správné podhoubí pro tento úspěch a náležitě všechny dívky
motivovali (od 1. řady a vždy zleva: Terka Vokálová, Anička Valešová, Pavlína
Marxová, Terka Pečenková, Míša Barborová, Lucka Hoření, Terka Patočková, Kačka
Pulmannová a Andrea Pfefferová).
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
2
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Dále připomenu některé významné události, které proběhly v České republice a
v českém školství.
Veřejnost se značným znepokojením sledovala průběh politické krize v České
republice v úvodu června roku 2013, která vyústila v demisi vlády Petra Nečase s
nejistotou dalšího vývoje současné vládní koalice. V lednu 2013 vzešel první prezident
České republiky z přímé volby občanů České republiky - stal se jím Miloš Zeman, který
dne 8. března 2013 složil svůj prezidentský slib a nastoupil do svého úřadu. Miloš
Zeman se poté rozhodl převzít otěže v rámci zmíněné vládní krize a v rozporu s přáním
všech parlamentních stran jmenoval premiéra úřednické vlády. Stal se jím ekonom Jiří
Rusnok, jímž sestavená vláda dle předpokladu nezískala důvěru Poslanecké
sněmovny a byla nucena podat demisi. Poslanci parlamentu ČR proto podpořili návrh
prezidenta na rozpuštění sněmovny a tento návrh pohodlnou většinou schválili prezident republiky poté stanovil termín předčasných voleb do Parlamentu ČR na dny
25. a 26.10.2013 (volby nás tedy teprve čekají).
V souvislosti s touto zprávou vystřídal na postu ministra školství pana Petra
Fialu nový ministr úřednické vlády premiéra Rusnoka, pan Dalibor Štys. Ministr školství
Petr Fiala vydržel ve své funkci v podstatě jeden školní rok.
Minulým školním rokem proplouval někdy tišeji, někdy bouřlivěji, téměř
nekonečný příběh zaklínadla již přijatého štrasburského rozsudku se snahou prosadit
ideu bezbřehé inkluze - plánované zrušení základních škol praktických (bývalých
zvláštních) – zde si názor musí vytvořit každý sám. MŠMT připravuje v této souvislosti
novelu školského zákona, která by znamenala zásadní změny ve speciálním školství a
v poradenství - vše úzce souvisí s tzv. vládní Strategií boje proti sociálnímu vyloučení.
Celou veřejnost velice silně rozladila a znepokojila rozsáhlá amnestie
prezidenta republiky, Václava Klause před koncem jeho volebního období (před
nástupem nového prezidenta, Miloše Zemana). Její nepříjemné dopady pociťuje
dodnes mnoho lidí, kteří se dovolávali spravedlnosti v různých mediálně známých
kauzách.
V lednu 2013 představilo Ministerstvo školství diskuzní materiál strategie
vzdělávací politiky ČR do roku 2020, který by měl navázat na Národní program rozvoje
vzdělávání z roku 2001 (tzv. Bílou knihu). První návrh by měl být připraven v průběhu
léta a na podzim roku 2013.
Ministerstvo školství schválilo významné změny v Rámcovém vzdělávacím
programu pro základní vzdělávání spočívající především ve změnách ve stanovených
výstupech ve dvou vzdělávacích oborech - Cizí jazyk a další cizí jazyk a Matematika a
její aplikace (s povinným začleněním finanční gramotnosti). Tyto změny jsou platné od
data 1.9.2013.
Pro školní rok byla vyslyšena pedagogická veřejnost a MŠMT téměř o 100 %
navýšilo školám tzv. prostředky ONIV určené, mimo jiné, pro nákup učebnic a učebních
pomůcek.
Institut smluv s rodiči při řešení problémů v chování žáků spojených s
individuálními výchovnými plány prošel svým zkušebním obdobím. Naše škola
prozatím tento institut nevyužila, ale s uspokojením konstatuji, že u nás velmi dobře
fungují výchovné komise, na které jsou rodiče žáků s problémy v chování a učení zváni
včetně zástupce OSPODu. Právě s touto institucí je spolupráce velmi dobrá a z jeho
strany jsme i chváleni
Nyní blíže k některým zajímavým událostem a aktivitám naší školy.
V průběhu května a června 2013 jsme se zúčastnili již v pořadí druhého
celoplošného elektronického testování žáků 5. a 9. tříd. Bližší informace o testování a
jeho výsledcích najdete v části 3.4. této výroční zprávy.
V naší škole jsme oficiálně k datu 7.3.2013 uzavřeli projekt z oblasti podpory
Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4. (Zlepšení podmínek
pro vzdělávání na základních školách) - tzv. šablony klíčových aktivit.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
3
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
V úvodu výroční zprávy též s radostí informuji naše rodiče, že v naší škole
nadále s přímou podporou Ministerstva školství (projektu RAMPS VIP III) velice
efektivně pracuje Školní poradenské pracoviště pod odborným vedením paní Mgr. Ivy
Cironisové. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních, jež zajišťují školní psychologové, školní speciální
pedagogové, metodici pro školní poradenská pracoviště a další odborní pracovníci. Ve
své práci se orientuje na pomoc třem hlavním zainteresovaným stranám - žákům,
rodičům popř. zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům, poskytuje
adekvátní intervenční podporu se snahou co nejlépe zvyšovat kvalitu a efektivitu
vzdělávacích služeb školy a pomáhá též budovat zdravé klima školy. Bližší informace k
práci střediska lze nalézt především na našich webových stránkách a také v další části
výroční zprávy.
Ve školním roce 2012/2013 jsme pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče
připravili zajímavou novinku - projekt „Školička“. Tento projekt je zacílen na naše
budoucí prvňáčky, kteří poprvé zamíří k zápisu a samozřejmě i na všechny děti, kterým
byla pro právě probíhající školní rok jejich povinná školní docházka odložena. Formou
pravidelných setkání každé pondělí vždy v čase od 15:45 h do 16.30 h, počínaje datem
11.2.2013, jsme postupně našim budoucím prvňáčkům školu představovali. Zvolili jsme
nejen formu postupné prohlídky a představení všech prostor školy, ale především
formu zábavného a hravého přiblížení různých předmětů a zajímavých témat, s kterými
se děti budou v průběhu celé školní docházky potkávat.
V úvodu své zprávy výjimečně zmíním některé z personálních změn, které
proběhly v naší škole. Zmiňuji je v souvislosti s odchodem paní učitelky Miroslavy
Krutské a paní učitelky Anny Pastuchové. Obě dámy odešly do svého zaslouženého
důchodu poté, co v naší škole strávily velice významnou část svého kantorského
života. Paní učitelka Krutská v naší škole strávila neuvěřitelných 26 let a paní učitelka
Pastuchová 15 let. Oběma upřímně děkuji za vše, co pro naše děti a naši školu
vykonaly. Byly vždy tou hybnou součástí našeho pedagogického sboru a oběma přeji
především pevné zdraví, klid a pohodu do dalšího žití.
Jako zajímavost v posledním školním roce vyjímám též mimořádné třídenní ředitelské
volno z důvodu kritického vývoje chřipkové epidemie v naší škole - bylo vyhlášeno na
dny 18. - 20.2.2013. Počet nemocných dětí se v kritické době dramaticky zvýšil (38 %
dětí z celkového počtu ve škole chybělo) a kriticky se situace vyvinula i v učitelském
sboru.
A úplně na závěr čerstvá informace – před ukončením školního roku a
v průběhu úvodu školních prázdnin proběhla v naší škole malá předpříprava natáčení
televizního pořadu "Šikulové". Magickým natáčecím datem bude čtvrtek 31.10.2013.
Příprava pro tento den není vskutku jednoduchá.
Opět se nám podařilo realizovat všechny tradiční akce, které jsou již nedílnou
součástí našeho školního života v průběhu posledních pěti let – všechny z nich jsou
podrobně komentovány v dalších částech výroční zprávy.
V následujících částech zprávy též najdete mnoho zajímavých informací a
komentářů všeho důležitého a zajímavého, co se v naší škole událo. Přeji Vám, kteří
projevíte snahu se s touto zprávou podrobně seznámit, abyste s jejím obsahem byli
spokojeni.
2. Základní údaje
2.1. Charakteristika školy
2.1.1. Název a sídlo školy
Název školy:
Sídlo:
Právní forma:
Základní škola Jablonec nad Nisou,
Pasířská 72, příspěvková organizace
Pasířská ul. 72, 466 01 Jablonec nad Nisou
příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
4
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
IČO:
72 74 29 50
IZO školy:
102 177 015
Identifikátor zařízení: 600078400
Druh školy:
základní škola
Datum zařazení do sítě:
1.1.2003
Základní škola sdružuje:
Název součásti
1. Základní škola
2. Školní družina
3. Školní jídelna
2.1.2. Zřizovatel školy
Název:
Sídlo:
IČO:
IZO
102 177 015
116 300 311
102 717 494
Kapacita
720 žáků
100 žáků
1 000 jídel
Město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
262340
2.1.3. Údaje o vedení školy
Ředitel školy:
Zástupce ředitele školy:
Výchovná poradkyně:
Metodik prevence:
Koordinátor ŠVP 1.st.:
Koordinátor ŠVP 2.st.:
Koordinátor EV:
Mgr. Jiří Vondráček
Mgr. Ladislav Chmelík
Mgr. Miroslava Machová
Mgr. Alena Vojtěchová
Mgr. Marta Ciprová
Mgr. Jitka Krotilová
Mgr. Bohumila Matějčková
2.1.4. Kontaktní údaje:
Adresa webových stránek: www.zspasirskajbc.cz
Tel. + E-mail:
Ředitelství
484 846 334
[email protected]
Sekretariát
484 846 334, 731 449 104
[email protected]
Sborovna 1. a 2.st.
483 320 513
(adresy učitelů na web. stránkách)
Školní jídelna
483 319 679 (záznamník)
[email protected]
Školní družina
483 714 039
[email protected]
Fax(sekretariát):
484 846 334
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
5
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
2.1.5. Údaje o školské radě
Počet členů:
Předseda:
6
Mgr. Milan Staněk
Školská rada se již v novém složení po změnách k datu 1.6.2012 pravidelně
scházela ke svým jednáním – v minulém školním roce již tradičně třikrát.
Z každého jednání je pořizován zápis, jehož aktuální verze je zveřejňována na
webových stránkách školy.
2.1.6. Občanská sdružení:
Občanské sdružení Pasířská
Sdružení rodičů a přátel školy
Školní sportovní klub
Školní atletický klub
2.2. Přehled oborů vzdělávání
1. 79-01-C/01 Základní škola (RVP ZV) – Školní vzdělávací program (již
ve všech ročnících)
2.3. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových
útvarů
V úvodu této části opět připomínám roli Občanského sdružení Pasířská v této
oblasti - nadále v souladu se stanovami plní svoji základní funkci, kterou je
především zastřešování nabídky a fungování zájmových útvarů v naší škole.
Opět nám v tomto školním roce přineslo zajímavou finanční podporu mimoškolní
činnosti našich dětí i finanční podporu akcí, které jsme pořádali pro děti i rodiče.
Dne 23.4.2013 proběhla v prostorách základní školy již 5. výroční schůze
Občanského sdružení Pasířská. Všichni přítomní si v průběhu schůze vyslechli
Výroční zprávu o činnosti občanského sdružení za období březen 2012 až březen
2013, Zprávu o hospodaření a Revizní zprávu o hospodaření za rok 2012 a
Návrh rozpočtu OS pro kalendářní rok 2013. Všechny uvedené dokumenty byly
jednomyslně všemi přítomnými přijaty a odsouhlaseny. Zajímavá a velice
podnětná byla opět již tradiční diskuze o stavu nabídky zájmových kroužků v naší
škole. Zprávu píši vždy v průběhu září – připomenu v této souvislosti opět
významně rozšířenou nabídku zájmových útvarů pro naše děti. Již ve školním
roce 2012/2013 jsme dětem nabízeli zajímavé kroužky, o které nakonec
neprojevily zájem. Nezájem dětí o některé kroužky nás překvapil i v úvodu
školního roku 2013/2014 (např. hra na kytaru, Věda nás baví, dramatický
kroužek, v loňském roce např. turistický a skautský kroužek). Děti nereagovaly
ani na velice širokou nabídku DDM Vikýř, který je ochoten organizovat zájmové
útvary přímo na školách.
V této části také upozorňuji, že v přílohách naleznete zprávu paní Mgr. Palatové
o činnosti včelařských kroužků se zajímavou fotodokumentací.
Seznam volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů naleznete
v přiložené tabulce.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
6
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
TŘÍDA
PŘEDMĚT
6.A
Sportovní příprava
6.B
Sportovní hry
Aj - konverzace
7.A
Sportovní příprava
7.B
Sportovní hry
Výpočetní technika
7.A,B
Německý jazyk seminář
8.A
Sportovní příprava
8.B
Sportovní hry
Výpočetní technika
8.A,B
Německý jazyk seminář
9.A
Sportovní příprava
9. B
Sportovní hry
Výpočetní technika
9.A,B
Německý jazyk seminář
VEDOUCÍ
Mgr. Vladimír
Drábek
Stadtherrová
Věra
Mgr. Vendula
Palatová
Tomášová
Ivana
KROUŽEK
ROČNÍK
Míčové hry
6.-9.
Sportovní
1.-4.
Kroužek mladých
včelařů (3 kroužky)
2. – 9.
Keramika
1.-3.
Cironisová Iva
Logopedie
1.-4.
Klenerová
Naďa
Keramika
1.-3.
Velíčková Hana
Anglický jazyk
1.-2.
Velíčková Hana
Aerobic
2.-3.
Mgr. Marie
Hoskovcová
Mgr. Marie
Hoskovcová
Mgr. Marie
Hoskovcová
Počítače
1.
Počítače
Počítače
2.-3.
4.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
7
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
2.4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Data v uvedených tabulkách, které popisují různé atributy týkající se složení
pedagogického sboru, jsou obrazem stavu k datům uvedeným nad jednotlivými
tabulkami. Po skončení školního roku 2012/13 od nás odešly do důchodu paní
učitelka Miroslava Krutská a paní učitelka Anna Pastuchová, dále musela
z rodinných důvodů odejít a zůstat doma s dětmi paní učitelka Dana Kleinová. Po
osmi letech působení v naší škole odešel do zaslouženého důchodu i pan Juraj
Lasky, kterého v pozici školníka nahradil od data 2.9.2013 pan Zdeněk Bartoš.
Nově do naší školy nastoupili od data 2.9.2013 paní učitelka Radka Chvátalová
s aprobací anglický jazyk – francouzský jazyk (učí pouze anglický jazyk), paní
učitelka Lucie Správková s aprobací anglický jazyk – tělesná výchova a pan učitel
Jaroslav Černý s aprobací dějepis – německý jazyk (učí pouze německý jazyk
s nižším úvazkem 8 hodin).
Ke změně došlo i v naší školní družině – v závěru školního roku nás opustila
paní Mgr. Iva Cironisová, která však zůstává nadále ve funkci vedoucí školního
poradenského pracoviště. Od data 2.9.2013 k nám nastoupila paní Barbora
Formanová.
Pedagogický sbor ve školním roce 2012/2013 (k datu 30.6.2013)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
8
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Přehled pracovníků školy k datu 1.9.2013 (úvod školního roku)
Pracovník
I. Pedagogičtí pracovníci
učitelka 1.st.
učitelka 1.st.
učitelka 1.st.
učitelka 1.st.
učitelka 1.st.
učitelka 1.st.
učitelka 1.st.
učitelka 1.st.
učitelka 1.st.
učitelka 1.st.
učitel 2.st.
Učitelka 2.st.
učitelka 2.st.
učitelka 2.st.
učitel 2.st.
učitelka 2.st.
učitel 2.st.
učitel 2.st.
učitelka 2.st.
učitelka 2.st.
učitel 2.st.
učitelka 2.st.
učitelka 2.st.
učitel 2.st.
učitel 2.st.
Učitel 2.st.
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
sekretářka školy
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
Kvalifikace a odbornost
Délka praxe
kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ
kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ
kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ
kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ
kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ
kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ
kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ
kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ
kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ
kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ
kvalifikovaný - M,Ch
Kvalifikovaná –Aj,Tv
kvalifikovaná - Rj,Tv
kvalifikovaná - M,Ch
kvalifikovaný - Př,Tv
kvalifikovaná - Rj,D
nekvalifikovaný – Ov,Tv
kvalifikovaná - Čj,Nj
kvalifikovaná – Tv
kvalifikovaná – Aj,Fj
kvalifikovaný - Čj,Hv,Aj
kvalifikovaná - Čj,D
kvalifikovaná - M,F
kvalifikovaný - M,F,Tv,Aj
kvalifikovaná – Př,Z
kvalifikovaný – D,Nj
25 let
34 let
28 let
25 let
22 let
6 let
33 let
27 let
10 let
31 let
29 let
10 let
36 let
26 let
19 let
11 let
5 let
6 let
31 let
9 let
33 let
30 let
18 let
33 let
2 roky
2 roky
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,77
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,82
0,82
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,364
kvalifikovaná
kvalifikovaná
kvalifikovaná
kvalifikovaná
0 roků
21 let
24 let
21 let
0,50
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
0,60
0,40
0,30
0,50
0,80
0,90
0,40
0,50
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
0,375
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Úvazek
9
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích k datu 1.9.2013
51 let –
31 - 40
důchod.
< 30 let
41 - 50 let důchod.
let
věk
věk
1,86
6,82
7,00
11,62
0,77
celkem
Základní
škola
1,50
5,82
6,00
8,62
0,67
z toho ženy
0,50
0,00
1,00
1,80
0,00
celkem
Školní
družina
0,50
0,00
1,00
1,80
0,00
z toho ženy
1,36
6,82
6,00
9,82
0,77
celkem
Pedag.
sbor
1,00
5,82
5,00
6,82
0,77
z toho ženy
Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích k datu 1.9.2013
(pouze učitelé bez školní družiny)
odborná i
pedagogická
způsobilost
pouze
odborná
způsobilost
pouze
pedagogická
způsobilost
bez
způsobilosti
celkem
21,13
0,00
2,45
0,82
24,40
Zde opět upozorňuji na skutečnost, že naší prioritou je nadále zvyšovat podíl
odborně i pedagogicky způsobilých učitelů na naší škole (změna zákona o
pedagogických pracovnících tento problém výrazně zjednodušila), k čemuž
směřuje i plán v personální oblasti školy (učitelé druhého stupně by měli učit děti
především v předmětech, které vystudovali na pedagogické fakultě).
Specializované činnosti:
výchovný poradce
koordinátor informačních a komunikačních
technologií
5
.
Ú
koordinátor
školního vzdělávacího programu
d
a
j
školníe metodik prevence
o
koordinátor environmentální výchovy
Paní učitelka Miroslava Machová
úspěšně ukončila studia
výchovného poradenství k datu
30.6.2008 (v souladu s vyhl.
317/2005 Sb.).
Paní učitelka Marie Hoskovcová
úspěšně dokončila studia k datu
30.6.2009!! (v souladu s vyhl.
317/2005 Sb.)
Obě koordinátorky ŠVP- pro 1.st.
Marta Ciprová a pro 2.st. Jitka
Krotilová jsou ke studiu přihlášeny,
avšak stále čekáme, zda bude pro
dostatečný počet uchazečů
otevřeno.
Paní učitelka Vojtěchová úspěšně
ukončila svá studia k datu
30.6.2013 (v souladu s vyhl.
317/2005).
Paní Bohumila Harvanová (dosud
bez potřebného studia dle vyhl.
317/2005)
Zápis do 1. ročníku - 7.2.2013
Dne 7.2.2013 proběhl v naší škole tradiční zápis dětí do 1. ročníku. Od jedné
hodiny odpolední do šesti hodin procházeli školou rodiče se svými potomky a
společně prožívali statečný boj svých dětí na jednotlivých stanovištích.
Celý zápis opět probíhal tradičně formou soutěže. Učitelé připravili pro děti
stanoviště s úkoly, za které budoucí prvňáčci získávali razítka na své zápisové
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
10
celkem
28,07
22,71
3,30
3,30
24,77
19,41
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
listy. Nejednalo se však o pouhé hraní. Zkušené učitelky pečlivě vymýšlely zadání
tak, aby otestovaly nejrůznějšími způsoby připravenost dětí na školní docházku.
Děti se představovaly, kreslily, vybarvovaly, stříhaly, říkaly básničky, zpívaly,
poznávaly geometrické tvary a číslice. Poté, co prošly zdárně všemi stanovišti a
získaly všechna potřebná razítka, mohly si v závěru svého putování vybrat
z velkého množství dárků, které pro ně vyrobily naše školní děti a dostaly též
malou sladkou odměnu.
Věříme, že se všem dětem i jejich rodičům zápis líbil a spokojeně odcházeli ze
školy a těší se na své první opravdové zážitky v základní škole.
Statistika zápisu (7.2.2013)
Počet zapsaných dětí
63
Z toho počet odkladů
16
Počet dětí, které do 1. třídy nastoupí
47
Uvažovaný počet budoucích 1. tříd
2
Ze statistiky zápisu vyplývá, že k zápisu přišlo mnohem více dětí než v roce
předcházejícím (z toho 6 dětí bylo přijato z jiných obvodů). Výrazně více se jich
také v našem obvodu pro tento rok školní docházky narodilo. Největším
problémem je opět velmi vysoký počet odkladů – v poměru k počtu zapisovaných
dětí máme počet odkladových dětí nejvyšší. Tato statistika se však v průběhu
dalších měsíců před datem 2.9.2013 ještě výrazně změnila. V tomto období jsme
přijali do prvních ročníků dalších devět dětí, ale jedno z původního zápisu k nám
do školy nenastoupilo a u dvou bylo nakonec rozhodnuto o odkladu. 2.9.2013
jsme tedy otevřeli dvě první třídy s celkovým počtem 53 dětí (27 + 26).
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
11
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Tradičně přikládám dvě krásné fotografie našich prvňáčků, kteří slavnostně
dne 2.9.2013 vstoupili do naší školy.
Jedna z našich prvních tříd prožila i velice slavnostní první školní den.
Společně se štábem České televize v čele s Žanetou Peřinovou ji
navštívila naše nejslavnější žákyně, dvojnásobná olympijská vítězka
v hodu oštěpem, Bára Špotáková. I zde přikládám fotografii z tohoto
zajímavého setkání.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
12
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
2.6. Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) – st
2.7. atistika od 1.9.2012 do 31.8.2013)
Rozhodnutí:
o přijetí do 1. ročníku
o nepřijetí do 1. ročníku
o přijetí do vyššího ročníku
o nepřijetí do vyššího ročníku
o povolení individuálního vzdělávání žáka
o zrušení individuálního vzdělávání žáka
o přestupu žáka ZŠ do jiné ZŠ
o odkladu školní docházky
o dodatečném odkladu školní docházky
o povolení individuálního vzdělávacího plánu
o opakování ročníku
jiné důvody
celkem
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
53
0
1
0
0
0
18
18
0
11
0
0
100
13
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
3.1. Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny (stav k 2.9.2013)
Součást
základní škola
školní družina
školní jídelna
Počet tříd, odd.
18
4
počet žáků, dětí
415
100
330 + 20 dětí MŠ
Velice příjemnou skutečností je stále stoupající počet dětí v naší škole při
nezměněném počtu tříd. V posledních čtyřech letech se počty v souladu se
statistickými výkazy o základní škole zvyšovaly z původních 359 dětí k datu
30.9.2009, přes 364 dětí k datu 30.9.2010, 382 dětí k datu 30.9.2011, 395 dětí
k datu 30.9.2012 až k současným 416 dětem k datu 30.9.2013. V porovnání
s loňským rokem se zvýšil počet dětí v naší škole o dvacet jedna!
3.2. Podmínky pro vzdělávání
Podmínky pro vzdělávání našich dětí jsou velice podrobně popsány nejen na
našich webových stránkách, ale jsou též povinnou součástí úvodu našeho
školního vzdělávacího programu. Podmínky na naší škole se výrazně zlepšily po
dokončení rekonstrukce školy (výměna oken, zateplení, izolace proti zemní
vlhkosti), vybudování víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem a
rekonstrukci sociálního zázemí velké tělocvičny.
Základní škola se skládá z několika vzájemně propojených pavilónů. Ve
škole je celkem 32 učeben. Všech 18 tříd má svoji kmenovou učebnu (3 z nich
mají k dispozici interaktivní tabuli). Zbývající učebny jsou využívány jako odborné
učebny fyziky, chemie (učebna s interaktivní tabulí), přírodopisu, rodinné výchovy
(v minulém školním roce kompletně zrekonstruována), 2 učebny cizích jazyků
s interaktivními tabulemi, učebna hudební výchovy, školní dílny, dvě učebny pro
výuku informatiky, multimediální učebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem,
keramická dílna s vypalovací pecí, učebna pro výtvarný kroužek apod.
Škola má jednu velkou tělocvičnu a dvě malé tělocvičny. Učitelé ve škole pro
svoji potřebu využívají 14 kabinetů.
Ve velkoryse pojatých venkovních prostorách školy se nachází školní hřiště s
atletickou dráhou z polytanu, travnaté hřiště, víceúčelové sportovní hřiště
s umělým povrchem, oplocené asfaltové hřiště, volejbalový kurt a rozsáhlé
travnaté plochy s osázenými okrasnými keři a stromy.
Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou plně odpovídající stávajícím
přísným hygienickým předpisům, podobně jako moderní šatny pro sportovce se
sociálním zázemím v blízkosti školních hřišť. V prvním patře budovy, ve které se
nachází školní jídelna, jsou umístěny též prostorově nadstandardní a dobře
vybavené prostory školní družiny.
V oblasti státní dotace určené mimo jiné na nákup učebnic a učebních
pomůcek se mírně zablýskalo na lepší časy – tato částka byla všem školám
téměř dvakrát navýšena a umožnila školám více investovat především do nákupu
nových učebnic.
V souvislosti se zlepšením podmínek života ve škole stále zůstává prioritou
pro rok příští a léta následná rekonstrukce WC. Zde ocituji část své loňské
zprávy: „Zde se blýská na lepší časy. Po dohodě se zřizovatelem naší školy,
Městem Jablonec nad Nisou, byl tento problém zařazen mezi havarijní stavy
související s majetkem města a oprava sociálních zařízení by měla proběhnout
v průběhu hlavních prázdnin po skončení školního roku 2012/2013“. Zde si však
musím postesknout – vzhledem k omezeným finančním prostředkům města byla
tato rekonstrukce opět odložena na dobu neurčitou. Tento letitý a velice citlivý
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
14
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
problém nebyl opět vyřešen – stav našich sociálních zařízení je však tak zoufalý,
že se budeme snažit našeho zřizovatele přesvědčit, aby již dále tuto rekonstrukci
neodkládal.
3.3 Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin
Počet zameškaných vyučovacích hodin
školní rok 2011/2012
omluvené
neomluvené
celkem
Ø na 1
celkem Ø na 1
žáka
žáka
31301
81.51
533
1.38
školní rok 2012/2013
omluvené
neomluvené
celkem
Ø na
celkem Ø na 1
1 žáka
1 žáka
35647
90,24
175
0,44
V porovnání se školním rokem 2011/2012 došlo k mírnému nárůstu v počtu hodin
omluvené absence, proti tomu však k významnému poklesu počtu neomluvených
hodin (ve školním roce 2011/2012 však vysoký počet neomluvených hodin
významně ovlivnil jediný žák vycházející z 8. roč. se 140ti neomluvenými
hodinami).
Výchovná opatření
pochvala
napomenutí
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
sníž. známka z chování - 2.st.
sníž. známka z chování - 3.st.
1. pololetí
142
45
30
12
3
2
2. pololetí
302
99
60
17
4
4
Zde je statisticky významný nárůst těch méně populárních výchovných opatření
ve druhém pololetí školního roku.
Ze statistiky prospěchu vybírám některé zajímavé charakteristiky:
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
1.
stupeň
6.
7.
8.
9.
2.
stupeň
počet žáků
prospěl
s vyzn.
11/12 12/13 11/12 12/13
53
39
50
35
37
52
29
42
36
36
27
20
41
34
20
16
50
43
22
24
prospěl
11/12
1
7
9
21
26
neprospěl
12/13 11/12
4
2
10
1
16
18
19
2
12/13
0
0
0
0
0
217
204
148
137
64
67
5
0
37
55
42
38
57
38
58
35
13
18
7
9
19
11
10
1
24
36
30
27
37
26
45
34
1
5
2
1
1
3
0
172
188
47
41
117
142
8
5
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
15
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Klasifikace - statistika podle tříd za celou školu za 2. pololetí školního roku
2012/2013:
V prospěchu jsou statisticky významné rozdíly mezi průměry např. některých
paralelních tříd (7.A a 7.B – výrazné rozdíly mezi třídami 9.A a 9.B – výrazný
rozdíl s výjimkou Čj ve všech předmětech – vzhledem ke složení obou tříd však
rozdíl nijak překvapivý) a též významné rozdíly v průměrech u tříd 5.A a 5.B.
Průměry v některých předmětech dle tříd ZŠ
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
ČJ
1.4
1.4
1.7
1.5
2.2
1.9
2.4
2.5
2.5
1.9
2.5
2.3
2.1
2.8
2.5
2.6
2.6
2.8
AJ
1.1
1.2
1.4
1.3
1.4
1.4
1.6
1.7
1.9
1.5
2.4
2.3
2.5
2.4
2.6
2.9
2.2
3.1
NJ
2.6
2.7
2.0
3.2
M
1.2
1.2
1.5
1.4
2.1
1.6
2.3
2.2
2.0
1.6
2.6
2.5
2.9
2.9
3.2
3.0
3.0
3.7
F
D
2.5
2.6
2.1
2.4
3.0
3.1
2.4
3.5
2.2
2.1
2.0
2.4
2.4
2.3
1.8
3.2
3.4. Další údaje o výsledcích vzdělávání
V této části zprávy by se mohly objevit mnohé údaje z výše uvedených tabulek.
Předkládám zde též komentář druhého celoplošného elektronického testování
žáků 5. a 9. tříd.
Další údaje o výsledcích vzdělávání též významně dokumentuje část výroční
zprávy týkající se účasti našich dětí ve všech vypsaných olympiádách a mnoha
dalších soutěžích, ať už sportovních, výtvarných, recitačních, hudebních a
mnoha jiných.
Na tomto místě je nutné zmínit i zajímavé projekty související s jednotlivými
průřezovými tématy v našem školním vzdělávacím programu, které naši učitelé
připravili pro naše žáky a které se staly již nedílnou součástí školního
vzdělávacího programu.
Jiné projekty jsou zmíněny v části 5.6. (Mimoškolní a volnočasové aktivity), ve
zprávě metodika environmentální výchovy a ve zprávě školní družiny.
Celoplošné elektronického testování žáků 5. a 9. tříd.
Co lze z níže uvedených grafů vyčíst?
Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním
úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní
požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Přesto může být
zajímavé zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných
žáků.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
16
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
První graf pod textem ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v
úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 – 20 %, 21 –
40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků
(zahrnuti jsou pouze žáci bez SVP) vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní
společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd.
Nad grafem najdete hodnotu průměrné úspěšnosti našich žáků. V horním panelu
můžete volit předmět a ročník, pro které chcete porovnání provést, a školu nebo
jednotlivé třídy. V legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé
podíly.
Graf tedy umožňuje posoudit, zda jsou naši žáci v průměru ve
většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše
k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nejedná se o porovnání školy s
ostatními školami – graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným
způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol.
Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků (bez SVP) řešila
ve druhé části testu opět úlohy základní úrovně (Obtížnost 1), a jaká část žáků
postoupila ve druhé části testu k úlohám vyšší úrovně (Obtížnost 2). Nad grafem
jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky naší školy a zvolený předmět a
ročník. V legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků.
Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. V některých
předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující
minimální standard v jeho celé šíři. Kromě toho až do ukončení testování se
poměry jednotlivých skupin žáků mohou měnit (grafy zobrazují průběžně souhrn
došlých výsledků). Společné úvodní části testů byly poměrně krátké a statistická
chyba výsledku (směrodatná odchylka) je nezanedbatelná. Pro účel zběžného
posouzení bez vyvozování jakýchkoli zásadních závěrů však prezentovaná
informace postačuje.
Níže uvedené grafy zobrazují celkové výsledky – detailní výsledky, zprávy
o jednotlivých třídách a výsledky jednotlivých žáků jsou uloženy v databázi školy
a lze do nich kdykoliv nahlédnout. Mohou být také velice užitečné k různým
analýzám výsledků vzdělávání, srovnání jednotlivých tříd, apod.
9. ročník
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
17
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
18
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
19
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
5. ročník
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
20
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
21
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny (nutné k částečnému
pochopení závěrečné tabulky popisující výsledky jednotlivých tříd).
Každý test začínal skupinou úloh základní úrovně (Obtížnost 1) – v testech
různých předmětů byla tato úvodní skupina úloh různě velká. Podle toho, jak v
nich žák uspěl, se mu zbytek testu naplnil buď opět úlohami základní úrovně
(pokud neměl alespoň 67 % úloh úvodní části správně), nebo úlohami vyšší
úrovně (Obtížnost 2), protože by nemělo smysl, aby ten, kdo má první část úloh
téměř bez chyby, celou dobu řešil pro něj nepřiměřeně lehké úlohy. Za každou
správně vyřešenou otázku žák body získal (informaci o bodové hodnotě
jednotlivých otázek lze vyhledat v přehledu všech použitých úloh, který je
součástí vyhodnocení pro třídu), za chybně vyřešenou nebo vynechanou úlohu
nic nezískal ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu
otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu. Pokud žák řešil úlohy
základní úrovně a poté úlohy vyšší úrovně, spočetly se úspěšnosti za každou
úroveň zvlášť.
Celkové výsledky
5.A
5.B
9.A
9.B
Čj (%)
66,35
80,67
65,67
60,44
M (%)
55,26
66,20
62,28
38,33
Aj (%)
84,38
75,75
67,58
43,47
Podíl žáků po rozvětvení (obtížnost 1 a obtížnost 2):
5.A
Čj
5.B
Čj
5.A
M
5.B
M
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
45,00
55,00
71,43
28,57
84,21
15,79
72,22
27,78
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
22
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
5.A
Aj
5.B
Aj
9.A
Čj
9.B
Čj
9.A
M
9.B
M
9.A
Aj
9.B
Aj
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
38,10
61,90
50,00
50,00
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
Obtížnost 1
Obtížnost 2
60,00
40,00
66,67
33,33
57,89
42,11
100
0
52,63
47,37
93,33
6,67
Hodnocení činnosti sportovních tříd za školní rok 2012/2013
Sportovní třídy fungují na škole statutárně od září 1999, kdy byly tyto třídy
zařazeny oficiálně do programu MŠMT. Při škole pracuje školní atletický klub,
kde pracuje profesionálně jedna trenérka, která je placena Českým atletickým
svazem a 5 trenérů, učitelů (p.uč. Hamáčková, zástupce ředitele školy, p.
Ladislav Chmelík, p.uč. Jan Krupa a p. uč. Lenka Štěpánová).
Školní atletický klub pečuje též o přípravné atletické třídy. Stále se snažíme o
zapojení co největšího počtu žáků do závodní atletické činnosti. Žáci 6. - 9. tříd
se pravidelně zúčastňují atletických závodů pořádaných ČAS, LKAS, AŠSK ad. V
některých disciplínách děti vynikají a získávají na mistrovství České republiky
medaile, a tím se nominují do reprezentace ČR. Cílem sportovních tříd je však
především všestranný rozvoj dětí, a tudíž se zúčastňují i dalších sportovních
aktivit jako je plavání, florbal, basketbal, běh na lyžích, volejbal apod.
Naši atleti se zúčastnili dvou náročných týdenních soustředění – zimního na
běžkách v osadě Jizerka a letního v rekreačním areálu v Doksech u České Lípy.
Za jeho kvalitní přípravu a organizaci si všichni učitelé tělesné výchovy a
organizátoři soustředění zaslouží poděkování.
Zimní soustředění na Jizerce
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
23
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Letní soustředění v Doksech
Již pátým rokem v naší škole připravujeme talentované děti v našich
atletických přípravkách na 1. stupni ZŠ. Pracujeme s dětmi od 1. do 5. třídy
(dvě skupiny – 1. – 3. roč. a 4. – 5.roč.). Hlavním cílem je podchytit co nejvíce
dětí, aby si navykly na správný styl života podpořený pohybovou aktivitou.
Zapojují se i do závodní činnosti v rámci kraje.
Sportovní výsledky žáků ST ve školním roce 2012/2013
8.9.2012 trojutkání – Sasko-Slezsko-LBC, krajský výběr st.- žactva
Reprezentovali:
Vokálová Tereza, Pfefferová Andrea, Bárta Dan, Marxová Pavlína, Dupač
Dominik, Zelinková Kateřina- 2. místo Libereckého kraje
11.9. III. kolo mladšího žactva, Jablonec nad Nisou
1. místo chlapci i děvčata LIAZu
12.9. III. kolo staršího žactva, finále KPD, Jablonec nad Nisou
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
24
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
(KPD – krajský přebor družstev – dále vždy KPD)
1. místo chlapci i děvčata
15.9. mezikrajové utkání mladšího žactva, Pardubice
2. místo chlapci i děvčata
Reprezentovali:
Barborová Michaela, Pfefferová Andrea, Pulmannová Katka, Novotná Katka,
Marxová Pavlína, Patočková Tereza, Pečenková Tereza, Dubský Adam, Koucká
Hana
22.9. Finále elévů družstev, Liberec
1. místo chlapci i děvčata
22.9. SF MČR staršího žactva, Bílina
1.místo : děvčata - postup do finále MČR do Olomouce
2.místo: chlapci postup do finále MČR do Olomouce – obhajoba stříbra
23.9. Finále KPD mladšího žactva, Turnov
1.místo : děvčata
2.místo: chlapci
28.-30.9. MU do 15 ti let, Chorvatsko – Rijeka
Reprezentovali:
Pfefferová Andrea 8.A
3km chůze
8. místo, osobní rekord 17:48,77
Bárta Dan
9.A
tyč
3. místo, 380cm
2.10. Okresní kolo v přespolním běhu – Břízky
1.místo starší žákyně – postup do krajského finále
3.místo: Pavlína Marxová – 8.- 9.třída
6.10. Finále MČR družstev staršího žactva, Olomouc
2.místo starší žákyně
5.místo starší žáci
10.10. Krajské kolo v přespolním běhu – Břízky
3.místo starší žákyně
27.11. - I.kolo žákovské ligy
Pořadí škol po 1. kole
děvčata
6.-7.třída
pomocné body
hlavní body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Arbesova
210
10
Pasířská
183
8
Smržovka
135,5
7
Liberecká
118
6
Mozartova
116
5
Tanvald
103,5
4
Pivovarská
94,5
3
GyRandy
85
2
Šumava
1.
2.
3.
4.
5.
Arbesova
Mozartova
70
chlapci
212
167
1
6.–7.třída
10
8
Pasířská
163
7
Smržovka
151
6
Liberecká
138
5
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
25
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
6.
7.
8.
9.
Tanvald
106,5
4
Šumava
83
3
GyRandy
82
2
57,5
1
děvčata
8.-9. třída
Pivovarská
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pasířská
211
11
Arbesova
157
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Mozartova
Pasířská
Liberecká
Smržovka
Arbesova
Šumava
Tanvald
GyRa
Pivovarská
Janov
Žel.Brod,Pelech.
150
144,5
129,5
125
105
94
73
68
chlapci
204,5
188,5
148
129
127,5
117,5
87
85
83
70
48
8
7
6
5
4
3
2
1
8. - 9. třída
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tanvald
Liberecká
Pivovarská
Pelechovská, Ž.B.
GyRandy
Smržovka
Mozartova
Šumava
12.-13.1. KPJ ve vícebojích a v chůzi, Jablonec n.Nisou
Pětiboj – 60m př, dálka, koule, výška, 800m
1.Vokálová Tereza
3144 b.
splněn limit na MČR
7.Barborová Michaela
2600 b.
splněn limit na MČR
9. Zelinková Kateřina
2550 b.
splněn limit na MČR
Sedmiboj – 60m, dálka, koule, výška, 60m př, tyč, 1km
1. Bárta Dan
4126 b.
splněn limit na MČR
2km chůze
1.Lipavský Jakub
13:08,97
3. Friedrichová Šárka 12:17,13
3km chůze
3. Dupač Dominik
18:30,69
1.2. Halový čtyřboj žactva, Jablonec n.Nisou
1. Vokálová Tereza
2430b
starší žákyně
3. Sobota Ondřej
1807 b.
starší žák
3.Schindler Pavel
744b.
mladší žák
2. Koucká Hana
1143 b.
mladší žákyně
3. Štancl Jáchym
elév
5. Štanclová Vendula
elévka
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
26
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
12.-13.2. MČR žactva ve vícebojích a v chůzi, Praha Stromovka
1. Bárta Dan
7boj
4300 b osobní rekord
3. Vokálová Tereza
5boj
3301 b osobní rekord, rekord školy
10. Barborová Michaela
5boj
2696 b osobní rekord
3km chůze
3.místo: Pfefferová Andrea
18:10,09
3.místo: Dupač Dominik
18:48,13
4.místo: Lipavský Jakub
20:21,51
5.místo: Friedrichová Šárka 20:01,57
16.2. KPJ staršího a mladšího žactva, Jablonec n.Nisou
1.místo: Vokálová Tereza 300m
43,00
limit na MČR
60m př
9,13
limit na MČR
Dálka
533
limit na MČR
Koucká Hana
300m
45,81
60 m př
10,50
150m
21,39
Bárta Dan
tyč
360cm
limit na MČR
60m př
8,66
limit na MČR
Dálka
548
limit na MČR
Schindler Pavel
300m
47,17
60m př
10,15
4x150m starší žákyně Zelinková, Barborová, Novotná,Pečenková
4x150m starší žáci: Lízner, Sobota, Dupač, Hejkal
2.místo:
3.místo:
4.místo:
Zelinková Kateřina výška 157cm
limit na MČR
Sobota Ondřej
tyč
300cm
limit na MČR
4x150 mladší žáci, Schindler, Lipavský, …
Landa Lukáš
60m př
10,05
Barborová Michaela 150m
20,85
Hoření Lucie
60m
8,64
Dupač Dominik
60m př
10,35
2.-3.3. MČR staršího žactva, Jablonec nad Nisou
1.místo:
Vokálová Tereza
300m
41,56 OR, šk.r.
Bárta Dan
tyč
395cm OR
Koucká, Vokálová, Šafaříková 3x300m
2.místo:
Vokálová Tereza
60m př
8,92R/8,93FA OR, šk.r.
Vokálová Tereza
dálka
546cm OR
3.místo:
Sobota Ondřej
tyč
350cm OR
5.místo:
Bárta Dan
60m př
8,53 OR,šk.R
Bárta Dan
koule
12,34
6.místo:
Barborová Michaela dálka
523cm OR
Bárta Dan
dálka
587cm
Bárta, Krim, Štulík 3x300m
9.místo:
Barborová Michaela 60m př
9,34 OR
16.3. Velikonoční hala, Jablonec n.Nisou
1. Vokálová Tereza
60m př
9,17
1. Bárta Dan
tyč
400cm OR
1. Koucká Hana
300m
46,65
3. Strnádek Pavel
koule
7,81
23.3. KPJ v přespolním běhu, Mladá Boleslav - Štěpánka
2.místo:
Valešová Anna – starší žákyně
3.místo:
Vokálová Tereza – starší žákyně
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
27
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
3.místo:
3.místo:
Bárta Dan – starší žáci
Schindler Pavel – mladší žák
KPJ ve vícebojích LIBEREC 11.-12.5.2013
1.místo:
Dan Bárta
4 803 b. starší žák
(14,08-25,77m-350cm-29,09m-7,88-556cm-11,05m-168cm-3:00,15)
1.místo:
Hana Koucká
2 462b. mladší žákyně
(10,31-33,95m-8,82-430cm-2:43,55)
1.místo:
Pavel Schindler
1 875b. mladší žák
(0,11-8,49-465cm-30,20m-2:32,34)
2.místo:
Kačka Zelinková
3 735b. starší žákyně
(16,46-155-7m66-21,33-483cm-25,12m-2:47,08)
7.5. Pohár rozhlasu 8.-9.tříd – okresní kolo
1.místo:
starší žákyně i žáci – postup do finále kraje
9.5. Pohár rozhlasu 6.-7.tříd – okresní kolo
3.místo :
mladší žákyně i žáci – bez postupu do finále kr.
14.5. 4 boj - okresní kolo 6.-9.třída
1.místo :
starší žákyně i žáci 7406b. a 7169b - postup do F kraj
3.místo:
mladší žákyně
5134 b.
8.místo:
mladší žáci
2170b.
16.5. Nominační závod na OHM - Turnov
Celkem bylo nominováno 10 atletů:
Vokálová Tereza, Bárta Dan, Sobota Ondřej, Zelinková Kačka, Barborová Míša,
Kryštof Dominik, Valešová Anna, Nykrín Michael, Schindler Pavel, Koucká Hana
21.5. F Poháru Rozhlasu – kraj – Turnov
1.místo :
starší žákyně – 6 950 b. – postup na MČR
2.místo :
starší žáci – 5731 b.- bez postupu
22.5. I.kolo mladšího žactva – Jablonec n.Nisou
1.místo děvčata
2.místo chlapci
25.-26.5. MČR ve vícebojích – Stará Boleslav
3.místo
Tereza Vokálová
4750 b – školní rekord
7.místo
Dan Bárta
4606 b.
12.místo
Hana Koucká
2463 b – mladší žactvo
15.místo
Kateřina Zelinková 3 748b.
27.5. F KP ve čtyřboji – Jablonné v Podještědí
2.místo – starší žákyně 7673 b.
4.místo – starší žáci 7666 b
4.6.Finále MČR Pohár Rozhlasu - Litomyšl!!
1.místo
7 004 b – školní rekord
1.Vokálová Tereza
dálka 548 cm, výška 152cm
2.Barborová Michaela
dálka 538 cm OR, 60m 8,35 OR
Kateřina Zelinková, Pulmannová Kateřina, Patočková Tereza, Valešová Anna,
Hoření Lucie, Marxová Pavlína, Pečenková Tereza
6.6. I.kolo KPD staršího žactva - Liberec
1.místo: děvčata i chlapci
12.6. II.kolo KPD mladšího žactva
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
28
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
1.místo děvčata
2.místo chlapci
16.6. KP jednotlivců žactva
Nejlepší závodnicí byla Tereza Vokálová a Dan Bárta, kteří získali 3 tituly
přeborníků!
Celkem získalo žactvo 5. ZŠ 20 medailí!
20.6. II. kolo KPD staršího žactva Mladá Boleslav
1.místo děvčata i chlapci
24.-28.6. OHDM Uherské Hradiště
1.místo: Dan Bárta
tyč
400cm
2.místo: Tereza Vokálová
300m 40,67
4.místo: Kateřina Zelinková výška 171cm OR, školní rekord
4.místo : Schindler Pavel
60m př 9,50
6.místo: Tereza Vokálová
100m př. 14,65
Září
4.9. III.kolo KPD staršího žactva – Jablonec n.Nisou
1.místo děvčata i chlapci – postup do SF MČR
11.9. III.kolo KPD mladšího žactva – Jablonec n.Nis.
1.místo děvčata
2.místo chlapci
Obě družstva postupila do finále KPD.
10.-11.9. Evropské hry žactva – Brno
1.místo: Vokálová Tereza
dálka 558cm rekord stadionu
100m př :14,38 OR
2.místo: Vokálová Tereza
300m 40,66
3.místo: Zelinková Kateřina výška 156cm
6.místo: Koucká Hana
dálka 458cm
3.místo: štafeta 4x60m
31,60
(Šafaříková, Koucká, Zelinková, Vokálová)
14.9. Finále Čech - staršího žactva – Jablonec n.N.
1.místo děvčata i chlapci – postup do Finále MČR
3.5. Údaje o přijímacím řízení na střední školy
Maturitní obory
Počet vycházejících
žáků
Gymnázium
41
Odborná učiliště
Střední odborné školy
9*
18
14**
* - z toho 3 žáků na víceleté gymnázium
** - z toho 3 žáci z 8. ročníků
Další a podrobnější informace o výsledcích přijímacího řízení naleznete ve
zprávě výchovné poradkyně školy.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
29
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
1.6. Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu
Vypracovala: Mgr. Marta Ciprová
Škola: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Za období: září 2012 – červen 2013
Zpracováno: 20. června 2013
Základní informace:
V letošním školním roce jsem pokračovala ve funkci koordinátora ŠVP.
Má práce:
Vypracovala jsem roční plán, uspořádala ŠVP, vytvořila jsem dotazník,
formuláře pro vyučující (náslechové hodiny), projekt Školička s paní učitelkou
Alenou Vojtěchovou, absolvovala jsem školení (změny RVP). Učitelům jsem
vytiskla nové RVP, které mohou použít při dopisování změn do učebních osnov
v ŠVP, k nahlédnutí jsem také vytiskla nové standardy, které mohou použít při
své práci.
Přepracovala jsem celé ŠVP – tabulky byly nevyhovující.
Rozvíjeli jsme jednotlivé aktivity podle daných projektů - 2. stupeň. Na 1.stupni
jsme průřezová témata (integrovaná) plnily v jednotlivých předmětech, při
doplňkových akcích, v projektových dnech.
Motivovala jsem pedagogické pracovníky pro absolvování náslechů u svých
kolegů.
Připomínala sebehodnocení žáků (nejméně dvakrát za rok).
Komentář ke stanoveným cílům:
Většinu cílů se mi spolu s pedagogickými pracovníky podařilo naplnit. Atmosféra
kolem školního vzdělávacího programu se opět stává celkem napjatou (již
zmíněné změny).
Školní vzdělávací program na ZŠ Pasířská se pokoušíme přepracovat a upravit
tak, aby byl v souladu s RVP ZV.
Na prvním stupni jsme uskutečnily tyto akce k plnění průřezových témat:
1. návštěvy divadla, kina, knihovny, výchovné koncerty;
2. přednášky Zdravá pětka, Měj se rád, Bodlinka, Ekocentrum – Poznej svůj
strom, Domácí mazlíčci, Tradiční Vánoce, Zima, Včely, farmářské dny, Den
země, Zdravá výživa, Já a mé sebevědomí, Nejsi sám, atd.;
3. projekty a projektové dny - Olympiáda nanovo, Vážíme si stáří, Čertoviny aneb
Mikulášská taškařice, Les, Podnebná pásma, 1. a 2. světová válka, Evropa,
Česká republika, Literatura pro děti, Roční období;
4. vánoční besídky, besídka pro rodiče 5. A, turnaj ve „žravé“ dámě, recitační
soutěž;
5.cvičení v přírodě, plavecký výcvik, Kinderiáda, Mikulášský víceboj, plavecké
závody, bruslení, trojboj, Chodec, Cyklista (závěrečné zkoušky a vydání
průkazů), Pythagoriáda, matematická olympiáda, Klokan, exkurze na závěr
školního roku, Paskiáda;
6. konzultační třídní schůzky, beseda s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ,
individuální schůzky s rodiči problémových žáků, třídní schůzky pro rodiče
budoucích prvňáčků, ŠKOLIČKA, den otevřených dveří, zápis do 1. tříd;
7. kontrolní práce podle sjednaných pravidel (stejné zadání a stejné hodnocení
paralelních tříd) – vzájemná spolupráce učitelů paralelních tříd, náslechové
hodiny;
8. spolupráce s výchovnou poradkyní, preventistkou a vedoucí školního
poradenského pracoviště, s OPPP a OSPOD;
9. Všechny třídy 1. stupně sbírají celoročně druhotné suroviny, zapojují se i
některé třídy 2.stupně. Sbírali jsme také víčka z pet lahví pro postiženou holčičku.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
30
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Na druhém stupni učitelé 6. - 9. třídy pokračují v zadaných projektech, které se
osvědčily již v loňském roce.
Závěr:
Tento školní rok se na naší škole v rámci ŠVP podařilo naplnit většinu předem
stanovených cílů a snad se nám podaří splnit i zmíněné úpravy.
Mgr. Marta Ciprová
4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání učitelů patří mezi plánované priority školy. Vzhledem ke drasticky se
snižujícímu rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje však nelze zdaleka realizovat
všechny naše představy a požadavky na další vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Ve školním roce 2012/2013 ukončila úspěšně svá studia metodička prevence,
paní Alena Vojtěchová a již se o prevenci v průběhu celého školního roku
zodpovědně starala.
Snahou vedení školy bude v nejbližších letech mít i na pozici koordinátora
školního vzdělávacího programu a metodika environmentální výchovy
kvalifikované pedagogy. Koordinátor i metodik EVVO jsou ke studiu již přihlášeni
– čekáme pouze na jeho otevření.
Prioritní nadále zůstává podpora průběžného vzdělávání pedagogů v oblasti
přípravy a realizace školního vzdělávacího programu a v oblasti péče o děti se
specifickými poruchami učení a chování (též jedna z priorit v plánu školy pro
školní rok 2013/2014).
Velice zajímavá a podnětná byla účast čtyř učitelů včetně ředitele školy
v projektu „Kompetence pro život“, projekt ostravské společnosti RPIC-VIP s.r.o.,
zaměřený na posílení rozvoje měkkých kompetencí učitelů a žáků. Na podzim
jsme se zúčastnili dvoudenního tréninku, ve kterém jsme získali praktickou
zkušenost s rozvojem vlastních měkkých kompetencí a na jaře dvoudenního
metodického workshopu, na kterém nám byla předána kompletní metodika k
rozvoji 6 kompetencí u našich žáků. Výsledkem jsou připravené soubory cvičení
ve formě příprav do vyučovacích hodin včetně zajímavých videoprogramů, které
je možné použít ve všech předmětech i ročnících. Podmínkou k získání tohoto
know-how bylo jeho ověření s minimálně 50 žáky v naší škole a poskytnutí
zpětné vazby k výsledkům ověření, což jsme všichni poctivě splnili.
Zajímavý byl též náš aktivní kontakt s Konzultačním centrem pro žákovské
parlamenty v Raspenavě – v této souvislosti bychom rádi v novém školním roce
pracovali s naším školním parlamentem zcela na jiném základu, než tomu bylo
doposud. Oči nám více otevřel i seminář pro naše učitele, který byl k tomuto
účelu uspořádán v naší škole.
Statistika výčtu ostatních studií, seminářů a školení:
I. Dlouhodobá studia
1.
2.
Učitelka 2.stupně
Prevence sociálně patologických jevů (ukončení studia k 30.6.)
II. Dlouhodobé kurzy
1.
2.
učitelka 1. stupně
učitelka 1. stupně
studium anglického jazyka
studium anglického jazyka
III. Semináře
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
31
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
učitelka I.st.
učitelka I.st.
učitelka I.st.
učitelka I.st.
učitelka II.st.
učitelka II.st.
učitelka II.st.
učitelka II.st.
učitelka II.st.
učitelka II.st.
učitelé II.st.+ 1.st.
učitelka I.st.
učitelé I.st. + 2.st.
učitelka II.st.
učitelka II.st.
učitelka II.st.
učitelka II.st.
učitelka II.st.
učitelka II.st.
učitelka II.st.
učitelka II.st
učitelka II.st
učitelka II.st
ředitel školy
ředitel školy
ředitel školy
Školení „Zásady předlékařské 1.pomoci“
Seminář – výuka anglického jazyka
Školení – projekt OPVK 1.4.
Školení –změny v RVP na ZŠ
Seminář EVVO
Seminář prevence patologických jevů
Seminář „Inspiromat v Př“
Seminář prevence patologických jevů
Školení „Zásady předlékařské 1.pomoci“
Seminář „Výchovné poradenství na ZŠ“
Seminář „Kompetence pro život“
Seminář – výuka dějepisu
Seminář „Školní parlament“
Seminář – výuka matematiky
Seminář – zdravá výživa
Seminář prevence patologických jevů
Seminář „Alergie a astma“
Školení IT
Seminář „Výchovné poradenství na ZŠ“
Seminář „Fórum zdraví“
Seminář „Přírodní učebna“
Seminář prevence patologických jevů
Seminář prevence patologických jevů
Setkání ředitelů z našeho regionu (M.Skála)
Změny právních předpisů (Spolkový dům)
Seminář ICT
5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
5.1. Řízení školy, další údaje týkající se záměrů školy
V této části bych neměl opomenout zmínit některé hlavní myšlenky koncepce,
se kterou jsem přicházel do konkurzu v květnu tohoto roku. Koncepce přece
neslouží k tomu, aby byly vypracovány pouze pro vybraný účel. Měli bychom o
nich dále přemýšlet a ve spolupráci s pedagogickým sborem se snažit některé
zajímavé myšlenky vnést do života školy. Některé z myšlenek ze zmiňované
koncepce, které bych chtěl dále rozvíjet, zde uvedu:
a) Sportovní profilace školy - v této souvislosti považuji za potřebné hledat do
budoucna další zdroje pro financování celého systému, např. s možností
nalezení jakéhosi strategického partnera, který by smluvně trvale a
pravidelně atletiku v naší škole podporoval).
b) Klima školy - klíčovým faktorem kvality klimatu na úrovni třídy, učitelského
sboru i celé školy je primárně osoba učitele a personální složení
pedagogického sboru, resp. kvalita profesních vztahů uvnitř pedagogického
sboru. V tomto smyslu bych rád rozvíjel své profesní i řídící schopnosti i
schopnosti učitelů k pozitivnímu rozvoji klimatu školy (vlastní vzdělávání,
vzdělávání ped. sboru).
c) Kvalita výuky - v této souvislosti považuji za smysluplné v rámci osobních
pohovorů s jednotlivými učiteli vytvoření jejich osobního plánu rozvoje a
dalšího vzdělávání (případně vytvoření jejich osobního portfolia) dále
zvyšovat jejich povědomí o dalším smysluplném směřování jejich výuky a
zvyšování její kvality. V souvislosti s tím bych rád vytvořil nový systém
kritérií hodnocení všech ped. pracovníků zaměřeným především na kvalitu
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
32
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
výuky a ruku v ruce s ním vnitřní kariérní řád, který by průkazně hodnotil a
především ocenil učitele finančně v rámci systému udělování osobních
příplatků.
d) Vzdělávání mimořádně nadaných dětí - více pozornosti bych rád věnoval
vzdělávání dětí mimořádně nadaných. S tím spojuji i případné posvěcení
zařazení vybraných dětí do této kategorie pedagogicko-psychologickou
poradnou (individuální vzděl. plány), resp. v rámci řízení a kontroly kvality
výuky vnitřní diferenciaci každého učitele se zaměřením na mimořádně
nadané děti. O talenty pro jakýkoliv obor činnosti (nejenom té sportovní)
bychom měli v naší škole pečovat.
e) Spolupráce s rodiči - v příštích letech bych rád více vtáhnul rodiče do
diskuze o dalším směrování naší škol, o další podobě našeho školního
společenství (učitelé, žáci, rodiče), vytvářením dalších příležitosti pro
zapojení rodičů do života školy a především vytvářením pocitu, že je škola
bere vážně, že jsou ve škole respektováni a vždy vítáni.
S tím souvisí i další rozvoj kvalitního plánování a evaluace života školy,
kterou bych nadále v budoucnosti chtěl podrobně řešit především na
stránkách výroční zprávy ředitele školy resp. ve formě kvalitní interaktivní
funkce našich webových stránek.
To byl tedy výběr některých myšlenek z mé koncepce.
Informace o řízení školy se prolínají téměř všemi ostatními částmi výroční
zprávy. Koncept řízení školy bude nadále spočívat v delegování a zvyšování
mnohých pravomocí, a to nejenom u učitelů, kteří jsou v současném
organizačním řádu školy nedílnou součástí širšího vedení školy (koordinátor
školního vzdělávacího programu, metodik prevence, metodik ICT, metodik EVVO,
výchovná poradkyně, vedoucí školního poradenského zařízení).
Co se týče dalších údajů týkajících se záměrů školy, považuji za rozumné
vložit do této části výroční zprávy plán práce školy pro školní rok 2013/2014:
Základní teze ročního plánu pro školní rok 2013/2014 ve
vybraných oblastech
1. Návrh údržby pro našeho zřizovatele pro rok 2014
- Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení (či alespoň částečná
rekonstrukce ve vybraných budovách). Stav sociálních zařízení je však
po dohodě s vedením města zařazen mezi havarijní stavy a měl být
řešen v roce 2013 (v průběhu hlavních prázdnin), avšak nestalo se tak.
- Oprava odpadu v šatně školní jídelny (akutní) – stávající kameninový
je prasklý.
- V budově je stále několik rozbitých oken, resp. skleněných výplní
dveří – tento stav byl již nahlášen na MÚ, zdokumentován firmou BREX
(jako podklad pro pojišťovnu) – některá okna jsou provizorně zajištěna
různými ochrannými prvky, ale z hlediska BOZ jsou dosti nebezpečná.
Seznam poškozených skel:
o dveře u šaten ve vnějším areálu školy (levé)
o dveře ke vstupu do areálu 1.st. (hlavní vestibul)
o poškozené okno u školní jídelny (od kamene) a poškozené okno
nad vstupními dveřmi u zadního vchodu do školní jídelny
o poškozené okno ve třídě 9.A
- Kompletně ucpané odpady u rozvodů vody v učebně chemie
(nejsou nyní použitelné) – jedná se o odbornou instalatérskou práci
(není to v silách školníka).
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
33
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
-
-
-
Kompletní rekonstrukce osvětlení ve školní družině – výměna žárovek
za zářivkové osvětlení (žárovky se stávajícím jmenovitým příkonem se
v podstatě přestávají nebo již přestaly vyrábět) – doposud byla
provedena rekonstrukce na chodbě školní družiny a ve spojovacím
krčku.
Oprava rohožky u hlavního vchodu do školní družiny a jídelny – včetně
poničené dlažby.
Rekonstrukce rozvodů elektro – stávající hlavní rozvaděče již byly
opraveny. Zde problém spíše do budoucnosti (původní staré hliníkové
vedení bude zcela určitě způsobovat značné problémy)
Výměna lina na podlahách ve dvou třídách.
2. Plánovaná údržba, která bude realizována do konce roku 2013 z našeho
rozpočtu:
- oprava traktoru na sekání trávy;
- oprava kamerového systému;
- instalace videotelefonů do ŠD;
- vybrané akutní malování;
- oprava osvětlení v malé tělocvičně.
3. Oblast pedagogicko – organizační (výchovně – vzdělávací):
Plán yychází především z Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzděl. ČŠI na škol. rok 2013/2014 a Plánu hlavních úkolů
inspekční činnosti na škol. rok 2013/2014.
Vybraná kritéria pro základní školy:
- Rovný přístup ke vzdělávání.
- Materiální a ekonomické předpoklady činnosti školy.
- Personální podmínky škol, vedení školy, podpora pedagogických
pracovníků, kvalita práce pedagogických pracovníků.
- Školní systémy prevence rizikových jevů.
- Podpora žáků se SVP.
- Podpora vzdělávání nadaných žáků
- Specifické zaměření
- Inspekce u začínajících ředitelů do 2 let praxe.
- Optimalizace vzdělávací nabídky, školní vzdělávací program ve vazbě
na revize RVP ZV (povinné zavedení výuky dalšího cizího jazyka,
doplnění obsahu a výstupů dalších vzdělávacích oborů).
- Podpora výchovy ke zdraví.
- Podpora rozvoje základních schopností v oblasti přírodních věd a
ekologické výchovy podle RVP.
- Podpora rozvoje smyslu pro mezilidské a mezikulturní vztahy, sociálních
a občanských schopností podle RVP (včetně zaměření na podnikatelské
dovednosti a kulturní povědomí).
- Inspekce vzdělávání v přípravných třídách základních škol.
- Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 1. ročníku základních škol
(opatření pro adaptaci žáků při přechodu na vyšší stupeň).
Nově ČŠI sleduje např., zda:
Škola zajišťuje pomoc při změně vzdělávacího programu, přijímá a
realizuje opatření k odstranění sociálních, zdravotních a bezpečnostních
bariér v průběhu vzdělávání, zajišťuje systematickou podporu žákům se
SVP (speciálními vzdělávacími potřebami).
Škola má stanoveny jasné a měřitelné cíle, ze kterých vychází systém
plánování.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
34
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Škola má vytvořeny kontrolní a hodnotící mechanizmy sloužící
k posouzení dosažených výsledků. Přijímá opatření pro zlepšení,
inovuje cíle a plány.
Škola/ školské zařízení monitoruje a vyhodnocuje sociální klima
školy/školského zařízení a klima třídy/skupiny v oblasti primární
prevence a vlivu na podmínky, průběh a výsledky vzdělávání.
Škola/školské zařízení zajišťuje dohled nad dětmi a nezletilými žáky.
Škola/školské zařízení průběžně zkvalitňuje vybavení potřebné
k praktické výuce, zajišťuje modernizaci přístrojů a techniky a jejich
vhodné a efektivní využívání ve výuce.
Škola/školské zařízení průběžně zkvalitňuje vybavení potřebné k výuce
tělesné výchovy a zajišťuje jeho efektivní využívání ve výuce.
Organizace vzdělávání, volby vhodných vyučovacích metod a forem
práce účinně podporují naplňování ŠVP.
Škola zajišťuje včasnou podporu dětem a žákům s riziky školní
neúspěšnosti (opatření k vyrovnání vývoje dětí s odkladem povinné
školní docházky, doučování, opatření v případě selhání spolupráce
s rodinou, opatření vedení školy směrem k pedagogům při
nezohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce atd.).
Pedagogičtí pracovníci poskytují dětem a žákům zpětnou vazbu a
získávají od dětí a žáků zpětnou vazbu (rozvoj sebehodnocení,
osvojování vhodných strategií učení, podpora celoživotního učení).
Pedagogičtí pracovníci při vzdělávacích činnostech průběžně hodnotí
výsledky a pokrok jednotlivých dětí a žáků v souladu s pravidly
stanovenými v ŠVP a ve školním řádu; ve výuce využívají strategie
formativního hodnocení.
-
-
-
-
-
-
Dále:
- podpora a naplňování základních zásad školního vzdělávacího
programu a jeho naplňování v praxi (s tím související podpora
informační gramotnosti na obou stupních školy, podpora výuky cizích
jazyků spojená též s kvalitní přípravou a organizací školních kol
konverzace v obou jazycích, podpora výchovy k lidským právům a
toleranci a kvalitní organizace všech projektů k jednotlivým průřezovým
tématům), průběžné hodnocení a inovace ŠVP;
- podpora výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí
nadaných;
- zvýšená pozornost prevenci šikany a jiných negativních jevů
(záškoláctví, zneužívání návykových látek) souvisejících s životem ve
škole i mimo školu;
- kvalitní příprava zápisu do budoucích prvních tříd; realizace projektu
„Školička“ ve školním roce 2013/14;
- další rozvoj a efektivní podpora činnosti sportovních tříd na 2. stupni
školy a přípravek na 1. stupni školy, kvalitní příprava všech soustředění,
aktivní účast dětí na atletických soutěžích a závodech;
- kvalitní celoroční činnost školního parlamentu a školské rady.
4. Oblast personální včetně dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků:
-
efektivní podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků též
s důrazem na prioritní pozice dané vyhláškou č. 317/2005 Sb.;
vzdělávání pedagogů v oblasti školního vzdělávacího programu a péče
o děti integrované a se SVPUCH;
vzdělávání v oblasti sociálně osobnostní pedagogiky, získávání
praktických
psychologických
dovedností
v oblasti
mezilidské
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
35
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
-
komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, adekvátní
způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní docházky;
vzdělávání v oblasti informační gramotnosti.
5. Oblast řídící a kontrolní:
-
-
-
důraz na kontrolu a hospitační činnost v 1. ročnících a u nových učitelů
od data 2.9.2013, kontrola dodržování tematických plánů, pravidel
hodnocení, vedení dokumentace školy;
kontrola činnosti všech předmětových komisí;
kontrola realizace všech dílčích plánů s důrazem na plán prevence;
další vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na důležité
metodické funkce a specializace (koordinátor ŠVP, metodik
prevence,…);
zlepšení image školy na veřejnosti, prezentace školy, spolupráce školy
s rodiči a dalšími subjekty – účinná komunikace se školskou radou;
pokračování v úzké spolupráci s dislokovaným pracovištěm mateřské
školy Havlíčkova.
6. Oblast BOZP a hygieny:
- průběžné řešení hygienických problémů v souladu se základní
hygienickou vyhláškou popisující provoz a hygienické podmínky
školských zařízení,
- dále viz vybrané body z části 1 (materiálně-technická oblast).
5.2. Poradenské služby ve školním roce 2012/2013
Zpráva výchovného poradce pro školní rok 2012/2013
Cíle výchovného poradenství v ZŠ Pasířská v Jablonci nad
Nisou se v průběhu let příliš nemění a spočívají především v zajištění péče o
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky nadané, spolupráce při řešení
výchovných problémů a zajišťování optimálního kariérového poradenství pro
žáky 9. tříd. V průběhu letošního roku došlo dočasně k výměně výchovného
poradce. Z důvodu nemoci a mateřské dovolené Mgr. Mirky Machové převzala
funkci na čtyři měsíce Mgr. A. Pastuchová.
Kariérové poradenství
K předávání informací mezi výchovným poradcem, rodiči a žáky slouží
především webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o
důležité odkazy a informace.
Nadále zůstala zachována nástěnka, na kterou jsou vyvěšovány především
informační letáky středních škol.
Žáci měli v letošním školním roce, stejně jako vloni, omezený počet přihlášek ke
studiu a nemohlo dojít k odebrání už jednou odevzdaného zápisového lístku. Na
všechny maturitní obory se konala přijímací zkouška z českého jazyka,
matematiky a obecných studijních předpokladů.
Na podzim bylo zajištěno předání informačních materiálů o středních školách,
přijímacím řízení na školní rok 2013/2014 a distribuce katalogů SŠ Libereckého
kraje. Žáci 9. tříd navštívili v říjnu veletrh vzdělávání Amos 2012 v Jablonci nad
Nisou.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
36
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
V rámci třídních schůzek proběhlo pro rodiče setkání se zástupci vybraných
středních škol. Rodiče byli detailně informováni o možnostech studia na jejich
škole, o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014. Žáci se dle svého zájmu
zúčastnili dnů otevřených dveří pořádaných středními školami. Společně
s třídními učiteli navštívili žáci devátých tříd v září a říjnu IPS Úřadu práce
v Jablonci nad Nisou. Šetření profesní orientace žáků – tzv. Profi testy v letošním
roce neprobíhaly ve škole, ale žáci si na ně docházeli individuálně do PPP.
Podmínkou účasti na testování bylo dosažení max. průměru známek do 1,5. Byly
zjišťovány schopnosti v oblasti verbální, práce s čísly a prostorové orientace.
Součástí vyhodnocení testu byla konzultace s rodiči.
Přihlášky na střední školy podávali žáci v listopadu (obory s talentovou
zkouškou) a v březnu na ostatní obory. Proběhly individuální konzultace se žáky
a rodiči. Všichni žáci, včetně těch, kteří školní docházku ukončili v osmém
ročníku, byli přijati ke studiu již v prvním kole přijímacího řízení. Z pátých tříd byli
přijati na víceleté gymnázium 3 žáci.
Přehled přijetí ke studiu pro školní rok 2012/2013:
Gymnázium Dr. Randy, Jablonec nad Nisou – 2 žáci
Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou – 1 žák
Obchodní akademie Jablonec nad Nisou- 3 žáci
Gymnázium Tanvald – 3 žáci
SPŠ strojní a elektrotechnická, Liberec – 4 žáci
Gymnázium a SOŠ pedagogická, Liberec – 1 žák
SZŠ Liberec – 2 žáci
SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou – 4 žáci
SŠ gastronomie a služeb, Liberec – 3 žáci
SPŠ technická, Jablonec nad Nisou – 4 žáci
SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec – 2 žáci
SOŠ obchodní, s.r.o. Broumovská, Liberec – 1 žák
OŠ Jablonecká, Liberec – 1 žák
Střední uměleckoprůmyslová škola, Jablonec nad Nisou - 1 žák
SOŠ Na Bojišti, Liberec – 5 žáků
OA Tanvald – 2 žáci
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
V evidenci výchovného poradce bylo pro školní rok 2012/2013 33 žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci s PPP v Jablonci nad Nisou,
SPC pro sluchově postižené v Liberci a SPC v Turnově bylo na základě
odborného doporučení integrováno 11 žáků od začátku školního roku, dva od
března. Byly pro ně vytvořeny IVP a celý rok se dbalo na jejich plnění. Na péči o
integrované žáky se podíleli třídní učitelé, vyučující ČJ a Mgr. Iva Cironisová,
která působí na škole jako speciální pedagog. U dalších žáků byly
diagnostikovány specifické poruchy učení a chování. Jejich oslabení bylo
zohledňováno při výuce.
Na začátku školního roku obdrželi všichni vyučující přehledný seznam žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a doporučeními PPP a SPC.
Spolupráce při řešení výchovných problémů
Nejčastější řešené výchovné problémy se týkaly nekázně při vyučování a
přestávkách, agrese, šikany, drzého chování, krádeží a především neomluvené
absence. Všechny uvedené problémy byly řešeny ve spolupráci s třídními učiteli,
konaly se pohovory se žáky a jejich rodiči nebo při jednáních výchovné komise
(13). V několika případech jsme spolupracovali s Odborem sociálně právní
ochrany dětí v Jablonci nad Nisou a Policií ČR
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
37
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Péče o nadané a talentované žáky
Celý rok pedagogové naší školy věnovali pozornost nadaným a talentovaným
žákům. Byla jim nabídnuta účast na soutěžích, olympiádách, vypracovávali
seminární práce a měli přístup k získávání informací z internetu. Největší
pozornost naše škola věnuje sportovně talentovaným žákům, kteří jsou velmi
úspěšní zejména v atletických soutěžích.
Spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními
Pravidelně spolupracujeme se Školním poradenským pracovištěm při ZŠ
Pasířská v Jablonci nad Nisou, s PPP v Jablonci nad Nisou, Oddělením sociálně
právní ochrany dětí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, s Úřadem práce
v Jablonci nad Nisou a Policií ČR.
Mgr. Anna Pastuchová
výchovný poradce
5.3. Hodnocení plánu prevence za rok 2012/2013
Závěrečná zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů – školní
rok 2012/2013 (Mgr. Alena Vojtěchová)
V souladu s Plánem prevence sociálně patologických jevů bylo
naše snažení směrováno do těchto tří základních oblastí.
a) práce školy v rámci vyučovacího procesu;
b) spolupráce školy s organizacemi zabývajícími se prevencí;
c) nabídka školních aktivit, soutěží a kroužků.
Cílem primární prevence je zvyšovat odolnost dětí a mládeže vůči sociálně
patologickým jevům, snížení rizika vlivů, které narušují zdravý osobnostní a
sociální rozvoj mládeže. Školní preventivní program je realizován v souladu s
výchovou ke zdravému životnímu stylu.
Z hlediska krátkodobých cílů byla problematika prevence sociálně patologických
jevů zahrnuta do jednotlivých vyučovacích předmětů (s rozšířením v předmětech
vlastivědy, výchovy k občanství a výchovy ke zdraví, přírodopisu a chemie) se
zřetelem na věk dětí a v souladu s Programem protidrogové a primární prevence.
Jde jednak o vysvětlování existence a nebezpečí drog různého druhu a také o
řešení problematiky utváření vztahů mezi dětmi, sexuální výchovy, dále pak o
téma bezpečného chování, zdravého životního stylu (zdravá výživa, sport,
hygiena, duševní pohoda), atd. V uplynulém školním roce byla značná pozornost
věnována zejména problematice záškoláctví, agrese, šikany, vztahů mezi dětmi,
přátelství a sexu.
Spolupráce školy s rodinou byla realizována zejména prostřednictvím třídních
schůzek, v případech problémového chování byli rodiče zváni k pohovoru s
pedagogickými pracovníky, eventuálně k jednání výchovné komise. V případě
potřeby byli rodiče informováni o možnosti návštěvy na odborných pracovištích –
psychologické poradny, OSPOD, příp. středisko výchovné péče.
Celkem bylo svoláno 13 jednání výchovné komise. Obsah jednání se dá shrnout
do těchto základních témat:
- Nevhodné chování, slabý prospěch - 2x .
- Omlouvání absencí, záškoláctví - 4x.
- Nevhodné chování - 1x.
- Omlouvání absencí, záškoláctví, slabý prospěch - 6x.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
38
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Uskutečnil se čtvrtý ročník akce s názvem Paskiáda. Na jejím pořádání se
účastnila velká většina pedagogických i nepedagogických pracovníků školy a
letos i všichni žáci devátého ročníku. Již tradičně měla akce dobrou odezvu
zvláště u dětí a rodičů z prvního stupně, kladně hodnotíme mnohem větší účast
dětí ze šestých a sedmých tříd druhého stupně, zde se odrazila dobrá zkušenost
z účasti na minulých ročnících.
Vzdělávací a výchovné akce probíhaly podle plánu .
Při realizaci besed a přednášek jsme ve značné míře spolupracovali s libereckou
organizací Maják o.p.s., využili jsme finanční podporu města. Opět nás navštívila
Městská policie, která již tradičně provádí besedy bezplatně.
Se zdravým životním stylem souvisela letos akce Zdravá pětka konaná nadačním
fondem Albert. Se zdravím mají úzkou souvislost také kurzy plavání, výuka na
dopravním hřišti, besedy se zdravotnickou tematikou, dále s tematikou
bezpečnosti a bezpečného jednání.
Vztahy mezi dětmi a nevhodné chování, vulgární jednání, projevy vandalizmu - to
jsou problémy, se kterými se v menší či větší míře setkáváme v řadě tříd a které
vyžadují stále častější řešení a přítomnost třídních učitelů ve třídách, velkou
důslednost a spolupráci mezi učiteli.
Seznam konkrétních akcí konaných v tomto školním roce:
Harmonizační pobyt žáků 6. roč.
Hrozby extremismu 9. roč.
Drogová problematika 8. roč.
Formování kolektivu 6. roč.
Zdravé tělo 2. - 4. roč.
Nejsem sám 5. roč.
Sekty a náboženství 9. roč.
Kyberšikana – počítačová kriminalita 5. a 6. roč.
Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 7. a 8. roč.
Týden bezpečnosti – Policie, Červený kříž
Den otevřených dveří Nemocnice Jablonec nad Nisou 9. roč.
Alkohol kouření 7. roč.
Partnerské vztahy 7. roč.
Měj se rád, Den země, Zdravá výživa, Já a mé sebevědomí, Vážíme si stáří,
Helpík, Hasík 1.-5. roč.
Žáci školy se zúčastnili několika vědomostních olympiád, mnoha sportovních
soutěží, v závěru školního roku se ve značném počtu podíleli na přípravě
Akademie a rozloučení se žáky devátých tříd.
Při naší škole děti navštěvovaly tyto zájmové útvary:
Včelařský, sportovní, keramický kroužek, logopedie, počítačový, anglický jazyk,
aerobic.
Během celého roku jsme spolupracovali s PPP Jablonec n.N., OSPOD MěÚ,
jako metodička prevence jsem se účastnila mnoha seminářů a přednášek s
tematikou prevence sociálně patologických jevů, včetně celonárodní konference
pořádané MŠMT. Jako velký přínos do budoucna vidím organizaci společných
setkání Metodiků prevence ze škol jabloneckého okresu konaných v PPP.
V tomto školním roce jsem dokončila studium Prevence sociálně patologických
jevů pořádané organizací Služba škole Mladá Boleslav.
Vypracovala: Mgr. A. Vojtěchová
V Jablonci n. N. 26. 06. 2013.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
39
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
5.4. Prezentace školy na veřejnosti
Umět dobře „prodat“ školu na veřejnosti znamená nacházet cesty, jak dostat
veškeré dění a aktivity školy ke sluchu veřejnosti.
Příkladem je po již víceletých zkušenostech opětná prezentace školy na
výstavě a veletrhu vzdělávání Euroregion Amos v říjnu 2012. Věříme, že naše
výstavní panely návštěvníkům alespoň připomněly, že tady jsme a něco
zajímavého pro naše děti umíme připravit a zorganizovat. Bylo by smutné,
kdybychom tuto příležitost prezentace i v dalších letech nevyužívali. Po skončení
výstavy jsme připravené materiály o životě naší školy dále využili a vyvěsili ve
vestibulu naší školy.
V závěru školního roku 2012/2013 jsme se pustili do kompletní přestavby
našich webových stránek. V této souvislosti bych rád poděkoval panu Janu
Pabyškovi, tatínkovi jednoho z našich žáků, který nám je zcela nezištně vytvořil a
ještě stačil zodpovědně proškolit naši správkyni webových stránek. Stránky
komunikují s programem Bakaláři a cenné informace tam najdou nejen rodiče a
veřejnost, ale též samotné děti i učitelé.
Snažíme se využívat též další smysluplné cesty prezentace činnosti školy na
veřejnosti, ať to jsou již pravidelně organizované dny otevřených dveří,
prezentace školy ve vybraných mateřských školách před konáním zápisu do
prvních ročníků a samozřejmě články v tisku o naší škole.
Velice zdařilou akcí byl opět další ročník Paskiády, která se stala společným
sportovně – zábavným setkáním učitelů, dětí a rodičů (blíže o této akci v části
5.6. – Mimoškolní a volnočasové aktivity školy).
Nadále chceme pokračovat v tomto trendu a klást především důraz na kvalitní
prezentaci školy na jejích webových stránkách.
Samotnou školu prezentuje však především její image na veřejnosti – její
nedílnou součástí jsou i mimoškolní aktivity školy a výsledky našich dětí na
soutěžích a olympiádách – o nich se zmiňuji v dalších částech výroční zprávy.
5.5. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.
V této části již naposled připomenu projekt OPVK 1.4., Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (tzv. „šablony). Oficiálně k datu 7.3.2013 byl celý projekt
ukončen - připojuji v této souvislosti mojí závěrečnou hodnotící zprávu, která se
stala nedílnou součástí naši poslední monitorovací zprávy.
Zhodnocení projektu – OP VK 1.4. 72742950
Zhodnocení celého projektu považuji za smysluplné provést formou zhodnocení
realizace jednotlivých vybraných klíčových aktivit.
1. Aktivita I/1 a Aktivita II/1 – Individualizace výuky pro zvýšení efektivity
rozvoje čtenářské a informační gramotnosti a Individualizace výuky cizích
jazyků – v prvním případě forma povinného předmětu s ohledem na odlišné
vzdělávací potřeby různých skupin žáků a ve druhém forma rozdělení vybrané
třídy do dvou skupin se zaměřením na konverzaci (talentovaní žáci), resp. na
výuku slabších žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
V obou třetích a následně čtvrtých třídách (ČIG) i ve vybraných třídách 2.
stupně (anglický jazyk) měla realizace této aktivity velice pozitivní dopad na
výuku a její výsledky. V případě čtenářské a informační gramotnosti bylo toto
rozdělení přínosné pro obě skupiny žáků – pro žáky, kteří potřebují více času
na procvičení a rozvoj svých čtenářských schopností a pro žáky, u kterých
naopak mohlo být aktivní čtenářství podpořeno jinými aktivitami, než běžnými
v rámci výuky. Obě učitelky navíc intenzívně využívaly možnosti zatraktivnit
výuku využitím nových interaktivních dataprojektorů a keramických tabulí a
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
40
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
sami sebe i žáky průběžně vzdělávaly v práci s potřebným programovým
vybavením a moderní technologií.
Ve vybraných ročnících 2.st. (ve dvou projektových letech postupně 7., 8. a
9.roč.) byla výuka pozitivně vnímána žáky i učiteli a to jak ve formě podpory
slabších žáků, tak ve formě podpory talentovaných žáků (konverzační témata
spojená s poslechy s využitím inter. tabule, procvičování různých konverzačních
témat s rozšiřováním slovní zásoby, práce v menších skupinách a dvojicích
apod.). V těchto hodinách byly pravidelně též využívány digitální učební
materiály zhotovené v rámci plánovaných projektových aktivit.
2. Aktivita III/1 – Individualizace výuky prostřednictvím digitálních
technologií. Forma výběru talentovaných dětí z 2. – 5. ročníku (4 skupiny)
s pravidelnou výukou elementárních dovedností v ovládání výpočetní techniky a
moderních informačních technologií, práci s informacemi a jejich využití ve
vzdělávání i praktickém životě je dlouhodobě využívána v naší škole. Podpořili
jsme ji i v rámci projektových aktivit formou nabídky povinně-volitelných
předmětů. Tato výuka měla též významný dopad na znalosti vybraných žáků
v této oblasti, samotní žáci včetně rodičovské veřejnosti ji velice pozitivně
vnímají a pokračujeme v této výuce i po skončení projektu ve formě zájmových
kroužků.
3. Aktivita III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tato
aktivita byla stěžejní aktivitou celého projektu. Vybraní učitele vytvořili během
dvou let celkem 300 digitálních učebních materiálů, které byly v souladu
s podmínkami projektu pilotně vyzkoušeny ve výuce. V rámci evaluace celého
projektu považuji dopad této aktivity za nejvýznamnější v rámci všech
projektových aktivit. Vybraní učitelé především získávali postupně znalosti a
zkušenosti s přípravou těchto materiálů (základní dovednosti související s prací
v prostředí WORDu, EXCELu a POWERPOINTu, využití hlasovacích
zařízení,...). Většina učitelů připravila nejen předepsaný počet DUMů, ale
nabyté znalosti nadále uplatňují v přípravách na výuku a aktivně využívají
dostupné digitální technologie - zde spatřuji jeden z největších přínosů tohoto
projektu pro samotnou výuku – ve skutečném zkvalitnění a zatraktivnění výuky.
4. Aktivita III/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast
digitálních technologií. V rámci této aktivity absolvovali vybraní učitelé (ti, co
projevili skutečný zájem) dvě různá školení – první se týkalo využití hlasovacích
zařízení, testování a zpětné vazby v systému Triumph Board Voting a druhé
efktivní přípravy digitálních učebních materiálů pro interaktivní tabuli Smart
Board. Většina učitelů, kteří se školení zúčastnili, nadále využívá tyto
technologie ve výuce.
5. Aktivita VI/3 – Vzdělávání Pp v rozvoji matematické gramotnosti. Tohoto
školení se zúčastnili 2 učitelé matematiky (únor 2013). Seminář byl zaměřen na
rozvoj znalostí pedagogů potřebných pro podporu inovativních metod a forem
práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky.
6. Aktivita VII/3 – Zapojení školního speciálního pedagoga do procesu
inkluzivního vzdělávání žáků se SVP. Tato aktivita byla realizována za
účelem vytváření podmínek pro rozvoj inkluzivního vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole. Působení spec. pedagoga
v naší škole mělo a stále má velice významný efekt, též vzhledem
k neuvěřitelnému nadšení paní Mgr. Cironisové a její ochotě se vzdělávat a má
též velice příznivý ohlas u samotných učitelů a především rodičovské veřejnosti.
Její dvouleté velmi zdařilé působení pod hlavičkou projektu OP VK dále
pokračuje pod hlavičkou jiného projektu (RAMPS II a III – projekt MŠMT) a
upřímně věříme, že tato pozice zůstane v naší škole zachována i do příštích let.
V závěru konstatuji, že celý projekt, i přes počáteční skepsi některých učitelů,
nakonec výrazně pomohl ke zkvalitnění výuky v naší škole a otevřel všem
zúčastněným učitelům i žákům nové cesty a obzory pro obohacení výuky méně
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
41
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
tradičními nástroji, přispěl k osobnímu rozvoji učitelů a pochopení důležitého
trendu v současném vzdělávání – smysluplnému využití digitálních technologií
ve výuce.
Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy
Trochu nás mrzí, že nám v Bruselu neodsouhlasili společný projekt partnerství
škol Comenius, který jsme připravili ve spolupráci s pěti školami ze zahraničí –
týkal se zajímavého a netradičního přístupu k výuce matematiky. Projekt jsme
společně řádně podali v únoru 2013 a naše společná přihláška neprošla
náročným výběrem především z důvodu nedostatku finančních prostředků.
1.6. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z jiných zdrojů (2012/2013)
Poskytovatel
Předkladatel
Částka
Uspěl/
neuspěl
Podpora činnosti atlet. tříd a
organizace Okres. poháru
rozhlasu a Atletického čtyřboje
Mgr.Jiří Vondráček
28 500 Kč
uspěl (dar
20 000 Kč)
Přírodní učebna v ZŠ Pasířská
Mgr. Bohumila
Harvanová
70 000 Kč
uspěl.
Název projektu
2012-2013
1.
Dotace z rozpočtu
Libereckého kraje
2. MŠMT
3.
Dotace z rozpočtu
Libereckého kraje
Doprava žáků na veletrh EDUCA
Mgr. Jiří Vondráček
2012
1 560 Kč
uspěl
4.
Nadace Preciosa,
Jablonec nad Nisou
Podpora organizace oslav výročí
50ti let školy
OS Pasířská
Mgr.Jiří Vondráček
10 000 Kč
uspěl
5.
MŠMT – rozvojový
program
Kompenzační učební pomůcky
pro žáky se zdrav. postižením
Mgr. Iva Cironisová
7 540 Kč
neuspěl
6.
Dotační fond Libereckého
kraje
Harmonizační pobyt žáků 6.
ročníku ZŠ Pasířská
Mgr. Jiří Vondráček 19 635 Kč
uspěl
dotace
11 000 Kč)
Projekt dopravní výchovy:
„Bezpečně do ZŠ Pasířská“
Mgr. Jiří Vondráček 20 000 Kč
uspěl
7. Nadace Škoda Auto
5.7 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, výsledky soutěží a
olympiád
Dokumentovat v této zprávě všechny zajímavé mimoškolní a volnočasové
aktivity, soutěže, zajímavé akce jednotlivých tříd, školní družiny i školního
atletického klubu z důvodu omezeného rozsahu výroční zprávy není v mých
silách. Opět se budu snažit vybrat alespoň ty nejzajímavější a pokud na něco či
na někoho zapomenu, velice se omlouvám. Všichni, kteří něco smysluplného
vykonají a vytvoří ve svém volném čase, si zaslouží ocenění a poděkování.
Veškeré aktivity školního atletického klubu a našich atletů, včetně všech jejich
výsledků, dále aktivity výchovného poradenství a prevence i aktivity školní
družiny jsou popsány v oddělené části výroční zprávy. Taktéž různé zajímavé
ekologické aktivity a projekty jsou popsány ve zprávě metodika environmentální
výchovy.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
42
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Z aktivit, které nejsou v jiných částech výroční zprávy zmiňovány, vybírám:
Žáci obou 6. tříd zahájili v září školní rok 2012/2013 čtyřdenním harmonizačním
pobytem na chatě Zvonici v Kořenově – Příchovicích, která je již naším tradičním
útočištěm pro naše harmonizační pobyty. Všechny děti se navzájem poznávaly a
především si užily spoustu zábavy a legrace. Naším cílem je nadále, aby se
především naši noví „šesťáčci“, které přijímáme z jiných škol do sportovní třídy,
právě touto formou lépe adaptovali na další společný život ve škole.
Ve školním roce 2012/2013 jsme opět na začátku října prezentovali naši školu
v Eurocentru u příležitosti 11. ročníku výstavy a veletrhu vzdělávání Amos 2013.
Prezentaci jsme si připravili na velkých panelech a byla provázená především
bohatou fotodokumentací, kterou jsme po skončení veletrhu opět vyzdobili
vstupní vestibul naší školy.
V září zareagoval ředitel školy na výzvu Resortu školství, mládeže a
zaměstnanosti Libereckého kraje, který vyzval školy k předkládání nominací na
ocenění žáků mateřských, základních a středních škol Libereckého kraje za
dosažení mimořádných studijních, uměleckých a sportovních úspěchů ve
školním roce 2011/2012. Nominoval na toto ocenění vítězky atletického Poháru
rozhlasu. S nominací jsme uspěli a naše starší děvčata byla oceněna v Krajském
úřadu Libereckého kraje za mimořádný sportovní úspěch. Oceněny byly: Tereza
Vokálová, Kateřina Zelinková, Michaela Barborová, Kateřina Pulmannová, Anna
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
43
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Valešová, Pavlína Marxová. Tereza Patočková, Tereza Pečenková, Lucie Hoření
a Andrea Pfefferová.
Dne 7.9. 2012 se naši kluci z 7. a 8. tříd zúčastnili turnaje v minikopané O
pohár hejtmana Libereckého kraje a vybojovali v konkurenci pěti účastníků 3.
místo.
Naše tradiční účast v okresním kole škol v přespolním běhu vyústila
v jednoznačné vítězství prvního týmu našich dívek v kategorii 8.-9. tříd (Pavlína
Marxová, Andrea Pfefferová, Míša Barborová, Terka Vokálová, Anička Valešová
a Dominika Ulbrichová). Třetí místo v téže kategorii obsadil náš druhý tým dívek
a oba týmy chlapců skončily na 4. místech. Nejlepší mezi jednotlivci byli Pavlína
Marxová (3.) a Dan Bárta (4.).
Po postupovém školním „on-line kole“ logické olympiády se někteří naši žáci
za doprovodu svých rodičů zúčastnili krajského kola v Liberci a vůbec si nevedli
špatně. Z 50 účastníků se umístila Denisa ulrychová na skvělém 8. místě, Vašek
Svoboda na 10. místě, Pavel Šubin na 15. místě, Honza Novák na 21. místě,
Andělka Pavlíčková společně s Lucií Strnádkovou na děleném 25. místě.
V přeboru družstev základních a středních škol v plavání v městském
bazénu v Jablonci nad Nisou dne 16.11.2013 nás skvěle reprezentovali a
významná umístění získali Lukáš Žampach (25 m znak – 2. místo, I. kategorie),
Šimon Dlask (25 m prsa – 1.místo, I. kategorie), David Kumsta (25 m prsa – 3.
místo, I. kategorie), Štěpán Šoufek (25 m volný způsob) – 11. místo, I. kategorie),
Jan Ederer (25 m prsa – 1. místo, II. kategorie), Filip Gottštein (25 m volný
způsob – 5. místo, II. kategorie), Adam Roskovec (50 m znak, 4.místo, III.
kategorie), Dan Bárta (50 m znak – IV. kategorie, 5. místo), Eda Trunečka (50 m
prsa, IV. kategorie, 1.místo), Štěpán Salaba (50 m prsa – 4. místo, IV.
kategorie), Jakub Vrbata (50 m volný způsob, IV. kategorie, 6. místo) a Jakub
Slouka (50 m motýlek, 3. místo, IV. kategorie) – významné úspěchy získali též
všichni ve štafetách.
Dne 21.11.2013 se vybraní žáci z 5. – 7. tříd zúčastnili 1. kola celorepublikové
soutěže školní futsalové ligy v Liberci v ZŠ Dobiášova. Ze tří utkání dvě vyhráli a
postoupili do dalšího kola (reprezentovali Míša Nykrín, Honza Just, Filip Zounek,
Matěj Pokorný, Radek Hrstka, Daniel Čárný, Radek Mokrý, Honza Cadrik a Kuba
Lipavský).
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
44
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Skvělých výsledků dosáhli naši žáčci z 1. st. na Mikulášském víceboji v hale
na střelnici. Mezi absolutními vítězi v jednotlivých kategoriích naleznete naše
sportovní sourozence Davida a Míšu Nykrínovy.
David Nykrín - absolutní vítěz v kategorii 2. třídy - chlapci
Míša Nykrín - absolutní vítěz v kategorii 5. třídy - chlapci
Z dalších dílčích výsledků v jednotlivých disciplínách uvádím:
Terezku Karpíškovou – 2. v „dovednostech",
Julii Štruplovou – 1. v hodu medicinbalem a 2. ve skoku dalekém,
opět Davida Nykrína – 1. v běhu na 300 m a v „dovednostech“ a 2. ve skoku
dalekém,
Filipa Skalického – 2. v běhu na 300 m a 3. ve skoku dalekém,
Davida Vyčítala – 2. ve skoku dalekém,
Míšu Nykrína – 1. v běhu na 300 m a ve skoku dalekém
a Matyáše Sobotu – 2. ve skoku dalekém.
Dne 10.1.2013 v době od 10.00 do 17:00 h proběhl v naší škole již tradiční Den
otevřených dveří. Rodičům a ostatním návštěvníkům se věnovali naši šikovní
žáci z devátých ročníků, kteří je provázeli po škole a ochotně jim odpovídali na
všechny jejich dotazy. Ve vestibulu školy všichni obdrželi informační materiály o
škole a mohli zde též zhlédnout prezentaci naší školy a zavzpomínat při listování
ve školních kronikách či výročních zprávách ředitele školy. V době od 10:00 do
12:00 h se návštěvníci mohli podívat i na výuku v obou prvních ročnících a
popovídat si s oběma učitelkami a v době od 14.00 h do 15:30 h též mohli
zhlédnout ukázkový trénink našich nejmenších dětí v atletické přípravce v
tělocvičně školy.
Ve dnech 18. a 19.12. proběhl v naší škole již tradiční a především velice
vydařený projekt k průřezovému tématu environmentální výchovy s názvem
"Letem světem skrz problémy lidstva". Projekt k průřezovému tématu
environmentální výchovy vždy realizují v souladu s naším školním vzdělávacím
programem žáci z 6. tříd v závěru kalendářního roku před Vánocemi. Děti vždy
pracují ve skupinách, z nichž každá se věnuje vždy odlišnému tématu
souvisejícímu s problémy, které lidstvo na této planetě sužují - např. hladomor,
zdroje energie, terorismus, voda a její zdroje, AIDS, ozónová díra, skleníkový
efekt, lesy a hospodaření s nimi, apod. V učebnách IT si na Internetu vyhledávají
k danému tématu podklady pro tvorbu velkorozměrných plakátů, které
společně ve skupinách vytvářejí. V závěru celého projektu každá skupina
prezentuje a obhajuje svůj projekt před všemi účastníky z obou šestých tříd a
všichni o každém jednotlivém problému diskutují a vyjadřují se k němu. Mohu
osobně potvrdit, že celý projekt byl velice vydařený a opět o malý kousek
popostrčil všechny účastníky ke vnímání problémů, jejichž řešení mohou již ve
svém věku úspěšně ovlivňovat.
Jako nejlepší projekty byly vyhodnoceny:
1. Ve třídě 6.A projekt "Vymírání druhů" (Adam Barbora, David Kahl, Josef Horna
a Matěj Pánek)
2. Ve třídě 6.B projekt "Odpady" (Lukáš Bachtík, Patrik Javůrek, Vadym
Pavlychko, Jakub Matušek).
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
45
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Naše školní družina vymyslela báječnou akci před vánočními svátky a zpříjemnila
Vánoce dětem, které je musí strávit v nemocnici. Kdo chtěl, přinesl do školní
družiny dáreček. Dárky byly předány sestřičkám na dětském oddělení nemocnice.
Naše školní družina, děti i rodiče zaslouží velké poděkování za skvělý nápad!
Dne 24.10.2012 proběhla v areálu Střelnice tradiční Kinderiáda – atletická
soutěž družstev žáků a žákyň 2. – 5. tříd.
Naše škola se umístila na pěkném 5. místě a o jediný bod nám uniklo postupové
4. místo. Závodů se zúčastnilo celkem 26 škol.
Vybírám z některých výsledků:
Štafetový závod – 2. místo (Nykrín Michael, Kořínková Karolína, Žampach Lukáš,
Polák David)
Další zajímavé výsledky:
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
46
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Čížková
Kristýna
Dusilová
Aneta
Štanclová
Vendula
Kořínková
Karolína
Nykrín David
60 m
11.87
Místo Roč.
19.
2.
60 m
10.53
6.
3.
60 m
10.18
7.
4.
60 m
9.93
10.
5.
60 m
10.45
1.
2.
Žampach
Lukáš
Polák David
60 m
10.25
4.
3.
60 m
10.13
11.
4.
Nykrín
Michael
60 m
9.41
11.
4.
skok
daleký místa
hod
medicinbalem
hod
medicinbalem
skok
daleký místa
skok
daleký místa
hod
medicinbalem
hod
medicinbalem
skok daleký
Místo
1.32m 23.
4.85m 17.
6,00m 16.
1,50m 4.
1,50m 20.
6,50m 7.
7,15m 7.
3,96m 1.
Ve školním roce 2012/2013 jsme začali s realizací projektu "Přírodní učebna v
ZŠ Pasířská" (připomínám, že jsme uspěli s grantem pro tento projekt a obdrželi
od Ministerstva školství částku 70 000 Kč) – odstartovali jsme společným
setkáním k projektu, které se konalo dne 14.2.2013 v 16:00 h v budově školy.
V průběhu následných měsíců jsme v souladu s harmonogramem projektu
realizovali některé dílčí projektové úkoly. Více informací naleznete ve zprávě
metodičky EVVO, Mgr. Bohumily Matějčkové. Upozorňuji též všechny, kteří by
chtěli více zvědět o tomto projektu, na jeho vlastní webové stránky: http://prirodniucebna-zs-pasirska.webnode.cz/.
V lednu opět stihli též naši „sedmáci“ vyrazit na svůj tradiční lyžařský výcvik –
s pravidelným každodenním dojížděním ho absolvovali
na sjezdovce
v Bedřichově.
Dne 21.1.2013 proběhlo v naší škole školní kolo konverzační soutěže v
anglickém jazyce. Pouze vítězové v obou kategoriích však postoupili do
okresního kola.
Výsledky:
Kategorie A1 (6. - 7.ročník):
1. Kristína Novotná (postoupila do okresního kola)
2. Nicole Jelínková (postupila do okresního kola)
3. Lukáš Bachtík
Ostatní účastníci již bez stanoveného pořadí: Lotka Edererová, Eliška
Morávková, Adam Nájemník, Lucie Dvořáková, Veronika Krátká
Kategorie A2 (8. - 9.ročník):
1. Nikolas-Finn Machander (postoupil do okresního kola)
2. Tomáš Nájemník
3. Jiří Novotný
Ostatní účastníci již bez stanoveného pořadí: Kristýna Gutová, Lukáš Landa,
Lucie Bursová, Tomáš Košťák, Karolína Pavlištová.
Startovní pole bylo velmi vyrovnané (s výjimkou Nikolase) - za účast ve školním
kole zaslouží poděkování všichni účastníci, neboť již samotná příprava na tuto
soutěž není jednoduchá a přihlášení se do této soutěže je i vyjádřením osobní
statečnosti a odvahy všech účastníků. Nikolasovi a Kristýně jsme popřáli hodně
štěstí v okresním kole!
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
47
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce proběhlo v DDM Vikýř
dne 20.2.2013
Nikolas Machander, žák 8.B, získal v kategorii II A skvělé 2. místo v konkurenci
19ti účastníků a postoupil do krajského kola v Liberci!
V kategorii I.A se okresního kola zúčastnily dvě dívky - Kristýna Novotná a
Nicole Jelínková, obě žákyně 7. ročníku - nedosáhly sice na místa nejvyšší. ale
obě zaslouží též poděkování za poctivou přípravu a odvahu se této soutěže
zúčastnit.
V krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce skončil Nikolas
Machander jediný bodík za vítězem! Neuvěřitelné! Nikolas v lítém boji osmi
nejlepších z celého Libereckého kraje (po dvou účastnících ze Semil, Liberce,
České Lípy a Jablonce nad Nisou) skončil na báječném 2. místě. Nikolasovi
upřímně gratulujeme za největší úspěch naší školy v této soutěži v mnoha
posledních letech. Nikolas se stal tímto i prvním náhradníkem pro celostátní kolo
této soutěže. Vítěz však zůstal zdráv a Nikolas nakonec místo něj do Prahy
nevyrazil.
Dne 28.1.2013 se dva naši odvážní kluci zúčastnili okresního kola dějepisné
olympiády. V konkurenci 37 účastníků obsadil Jirka Novotný z 9.A pěkné 23.
místo a Eda Trunečka z 8.A 34. místo.
30.1.2013 se naše dívky z 8. a 9. tříd zúčastnily republikového semifinále
školní futsalové ligy v Hradci Králové. V konkurenci šesti týmů z celé republiky
obsadily 3. místo a pouze o jedno místo jim uniklo finále v Brně. Všech
fotbalových dívčích turnajů se dívky účastnily v podstatě vždy ve stejném složení:
Terka Vokálová, Sabina Skalická, Martina Bendová, Kateřina Novotná, Nikola
Vávrová, Dominika Ulbrichová, Daniela Ulbrichová, Lucka Bursová a Kristýna
Gutová.
Ve dnech 28.2. - 1.3.2013 se žáci 7. tříd zúčastnili zajímavého projektu
"Cestujeme po Evropě". Na tříčlenné týmy čekalo první den hned několik aktivit,
díky kterým si postupně osvojovaly informace k státům EU. Druhou částí projektu
byla samotná tvorba posteru k vybrané zemi. Žáci mohli využívat různé zdroje
informací k vytvoření pojmové mapy, vytyčení nejdůležitějších turistických cílů a
reálií konkrétního státu. Po této činnosti následovala samotná prezentace, kde
jednotlivé týmy představovaly ostatním žákům evropský stát, kterému se předešlé
dva dny věnovaly. Studenti si tím vyzkoušeli náročnost samostatného projevu,
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
48
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
prokázali znalosti z oboru zeměpisu, dějepisu, českého a cizího jazyka. Celá
akce se velmi vydařila a žákům se líbila – z celé akce byla též pořízena video
ukázka.
Dne 1.3.2013 nás reprezentovali v okresním kole chemické olympiády dvě
dívky z 9.A: Kristýna Gutová (18. místo) a Martina Bendová (21. místo). Obě
dívky zaslouží za přípravu i účast velké poděkování. Zde tradičně připomínám
cenný organizátorský počin paní učitelky Hoskovcové, která celé okresní kolo
chemické olympiády uspořádala v naší škole.
V úterý 7.2 2013 se v DDM Vikýř konalo okresní kolo Olympiády v českém
jazyce. Zúčastnilo se 42 úspěšných řešitelů školních kol. Naši školu
reprezentovala Zuzka Fejfarová z 9.B, která obsadila 32. – 35. místo a Kristýna
Riegrová, která obsadila 37. – 38. místo.
Oblastního kola v Dětské recitaci 2013 se 23.3.2013 zúčastnili dva naši žáci,
Tereza Kvardová z 6.třídy a Eduard Trunečka z 8. třídy a Eda získal zvláštní
ocenění poroty.
Dne 17.4.2013 se na dopravním hřišti naši žáci zúčastnili okresního kola
dopravní soutěže mladých cyklistů. Museli na kole překonat obtížnou
překážkovou dráhu a projevit své znalosti v dopravních testech.
Výsledky:
1.kategorie: 5.místo - Natálie Friedrichová, Jan Ederer - oba z 5.A, Anděla
Pavlíčková, Dominik Fidra - oba z 5.B
2.kategorie: 4.místo - Kateřina Pullmanová, Michala Barborová, Eduard
Trunečka, Tomáš Janota - z 8.A.
Dne 10.4.2013 v 16:00 h proběhly v našem sportovním areálu tradiční výběrové
testy do sportovní šesté třídy. Testů se tentokrát zúčastnilo opět více dětí než
v předchozím roce. Z jiných škol k nám do atletické třídy nakonec nastoupily čtyři
děti.
Dne 17.4.2013 se náš jediný žák, Filip Chaloupka, zúčastnil Okresního kola
matematické olympiády a skončil v kategorii Z6 uprostřed startovního pole na
15. – 19. místě (37 účastníků).
V okresních kolech Pythagoriády se naši žáci také zajímavě umisťovali.
V kategorii P5 (5.roč.) dosáhl Vašek Svoboda v silné konkurenci na 15. místo
s 11 body, Denisa Ulrychová na 24. místo s 10 body, Anděla Pavlíčková na 32.
místo s 9 body a Pavel Šubin též na dělené 32. místo s 9 body. V kategorii P6
(6.roč.) dosáhla na 18. místo Eliška Kokrmentová s 10 body a na 18. místo Adam
Barbora s 9 body.
3.5.2013 naše dívky z 8. a 9. tříd jednoznačně vyhrály všechna tři svá utkání
v 2. kole celorepublikového fotbalového turnaje Coca-Cola Školský pohár v
Liberci a postoupily do posledního kola celorepublikového finále.
V okresním finále fotbalového McDonald´s Cupu ve sportovním areálu ZŠ
Mozartova dne 24.5.2013 získali naši kluci 2. místo po dvou výhrách a jedné
bezgólové remíze s pozdějším vítězem, ZŠ Šumava. Pochvalu zaslouží všichni
kluci (David Nykrín, Filip Skalický, David Vyčítal, Lukáš Žampach, Vítek Hušek,
David Polák, Filip Zounek, Martin Kopecký, Michal Nykrín, Ondra Okál a David
Neškoda)
Dne 7.6.2013 (pátek) v 15:00 h se ve venkovním areálu školy konal již
4.ročník tradiční PASKIÁDY. Jeho nedílnou součástí byl turnaj v kopané pro
starší kluky, rodiče a učitele. Již tradičně byl uspořádán turnaj v kopané pro kluky
z prvního stupně a turnaj v přehazované pro dívky 3. – 6. roč. Dále jsme opět
připravili soutěže, kdy děti se svými rodiči procházeli různými stanovišti a tam
společně plnili různé úkoly. Všichni získali drobné odměny a sportovci medaili.
Pro všechny byl opět připraven tradiční gulášek a pro starší 18ti let pivo a opět
nechyběla skvělá cukrová vata pana Franzkeho. Večer byl i ohýnek, na kterém
jsme si opekli donesené buřtíky.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
49
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
50
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Ve dnech 4. - 13.června byla ve vestibulu naší školy instalována putovní výstava
s názvem "Fascinující svět včel a hmyzu", která vznikla díky projektu se
stejnojmenným názvem. Byla určena pro děti i dospělé zejména do základních
škol. Výstava poučila děti o životě včel, jejich užitečnosti a o včelích produktech.
Návštěvníci si mohli prohlédnout i některé skutečné pomůcky jako je včelařský
kabátec, dýmák, rozpěrák, ale i včelí produkty a výrobky z nich. Autoři výstavy
jsou Jana Modrá a Martin Modrý z Liberce a instalaci výstavy realizovala Mgr.
Vendula Palatová.
V krajském finále trojboje všestrannosti 2. – 5. tříd, které se konalo v Turnově
dne 19.6.2013, uspěli Julie Štruplová (6. místo v kategorii 2.tříd), David Nykrín (4.
místo v kat. 2. tříd), Jonáš Štancl (12. místo v kat. 2. tříd), Filip Skalický (14. místo
v kat. 3. tříd), Míša Nykrín (1. místo v kat. 5. tříd) a Vašek Svoboda (5. místo
v kat. 5. tříd). Krajskému kolu samozřejmě předcházelo kolo okresní v areálu
Střelnice, ze kterého všichni účastníci krajského kola postoupili.
V úterý 25.6.2013 proběhla v Eurocentru nadmíru zdařilá školní akademie.
Velké poděkování za přípravu celé akademie zaslouží paní učitelka Šreková a
naši žáci z devátých tříd, kteří zodpovědně a aktivně přistoupili k nelehké přípravě
celé akce. Hlediště v Eurocentru se celé téměř zaplnilo a bylo se skutečně na co
dívat. Laťka se v letošním roce dostala hodně vysoko a upřímně věřím, že ji v
příštích letech nebudeme na stojanech posouvat níže. Z celé akce byl pořízen
kvalitně zpracovaný videozáznamu - o jeho zpracování se postarala paní učitelka
Jitka Krotilová.
Naši absolventi - 9.A
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
51
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Naši absolventi - 9.B
Dále z akademie již bez komentáře:
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
52
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
V soutěži základních škol ve sběru surovin, kterou tradičně vyhlašuje Kovošrot
Group a.s., jsme opět jasně zvítězili v kategorii s nejvyšším celkovým množstvím
odevzdaného sběru a skončili na třetím místě v kategorii škol s nejvyšším
množstvím odevzdaného sběru na jednoho žáka. Velké poděkování zaslouží
především pan učitel Vladimír Drábek, který se již několik let po sobě poctivě o
všechny sběrové aktivity našich dětí stará.
V průběhu školního roku též proběhla spousta nádherných a zajímavých akcí
v naší školní družině – vše podstatné naleznete v samostatné zprávě o činnosti
školní družiny ve školním roce 2012/2013.
Zvláštní přílohou je též komentář účasti a výsledků našich dětí ve sportovních
třídách v atletických soutěžích.
Zvláštní pozornost opět zaslouží i naše společné akce našich dětí s dětmi
z Mateřské školy Havlíčkova, která má v naší škole jednu dislokovanou třídu.
Naše paní učitelky z 1. stupně spolupracovaly společně se svými dětmi na
přípravě i realizaci tradičních společných akcí též ve spolupráci se školní
družinou. Zmíním např. tradiční „Pohádkový les“, Mikulášskou nadílku
s mikulášským kouzlením, pomoc žáků 9. roč. při organizaci akce „Český Honza
putuje, tentokráte po světě“ apod.
5.8. Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2012/2013
Školní družina při ZŠ Pasířská má čtyři oddělení.
oddělení
I.
II.
III.
IV.
vychovatelka
Věra Stadtherrová
Naďa Klenerová
Ivana Tomášová
PhDr. Iva Cironisová
počet dětí – 1. pol.
24
24
26
26
počet dětí – 2. pol.
25
23
24
24
Celkový počet dětí v školní družině - na začátku školního roku 100 dětí, na
konci školního roku 96 dětí.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
53
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Od žáků byl vybrán příspěvek ve výši 80,-Kč na měsíc, který byl využit na
zakoupení hraček, her, výtvarného materiálu, sportovních potřeb a dalších
pomůcek k zajištění činností každého oddělení ŠD.
Celkem bylo vybráno 78 800,-Kč a téměř celá částka byla vyčerpána.
Činnost jednotlivých oddělení se řídila podle týdenních skladeb zaměstnání,
vypracovaných na začátku roku. Denně byly zařazovány činnosti z oblasti
jednotlivých výchov. V odděleních byl dodržován pitný režim a dětem byly
vštěpovány zásady slušného chování, správného stolování a dodržování
pravidel školní družiny. Velkou pozornost jsme věnovaly projevům šikany.
K probíhajícím svátkům děti vyráběly dárky, přání a výrobky za použití
různých materiálů a technik. Naučily se různé didaktické hry rozvíjející myšlení,
fantazii a postřeh.
V případě příznivého počasí byl zařazen denní pobyt dětí venku. Poloha školy
umožňuje vycházky do lesa a častým útočištěm her je prostorné hřiště.
S ohledem na zaměření naší školy na sport jsme také využívali tělocvičny.
Každé oddělení tyto aktivity organizovalo samostatně.
Kromě toho byly organizovány činnosti společné pro celou ŠD, např.
sportovní odpoledne ,,Čertoviny“ spojené s nadílkou sladkostí; Vánoční dílna,
kde se vyráběly a pekly vánočky; karneval se soutěžemi, diskotékou a
občerstvením; Čarodějnice, kdy nejpilnější učni ochutnali kouzelný lektvar;
bublinková show, kdy si i děti zkusily kouzlit s bublinami; Olympiáda ke Dni dětí,
opět se sladkou odměnou.
Tyto akce byly financovány částečně z příspěvků na ŠD a příspěvkem od
vedení školy.
Akcí pro rodiče byl Velikonoční jarmark s dětskými pracemi, kde si rodiče
společně s dětmi mohli vyrobit velikonoční dekoraci. Účast byla velká a ohlasy
rodičů utvrdily náš dobrý pocit z vydařené akce.
Další společnou akcí byl Pohádkový les, kdy děti plnily úkoly pohádkových
bytostí a odměnou jim byl nalezený poklad. Na tuto akci byly pozvány děti
z mateřské školy.
Letos se konal 3. ročník fotbalu proti týmu ze školní družiny ZŠ Pivovarská,
který skončil jako již tradičně vítězstvím našich sportovců 2:1. Kdo nehrál, ten
fandil a všichni se už teď těší na odvetu.
Zařazovány byly hry a soutěže na ekologické téma a celá školní družina se
zúčastnila akcí Den Země a Ekoden.
Také jsme před Vánocemi zorganizovaly sbírku pro nemocné děti do
nemocnice. Dětem jsme vysvětlily, že ne vždy jsou všechny děti šťastné a
zdravé jako ony a alespoň trochu jim můžeme zpříjemnit svátky.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
54
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Po povodních jsme se zúčastnili humanitární sbírky pro lidi postižené
záplavami. I tentokrát se sešlo velké množství darů, které jsme odevzdali na
ČČK v Jablonci nad Nisou.
II., III. a IV. oddělení se již tradičně se školním rokem rozloučilo nocováním ve
škole, spojeným se Strašidelnou hrou, táborákem, stezkou odvahy, pečením
koláče ve školní kuchyňce a pyžamovou diskotékou.
Všechny akce byly dokumentovány a rodiče mají na webových stránkách školy
k dispozici fotky.
Během roku se vychovatelky zúčastnily různých seminářů a poznatky z nich
využívaly při práci s dětmi.
V rámci činnosti školní družiny probíhaly zájmové kroužky – sportovní,
logopedie a keramika, o kterou byl velký zájem.
Práce s dětmi ve všech odděleních byla bezproblémová, chování dětí, až na
výjimky, dobré.
V Jablonci nad Nisou dne 19.6.2013
Ivana Tomášová, vedoucí vychovatelka,
5.9. Zpráva metodika environmentální výchovy za rok 2011/2012
Vypracovala: Mgr. Bohumila Harvanová
Škola: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková
organizace
1. Projekt přírodní učebna v ZŠ Pasířská – Revolvingový fond MŽP ČR nám
schválil projekt na vybudování přírodní učebny. Na začátku jeho realizace
proběhla úvodní konference dne 14. 2. 2013, které se zúčastnili rodiče, žáci i
učitelé. Počet zúčastněných nebyl podle očekávání, a to z důvodu chřipkové
epidemie. Během konference se účastníci dozvěděli více o projektu, co má
vzniknout a s čím je potřeba pomoci. Následovalo zakoupení dřevěných stolů
s lavicemi od místního truhláře. Žáci je natřeli a hned je mohli využívat pro
venkovní vyučování. Obr. 1 Natírání lavic (třída 7.B)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
55
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Na jaře dostali žáci zajímavý úkol vyrobit doma s rodiči ptačí budky. Do
výroby se pustili dokonce i pedagogové. Během několika týdnů se nám
nashromáždilo přes deset budek, které pan školník pověsil do areálů a blízkosti
školy. Mohli jsme tak začít s pozorováním ptactva, dokonce i za špatného
počasí, a to z oken školy.
Dalším úkolem bylo postavit bylinkovou spirálu s jezírkem. Úkol to nebyl
jednoduchý. Bylo potřeba sehnat a přivézt kameny pro stavbu. Naštěstí pan
ředitel poskytnul škole vozík a kameny obstaral. Na samotnou stavbu jsme
uspořádali brigádu dne 17. 5. 2013 odpoledne. Sešlo se hodně brigádníků z řad
rodičů, učitelů i žáků I. i II. stupně. Práce šla od ruky a spirála s jezírkem do
večera tohoto dne stála v plné kráse. Zasadili jsme tam spoustu různých
bylinek, které si žáci sami vypěstovali, především na I. stupni. K bylinkám jsme
umístili cedulky s českým i latinským názvem. Jezírko se stalo dalším lákadlem
pro ptáky, kteří se sem naučili chodit pít. Spirála se stala krásným a funkčním
prvkem školního areálu.
Obr. 2 Brigáda - bylinková spirála
Poslední měsíc jsme využili na zakoupení kompostéru a nádoby na sběr
dešťové vody. Kompostér sestavili žáci 8. ročníků. Bude sloužit k pozorování
rozkladu organických materiálů. Nádobu na sběr dešťové vody budeme
instalovat na začátku příštího školního roku. Taktéž na začátku školního roku
2013/2014 proběhne další průběžná konference, kde bude možnost se
dozvědět, co se bude budovat a tvořit dál.
A pokud by se někdo chtěl dozvědět o projektu více, vytvořili jsme
webové stránky http://prirodni-ucebna-zs-pasirska.webnode.cz/.
2. Rozvoj třídění odpadů na škole
 Žákům jsme neustále připomínali prostory, kde mohou třídit odpad. Bohužel
i přesto je třídění zatím velkým problémem, který je potřeba řešit také
v dalším školním roce.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
56
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace



Nicméně naše škola uspěla ve sběru papíru, který vedl pan učitel Vladimír
Drábek, a získala ocenění. Nasbíralo se 37 030 kg.
Ve sběru elektroodpadu je to horší. Ve škole se sice
nacházejí popelnice na elektrozařízení, ale žáci
nejsou zvyklí je využívat. V příštím roce bude opět
nutná lepší informovanost o těchto popelnicích.
Polepšili jsme se ve sběru baterií, a to
pravděpodobně díky krabičkám Ecocheesse (více na Obr. 3 Krabičky Ecocheese
http://www.ecocheese.cz/), které máme od 12. 11. 2013 v každé třídě.
V rámci Recyklohraní jsme za tento sběr také získali hodně bodů, které
jsme později vyměnili za věcné ceny.
Jak už bylo zmíněno na začátku roku v plánu EVVO, je důležité začít
s tříděním u nejmladších, proto se žáci I. stupně zúčastnili akce Odpad z
nebe nespad, kterou organizovalo Sdružení obcí Libereckého kraje, okres
Görlitz a město Jablonec nad Nisou. Akce proběhla 5. října 2012 u
Eurocentra v Jablonci nad Nisou.
3. Recyklohraní
 I v letošním školním roce jsme pokračovali v projektu Recyklohraní. Plnili
jsme různé soutěžní úkoly v různých třídách na 2. stupni. Žáci většinou na
úkolech pracovali samostatně během volného času a dobrovolně. Žák Filip
Chaloupka, z třídy 6.B, pracoval na úkolu Černé skládky. Jednu skládku
objevil poblíž obce Rádlo. Vyfotil ji a nahlásil na speciálních webových
stránkách. O tuto skládku se dokonce potom zajímal i Jablonecký deník a
tento problém se na daném místě řešil. Za letošní rok jsme nasbírali 1424
bodů, což je dvakrát více než minulý rok. Celkový počet bodů je 4909.
Letos nasbírané body byly směněny za věcné ceny především v podobě
barev na sklo a voskových pastelek do výtvarné výchovy, kde je těchto
pomůcek nedostatek.
4. Letem světem skrz problémy lidstva
 Před Vánocemi 18. – 19. 12. 2012 proběhl se žáky 6. ročníků dvoudenní
projekt „Letem světem skrz problémy lidstva“, který je součástí ŠVP (kde
je i podrobně popsán). Projektu se zúčastnily 2 třídy včetně třídních
učitelů Vladimíra Drábka a Jana Krupy, dále koordinátorka EVVO
Bohumila Matějčková a pomocná koordinátorka projektu Jitka Krotilová.
Žáci pracovali na projektu dle pokynů, vyhledávali informace o zadaných
globálních problémech, diskutovali o nich a zkoušeli hledat řešení.
Výstupem projektu byly postery, které vytvořili žáci v menších
skupinkách vždy na jiné téma. Postery byly vystavené po zbytek
školního roku v prostorách školy.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
57
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Obr. 4 Projekt Letem světem skrz problémy lidstva
5. Nástěnka pro EVVO – nebyla zcela upravena kvůli nedostatku času, který byl
věnován projektu Přírodní učebna v ZŠ Pasířská. Příští školní rok na tom se
žáky zapracujeme. Nástěnku doplní i venkovní panely informující o přírodní
učebně a včelách.
6. Spolupráce s krajskými ekologickými i jinými organizacemi
a) Svět včel – Fascinující svět včel a hmyzu – včely ve škole. Letos běžel
naplno včelařský kroužek pod vedením pí. Venduly Palatové. Kroužku se
zúčastnili žáci z I. i II. stupně a probíhal každé pondělí od 14:30 hodin přímo
v areálu školy.
Obr. 5 Včelařský kroužek – výroba svíček z vosku
b) Nový kroužek na škole – turistický kroužek pod vedením pí. Gabriely
Štanclové nakonec nebyl otevřen z kapacitních i organizačních důvodů.
c) Občanské sdružení Náš kraj ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné
oblasti Jizerské hory – žáci 3. ročníků se zúčastnili interaktivního programu
Bodlinka ve škole, během kterého získali informace o životě ježků, jejich
biotopech, setkali se s živými zvířaty a nakonec si své znalosti ověřili v testu.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
58
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Bohužel žádná třída nenašla odvahu si jednoho ježka ponechat ve škole a
přes zimu se o něj postarat. Žáci 7. ročníků se zúčastnili interaktivního
programu Sovy ve škole, během kterého získali informace o soustavě
evropsky chráněných území NATURA 2000, seznámili se se životem a
ochranou sov, setkali se se živými sovami a své znalosti si také ověřili
v testu.
Obr. 6 Bodlinka ve škole
Obr. 7 Sovy ve škole
d) Respekt institut – Hraj o zemi – zábavný projekt pro všechny žáky
druhého stupně, kde se zábavnou formou (on – line hry a e - kurzy)
dovědí více o životním prostředí a našem vztahu k němu. Probíhal ve
zbývajícím čase hodin informatiky a výpočetní techniky.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
59
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
e) Středisko ekologické výchovy Český ráj ve spolupráci s Jabloneckým
kulturním a informačním centrem, o.p.s. (Ekocentrum Jablonec nad
Nisou v Eurocentru) – žáci I. stupně se účastnili různých ekologických
výukových programů v průběhu celého školního roku.
f) Studio Surikata – Svět kolem nás – 2. 10. 2012 proběhnul populárně
naučný projekt, který přiblížil žákům zajímavé kouty Nového Zélandu a
využití geotermální energie na těchto ostrovech. V programu byli také
soustředěné zeměpisné, biologické i geologické aspekty. Žáci se tak
dozvěděli, jak vypadá životní prostředí v jiných zemích.
g) Operační program MŽP ČR a Sdružení Tereza – Úspory energie
s Tomem a Erikou – výukové programy pro všechny ročníky ZŠ, které
jsme získali díky zateplení naší školy ze zdrojů EU (PO3 OPŽP). Jedná
se o pracovní listy a metodiku, která se zabývá úsporami energie ve
škole i v domácnosti. Pracovní listy byly předány učitelům fyziky.
7. Další
 13. 11. 2012 žáci 7. ročníků navštívili Severočeské muzeum v Liberci,
kde zrovna probíhala výstava lebek různých živočichů.
 24. 4. 2013 se zúčastnili žáci 4., 5. a 7. ročníků dia show Americká
divočina.
 25. 4. 2013 se zúčastnili žáci 1., 3., 6. a 9. ročníků akce Den Země pod
záštitou Vikýře v Tyršových sadech. Tady plnili různé úkoly, poznávali
přírodniny, učili se třídit odpad apod.
 10. 5. 2013 proběhl tzv. Ptačí den přímo v areálu školy. Byla zde ukázka
živého ptactva a žáci si mohli vyzkoušet výrobu budek, krmítek apod.
Zprávu zpracovala: Mgr. Bohumila Harvanová, metodik EVVO
5.10. Zpráva metodika informačních technologií za školní rok
2012/2013
Rozvoj ICT na škole je směřován zejména do těchto oblastí:
- Zefektivnění výuky s využitím ICT.
- Modernizace stávajícího hardware.
- Modernizace stávajícího software.
- Vybavení každé učebny ICT technikou.
Na škole je v současnosti cca 70 PC a 8 notebooků. Všechny jsou připojeny do
lokální sítě i k Internetu. Dále 5 interaktivních projektorů (2x 1.st., 8.B, Aj, Nj) a 4
dataprojektory (2x učebny ICT, fyzika, multimediální učebna) a 2 interaktivní
tabule (chemie a multimediální učebna).
Zefektivnění výuky s využitím ICT
Výuka práce na PC je na naší škole zařazována jako samostatný předmět od 5.
ročníku. Podle ŠVP je pak zařazována i ve většině následujících ročníků.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
60
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
V tomto školním roce se opět pokračuje využívání ICT techniky ve vyučování a to
jak v jednotlivých předmětech, tak i u jednotlivých vyučujících. Většina
vyučujících zařazuje do své výuky práci s využitím ICT. Někteří učitelé I. stupně
se snaží práci na PC zařazovat do výuky pravidelně. Často jsou využívány obě
učebny výpočetní techniky i učebna multimediální.
Modernizace stávajícího hardware
V loňském školním roce došlo díky naší účasti v Projektu OPVK 1.4 – šablony
k dokončení modernizace učeben ICT. Obě učebny jsou vybaveny PC
s operačním systémem Windows 7 a Microsoft Office 2010. Všechny PC jsou
připojeny do lokální sítě a k Internetu. Obě učebny mají nainstalovaný datový
projektor a promítací plátno.
Všechny učebny ve škole jsou vybaveny alespoň jedním PC, který je připojen do
lokální sítě a k Internetu. Na prvním stupni je potřeba tyto PC vyměnit za
modernější s novým operačním systémem (stávající je MS Windows 2003).
Nový operační systém a úpravu či výměnu PC je potřeba také realizovat
v učebnách na II. stupni, kde je v současné době taktéž operační systém MS
Windows 2003, který vzhledem ke svému stáří ztrácí již veškerou další podporu
Microsoftu a stává se naprosto nevyhovujícím.
Všechny monitory je potřeba postupně nahrazovat LCD monitory, což se již díky
sponzorskému daru podařilo v učebnách na II. stupni.
Všechny PC v učebnách II. stupně jsou připojeny k Internetu i do školní sítě.
Umožňují tedy zápis do žákovských knížek a popř. i do třídních knih.
Modernizace stávajícího software
V tomto školním roce nedošlo k výrazným změnám v softwarovém vybavení PC
na škole. Je potřeba během následujících maximálně 2 let všechny PC na škole
vybavit operačním systémem minimálně Windows 7 a MS Office 2010.
Na všech PC na škole je nainstalován antivirový program AVG s licencí na 2
roky. Licenci bude potřeba v příštím školním roce prodloužit.
Na škole jsou vedle elektronických žákovských knížek zavedeny i elektronické
třídní knihy v systému Bakaláři. Jejich využívání se osvědčilo. Je potřeba uvážit
případné rozšíření aplikace Bakaláři o další moduly (např. suplování).
Vybavení každé učebny ICT technikou
V současné době je každá učebna vybavena PC připojeným do lokální sítě a
k Internetu.
Na všechna PC (mimo učeben ICT) je potřeba zakoupit novější operační systém i
balíček Microsoft Office. Ke všem PC s klasickým monitorem je potřeba dokoupit
LCD monitory v odpovídající kvalitě. Je vhodné navýšit i počet dataprojektorů
v jednotlivých třídách.
Vypracovala: Mgr. Marie Hoskovcová
V Jablonci n. N. 30. 6. 2013
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
61
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
5.11. Zpráva školního speciálního pedagoga
Do této části výroční zprávy připojuji i zprávu paní Cironisové, vedoucí školního
poradenského pracoviště.
Školní poradenské pracoviště při Základní škole Pasířská 72, Jablonec nad
Nisou
V průběhu školního roku 2012/2013 stejně jako v předešlých letech školní
speciální pedagog zajišťoval komplexní službu žákům, jejich rodičům
a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.
72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách, novelizované
Vyhláškou 116/2011 Sb. (v souvislosti s novelizací absolvoval speciální pedagog
seminář PhDr. Ivany Slavíkové věnující se novým školským právním předpisům);
pracuje se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně sociálního
znevýhodnění – nízkého sociokulturního prostředí, problematiky minorit, ale péči
věnuje také žákům mimořádně nadaným a talentovaným.
V tomto školním roce měl speciální pedagog v reedukační péči 5 integrovaných
žáků z důvodu specifických vývojových poruch školních dovedností (dříve SPU) a
8 žáků rizikové skupiny. Tito žáci byli vybráni pro pravidelnou speciálně
pedagogickou péči na základě zpráv z PPP a po domluvě s třídními učiteli i
zákonnými zástupci dítěte. Žáci absolvovali v rámci individuální či skupinové
nápravy 1. hodinu týdně se speciálním pedagogem. Náplň a obsah práce
vycházel ze závěrů a doporučení pedagogicko-psychologických vyšetření a
aktuálních potřeb těchto žáků. Poměrně častým programem reedukace byl
individuální nácvik metody čtení, psaní a gramatických pravidel českého jazyka,
při kterém byli žáci současně metodicky vedeni, jak efektivně využívat specifické
didaktické pomůcky. Doplňujícím cvičením byl nácvik pozornosti a záměrné
koncentrace. Během reedukačního programu se vždy respektovala individualita
dítěte i specifické možnosti a schopnosti jedince. Každý žák měl u speciálního
pedagoga své portfólio, kde byly uloženy jeho vlastní práce z reedukačních lekcí.
Speciální pedagog vedl individuální písemnou dokumentaci o speciálně
pedagogické činnosti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Pracovnu školního speciálního pedagoga mohli navštěvovat žáci, rodiče a
pedagogičtí pracovníci během určených konzultačních hodin. Této možnosti
využilo 63 žáků, 35 rodičů a 9 pedagogických pracovníků (někteří opakovaně).
Nejčastější problémy se týkaly slabého školního prospěchu, řešení emoční
lability, osobnostní nejistoty a psychosomatických obtíží u žáka. Při této
intervenci se osvědčila metoda EFT Raná traumata Mgr. Emmerlingové.
Následně přicházeli rodiče pro informace nejen v oblasti výchovy a vzdělávání,
ale konzultovali i výběr vhodného odborníka, ke kterému bylo třeba s dítětem
zajít (psycholog, psychiatr, neurolog, klinický logoped aj.). V poradně se řešila i
problematika sebepoškozování, v rámci prevence se žáci 7. – 9. tříd dobrovolně
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
62
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
zapojili do výzkumu, který zajišťovala Masarykova Univerzita v Brně, a jehož
výsledek dopadl pro naši školu velmi příznivě. V rámci pořádané Školičky využilo
možnosti návštěvy konzultačních hodin 6 rodičů předškoláků a požádalo o
logopedickou diagnostiku nebo vyšetření školní zralosti u svého dítěte.
Další oblastí zájmu speciálního pedagoga bylo řešení potíží v mezilidské
komunikaci a sociálních interakcích, či sledování sociálního klimatu v souvislosti
s nežádoucími jevy ve školním prostředí, např. izolace některého žáka, projevy
agresivity, náznaky šikany, rozklíčování nepřehledných komunikačních situací aj.
Z důvodů zjištění skupinové dynamiky ve třídě konzultoval speciální pedagog
výsledky sociometrického šetření s PhDr. Richardem Braunem, Ph.D. a výsledky
zanesl
do
sociogramu
pro
účely
efektivnější
práce
se žáky.
Při řešení problematických situací v třídním a školním kolektivu se vycházelo
z formy Bálintovské skupiny pod metodickým vedením PhDr. Vlastimila Sojky.
Do průběžné činnosti speciálního pedagoga patřilo i screeningovém šetření
úrovně čtení a psaní ve 2. třídách (2. A v počtu 26 žáků, 2. B v počtu 24 žáků),
které probíhalo společně s Mgr. Terezou Makuševovou a Mgr. Evou Letáčkovou,
a vyhodnotilo skupinu žáků, u kterých lze předpokládat riziko SVPŠD. Po
společné interpretaci zpráv z vyšetření a se souhlasem rodičů byl u těchto žáků
uplatněn nápravný program: Percepční a motorické oslabení ve školní praxi,
akreditován MŠMT ČR č.j. 32 809/2010-25-778 pro vytvoření, posilování a
propojení smyslových, motorických a kognitivních funkcí.
Důležitou součástí speciálně pedagogického poradenství byla individuální
logopedická péče určená pro žáky 1. a 2.stupně ZŠ s narušenou komunikační
schopností.
Specifikem práce školního logopeda je pravidelná intenzivní
logopedická péče v úzké návaznosti a spolupráci s učiteli a rodiči. V letošním
školním roce 9 žáků zdokonalilo svoji výslovnost. V rámci logopedického
screeningu a depistáže rizikových oblastí signalizující možný vznik poruch učení
proběhlo šetření ke zjištění deficitů v dílčích funkcích u dětí v předškolním věku
a žáků v 1. třídách ZŠ. Následně několik rodičů přijalo nabízenou pomoc při
nácviku zdokonalování fonematického sluchu, artikulační obratnosti, specifických
asimilací, akusticko-optické paměti, intermodality a slovní zásoby u svých dětí.
Součástí logopedické intervence byla také myofunkční terapie. Právě v
souvislosti s odbornou nápravou logopedických vad a speciálně pedagogické
reedukace úzce spolupracuje ŠPP s odborníky z SPC v Litoměřicích a SPC při
ZŠ logopedická v Liberci.
PhDr. Cironisová Iva, speciální pedagog
vedoucí Školního poradenského pracoviště
6.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
ČŠI neprovedla v tomto školním roce v naší škole žádnou kontrolu, to však
neznamená, že by nás v tomto školním roce nekontrolovaly jiné instituce.
Dne 13.9.2012 provedla Všeobecná zdravotné pojišťovna ČR v naší škole
kontrolu placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného a nebyly při ní zjištěny žádné nedostatky.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
63
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Dne 18.9.2013 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Jablonec nad
Nisou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku nezaměstnanosti a nebyly při ní zjištěny žádné nedostatky.
7. Základní údaje o hospodaření školy
7.1. Zpráva o hospodaření školy za rok 2012
Hlavní i vedlejší činnost školy:
Celkový účetní hospodářský výsledek za rok 2011 - zisk 51 003,00 Kč
- z hlavní činnosti zisk 0 Kč
- z vedlejší činnosti zisk 51 003,00 Kč
Zřizovatel - město Jablonec nad Nisou schválil v průběhu roku 2012 hospodářský
výsledek za rok 2011 (zisk 74 308,12 Kč) a rozhodl o převedení :
- 70 308,12 Kč do rezervního fondu
- 4 000,00 Kč do fondu odměn
Hospodaření v roce 2012 :
Rezervní fond jsme tvořili:
- přijatými dary ve výši 29 225 Kč od Občanského sdružení při ZŠ
Pasířská
- hospodářským výsledkem r. 2011 ve výši 70 308,12 Kč
Rezervní fond jsme čerpali:
- 33 975,00 Kč na odměny za vedení zájmových kroužků
-
-
Odúčtovali jsme z investičního fondu nekryté odpisy roku 2012 ve výši
50 151,68 Kč ( tj. : zřizovatel Město Jablonec nad Nisou nepřispívá na
odpisy majetku, proto si je škola musí krýt z jiných prostředků. Pokud
tyto prostředky - ušetřené peníze nestačí, musí se nekryté odpisy
odúčtovat z investičního fondu).
Zrekonstruovali jsme podlahové krytiny (linoleum) v dalších prostorách
školy, včetně prostor tělocvičny ve výši 82 702,00 Kč.
Rozšířili jsme kamerový systém školy – investice v r. 2012 byla ve výši
58 479,00 Kč.
Vyměnili jsme zadní bezpečnostní, kovové dveře do školní kuchyně 41 556,00 Kč.
Pravidelně aktualizujeme internetové stránky školy.
Další grant EU „Šablony“ – v roce 2012 proběhlo jeho čerpání ve výši
498 138,45 Kč (vybavení počítačové učebny, interaktivní tabule,..).
Dotace ze státního rozpočtu – MšMT
Dotace ze státního rozpočtu na přímé neinvestiční náklady školy činila
14 708 502 Kč.
Dotace ze státního rozpočtu – kraje byla vyčerpaná v plné výši.
Dotace od zřizovatele – město Jablonec nad Nisou
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
64
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Počáteční dotace z rozpočtu města na provoz školy činila Kč 4 626 000,00. Do
rozpočtu zřizovatele byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky za energie
školy ZŠ Pasířská ve výši 217 901,31 Kč.
Dotace na odpisy dlouhodobého majetku nebyla poskytnuta.
Dotace od zřizovatele – města byla dočerpána v plné výši, byly dodrženy
rozpočtované limity.
Doplňková, vedlejší činnost základní školy
Za podnájem sportovišť a ostatních prostor, včetně prostor pro nápojové a
jídelní automaty bylo vybráno 252 510,00 Kč ( přibližně o 30 tis. více než minulý
rok ).
Z těchto prostředků bylo nakoupeno mj. náčiní, nářadí, míče, branky, pálky a
ostatní vybavení sportovišť, provedeny revize a drobné opravy. Vše ve výši 61
641,00 Kč.
Náklady na energie sportovišť za rok 2012 byly 115 124,00 Kč.
Mzdové náklady na správce sportovišť - 24 000,00 Kč .
Účetní hospodářský výsledek z vedlejší činnosti - zisk 51 003,00 Kč.
Výsledky inventarizace majetku
K 31. 12. 2012 byly provedeny fyzické i účetní inventarizace majetku a fondů
základní školy.
Stav majetku v Kč
DDNM
DDHM
DDHM z FKSP
DDHM z vedlejší činnosti ( prostředky z těl.)
ODHM – OTE drobný
DHM
Pozemky
Materiál kuchyň
Čistící prostředky
Pokladna
Pokladna FKSP
Banka
Banka FKSP
Stav fondů v Kč
ú.401 - Fond dlouhodobého majetku
ú.411 - Fond odměn
ú.412 - Fond kulturních a sociálních
potřeb
k 1. 1. 2012:
k 31. 12. 2012:
460 937,10
487 337,10
7 651 127,80
33 787,50
87 296,88
1 137 847,53
3 044 296,00
0,00
47 527,19
21 919,23
7 199,00
2 571,00
3 485 863,38
7 750 014,20
33 787,50
74 914,00
1 193 695,53
2 915 717,60
0,00
50 153,22
20 906,97
12 388,00
2 940,00
2 156 046,47
153 172,88
51 550,36
k 1. 1. 2012:
241 091,80
7 000,49
101 209,99
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
k 31. 12.
2012:
186 674,20
11 000,49
55 817,48
65
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
ú.413 - Fond rezervní tvořený
302 908,35
336 808,47
1 110 963,40
20 211,68
z hosp.výsledku
ú.414 - Fond rezervní
(v tom 1 106 213,40
prostř. projektu OPVK
1.4. )
ú.416 - Fond reprodukce majetku
185 258,38
189 524,30
V Jablonci nad Nisou dne 8.10.2013
Sestavila: Strnádková Jana – účetní
7.2. Údržba a opravy budov školy
Vzhledem ke stavu české ekonomiky a potažmo stavu městských financí nebylo
možné realizovat investiční akce, které bychom rádi na této škole uskutečnili.
V souladu s plánem údržby byly pouze realizovány akce menšího rozsahu (blíže
v jiné části výroční zprávy).
8. Závěrečné hodnocení
Drtivá většina všech částí výroční zprávy je hodnotící. Chci tímto poukázat na
některé kritické názory související se zrušením institutu povinného vlastního
hodnocení škol. Není ředitele v této republice, který by podrobně a přehledně ve
své výroční zprávě i nehodnotil. Pokud bych se pokusil o stručný pohled na školní
rok 2012/2013, jsem rád, že jsme v některých svých představách a plánech
udělali alespoň několik drobných krůčků vpřed. Nejdůležitější je pro nás, a určitě
pro všechny kantory na této planetě, především naše děti něco naučit.
Samochvála sice někdy … přesto v závěru připojuji pohled odborníka na školskou
problematiku na výroční zprávu, kterou jsem mu poslal pro statistické účely – jeho
reakce mě velice potěšila:
„Samozřejmě jsem si celou zprávu prošel. Zaujala mne - je to zdařilé propojení
kroniky se zprávou, takže i po letech bude moci poskytnout nejen strohá data, ale
částečně i obraz doby.
Přeji příjemné dny ….
A nyní informace, která zahřeje srdce všech nadšených strávníků v naší školní
jídelně:
Prostřednictvím výroční zprávy ředitele školy informuji naši rodičovskou veřejnost
o udělení významného ocenění naší školní jídelně. Naše školní jídelna obdržela
z rukou ředitele školy v závěru školního roku významné ocenění - "Řád zlaté
šunky", jedno z nejvýznamnějších ocenění v oblasti přípravy chutné stravy našim
školákům. Po dlouhých peripetiích a jednáních s evropskou komisí pro udělování
tohoto významného ocenění, která sídlí přímo v sídle EU v Bruselu, a po
složitém dokazování plnění velice přísných kritérií se podařilo neskutečné!
Nezbývá nic jiného, než naším kuchařkám v čele s paní Gärtnerovou upřímně
poblahopřát - po získání "Řádu zlaté vařečky" je toto další významné ocenění
naší školní jídelny.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
66
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Na závěr citát od nejvýznamnějšího čínského filosofa Konfucia, který žil na
přelomu 6. a 5. stol. před naším letopočtem:
Povinností jinocha je chovat se se dobře doma, k rodičům a ke starším
lidem mimo dům, být opatrný v slibech a přesný v jejich dodržování, být
laskavý ke každému, a zejména hledat s pojení s Dobrem. Zbude-li ještě
nějaká síla, až toto vše vykoná, nechť se vzdělává.
Jablonec nad Nisou 10.10.2013
Mgr. Jiří Vondráček
ředitel školy
9. Přílohy
a.
b.
c.
d.
Zpráva o činnosti včelařského kroužku
Matematická soutěž Klokan – ocenění pro Honzu Nováka.
Oblastní kolo soutěže dětské recitace – ocenění pro Eduarda Trunečku.
Časopis 5+2 – článek o Daně Jandové a Zuzaně Hejnové.
Včelařský kroužek na ZŠ Pasířská - školní rok 2012-2013
Kroužek zahájil druhou sezónu 10.září 2012 s devíti členy. Většina z nich chodila
již loni, začátečníci byli dva. Přihlásily se děti ve věku od 8 – 11 let, tzn. od
druháků po žáka šesté třídy.
Díky dotacím z Libereckého kraje, Českého svazu včelařů a Základní organizace
ČSV Jablonec nad Nisou mohly být do kroužku pořízeny úly, základní včelařské
pomůcky, včelařské kabátce i rukavice pro děti a medomet.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
67
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Ve školním roce proběhlo celkem 36 schůzek, které byly každé pondělí od 14.30
– 16hod. Kroužek má výborné zázemí v učebně dílen v ZŠ a v nově zřízené
Přírodní učebně na zahradě školy.
Na podzim jsme se s dětmi vypravili na Včelí naučnou stezku do Oldřichova
v Hájích. V zimním období se děti připravovaly po teoretické stránce na oblastní
kolo soutěže Zlatá včela, které probíhá každoročně a pořádá ji vždy jeden
z kroužků v severních Čechách. Před vánočními svátky se podařilo zorganizovat
dílnu pro veřejnost s možností vyrobit si svíčku ze včelího vosku a ozdobit si
perníček – účastnilo se jí 18 zájemců, včetně dětí z kroužku. V zimě se také děti
učily sbít rámky, nedrátkovat je a zatavit do nich mezistěny.
Na jaře jsme se věnovali nadále teorii o životě včel, mikroskopování, botanice a
poznávání bylin a dřevin v okolí školy (poznávali jsme 50 druhů a to nejen očima)
a včelařské praxi.
Ve dnech 3. – 5.května jsme absolvovali oblastní kolo celostátní včelařské
soutěže Zlatá včela, které se konalo ve Velkých Hamrech. Jelo všech 9 dětí a
maminka jedné ze členek.
Na Paskiádu, která byla 7.června, si děti připravily otázky se včelařskou
tématikou pro ostatní děti a rodiče.
Při závěrečných schůzkách jsme zhodnotili pravidla, které si děti samy vytvořily
na první schůzce, děti dostaly diplom a malé odměny za celoroční činnost.
Více o kroužku se lze dozvědět na webových stránkách
www.vcelaricijbc.webnode.cz
Zpracovala: Mgr. Vendula Palatová, 26.6.2013
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
68
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
69
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
70
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
71
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
72
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Školská rada při Základní škole Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, po
předchozím seznámení s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok
2012/2013 (poslána ředitelem školy všem členům školské rady v elektronické
podobě dne 12.10.2013) schválila tuto zprávu na svém společném zasedání
dne …………………………..
Jablonec nad Nisou, ………………………
………………………………………………..............
Mgr. Milan Staněk, předseda školské rady
………………………………………………..............
p. Jolana Stejskalová, místopředsedkyně školské rady
……………………………………………….............
Mgr.Rudolf Rozmahel
……………………………………………….
Mgr. Drahomíra Svobodová
……………………………………………….
p. Gabriela Štanclová
……………………………………………….
p. Jitka Kotyková
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
73
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
74
Download

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013