červen 2013
Milí čtenáři,
nové vydání Tupláku se vám dostává do rukou
v době, kdy začíná léto. Nejen astronomicky, ale
věřme, že snad už i fakticky. S létem je automaticky
spojováno nejen krásné počasí (ostatně to i s ja­
rem – a jak to dopadlo), ale také období dovole­
ných.
Dovolenou většinou trávíme cestováním ne­
jen po Čechách a Moravě, ale i do blízké či da­
leké ciziny. Ke zpříjemnění cestování dostal každý
zaměstnanec dárek od našeho zaměstnavatele
– „pivo na dovolenou“. Pivo jistě oceníte, i když
zrovna nebudete cestovat, ale posedíte s přáteli.
A pokud pivo nepijete, můžete podarovat své blíz­
ké, kteří si na něm jistě pochutnají.
V tomto čísle jsme pro vás přichystali mnoho za­
jímavých článků a snad nám prominete nadcháze­
jící malou dovolenkovou redakční pauzu. Příště se
opět setkáme až v závěru srpna.
Hezké období prázdnin
a dovolených vám přeje redakce.
Pivo na dovolenou
Blíží se čas dovolených a tím i čas piva na dovolenou.
Letošní léto si mohou naši zaměstnanci vychutnat
s našimi značkami Gambrinus a Radegast.
Každý zaměstnanec, který má dle kolektivní smlouvy nárok na pivo na dovolenou,
obdrží 1x karton Gambrinusu 10° a 1x karton Radegastu 10°. Každý karton obsahuje
24 ks 0,5 l plechovek.
Cena kartonu pro zaměstnance je jako vždy 1 Kč/karton + musí odvést sociální
a zdravotní pojištění a daň z rozdílu mezi tržní cenou piva a cenou pro zaměstnance,
tj. 1 Kč.
Karton Gambrinusu tedy přijde zaměstnance na 112 Kč a karton Radegastu na 105 Kč.
Redakce
1
ODBORY INFORMUJÍ
Odbory vás informují
Kolektivní smlouva a vnitřní předpis
Dříve, než se budeme věnovat tomuto
tématu, dovoluji si zveřejnit pár ohlasů
na články v Tupláku. Od slušně řečeno
negativních reakcí typu „na co si odbo­
ráři hrajete“ až po ty pozitivní, a dokonce
i od odborového Bose se nám dostalo
pozitivní podpory, abychom neustávali
ve svém snažení při prosazování a do­
držování kolektivní smlouvy. To, co mě
nejvíce zarazilo, bylo konstatování, cituji:
„Rádi bychom odbory podporovali a stali
se členy odborové organizace, ale ne­
můžeme, protože pracujeme na řídících
pozicích, a z tohoto důvodu nemůžeme
být členy odborů.
Myslíte si to samé
Promiňte mi ten výraz, ale tato reakce je
holý nesmysl a nedovedu si představit
větší diskriminaci, než je právo svobodné­
ho odborového sdružování zaměstnanců
nebo kladení překážek odborové činnosti.
V úvodním ustanovení kolektivní
smlouvy je závazek zaměstnavatele, kte­
rý se týká této oblasti. Naopak kolektivní
smlouva platí pro všechny zaměstnance
bez toho, na jaké pracovní pozici pracu­
jí. Výjimku tvoří pouze mzdové nároky
u tarifních stupňů 15–16 (individuální
smlouvy) a manažerské smlouvy.
Podaří se to
Smyslem bylo a je vzbudit zájem za­
městnanců o kolektivní vyjednávání
a význam uzavřené kolektivní smlouvy.
Rozdíl mezi pracovními či mzdovými
nároky, fondem pracovní doby, délkou
dovolené, odstupným, splatností mzdy,
závodním stravováním a všemi oblastmi
bezpečnosti práce, a nesmíme zapome­
nout ani na poskytované benefity a od­
měny při pracovních výročích, v kolektiv­
ní smlouvě je značný.
To je realita
Stačí se zeptat přátel nebo známých,
co jim poskytují zaměstnavatelé, kteří
nemají odbory, a jak při snaze založit
odbory, si rychle hledají jiné místo. Proč
asi? V neposlední řadě každý měsíc mají
obavy, zda jim bude vyplacena mzda
a v jaké výši.
vání pracovních, sociálních, zdravotních
a kulturních podmínek zaměstnanců.
Kolektivní smlouva by měla upravovat
většinu pracovně právních a mzdových
nároků, ale nikdy méně, než je stanove­
no zákonem.
Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní
smlouvu v případech, kdy u zaměstna­
vatele nepůsobí žádná odborová organi­
zace. Vnitřní předpis musí být vydán pí­
semně a nesmí být v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy. Zaměstna­
vatel má povinnost seznámit s vnitřním
předpisem všechny zaměstnance.
Kolektivní smlouva
a vnitřní předpis
U zaměstnavatele, kde působí odboro­
vá organizace, dochází dohodou se za­
městnavatelem k sjednávání kolektivní
smlouvy. Úlohou kolektivní smlouvy je
prosazování oprávněných zájmů a po­
třeb zaměstnanců, přispívání ke zlepšo­
I. společné jednání členů Velkého
výboru s vedením závodu Plzeň
Dne 17. 6. 2013 se v prostorách RK uskutečnilo první společné jednání statutárního orgánu odborové organizace Plzeňského Prazdroje, a.s., s vedením
závodu Plzeň.
O čem jednaly:
1) Plnění VSM na jednotlivých odděleních závodu Plzeň za období F13
2) Průměrné vyplacené % na odděleních (čtvrtletní–roční)
3) Nastavení cílů pro období F14
4) Časová osa hodnocení
5) Kolik % činí týmové cíle – kolik společnosti?
6) Kolik % činí DIFR a na jakých pracovních pozicích bude uplatněn
Bohumír Matas
zlatá linka
ců,
zaměstnan
dobrý den
Plzeň:
377 062 057
377 062 057
Nošovice:
724 617 286
Velké Popovice:
724 618 436
…nikdy není utržené a je tu pro vás
Zamyšlení na závěr
Při hlubší analýze, lze dojít ke konstato­
vání, že působnost odborů u zaměstna­
vatele je pro zaměstnance jednoznačně
výhodná, ale za předpokladu, že odbo­
rové organizace působící v Plzeňském
Prazdroji, a.s., jsou na profesionální
úrovni, že funkcionáři odborů se nebojí
kritizovat nedostatky, zmapovat a řešit
vyskytující se problémy a hlavně vyjednat
a uzavřít kolektivní smlouvu. Získat pod­
poru zaměstnanců, zajistit informovanost
a vymazat ze svého slovníku slovo strach.
Příští téma: Jak se odborové organizace připravují na kolektivní vyjednávání
a kdy zveřejní své návrhy.
Bohumír Matas
Jak to děláme u nás v Prazdroji
Pomozte nám najít ten správný název tohoto konceptu. Hledáme jméno, které by vystihovalo myšlenku projektu, tj. využívání našich interních
dovedností a znalostí a jejich předávání si napříč úseky. Své nápady a názory zasílejte e-mailem na [email protected]
Autora vítězného nápadu odměníme malým dárkem.
Proč Tesco a ne Lidl? Kolik tankoven točí naše pivo? Na tyto a na další
podobné otázky již znají odpovědi účastníci prvních dvou seminářů ze série
„Jak to děláme u nás v Prazdroji“. V čase uzávěrky je třetí seminář věnovaný
reklamě ještě v přípravě.
Ohlasy od účastníků byly velice pozitivní. Oceňovali hlavně to, že témata
byla podána srozumitelně i pro neodborníky, měli možnost dozvědět se
odpovědi na své otázky, nebo diskutovat na konkrétní téma. Lucie Brzoňová, která se zúčastnila semináře na téma logistiky v podání Denise Milfaita,
se vyjádřila takto: „Seminář byl skvěle připraven a přínosem i pro mne,
která nemá logistiku ve svém popisu práce. Již teď se těším na další.“
Proč to vlastně děláme
Cílem těchto dvouhodinových seminářů, které jsou otevřené všem zaměstnancům a vedené expertem z dané oblasti, je vytvořit platformu
na sdílení dovedností a informací, které v organizaci máme. Chceme tím
podpořit inovační kulturu, zapojení zaměstnanců a zlepšení spolupráce
mezi jednotlivými odděleními. V zásadě jde o celkové zvýšení povědomí
o tom, co se u nás ve firmě děje, a zvýšení hrdosti na to, co všechno umíme. Je to vynikající příležitost zeptat se na cokoliv v dané oblasti.
Co plánujeme do budoucna
Na základě pozitivní zpětné vazby budeme v této iniciativě určitě pokračovat i po prázdninách. Všechny detaily se včas dozvíte prostřednictvím
portálových stránek, přes které se na jednotlivé termíny dá i přihlašovat.
Katarína Paulíčková
2
Pojďme vyjádřit své názory na dění kolem nás, pojďme si vytvořit místo, kde
se rozumnou a slušnou formou můžeme bavit, o čem zrovna my chceme!
Kde nás nikdo nevyvede z míry a kde se chceme odreagovat. Kde jinde tohle
funguje než v Hospodě! Pozvání do Hospody přijali manažer závodu Plzeň,
Ing. Stanislav Hamara, manažer závodu Velké Popovice Ing. Jaroslav Hacko
a manažer závodu Nošovice Ing. Ivo Kaňák.
Jak byste ohodnotil z pohledu manažera závodu uplynulý fiskální
rok?
Uplynulý fiškálny rok Pivovaru Plzeň
hodnotím ako rok personálnych zmien,
rok rozbehnutia nových projektov (Fla­
vourland) a rok potvrdenia silnej a sta­
bilnej vysokej pozície v rámci skupiny
SABMille. Čo sa týka zmien v personál­
nej oblasti, tak počínajúc mojím prevza­
tím štafety od Pavla Šemíka, príchodom
nového Technického riaditeľa, ako aj
zmien na ďalších kľúčových pozíciach
závodu či už na Kvalite, Stáčirnách, od­
delení Hlavního inženýra, Energetiky
a Technologa nových produktov spoje­
ných s projektom Flavourland.
Seba hodnotiť nemÔžem, preto­
že od toho sú tu iní, rozhodne ale
pozitívne hodnotím mojich kolegov,
ktorí sa zhostili svojich nových pozí­
cií veľmi úspešne, čo mi dáva dôveru
v posilnenie našich schopností pri pl­
není nových náročných cieľov v novom
finančnom roku.
Ak mám spomenúť uplynulý rok z hľa­
diska projektov, tak ich bolo znova hod­
ne v mnohých oblastiach.
Vyzdvihol by som ale jeden kľúčový
pre náš závod, ktorý práve finišujeme,
a to projekt Flavourland. Je to projekt,
ktorým zavádzame technológiu, ktorá
nám dáva nové možnosti na výrobu ši­
rokej škály nových špeciálnych a ochu­
tených piv a ďalších nápojov, čo bude
mať v budúcnosti výrazný dopad na ka­
pacity a výkonnosť nášho závodu. Z hľadiska našej výkonnosti, sme zno­
vu potvrdili, že náš pivovar sa neustále
zlepšuje vo všetkých kľúčových výkono­
vých parametroch, kde v mnohých kva­
litatívnych sme stále lídrami v rámci SA­
BMiller, za čo patrí vďaka všetkým našim
zamestnancom. Na druhej strane ale vidíme, že tem­
po zlepšovania sa okolo nás je neustá­
le rýchlejšie a mnohé pivovary v rám­
ci skupiny SABMiller sa zlepšujú oveľa
rýchlejšie ako my, takže nás predbehli
v globálnom hodnotení.
Je to pre nás nová výzva a verím, že
tento rok dokážeme identifikovať cestu
a spôsob, ako zrýchliť tempo nášho
zlepšovania, aby sme náš pivovar dosta­
li opäť na pozície spred viac ako 1,5–2
rokmi, kedy sme boli v prvej desiatke. Jak vidíte možnosti splnění nastavených cílů v letošním roce?
Ako každý rok, tak aj tento náš Pl­
zeňský pivovar nemÔže mať iné ako
náročné ciele. Sú ale nastavené v súla­
de s princípmi SMART nastavenia cieľov
a spolu s mojim tímom sme vykonali
mnoho analýz, aby sme si namodelovali
ich splniteĺnosť, a na základe toho sme
si ich odsúhlasili. Aby sme ich splnili, to ale chce spoloč­
né úsílie a zapojenie sa do zlepšovania
naozaj všade a všetkých, pretože len
tak mÔžeme spolu s projektami, ktoré
máme pripravené na tento rok, dosi­
ahnuť splnenie našich cieľov.
Ako hovorím v závode, každá kvapka
(ušetrenej vody, piva, energie, času) sa
ráta a musíme sa o ňu usilovať a elimi­
novať ich plýtvanie. Len takto spoločne
dosiahneme nastavené ciele na svojich
oddeleniach ako aj v celom závode. Stanislav Hamara
Jak byste ohodnotil z pohledu manažera závodu uplynulý fiskální
rok?
Ve fiskálním roce F13 se nám v pi­
vovaru Velké Popovice podařilo naplnit
veškeré požadavky našeho obchodní­
ho oddělení. Plán výroby jsme splni­
li na 94,3 %, z čehož je patrná určitá
mírná rezerva v kapacitách závodu. To
ale neplatí pro část logistiky, kde jsme
se prakticky celoročně potýkali s nižší
kapacitou našich skladů. Uplynulý rok
ve Velkých Popovicích hodnotím celkově
jako velmi úspěšný. Přestože jsme nena­
plnili plánovaný objem výroby, podařilo
se nám splnit prakticky veškeré sledova­
né ukazatele. Dosáhli jsme vynikajícího
zlepšení v oblastech udržitelného rozvo­
je, zejména ve spotřebě energie a vody.
Podařilo se nám ještě o něco zlepšit kva­
litativní ukazatele výroby a stáčení piva,
což bylo podtrženo získáním prestižního
ocenění Pivex Privilegium pro značku
Kozel 11° Medium. V efektivitách jsme
si upevnili přední pozici ve skupině SA­
BMiller. Díky efektivnímu řízení procesů
jsme značnou měrou přispěli k dosažení
finančních cílů technického úseku.
V předchozím fiskálním roce jsme se
cíleně zaměřili na projektovou činnost,
která nám pomohla v dosahování na­
šich ambiciózních cílů. Díky aktivitě jed­
notlivých týmů jsme dosáhli výrazného
posunu např. v oblasti BOZP, výtrat piva,
optimalizace nakládky, hygieny provozu.
Myslím, že naše úsilí bylo jasně potvr­
zeno posunem závodu Velké Popovice
v globálním žebříčku hodnocení pivova­
rů společnosti SABMiller. Jako jedinému
českému pivovaru se nám podařilo zlep­
šit o jednu pozici, a to na 24. místo.
Uvedených úspěchů bychom nedo­
sáhli bez proaktivního přístupu celého
našeho týmu, který má „touhu vítězit“.
To je totiž i název našeho závodové­
ho projektu, který je cíleně zaměřen
na podporu a rozvoj osobnosti každé­
ho z nás. Pevně věřím, že se nejedná
„pouze“ o projekt, ale o základní součást
naší kultury, která nám umožní i nadále
dosahovat vynikajících výkonů v dalším
období.
Jak vidíte možnosti splnění nastavených cílů v letošním roce?
Cíle pro fiskální rok F14 jsme opět na­
stavili ambiciózně, abychom prokázali
naši schopnost neustále se zlepšovat. To
vše na základě analýzy předchozích ob­
dobí a dle principu SMART. K dosažení
nám pomůže jasná srozumitelnost a ko­
munikace všech našich cílů naplňujících
naši strategii, změna přístupu každého
z nás dle principů „Desire to win“ a čás­
tečně i plánované investice do výrobních
procesů a systémů.
Ano, cíle pro tento fiskální rok F14 se
mohou jevit jako velmi náročné, ale já
pevně věřím, že s mým týmem jsme
schopni těmto výzvám čelit a dosáhnout
opětovně vynikajících výsledků.
Ing. Jaroslav Hacko
Jak byste ohodnotil z pohledu manažera závodu uplynulý fiskální
rok?
Rád se opakuji, že to byl rok, v němž
zaměstnanci nošovického týmu odved­
li skvělou práci na dalším zvýšení kon­
kurenceschopnosti svého závodu, a patří
jim za to velké Díky.
Nejen, že tradičně dosáhli skvělých
výsledků ve většině parametrů, ale po­vedlo se jim několik výjimečných projektů.
Podařilo se jim vyrobit a stočit 136
tisíc hl piva Zubr pro polský trh, a tím
HOSPODA
Hospoda
navýšili produkci vlastního závodu o 90
tisíc hl a o 46 tisíc hl v ostatních dvou
závodech Plzeňského Prazdroje v letní
sezóně. Jde o naprosto bezprecedentní
projekt, který nepřišel sám. Nošovický
tým si ho vybojoval, v rekordním čase
zvládl technologické nástrahy, přivedl
navýšení produkce do v š e c h našich
pivovarů, pomohl kolegům v Polsku
a řekl si o výrobu dalších 175 tisíc hl
v letošní sezóně, čímž znovu navýšil
vlastní kapacitu o 80 tisíc hl a ostatních
dvou závodů o 95 tisíc hl!
Dále mohu namátkou rok 2012
pojmenovat takto – tým pivovaru
pracoval půl roku na tzv. Master plánu,
který je připraven pro případnou expanzi
závodu; projektem, který se okamžitě
stal pilotem pro evropské pivovary, bez
výrazných investic zdvojnásobil produkci
bioplynu, který využívá při výrobě tepla;
posílil sounáležitost k firmě a jejím
hodnotám v motivačním programu
Za jeden provaz, a tak bych mohl
pokračovat… až k úspěšné prezentaci
jeho výsledků na Globální technické
konferenci v Kolumbii a předání Zlatých
Prazdrojů za rok 2012 do rukou
oceněných nošovických reprezentantů. Jak vidíte možnosti splnění nastavených cílů v letošním roce?
Jsem přesvědčen, že jejich plnění je
v silách týmů závodu. Cíle jsou konkrétní,
měřitelné, dosažitelné, realistické, ča­
sově orientované, vyhodnotitelné a prů­
běžně hodnocené. Jejich stanovení
nebylo direktivní, ale šlo o týmový proces
diskuse, pro který jsou charakteristické
provázanost s firemními cíli, vysvětlení
motivace, metodiky měření, možných
způsobů dosažení a zajištění co největší
férovosti, při zachování jejich náročnosti.
Musíme ještě zapracovat na tom, aby
každý zaměstnanec závodu každý den
věděl, jaké je aktuální plnění jeho cílů,
bez nežádoucího prodlení, rozuměl
příčinám případné odchylky a věděl, jak
ji lze eliminovat.
Ing. Ivo Kaňák
3
Pivovarská historie
Pivovarská historie
Ředitelská vila
V minulém díle našeho vyprávění o slavných stavbách společnosti jsme
navštívili budovu generálního ředitelství stavěnou v průběhu 1. sv. války.
V nedalekém sousedství vzniká o deset let později vila stavěná jako obydlí pro generálního ředitele a vrchního sládka pivovaru. Společně s vilou
byla založena a upravena zahrada, která musela později ustoupit stavbě
plzeňské dopravní tepny. Budova vily, stejně tak jako většina jiných staveb
v Měšťanském pivovaru patřila k nejmodernějším své doby v Plzni a svým
vzhledem zaujme i dnes.
Jedním z impulsů pro stavbu nového
bydliště ředitele a vrchního sládka pivova­
ru bylo rozšíření budovy výstavu. Úmrtím
sládka Adolfa Bayera v březnu 1929 byl
uvolněn byt, jenž byl doposud překážkou
v tolik nutném rozšíření výstavu. K účasti
na vypsané soutěži na návrh novostavby
byli přizváni architekti František Němec,
Václav Neckář a Hanuš Zápal. Porotci se
shodli, že ani jeden z odevzdaných návrhů
nebylo možno realizovat bez úprav. Návrh
Václava Neckáře měl posloužit jako dispo­
ziční řešení stavby a návrh Františka Němce
jako architektonické řešení, protože vhod­
ně doplňoval slavnostní bránu a sousední
budovu. Původní návrh architekta Hanuše
Zápala porotce nezaujal. Ten však vytvořil
návrh nový včetně řešení prostranství před
novou stavbou. Toto řešení se porotcům
zalíbilo natolik, že se stalo základem pro
realizaci. Definitivní vypracování projektu
tak bylo svěřeno do rukou architektů Zá­
pala a Němce. Stavební práce byly zadány
nejlevnějšímu oferentovi Josefu Štikovi.
Než byla započata samotná stavba, bylo
nutno zpevnit bahnitý terén staveniště.
Pozemek byl získán regulací řek Radbuzy
a Mže v roce 1896. Nejdříve tedy musela
být položena betonová deska do hloubky
3–4 metrů na celkem 270 betonových
pilotů. Byty vedoucích úředníků se samo­
statnými vchody s terasami a sedmi po­
koji tvořily haly s ochozy na úrovni prvního
patra, kolem nichž byly soustředěny míst­
nosti a schodiště. V podkroví byly umístě­
ny místnosti pro služky, komory, prádelny,
mandlovny a skladiště.
Interiér budovy byl navržen firmou Emil
Gerstel z Prahy. V bytě, tehdy vrchního ře­
ditele Františka Plášila, byla navržena hala
v anglickém slohu. Jídelna a salon poté
ve slohu Ludvíka XV. V bytě vrchního slád­
ka, tehdy J. Šebelíka byla vybudována hala
s cihlovým krbem a jídelna z mahagonu.
Pánské pokoje v obou bytech byly oblože­
ny ořechovým dřevem.
Budova byla předána do užívání pivo­
varu 15. listopadu 1931. Svému zamýš­
lenému účelu však sloužila jen do konce
2. svět. války. Poškození spojeneckými
nálety se budově jako zázrakem vyhnulo,
nicméně právě sem byly přemístěny kan­
celáře z těžce poškozené správní budovy.
Teprve v roce 1959 došlo k uspokojivé
opravě budovy ředitelství a kanceláře se
postupně přestěhovaly zpět. Ve vile byly
opět upraveny dva byty a byla zahájena
úprava místností pro zdravotní středisko.
V suterénu byly zřízeny prostory pro pod­
nikový archiv, který dosud sídlil v nouzo­
vých prostorech. O rok později zdravotní
středisko přivítalo první pacienty závod­
ního lékaře a dermatologa. V roce 1963
bylo rozhodnuto o využití jednoho z bytů
jako mateřské školky. Ještě téhož roku se
projekt realizoval a a školka se postupně
rozšiřovala na kapacitu přesahující 20 dětí.
V roce 1978 byl druhý zbývající byt předán
do užívání rozrůstajícího se archivu společ­
nosti, který přebírá Dr. Eva Cironisová, kte­
rá v archivu společnosti působila v letech
1975–2005.
V roce 1990 se archiv společnosti stě­
huje do budovy v blízkosti vodárenské
věže, ve které sídlí dodnes, a místnosti
v suterénu vily byly přestavěny na rehabi­
litační středisko se saunou, kadeřnictvím
a pedikúrou. Mateřská škola musela v září
1991 ustoupit potřebám rozšiřujícího se
obchodního útvaru, stejně tak jako reha­
bilitační středisko. V současné době sídlí
v budově společnost SABMiller Brands
Europe a.s., praktický lékař a část IT oddě­
lení. Jak již ovšem tušíte, v nejbližší době
dojde k zásadnějším změnám obsazenos­
ti nejen budovy vily ale i ostatních budov
v areálu Plzeňského Prazdroje.
za oddělení T&H
Vlastislav Štrunc
Setkání zástupců sociálního dialogu
Není tajemstvím, že sociální dialog pro­
bíhá v průběhu celého roku formou
dvoustranných jednání na téma, která se
různým způsobem dotýkají zaměstnan­
ců. Mezi nejvýznamnější schůzky patří
Setkání zástupců sociálního dialogu.
Letošní fiskální rok se konalo první jed­
nání tohoto druhu 12. 6. 2013 v Střítěži
u Jihlavy. Pozvání přijali zástupci všech od­
borových organizací v Plzeňském Prazdroji
na jedné jednací straně a na druhé pak Ře­
ditel úseku lidského kapitálu Ivan Balogh
se svými kolegy a manažeři závodů. Ru­
dolf Šlehofer zastupoval Stana Hamaru,
manažera závodu Plzeň, který se jednání
nemohl zúčastnit. Zároveň, ale i jako host
vystoupil s velmi zajímavými tématy. Tech­
nický ředitel Diarmaid DeBurca se bohužel
nemohl zúčastnit z důvodu služební cesty.
Program zahrnoval vedle pravidel­
ných bodů, jako je Rozbor pracovně
ekonomických ukazatelů a Kontrola
usnesení z minulého jednání – i velice
aktuální témata.
Rudolf Šlehofer informoval přítomné
o novinkách v oblasti kontroly zaměst­
nanců na přítomnost alkoholu a ostatních
návykových látek. Mimo jiné řekl: „Naší
snahou je neustálé zlepšování v oblasti
prevence BOZP, a proto přicházíme s ně­
kterými novými systémovými prvky.“
Druhým bodem jednání, který před­
stavil Rudolf Šlehofer, byl návrh změn
v závodním stravování. Nový systém,
na jehož zkušebním provozu se zástupci
sociálního dialogu předběžně dohodli,
bychom mohli nazvat „Plať, co jíš“. Pod­
statou této novinky je to, že strávník za­
platí za skutečnou hodnotu porce jídla.
To ve stručnosti znamená, že jídla z nej­
lepšího masa budou o něco dražší, než
například jídla bezmasá. Ale pozor! Do­
tace ze strany zaměstnavatele zůstávají,
takže se nikdo výraznějšího nárůstu cen
nemusí obávat. S podrobnostmi budou
všichni zájemci o závodní stravování se­
známeni hned po podpisu připravova­
ného Dodatku ke kolektivní smlouvě,
kde budou dohodnuty detaily systému,
který se plánuje spustit od 1. 8. 2013
na zkušební dobu do 31. 3. 2014. Pří­
tomní se rovněž dohodli na průběžných
kontrolách v říjnu a lednu. Tyto kontroly
by měly nový systém optimálně vyladit.
Posledním velmi důležitým bodem
byla diskuse o variabilní složce mzdy.
Vedle diskuse nad výsledky nejen celé
společnosti, ale i závodů a oddělení byla
diskutována změna nastavení periody
vyhodnocení cílů pro některé skupiny
zaměstnanců. Proti této změně podali
zástupci odborů oficiální stížnost. Ivan
Balogh připustil nevědomé porušení
dohodnutých principů a odůvodnil ten­
to krok snahou o nastavení regulérních
podmínek vyhodnocování výkonu a sta­
novení odměn podle míry dosahování
cílů. Obě strany se dohodly na hledání
nejvhodnějšího řešení pro zaměstnance.
Závěrem lze říci, že uplynulé jednání je
důkazem toho, že v Plzeňském Prazdroji
probíhá kvalitní sociální dialog a zástupci
obou stran dokážou spolupracovat a ře­
šit problémy v zájmu firmy i zaměstnan­
ců.
Milan Koza
4
V tomto čísle Tupláku se opět budeme zabývat odpověďmi na vaše nejčastější dotazy. Na konci článku naleznete
výčet novinek, ke kterým v poslední době došlo v Benefit
Shopu.
Chtěla bych stornovat objednávku, můžete mi poradit jak?
Storno objednávky je možné přes Helplinku společnosti Edenred, která nám
spravuje Benefit Shop (tel.: 840 111 305, e-mail: [email protected]).
Tyto kontakty jsou uvedené také v Benefit Shopu – Užitečné odkazy – Kon­
takty, kde naleznete i oblasti dotazů, s kterými se na dané kontakty můžete
obracet.
Objednávku benefitů je možné stornovat do té doby, než proběhne její potvr­
zení a následné zpracování. Potvrzení objednávek je prováděno 2x týdně, a to
z pondělí na úterý a ze čtvrtka na pátek. Poté již není storno možné.
Objednávku bonusového piva je možné stornovat jen do doby než proběhne
losování. Poté již není storno možné.
V květnové výplatní pásce se mi objevila srážka, kde je uvedeno 6586
Odvody z benefitů. V květnu jsem si ale žádné benefity neobjednával.
V případě, že se vám objeví ve výplatní pásce druhový znak 6586 Odvody
z benefitů, nejedná se o srážku, ale pouze o odvod sociálního a zdravotního
pojištění a daně z hodnoty benefitu, popř. z rozdílu mezi tržní cenou a cenou
pro zaměstnance.
Tento druhový znak se vám ve výplatní pásce objeví, když si objednáte do­
pravu, poukázky na naše značky (Makro i Interspar) a pivo, které je určené pro
český trh (např. pivo na dovolenou nebo některé brandy, které jsou nabízené
v rámci bonusového piva). Pivo se vám do výplatní pásky promítne vždy v mě­
síci, ve kterém došlo k jeho vyzvednutí, popř. v měsíci následujícím.
V květnové výplatní pásce se vám tedy mohlo promítnout pivo bonusové, a to
konkrétně Frisco, které se vydávalo na přelomu dubna a května.
RADY, TIPY
Rady, tipy... benefity
Objednal jsem si poukázky na naše značky do Makra a ještě jsem je
neobdržel. Můžete mi zjistit, kde se poukázky nacházejí?
V případě objednání poukázek na naše značky, které lze uplatnit výhradně
v Makru, vám nejsou fyzicky doručeny žádné poukázky, ale přijde vám email
s „kódy“ (e-Ticketem). Tyto „kódy“ následně vyměníte v Makru na MServisu
za poukázky na naše značky ve vámi požadovaných nominálních hodnotách.
Dále je uveden přesný postup uplatnění e-Ticketu, který také naleznete v Bene­
fit Shopu – Naše značky – Poukázky na naše značky – Makro.
Už nemám žádné jednodenní vstupní karty do Makra, kde si mohu
zažádat o další?
Jednodenní vstupní karty do Makra je možné si vyzvednout přímo v Makru
na recepci u vstupu po předložení zaměstnanecké karty.
Chtěl bych si změnit výši příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění. Je to možné? Co pro to musím udělat?
Výše příspěvku na penzijní fond, popř. pojišťovnu, je možné si změnit maxi­
málně 1x za fiskální rok. V případě, že váš penzijní fond nevyžaduje nahlášení
změny výše příspěvku zaměstnavatele, tak je zapotřebí změnu ohlásit pouze
mzdové účtárně, tzn. donést novou dohodu o srážce ze mzdy, kde bude uve­
dena nová výše příspěvku. Podrobný postup naleznete v Benefit Shopu – Bu­
doucnost a zajištění – Penzijní připojištění.
Jak zjistím zůstatek na kartě Ticket Benefits?
Zůstatek na vaší kartě můžete zjistit dvěma způsoby:
1. Na www.ticket-benefits-card.cz a po přihlášení se na váš účet;
2. V Benefit Shopu v pravém menu je zlatý box karta Ticket Benefits a pod
ním zůstatek na kartě. Po zadání sériového čísla vaší karty zjistíte aktuální
zůstatek.
Veronika Šedivcová
Novinky
• Platnost peněžních prostředků dobitých přes Benefit Shop na kartu Ticket Benefits se
prodlužuje z 18 měsíců na 24 měsíců.
• V pravém menu naleznete podrobné informace k jednotlivým platebním metodám,
tj. Benefit Shop, e-Ticket, poukázky Ticket Multi a karta Ticket Benefits, včetně jejich
postupu objednání, uplatnění apod.
• E-shopy, ve kterých je možné nakupovat pomocí peněžních prostředků nahraných
v Benefit Shopu v pilíři Benefit na výběr, jsou přemístěny z pravého menu do levého.
Veronika Šedivcová
5
s legendami Pilsner Urquell a Gambrinus
11. července
CHAI × Prowizorium
18. července
Kobylinec × Cocktail… alá motejl
25. července
Frajara Putika × Curlies
Palice
Lucie revival
Burma Jones
1. srpna
ISUA × EXIL 51
8. srpna
Citylights × FANFAN
Mediterian
Odyssea
15. srpna
Tommy Indian × Nanosféra
22. srpna
Y? × BAGS
29. srpna
YoYo band
Extra Band revival
Kamil Střihavka
JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK
POZVÁNKY
2013
ŠKOLA ČEPOVÁNÍ
Začátky koncertů v 19 hod., vstup zdarma, nádvoří pivovaru.
Hrajeme za každého počasí.
18. srpna
13.00–15.00
GAMBRINUS
Další akce
Bohemia 500 Miles
Zakončení 1. ročníku 24 hodinové jízdy Harley Davidson
motocyklů. Přijďte si prohlédnout tyto silné stroje
na nádvoří pivovaru.
Více o programu na www.prazdrojvisit.cz
13-093 DL_LETO_v_prazdroji DUELY (v2).indd 1
19.06.13 12:25
11. a 18. července od 18.30 a 19.15 hodin
Přijďte před koncertem Léta v Prazdroji
a užijte si školu čepování
•
•
•
•
•
nahlédnete do prostor pivovaru
poznáte, jak se o pivo správně pečuje
naučíte se, jak se má správně načepovat
čepování si budete moci sami vyzkoušet
ochutnáte 2 druhy piva Gambrinus dle výběru
Cena: 100 Kč
V ceně navíc kupón na velké pivo
ke koncertu Léta v Prazdroji.
Doporučujeme rezervaci místa předem
na tel: 377 062 888.
V případě zájmu
budou
termíny
rozšířeny
Redakční rada: šéfredaktor – Bohumil Matas, tel. 724 617 058, zástupce – Milan Koza, tel. 724 617 047, členové – Hana
Jirásková,
tel. 724 617 652,
Petr Bauer, tel. 724 618 029, Pavel Zítek, tel. 724 617 011,
Dagmar Pittnerová, tel. 724 617 942, Veronika Šedivcová, tel. 724 618 676, Vlastislav Štrunc, tel.
724 617 366
/
Kontaktní
e-mail:
[email protected] /
i na další čtvrtky.
DTP: Typos, tiskařské závody, s.r.o., závod Praha / Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň / Vydáno: 27. 6. 2013 / Příští číslo vyjde: 29. 8. 2013
Vydávají odborové organizace působící v Plzeňském Prazdroji, a. s., ve spolupráci s úsekem lidského kapitálu.
Download

Tuplák 6/2013