PRACOVNÝ LIST
OPAKOVANIE UČIVA ZO 4. ROČNÍKA - VYBRANÉ SLOVÁ po M
Meno: ___________________________________
1. Doplň:
Trieda: __________
Dátum: __________
my alebo mi
zámeno označujúce skupinu
ľudí, ktorú tvorí hovoriaci
a iné osoby
krátky tvar zámena mne
mykať alebo mihať
robiť rýchle pohyby,
žmurkať, mrkať,
preletieť, preblesnúť
prudko a krátko ťahať alebo
šklbať, potrhávať niečím
miss alebo mys
výbežok pevniny do mora,
spravidla býva obklopený
z troch strán morom
dievča, slečna, víťazka súťaže
krásy
2. Doplň i,í,y,ý.
M_mo, m_na, m_nerál, m_lodar, m_krofón, kŕm_dlo, kom_nár, m_sa, m_halnica,
vitam_ny, m_lota, m_lión, m_núta, m_lka, zm_ja, m_ska, m_lučký, m_ (mne),
m_lovať, m_nule, kom_ny, m_lostivý
3. Doplň i,í,y,ý.
Hm_z, zam_kať, m_núta, zm_ja, m_ (všetci), m_lý, m_šlienka, M_lka, žm_kačka,
Em_l, nam_slený, priem_sel, m_nule, m_hnúť sa, šm_kľavá, um_váreň, vym_slený,
okam_h, mam_čka, hm_zožravec, om_l, úm_sel, m_ska, M_java, neprem_slený,
m_šaciu, m_hotavú, m_dliny, nezm_sel, m_tnik, sm_kovať
4. Priraď k slovám vysvetlenie ich významu.
mys
mýto
poplatok za používanie
ciest a mostov
smyk
úzke hlboké údolie,
ktoré vedie cez horský
hrebeň
priesmyk
nástroj na urovnávanie
pôdy pred sejbou
výbežok pevniny
do mora
5. Doplň i,í,y,ý.
Nezabudni pozam_kať dvere! Často sa dostaneš do pom_kova? M_ sa ti ozveme.
V diktáte sa M_lka pom_lila. Zm_slom života je práca. M_dlo leží na um_vadle. M_ško
sa pošm_kol na šm_kačke. M_ sme m_šacia rodinka. Môj brat je m_šiak a ja m_šička.
6. Doplň i,í,y,ý.
Jedovatá zm_ja, nam_dlený blesk, m_nce zm_zli, m_šacia diera, skromné m_lodary,
dávna m_nulosť, šm_kľavé šm_kačky, desať m_nút, nam_slený M_rko, odom_kať dvere,
zbierka hm_zu, M_to pod Ďumbierom, dobrá m_nerálka, m_lý kom_nár, zam_kať zámok.
7. Napíš niekoľkými vetami, kedy si sa dostal do pomykova.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Doplň vhodné vybrané slovo po m.
Moja sestra Milka sa často ........................................ .
Brat Emil ................................. bielizeň.
Nemám rád ......................., najmä komáre.
Pôdu urovnávali .............................................. .
Ostali stáť v ...................................... .
Vravíš samé .................................. .
.......................... Saganovho života je cyklistika.
Neďaleko Senice sa nachádza mesto ......................... .
Rozbúrená Kysuca už ........................... brehy.
9. Zvýraznené slová nahraď vhodným vybraným slovom.
Janko otvára kľúčom dvere. ..............................................................
Mýtnik vyberá mestský poplatok. .....................................................
Nikdy neurobíme chybu. ...................................................................
Odstráňte si špinu z rúk! ...................................................................
Domáca úloha
Doplň i,í,y,ý.
M_lý M_rko mal vždy múdre m_šlienky. Nemá zm_sel byť zlom_seľný. Neubližuj
nikomu úm_selne! M_liť sa je ľudské. Zuzka sa pošm_kla na ceste.V obchode m_nula
drobné m_nce. Kúpila mam_čke nový m_xér a žm_kačku. Nachystali sme pom_je pre
prasce. Cestovali sme loďou ku skalnatému m_su. M_to pod Ďumbierom je malá obec
pod Nízkymi Tatrami. Často m_slím na m_nulú zimu. Bývali sme u m_lých ľudí.
Um_vali sme sa v studenom potoku. M_ s bratom sme pišťali ako m_ši.
Download

PRACOVNÝ LIST my alebo mi mykať alebo mihať miss