Gerlachovský informátor, obèasník obèanov obce Gerlachov
Júl / 2012
Roèník IX.
2
Gerlachovský
informátor
„ Hurá leto“ v našej obci
Rados detí s ukonèením školského roka,
zaèiatkom prázdnin
oficiálne odštartovalo
leto a s ním aj pocit pohody, rados
èenom teréne. Nezabudlo sa ani na dospe-
zaujímavé a hodnotné ceny postarali - Obec
lých , ktorí sa v súažiach popasovali s ruè-
Gerlachov , domáci ale aj iní sponzori. Po vylosovaní
z dovoleniek, èas oddychu
a neskôr i krásnych letných spomienok.
cholila zapálením vatry.
Dòa 7 .júla sme v našej
Pripravené bolo výborné obèer-
obci zorganizovali už 5. roèník
stvenie, peèená krkovièka , kotlíkový
športovo zábavného popoludnia
spojeného aj s Dòom detí,
sa nieslo
gulᚠa o taneènú zábavu sa postarala
ktoré
skupina „Èingov“ zo Spišskej Novej
pod názvom „ Hurá
Vsi.
leto“.
Podujatie sa vydarilo, poèasie nám
Pre deti boli pripravené súa-
i keï s malou spàškou dažïa prialo a
že , hry, ma¾ovanie na tvár , jazda
na svoje si prišli nielen deti, ale aj do-
na koòoch, obèerstvenie a za zdo-
spelí , zavítali k nám i mnohí hostia,
lanie súaží si všetci i dokonca aj
tí najmenší
ktorí v tom èase dovolenkovali v Ger-
zaslúžili sladkú od-
lachove a dokonca na dobrý gulᚠpri-
menu.
šli aj tí skôr narodení. Ïakujeme kul-
I keï sa poèasie trošku s nami
túrnej komisii obce Gerlachov, Obec-
pohralo a obdarilo nás letnou sprchou, deti nesmútili a len èo slnieèko vystrèilo spoza mrakov svoje prvé lúèe okamžite sa
vydali zdoláva prekážky aj v trošku rozmo-
cien tomboly nasledoval
program – „ Ohòová šou“ , ktorá vyvr-
nému úradu a všetkým, ktorí sa podieným pílením dreva, èi zabíjaním klincov, ale-
¾ali na príprave a organizovaní celého podu-
bo v príprave a peèení zemiakových placiek
jatia. Už teraz sa tešíme na 6. roèník „Hurá
. Samozrejme nechýbala tombola, kde sa o
leta“ v obci Gerlachov.
Alena Kièinová
Zo života školy
do Popradu “ s ob-
poludnie plné hier, súaži, zábavy, tanca ,
èasia sme sa snažili organizova pre deti v
hliadkou centra mesta, jazdy v poschodo-
jazdy vláèikom v Safari parku, divadelné
našej základnej a materskej škole rôzne za-
vom autobuse a vo¾nej zábavy v priesto-
S príchodom teplejších dní a letného po-
ujímavé aktivity,
,, Výlet detí zo ZŠ
spomeniem as-
predstavenie rozprávok a najzábavnejšie
bolo cestovanie autobusom.
Opekaèka
poò niektoré:
v prírode , výlet na
„Hubert“ prehliadka areálu, zvierat
,, Deò životného prostredia
“, kde sme si rôznymi hrami, vý-
,
tvarnými a pracovnými techni-
h¾adaním strateného pokladu.
hry na detskom ihrisku spojený s
Na záver roka nás èakala rozlúè-
kami spríjemnili dopoludnie.
ka s predškolákmi - tento rok od-
Navštívil nás ,, Kúzelník Ivan
chádza do ZŠ 13 detí.
“ z Košíc ktorý predstavil deom
zaujímavý program, plný kúziel.
Poèas celého roka sme sa zapá-
,, Deò matiek “ deti pozdravi-
jali do viacerých projektov a súaží.
Rozdaním vysvedèení sa zatvo-
li pútavým programom v budove ZŠ s MŠ svoje mamky a bab-
rí školská brána. Zaslúžený oddych
ky.
èaká nielen na žiakov, ale aj na za,, Deò detí “
z á b a v y,
mestnancov školy. Všetkým praje-
deò plný hier a
me príjemné prežitie prázdnin a do-
ktorý potešil všetky
voleniek !
deti.
Na záver chcem poïakova
,, Evièka nám ochorela “ pú-
starostovi obce, poslancom OZ a
tavá zdravotnícka súaž pre deti
tým rodièom, ktorí nám pomáhali a
MŠ v ktorej si deti osvojili zdravotnícke schopnosti pomáha sebe a iným.
,, Exkurzia do Levoèe “ potešila všetky
roch nákupného strediska MAX.
spolupracovali s nami.
Deti z MŠ spolu z rodièmi sa zúèastnili
deti zo ZŠ , ktoré si pozreli historické pa-
výletu do zábavného
miatky a kostol na Mariánskej hore.
die“ v Liptovskom Mikuláši, kde prežili do-
mesteèka „Tatralan-
Mgr. Daniela Zeleòáková a
Alena Kièinová
Gerlachovský informátor, obèasník obèanov obce Gerlachov
Uznesenie è. 2/2012 zo
zasadnutia OcZ dòa
29.03.2012
Prítomní: (7) Peter Bujnovský, Ing. Jana
Faixová, Jozef Homola, Mgr. Ján Hroboò, Alena Kièinová, Ing. ¼ubomír Nikerle, Rastislav
Rusnák
1.
prerokovalo:
a)
pod¾a § 11 zákona è. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo väzbe na § 31 zákona è. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku /
stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov zmenu a doplnok ÚPN Obce Gerlachov,
Cyklistický chodník Poprad – Starý Smokovec, II. etapa Gerlachov – Tatranská Polianka. Predmetom zmeny je zmena funkèného
využitia predmetného územia na hlavné cyklistické a rekreaèné trasy.
2.
berie na vedomie:
a)
správu o prerokovaní návrhu zmeny
a doplnku ÚPN Obce Gerlachov, Cyklistický
chodník Poprad – Starý Smokovec, II. etapa
Gerlachov – Tatranská Polianka vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpeèovanie obstarávania ÚPD a ÚPP Ing.arch.
Jarmilou Vojtaššákovou,
b)
výsledky prerokovania návrhu zme-
ny a doplnku ÚPN Obce Gerlachov, Cyklistický chodník Poprad – Starý Smokovec, II.
etapa Gerlachov – Tatranská Polianka,
c)
výsledok preskúmania návrhu zmeny
a doplnku ÚPN Obce Gerlachov, Cyklistický
chodník Poprad – Starý Smokovec, II. etapa
Gerlachov – Tatranská Polianka Krajským stavebným úradom v Prešove vyjadrený v stanovisku è. 2012-130-2 zo dòa 07.02.2012,
d)
stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k Závereènému úètu obce na rok 2011,
e)
správu o hospodárení na úseku auto-
dopravy za rok 2011,
f)
list ZBU – PS Gerlachov zo dòa
21.3.2012 s tým, že predmetnú situáciu prerokujú na výbore ZBU – PS Gerlachov ako navrhol poslanec Nikerle,
3.
súhlasí:
a)
s návrhom na rozhodnutie o stano-
Za: 5 Proti: 1 Zdržal sa: 1
Neprítomný: 0
e)
zmenu a doplnok ÚPN Obce Gerla-
chov, Cyklistický chodník Poprad – Starý
Smokovec, II. etapa Gerlachov – Tatranská
Polianka vypracovanú autorizovaným architektom Ing. arch. ¼udovítom Vartovníkom
pod¾a grafickej prílohy, ktorá tvorí súèas
predloženého doplnku,
Prítomní: 7
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
f)
nom zriadení v znení neskorších predpisov
VZN Obce Gerlachov è.1/2012, ktorým sa
dòa 07.05.2005 obecným zastupite¾stvom v
Prítomní: 7
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
21.06.2012
Prítomní: (7) Peter Bujnovský, Ing. Jana
na Kièinová, Ing. ¼ubomír Nikerle, Rastislav
a externým manažmentom projektu,
tovo-rekreaèného areálu so strelnicou – areál bývalej pieskovne,
termín: do 15.4.2012
b)
OcÚ zverejni zmenu a doplnok záväz-
nej èasti ÚPN Obce Gerlachov, Cyklistický
b)
výroènú správu obce Gerlachov za
konsolidovaný celok – rok 2011,
chodník Poprad – Starý Smokovec, II. etapa
2.
schva¾uje:
Gerlachov – Tatranská Polianka vyvesením
a)
zmluvu o poskytovaní audítorských
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým
spôsobom, termín:1 mesiac od schválenia
c)
OcÚ oznaèi zmenu a doplnok ÚPN
Obce Gerlachov, Cyklistický chodník Poprad
– Starý Smokovec, II. etapa Gerlachov – Tatranská Polianka schva¾ovacou doložkou,
d)
služieb
Prítomní: 7
OcÚ uloži zmenu a doplnok ÚPN
b)
ranská Polianka na Obci Gerlachov a na Kraj-
Prítomní: 7
termín: 3 mesiace od schválenia.
OcZ
Uznesenie è. 3/2012 zo
zasadnutia OcZ dòa
10.05.2012
Prítomní: (6) Ing. Jana Faixová, Jozef Ho-
Neprítomný: (1) Peter Bujnovský
informáciu k cyklotrasám
d)
list pána Dušana Paèana,
2.
schva¾uje:
a)
zmluvu o poskytnutí reklamy s firmou
Zdržal sa: 0
b)
Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
d)
žiados pána Ing. Michala Faixa na
è. 309/75 s tým, že celý proces obstarávania a
realizácie, ako aj finanèné krytie zmeny si zabezpeèí vo vlastnej réžii
Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
3.
súhlasí:
a)
so žiadosou PhDr. Daniely Faixovej
o zriadenie Súkromného centra pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie
Prítomní: 7
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
b)
so žiadosou PhDr. Daniely Faixovej
pedagogického poradenstva
Prítomní: 7
Proti: 0
Neprítomný: 1
zmluvu so Slovak Telekomom, a. s.
oh¾adom poskytovania služieb,
plán kontrolnej èinnosti hlavného kon-
trolóra obce Gerlachov na II. polrok 2012
o zriadenie Súkromného centra špeciálno-
Tatra Commerce spol. s r.o.,
Za: 6
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
èiastkovú zmenu ÚPN Obce Gerlachov na p.
skom stavebnom úrade v Prešove,
Prítomní: 6
dodatky è. 2 k Zmluve o napísaní
Monografie obce Gerlachov
Obce Gerlachov, Cyklistický chodník Poprad
– Starý Smokovec, II. etapa Gerlachov – Tat-
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1(Fa-
ixová) Neprítomný: 0
c)
termín: 1 mesiac od schválenia
c)
plat starostu vo výške 1532,- € s úèin-
zasadnutia OcZ dòa
informáciu zástupcov Techinvent –
list pána Pavla Poveca,
d)
Uznesenie è. 4/2012 zo
Ve¾ký Slávkov oh¾adne multifunkèného špor-
hospodárenie za 1. štvrrok 2012,
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
OcZ
stupcom firmy IKF (s Ing. Dušanom Faixom)
b)
Prítomní: 7
toríne a za domami na ul. Novej.
berie na vedomie:
a)
Neprítomný: 0
OcÚ zabezpeèi likvidáciu nelegálne
a)
celoroèné hospodárenie bez výhrad,
nákup stanu (cca do 500,- €),
c)
uskladneného odpadu na hone Šajby pri cin-
1.
a)
c)
cudzie pozemky,
OcÚ zorganizova stretnutie so zá-
berie na vedomie:
Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
kaz vývozu bioodpadu a vývozu odpadu na
a)
1.
Neprítomný: 0
OcÚ týždenne prostredníctvom obec-
ukladá:
schva¾uje:
s MŠ Gerlachov za zriaïovate¾a,
b)
ného rozhlasu upozoròova obèanov na zá-
5.
4.
potvrdenie èlenov školskej rady pri ZŠ
OcÚ zasla odpoveï na list pána Pavla
Poveca,
Rusnák
Neprítomný: 0
¼ubomír Nikerle, Rastislav Rusnák
b)
ukladá:
Faixová, Jozef Homola, Mgr. Ján Hroboò, Ale-
Gerlachove,
tický chodník Poprad – Starý Smokovec, II.
Neprítomný: 0
Proti: 0
a)
obce Gerlachov vyhlásenej VZN è. 1/2005 zo
mola, Mgr. Ján Hroboò, Alena Kièinová, Ing.
Prítomní: 7 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1
Za: 6
Neprítomný: 1
3.
vyhlasuje zmena a doplnok záväznej èasti ÚP
ny a doplnku ÚPN Obce Gerlachov, Cyklis-
etapa Gerlachov – Tatranská Polianka,
Zdržal sa: 0
pod¾a § zákona è. 369/1990 Zb. o obec-
viskách, pripomienkach a námietkach vznesených v procese prerokovania návrhu zme-
Prítomní: 6
nosou od 1.4.2012,
Prítomní: 7
Roèník IX.
Júl / 2012
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
4.
nesúhlasí:
a)
so žiadosou p. Èonku è.d.138 o rozo-
bratie steny starej márnice na cintoríne z bezpeènostných dôvodov.
Prítomní: 7
Neprítomný: 0
Za: 0 Proti: 7 Zdržal sa: 0
OcZ
Gerlachovský informátor, obèasník obèanov obce Gerlachov
Júl / 2012
Deò matiek
Roèník IX.
Narodili sa
Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deom mamy.
Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami.
Zachovaj nám oboch rodièov, veï dve ruky od Teba máme.
Dve rúèky deom stvoril Boh: Pre ocka jednu, druhú mame.
Prišli májové dni plné teplého slnka, dni,
kých, ktoré majú deti a nevedia alebo nechcú
keï sa nám zdá, že sa ¾udia k sebe prihovára-
im by matkou. A ko¾kým ženám na svete prí-
jú s jasnejším úsmevom. Tie detské úsmevy,
roda zobrala nádej sta sa matkou, hoci ich
plné èistých a úprimných citov, lásky a vïaè-
srdce je naplnené ve¾kou láskou a citom. Preto
nosti. patrili v druhú májo-
je na mieste otázka: Èo
vú nede¾u, presne 13. mája
vlastne ženu robí matkou?
našim drahým mamièkám èi
Je to len to, že daruje diea-
starým mamám.
u život? Aj keï tento fakt
Mama – aké jednodu-
je nádherný a neocenite¾ný,
ché, ale naj¾ubozvuènejšie
skutoèná matka sa z každej
slovo. Slovo, ktoré sa pre-
ženy stáva až vtedy, keï die-
važná väèšina z nás nauèi-
a rastie v jej duši, nie iba
la vyslovova ako prvé. No
po jej boku. Aj keï dnešná
najèastejšie sa pri vyslove-
uponáh¾aná doba akoby
ní slova mama vynorí v na-
ukrajovala z materinskej lá-
šich
naša
sky, dbajte o to, aby ste mali
mama. Žena, ktorá nás spre-
mysliach
tá
srdcia pre vaše deti vždy
vádzala životom od nášho
otvorené.
poèatia. Žena, ktorá je tr-
sviatku
pezlivá, chápavá, milá a
patrí kytica. Aj naše deti
Ku
každému
neodmyslite¾ne
z
obetavá, ktorá nám od malièka ofúkava naše
Materskej školy uvili kyticu z piesní, básní a
„bo¾aèky“, ktorá sa teší z našich úspechov,
hier ako vyjadrením vïaky za ich lásku, sta-
ktorá sa trápi pre naše starosti. A predsa sa
rostlivos a obetavos. Priložili aj malý dar-
nedá poveda, že týmto krásnym slovom môže
èek a sladký božtek na líèko svojej drahej ma-
by oznaèená každá žena. Veï to¾ko je ta-
mièke.
Alena Kièinová
Aj otcovia majú svoj deò!
Deò detí, Deò matiek, Deò žien – to všetko sú sviatky, na ktoré sme si zvykli a všetci
o nich vieme. No mnohí z nás ani netušia, že
aj otcovia majú svoj sviatok, teda Deò otcov.
Ten sa oslavuje vždy tretiu nede¾u v mesiaci
jún. Tento rok to pripadlo na nede¾u 17. júna.
Napriek tomu, že v súvislosti s demi sa
viac hovorí o význame matky a materskej starostlivosti, lásky a výchovy, otec má v rodine tiež ve¾mi dôležitú úlohu. O tom, že otec je
dôležitý niet pochýb, no akoby sme si to dostatoène neuvedomovali. Bez otca však rodina skutoène stráca významný „prvok“ a nie
kopec vecí, obohati detský svet o množstvo
zážitkov, pomôc s rôznymi problémami. Otec
je vskutku hlava rodiny a mal by ma svoj
rešpekt. Deti, ktoré majú matku aj otca získavajú správny obraz o rodine. Otec je tiež akýmsi ochrancom celej rodiny. Slávi Deò matiek
je pre väèšinu ¾udí na celom svete prirodzené, podobne ako Deò detí. Avšak Deò otcov
až taký všeobecne uznávaný ešte stále nie
je. Napriek tomu, aj otcovia si predsa zaslú-
Životné jubileá
Boratko Ján è. 18
80
Copušová Zuzana è. 45
80
Andrášiková Mária è. 51
70
Hroboò Ján
65
è. 114
Faixová Mária è. 25
60
Faixová ¼udmila è. 162
60
Janèušková Jana è. 216
55
Faixová Monika, Mgr. è. 251
55
Nikerla Michal è. 257
55
Èonka Vladimír è. 26
50
Èonková Ela è. 142
50
Manželstvo uzavreli
svoje deti i celú rodinu dôležití. Iste, môžeme
im to poveda v ktorýko¾vek iný deò v roku.
No úprimne, ako èasto si na takéto nieèo spomenieme?
Dalo by sa však poveda, že je len a len
na každom z nás, ako sa k sviatku otcov postavíme, tí, ktorí chcú si Deò otcov pripomenú a urobia ho výnimoèným, tí, ktorým sa
tento nápad nepáèi, ho môžu prejs bez povšimnutia. Je to však škoda, pretože vyjadri
Božena Èonková a David Èonka
27.4.2012
lásku a vïaènos sa dá hoci i malým gestom
èi jediným slovíèkom „Ïakujem“...
Alena Kièinová
je úplná. Otec dáva deom odlišný poh¾ad
na svet ako matka. Je schopný nauèi ich
Eva Pištová 1.7.2012
Krátke oznamy
Andrea Skripèáková a Pavol Ševèík
5.5.2012
V miestnej knižnici sa poèas letných
prázdnin
v každý utorok v èase od 15.00
hod do 17.00hod
konajú tvorivé dielne.
Vedúca knižnice pozýva všetky deti.
Zuzana Kuzmová a Luca Grattoni
26.5.2012
Prídte si nieèo vytvori.
Jana Nikerlová a Jaromír Faix
22.6.2012
žia ma svoj deò. Deò, kedy sa o nich bude
trochu viac hovori, kedy ich možno trochu
viac pochválime a oceníme. Deò, kedy im
povieme, èo pre nás znamenajú a kedy si aj
oni sami o nieèo viac uvedomia, akí sú pre
Lenka Rajèáková a ¼ubomír Bolcár
21.07.2012
Gerlachovský informátor, obèasník obèanov obce Gerlachov
4.roèník futbalového turnaja Memoriál Ing. Pavla
Olympijská noc v
V sobotu 30.6.2012 sa uskutoènil IV. roè-
šiná, ktoré sa turnaja zúèastnilo po prvý
ník futbalového turnaja ktorý je venovaný
krát.Týmto sa chcem poïakova všetkým,
pamiatke nášho kamaráta Palka Mlynára. O
ktorý sa podie¾ali na úspešnom priebehu
putovný pohár súažilo osem družstiev, kto-
tohto turnaja.
niesla v duchu olympiády s názvom „ Olym-
poèasí a samozrejme
pijská noc v knižnici“. Mládež ale aj menšie
aj pri peknej diváckej
deti v doprovode
návšteve predviedli
zbrojení dobrou náladou, kde ich už èakalo
sièi Gerlachov a druž-
ve¾a hier , ma¾ovanie na tvár, fotenie. Potom
stvá ako Sharks Bati-
sa presunuli do lyžiarskeho areálu, kde boli
zovce, CSKA Moskva
pre nich pripravené zaujímavé a
Èataj,
lyžiach po tráve , v chôdzi v gumových èiž-
zík Nové Sady a minu-
mách cez prekážky, a iné. Po veèeri a teplom
loroèný víaz RedDe-
èaji sa
vils Poprad. Po pekne
v neskorých noèných hodinách
vy-
brali h¾ada stratený poklad do lesa. Èakalo
predvedenom futbale
ich noèné putovanie z baterkou pookolí lesa,
v duchu Fair Play vy-
kde sa im stratený poklad pod¾a indícii poda-
hralo putovný pohár
rilo nájs. I keï poniektorí prežívali strach z
družstvo LKVD Dob-
noènej túry nakoniec šastní a spokojní sa
všetci vrátili do knižnice. Tam sa unavení ulo-
Poïme robi správnu vec!!!
Chráòme si našu prírodu a nezneèisujme okolie našej dediny!
žili do spacákov a èakalo ich premietanie roz-
riešení ako môžeme k tomu cie¾u prispie
aj my je kompostovanie.
Každé roèné obdobie, nech je akoko¾-
Myslím, že na každom dvore èi v zá-
vek krásne, prináša v našich záhradách a
hradke sa nájde miesto na vytvorenie ma-
domácnostiach ve¾a odpadu. Zhruba tre-
lého kúska na vytvorenie si priestoru na
tinu odpadu tvorí
bio odpad. Skladá sa z
kompostér. Do kompostoviska je dôležité
pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konári-
odpadový materiál zmenšova a drvi.
kov èi odpadu z ovocných a zeleninových
Pokia¾ odkladáte rozdrvený odpad preme-
plodín
ní sa ove¾a
zvierat.
rýchlejšie
v hodnotný kom-
Všetko toto pravidelne vyvážame alebo
post bohatý na živiny. Kompost je kvalit-
spa¾ujeme a èo je horšie vytvárame èier-
né hnojivo, ktorým sa do pôdy vracajú
ne skládky v okolí našej obce, v miestach,
všetky cenné živiny, možné ho je použi
ktoré priamo neohrozujú naše súkromie.
na rôzne úèely napríklad na jar k zelenine
Každý si svoje príbytky a dvory èistí, upra-
, ku kvetom, èo podporuje úrodnos pôdy
vuje, a to èo je za plotom, respektíve za
a rastliny sú zásobované živinami.
našou obcou, ho už nezaujíma a odpad
vyvezie za dedinu. Dôležité je, že svoju zá-
Kompostovaním je možné spracova až
30% kuchynského odpadu.
mujeme si, že tým si okolie a našu krásnu
Èo patrí do kompostoviska?
Suroviny vhodné do kompostu : zvyš-
skládke v okolí cintorína ale aj v smere do
ky rastlín, burina, zemiakové šupy, lístie,
pieskovne alebo k starému ihrisku.
pokosená tráva, rozdrvené drevo, piliny,
PREÈO?
hobliny, kuchynský odpad , šupky z ovo-
Ak nepotrebné suroviny zužitkujeme,
cia, zeleniny, kôstky, zvyšky jedál, trus z
premeníme na hnojivá, ušetríme životné
podstielok
prostredie aj svoje peniaze na nákup ume-
psov a maèiek/, slama, popol z dreva, kôra
lých hnojív, èi už je to do záhrad, kvetov èi
zo stromov a aj novinový papier èi kartón.
hnojivo k ovocným stromom.
zvierat
/nie
Zamyslime sa èo ja pre nás a naše deti,
Pod¾a smernice Rady Európskej Únie
postupne
naše
životné
prostredie
a
pokúsme
správne robi tu správnu vec!!!!
znižova napríklad o 50 % do roku 2013 v
porovnaní s rokom 1995 a jedna z možných
òajkách si ešte zhotovovali súveníry a darèeky, ktoré si potom odnášali domov.
Olympijskej noci sa zúèastnilo 34 detí z
Gerlachova, ale aj z Batizoviec. Deti prežili kopec zábavy, smiechu , strachu ale aj radosti a
už teraz sa tešia na budúco roènú noc v knižnici.
Touto cestou sa chcem poïakova vedúcej knižnice pani Jarmile Faixovej za zorganizovanie tejto peknej akcie ,
zároveò
sa
postarala aj o stravu a obèerstvenie pre deti,
ale i mládeži , ktorá prispela aj svojimi nápadmi,
a
ochotne
pomáhala pri všetkých èin-
nostiach a hrách s demi .
Teším sa, že sa nájdu v našej obci dievèatá, ale aj chlapci , ktorý sú ochotní pomápri organizovaní rôz-
nych podujatí a verím že môžeme s nimi ráta
prírodu znevažuje a nièí. Nehovorím o
hospodárskych
právok. Po rannom budíèku a výdatných ra-
ha a spolupracova
hradku ma peknú, upravenú a neuvedo-
by sa mal odpad na skládkach
netradièné
súaže. Deti súažili v skupinách, v behu na
LKVD Dobšiná, Kam-
hospodárskych
prichádzali v
obecného úradu s ruksakmi, spacákmi a vy-
: Itália Gerlachov, Ha-
trusu
s rodièmi
popoludòajších hodinách do zasadaèky
dve domáce družstva
a
V dòoch 25.5.a 26.5.2012 v piatok a sobotu vedúca miestnej knižnice spolu so svojím
druhý roèník „ noci v knižnici." Tento rok sa
vé umenie pri peknom
Batizovce,
knižnici
tímom mládežníkov zorganizovala pre deti už
Mgr. Ján Hroboò
ré boli rozdelené do dvoch skupín. Futbalo-
Roèník IX.
Júl / 2012
Alena Kièinová
sa
aj v budúcnosti. Všetkým patrí ešte raz ve¾ká
vïaka.
Alena Kièinová
Pripravujeme
August
- 25.8.2012 - „Horský kros“ - beh do
vrchu Gerlach
- Oslavy SNP (kladenie vencov)
September
- 16.9.2012 - Súaž DHZ v hasièskom
areáli Gerlachova
Gerlachovský informátor, obèasník obèanov obce Gerlachov. Vydáva Obecný úrad Gerlachov na základe uznesenia OcZ z 18.12.2003, minimálne štyri razy roène. Šéfredaktor: Alena Kièinová, redaktori:
Mgr. Ján Hroboò, Mgr. Mária Mlynárová a Bc. Michal Nikerle. Registrovaný na
Ministerstve kultúry SR pod èíslom EV 3097/09. Obèasník nájdete aj na internetovej adrese obce www.obecgerlachov.sk. Všetky podpísané príspevky sú autorizované a redakcia sa nemusí stotožòova s ich názormi a obsahom.
Download

2.číslo - Obec Gerlachov