STØEŠNÍ A IZOLAÈNÍ MATERIÁLY
CENÍK
Velkoobchodní ceník platný od
1. 5. 2013
GUTTA - 50 let tradice ve Švýcarsku a Evropì
Gutta ÈR je èlenem skupiny GUTTA - rodinné firmy
založené ve Švýcarsku, která je známá jako tradièní
výrobce a distributor výrobkù pro stavbu a zahradu.
Kontrolovaný výrobní proces , dokonalá logistika a
provìøená spolehlivost produktù GUTTA jsou
dùvodem dlouhodobého úspìchu v témìø všech
evropských zemích.
OBSAH
GUTTA - bitumenové desky a doplòky
2-3
GUTTATEC - bitumenové šindele a doplòky
4-5
GUTTA – kroèejová izolace
32
GUTTATOP - plechové støešní krytiny
6-7
GUTTA - Pytle na stavební su
+ prùtažná fólie
32
GUTTAFOL - podstøešní fólie + systémové
lepicí prvky
8 - 10
GUTTAFLEX – øezné kotouèe
33
GUTTAGLISS - prosvìtlovací profilované
pásy a desky + pøíslušenství
11 - 13
MALTOVNÍKY a TRANSPORTNÍ VANY
33
GUTTAGLISS DUAL - komùrkové desky
z polykarbonátu + pøíslušenství
14 - 20
S͍ NA LEŠENÍ a PLACHTY GUTTAPLANE
34
GUTTA VCHODOVÉ STØÍŠKY - vyrobené
z polykarbonátu a hliníkových profilù
21 - 22
STØEŠNÍ PROGRAM
GUTTABETA - nopové fólie + pøíslušenství
23 - 24
STØEŠNÍ OPLECHOVÁNÍ Z HLINÍKU
36
37
GUTTA KRYCÍ a STAVEBNÍ FÓLIE -
32
35 - 36
GUTTABAU - ploché hydroizolaèní fólie
25
OKAPOVÝ SYSTÉM GUTTA
GUTTATEX - netkané geotextilie
25
GARDENTEC - skleníky a paøníky
z polykarbonátu
GUTTA DRENÁŽE A ODVODNÌNÍ drenážní trubky, svodové jímky
26
PLANTEX - zahradní textilie
VSAKOVACÍ A DRENÁŽNÍ TUNEL
26
GUTTAFOAM – polyuretanové pìny
GUTTA TMELY
GUTTADRYTEK - HDPE tvarovky ztraceného
bednìní
27
CHEMICKÉ KOTVY - kotvící prostøedky
45
ENERTHERM - tepelné izolace
27
APLIKACNÍ PISTOLE
45
STAVEBNÍ CHEMIE – Reflextherm,
Hydrostop, SO Disperze, Wintermax,
Impregnace na døevo, Adhezní mùstek
46
47
38 - 39
41
42 - 44
GUTTABIT - asfaltové hydroizolaèní pásy
28 - 29
GUTTAGARDEN - plastové zatravòovací
tvarovky
30
GUTTABAND – lepicí pásky
GUTTA UMÌLÝ TRÁVNÍK
30
WENGER – švýcarské nože a doplnky
48 - 49
GUTTARMATEX - sklovláknité møížkové
tkaniny
31
PROPAGAÈNÍ MATERIÁLY GUTTA
50 - 51
GUTTA TERMOREFLEXNÍ FÓLIE
FÓLIE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ
31
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
1
GUTTA - BITUMENOVÉ DESKY
15
GUTTAPRAL
Bitumenová deska vhodná pro
zastøešení rùzných typù staveb.
- poèet vln na desce - 10
- profil vlny - 95 x 35 mm
- plocha - 1,90 m2
- èistá plocha - 1,58 m2
15
GUTTANIT 14
Velkoplošná bitumenová deska
vhodná pro zastøešení rùzných typù
staveb. Deska s nejmenší ztrátou
pøekrytím.
- poèet vln na desce - 14
- profil vlny - 76 x 30 mm
- plocha - 2,12 m2¨
- èistá plocha - 1,83 m2
15
GUTTANIT 11
Bitumenová deska vhodná pro
zastøešení rùzných typù staveb.
Menší rozmìr usnadòuje manipulaci
a menší profil vlny snižuje ztráty
pøekrytím.
- poèet vln na desce - 11
- profil vlny - 76 x 30 mm
- plocha - 1,66 m2¨
- èistá plocha - 1,40 m2
KÓD
1135503
1135512
1135509
1135515
BARVA
èerná
hnìdá
zelená
èervená
(terakota)
ROZMÌR
2000 x 950 mm
2000 x 950 mm
2000 x 950 mm
2000 x 950 mm
BALENÍ
150 ks/pal.
150 ks/pal.
150 ks/pal.
150 ks/pal.
CENA
249,00 Kè/ks
259,00 Kè/ks
287,00 Kè/ks
267,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1035503
1035512
1035509
1035515
BARVA
èerná
hnìdá
zelená
èervená
(terakota)
ROZMÌR
2000 x 1060 mm
2000 x 1060 mm
2000 x 1060 mm
2000 x 1060 mm
BALENÍ
150 ks/pal.
150 ks/pal.
150 ks/pal.
150 ks/pal.
CENA
259,00 Kè/ks
269,00 Kè/ks
299,00 Kè/ks
279,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1030703
1030712
1030709
1030715
BARVA
èerná
hnìdá
zelená
èervená
(terakota)
ROZMÌR
2000 x 830 mm
2000 x 830 mm
2000 x 830 mm
2000 x 830 mm
BALENÍ
150 ks/pal.
150 ks/pal.
150 ks/pal.
150 ks/pal.
CENA
219,00 Kè/ks
221,00 Kè/ks
249,00 Kè/ks
232,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1355803
1355812
1355809
1355815
BARVA
èerná
hnìdá
zelená
èervená
(terakota)
ROZMÌR
1060 x 450 mm
1060 x 450 mm
1060 x 450 mm
1060 x 450 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
179,00 Kè/ks
179,00 Kè/ks
179,00 Kè/ks
179,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1365803
1365812
1365809
1365815
BARVA
èerná
hnìdá
zelená
èervená
(terakota)
ROZMÌR
1060 x 300 mm
1060 x 300 mm
1060 x 300 mm
1060 x 300 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
177,00 Kè/ks
177,00 Kè/ks
177,00 Kè/ks
177,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1355953
1355962
1355959
1355965
BARVA
èerná
hnìdá
zelená
èervená
(terakota)
ROZMÌR
1060 x 450 mm
1060 x 450 mm
1060 x 450 mm
1060 x 450 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
189,00 Kè/ks
189,00 Kè/ks
189,00 Kè/ks
189,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1450215
1450206
1450212
1450209
1450415
1450406
1450412
1450409
BARVA
èervená
èerná
hnìdá
zelená
èervená
èerná
hnìdá
zelená
Bal. v kart.
BALENÍ
200 bal
200 bal
200 bal
200 bal
50 bal
50 bal
50 bal
50 bal
CENA
248,00 Kè/bal
248,00 Kè/bal
248,00 Kè/bal
248,00 Kè/bal
89,00 Kè/bal
89,00 Kè/bal
89,00 Kè/bal
89,00 Kè/bal
Poznámka
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
20 ks
20 ks
20 ks
20 ks
KÓD
1550215
1550206
1550212
1550209
BARVA
èervený
èerný
hnìdý
zelený
Bal. v kart.
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
BALENÍ
200 bal
200 bal
200 bal
200 bal
CENA
252,00 Kè/bal
252,00 Kè/bal
252,00 Kè/bal
252,00 Kè/bal
Poznámka
cihlovì èervená
cihlovì èervená
cihlovì èervená
NOVINKA 2013
DOPLÒKY K BITUMENOVÝM DESKÁM
HØEBENÁÈ
Je vyroben z pružného materiálu
takže se snadno pøizpùsobí každé
støeše. Okraje zpevnìné kovovou
lištou.
- èistá délka - 1000 mm
ŠTÍTOVÁ LIŠTA
K lemování boèního okraje støechy.
Okraje zpevnìné kovovou lištou.
- èistá délka - 1000 mm
ÚŽLABÍ
S pružnými køídly pro každý sklon
støechy.
- èistá délka - 1000 mm
HØEBY GUTTANIT S
Speciální høeby z pozinkované oceli
se samotìsnící podložkou.
Délka: 70 mm
Prùmìr: 2,8 mm
HØEBY PVC
Høeby s celoplastovou barevnou hlavou vhodné pro mìkké døevo.
Délka: 75,0 mm
Prùmìr: 2,8 mm
*) rozšíøená záruka na vodonepropustnost
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
2
cihlovì èervená
cihlovì èervená
cihlovì èervená
DOPLÒKY K BITUMENOVÝM DESKÁM
POLYESTEROVÉ DESKY
Mají shodný profil s bitumenovými
deskami a tak se dají snadno použít
k prosvìtlení prostor pod støechou.
DISTANÈNÍ PODLOŽKY
KÓD
1500212
1500206
TYP
Guttapral
Guttanit
ROZMÌR
2000 x 950 mm
2000 x 1060 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
438,00 Kè/ks
518,00 Kè/ks
Poznámka
Poznámka
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Vhodné pro pøipevòování prùsvitných desek Guttapral a Guttanit.
1500251
1500245
prùsvitná
prùsvitná
výška 3 cm
výška 3 cm
100 ks
20 ks
348,00 Kè/bal
88,00 Kè/bal
VLNOVÁ TÌSNÍCÍ LIŠTA
KÓD
1500237
1500242
TYP
Guttapral
Guttanit
ROZMÌR
830 mm
1000 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
36,00 Kè/ks
39,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
BARVA
èerná
BALENÍ
1 ks
CENA
2490 Kè/ks
Poznámka
BARVA
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
1660 Kè/ks
1358 Kè/ks
Poznámka
èervená
èerná
Poznámka
Pro utìsnìní desky u okapu a
høebene.
STØEŠNÍ OKNO
UNI
Slouží k prosvìtlení prostoru pod x1500233
støechou a vstupu na støešní plochu.
svìtlost - 450 x 550 mm
STØEŠNÍ VÌTRACÍ
KOMPLET
KÓD
Obsahuje vyjímatelný nástavec pro x1500218
odvìtrání kanalizace.
x1500215
vìtrací plocha - 160 cm2
STØEŠNÍ BITUMENOVÝ TMEL
Na tmelení a detaily bitumenových
desek.
STAVEBNÍ SILIKON
Na detaily a tìsnìní dílù z plastù.
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
CENA
3530130
èerná
315 ml
12 ks
96,00 Kè/ks
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
CENA
3530110
èirá
315 ml
12 ks*
116,00 Kè/ks
*) prodej pouze na celá balení
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
3
Poznámka
GUTTATEC - STØEŠNÍ ŠINDELE
10
10
HEXAGONAL - samolepicí
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Støešní bitumenový šindel ve
tvaru šestiúhelníku vyrobený
z oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy a nenasákavé
rohože ze skelných vláken.
Samolepicí.
Barvy èervená, hnìdá a zelená
jsou stínované.
Záruka 10 let.
7000301
7000302
7000303
7000304
èervená
hnìdá
zelená
èerná
317 x 1000 mm
317 x 1000 mm
317 x 1000 mm
317 x 1000 mm
3 m2/bal.
3 m2/bal.
3 m2/bal.
3 m2/bal.
189,00 Kè/m2
189,00 Kè/m2
189,00 Kè/m2
189,00 Kè/m2
RECTANGULAR
Støešní bitumenový šindel ve tvaru obdélníku vyrobený z oxidovaného asfaltu s minerálními
plnivy a nenasákavé rohože ze
skelných vláken.
Záruka 10 let.
10
BEAVER
Støešní bitumenový šindel ve
tvaru bobrovky vyrobený z oxidovaného asfaltu s minerálními
plnivy a nenasákavé rohože ze
skelných vláken. Barvy èervená,
hnìdá a zelená jsou stínované.
Záruka 10 let.
TOPGLASS RECTANGULAR
- samolepicí
Vysoce kvalitní bitumenový
šindel ve tvaru obdélníka se zesílenou skelnou vložkou a vyšším obsahem oxidovaného
bitumenu.
Samolepicí.
Barvy jsou melírované.
TOPGLASS BEAVER
- samolepicí
Vysoce kvalitní bitumenový
šindel ve tvaru bobrovky se zesílenou skelnou vložkou a vyšším obsahem oxidovaného
bitumenu.
Samolepicí.
Barvy jsou melírované.
30
TOPGLASS IRREGULAR
- samolepicí
Vysoce kvalitní SBS modifikovaný šindel s plastickým
efektem. Nejvyšší životnost a
odolnost i v extrémních podmínkách.
Celoplošnì samolepicí.
Záruka 30 let.
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
7000101
7000102
7000103
7000104
èervená
hnìdá
zelená
èerná
333 x 1000 mm
333 x 1000 mm
333 x 1000 mm
333 x 1000 mm
3 m /bal.
3 m2/bal.
3 m2/bal.
3 m2/bal.
2
174,00 Kè/m2
174,00 Kè/m2
174,00 Kè/m2
174,00 Kè/m2
Poznámka
Poznámka
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
èervená
hnìdá
zelená
èerná
333 x 1000 mm
333 x 1000 mm
333 x 1000 mm
333 x 1000 mm
3 m2/bal.
3 m2/bal.
3 m2/bal.
3 m2/bal.
CENA
179,00 Kè/m2
179,00 Kè/m2
179,00 Kè/m2
179,00 Kè/m2
Poznámka
7000201
7000202
7000203
7000204
KÓD
7000401
7000402
7000403x
BARVA
èervená
hnìdá
zelená
ROZMÌR
333 x 1000 mm
333 x 1000 mm
333 x 1000 mm
BALENÍ
3 m2/bal.
3 m2/bal.
3 m2/bal.
CENA
219,00 Kè/m2
219,00 Kè/m2
219,00 Kè/m2
Poznámka
KÓD
7000501
7000502
7000503
BARVA
èervená
hnìdá podzim
zelená
ROZMÌR
333 x 1000 mm
333 x 1000 mm
333 x 1000 mm
BALENÍ
2
3 m /bal.
3 m2/bal.
3 m2/bal.
CENA
224,00 Kè/m2
224,00 Kè/m2
224,00 Kè/m2
Poznámka
ROZMÌR
317 x 1000 mm
317 x 1000 mm
317 x 1000 mm
317 x 1000 mm
BALENÍ
2
3 m /bal.
3 m2/bal.
3 m2/bal.
3 m2/bal.
CENA
232,00 Kè/m2
232,00 Kè/m2
232,00 Kè/m2
232,00 Kè/m2
Poznámka
BALENÍ
CENA
Poznámka
1 rl
29,00 Kè/m2
BITUMAX SR
BALENÍ
24 ks/pal.
CENA
53,90 Kè/m2
Poznámka
Poznámka
KÓD
BARVA
7000601
èervená
7000602 hnìdá kontrast.
7000603
hnìdá
7000604x
zelená
DOPLÒKY K ŠINDELÙM
PODKLADNÍ PÁS SR
KÓD
BARVA
Asfaltový pás s vložkou ze
skelné rohože. Používá se jako
podkladová, pojistná a separaèní vrstva pod šindele.
10200150
èerná
GUTTABIT ŠINDEL EXTRA
KÓD
1730745
BARVA
Hydroizolaèní pás z oxidovaného
asfaltu s vložkou z pevného
polyesterového rouna s oboustrannou povrchovou úpravou
z netkané textilie PP støíže.
Používá se jako podklad pod
šindele.
GUTTABIT GLASS 35
ELAST (typ Sklodek)
Hydroizolaèní pás z modifikovaného asfaltu s vložkou ze sklenìné
tkaniny s povrchovou úpravou
minerálním jemnozrnným posypem. Na vrchní stranì je provedena úprava krajù 8 - 10 cm
z dùvodu pøekrytí a spojování pásu
natavením. Pás je urèen jako
podkladní vrstva souvrství støešních pl᚝ù, anebo jako pás úžlabí..
èerná
15,0 x 1,0 m
ROZMÌR
1,0 x 25,0 m
Tlouška pásu
± 0,2 mm
1,00 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1730717
G 200 S3,5
1,0 x 7,5 m
15 ks/pal.
129,50 Kè/m2
Tlouška pásu
± 0,2 mm
3,70 mm
* Záruèní podmínky daných produktù jsou dostupné na www.gutta.cz
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
ROZMÌR
4
GUTTATEC - DOPLÒKY
TOPGLASS - samolepicí
høebenáè
Høebenáè z vysoce kvalitní SBS
modifikovaného asfaltu. Vhodný
pøedevším k šindelùm Irregular.
Celoplošnì samolepicí.
60 ks v balení.
Høebenové vìtrání
pod šindele
Umožòuje snadné vytvoøení
odvìtrávaného høebene. Na povrch lze nalepit bìžné šindele a tak
høebenové vìtrání nenarušuje
estetiku støechy.
ODVÌTRÁVACÍ TAŠKA
ÈTVERCOVÁ
Je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu. Plocha pro
odvìtrání je cca. 33 cm2.
PLASTOVÁ
ODVÌTRÁVACÍ TAŠKA
S odvìtrávacím prostorem
opatøeným ochranou møížkou.
ODVÌTRÁVACÍ KOMPLET
Vyroben z UV stab. plastu.
Obsahuje odvìtrávací rouru,
základní tašku, lapaè kondenzátu
a pružnou spojku odvìtrání.
ANTENNÍ KOMPLET
Vyroben z UV stab. plastu.
Obsahuje základní tašku a anténní
nástavec.
PROTISNÌHOVÝ HÁK
Vyrobený ze žárovì pozinkovaného ocelového plechu. Povrchovì upravený odolným
polyesterovým lakem.
HØEBY "LEPENKÁÈE"
Používají se mimo jiné k pøibití
bitumenových šindelù. Kroucené,
galvanicky pozinkované.
STØEŠNÍ VIKÝØ
PRO ŠINDELE
Vyrobený z pozinkovaného
ocelového plechu ošetøeného
barevným nátìrem a vyplnìný
4 mm bezpeènostním sklem.
STOUPACÍ PLOŠINA
ŠINDEL-KOMPLET
KÓD
7110601
7110602
7110603
7110604
BARVA
èervená
hnìdá kontrast.
hnìdá
zelená
ROZMÌR
250 x 333 mm
250 x 333 mm
250 x 333 mm
250 x 333 mm
BALENÍ
2
5 m /bal.
5 m2/bal.
5 m2/bal.
5 m2/bal.
KÓD
7110701
BARVA
èerná
ROZMÌR
1000 x 270 mm
BALENÍ
1 ks
KÓD
0705046
0705044
0705041
BARVA
tmavì èerv.
hnìdá
èerná
ROZMÌR
40 x 40 cm
40 x 40 cm
40 x 40 cm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
231,00 Kè/ks
231,00 Kè/ks
231,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Poznámka
0791015
0791011
èervená
èerná
1 ks
1 ks
189,00 Kè/ks
189,00 Kè/ks
50 x 24,5 cm
50 x 24,5 cm
CENA
289,00 Kè/m2
289,00 Kè/m2
289,00 Kè/m2
289,00 Kè/m2
CENA
287,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
tmavì èerv.
hnìdá
èerná
40 x 40 cm
40 x 40 cm
40 x 40 cm
1 ks
1 ks
1 ks
1289,00 Kè/ks
1289,00 Kè/ks
1289,00 Kè/ks
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
889,00 Kè/ks
889,00 Kè/ks
889,00 Kè/ks
Poznámka
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
Poznámka
23,00 Kè/ks
23,00 Kè/ks
23,00 Kè/ks
KÓD
BARVA
x1003024
x1003023
x1003021
tmavì èerv.
hnìdá
èerná
40 x 40 cm
40 x 40 cm
40 x 40 cm
KÓD
0601024
0601023
0601021
BARVA
tmavì èerv.
hnìdá
èerná
ROZMÌR
420 mm
420 mm
420 mm
BALENÍ
100 ks
100 ks
100 ks
KÓD
TYP
ROZMÌR
KÓD
x0501224
x0501223
x0501221
BARVA
tmavì èerv.
hnìdá
èerná
BALENÍ
CENA
1 kg
92,00 Kè/kg
ROZMÌR
43 cm x 49,5 cm
43 cm x 49,5 cm
43 cm x 49,5 cm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
2360,00 Kè/ks
2360,00 Kè/ks
2360,00 Kè/ks
Poznámka
BALENÍ
CENA
3106,00 Kè/ks
Poznámka
Poznámka
BARVA
èerná
rošt 25 x 60 cm
1 ks
STØEŠNÍ BITUMENOVÝ TMEL
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
CENA
Na tmelení a detaily bitumenových
šindelù.
3530130
èerná
315 ml
12 ks
96,00 Kè/ks
ROZMÌR
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
* Záruèní podmínky daných produktù jsou dostupné na www.gutta.cz
5
Poznámka
25 x 3,5 mm
109100001
KÓD
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
Spotøeba:
pøi 50% pøekrytí
1 bal. na cca
7,5 bm.
x0720024
x0720023
x0720021
x1006011
Skládá se ze dvou kusù tašek
stoupacího roštu a spojovacího
materiálu. Vhodná pro støechy
pokryté šindelem.
Poznámka
Poznámka
cca. 470 ks/bal.
GUTTATOP - HOBBY - ŠABLONY
GUTTATOP - TRAPÉZ T18
BARVA
KÓD
8585863
8585862
8585861
pozink
èervená
hnìdá
ROZMÌR
2000 x 1115 mm
2000 x 1115 mm
2000 x 1115 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
358,00 Kè/ks
419,00 Kè/ks
419,00 Kè/ks
KÓD
8585865
8585864
BARVA
èervená
hnìdá
ROZMÌR
1000 x 1183 mm
1000 x 1183 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
219,00 Kè/ks
219,00 Kè/ks
Poznámka
GUTTATOP - ŠABLONA ECO
KÓD
TYP
ROZMÌR
CENA
Poznámka
Plechová støešní krytina. Vyrobena
z pozinkované oceli.
Tlouštka 0,35 mm.
8585880
pozink
2000 x 920 mm
Vyroben z profilovaného ocelového plechu povrchovì upraveného polyesterovým lakem.
Plocha jedné desky je cca. 2,2 m2.
Tlouštka 0,4 mm.
GUTTATOP - TAŠKA ALFA
Plechová støešní krytina. Vyrobena
z profilovaného ocelového plechu
povrchovì upraveného po lyesterovým lakem.
Tlouštka 0,4 mm.
Poznámka
1 ks
249,00 Kè/ks
TYP
PE 25
PLADUR 35
BALENÍ
1 m2
1 m2
CENA
2
249,00 Kè/m
2
299,00 Kè/m
Poznámka
TYP
PE 25
PLADUR 35
BALENÍ
1 m2
1 m2
CENA
2
350,00 Kè/m
2
420,00 Kè/m
Poznámka
TYP
ALUZINC
PE 25
BALENÍ
1 m2
1 m2
CENA
2
240,00 Kè/m
2
230,00 Kè/m
Poznámka
GUTTATOP - PROFI - NA MÍRU
GUTTATOP ALFA PE25
GUTTATOP ALFA PLADUR 35
Støešní krytina z ocelového žárovì
pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou. Tlouštka 0,5 mm.
?
Povrchová úprava polyester
lak 25 mi, záruka 10 let
?
Povrchová úprava PLADUR
35 µ, záruka 15 let
1183
GUTTATOP LAMBDA PE25
GUTTATOP LAMBDA PLADUR 35
Støešní krytina z ocelového žárovì
pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou. Tlouštka 0,5 mm.
?
Povrchová úprava polyester
lak 25 mi, záruka 10 let
?
Povrchová úprava PLADUR
35 µ, záruka 15 let
503
GUTTATOP TRAPEZ T18 ALUZINC
GUTTATOP TRAPEZ T18 PE 25
Støešní krytina z ocelového žárovì
pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou. Tlouštka 0,5 mm.
?
ALUZINC - povrchová úprava
slitina hliníku a zinku
?
Povrchová úprava polyester
lak 25 µ
71
64
104
31
18
1115
GUTTATOP - DOPLÒKY
GUTTATOP høebenáè
Vyroben z ocelového plechu
povrchovì upraveného polyesterovým lakem.
GUTTATOP èelo høebenáèe
Vyrobeno z ocelového plechu povrchovì upraveného polyesterovým
lakem.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
KÓD
8585869
8585868
BARVA
èervená
hnìdá
ROZMÌR
2000 x 230 mm
2000 x 230 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
480,00 Kè/ks
480,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
8585867
8585866
BARVA
èervená
hnìdá
ROZMÌR
150 x 90 mm
150 x 90 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
110,00 Kè/ks
110,00 Kè/ks
Poznámka
6
GUTTATOP - DOPLÒKY
GUTTATOP høebenáè
hranatý
Vyroben z ocelového plechu povrchovì upraveného buï polyesterovým lakem, nebo pozinkem.
GUTTATOP úžlabí
Vyrobeno z trapézovaného ocelového plechu povrchovì upraveného polyesterovým lakem.
GUTTATOP
štítová lišta vrchní
Vyrobena z profilovaného ocelového plechu povrchovì upraveného polyesterovým lakem.
GUTTATOP samoøezný vrut
Slouží k upevnìní plechové støešní
krytiny. Krátký vrut slouží ke
spojování profilovaných plechù.
GUTTATOP opravná barva
Slouží k opravì povrchových poškození barvy na krytinì.
GUTTATOP
tìsnìní pod høeben
Pro utìsnìní krytiny u okapu a
høebene.
VARIO-ROLL
Vìtrací høebenový a nárožní pás s
tvarovatelnými samolepicími okraji
a nosnou PP netkanou textilií.
KÓD
8585859
8585858
8585860
BARVA
èervená
hnìdá
pozink
ROZMÌR
1000 x 315 mm
1000 x 315 mm
1000 x 315 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
249,00 Kè/ks
249,00 Kè/ks
240,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
8133009
8138017
BARVA
èervená
hnìdá
ROZMÌR
2000x175x175 mm
2000x175x175 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
388,00 Kè/ks
388,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
8003009
8008017
8005870
BARVA
èervená
hnìdá
pozink
ROZMÌR
1000 mm
1000 mm
1000 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
240,00 Kè/ks
240,00 Kè/ks
230,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
8153009
8163009
8158017
8168017
8585870
BARVA
èervená
èervená
hnìdá
hnìdá
pozink
ROZMÌR
4,8 x 20 mm
4,8 x 35 mm
4,8 x 20 mm
4,8 x 35 mm
4,8 x 35 mm
BALENÍ
250 ks
250 ks
250 ks
250 ks
250 ks
CENA
500,00 Kè/bal
500,00 Kè/bal
500,00 Kè/bal
500,00 Kè/bal
500,00 Kè/bal
Poznámka
KÓD
8173009
8178017
BARVA
èervená
hnìdá
OBSAH
12 ml
12 ml
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
120,00 Kè/ks
120,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
8585871
7937477
TYP
trapéz
alfa
ROZMÌR
1000 mm
1000 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
55,00 Kè/ks
55,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
2743
2742
2741
BARVA
cihl. èervená
hnìdá
èerná
ROZMÌR
0,3 x 5 m
0,3 x 5 m
0,3 x 5 m
BALENÍ
4 ks
4 ks
4 ks
CENA
217,00 Kè/bm
217,00 Kè/bm
217,00 Kè/bm
Poznámka
Barevný vzorník GUTTATOP taška, trapéz
TK 750
TK 28
TK 31
TK 11
TK 23
TK 35
RAL 8004
RAL 3009
RAL 8017
RAL 6005
RAL 7024
RAL 9005
Barvy plechových krytin. Zde uvedené náhledy na barvy jsou pouze orientaèní.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
7
GUTTAFOL - PODSTØEŠNÍ FÓLIE
GUTTAFOL
Støešní difúzní PE armované fólie
pro vìtrané støechy. Propustné pro
vodní páru díky mikroperforaci.
Zabraòují pronikání vody, snìhu
a neèistot do podstøešního
prostoru.
GUTTAFOL S 160
Speciální tøívrstvá fólie s výztužnou møížkou, urèená pro
použití na odvìtrávané bednìné
støechy.
GUTTAFOL DO 95
Difuznì otevøená podstøešní
membrána pro nevìtrané støechy
bez bednìní.
GUTTAFOL DO
121S; 135S; 150S; 165S
Difuznì otevøená podstøešní tøívrstvá membrána pro nevìtrané
støechy bednìné i nebednìné.
GUTTAFOL DO 135 plus
Difúznì otevøená fólie s integrovanou lepící páskou pro
snadnìjší instalaci. Na tepelnou
izolaci i bednìní.
GUTTAFOL PRO 160 S
NOVINKA 2013
Vy s o c e d i f u z n í ( k o n t a k t n í )
membrána pro nevìtrané støechy
bednìné i nebed nìné, se
samolepící páskou. Vysoce odolné
povrstvení zajištuje extrémní
teplotní odol nost (120°C) a
dlouhou životnost.
GUTTAFOL DO 135 Reflex
Difúznì otevøená fólie s reflexní
vrstvou pro odraz sálavého tepla.
Na tepelnou izolaci i bednìní.
GUTTAFOL DO 165 Metal
KÓD
3750197
3750202
3750430
3750427
3750200
3750212
TYP
90
110
110
110
105
140
ROZMÌR
50 x 1,5 m
50 x 1,5 m
25 x 1,5 m
10 x 1,5 m
50 x 1,5 m
50 x 1,5 m
BALENÍ
1 rl.
1 rl.
1 rl.
1 rl.
1 rl.
1 rl.
CENA
11,20 Kè/m2
12,80 Kè/m2
13,20 Kè/m2
13,80 Kè/m2
13,00 Kè/m2
15,00 Kè/m2
KÓD
3750253
TYP
S 160
ROZMÌR
50 x 1,5 m
BALENÍ
1 rl.
CENA
25,00 Kè/m2
Poznámka
ROZMÌR
50 x 1,5 m
BALENÍ
1 rl.
CENA
22,00 Kè/m2
Poznámka
ROZMÌR
50 x 1,5 m
25 x 1,5 m
12,5 x 1,5 m
50 x 1,5 m
25 x 1,5 m
12,5 x 1,5 m
50 x 1,5 m
50 x 1,5 m
BALENÍ
1 rl.
1 rl.
1 rl.
1 rl.
1 rl.
1 rl.
1 rl.
1 rl.
CENA
2
24,00 Kè/m
25,00 Kè/m2
26,00 Kè/m2
26,00 Kè/m2
27,00 Kè/m2
28,00 Kè/m2
28,00 Kè/m2
30,00 Kè/m2
Poznámka
Poznámka
KÓD
3750220
TYP
DO 95
KÓD
3750223
3720265
3720262
3750224
3750433
3750436
3750247
3750257
TYP
DO 121 S
DO 121 S
DO 121 S
DO 135 S
DO 135 S
DO 135 S
DO 150 S
DO 165 S
Distanèní rohož z polypropylenu,
výška 8 mm, vhodná jako
separace zejména plochých
plechových krytin.
NOVINKA 2013
GUTTAFOL FASSADE
THERMO UV
Difuznì otevøená fasádní fólie. UV
odolná. Pro použití do fasád
s trvale otevøenými spárami. Se
samolepicí páskou po obou
stranách fólie.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
Tøída reakce na oheò: E
Tøída reakce na oheò: E
Tøída reakce na oheò: E
KÓD
TYP
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
3750228
DO 135 plus
50 x 1,5 m
1 rl.
28,00 Kè/m2
KÓD
3750255
TYP
PRO 160 S
ROZMÌR
50 x 1,5 m
BALENÍ
1 rl.
CENA
49,00 Kè/m2
Poznámka
Poznámka
KÓD
TYP
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
3750245
DO 135 Reflex
50 x 1,5 m
1 rl.
38,00 Kè/m2
TYP
ROZMÌR
25 x 1,5 m
BALENÍ
CENA
175,00 Kè/m2
Poznámka
Poznámka
KÓD
Vysoce difuzní fólie s distanèní 1000003379
rohoží o výšce 8 mm. Vhodná pod
ploché plechové krytiny.
GUTTATRENN
Poznámka
DO 165 Metal
1 rl.
KÓD
TYP
CENA
Guttatrenn
ROZMÌR
25 x 1,4 m
BALENÍ
80601011
1 rl.
135,00 Kè/m2
KÓD
3750248
3750251
TYP
165 FASSADE
135 FASSADE
ROZMÌR
50 x 1,5 m
50 x 1,5 m
BALENÍ
1 rl.
1 rl.
CENA
89,00 Kè/m2
79,00 Kè/m2
8
Poznámka
pro spáry do 60 mm
pro spáry do 30 mm
EUROFOL - PODSTØEŠNÍ FÓLIE
EUROFOL 135
Difuznì otevøená podstøešní
tøívrstvá membrána pro bednìné
støechy vìtrané i nevìtrané.
TYP
KÓD
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Poznámka
2
3750234
135
50 x 1,5 m
1 rl.
23,00 Kè/m
KÓD
3750115
TYP
Solid
ROZMÌR
50 x 1,5 m
BALENÍ
1 rl.
41,00 Kè/m2
KÓD
4210206
3750415
3750418
4210216
TYP
WB
WB
WB
WB 140
ROZMÌR
50 x 1,5 m
25 x 1,5 m
10 x 1,5 m
50 x 1,5 m
BALENÍ
1 rl.
1 rl.
1 rl.
1 rl.
12,80 Kè/m2
13,30 Kè/m2
13,80 Kè/m2
15,00 Kè/m2
KÓD
3750308
TYP
WB plus
ROZMÌR
50 x 1,5 m
BALENÍ
1 rl.
CENA
14,80 Kè/m2
Poznámka
KÓD
3750290
3750293
3750409
3750412
3750292
3750403
3750406
TYP
DS ALU BASIC
DS ALU
DS ALU
DS ALU
DS ALU 160
DS ALU 160
DS ALU 160
ROZMÌR
50 x 1,5 m
50 x 1,5 m
25 x 1,5 m
10 x 1,5 m
50 x 1,5 m
25 x 1,5 m
10 x 1,5 m
BALENÍ
1 rl.
1 rl.
1 rl.
1 rl.
1 rl.
1 rl.
1 rl.
CENA
21,50 Kè/m2
25,50 Kè/m2
26,50 Kè/m2
27,00 Kè/m2
26,50 Kè/m2
27,00 Kè/m2
28,00 Kè/m2
Poznámka
BALENÍ
1 rl.
CENA
25,50 Kè/m2
Poznámka
Poznámka
TYVEK - PODSTØEŠNÍ FÓLIE
TYVEK SOLID
Vysoce difúzní (kontaktní) jednovrstvá fólie vhodná na tepelnou
izolaci bez vìtrací mezery a na
støechy s nevìtraným bednìním.
CENA
Poznámka
GUTTAFOL - PAROZÁBRANY
GUTTAFOL WB
Parotìsná polyetylenová fólie zesílená výztužnou møížkou. Zabraòuje
pronikání páry do støešního prostoru.
GUTTAFOL WB plus
Parotìsná polyetylenová fólie
zesílená výztužnou møížkou s integrovanou lepící páskou. Zabraòuje
pronikání páry do støešního prostoru.
GUTTAFOL DS ALU
Parotìsné zábrany s reflexní hliníkovou vrstvou. Vysoká parotìsnost, pevnost a dlouhá životnost.
GUTTAFOL DS ALU plus
Parotìsné zábrany s reflexní
hliníkovou vrstvou s integrovanou
lepicí páskou. Vysoká parotìsnost,
pevnost a dlouhá životnost.
GUTTAFOL ALU therm
KÓD
TYP
ROZMÌR
3750291
DS ALU plus
50 x 1,5 m
CENA
Poznámka
Tøída reakce na oheò: E
Tøída reakce na oheò: E
Tøída reakce na oheò: E
Tøída reakce na oheò: E
KÓD
TYP
CENA
3754903
ALU therm
ROZMÌR
50 x 1,2 m
BALENÍ
Parotìsná zábrana s reflexní
hliníkovou a termoizolaèní bublinkovou vrstvou. Vysoká parotìsnost,
pevnost a dlouhá životnost.
1 rl.
34,00 Kè/m2
GUTTAFOL DB BLAU
KÓD
3750283
TYP
DB BLAU
ROZMÌR
10 x 4 m
BALENÍ
1 rl.
CENA
17,50 Kè/m2
Poznámka
KÓD
3750121
TYP
PAROFOL
ROZMÌR
1,50 x 50 m
BALENÍ
1 rl.
CENA
9,80 Kè/m2
Poznámka
Vysoce parotìsná polyetylenová fólie nearmovaná.
PAROFOL
PAROFOL LIGHT
Polyetylenová fólie zesílená
výztužnou møížkou.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
9
GUTTAFOL - SYSTÉMOVÉ LEPICÍ PRVKY
GUTTABAND WB (UNIBAND)
parotìsná
Velmi pevná a pružná páska pro
vytvoøení parotìsného spoje u
parozábran GUTTAFOL. Speciální
slo žení lepicí vrstvy (bez rospouštìdlový polyakrylát) bylo
vyvinuto pro dlouhodobé spojení
parozábran z LDPE.
GUTTABAND DS ALU
parotìsná
NOVINKA 2013
Reflexní parotìsná páska pro
vytvoøení parotìsného spoje u
parozábran GUTTAFOL. Nosná
vrstva tvoøená hliníkovou fólií a lepicí
akrylová vrstva zajišují dlouhodobì
pevný a reflexní spoj parozábran.
BUTYLBAND
Oboustrannì lepicí butylkauèuková
trvale plastická páska. Vhodná
zejména pro trvalé spojení parozábran.
GUTTABAND DO-PROFI
paropropustná
Difuznì otevøená pružná páska pro
dokonalé spojení vysoce difuzních
fólií GUTTAFOL. Nosná vrstva
tvoøená netkanou PP-textilií s
membránou a speciální lepicí vrstva
pøilnavá na drsné povrchy zajišuje
paropropustné dlouhodobé spojení
pøíèných a podélných pøesahù
kontaktních fólií.
REPARBAND
Oboustrannì lepicí akrylová páska
na textilním nosièi. Pro trvalé spojení
difuzních fólií. Vysoce pøilnavá a
vodìvzdorná.
GUTTABAND
TÌSNÍCÍ POD KONTRALATÌ
Jednostrannì lepící páska z mìkké
PE pìny pro tìsnìní pod kontalatì.
PROFI LEPIDLO
NA PAROZÁBRANY
Jednosložkové lepidlo bez rozpouštìdel a bez zápachu. Urèeno pro
lepení parozábran. Odolává vodì, UV
záøení a teplotám do +80°C.
PAROTÌSNÁ ZÁPLATA
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
3410301
zelená
50 mm x 25 m
1 ks
CENA
257,00 Kè/ks
KÓD
3410314
BARVA
støíbrná
BALENÍ
1 ks
CENA
136,00 Kè/ks
KÓD
3410271
3410200
3901015
BARVA
ROZMÌR
15 mm x 15 m
15 mm x 30 m
15 mm x 45 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
182,00 Kè/ks
310,00 Kè/ks
398,00 Kè/ks
Poznámka
CENA
507,00 Kè/ks
Poznámka
Zvl᚝ silnì
trvale lepivá.
Poznámka
Zvl᚝ silnì
trvale lepivá.
KÓD
113201
BARVA
èerná
ROZMÌR
50 mm x 50m
BALENÍ
1 ks
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Poznámka
Zvl᚝ silnì
trvale lepivá.
Zvl᚝ silnì
trvale lepivá.
3410277
èirá
19 mm x 50 m
1 ks
212,00 Kè/ks
KÓD
1590003
BARVA
antracitová
ROZMÌR
3x45mmx30m
BALENÍ
1 ks
CENA
148,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3530140
BARVA
namodralá
OBSAH
315 ml
BALENÍ
25 ks
CENA
159,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Poznámka
zelená
160 x 160 mm
10 ks*
14,50 Kè/ks
Parotìsná PE folie ètvercového tvaru 5580010160
s vysoce lepivou polyakrylatovou
vrstvou vyztuženou PET tkaninou.
NOVINKA 2013
*) Prodej pouze na celá balení.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
ROZMÌR
50 mm x 50 m
Poznámka
10
GUTTAGLISS - SKLOLAMINÁT (PES)
GUTTAGLISS PES ROLE
Role z polyesteru (sklolaminátu)
mají výborné užitné vlastnosti, pro
které mají všestranné využití pøi
zakrytí støech a opláštìní staveb.
Nosná výztuž ze skelných vláken je
èiní mimoøádnì pevnými a odolnými.
Záruka 5 let na krupobití*.
SKLOLAMINÁT A5, B8
Používají se pøedevším jako
prosvìtlovací desky do støech
pokrytých vláknocementovými
deskami.
Barva: prùsvitná.
Záruka 5 let na krupobití*
KÓD
BARVA
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
ROZMÌR
0,80 x 30 m
1,00 x 5 m
1,00 x 10 m
1,00 x 30 m
1,25 x 30 m
1,50 x 5 m
1,50 x 10 m
1,50 x 30 m
2,00 x 5 m
2,00 x 10 m
2,00 x 20 m
2,00 x 30 m
2,50 x 5 m
2,50 x 10 m
2,50 x 30 m
3,00 x 30 m
1,00 x 30 m
1,50 x 30 m
2,00 x 30 m
2,50 x 30 m
BALENÍ
2040203
2040261
2040262
2040263
2040283
2040301
2040302
2040303
2040341
2040342
20403422
2040343
2040361
2040362
2040363
2040383
2040269
2040309
2040349
2040369
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
CENA
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
Poznámka
2040275
2040315
2040350
2040365
zelená
zelená
zelená
zelená
1,00 x 30 m
1,50 x 30 m
2,00 x 30 m
2,50 x 30 m
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
2040276
2040316
2040356
2211133x
mléèná opal
mléèná opal
mléèná opal
mléèná opal
1,00 x 30 m
1,50 x 30 m
2,00 x 30 m
2,50 x 30 m
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
KÓD
2040553x
2040563x
2040603x
2040612x
TYP
A5
A5
B8
B8
ROZMÌR
1,25 x 0,92 m
2,50 x 0,92 m
1,25 x 1,00 m
2,50 x 1,00 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
285,00 Kè/ks
569,00 Kè/ks
285,00 Kè/ks
569,00 Kè/ks
Poznámka
GUTTAGLISS MAKRO - POLYKARBONÁT VLNITÝ
GUTTAGLISS MAKRO
HLADKÁ DESKA
Prosvìtlovací hladké desky
z polykarbonátu (0,8 mm), vysoce
odolné proti nárazu (krupobití).
Vysoká životnost.
Typ: trapéz.
Profil vlny je 76 x 18 mm.
Barva: èirá, bronz.
Záruka 10 let na krupobití*
GUTTAGLISS MAKRO ST
JEMNÁ STRUKTURA
NOVINKA 2013
Trapézové desky z polykarbonátu
(0,8 mm), vysoce odolné proti
nárazu. Desky jsou na vnitøní
stranì opatøené úpravou pro
rozptyl svìtla.
Vysoká životnost.
Typ: trapéz.
Profil vlny je 76 x 18 mm.
Barva: èirá, bronz.
Záruka 10 let na krupobití*
GUTTAGLISS MAKRO CSE
HRUBŠÍ STRUKTURA
Prosvìtlovací desky z polykarbonátu (0,8 mm), vysoce odolné
proti nárazu (krupobití). Vysoká
životnost. Na vnitøní stranì opatøené
úpravou pro rozptyl svìtla.
Typ: trapéz.
Profil vlny je 76 x 18 mm.
Barva: èirá, bronz.
Záruka 10 let na krupobití*
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Poznámka
2802403
2802406
2802409
2802415
2802424
2802453
2802456
2802459
2802465
2802474
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
2,0 x 1,06 m
2,5 x 1,06 m
3,0 x 1,06 m
4,0 x 1,06 m
6,0 x 1,06 m
2,0 x 1,06 m
2,5 x 1,06 m
3,0 x 1,06 m
4,0 x 1,06 m
6,0 x 1,06 m
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
507,00 Kè/ks
633,00 Kè/ks
760,00 Kè/ks
1 013,00 Kè/ks
1 520,00 Kè/ks
507,00 Kè/ks
633,00 Kè/ks
760,00 Kè/ks
1 013,00 Kè/ks
1 520,00 Kè/ks
Délková
tolerance
desek ± 0,3%
KÓD
2803603
2803606
2803609
2803612
2803615
2803643
2803646
2803649
2803652
2803655
BARVA
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
ROZMÌR
2,0 x 1,06 m
2,5 x 1,06 m
3,0 x 1,06 m
4,0 x 1,06 m
6,0 x 1,06 m
2,0 x 1,06 m
2,5 x 1,06 m
3,0 x 1,06 m
4,0 x 1,06 m
6,0 x 1,06 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
528,00 Kè/ks
660,00 Kè/ks
792,00 Kè/ks
1 056,00 Kè/ks
1 584,00 Kè/ks
528,00 Kè/ks
660,00 Kè/ks
792,00 Kè/ks
1 056,00 Kè/ks
1 584,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
2803403x
2803406x
2803409x
2803412x
2803415x
2803453x
2803456x
2803459x
2803462x
2803465x
BARVA
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
ROZMÌR
2,0 x 1,06 m
2,5 x 1,06 m
3,0 x 1,06 m
4,0 x 1,06 m
6,0 x 1,06 m
2,0 x 1,06 m
2,5 x 1,06 m
3,0 x 1,06 m
4,0 x 1,06 m
6,0 x 1,06 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
613,00 Kè/ks
766,50 Kè/ks
919,00 Kè/ks
1 225,00 Kè/ks
1 838,00 Kè/ks
613,00 Kè/ks
766,50 Kè/ks
919,00 Kè/ks
1 225,00 Kè/ks
1 838,00 Kè/ks
Poznámka
* Záruèní podmínky daných produktù jsou dostupné na www.gutta.cz
Pozor na skladování! Desky GUTTAGLISS položené na sobì se nesmí vystavovat ani krátkodobì sluneènímu záøení!
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
11
Délková
tolerance
desek ± 0,3%.
Délková
tolerance
desek ± 0,3%.
GUTTAGLISS PVC - VLNITÉ DESKY
DESKY PVC - vlna
KÓD
2510253
2510256
2510269
2510272
2510275
2510278
BARVA
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
ROZMÌR
2,0 x 0,9 m
2,5 x 0,9 m
3,0 x 0,9 m
2,0 x 0,9 m
2,5 x 0,9 m
3,0 x 0,9 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
259,00 Kè/ks
348,00 Kè/ks
448,00 Kè/ks
259,00 Kè/ks
348,00 Kè/ks
448,00 Kè/ks
KÓD
1500230
1500240
BARVA
èirá
bronz
ROZMÌR
2,0 x 0,95 m
2,0 x 0,95 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
319,00 Kè/ks
319,00 Kè/ks
KÓD
2510653
2510656
2510659
2510671
2510677
2510680
2520653
2520656
2520659
BARVA
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
modromléèná
modromléèná
modromléèná
ROZMÌR
2,0 x 1,09 m
2,5 x 1,09 m
3,0 x 1,09 m
2,0 x 1,09 m
2,5 x 1,09 m
3,0 x 1,09 m
2,0 x 1,09 m
2,5 x 1,09 m
3,0 x 1,09 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
318,00 Kè/ks
458,00 Kè/ks
568,00 Kè/ks
318,00 Kè/ks
458,00 Kè/ks
568,00 Kè/ks
318,00 Kè/ks
458,00 Kè/ks
568,00 Kè/ks
KÓD
2610206
2610209
x2610212
2610227
2610230
x2610233
BARVA
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
ROZMÌR
2,0 x 1,05 m
2,5 x 1,05 m
3,0 x 1,05 m
2,0 x 1,05 m
2,5 x 1,05 m
3,0 x 1,05 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
1 390,00 Kè/ks
1 978,00 Kè/ks
2 390,00 Kè/ks
1 390,00 Kè/ks
1 978,00 Kè/ks
2 390,00 Kè/ks
Poznámka
HØEBENÁÈ PRÙHLEDNÝ
vlna - 76 x 18
trapéz - 70 x 18
trapéz - 76 x 18
KÓD
3410603
3410606
3410607
BARVA/TYP
èirá - vlna
èirá - trapéz
èirá - trapéz
ROZMÌR
90cm x 30cm
109cm x 30cm
126cm x 30cm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
695,00 Kè/ks
695,00 Kè/ks
695,00 Kè/ks
Poznámka
pouze pro trapéz PVC
pouze pro trapéz Makro
HØEBENÁÈ UNIVERZÁLNÍ
KÓD
2510987
3410600
BARVA
prùsvitná
èirá
ROZMÌR
200cm x 32cm
110cm x 36cm
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
385,00 Kè/ks
275,00 Kè/ks
PES
PVC
Desky z PVC jsou elastické,
hladké a vysoce transparentní.
Snadno se s nimi manipuluje. Profil
vlny je 76 x 18 mm.
DESKY PVC profil Guttapral
Desky z PVC jsou elastické,
hladké a vysoce transparentní.
Snadno se s nimi manipuluje. Profil
vlny je 95 x 31 mm.
DESKY PVC HR - trapéz
5
Desky z PVC HR jsou elastické,
hladké a vysoce transparentní.
Snadno se s nimi manipuluje. Profil
je 70 x 18 mm.
Záruka 5 let.
Poznámka
Pozor na skladování!
Desky GUTTAGLISS
položené na sobì se
nesmí vystavovat ani
krátkodobì sluneènímu
záøení!
Poznámka
Pozor na skladování!
Desky GUTTAGLISS
položené na sobì se
nesmí vystavovat ani
krátkodobì sluneènímu
záøení!
Poznámka
Pozor na skladování!
Desky GUTTAGLISS
položené na sobì se
nesmí vystavovat ani
krátkodobì sluneènímu
záøení!
GUTTACRYL WABE 3 mm - VLNITÉ DESKY PMMA
GUTTACRYL WABE
30
GUTTACRYL WABE je vyroben
z polymerakrylátu. Má tloušku
3 mm a speciální pyramidovou
strukturu spodní strany.
Profil vlny je 76 x 18 mm.
Záruka 30 let proti krupobití *.
GUTTAGLISS - DOPLÒKY
Vhodný pro všechny typy prosvìtlovacích krytin.
NAPOJENÍ NA ÈELNÍ STÌNU
vlna - 76 x 18
trapéz - 70 x 18
trapéz - 76 x 18
KÓD
BARVA/TYP
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
3410609
3410612
3410614
èirá - vlna
èirá - trapéz
èirá - trapéz
90cm x 35cm
109cm x 35cm
126cm x 35cm
1 ks
1 ks
1 ks
665,00 Kè/ks
665,00 Kè/ks
695,00 Kè/ks
NAPOJENÍ NA BOÈNÍ STÌNU
trapéz - 70 x 18
trapéz - 76 x 18
KÓD
BARVA/TYP
èirá - trapéz
èirá - trapéz
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
3410618
3410613
109cm x 13cm
126cm x 13cm
1 ks
1 ks
578,00 Kè/ks
695,00 Kè/ks
ROZMÌR
BALENÍ
760 mm
760 mm
760 mm
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
39,00 Kè/ks
39,00 Kè/ks
39,00 Kè/ks
VLNOVÁ TÌSNÍCÍ LIŠTA
Pro utìsnìní desek u okapu
a høebene.
KÓD
TYP
vlna
3410231
trapéz 70
3410233
3410236 trapéz makro 76
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
* záruèní podmínky daných produktù jsou dostupné na www.gutta.cz
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
12
Poznámka
Poznámka
pro PES role i desky vlna
pouze pro trapéz PVC
pouze pro trapéz Makro
Poznámka
pouze pro trapéz PVC
pouze pro trapéz Makro
Poznámka
GUTTAGLISS - DOPLÒKY
NEREZ VRUT V2A
s nerezovou podložkou
K pøichycení prùhledné støešní
krytiny do støešních latí. Vèetnì
samotìsnící podložky.
Spotøeba min. 12 ks/1m2.
NEREZ VRUT V2A
s distanèní podložkou
Pro snadnou horní montáž
vlnitých prosvìtlovacích desek
(trapéz i vlna). Vèetnì
samotìsnící podložky.
Spotøeba min. 12 ks/1m2.
KÓD
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
3410175
4,5mm x 45mm
100 ks
395,00 Kè/bal
ROZMÌR
45 x 4,5 mm
BALENÍ
20 ks
CENA
Poznámka
137,00 Kè/bal
KÓD
3410151
3410156
ROZMÌR
4,5mm x 45mm
4,5mm x 45mm
BALENÍ
20 ks
100 ks
CENA
Poznámka
80,00 Kè/bal
360,00 Kè/bal
KÓD
x3410163
ROZMÌR
5 mm x 25mm
BALENÍ
50 ks
CENA
Poznámka
148,00 Kè/bal
KÓD
3410221
ROZMÌR
7mm x 120mm
BALENÍ
20 ks
CENA
Poznámka
196,00 Kè/bal
BALENÍ
20 ks
100 ks
CENA
Poznámka
58,00 Kè/bal
270,00 Kè/bal
BALENÍ
10 ks
10 ks
10 ks
CENA
59,00 Kè/bal
59,00 Kè/bal
59,00 Kè/bal
KÓD
3410054
BARVA
støíbrná
Poznámka
NOVINKA 2013
OCELOVÝ VRUT
K pøichycení prùhledné støešní
krytiny do støešních latí. Vèetnì
podložky a záklopné hlavy.
Spotøeba min. 12 ks/1m2.
STÌNOVÝ VRUT
K pøichycení prùsvitné krytiny ke
stìnám. Vèetnì samotìsnící
podložky a krytky vrutu.
OCELOVÝ VRUT A5, B8
K pøichycení prùsvitné støešní krytiny o profilu vlny A5 a B8 do
støešních latí. Vèetnì samotìsnící
podložky a krytky vrutu.
PODLOŽKA POD VRUT
Se záklopnou hlavou.
HÁKOVÝ ŠROUB
Pro pøichycení desek k trubkám.
Vyroben z kulatiny o prùmìru 4,8
mm. Délka závitu cca 45 mm.
DISTANÈNÍ PODLOŽKA
K vymezení prostoru pøi upevòování prosvìtlovací støešní
krytiny.
Spotøeba min. 12 ks/1m2.
KALOTA
Pro pevné pøichycení prosvìtlovacích desek. Vhodné na desky a
role PES, desky MAKRO a WABE.
KÓNICKÝ VRTÁK HSS
Používá se pro spolehlivé pøedvrtání otvorù v prosvìtlovacích
krytinách.
ELASTICKÁ TÌSNÍCÍ
PODLOŽKA
Podložka pod šrouby k pøichycení
prùhledné støešní krytiny do
støešních latí.
KÓD
3410191
3410186
BARVA
èirá
èirá
KÓD
x3410096
x3410093
x3410101
TYP
1/2”
3/4”
1”
KÓD
3410006
3410011
3410026
3410031
3410051
3410041
TYP
vlna
vlna
trapéz
trapéz
A5
B8
BALENÍ
20 ks
100 ks
20 ks
100 ks
50 ks
50 ks
CENA
Poznámka
55,00 Kè/bal
245,00 Kè/bal
55,00 Kè/bal
245,00 Kè/bal
290,00 Kè/bal
290,00 Kè/bal
KÓD
3411283
3411284
TYP
vlna
trapéz
BALENÍ
100 ks
100 ks
CENA
Poznámka
680,00 Kè/bal
680,00 Kè/bal
BALENÍ
1 ks
CENA
362,00 Kè/ks
ROZMÌR
32 x 65 mm
38 x 70 mm
45 x 75 mm
KÓD
3410241
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
3410076
èirá
16 mm
100 ks
147,00 Kè/bal
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
* záruèní podmínky daných produktù jsou dostupné na www.gutta.cz
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
13
Poznámka
Poznámka
Poznámka
GUTTAGLISS - DOPLÒKY
SILIKON NA PLASTY
Speciální vysoce odolný silikonový
tmel pro tìsnìní a detaily desek
GUTTAGLISS v exteriéru.
SAMOLEPICÍ
KLEMPÍØSKÝ PÁS
Víceúèelová butylkauèuková páska krytá kovovou fólií pro
vodotìsné lemování prostupù,
napojení na svislé stìny aj.
KÓD
3410251
BARVA
èirá
KÓD
2500100
2500150
BARVA
lesklý hliník
lesklý hliník
OBSAH
310 ml
BALENÍ
12 ks
CENA
135,00 Kè/ks
ROZMÌR
0,10 x 10 m
0,15 x 10 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
286,00 Kè/ks
419,00 Kè/ks
Poznámka
Poznámka
GUTTAGLISS DUAL LONGLIFE - FORMÁTY
DUAL BOX 4,0 mm
Komùrkové desky z polykarbonátu LONGLIFE.
4 mm
Hodnota U (W/m2 °K) - 3,9
DUAL BOX 6,0 mm
Komùrkové desky z polykarbonátu LONGLIFE.
6 mm
Hodnota U (W/m2 °K) - 3,5
DUAL BOX 8,0 mm
Komùrkové desky z polykarbonátu LONGLIFE.
10
8 mm
Hodnota U (W/m2 °K) - 3,2
KÓD
BARVA
ROZMÌR (mm)
BALENÍ
CENA
2850200
2850173
2850206
2810244
2850203
2750206
2850202
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
1000 x 1050
1500 x 1050
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
2000 x 2100
3000 x 2100
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
179,00 Kè/m2
179,00 Kè/m2
179,00 Kè/m2
179,00 Kè/m2
179,00 Kè/m2
179,00 Kè/m2
179,00 Kè/m2
KÓD
BARVA
ROZMÌR (mm)
BALENÍ
CENA
2850253
2850251
2850256
2850257
2850262
2850266
2850270
2750256
2750257
2750262
2750266
2750270
2850255
2850252
2850259
2850260
2850264
2750259
2750260
2750264
2811266
2811269
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
1000 x 1050
1500 x 1050
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
4000 x 1050
5000 x 1050
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
4000 x 2100
5000 x 2100
1000 x 1050
1500 x 1050
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
4000 x 2100
5000 x 2100
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
268,00 Kè/m2
268,00 Kè/m2
268,00 Kè/m2
268,00 Kè/m2
268,00 Kè/m2
268,00 Kè/m2
268,00 Kè/m2
268,00 Kè/m2
268,00 Kè/m2
268,00 Kè/m2
268,00 Kè/m2
268,00 Kè/m2
279,00 Kè/m2
279,00 Kè/m2
279,00 Kè/m2
279,00 Kè/m2
279,00 Kè/m2
279,00 Kè/m2
279,00 Kè/m2
279,00 Kè/m2
279,00 Kè/m2
279,00 Kè/m2
KÓD
BARVA
ROZMÌR (mm)
BALENÍ
CENA
2850300
2811603
2850303
2810152
2810154
2810156
2810170
2710148
2710152
2710154
2710156
2710170
2850301
2850299
2850306
2810211
2850323
2850325
2850327
2850322
2811279
2811281
2811283
2811285
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
1000 x 1050
1500 x 1050
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
4000 x 1050
5000 x 1050
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
4000 x 2100
5000 x 2100
1000 x 1050
1500 x 1050
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
4000 x 1050
5000 x 1050
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
4000 x 2100
5000 x 2100
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
327,00 Kè/m2
327,00 Kè/m2
327,00 Kè/m2
327,00 Kè/m2
327,00 Kè/m2
327,00 Kè/m2
327,00 Kè/m2
327,00 Kè/m2
327,00 Kè/m2
327,00 Kè/m2
327,00 Kè/m2
327,00 Kè/m2
343,00 Kè/m2
343,00 Kè/m2
343,00 Kè/m2
343,00 Kè/m2
343,00 Kè/m2
343,00 Kè/m2
343,00 Kè/m2
343,00 Kè/m2
343,00 Kè/m2
343,00 Kè/m2
343,00 Kè/m2
343,00 Kè/m2
*) viz záruèní podmínky GUTTA
- délková tolerance - 0,3%
- nestandardní délky a barvy na zvláštní objednávku - pøi krácení délky standardní desky se úètuje cena celé desky
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
14
Poznámka
Poznámka
Poznámka
GUTTAGLISS DUAL LONGLIFE - FORMÁTY
DUAL BOX 10 mm
10
Komùrkové desky z polykarbonátu
LONGLIFE. Struktura BOX je
ideální na prosvìtlené objekty z
dùvodu nejvyšší propustnosti
svìtla ve srovnání se strukturami
STRONG nebo vícestìn.
10 mm
2
Hodnota U (W/m °K) - 3,0
DUAL STRONG 16 mm
Komùrkové desky z polykarbonátu
LONGLIFE.
16 mm
10
Hodnota U (W/m2 °K) - 2,0
DUAL SOLAR CONTROL
10 mm
10
Odráží až 60% sálavého tepla.
Komùrkové desky z polykarbonátu
se speciální úpravou snižující
prostup tepelného, sluneèního a
UV záøení, zamezuje pøehøívání
interieru, nesnižuje propustnost
svìtla.
KÓD
BARVA
ROZMÌR (mm)
BALENÍ
CENA
2810245
2810244
2810248
2810252
2810254
2810256
2810270
2710248
2710252
2710254
2710256
2710270
2850335
2810243
2810251
2810253
2810257
2810258
2810259
2710251
2710253
2710257
2710258
2710259
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
1000 x 1050
1500 x 1050
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
4000 x 1050
5000 x 1050
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
4000 x 2100
5000 x 2100
1000 x 1050
1500 x 1050
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
4000 x 1050
5000 x 1050
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
4000 x 2100
5000 x 2100
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
358,00 Kè/m2
358,00 Kè/m2
358,00 Kè/m2
358,00 Kè/m2
358,00 Kè/m2
358,00 Kè/m2
358,00 Kè/m2
358,00 Kè/m2
358,00 Kè/m2
358,00 Kè/m2
358,00 Kè/m2
358,00 Kè/m2
375,00 Kè/m2
375,00 Kè/m2
375,00 Kè/m2
375,00 Kè/m2
375,00 Kè/m2
375,00 Kè/m2
375,00 Kè/m2
375,00 Kè/m2
375,00 Kè/m2
375,00 Kè/m2
375,00 Kè/m2
375,00 Kè/m2
KÓD
2810388
2810392
2810394
2710388
2710392
2710394
2811354
2811360
2811366
BARVA
ROZMÌR (mm)
BALENÍ
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
458,00 Kè/m2
458,00 Kè/m2
458,00 Kè/m2
458,00 Kè/m2
458,00 Kè/m2
458,00 Kè/m2
481,00 Kè/m2
481,00 Kè/m2
481,00 Kè/m2
438,00 Kè/m2
438,00 Kè/m2
438,00 Kè/m2
438,00 Kè/m2
438,00 Kè/m2
438,00 Kè/m2
KÓD
2810488x
2810494x
2810496x
2710488x
2710494x
2710496x
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
2000 x 2100
3000 x 2100
4000 x 2100
BARVA
ROZMÌR (mm)
nazelenalá
nazelenalá
nazelenalá
nazelenalá
nazelenalá
nazelenalá
2000 x 1050
3000 x 1050
4000 x 1050
2000 x 2100
3000 x 2100
4000 x 2100
BALENÍ
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
Poznámka
CENA
Poznámka
CENA
Poznámka
10 mm
2
Hodnota U (W/m °K) - 3,0
GUTTAGLISS DUAL LONGLIFE - CELÉ DESKY
DUAL BOX
10
Komùrkové desky z polykarbonátu LONGLIFE.
KÓD
2710101
4 mm 2710103
2710105x
Hodnota U (W/m2 °K) - 3,9 2811193x
BARVA
èirá
bronz
opál
èirá
ROZMÌR (mm)
4 x 6000 x 2100
4 x 6000 x 2100
4 x 6000 x 2100
4 x 7000 x 2100
BALENÍ
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
167,00 Kè/m
2
176,00 Kè/m
2
176,00 Kè/m
167,00 Kè/m2
2710111
2710113
6 mm
2710115x
Hodnota U (W/m2 °K) - 3,5 2811274x
2811275x
2811276x
èirá
bronz
opál
èirá
bronz
opál
6 x 6000 x 2100
6 x 6000 x 2100
6 x 6000 x 2100
6 x 7000 x 2100
6 x 7000 x 2100
6 x 7000 x 2100
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
248,00 Kè/m
259,00 Kè/m2
259,00 Kè/m2
248,00 Kè/m2
259,00 Kè/m2
259,00 Kè/m2
2710121
2710123
2710125x
8 mm
2811300x
2811301x
Hodnota U (W/m2 °K) - 3,2
2811302x
èirá
bronz
opál
èirá
bronz
opál
8 x 6000 x 2100
8 x 6000 x 2100
8 x 6000 x 2100
8 x 7000 x 2100
8 x 7000 x 2100
8 x 7000 x 2100
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
287,00 Kè/m2
299,00 Kè/m2
2
299,00 Kè/m
2
287,00 Kè/m
2
299,00 Kè/m
2
299,00 Kè/m
2710131
2710133
2710135x
10 mm
2811324x
2811325x
2
Hodnota U (W/m °K) - 3,0 2811326x
èirá
bronz
opál
èirá
bronz
opál
10 x 6000 x 2100
10 x 6000 x 2100
10 x 6000 x 2100
10 x 7000 x 2100
10 x 7000 x 2100
10 x 7000 x 2100
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
319,00 Kè/m2
335,00 Kè/m2
335,00 Kè/m2
319,00 Kè/m2
2
335,00 Kè/m
2
335,00 Kè/m
*) viz záruèní podmínky GUTTA
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
15
CENA
Poznámka
2
2
GUTTAGLISS DUAL LONGLIFE - CELÉ DESKY
DUAL STRONG
10
KÓD
BARVA
ROZMÌR (mm)
BALENÍ
CENA
Poznámka
2
319,00 Kè/m
355,00 Kè/m2
355,00 Kè/m2
2
319,00 Kè/m
2
355,00 Kè/m
355,00 Kè/m2
2720131
10 mm 2720133
2720135x
Hodnota U (W/m2 °K) - 2,5 2811565x
2811568x
2811571x
DUAL STRONG
èirá
bronz
opál
èirá
bronz
opál
10 x 6000 x 2100
10 x 6000 x 2100
10 x 6000 x 2100
10 x 7000 x 2100
10 x 7000 x 2100
10 x 7000 x 2100
16 mm 2720141
2720143
2720145x
Hodnota U (W/m2 °K) - 2,0
2811374x
èirá
bronz
opál
èirá
16 x 6000 x 2100
16 x 6000 x 2100
16 x 6000 x 2100
16 x 7000 x 2100
èirá
opál
16 x 6000 x 2100
16 x 6000 x 2100
1 deska
1 deska
438,00 Kè/m
458,00 Kè/m2
èirá
opál
20 x 6000 x 2100
20 x 6000 x 2100
1 deska
1 deska
542,00 Kè/m
2
565,00 Kè/m
2850430x
èirá
20 x 6000 x 2100
1 deska
552,00 Kè/m
2720151x
25 mm 2720155x
èirá
opál
25 x 6000 x 2100
25 x 6000 x 2100
1 deska
1 deska
628,00 Kè/m
660,00 Kè/m2
èirá
opál
32 x 6000 x 2100
32 x 6000 x 2100
1 deska
1 deska
690,00 Kè/m
725,00 Kè/m2
èirá
opál
32 x 6000 x 2100
32 x 6000 x 2100
1 deska
1 deska
697,00 Kè/m2
732,00 Kè/m2
BALENÍ
1 deska
1 deska
394,00 Kè/m2
613,00 Kè/m2
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
2
428,00 Kè/m
450,00 Kè/m2
2
450,00 Kè/m
2
428,00 Kè/m
DUAL BOX 7W
16 mm
2720149x
2720147x
2
Hodnota U (W/m2 °K) - 1,8
Komùrkové desky
z polykarbonátu LONGLIFE.
DUAL STRONG
20 mm 2850431
2850432
2
Hodnota U (W/m °K) - 1,8
2
DUAL BOX 6W
20 mm
2
Hodnota U (W/m2 °K) - 1,7
DUAL STRONG
2
Hodnota U (W/m2 °K) - 1,3
DUAL STRONG
32 mm 2720164x
2720163x
Hodnota U (W/m2 °K) - 1,1
2
DUAL LT
2720161x
32 mm 2720165x
Hodnota U (W/m2 °K) - 1,3
DUAL SOLAR CONTROL
10
KÓD
Odráží až 60% sálavého tepla. x2720200
Komùrkové desky z polykarbonátu x2720205
se speciální úpravou snižující
prostup tepelného, sluneèního a UV
záøení, za me zuje pøehøívání
interieru, nesnižuje propustnost
svìtla.
BARVA
ROZMÌR (mm)
nazelenalá
nazelenalá
10 x 6000 x 2100
16 x 6000 x 2100
BARVA
èirá
èirá
ROZMÌR (mm)
8 x 6000 x 2100
10 x 6000 x 2100
CENA
10 mm
16 mm
KOMÙRKOVÉ DESKY BASIC
KOMÙRKOVÉ DESKY
BASIC (box)
Komùrkové desky z polykarbonátu.
KÓD
2710139
2710137
BALENÍ
1 deska
1 deska
8 mm
10 mm
*) viz záruèní podmínky GUTTA
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
16
CENA
196,00 Kè/m2
223,00 Kè/m2
Poznámka
GUTTAGLISS PANEEL
GUTTAGLISS PANEEL
Komùrkové stìnové panely z PVC
na pero a drážku.
Náhrada sklenìných tvárnic doporuèujeme pouze na stìny.
Tlouška: 16 mm.
KÓD
3310203
3310206
3310209
3310303
3310306
3310309
BARVA
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
ROZMÌR
200 x 2000 mm
200 x 2500 mm
200 x 3000 mm
200 x 2000 mm
200 x 2500 mm
200 x 3000 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
167,00 Kè/ks
216,00 Kè/ks
264,00 Kè/ks
167,00 Kè/ks
216,00 Kè/ks
264,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3311403x
3311406x
3311409x
3311412x
3311415x
3311421x
BARVA
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
ROZMÌR
200 x 2000 mm
200 x 2500 mm
200 x 3000 mm
200 x 3500 mm
200 x 4000 mm
200 x 6000 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
248,00 Kè/ks
310,00 Kè/ks
372,00 Kè/ks
434,00 Kè/ks
496,00 Kè/ks
744,00 Kè/ks
Poznámka
3311453x
3311456x
3311459x
3311462x
3311465x
3311471x
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
200 x 2000 mm
200 x 2500 mm
200 x 3000 mm
200 x 3500 mm
200 x 4000 mm
200 x 6000 mm
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
248,00 Kè/ks
310,00 Kè/ks
372,00 Kè/ks
434,00 Kè/ks
496,00 Kè/ks
744,00 Kè/ks
GUTTAGLISS EASY CLICK
GUTTAGLISS EASY CLICK
10
Komùrkové støešní a stìnové panely
z polykarbonátu s vodotìsným
zámkem - montáž bez nutnosti
použití profilù.
Vhodné i na zastøešení.
Tlouška: 16 mm.
GUTTAGLISS DUAL - DOPLÒKY
GUTTAPROFIL
Ukonèovací (PC-U) a spojovací (PCH) profily z polykarbonátu. Vhodné
pro GUTTAGLISS DUAL o tloušce
4, 6, 8, 10, 16 mm.
DUROTOP
Samotìsnící profil Durotop je
vyroben z tvrzeného UV stabilizovaného plastu. Používá se na
GUTTAGLISS DUAL o tloušce 10 a
16 mm.Spojovací profil se skládá ze
dvou dílù.
UKONÈOVACÍ ÚHELNÍK
pro koncový profil
spojovací profil
KÓD
3440123
3440126
3440135
3440150
3440153
3440155
3440163
3440166
3440175
3440185
TYP
PC-U
PC-U
PC-U
PC-U
PC-U
PC-U
PC-U
PC-U
PC-U
PC-U
ROZMÌR
4 + 6 mm/2,1 m
4 + 6 mm/3,0 m
4 + 6 mm/6,0 m
8 mm/2 m
8 mm/3 m
8 mm/6 m
10 mm/2,1 m
10 mm/3,0 m
10 mm/6,0 m
16 mm/6,0 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3440223
3440226
3440235
3440250
3440253
3440255
3440263
3440266
3440275
3440285
PC-H
PC-H
PC-H
PC-H
PC-H
PC-H
PC-H
PC-H
PC-H
PC-H
4 + 6 mm/2,0 m
4 + 6 mm/3,0 m
4 + 6 mm/6,0 m
8 mm/2 m
8 mm/3 m
8 mm/6 m
10 mm/ 2,0m
10 mm/3,0 m
10 mm/6,0 m
16 mm/6,0 m
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
176,00 Kè/ks
264,00 Kè/ks
528,00 Kè/ks
255,00 Kè/ks
383,00 Kè/ks
766,00 Kè/ks
257,00 Kè/ks
388,00 Kè/ks
776,00 Kè/ks
1 125,00 Kè/ks
KÓD
3442123
3442126
3442135
3442163
3442166
3442175x
TYP
spojovací
spojovací
spojovací
spojovací
spojovací
spojovací
ROZMÌR
10 mm/2,04 m
10 mm/3,04 m
10 mm/6,12 m
16 mm/2,04 m
16 mm/3,04 m
16 mm/6,12 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
347,00 Kè/ks
517,00 Kè/ks
1 041,00 Kè/ks
426,00 Kè/ks
634,00 Kè/ks
1 277,00 Kè/ks
3442140
3442143
3442146
3442155
3442183
3442186
3442195x
koncový
koncový
koncový
koncový
koncový
koncový
koncový
10 mm/1,04 m
10 mm/2,04 m
10 mm/3,04 m
10 mm/6,12 m
16 mm/2,04 m
16 mm/3,04 m
16 mm/6,12 m
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
KÓD
3442206
3442203
BARVA
bílá
bílá
ROZMÌR
40x30/30
80x30/30
BALENÍ
2 ks
2 ks
vèetnì šroubu pro pøipevnìní
(pouze pro DUROTOP)
Délková tolerance profilù a lišt - 0,3%.
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
17
CENA
73,00 Kè/ks
88,00 Kè/ks
169,00 Kè/ks
84,00 Kè/ks
126,00 Kè/ks
252,00 Kè/ks
108,00 Kè/ks
135,00 Kè/ks
265,00 Kè/ks
318,00 Kè/ks
Poznámka
Poznámka
125,00 Kè/ks
184,00 Kè/ks
274,00 Kè/ks
552,00 Kè/ks
192,00 Kè/ks
286,00 Kè/ks
576,00 Kè/ks
CENA
146,00 Kè/bal
153,00 Kè/bal
Poznámka
GUTTAGLISS DUAL - DOPLÒKY
GUTTAPROFIL ALU UNI
Univerzální hliníkový krycí nebo
spodní profil vèetnì oboustranného
tìsnìní.
Šíøka: 61 mm
KRYCÍ LIŠTA
Ke GUTTAPROFILU ALU UNI. Zvyšuje estetiku konstrukce.
Šíøka 63 mm.
PODKLADNÍ PÁS
Samolepící podkladový pryžový
pás o šíøce 60 mm.
Dodávaný v délce dle objednávky
zákazníka na celé metry.
Vysoce odolný a tìsný.
Koncovka krycí lišty
ALU UNI
Balení obsahuje dvì hliníkové
pøíložky a ètyøi šrouby.
KÓD
3441283
3441286
3441289
3441292
3441295
BARVA
støíbrná
støíbrná
støíbrná
støíbrná
støíbrná
ROZMÌR
200 cm
300 cm
400 cm
500 cm
600 cm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
249,00 Kè/ks
374,00 Kè/ks
498,00 Kè/ks
623,00 Kè/ks
749,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
x3441223
x3441226
x3441229
x3441235
BARVA
bílá
bílá
bílá
bílá
ROZMÌR
200 cm
300 cm
400 cm
600 cm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
218,00 Kè/ks
327,00 Kè/ks
436,00 Kè/ks
654,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
x3441263
BARVA
svìtlešedá
ROZMÌR
60 mm
BALENÍ
1 bm
CENA
78,00 Kè/bm
Poznámka
KÓD
3430288
BARVA
støíbrná
ROZMÌR
BALENÍ
1 bal
CENA
19,00 Kè/bal
Poznámka
NOVINKA 2013
PODKLADNÍ PÌNOVÁ
PÁSKA
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Nalepuje se na nosnou konstrukci
a pak se na ní pokládají desky.
Výška cca 3 mm.
Zajišuje tepelnou dilataci desek.
Oddìluje desky od nátìru
konstrukce a zajišuje tiché
uložení.
3442210
bílá
20m x 60 mm
1 rl
360,00 Kè/rl
GUTTAPROFIL høebenáè
KÓD
x3440843
x3440846
x3440849
x3440855
BARVA
støíbrná
støíbrná
støíbrná
støíbrná
ROZMÌR
2m
3m
4m
6m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
716,00 Kè/ks
1 075,00 Kè/ks
1 433,00 Kè/ks
2 150,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
x3440823
x3440826
x3440829
x3440835
BARVA
støíbrná
støíbrná
støíbrná
støíbrná
ROZMÌR
2m
3m
4m
6m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
317,00 Kè/ks
476,00 Kè/ks
634,00 Kè/ks
950,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
x3410412
BARVA
støíbrná
ROZMÌR
140 x 102 x 1 mm
BALENÍ
1 bal
CENA
288,00 Kè/bal
Poznámka
KÓD
x3440407
BARVA
èirá
ROZMÌR
25 mm x 2 m
BALENÍ
1 ks
CENA
748,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3441612
3441614
3441616
TYP
10 mm
10 mm
10 mm
ROZMÌR
2m
4m
6m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
258,00 Kè/ks
516,00 Kè/ks
774,00 Kè/ks
Poznámka
Høebenový hliníkový profil vèetnì
oboustranného tìsnìní.
GUTTAPROFIL ALU WAND
Profil pro napojení na èelní stìnu pro
sklon od 8° do 18°. Profil se dodává
vèetnì gumového tìsnìní.
UKONÈOVACÍ PRVEK
PRO ALU WAND
Balení obsahuje dvì hliníkové
pøíložky a ètyøi šrouby.
GUTTAGLISS DUAL-LOCK
Pro snadné a rozebiratelné spojení
a upevòování polykarbonátových
desek DUAL.
Do sebe zapadající hlavièky
høibového tvaru zajišují vysokou
pevnost spoje a dlouhodobou
funkènost. Samolepivý pás s dlouhou lepivostí.
GUTTAPROFIL ALU F
Okrajový hliníkový F profil. Slouží
k ukonèení desek u stìny.
Délková tolerance profilù a lišt - 0,3%.
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
18
Poznámka
GUTTAGLISS DUAL - DOPLÒKY
GUTTAPROFIL ALU U
Ukonèovací hliníkový U profil s okapnièkou. Profily mají okapnièku pro
zpevnìní.
UNIVERZÁLNÍ ŠROUB
do oceli max. 3mm a døeva
ŠROUB S PLASTOVOU
KRYTKOU
šroub s podložkou a plastovou
krytkou do oceli max. 3mm
a døeva
GUTTABAND AL
jednostrannì lepicí páska
s pokovenou lícní stranou
VENTILAÈNÍ PÁSKA
pro uzavøení dutin
UKONÈOVACÍ ÚHELNÍK
HLINÍKOVÝ
pro AL profily
UPEVÒOVACÍ TERÈ
UNIVERZÁLNÍ
KÓD
3440923
3440926
3440929
3440935
TYP
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
ROZMÌR
2m
3m
4m
6m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
138,00 Kè/ks
207,00 Kè/ks
276,00 Kè/ks
384,00 Kè/ks
3441023
3441026
3441029
3441035
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
2m
3m
4m
6m
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
144,00 Kè/ks
216,00 Kè/ks
288,00 Kè/ks
389,00 Kè/ks
3441123
3441126
3441129
3441135
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
2m
3m
4m
6m
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
146,00 Kè/ks
219,00 Kè/ks
292,00 Kè/ks
393,00 Kè/ks
3441323
3441326
3441329
3441335
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
2m
3m
4m
6m
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
164,00 Kè/ks
246,00 Kè/ks
328,00 Kè/ks
484,00 Kè/ks
3441423
3441426
3441429
3441435
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
2m
3m
4m
6m
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
388,00 Kè/ks
582,00 Kè/ks
776,00 Kè/ks
1165,00 Kè/ks
x3441535
32 mm
6m
1 ks
1178,00 Kè/ks
KÓD
3410400
BARVA
ROZMÌR
6,5 x 50 mm
BALENÍ
100 ks
CENA
470,00 Kè/bal
Poznámka
KÓD
3410533
BARVA
ROZMÌR
6,5 x 64 mm
BALENÍ
20 ks
CENA
167,00 Kè/bal
Poznámka
KÓD
3410402
3410286
BARVA
støíbrná
støíbrná
ROZMÌR
50 mm x 50 m
100 mm x 50 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
43,00 Kè/ks
100,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3410403
BARVA
støíbrná
ROZMÌR
42 mm x 15 m
BALENÍ
1 ks
CENA
469,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3430281
BARVA
støíbrná
ROZMÌR
45 x 60 x 60 mm
BALENÍ
5 ks
CENA
194,00 Kè/bal
Poznámka
Poznámka
KÓD
BARVA
PRÙMÌR
BALENÍ
CENA
Pøítlaèná velkoplošná podložka z PP s
polyuretanovým tìsnìním, tzv.
"Button". Urèeno pro všechny tloušky
desek (nemá distanèní váleèek nožièku).
3441111
3441117
bílá
hnìdá
50 mm
50 mm
1 ks
1 ks
18,00 Kè/ks
18,00 Kè/ks
SILIKON NA PLASTY
KÓD
3410251
BARVA
èirá
OBSAH
310 ml
BALENÍ
1 ks
CENA
135,00 Kè/ks
Speciální vysoce odolný silikonový
tmel pro tìsnìní a detaily desek
GUTTAGLISS v exteriéru.
Délková tolerance profilù a lišt - 0,3%.
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
19
Poznámka
Poznámka
GUTTAGLISS DUAL - DOPLÒKY
GUTTAPROFIL ALU DEKOR
Krycí hliníková lišta s dekorem
tmavého døeva, bez tìsnìní, šíøka
60 mm.
KÓD
8700215
ROZMÌR
5,95 m
BALENÍ
1 ks
CENA
517,00 Kè/ks
Poznámka
CENA
16,00 Kè/bm
Poznámka
Poznámka
NOVINKA 2013
TRVALE PRUŽNÉ TÌSNÌNÍ
Univerzální tìsnìní pro
GUTTAPROFIL ALU DEKOR.
Dodávaný v délce dle objednávky
zákazníka na celé metry.
KÓD
8700219
BARVA
èerná
ROZMÌR
19 mm
BALENÍ
1 bm
KÓD
TYP
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
454,00 Kè/ks
496,00 Kè/ks
538,00 Kè/ks
NOVINKA 2013
GUTTAPROFIL U DEKOR
Ukonèovací hliníkový profil
s okapnièkou pro zpevnìní.
8700203
8700206
8700212
8 mm
10 mm
16 mm
6,30 m
6,25 m
6,25 m
1 ks
1 ks
1 ks
KÓD
TYP
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
8700209
16 mm
5,95 m
1 ks
922,00 Kè/ks
KÓD
8700217
BARVA
hnìdá
ROZMÌR
BALENÍ
1 ks
CENA
19,00 Kè/ks
Poznámka
NOVINKA 2013
PROFIL F DEKOR
Okrajový hliníkový profil v provedení
dekor. Slouží k ukonèení desek u
stìny.
Poznámka
NOVINKA 2013
UKONÈOVACÍ PRVEK PRO
ALU DEKOR
Plastová koncová krytka pro
Guttaprofil.
NOVINKA 2013
DOPLÒKY KE GUTTAGLISS PANEEL A EASY CLICK
ALU U profil 16 mm
Pro ukonèení panelù.
ALU H profil 16 mm
Pro pøíèné i podélné spojení
panelù.
ALU F profil 16 mm
Pro napojení panelù na nosnou
konstrukci.
ALU ROHOVÝ
PROFIL 16 MM
Pro napojení panelù v rohu.
UKONÈOVACÍ ÚHELNÍK
KÓD
x3440683
x3440686
x3440689
x3440692
x3440695
TYP
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
ROZMÌR
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
168,00 Kè/ks
252,00 Kè/ks
336,00 Kè/ks
420,00 Kè/ks
504,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
x3440743
x3440746
x3440749
x3440752
x3440755
TYP
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
ROZMÌR
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
296,00 Kè/ks
444,00 Kè/ks
592,00 Kè/ks
740,00 Kè/ks
888,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
x3440723
x3440726
x3440729
x3440732
x3440735
TYP
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
ROZMÌR
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
254,00 Kè/ks
381,00 Kè/ks
508,00 Kè/ks
635,00 Kè/ks
762,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
x3440763
x3440766
x3440769
x3440772
x3440775
TYP
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
ROZMÌR
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
336,00 Kè/ks
504,00 Kè/ks
672,00 Kè/ks
840,00 Kè/ks
1008,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
TYP
ROZMÌR
CENA
Poznámka
x3430281
45x60x60 mm
BALENÍ
5 ks
194,00 Kè/bal
x3410416
x3410413
4x40 mm
4x40 mm
100 ks
20 ks
250,00 Kè/bal
50,00 Kè/bal
Pro napojení panelù ke stìnì.
EASY CLICK GALVANIZOVANÝ VRUT
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
20
VCHODOVÉ STØÍŠKY
VCHODOVÁ STØÍŠKA
"STANDARD"
Rovná støíška vyrobená z 4,5 mm
komùrkového polykarbonátu a
práškovì lakovaných hliníkových
profilù.
BOÈNÍ STÌNA
"STANDARD"
Vyrobená z 4,5 mm komùrkového
polykarbonátu, práškovì lakovaných hliníkových profilù. Pouze ke
støíšce “Standard".
VCHODOVÁ STØÍŠKA
"RONDO"
Pùlkulatá støíška vyrobená z 4,5 mm
komùrkového polykarbonátu a
práškovì lakovaných hliníkových
profilù.
BOÈNÍ STÌNA
"RONDO"
Vyrobená z 4,5 mm komùrkového
polykarbonátu, práškovì lakovaných hliníkových profilù. Pouze ke
støíšce “Rondo".
BOÈNÍ STÌNA
"RONDO KRÁTKÁ”
Vyrobená z 4,5 mm komùrkového
polykarbonátu, práškovì lakovaných hliníkových profilù. Pouze ke
støíšce “Rondo".
VCHODOVÁ STØÍŠKA
"SWING PC"
Oválná støíška vyrobená z 4,5 mm
komùrkového polykarbonátu a
práškovì lakovaných hliníkových
profilù.
VCHODOVÁ STØÍŠKA
"SWING"
Oválná støíška vyrobená z 4 mm
akrylového skla (PMMA) a práškovì lakovaných hliníkových profilù.
VCHODOVÁ STØÍŠKA
"RONDO VELKÁ”
Pùlkulatá støíška vyrobená z 4,5
mm komùrkového polykarbonátu a
práškovì lakovaných hliníkových
profilù. Vhodná pro zastøešení
dvojitých dveøí.
VCHODOVÁ STØÍŠKA
“RONDO N”
Pùlkulatá støíška vyrobená z 4,5
mm komùrkového polykarbonátu a
práškovì lakovaných hliníkových
profilù. Støíška je již sestavená.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
KÓD
4000202
4000201
4000204
4000203
BARVA
bílá
hnìdá
bílá
hnìdá
ROZMÌR
1,2 x 0,85 x 0,38 m
1,2 x 0,85 x 0,38 m
1,6 x 0,85 x 0,38 m
1,6 x 0,85 x 0,38 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
2 457,00 Kè/ks
2 457,00 Kè/ks
2 699,00 Kè/ks
2 699,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
4010202
4010201
BARVA
bílá
hnìdá
ROZMÌR
1,8 x 0,53 x 0,3 m
1,8 x 0,53 x 0,3 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
2 198,00 Kè/ks
2 198,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
4000104
4000103
BARVA
bílá
hnìdá
ROZMÌR
1,6 x 0,9 x 0,38 m
1,6 x 0,9 x 0,38 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
3 457,00 Kè/ks
3 457,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
4010104
4010103
BARVA
bílá
hnìdá
ROZMÌR
1,8 x 0,53 x 0,3 m
1,8 x 0,53 x 0,3 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
2 198,00 Kè/ks
2 198,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
4010105
4010106
BARVA
bílá
hnìdá
ROZMÌR
1,3 x 0,53 x 0,3 m
1,3 x 0,53 x 0,3 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
1 998,00 Kè/ks
1 998,00 Kè/ks
Poznámka
Poznámka
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
4000206
4000205
bílá
hnìdá
1,6 x 0,87 x 0,27 m
1,6 x 0,87 x 0,27 m
1 ks
1 ks
2 980,00 Kè/ks
2 980,00 Kè/ks
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
4000215
støíbrná
1,6 x 0,87 x 0,27 m
1 ks
4 570,00 Kè/ks
KÓD
4000110
4000107
4000116
4000113
BARVA
bílá
hnìdá
bílá
hnìdá
ROZMÌR
2,0 x 0,9 x 0,48 m
2,0 x 0,9 x 0,48 m
2,5 x 0,9 x 0,60 m
2,5 x 0,9 x 0,60 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
7 985,00 Kè/ks
7 985,00 Kè/ks
9 955,00 Kè/ks
9 955,00 Kè/ks
ROZMÌR
1,6x0,7x0,285 m
1,6x0,7x0,285 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
2 190,00 Kè/ks
2 190,00 Kè/ks
KÓD
4000105
4000106
BARVA
bílá
hnìdá
21
Poznámka
Poznámka
Poznámka
VCHODOVÉ STØÍŠKY
VCHODOVÁ STØÍŠKA
"RONDO GLASS"
Pùlkulatá exkluzivní støíška vyrobená z vytlaèovaného akrylového
skla a hliníkových profilù.
Kombinuje výborné mechanické
vlastnosti a moderní vzhled.
VCHODOVÁ STØÍŠKA
"SWING GLASS"
Oválná exkluzivní støíška vyrobená
z vytlaèovaného akrylového skla a
hliníkových profilù. Kombinuje
výborné mechanické vlastnosti a
moderní vzhled.
KOTVÍCÍ SADA
KÓD
x4000120
KÓD
4000220
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1 ks
5 877,00 Kè/ks
šedá
1,48 x 0,9 x 0,2 m
(RAL 7011)
(výška i se závìsy - 0,7 m)
BARVA
šedá
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1,5 x 0,95 x 0,2 m
1 ks
5 877,00 Kè/ks
(RAL 7011)
(výška i se závìsy - 0,95 m)
Poznámka
Rozmìr vèetnì
závìsù.
Poznámka
Rozmìr vèetnì
závìsù.
KÓD
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Pro snadnou montáž vchodových
støíšek.
Složení:
Chemická kotva vinylester 300ml
4x závitová tyè M8
4x plastové sítko
2x mixér
Poznámka
3575200
200 x 400 mm
1 ks
470,00 Kè/ks
HOBBYGLASS 2mm
KÓD
3110203
3110206
3110209
3110212
3110215
BARVA
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
ROZMÌR
250
250x x 500 mm
500
500x x 500 mm
500 x 1000 mm
500 x 1250 mm
500 x 1500 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
49,00 Kè/ks
98,00 Kè/ks
185,00 Kè/ks
235,00 Kè/ks
269,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3120203
3120206
3120209
3120212
3120215
BARVA
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
ROZMÌR
250 x 500 mm
500 x 500 mm
500 x 1000 mm
500 x 1250 mm
500 x 1500 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
98,00 Kè/ks
185,00 Kè/ks
365,00 Kè/ks
472,00 Kè/ks
536,00 Kè/ks
Poznámka
Poznámka
PLASTOVÁ SKLA
Univerzální plastové sklo.
Oboustrannì kryté PE fólií.
Tlouška 2 mm.
HOBBYGLASS 4 mm
Univerzální plastové sklo.
Oboustrannì kryté PE fólií.
Tlouška 4 mm.
GUTTAGLISS PRIMUS
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
2010203
èirá
1,0 x 35 m
1 rl.
119,00 Kè/m2
POLYSTYROL HLADKÝ
KÓD
BARVA
TLOUŠKA
ROZMÌR
CENA
Univerzální plastové sklo pro
velkoplošné zasklívání.
3010403x
3010412x
3030403x
3030406x
èirá
bronz
èirá
bronz
2,5 mm
2,5 mm
5,0 mm
5,0 mm
2,0 x 1,0 m
2,0 x 1,0 m
2,0 x 1,0 m
2,0 x 1,0 m
592,00 Kè/ks
592,00 Kè/ks
1 170,00 Kè/ks
1 170,00 Kè/ks
KÓD
BARVA
TLOUŠKA
ROZMÌR
CENA
3010221x
3010427x
3010224x
3010430x
3030327x
3030436x
3030442x
3050324x
èirá
èirá
bronz
bronz
èirá
èirá
bronz
bronz
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
5,0 mm
5,0 mm
5,0 mm
5,0 mm
0,500 x 1,00 m
2,000 x 1,00 m
0,500 x 1,00 m
2,000 x 1,00 m
1,000 x 1,00 m
2,000 x 1,00 m
2,000 x 1,00 m
0,535 x 1,42 m
167,00 Kè/ks
592,00 Kè/ks
167,00 Kè/ks
592,00 Kè/ks
585,00 Kè/ks
1 170,00 Kè/ks
1 170,00 Kè/ks
637,00 Kè/ks
Vyroben z odolného a pružného
materiálu, který umožòuje bohaté
využití v exteriéru a interiéru. Vhodný
jako pružné zasklení, výplnì otvorù,
modeláøství...
Vyroben z PVC.
Délková tolerance
pøi øezání na míru
± 2%.
POLYSTYROL
POLYSTYROL
STRUKTUROVANÝ
Univerzální plastové sklo pro
velkoplošné zasklívání.
Struktura: stromová kùra
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
22
Poznámka
Poznámka
GUTTABETA - NOPOVÉ FÓLIE
GUTTABETA STAR
Vysokohustotní protivlhkostní
drenážní fólie s patentovaným
tvarem nopù. Pevnost v tlaku
400 kN/m2.
GUTTABETA STAR BASIC
Protivlhkostní a drenážní nopová fólie s nopy ve tvaru hvìzdice.
GUTTABETA N
Protivlhkostní a drenážní nopová fólie. Certifikát mìøení
radonu.
GUTTABETA N STRONG
Protivlhkostní a drenážní nopová fólie.
KÓD
1750213
1750212
1750209
1750206
1750203
1750200
BARVA
èerná
èerná
èerná
èerná
èerná
èerná
ROZMÌR
0,5 x 20 m
1,0 x 20 m
1,5 x 20 m
2,0 x 20 m
2,5 x 20 m
3,0 x 20 m
BALENÍ
48 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
CENA
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
Poznámka
KÓD
1750215*
1750212*
1750209*
1750206*
1750203*
1750200*
BARVA
èerná
èerná
èerná
èerná
èerná
èerná
ROZMÌR
0,5 x 20 m
1,0 x 20 m
1,5 x 20 m
2,0 x 20 m
2,5 x 20 m
3,0 x 20 m
BALENÍ
48 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
CENA
29,00 Kè/m2
29,00 Kè/m2
29,00 Kè/m2
29,00 Kè/m2
29,00 Kè/m2
29,00 Kè/m2
Poznámka
KÓD
1753206
1753209
1753212
1753215
1750215
1750174
1750171
1750168
1750162
1750159
1750153
BARVA
èerná
èerná
èerná
èerná
èerná
èerná
èerná
èerná
èerná
èerná
èerná
ROZMÌR
1,0 x 10 m
1,5 x 10 m
2,0 x 10 m
2,5 x 10 m
0,5 x 20 m
1,0 x 20 m
1,5 x 20 m
2,0 x 20 m
2,5 x 20 m
3,0 x 20 m
4,0 x 20 m
BALENÍ
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
48 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
CENA
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
39,00 Kè/m2
Poznámka
KÓD
BARVA
hnìdá
hnìdá
hnìdá
hnìdá
ROZMÌR
1,0 x 20 m
1,5 x 20 m
2,0 x 20 m
2,5 x 20 m
BALENÍ
12 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
12 rl/pal.
CENA
49,00 Kè/m2
49,00 Kè/m2
49,00 Kè/m2
49,00 Kè/m2
Poznámka
17501642
17501612
17501682
17501622
NOVINKA 2013
GUTTABETA T20
KÓD
BARVA
1753306
1750256
èerná
èerná
ROZMÌR
1,0 x 20 m
2,0 x 20 m
BALENÍ
10 rl/pal.
5 rl/pal.
CENA
128,00 Kè/m2
118,00 Kè/m2
Poznámka
Fólie s nopy o výšce 20 mm
vhodná pro mimoøádnì vlhké
konstrukce. Díky tloušce 1 mm
vysoce odolná proti mechanickému poškození.
GUTTABETA DRAIN
KÓD
1750316
BARVA
èerná
ROZMÌR
2,0 x 20 m
BALENÍ
6 rl/pal.
CENA
99,00 Kè/m2
Poznámka
Fólie s nakašírovanou filtraèní
textilií pro dlouhodobé zajištìní
drenážní schopnosti.
GUTTABETA S
KÓD
BARVA
1750283
bílá
ROZMÌR
2,0 x 10 m
BALENÍ
6 rl/pal.
CENA
108,00 Kè/m2
Poznámka
Fólie opatøená z vnitøní strany
plastovou møížkou umožòující
omítání. Vhodná zejména pro
sanaci vnitøních stìn.
GUTTABETA T20 garden
KÓD
1300001
1300003
BARVA
èerná
èerná
ROZMÌR
1,2 x 2,5 m
2,0 x 20 m
BALENÍ
200 ks/pal.
1 role
CENA
135,00 Kè/m2
125,00 Kè/m2
Poznámka
deska
role
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Poznámka
1300005
èerná
0,762 x1,64 m
1 deska
348,00 Kè/ks
Nopová fólie s nopem o výšce 20
mm. Díky perforování vhodná
pøedevším k použití na zelené
støechy.
GUTTABETA T50 Linear
Nopová deska s výškou nopu
50 mm, umožòuje vedení
vnitøních instalaèních rozvodù
mezi nopy.
Tlouška 1,6 mm.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
23
GUTTABETA - NOPOVÉ FÓLIE
GUTTABETA Max Drain
Nopová fólie s vysokou drenážní
kapacitou. Drenážní sí
zabraòuje ucpání pórù jílem.
Výška nopu 10 mm.
KÓD
BARVA
1760806
èerná
ROZMÌR
2,0 x 12,5 m
BALENÍ
1 rl.
CENA
147,00 Kè/m
Poznámka
2
NOVINKA 2013
GUTTABETA 3 FOAM
NOVINKA 2013
Kroèejová izolace pod plovoucí
podlahy - nopová vrstva brání
hromadìní vlhkosti pod
podlahovou krytinou.
Výška nopu 3 mm.
KÓD
BARVA
1760803
modrá
ROZMÌR
KÓD
1770209
BARVA
èerná
ROZMÌR
délka - 2 m
BALENÍ
20 ks
CENA
98,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1770206
BARVA
šedoèerná
ROZMÌR
délka - 2 m
BALENÍ
20 ks
CENA
93,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1770242
BARVA
bílá
ROZMÌR
délka - 2 m
BALENÍ
20 ks
CENA
199,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1702032
BARVA
èerná
ROZMÌR
délka - 2 m
BALENÍ
1 ks
CENA
149,00 Kè/ks
Poznámka
2,0 x 20,0 m
BALENÍ
CENA
1 rl.
179,00 Kè/m2
Poznámka
GUTTABETA - DOPLÒKY
UKONÈOVACÍ LIŠTA VENTI N
NOVINKA 2013
Ventilaèní otvory na boku umožòuji
odvìtrání vlhkosti základové stìny.
Slouží pro zaèištìní a k pevnému
uchycení fólie Guttabeta N a STAR.
Zabraòuje pronikání neèistot pod
fólii.
Šíøka: 50 mm
Výška : 10 mm
UKONÈOVACÍ LIŠTA N
Slouží pro zaèištìní a k pevnému
uchycení fólie Guttabeta N a STAR.
Zabraòuje pronikání neèistot pod
fólii.
Šíøka: 50 mm
Výška : 10 mm
UKONÈOVACÍ LIŠTA
VENTI S
Slouží pro zaèištìní a k pevnému
uchycení fólie Guttabeta S. Vìtrací
otvory umožòují cirkulaci vzduchu.
Šíøka - 80 mm
Výška - 25 mm
UKONÈOVACÍ LIŠTA T20
Slouží pro zaèištìní a pevnému
uchycení fólie Guttabeta T20.
Vyrobena z povrchovì upraveného
ocelového plechu.
Šíøka - 80 mm
Výška - 25 mm
KÓD
TYP
DÉLKA HØEBU
BALENÍ
Ocelový pevnostní høeb doplnìný
plastovou podložkou z HDPE.
1770232
1770236
1765090
STAR/N
STAR/N
STAR/N
35 mm
50 mm
30 mm
50 ks
250 ks
200 ks
Poznámka
CENA
125,00 Kè/bal.
625,00 Kè/bal.
500,00 Kè/bal.
PLASTOVÁ PODLOŽKA
KÓD
1770233
TYP
STAR/N
BALENÍ
100 ks
CENA
Poznámka
150,00 Kè/bal.
KÓD
1770234
BARVA
bílá
BALENÍ
50 ks/bal
CENA
Poznámka
190,00 Kè/bal.
PEVNOSTNÍ HØEB
Tìsnící podložka z HDPE. Pro
Guttabetu STAR i N.
ZATLOUKACÍ
HMOŽDINKY
Plastová hmoždinka s pøítlaèným
talíøkem.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
24
ROZMÌR
10 x 70 mm
GUTTABETA - doplòky
BUTYLOVÁ ŠÒÙRA
Vhodná pro tìsné spojení nopových
fólií zejména v detailech, pøíèných
spojích a prostupech. Kruhový
prùøez zlepšuje kvalitu utìsnìní
nopù.
OBOUSTRANNÌ LEPICÍ
BUTYLKAUÈUKOVÁ PÁSKA
Vhodné pro vzduchotìsné spojení
všech typù nopových fólií.
TÌSNÍCÍ BUTYLKAUÈUKOVÝ
TMEL - ANTIRADON
Používá se pro vzduchotìsné a
plynotìsné spojení nopových fólií.
Zejména v detailech a prostupech.
PÁS PRO IZOLACI PROSTUPÙ
Používá se pro izolaci prostupù
v nopové fólii. Vysoce pøilnavý.
Zabraòující korozi - vhodný i na
kovové trubky.
KÓD
1770240
BARVA
šedá
ROZMÌR
6 mm x 8 m
BALENÍ
1 ks
CENA
97,00 Kè/rl
Poznámka
KÓD
3410271
3410200
3901015
BARVA
èerná
èerná
èerná
ROZMÌR
15 mm x 15 m
15 mm x 30 m
15 mm x 45 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
182,00 Kè/ks
310,00 Kè/ks
398,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1770237
BARVA
èerná
OBSAH
310 ml
BALENÍ
12 ks
CENA
125,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1770238
BARVA
èerná
ROZMÌR
150 mm x 10 m
BALENÍ
1 ks
CENA
594,00 Kè/rl
Poznámka
GUTTABAU HOBBY
GUTTABAU HOBBY
Plochá PE fólie pro izolaci nadzákladového zdiva. Má vysokou
životnost a oboustrannì zdrsnìný
povrch pro vìtší pøilnavost.
KÓD
BARVA
ROZMÌR
MNOŽSTVÍ
v jedné roli
3730363
3730368
3730374
èerná
èerná
èerná
0,33 x 25 m
0,50 x 25 m
1,00 x 25 m
8,25 m
12,50 m2
25,00 m2
2
CENA
Poznámka
29,00 Kè/m2
29,00 Kè/m2
29,00 Kè/m2
GEOTEXTILIE GUTTATEX
KÓD
HMOTNOST
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Bílá nebo nazelenalá geotextilie z
netkaného polyesteru.
3754312
3754322
3754332
3754342
3754352
3754382x
3754392x
150 g/m2
200 g/m2
300 g/m2
400 g/m2
500 g/m2
800 g/m2
1000 g/m2
2 x 50 m
2 x 50 m
2 x 50 m
2 x 50 m
2 x 50 m
2 x 25 m
2 x 25 m
1 rl. (100m2)
1 rl. (100m2)
1 rl. (100m2)
1 rl. (100m2)
1 rl. (100m2)
1 rl. (50m2)
1 rl. (50m2)
11,90 Kè/m2
15,50 Kè/m2
23,20 Kè/m2
31,00 Kè/m2
38,00 Kè/m2
62,00 Kè/m2
74,00 Kè/m2
GUTTATEX RPES
KÓD
3764322
3764332
HMOTNOST
200 g/m2
300 g/m2
ROZMÌR
2 x 50 m
2 x 50 m
BALENÍ
1 rl. (100m2)
1 rl. (100m2)
CENA
13,90 Kè/m2
21,20 Kè/m2
Poznámka
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Poznámka
3774312
bílá
1,0 x 20 m
1 rl. (20 m2)
388,00 Kè/rl
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
3774410
šedá
1,0 x 10 m
GUTTATEX
Šedá geotextilie z netkaného
polyesteru.
GEOTEXTILIE HOBBY
Geotextilie z netkaného polyesteru.
V praktickém hobby balení.
Hmotnost - 150 g/m2
GUTTATEX GARDEN
Textílie z netkaného polypropylenu.
Používá se pøe devším jako
separaèní vrstva nebo proti plevelu.
Vhodná pro stavbu i zahradu.
Nepodléhá plísním ani hnilobì.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
25
CENA
2
1 rl. (10 m )
176,00 Kè/rl
Poznámka
Poznámka
DRENÁŽE A ODVODNÌNÍ
DRENÁŽNÍ TRUBKA
FLEXIBILNÍ DN 100
Flexibilní trubka z PVC s otvory. Spolu s nopovými fóliemi GUTTABETA
jsou nezbytnými souèástmi drenážních systémù.
Množství v jedné roli: 50 m.
DOPLÒKY K DRENÁŽNÍ
TRUBCE DN 100
Doplòky pro spojování drenážních
trubek.
GEOSACK
Ochranná a filtraèní polypropylenová
textilie na flexibilní trubky. Brání
zanesení drenážního systému a tím
prodlužuje jeho životnost. Plošná
hmotnost 300 g/m2. S integrovanou
samolepicí páskou.
ODVODÒOVACÍ ŽLAB
S POZINKOVANOU MØÍŽÍ
Zátìžová tøída A15. Dovolené
zatížení 1,5 t na jedno kolo.
ODVODÒOVACÍ ŽLAB
doplòky
Odtok a koncovka žlabu
Vertikální odtok žlabu
Fixaèní bezpeènostní sada
SVODOVÁ JÍMKA
GEIGER
Vtok: 80-125
Odtok: 100/110
VSAKOVACÍ A DRENÁŽNÍ
TUNEL 300 l
NOVINKA 2013
KÓD
1780504
BARVA
žlutá
PRÙMÌR
100 mm
KÓD
1780524
1780574
1780534
1780554
TYP
spojka
odboèka 45°
odboèka 90°
koleno 90°
KÓD
1780180
MNOŽSTVÍ
v jedné roli
CENA
30,10 Kè/bm
Poznámka
50 m*
PRÙMÌR
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
56,00 Kè/ks
230,00 Kè/ks
244,00 Kè/ks
161,00 Kè/ks
Poznámka
BARVA
ŠÍØKA
BALENÍ
CENA
Poznámka
bílá
380 mm
50 m*
26,00 Kè/bm
KÓD
3850100
ROZMÌR (mm)
1000 x 136 x 98
BALENÍ
1 ks
CENA
399,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3850200
3850203
3850207
PRÙMÌR (mm)
110
110
BALENÍ
1 ks
1 ks
12 ks
CENA
124,00 Kè/ks
134,00 Kè/ks
237,60 Kè/bal
Poznámka
ROZMÌR
BALENÍ
1 ks
CENA
410,00 Kè/ks
KÓD
106000363
BARVA
èerná
KÓD
TYP
ROZMÌR (m)
BALENÍ
CENA
pojezdný osobními automobily,
vysoký zadržovací objem,
- 1 modul nahradí 800 kg štìrku,
jednoduchá pokládka a spojování,
zatížení:
- krátkodobé 7,5 t
- dlouhodobé 3,5 t
G410097x
300 l
1,22 x 08 x 0,51
1 ks
1 239,00 Kè/ks
koncová deska
inspekèní víko
spojovací díl
odvzdušòovací díl
G410098x
G340527x
G410094x
G200204x
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
360,00 Kè/ks
1 745,00 Kè/ks
46,00 Kè/ks
2 616,00 Kè/ks
*) prodej pouze na celá balení
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
26
Poznámka
Poznámka
Lze položit jednoduše (300 l), nebo
dvojitì (600 l).
GUTTADRYTEK
GUTTADRYTEK
Ztracené bednìní (tzv. “iglù”)
z vysokohustotního polyethylenu
(HDPE) ve výšce od 5 cm do 60 cm.
Díky klenutému designu a dutým
pilíøùm má vysokou odolnost v tlaku.
Snadná manipulace a pokládka.
Zámky po stranách umožòují pevné
spojení i pøed zalitím betonem.
Umožòuje trvalé odvìtrání vlhkosti a
radonu z podkladové konstrukce.
Vhodné i pro snadné vedení sítí.
Rozmìr: 580 x 580 mm.
Skladebný rozmìr: 560 x 560 mm.
TYP
KÓD
8500653
8500656
8500659
8500662
8500666
8500668
8500671
8500674
8500677
8500680
8500683
H 05
H 10
H 15
H 20
H 30
H 35
H 40
H 45
H 50
H 55
H 60
KÓD
8510173
8510176
8510182
8510185
8510188
8510191
8510194
8510197
8510200
Poznámka
MNOŽSTVÍ NA PAL.
444 ks/ 149,36 m2
444 ks/ 149,36 m2
276 ks/ 92,85 m2
264 ks/ 88,81 m2
240 ks/ 80,74 m2
228 ks/ 76,70 m2
216 ks/ 72,66 m2
184 ks/ 61,90 m2
176 ks/ 59,20 m2
168 ks/ 56,52 m2
160 ks/ 53,82 m2
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
68,00 Kè/ks
82,00 Kè/ks
92,00 Kè/ks
95,00 Kè/ks
112,00 Kè/ks
118,00 Kè/ks
125,00 Kè/ks
131,00 Kè/ks
137,00 Kè/ks
146,00 Kè/ks
157,00 Kè/ks
TYP
V 220
V 270
V 370
V 420
V 470
V 520
V 570
V 620
V 670
ROZMÌR
220 mm x 2000 mm
270 mm x 2000 mm
370 mm x 2000 mm
420 mm x 2000 mm
470 mm x 2000 mm
520 mm x 2000 mm
570 mm x 2000 mm
620 mm x 2000 mm
670 mm x 2000 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
108,00 Kè/ks
125,00 Kè/ks
164,00 Kè/ks
188,00 Kè/ks
211,00 Kè/ks
226,00 Kè/ks
287,00 Kè/ks
315,00 Kè/ks
343,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
8510103
TYP
MT
ROZMÌR
BALENÍ
100 ks
CENA
780,00 Kè/bal
Poznámka
KÓD
1770237
BARVA
èerná
OBSAH
310 ml
BALENÍ
12 ks
CENA
125,00 Kè/ks
BALENÍ
CENA
GUTTADRYTEK - doplòky
UZAVÍRACÍ L PROFIL
Slouží k zaslepení otvorù proti
vtékání betonu.
Délka: 2000 mm.
MONTÁŽNÍ TERÈ
Slouží k fixaci a vymezení
jednotlivých prvkù.
TÌSNÍCÍ BUTYLKAUÈUKOVÝ
TMEL - ANTIRADON
Používá se pro vzduchotìsné a
plynotìsné spojení nopových fólií.
Zejména v detailech a prostupech.
Poznámka
ENERTHERM ALU SP
ENERTHERM ALU SP
Nadkrokevní izolace šikmých støech.
PIR panel oboustrannì pokryt
hliníkovou fólií, profil polodrážka. Pøi
shodné hodnotì R je to nejtenèí a
nejlehèí panel na trhu.
Hodnota D 0,023 W/(m.K)
KÓD
TLOUŠKA
ROZMÌR
2
Poznámka
2
2400x1200 mm
2400x1200 mm
2400x1200 mm
2400x1200 mm
17,28 m
14,40 m2
11,52 m2
8,64 m2
458,00 Kè/m
558,00 Kè/m2
658,00 Kè/m2
738,00 Kè/m2
TYP
ROZMÌR
180
200
230
250
8 x 180 mm
8 x 200 mm
8 x 230 mm
8 x 250 mm
BALENÍ
25 ks*
25 ks*
25 ks*
25 ks*
CENA
628,00 Kè/bal
718,00 Kè/bal
728,00 Kè/bal
798,00 Kè/bal
5801081x
5801100x
5801120x
5801140x
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
KÓD
ENERTHERM - doplòky
UPEVÒOVACÍ ŠROUBY
Slouží k mechanickému pøipevnìní 30460180x
panelù k podkladní konstrukci.
30460200x
30460230x
30460250x
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
27
Poznámka
GUTTABIT - ASFALTOVÉ PÁSY
GUTTABIT A 330 H
Asfaltový pás ze surové hadrové lepenky impregnované
asfaltem. A 330 H se užívá pro doplòkové hydroizolaèní
funkce v konstrukcích budov, napø. jako výztužné vložky do
povlakových krytin v kombinaci s mokrými asfaltovými
nátìry, jako provizorní krytí menších staveb, jako pojistná
izolace a pro jiné úèely pøimìøené vlastnostem pásu.
GUTTABIT R 330 H
Je asfaltový pás ze surové hadrové lepenky impregnované
asfaltem s povrchovou úpravou jemnozrnným minerálním
posypem. Pás je možné použít jako doèasné izolaèní
opatøení, separaèní nebo doplòková izolaèní vrstva. Pás je
možné použít i proti zemní vlhkosti, ale v kombinaci s nátìry
horkým asfaltem.
GUTTABIT R 13 (typ Bitagit R13)
Hydroizolaèní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze sklenìné rohože
a s oboustrannou povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným
posypem. Používá se pro doplòkové hydroizolace v konstrukcích
budov, napø. jako podklad pod šindele a klempíøské výrobky, jako
separaèní vrstva a pojistné izolace šikmých støech s prodlouženou životností. Dále jako izolace spodních èástí staveb v ménì nároèných
konstrukcích, popøípadì jako výztužná vložka do povlakových krytin
v konstrukcích budov.
GUTTABIT 26 ZELENÝ
Hydroizolaèní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze sklenìné rohože a povrchovou úpravou barevným hrubozrnným
posypem. Guttabit 26 zelený je urèen jako vrchní vrstva v nenároèných støešních konstrukcích
- samostatnì v hydroizolaèních povlacích, které nejsou
namáhány tahovými silami
- v kombinaci s pásy o velké pevnosti v tahu
GUTTABIT 26 ÈERVENÝ
Hydroizolaèní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze sklenìné rohože a povrchovou úpravou barevným hrubozrnným
posypem. Guttabit 26 zelený je urèen jako vrchní vrstva v nenároèných støešních konstrukcích
- samostatnì v hydroizolaèních povlacích, které nejsou
namáhány tahovými silami
- v kombinaci s pásy o velké pevnosti v tahu
GUTTABIT ŠINDEL EXTRA
Hydroizolaèní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou z polyesterového
rouna s oboustrannou povrchovou úpravou z netkané textilie PP støíže.
Používá se pro doplòkové hydroizolace v konstrukcích støech napø.
jako podklad pod šindele a klempíøské výrobky, lze ho samozøejmì
použít i pod ostatní typy krytin, všude tam, kde se používají pásy typu
A330, R330, R13 a V13. Dále je pás vhodný jako separaèní vrstva a
doèasné izolaèní opatøení šikmých støech s prodlouženou životností.
GUTTABIT V60 S30
Hydroizolaèní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze sklenìné
rohože a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Guttabit V60 S30 je urèený jako pás ve vícevrstvých hydroizolací støech. Samostatnì se používá v hydroizolaèních povlacích, které nejsou namáhány tahovými silami. Dále se
používá v kombinaci s pásy o velké pevnosti v tahu, anebo jako
izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a gravitaèní vodì.
GUTTABIT V60 S35 (typ Bitagit 35)
Hydroizolaèní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze sklenìné
rohože a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Guttabit V60 S35 je urèený jako pás ve vícevrstvých hydroizolací støech. Samostatnì se používá v hydroizolaèních povlacích, které nejsou namáhány tahovými silami. Dále se
používá v kombinaci s pásy o velké pevnosti v tahu, anebo jako
izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a gravitaèní vodì.
GUTTABIT 40 ŠEDÝ (typ Bittagit 40 Dekor)
Hydroizolaèní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze sklenìné rohože
a s povrchovou úpravou barevným hrubozrnným posypem. Je urèený
jako pás ve vícevrstvých hydroizolací støech.
- samostatnì v hydroizolaèních povlacích, které nejsou namáhány
tahovými silami
- v kombinaci s pásy o velké pevnosti v tahu
GUTTABIT 40 ÈERVENÝ (typ Bittagit 40 Dekor)
Hydroizolaèní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze sklenìné rohože
a s povrchovou úpravou barevným hrubozrnným posypem. Je urèený
jako pás ve vícevrstvých hydroizolací støech.
- samostatnì v hydroizolaèních povlacích, které nejsou namáhány
tahovými silami
- v kombinaci s pásy o velké pevnosti v tahu
GUTTABIT GLASS 35 (typ Sklobit)
Hydroizolaèní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze sklenìné tkaniny
a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Je urèen do
hydroizolaèních souvrství podzemních èástí budov proti zemní vlhkosti,
stékající vodì i proti tlakové vodì. Izolaèní systém se zde navrhuje
zpravidla jako dvouvrstvý nebo tøívrstvý. V hydroizolaèních souvrstvích
plochých støech se používá jako podkladní vrstva èi mezivrstva s velkou
pevností. Pásy se zpracovávají natavováním nebo mechanickým
kotvením na vhodný podklad.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
KÓD
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1730703
A 330 H
1,0 x 30,0 m
30 ks/pal.
18,90 Kè/m2
Poznámka
KÓD
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1730706
R 330 H
1,0 x 10,0 m
30 ks/pal.
30,50 Kè/m2
KÓD
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1730709
R 13
1,0 x 20,0 m
20 ks/pal.
35,20 Kè/m2
Poznámka
Poznámka
Tlouška pásu
± 0,2 mm
1,30 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
1730853
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1,0 x 15,0 m
12 ks/pal.
82,10 Kè/m2
Poznámka
Tlouška pásu
± 0,2 mm
2,60 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
1730854
ROZMÌR
1,0 x 15,0 m
BALENÍ
CENA
12 ks/pal.
82,10 Kè/m2
Poznámka
Tlouška pásu
± 0,2 mm
2,60 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
1730745
K - BASE
ROZMÌR
1,0 x 25,0 m
BALENÍ
CENA
24 ks/pal.
53,90 Kè/m2
Poznámka
Tlouška pásu
± 0,2 mm
1,00 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
1730856
V60S30
ROZMÌR
1,0 x 10,0 m
BALENÍ
20 ks/pal.
CENA
Poznámka
65,70 Kè/m2
Tlouška pásu
± 0,2 mm
3,00 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
1730715
V60S35
ROZMÌR
1,0 x 10,0 m
BALENÍ
CENA
20 ks/pal.
71,60 Kè/m
BALENÍ
CENA
Poznámka
2
Tlouška pásu
± 0,2 mm
3,50 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
1730739
Bitagit 40
šedý
V60S40
ROZMÌR
1,0 x 7,5 m
20 ks/pal.
88,80 Kè/m
Poznámka
2
Tlouška pásu
± 0,2 mm
4,00 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1730738
Bitagit 40
èervený
1,0 x 7,5 m
20 ks/pal.
94,10 Kè/m2
V60S40
Poznámka
Tlouška pásu
± 0,2 mm
4,00 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1730718
G200 S35
1,0 x 10,0 m
15 ks/pal.
100,60 Kè/m2
Tlouška pásu
± 0,2 mm
3,50 mm
28
Poznámka
GUTTABIT - ASFALTOVÉ PÁSY
GUTTABIT GLASS 35 ELAST
Hydroizolaèní pás z modifikovaného asfaltu s vložkou ze
sklenìné tkaniny s povrchovou úpravou minerálním
jemnozrnným posypem. Pás je urèen jako vodottìsná izolace
chránící podzemní èásti budov nebo jako podkladní vrstva
souvrství støešních pl᚝ù.
KÓD
OZNAÈENÍ
1730717
ROZMÌR
1,0 x 7,5 m
Sklodek 35
standard mineral
PYEG 200 S3,5
BALENÍ
CENA
15 ks/pal.
129,50 Kè/m2
Poznámka
Tlouška pásu
± 0,2 mm
3,50 mm
GUTTABIT 35 ELAST ŠEDÝ
Hydroizolaèní pás z modifikovaného asfaltu s vložkou ze sklenìné
rohože s povrchovou úpravou barevným hrubozrnným posypem. Na
vrchní stranì je provedena úprava krajù 8 - 10 cm z dùvodu pøekrytí a
spojování pásu natavením. Je urèen jako finální vrstva souvrství
støešních pl᚝ù v základním provedení se zvýšenými požadavky na
zpracovatelnost výrobkù a na životnost krytin. Lze ho použít v
kombinaci s podkladním pásem z oxidovaného asfaltu, ale nosnou
vložkou s vysokou pevností - Guttabit Glass 35.
GUTTABIT 40 GLASS EXTRAELAST ŠEDÝ
Hydroizolaèní pás z modifikovaného asfaltu s vložkou ze
skelné tkaniny s povrchovou úpravou barevným hrubozrným
posypem. Na vrchní stranì je provedena úprava krajù 8 - 10 cm
z dùvodu pøekrytí a spojování pásu natavením. Pás je urèen
jako finální vrstva hydroizolaèních souvrství s vysokými
požadavky na pevnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou
životnost.
GUTTABIT 40 EXTRAELAST ŠEDÝ
Hydroizolaèní pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z
polyesterového rouna s povrchovou úpravou barevným
hrubozrnným posypem. Pás vyniká velkou pružností i za
nízkých teplot, je urèen pro nejnároènìjší konstrukce støech,
do dynamicky namáhaných konstrukcí se zvýšenou
odolností vùèi atmosférickým vlivùm.
GUTTABIT 40 EXTRAELAST ÈERVENÝ
Hydroizolaèní pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z
polyesterového rouna s povrchovou úpravou barevným
hrubozrnným posypem. Pás vyniká velkou pružností i za
nízkých teplot, je urèen pro nejnároènìjší konstrukce støech,
do dynamicky namáhaných konstrukcí se zvýšenou
odolností vùèi atmosférickým vlivùm.
GUTTABIT 50 EXTRAELAST ŠEDÝ
Hydroizolaèní pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z
polyesterového rouna s povrchovou úpravou barevným
hrubozrnným posypem. Pás vyniká velkou pružností i za
nízkých teplot, je urèen pro nejnároènìjší konstrukce støech,
do dynamicky namáhaných konstrukcí se zvýšenou
odolností vùèi atmosférickým vlivùm.
GUTTABIT 35 AL RADON
Hydroizolaèní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové folie
kašírované sklenìnou rohoží a povrchovou úpravou minerálním
jemnozrnným posypem. Je urèený jako pás ve vícevrstvých skladbách
izolací jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti. Pás se používá
pøedevším ve vnitøních èástech staveb jako zábrana proti radonu i v
nejvyšším radonovém zatížení. Lze ho použít k izolaci èástí støech
zejména v kombinaci s dalšími pásy za úèelem parotìsné zábrany.
KÓD
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1730724
PYE V60S35
1,0 x 7,5 m
20 ks/pal.
121,50 Kè/m2
Poznámka
Tlouška pásu
± 0,2 mm
3,70 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1730720
Sklodek 40
medium šedý
1,0 x 7,5 m
20 ks/pal.
136,20 Kè/m2
PYE G200 S4
Poznámka
Tlouška pásu
± 0,2 mm
4,20 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1730751
Elastodek 40
special šedý
1,0 x 7,5 m
20 ks/pal.
155,80 Kè/m2
Poznámka
PYE PV230S4 Tlouška pásu
± 0,2 mm
4,20 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1730752
Elastodek 40
special èervený
1,0 x 7,5 m
20 ks/pal.
162,60 Kè/m2
Poznámka
PYE PV230S4 Tlouška pásu
± 0,2 mm
4,20 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1730754
Elastodek 50
special šedý
1,0 x 7,5 m
15 ks/pal.
164,30 Kè/m2
Poznámka
PYE PV250S5 Tlouška pásu
± 0,2 mm
5,20 mm
KÓD
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1730736
Bitagit 35 AL
mineral (radon)
1,0 x 10,0 m
15 ks/pal.
108,30 Kè/m2
AL S 35
Tlouška pásu
± 0,2 mm
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
Poznámka
3,50 mm
GUTTABIT 40 AL RADON
Hydroizolaèní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové folie
kašírované sklenìnou rohoží a povrchovou úpravou minerálním
jemnozrnným posypem. Je urèený jako pás ve vícevrstvých skladbách
izolací jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti. Pás se používá
pøedevším ve vnitøních èástech staveb jako zábrana proti radonu i v
nejvyšším radonovém zatížení. Lze ho použít k izolaci èástí støech
zejména v kombinaci s dalšími pásy za úèelem parotìsné zábrany.
KÓD
1730748
Bitagit 40 AL
mineral (radon)
1,0 x 10,0 m
AL S 40
Tlouška pásu
± 0,2 mm
BALENÍ
CENA
15 ks/pal.
113,70 Kè/m2
Poznámka
4,00 mm
GUTTABIT 35 ELAST RN
Hydroizolaèní pás z modifikovaného asfaltu s vložkou
z hliníkové folie kašírované sklenìnou rohoží s povrchovou
úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Pás je urèen pro
nejnároènìjší pøípady izolací spodních staveb proti zemní
vlhkosti, k izolaci støešního pláštì a jako vysoce úèinná
parozábrana, lze použít jako protiradonovou zábranu ve všech
pásmech radonového zatížení.
KÓD
OZNAÈENÍ
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1730742
ElastalRN 35
mineral (radon)
1,0 x 7,5 m
20 ks/pal.
139,50 Kè/m2
PYE AL S3,5
Tlouška pásu
± 0,2 mm
Poznámka
3,50 mm
Pásy GUTTABIT - závoz od ètyø palet. Podrobnìjší informace poskytne náš obchodní zástupce.
DOPLÒKY GUTTABIT
PENETRAÈNÍ NÁTÌR BORNIT
Nátìrový a nástøikový základní nátìr na bázi bitumenu obsahující
rozpouštìdla. Byl atestován Saským úøadem pro materiálové
zkušebnictví na základì normy DIN 18195/2 a AIB. Je nezbytnou
aplikací pøed zatepla nanášenými bitumenovými vrstvami, jakož i
pøed pokládkou støešních lepenek a lepenek zamezujících
pocení. Pøilne na vìtšinu obvyklých stavebních podkladù (napø.
beton, zdivo, omítka, kov, døevo, asfalt atd.). BORNIT-Bitugrund
je možné nanášet štìtcem, váleèkem nebo nástøikem.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
CENA
1730910
èerná
10 l
1 ks
497,00 Kè/ks
29
Poznámka
ZATRAVÒOVACÍ TVÁRNICE
10
GUTTAGARDEN
mad
e
in
Ger
man
y
Používá se na zpevnìní zelených
ploch (pøíjezdových cest, teras,
svahù a odstavných ploch). Jediný
panel na trhu s kotvícími trny 35 mm!
Spotøeba cca 4 ks/m2.
GUTTAGARDEN ECO
Používá se na zpevnìní zelených
ploch (pøíjezdových cest, teras,
svahù a odstavných ploch).
Spotøeba cca 4,73 ks/m2.
ECOPANEL E50
Vysoce zátìžová zatravòovací tvárnice pojezdná nákladními automobily. Vhodná pro zvl᚝ zatìžované plochy, spotøeba cca 9 ks/m2,
zatížitelnost 350 t/m2.
KÓD
BARVA
BALENÍ
CENA
4280203
zelená
50 x 50 x 4 cm
1 ks
75,00 Kè/ks
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
1 ks
57,00 Kè/ks
4280209
ROZMÌR
šedozelená 56 x 38 x 3,1 cm
KÓD
BARVA
4280208
èerná
ROZMÌR
Poznámka
Poznámka
BALENÍ
CENA
33 x 33 x 5 cm
1 ks
49,00 Kè/ks
CENA
12,50 Kè/ks
Poznámka
CENA
79,50 Kè/ks
90,50 Kè/ks
109,50 Kè/ks
Poznámka
CENA
105,00 Kè/bal
Poznámka
CENA
55,00 Kè/bal
Poznámka
Poznámka
Poznámka
NOVINKA 2013
PARKOVACÍ BOD
Reflexní parkovací bod slouží k znaèení na zatravòovacích tvárnicích.
Pouze pro GUTTAGARN 50 x 50 a
56 x 38.
OBRUBNÍK GUTTAGARDEN
Vhodný pro ukonèení zatravòovacích tvárnic, nebo okrajù zámkové
dlažby.
KOTVÍCÍ HØEB PLAST
Vyrobený z odolného plastu. Slouží
k fixaci obrubníku.
NOVINKA 2013
KOTVÍCÍ HØEB KOV
Kotvící høeby pro fixaci obrubníkù
Guttagarden
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
4280253
bílá
A
107 mm
1 ks
KÓD
BARVA
4280264
4280266
4280268
èerná
èerná
èerná
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
4280262
èerná
250 x 30 mm
10 ks
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
300 x 8 mm
10 ks
4280270
ROZMÌR
45 x 1000 mm
60 x 1000 mm
80 x 1000 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
UMÌLÝ TRÁVNÍK
UMÌLÝ TRÁVNÍK 20 mm
NOVINKA 2013
NOVINKA 2013
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
06710
zelená
1x4m
1 ks
535,00 Kè/m2
UMÌLÝ TRÁVNÍK 25 mm
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Umìlý trávník UV stabilizovaný do
exteriéru i interiéru, polypropylenové
vlákno, bezúdržbový.
06711
zelená
1x4m
1 ks
687,00 Kè/m2
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
06712
zelená
1x4m
1 ks
876,00 Kè/m2
Umìlý trávník UV stabilizovaný do
exteriéru i interiéru, polypropylenové
vlákno, bezúdržbový.
UMÌLÝ TRÁVNÍK 40 mm
NOVINKA 2013
Umìlý trávník UV stabilizovaný do
exteriéru i interiéru, polypropylenové
vlákno, bezúdržbový.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
30
Poznámka
Poznámka
SKLOVLÁKNITÁ TKANINA - PERLINKA
PERLINKA
Perlinka VERTEX R85
Perlinka VERTEX R96
Perlinka VERTEX R117
Perlinka VERTEX R117
Perlinka VERTEX R117
Perlinka VERTEX R131
PERLINKA
Perlinka OMFA R117
Perlinka OMFA R131
Perlinka P 145
Perlinka P 145
KÓD
3752135
3752136
3752128
3752126
3752127
3752131
HMOTNOST
110 g/m2
120 g/m2
145 g/m2
145 g/m2
145 g/m2
160 g/m2
ROZMÌR
1,0 x 50 m
1,0 x 50 m
1,1 x 50 m
1,1 x 20 m
1,1 x 10 m
1,1 x 50 m
BALENÍ
1 rl. (50 m2)
1 rl. (50 m2)
1 rl. (55 m2)
1 rl. (22 m2)
2
1 rl. (11 m )
1 rl. (55 m2)
CENA
22,30 Kè/m2
24,00 Kè/m2
26,90 Kè/m2
27,90 Kè/m2
28,50 Kè/m2
28,20 Kè/m2
KÓD
21300117
21300131
HMOTNOST
145 g/m2
160 g/m2
ROZMÌR
1,0 x 50 m
1,0 x 50 m
BALENÍ
1 rl. (50 m2)
1 rl. (50 m2)
CENA
25,90 Kè/m2
27,20 Kè/m2
3752138
3752139
145 g/m2
145 g/m2
1,0 x 50 m
1,0 x 10 m
1 rl. (50 m2)
1 rl. (10 m2)
17,90 Kè/m2
18,90 Kè/m2
KÓD
BARVA
pozink
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
4230503
1,0 m x 50 m
1 rl
20,50 Kè/m2
KÓD
3750296
TYP
FOAM
ROZMÌR
1,2 x 41,7 m
BALENÍ
1 rl.
CENA
44,00 Kè/m2
Poznámka
KÓD
3750297
TYP
FLOOR
ROZMÌR
1,2 x 41,7 m
BALENÍ
1 rl.
CENA
46,00 Kè/m2
Poznámka
KÓD
3754903
TYP
ALU therm
ROZMÌR
1,2 x 50,0 m
BALENÍ
CENA
Poznámka
1 rl.
39,00 Kè/m2
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
3750294
støíbrná
1,5 x 50 m
1 rl
CENA
28,00 Kè/m2
Poznámka
Sklovláknitá møížková
tkanina (perlinka)
vhodná pro zateplování.
Poznámka
Sklovláknitá møížková
tkanina (perlinka)
vhodná pro zateplování.
RABICOVÉ PLETIVO
RABICOVÉ PLETIVO
Rabicové pletivo se používá
pøedevším ve stavebnictví. Zejména
pro aplikaci omítkovin na nepøilnavé
a nesoudržné povrchy.
Vyrobeno z pozinkovaného drátu s
letovanými spoji.
Poznámka
TERMOREFLEXNÍ FÓLIE
SOLFLEX FOAM
Podkladová reflexní fólie pro
plovoucí podlahy. Vyrovnává
nerovnosti a zároveò izoluje tepelnì
a proti páøe. Skládá se z pìnového
polyetylenu a hliníkové fólie.
SOLFLEX FLOOR
Podkladní reflexní fólie pro podlahové vytápìní. Skládá se z bublinkové
fólie a hliníkové reflexní fólie.
GUTTAFOL ALU therm
Parotìsná zábrana s reflexní
hliníkovou a termoizolaèní bublinkovou vrstvou. Vysoká parotìsnost,
pevnost a dlouhá životnost.
FÓLIE POD PODLAHOVÉ TOPENÍ
FLOOR REFLEX
Speciální fólie pro podlahové
vytápìní - vysoká reflexe, rastrování
umožòuje pøesnou pokládku.
NOVINKA 2013
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
31
Poznámka
KRYCÍ FÓLIE
KRYCÍ FÓLIE standard/
extra silná
Používá se pøi ochranì materiálu a
konstrukcí pøed poškozením.
Vhodná pøedevším pro malíøe
a domácnost.
Barva: transparentní/èerná
KÓD
3555005
3555007
BARVA
èirá
èerná
ROZMÌR
4x5m
4x5m
BALENÍ
1 bal. (20m2)
1 bal. (20m2)
CENA
27,00 Kè/bal.
47,00 Kè/bal.
Poznámka
standard
extra silná
Poznámka
STAVEBNÍ FÓLIE
PE STAVEBNÍ FÓLIE
Univerzální ochranná a separaèní
vrstva.
Barva: transparentní, šedá (èerná)
FÓLIE STANDARD PE
Univerzální ochranná a separaèní
vrstva.
Barva: èirá
KÓD
TLOUŠKA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
3710236
3710272
3710275
3710287
3710360
0,05 mm
0,10 mm
0,10 mm
0,10 mm
0,20 mm
2 x 50 m
2 x 25 m
2 x 50 m
4 x 50 m
2 x 50 m
1 rl. (100m2)
1 rl. ( 50m2)
1 rl. (100m2)
1 rl. (200m2)
1 rl. (100m2)
3,90 Kè/m2
6,90 Kè/m2
6,90 Kè/m2
6,90 Kè/m2
12,90 Kè/m2
CENA
KÓD
TLOUŠKA
ROZMÌR
BALENÍ
3710336
0,04 mm
2 x 50 m
1 rl. (100m2)
KÓD
BARVA
ROZMÌR
MNOŽSTVÍ
v jedné roli
60 m2
14,50 Kè/m
BALENÍ
1rl
1rl
1rl
CENA
150,00 Kè/rl
215,00 Kè/rl
275,00 Kè/rl
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
0,6 x 1,1 m
1 ks
Poznámka
2
4,10 Kè/m
KROÈEJOVÁ IZOLACE
KROÈEJOVÁ IZOLACE 3 mm
Pružná polyetylénová pìna pod
laminátové parkety a plovoucí
podlahy, bez kašírování.
50 x 1,2 m
3754904
bílá
KÓD
TYP
ROZMÌR
101000100
101000150
101000200
10
15
20
10 cm x 50 m
15 cm x 50 m
20 cm x 50 m
CENA
Poznámka
2
NOVINKA 2013
DILATAÈNÍ OKRAJOVÝ
PÁSEK
Tlouška 5 mm.
Pro betonové podlahy.
Poznámka
PYTEL NA STAVEBNÍ SU
PYTEL 150
Silnostìnný (150 mikronù) pytel
vhodný pro skladování a odvoz
stavebního materiálu.
PYTEL 100
Pytel vhodný pro skladování a
odvoz stavebního materiálu. Síla
stìny 100 mikronù.
PYTEL PP TKANÝ
Velice pevný tkaný prošívaný
pytel pro opakované použití.
KÓD
BARVA
èerná
3550216
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
3710803
3710806
bílá
bílá
0,5 x 0,8 m
0,65 x 1,2 m
1 ks
1 ks
KÓD
BARVA
bílá
ROZMÌR
BALENÍ
0,57 x 1,2 m
1 ks
ROZMÌR
BALENÍ
50 cm
1 ks
3550218
Poznámka
18,00 Kè/ks
CENA
Poznámka
10,80 Kè/ks
16,70 Kè/ks
CENA
Poznámka
19,50 Kè/ks
NOVINKA 2013
PRÙTAŽNÁ FÓLIE
OBALOVÁ PRÙTAŽNÁ
FOLIE EXTRA SILNÁ
Výrazná úspora materiálu i èasu.
Délka 200 - 220 m.
Celková hmotnost role 2,4 kg,
dutinka 300 g.
KÓD
BARVA
bílá
9800020
NOVINKA 2013
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
32
CENA
149,00 Kè/ks
Poznámka
GUTTAFLEX
GUTTAFLEX METAL
Kotouè FLEXO pro kovové materiály.
GUTTAFLEX
DIAMANT SEGMENT
Diamantový segmentový kotouè pro
beton, kámen, pálené krytiny a další
stavební materiály.
GUTTAFLEX
DIAMANT TURBO
Diamantový celoobvodový kotouè
pro extrémnì tvrdé materiály jako
napøíklad beton s armaturou.
KÓD
753145
753161
753164
753168
753171
TYP
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
PRÙMÌR
115 mm
125 mm
150 mm
180 mm
230 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
29,00 Kè/ks
36,00 Kè/ks
41,00 Kè/ks
43,00 Kè/ks
49,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
306420
306421
306422
306423
TYP
DIAMANT S
DIAMANT S
DIAMANT S
DIAMANT S
PRÙMÌR
115 mm
125 mm
180 mm
230 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
296,00 Kè/ks
368,00 Kè/ks
607,00 Kè/ks
695,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
306428
306429
306430
306431
TYP
DIAMANT T
DIAMANT T
DIAMANT T
DIAMANT T
PRÙMÌR
115 mm
125 mm
180 mm
230 mm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
455,00 Kè/ks
495,00 Kè/ks
688,00 Kè/ks
835,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1790273
1790279
OBJEM
65 l
90 l
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
125,00 Kè/ks
157,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1790253
1790262
OBJEM
65 l
90 l
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
107,00 Kè/ks
149,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1790209
1790215
OBJEM
12 l
20 l
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
25,00 Kè/ks
49,00 Kè/ks
Poznámka
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Poznámka
100 x 215 cm
1 ks
309,00 Kè/ks
MALTOVNÍKY A TRANSPORTNÍ VANY
TRANSPORTNÍ VANA
Univerzální transportní vana
z HDPE.
Obdélníková s vyztuženými okraji.
MALTOVNÍK
Univerzální maltovník z HDPE.
Kruhový s vyztuženými okraji.
STAVEBNÍ VÌDRO
Stavební vìdro z HDPE. Kruhové s
vyztuženými okraji a ocelovým
madlem.
PROTIPRACHOVÁ ZÁBRANA
PROTIPRACHOVÁ
ZÁBRANA
Univerzální dveøní protiprachová
zábrana se zipem pro prùchodné
oddìlení místností pøi provádìní
stavebních a renovaèních prací.
KÓD
BARVA
bílá
3555009
NOVINKA 2013
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
33
S͍ NA LEŠENÍ
S͍ NA LEŠENÍ
KÓD
O c h r a n n á s í  n a l e š e n í s 113800001
upevòovacími oky na obvodu. 113800002
Chrání okolí lešení proti spadu
113800003
materiálu a drobných pøedmìtù.
Dále slouží i jako stínící prvek
zabraòující rychlému vysychání
omítek.
UV stabilní.
TYP
ROZMÌR
25
15
20
1,80 x 25 m
1,80 x 15 m
3,07 x 20 m
CENA
19,00 Kè/m2
19,00 Kè/m2
19,00 Kè/m2
BALENÍ
1 rl
1 rl
1 rl
Poznámka
PLACHTY GUTTAPLANE
GUTTAPLANE standard
Univerzální tkaná plachta se
zdvojenými kraji a ocelovými oky po
celém obvodu po 1 m.
UV stabilní.
Barva: líc - zelená, rub - šedozelená
Hmotnost: 80 g/m2
GUTTAPLANE HW
Profesionální vysoce pevná tkaná
plachta se zdvojenými kraji a
ocelovými oky po celém obvodu po
1 m. UV stabilní ze støíbrné strany.
Barva: líc - zelená, rub - støíbrná
Hmotnost: 180 g/m2.
KÓD
3521209
3521215
3521218
3521221
3521227
3521257
3521260
HMOTNOST
0,5 kg
1,6 kg
2,5 kg
3,9 kg
1,5 kg
4,8 kg
6,5 kg
ROZMÌR
2x3m
4x5m
5x6m
6x8m
3x6m
6 x 10 m
8 x 10 m
CENA
1 bal. ( 6m )
1 bal. (20m2)
1 bal. (30m2)
1 bal. (48m2)
1 bal. (18m2)
1 bal. (60m2)
1 bal. (80m2)
KÓD
3521230
3521233
3521236
3521239
3521242
3521245
3521263
3521266
3521269
HMOTNOST
1,1 kg
2,2 kg
3,7 kg
5,5 kg
8,7 kg
2,8 kg
11,0 kg
14,5 kg
21,6 kg
ROZMÌR
2x3m
3x4m
4x5m
5x6m
6x8m
3x5m
6 x 10 m
8 x 10 m
10 x 12 m
BALENÍ
CENA
1 bal. ( 6m2)
1 bal. (12m2)
1 bal. (20m2)
1 bal. (30m2)
1 bal. (48m2)
1 bal. (15m2)
1 bal. (60m2)
1 bal. (80m2)
1 bal. (120m2)
24,00 Kè/m2
24,00 Kè/m2
24,00 Kè/m2
24,00 Kè/m2
24,00 Kè/m2
24,00 Kè/m2
24,00 Kè/m2
24,00 Kè/m2
24,00 Kè/m2
BALENÍ
2
Poznámka
2
11,70 Kè/m
11,70 Kè/m2
11,70 Kè/m2
11,70 Kè/m2
11,70 Kè/m2
11,70 Kè/m2
11,70 Kè/m2
Poznámka
STØEŠNÍ PØÍSLUŠENSTVÍ
VARIO-ROLL
Vìtrací høebenový a nárožní pás s
tvarovatelnými samolepicími okraji
a nosnou PP netkanou textilií.
AIR-TEC
Celoplastový vìtrací høebenový
pás s naøaseným flexibilním
okrajem 75 mm, šíøka 170 mm.
Vìtrací plocha 360 cm2/m.
AIR-TEC S KARTÁÈI
Plastový vìtrací høebenový pás s
kartáèi. Výška kartáèù 60 nebo 75
mm.
Šíøka 180 nebo 210 mm.
WK-FLEX
Olovìný komínový pás s celoplošnì lepicí vrstvou z butylkauèuku.
Výbornì tvarovatelný.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
KÓD
2743
2742
2741
BARVA
cihl. èervená
hnìdá
èerná
ROZMÌR
0,3 x 5 m
0,3 x 5 m
0,3 x 5 m
BALENÍ
4 ks
4 ks
4 ks
CENA
217,00 Kè/bm
217,00 Kè/bm
217,00 Kè/bm
Poznámka
KÓD
00502
00503
00501
BARVA
cihl. èervená
hnìdá
èerná
ROZMÌR
170 x 75 mm
170 x 75 mm
170 x 75 mm
BALENÍ
20 ks
20 ks
20 ks
CENA
167,00 Kè/ks
167,00 Kè/ks
167,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
0725175
0725173
0725171
BARVA
cihl. èervená
hnìdá
èerná
ROZMÌR
180 x 75 mm
180 x 75 mm
180 x 75 mm
BALENÍ
20 ks
20 ks
20 ks
CENA
187,00 Kè/ks
187,00 Kè/ks
187,00 Kè/ks
Poznámka
0725275
0725273
0725271
cihl. èervená
hnìdá
èerná
210 x 75 mm
210 x 75 mm
210 x 75 mm
20 ks
20 ks
20 ks
187,00 Kè/ks
187,00 Kè/ks
187,00 Kè/ks
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
x00413002
x00413003
x00413001
cihl. èervená
hnìdá
èerná
0,3 x 5 m
0,3 x 5 m
0,3 x 5 m
1 ks
1 ks
1 ks
34
CENA
449,00 Kè/bm
449,00 Kè/bm
449,00 Kè/bm
Poznámka
STØEŠNÍ PØÍSLUŠENSTVÍ
UKONÈOVACÍ LIŠTA AL
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
Hliníková lišta pro ukonèení Flex
pásù na komínovém tìlese.
Z jedné strany èervená, z druhé
hnìdá.
x0402
èervená/hnìdá
1m
1 ks
120,00 Kè/bm
KÓD
2500100
2500150
BARVA
lesklý hliník
lesklý hliník
ROZMÌR
0,10 x 10 m
0,15 x 10 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
286,00 Kè/ks
419,00 Kè/ks
SAMOLEPICÍ
KLEMPÍØSKÝ PÁS
Víceúèelová butylkauèuková páska krytá kovovou fólií pro øešení
støešních detailù.
KROUCENÝ HØEB
Pozinkovaný, nalakovaný, délka
120 mm. Používá se pro uchycení
høebenáèù.
PØÍCHYTKA HØEBENÁÈE
Slouží k pevnému pøichycení
høebenáèù. Vyrobena z lakovaného hliníku.
DRŽÁK
HØEBENOVÉ LATÌ
Vyroben z pozinkové oceli. Šíøe
latì 50 mm.
UZÁVÌRA HØEBENÁÈE
Vyrobena z polypropylenu. Urèena
pro ukonèení všech druhù
betonových høebenáèù.
SAMOLEPICÍ KLÍNOVÉ
TÌSNÌNÍ
Vyrobeno z polyetherové pìny. UV
odolné. Vhodné pro všechna
utìsnìní.
VENTILAÈNÍ OCHRANNÁ
MØÍŽKA
Vyrobena z elastického plastu.
Vhodná pro vyplnìní mezery pod
profilovanými krytinami.
OCHRANNÝ PLASTOVÝ
PÁS
Slouží k zakrytí otevøených míst na
okraji støechy. Vìtrací otvory mají
velikost 4x8 mm.
Odvìtrávací plocha je cca 60%.
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
x35301203
x35301202
x35301201
cihl. èervená
hnìdá
èerná
120 mm
120 mm
120 mm
100 ks
100 ks
100 ks
520,00 Kè/bal
520,00 Kè/bal
520,00 Kè/bal
KÓD
2600531
2600533
2600532
BARVA
TYP
pro betonové
krytiny
BALENÍ
cihl. èervená
hnìdá
èerná
50 ks*
50 ks*
50 ks*
CENA
6,00 Kè/ks
6,00 Kè/ks
6,00 Kè/ks
1211035
1211033
1211031
cihl. èervená
hnìdá
èerná
pro pálený
drážkový
høebenáè
100 ks*
100 ks*
100 ks*
6,00 Kè/ks
6,00 Kè/ks
6,00 Kè/ks
KÓD
0142350180
0142350210
0142350230
0140150
BARVA
ROZMÌR
180/50 mm
210/50 mm
230/50 mm
uni/50 mm
BALENÍ
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
CENA
29,00 Kè/ks
29,00 Kè/ks
29,00 Kè/ks
34,00 Kè/ks
TYP
AES-PVC-ZR
AES-PVC-DB
AES-PVC-AZ
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
ROZMÌR
100 x 6 cm
100 x 6 cm
100 x 6 cm
KÓD
01202
01203
01201
støíbrná
støíbrná
støíbrná
støíbrná
BARVA
cihl. èervená
hnìdá
èerná
KÓD
BARVA
02105021
02105031
02105011
cihl. èervená
hnìdá
èerná
KÓD
BARVA
61010065
62010065
63010065
cihl. èervená
hnìdá
èerná
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
BALENÍ
CENA
Poznámka
200 ks
200 ks
200 ks
29,00 Kè/ks
29,00 Kè/ks
29,00 Kè/ks
ROZMÌR
100 x 5,5 cm
100 x 5,5 cm
100 x 5,5 cm
BALENÍ
CENA
300 ks
300 ks
300 ks
25,00 Kè/ks
25,00 Kè/ks
25,00 Kè/ks
KÓD
BARVA
CENA
cihl. èervená
hnìdá
èerná
ROZMÌR
5 m x 8 cm
5 m x 8 cm
5 m x 8 cm
BALENÍ
0250802
0250803
0250801
24 ks
24 ks
24 ks
24,50 Kè/bm
24,50 Kè/bm
24,50 Kè/bm
02501002
02501003
02501001
cihl. èervená
hnìdá
èerná
5 m x 10 cm
5 m x 10 cm
5 m x 10 cm
24 ks
24 ks
24 ks
28,50 Kè/bm
28,50 Kè/bm
28,50 Kè/bm
35
Poznámka
CENA
27,00 Kè/ks
27,00 Kè/ks
27,00 Kè/ks
*) Prodej pouze na celá balení.
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
CENA
Poznámka
Poznámka
STØEŠNÍ OPLECHOVÁNÍ Z HLINÍKU
ÚŽLABÍ
(žlabový plech)
K vytvoøení úžlabí šikmých støech
pro krytinu ze støešních tašek nebo
bøidlic.
KÓD
67801
67802
DÉLKA
1m
2m
ROZMÌR
185 x 185 mm
185 x 185 mm
BALENÍ
10 ks*
10 ks*
CENA
149,00 Kè/ks
298,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
67803
67804
DÉLKA
1m
2m
ROZMÌR
80 x 80 mm
80 x 80 mm
BALENÍ
10 ks*
10 ks*
CENA
126,00 Kè/ks
252,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
67805
67806
DÉLKA
1m
2m
ROZMÌR
95 x 105 mm
95 x 105 mm
BALENÍ
10 ks*
10 ks*
CENA
119,00 Kè/ks
238,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
67807
67808
DÉLKA
1m
2m
ROZMÌR
155 x 85 mm
155 x 85 mm
BALENÍ
10 ks*
10 ks*
CENA
116,00 Kè/ks
232,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
67809
67810
DÉLKA
1m
2m
ROZMÌR
125 x 125 mm
125 x 125 mm
BALENÍ
10 ks*
10 ks*
CENA
111,00 Kè/ks
222,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
67813
67814
DÉLKA
1m
2m
ROZMÌR
145 x 90 mm
145 x 90 mm
BALENÍ
10 ks*
10 ks*
CENA
116,00 Kè/ks
232,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
67815
67816
DÉLKA
1m
2m
ROZMÌR
235 mm
235 mm
BALENÍ
10 ks*
10 ks*
CENA
111,00 Kè/ks
222,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
67819
67820
DÉLKA
1m
2m
ROZMÌR
60 mm
60 mm
BALENÍ
10 ks*
10 ks*
CENA
45,00 Kè/ks
90,00 Kè/ks
Poznámka
ROZMÌR
50 x 20 mm
BALENÍ
10 ks*
CENA
22,80 Kè/ks
Poznámka
BALENÍ
10 ks*
CENA
4,90 Kè/ks
Poznámka
CENA
3,90 Kè/ks
Poznámka
ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ
S VODNÍ DRÁŽKOU
(krajový plech s vodní drážkou)
Štítová lišta šikmých støech pro
taškovou krytinu.
ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ
BEZ VODNÍ DRÁŽKY
(krajový plech bez vodní drážky)
Štítová lišta šikmých støech pro
ploché krytiny.
LEMOVÁNÍ KE ZDI
S VODNÍ DRÁŽKOU
(úhlový plech s vodní drážkou)
Pro boèní pøipojení støechy a
vikýøe pøi použití støešních tašek
nebo bøidlice.
LEMOVÁNÍ KE ZDI
BEZ VODNÍ DRÁŽKY
(úhlový plech bez vodní drážky)
Pro boèní pøipojení støechy a
vikýøe pøi použití asfaltových pásù
nebo šindelù.
ŽLABOVÝ ZÁVÌS
BEZ VODNÍ DRÁŽKY
Ukonèení støechy u okapového
žlabu.
OKAPOVÝ PÁS
BEZ VODNÍ DRÁŽKY
S p o d n í u k o n è e n í s t ø e c h y,
u šikmých støech je možno použít
jako svod do okapu.
KRYCÍ LIŠTA
Jako pøipojení pro støešní
nástavby nebo støíšky, napojení
asfaltových pásù nebo šindelù ke
stìnì.
SPONA/PØÍCHYTKA
VÈETNÌ HØEBÙ
Držák slouží k upevnìní okapové
krytiny (okapového plechu), je
vyroben z nerezové oceli. Souèástí
je høebík o délce 25 mm.
KLEMPÍØSKÝ NEREZ VRUT
s nerezovou podložkou
K pøipevnìní prvkù k podkladu.
Vèetnì tìsnící podložky.
NEREZ VRUT V2A
s nerezovou podložkou
K pøipevnìní prvkù k podkladu.
Vèetnì tìsnící podložky.
KÓD
67594
KÓD
67830
DÉLKA
40 mm
PRÙMÌR
4,5 mm
KÓD
3410175
DÉLKA
45 mm
PRÙMÌR
4,5 mm
*) prodej pouze na celá balení
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
36
BALENÍ
100 ks*
OKAPOVÝ SYSTÉM FeZn (POZINK)
OKAPOVÝ ŽLAB FeZn
Okapový pùlkulatý støešní žlab
pozinkovaného plechu - kontinuálnì tváøený za studena.
Základní prvek pro odvod vody ze
støechy.
OKAPOVÝ SVOD FeZn
Okapová svodová roura z pozinkovaného plechu kontinuálnì
tváøeným za studena.
ROH ŽLABU VNÌJŠÍ FeZn
Roh žlabu (žlabový roh) pro
systém klempíøských prvkù
pozinkovaných okapù.
ROH ŽLABU VNITØNÍ FeZn
Roh žlabu (žlabový roh) pro
systém klempíøských prvkù
pozinkovaných okapù.
ÈELO FeZn
Èelo žlabu lisované z pozinkovaného plechu pro bezproblémové
ukonèení okapového žlabu.
KOTLÍK SVODU FeZn
Kotlík svodu oválný z pozinkovaného plechu pro bezproblémové
napojení jednotlivých svodù na
žlabový kotlík.
KOLENO FeZn
Koleno 72° pozinkované lisované.
CHRLIÈ FeZn
KÓD
8700103
8700106
8700109
8700112
8700115
8700118
DÉLKA
2m
3m
4m
2m
3m
4m
ROZMÌR
250 mm
250 mm
250 mm
333 mm
333 mm
333 mm
BALENÍ
10 ks
7 ks
5 ks
10 ks
7 ks
5 ks
CENA
82,00 Kè/ks
124,00 Kè/ks
165,00 Kè/ks
111,00 Kè/ks
167,00 Kè/ks
222,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
8700121
8700122
8700123
8700124
DÉLKA
2m
3m
2m
3m
PRÙMÌR
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
BALENÍ
9 ks
6 ks
9 ks
6 ks
CENA
93,00 Kè/ks
140,00 Kè/ks
113,00 Kè/ks
169,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
8700127
8700130
DÉLKA
ROZMÌR
250 mm
333 mm
BALENÍ
10 ks
10 ks
CENA
309,00 Kè/ks
347,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
8700133
8700136
DÉLKA
ROZMÌR
250 mm
333 mm
BALENÍ
10 ks
10 ks
CENA
309,00 Kè/ks
347,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
8700139
8700142
DÉLKA
ROZMÌR
250 mm
333 mm
BALENÍ
20 ks
20 ks
CENA
13,50 Kè/ks
13,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
8700145
8700148
DÉLKA
ROZMÌR
250/80 mm
333/100 mm
BALENÍ
15 ks
13 ks
CENA
145,00 Kè/ks
148,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
DÉLKA
ROZMÌR
BALENÍ
25 ks
25 ks
CENA
92,00 Kè/ks
92,00 Kè/ks
Poznámka
72°/80 mm
72°/100 mm
8700151
8700154
ROZMÌR
BALENÍ
8700157
8700160
80 mm
100 mm
10 ks
10 ks
CENA
478,00 Kè/ks
478,00 Kè/ks
Poznámka
Chrliè z pozinkovaného plechu pro sbìr dešové vody.
OBJÍMKA FeZn
KÓD
8700163
8700166
ROZMÌR
80/140
100/140
BALENÍ
25 ks
25 ks
CENA
35,00 Kè/ks
35,00 Kè/ks
Poznámka
PRÙMÌR
BALENÍ
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
CENA
32,00 Kè/ks
36,00 Kè/ks
37,00 Kè/ks
41,00 Kè/ks
Poznámka
250/430
333/530
250/470
333/600
PRÙMÌR
BALENÍ
CENA
1 890,00 Kè/ks
Poznámka
CENA
120,00 Kè/ks
Poznámka
Objímka pro okapové svody o
prùmìru 80 a 100 mm.
ŽLABOVÝ HÁK FeZn
Žlabové háky pozink zaruèují
pevnost a tuhost.
OHÝBAÈKA NA HÁKY
Slouží k ohnutí hákù v libovolném
úhlu.
TMEL PU „klempíøský tmel”
Jednosložkový polyuretanový
tmel, Odolný UV záøení, vodì,
zøedìným chemikáliím a rozpouštìdlùm. Tmel je urèen pro
vytvoøení trvalého pružného spoje
kovových prvkù a tmelení spár s
požadavkem pøetíratelnosti.
Barva: šedá
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
KÓD
KÓD
DÉLKA
DÉLKA
8700169
8700172
8700175
8700178
KÓD
DÉLKA
8700181
1 ks
KÓD
TYP
OBSAH
3530152
25
310 ml
37
BALENÍ
12 ks *
GARDENTEC ALU 6 mm
PROFI SKLENÍK Z POLYKARBONÁTOVÝCH
DESEK A MASIVNÍCH HLINÍKOVÝCH PROFILÙ
2 moduly
užitná plocha - 3,55 m2
3 moduly
užitná plocha - 5,3 m2
4 moduly
užitná plocha - 6,9 m2
VÝHODY
mad
e
in
Ger
man
y
l
neporovnatelná
F2
5 modulù
užitná plocha - 8,58 m2
kvalita proti bìžným asijským výrobkùm
l
odolný proti krupobití
l
odolný proti prùhybu snìhem
l
trvalé spojení desek a profilù díky absenci sponek
2
l
vysoká tepelnì izolaèní schopnost - U (W/m °K) - 3,5
l
10 let záruka na polykarbonátové desky
l
15 let záruka na ALU profily
l
odolnost provìøena zkušebnou TÜV
l
kvalitní nìmecký výrobek
l
dvoudílné vstupní dveøe
l
neobsahuje konstrukèní èásti podléhající korozi
6 modulù
užitná plocha - 10,3 m2
ODOLNOST PROTI PRÙHYBU DESEK SNÌHEM
ROBUSTNÍ ALU PROFIL + ZÁMKOVÝ SYSTÉM
SKLENÍKY GARDENTEC
10
15
SKLENÍK GARDENTEC
ALU 6 mm
Skleník z polykarbonátových
desek a hliníkových profilù.
Snadná montáž a manipulace.
Výška 130 cm u okapu a 200 cm
u høebene.
mad
e
in
Ger
man
y
Zvl᚝ odolný proti krupobití a
prùhybu snìhem díky tloušce
desek 6 mm.
Vy s o k á t e p e l n ì i z o l a è n í
schopnost.
KÓD
4290203x
4290206x
4290209
4290212
4290215
TYP
F2 - 3,55 m2
F3 - 5,30 m2
2
F4 - 6,90 m
2
F5 - 8,58 m
2
F6 - 10,30 m
POÈET
STØEŠNÍCH
OKEN
ROZMÌR (šxd)
1 ks
230 x 154 cm
1 ks
230 x 228 cm
1 ks
230 x 300 cm
2 ks
230 x 374 cm
2 ks
230 x 448 cm
CENA
8 877,00 Kè/ks
10 977,00 Kè/ks
12 887,00 Kè/ks
14 977,00 Kè/ks
16 977,00 Kè/ks
Poznámka
Hodnota U
(W/m2°K) 3,5
SKLENÍK GARDENTEC - DOPLÒKY
GARDENTEC
AUTOMATICKÝ OTEVÍRAÈ
Otevírá støešní okno dle vnitøní
teploty a reguluje optimální
podmínky ve skleníku.
GARDENTEC STOLEK
Pracovní stolek, který se mùže
umístit do rohu skleníku.
Vyrobený z polykarbonátové
desky a hliníkových profilù.
GARDENTEC POLIÈKA
Polièka vhodná k odkládání
rùzných drobných pøedmìtù.
Vyrobená z polykarbonátové
desky a hliníkového profilu.
GARDENTEC DODATEÈNÉ
STØEŠNÍ OKNO
Kompletní dodateèné støešní
okno na skleníky F2 - F6
KÓD
4290403
KÓD
x4290406
KÓD
x4290409
KÓD
4290412
TYP
pro všechny
skleníky
Gardentec
TYP
pro všechny
skleníky
Gardentec
TYP
pro všechny
skleníky
Gardentec
TYP
pro všechny
skleníky
Gardentec
ROZMÌR
38 x 9,5 x 5 cm
BALENÍ
1 ks
CENA
744,00 Kè/ks
Poznámka
ROZMÌR
77 x 68 cm
BALENÍ
1 ks
CENA
674,00 Kè/ks
Poznámka
ROZMÌR
77 x 24 cm
BALENÍ
1 ks
CENA
324,00 Kè/ks
Poznámka
ROZMÌR
65 x 73 cm
BALENÍ
1 ks
CENA
780,00 Kè/ks
Poznámka
ROZMÌR
1,5 x 5,8 m
BALENÍ
1 ks
CENA
575,00 Kè/ks
Poznámka
NOVINKA 2013
STÍNÍCÍ TKANINA
Stínící tkanina na skleník,
zelená.
KÓD
4290703
TYP
pro všechny
skleníky
Gardentec
NOVINKA 2013
GARDENTEC
HLINÍKOVÁ ZÁKLADNA
Hliníková základna ke skleníkùm. Používá se tam, kde není
možné vybudovat podezdívku.
Trvale odolná proti degradaci
zemní vlhkostí.
KÓD
x4290303
x4290306
x4290309
x4290312
x4290315
TYP
F2
F3
F4
F5
F6
ROZMÌR (šxd)
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
1 222,00 Kè/ks
1 367,00 Kè/ks
1 475,00 Kè/ks
1 882,00 Kè/ks
1 978,00 Kè/ks
Poznámka
230 x 154 cm
230 x 228 cm
230 x 300 cm
230 x 374 cm
230 x 448 cm
KÓD
4290503
4290506
TYP
jednoduchý
dvojitý
ROZMÌR
100 x 60 cm
100 x 120 cm
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
Poznámka
PAØNÍK GARDENTEC
PAØNÍK GARDENTEC
Vyroben z polykarbonátových
desek a hliníkových profilù.
Snadná montáž a manipulace.
Odolný proti krupobití.
mad
e
in
Ger
man
y
*) viz záruèní podmínky GUTTA
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
39
599,00 Kè/ks
1 199,00 Kè/ks
SKLENÍK NATUR
SKLENÍK NATUR 4 mm
s pozinkovanou základnou
Vyroben z polykarbonátových
desek a hliníkových profilù.
Snadná montáž a manipulace.
Výška 209 cm u høebene.
Vèetnì pozinkované základny.
KÓD
TYP
ROZMÌR (šxd) BALENÍ
2
4290603 Natur I - 4,58 m 185 x 248 cm
1 ks
4290606 Natur II - 5,73 m2 185 x 310 cm
1 ks
CENA
9 780,00 Kè/ks
11 280,00 Kè/ks
Poznámka
Tlouška polykarbonátových
desek je 4 mm.
PLANTEX (DUPONT) - PROFESIONÁLNÍ OCHRANA ZAHRADY
PLANTEX
WEEDMAX PREMIUM
Speciální textilie zabraòující
rùstu plevele. Propustná pro
vodu a vzduch. Zlepšuje tepelnì
vlhkostní pomìry v záhonu.
KÓD
BARVA
4230736
4230706
4230703
èerná
èerná
èerná
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
2x 3m
1 x 15 m
1 x 25 m
1 bal
1 rl
1 rl
183,50 Kè/bal
386,50 Kè/rl
504,50 Kè/rl
Poznámka
Záruka
20 let
Plošná hmotnost 68 g/m2.
PLANTEX
WEEDMAX PREMIUM PLUS
Mimoøádnì odolná textilie
zabraòující rùstu plevele.
Propustná pro vodu a vzduch.
UV odolná - lze aplikovat bez
zakrytí až 5 let. Zlepšuje tepelnì
vlhkostní pomìry v záhonu.
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
4230803
èerná/hnìdá
1,15 x 10,0 m
1 rl
460,00 Kè/rl
Poznámka
Záruka
25 let
Poznámka
Plošná hmotnost 125 g/m2.
PLANTEX ROOT BARRIER
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Vertikální koøenová bariéra.
Zabraòuje rozrùstání agresívch
koøenových systémù - bambus…
4230712
šedá/zelená
0,7 x 5,0 m
1 rl
509,00 Kè/rl
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
4230715
šedá/zelená
0,2 x 10 m
1 rl
277,50 Kè/rl
Plošná hmotnost 325 g/m2.
PLANTEX LAWN EDGE
Koøenová ochrana na okraj
trávníku. Diskrétnì oddìlí
trávník. Zabraòuje pøebujelému
rùstu malin, ostružin, živých
plotù...
Poznámka
Plošná hmotnost 325 g/m2.
PLANTEX STONEMAX
Mulèovací textilie pod štìrk a
ozdobné kamenivo. Úèinná
ochrana proti plevelùm. Udržuje
stálou teplotu a vlhkost v pùdì.
100 % propustná pro vodu
(165 l/m2/s).
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
4230795
4230798
èerná/hnìdá
èerná/hnìdá
1,0 x 6,0 m
1,0 x 15,0 m
1 bal
1 rl
240,00 Kè/bal
498,00 Kè/rl
Poznámka
Záruka
25 let
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Poznámka
2,0 x 3,0 m
1 bal
240,00 Kè/bal
Plošná hmotnost 90 g/m2.
PLANTEX DRAINMAX
KÓD
Filtraèní a drenážní textilie.
4230739
èerná/hnìdá
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
èerná
2,0 x 2,0 m
1 bal
189,00 Kè/bal
2
Plošná hmotnost 90 g/m .
PLANTEX SANDMAX
Mulèovací textilie pod pískovištì. Chrání pískovištì pøed
prorùstáním plevelem a zabraòuje smìšování písku se
zeminou. 100 % propustná pro
vodu (165 l/m2/s).
4230751
Plošná hmotnost 90 g/m2.
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
40
Záruka
25 let
Poznámka
Záruka
25 let
PLANTEX (DUPONT) - PROFESIONÁLNÍ OCHRANA ZAHRADY
PLANTEX WOODMAX
Zabraòuje rùstu plevele a
nežádoucích rostlin pod pergolami a døevìnými terasami.
Odolná proti UV záøení.
100 % propustná pro vodu
(165 l/m2/s).
KÓD
4230754
èerná/hnìdá
ROZMÌR
BALENÍ
2,0 x 3,0 m
1 bal
CENA
240,00 Kè/bal
Poznámka
Záruka
25 let
Plošná hmotnost 90 g/m2.
PLANTEX BERRYMAX
Mulèovací textilie pod jahody.
Chrání jahody proti plevelùm a
hnilobì. Udržuje stálou vlhkost a
teplotu pùdy. Zcela propustná
pro vodu, vzduch a živiny.
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
4230844
èerná/hnìdá
1,0 x 5,0 m
1 bal
CENA
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
4230757
bílá
1,5 x 8,0 m
1 bal
167,50 Kè/bal
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
4230968
prùsvitá
cca 80 mm
12 ks*
92,50 Kè/bal
225,00 Kè/bal
Poznámka
4 - 5 let
UV odolnost
Plošná hmotnost 125 g/m2.
PLANTEX PROTECMAX
Ochranná textilie pro rostliny.
Chrání pøed mrazem i horkem.
Velmi lehká a pøitom odolná proti
roztržení. Propouští až 90%
svìtla. odolná proti UV záøení lze ji používat nìkolik let.
Poznámka
Plošná hmotnost 17 g/m2.
PLANTEX BIO KOLÍKY
Biologicky rozložitelné kotvící
kolíky. Vyrobené z kukuøièného
škrobu. Vhodné k ukotvení
všech textilií plantex pøed jejich
zakrytím.
Poznámka
KÓD
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Kovové galvanizované kotvící
U kolíky. Vhodné k ukotvení
všech textilií Plantex.
4230753
20x150 mm
10 ks*
78,50 Kè/bal
NETKANÁ TEXTILIE
KÓD
4210004
BARVA
èerná
ROZMÌR
1,6 x 50 m
BALENÍ
1 rl.
CENA
12,00 Kè/m2
Poznámka
KÓD
4230916
4230920
BARVA
ROZMÌR
1,6 x 30 m
2,0 x 30 m
BALENÍ
1 rl.
1 rl
CENA
Poznámka
38,00 Kè/m
38,00 Kè/m2
KÓD
TYP
BALENÍ
1 rl
CENA
31,00 Kè/m2
PLANTEX KOLÍKY
Poznámka
ZAHRADNÍ PROGRAM
Ochranná PP textilie, zabraòuje
rùstu plevele. Propustná pro
vodu a vzduch.
PLOTEX
Používá se k doèasnému oplocení , stínìní rostlinných kultur a
ke snížení prùhlednosti stávajících plotù.
Barva: zelená
SUNIZOL
Stínící tkanina pro stínìní
skleníkù, rostlin, doèasné
oplocení a snížení prùhlednosti
plotù.
Barva: zelená.
zelená
zelená
90%
131.000005
ROZMÌR
2 x 100 m
*) Prodej pouze na celá balení. Poèet kusù v balení se mùže v prùbìhu platnosti ceníku zmìnit.
x: Zboží s kódem zaèínajícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upøesnìn termín dodání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
41
2
Poznámka
GUTTAFOAM - PU PÌNY
GUTTAFOAM - PISTOL
Jednosložková polyuretanová pìna
“Green label” vhodná k profesionální
montáži oken a zárubní, dále k
vyplòování mezer, prasklin a na
tepelné izolace. Vydatnost až 50 l.
GUTTAFOAM - SPRAY
Jednosložková polyuretanová pìna
“Green label” s aplikaèní trubièkou
vhodná k montáži oken a zárubní,
dále k vyplòování mezer, prasklin a
na tepelné izolace.
GUTTAFOAM - PISTOL
zimní
Jednosložková polyuretanová pìna
vhodná k profesionální montáži oken
a zárubní, dále k vyplòování mezer,
prasklin a na tepelné izolace. Použití
již od -12°C.
GUTTAFOAM - SPRAY
zimní
Jednosložková polyuretanová pìna
s aplikaèní trubièkou vhodná k
montáži oken a zárubní, dále k
vyplòování mezer, prasklin a na
tepelné izolace. Použití již od -12°C.
GUTTAFOAM - PISTOL
nízkoexpanzní
Jednosložková polyuretanová nízkoexpanzní pìna vhodná k montáži
oken a zárubní, dále k vyplòování
mezer, prasklin a na tepelné izolace.
GUTTAFOAM SPRAY
nízkoexpanzní
Jednosložková polyuretanová nízkoexpanzní pìna vhodná k montáži
oken a zárubní, dále k vyplòování
mezer, prasklin a na tepelné izolace.
GUTTAFOAM
lepidlo na polystyren
KÓD
3541750
BARVA
zelená
OBSAH
750 ml
BALENÍ
12 ks *
CENA
137,00 Kè/ks
Poznámka
Poznámka
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
CENA
3540750
3540500
zelená
zelená
750 ml
500 ml
12 ks *
12 ks *
130,00 Kè/ks
109,00 Kè/ks
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
Poznámka
3542750
zelená
750 ml
12 ks *
CENA
143,00 Kè/ks
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
zelená
750 ml
12 ks *
CENA
137,00 Kè/ks
Poznámka
3543750
KÓD
3541755
BARVA
žlutá
OBSAH
750 ml
BALENÍ
12 ks *
CENA
190,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3541756
BARVA
žlutá
OBSAH
750 ml
BALENÍ
12 ks *
CENA
178,00 Kè/ks
Poznámka
Poznámka
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
CENA
Na lepení fasádního polystyrenu
EPS i XPS na savé podklady.
Verze pro profi-pistole.
Vydatnost kartuše pøi doporuèeném
postupu je cca 5-6m2.
3551750
zelená
750 ml
12 ks *
147,00 Kè/ks
LEPIDLO NA CIHLY
KÓD
3552750
BARVA
šedá
OBSAH
750 ml
BALENÍ
12 ks *
CENA
289,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3550860
BARVA
zelená
OBSAH
860 ml
BALENÍ
12 ks *
CENA
197,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3549500
BARVA
èirá
OBSAH
500 ml
BALENÍ
12 ks
CENA
119,00 Kè/ks
Poznámka
Polyuretanové lepidlo pro jednoduché a èisté zdìní. Vyniká krátkou
dobou zasychání, vysokou pevností.
Zaruèená pevnost konstrukce.
GUTTAFOAM - MEGA 860
Jednosložková polyuretanová pìna
vhodná k montáži oken a zárubní,
dále k vyplòování mezer, prasklin
a na tepelné izolace. Vydatnost až
70 l.
GUTTAFOAM - ÈISTIÈ
Na èištìní vnitøkù aplikaèních pistolí
beze zbytku a bez lepkavého filmu.
*) prodej pouze na celá balení
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
42
RED LABEL - PU PÌNY
RED LABEL - SPRAY
Jednosložková polyuretanová
pìna s aplikaèní trubièkou.
Vhodná montáži oken a zárubní,
dále k vyplòování mezer, prasklin
a na tepelné izolace.
RED LABEL - PISTOL
Jednosložková polyuretanová
pìna k profesionální montáži.
Vhodná montáži oken a zárubní,
dále k vyplòování mezer, prasklin
a na tepelné izolace.
RED LABEL - zimní pìna
Jednosložková polyuretanová pìna s aplikaèní trubièkou.
Vhodná k montáži oken a zárubní,
dále k vyplòování mezer, prasklin a
na tepelné izolace.
Použití již od -12°C.
RED LABEL PISTOL
zimní pìna
KÓD
3550750
BARVA
žlutá
OBSAH
750 ml
BALENÍ
12 ks *
119,00 Kè/ks
KÓD
3550752
BARVA
žlutá
OBSAH
750 ml
BALENÍ
12 ks *
127,00 Kè/ks
KÓD
3550751
BARVA
žlutá
OBSAH
750 ml
BALENÍ
12 ks *
CENA
128,00 Kè/ks
Poznámka
Poznámka
CENA
CENA
Poznámka
Poznámka
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
CENA
Jednosložková polyuretanová pìna k profesionální montáži.
Vhodná k montáži oken a zárubní,
dále k vyplòování mezer, prasklin a
na tepelné izolace.
Použití již od -12°C.
3550753
žlutá
750 ml
12 ks *
133,00 Kè/ks
RED LABEL AKRYL
KÓD
3530101
BARVA
bílá
OBSAH
300 ml
BALENÍ
20 ks *
CENA
39,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3540400
BARVA
zelená
OBSAH
400 ml
BALENÍ
12 ks
CENA
210,00 Kè/ks
Poznámka
Poznámka
Vysoce kvalitní víceúèelový
plasticko-elastický tmel na akrylátové bázi, s izolaèními vlastnostmi.
Velmi dobøe pøilne k vìtšinì
porézních stavebních materiálù.
Po vytvrzení je pøetíratelný. Je
odolný vùèi UV záøení.
2 K PÌNA
2K rychlá montážní pìna
Rychlá montážní pìna je dvousložková polyuretanová pìna
urèená pro profesionální, okamžité
a velmi pevné a rychlé upevòování
rámù obložkových zárubní a oken.
GUTTA TMELY
AKRYLOVÝ TMEL
Jednosložkový tìsnící v odou
øeditelný tmel. Vhodný pro
spárování sádrokartonù, spár
v omítce, okolo dveøí a oken.
Vytváøí pevný elastický spoj.
STAVEBNÍ SILIKON
Neutrální jednosložkový silikonový
tmel bez rozpouštìdel a parafínù
vhodný pro tmelení a lepení
porezních podkladù.
SANITÁRNÍ SILIKON
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
CENA
3530100
bílá
315 ml
20 ks*
44,00 Kè/ks
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
CENA
3530110
èirá
315 ml
12 ks*
116,00 Kè/ks
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
CENA
Jednosložkový acetátový 100%
silikonový tmel s proti plísòovou
pøísadou, bez rozpouštìdel
a parafínù. Odolává plísním a houbám.
3530115
bílá
315 ml
25 ks*
101,00 Kè/ks
UNIVERZÁLNÍ SILIKON
KÓD
3530120
BARVA
èirá
OBSAH
315 ml
BALENÍ
25 ks*
CENA
89,00 Kè/ks
Jednosložkový univerzální silikonový tmel bez rozpouštìdel
a parafínù vhodný pro tmelení a
lepení pøi výrobì oken, dveøí,
zimních zahrad.
*) Prodej pouze na celá balení. Poèet kusù v balení se mùže v prùbìhu platnosti ceníku zmìnit.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
43
Poznámka
Poznámka
Poznámka
GUTTA - TMELY
STØEŠNÍ BITUMENOVÝ TMEL
Jednosložkový tmel na bázi
bitumenu pro tìsnìní a lepení
støešních prvkù bitumenových
šindelù. Pøilne i na vlhký podklad.
PROFI LEPIDLO
NA PAROZÁBRANY
Jednosložkové lepidlo bez rozpouštìdel a bez zápachu. Urèeno
pro lepení parozábran. Odolává
vodì, UV záøení a teplotám do
+80°C.
STAVBAØSKÝ
BUTYLOVÝ TMEL
Vhodný pro vyplòování spár
obvodových pl᚝ù staveb, pro
zatìsòování kanalizaèních potrubí z
kameniny, kovù a plastù. Stejné
vlastnosti a použití jako tzv.
“medvìdí ..."
SILIKON NA PLASTY
Speciální vysoce odolný silikonový
tmel pro tìsnìní a detaily desek
GUTTAGLISS v exteriéru.
TÌSNÍCÍ BUTYLKAUÈUKOVÝ
TMEL - ANTIRADON
Používá se pro vzduchotìsné a
plynotìsné spojení nopových fólií.
Zejména v detailech a prostupech.
TMEL PU
Jednosložkový polyuretanový tmel,
v prùbìhu vytvrzování bez zápachu.
Odolává UV záøení, vodì, zøedìným
chemikáliím, ozonu, rozpouštìdlùm
a je pøetiratelný. Tmel je urèen pro
tmelení a lepení v kovoprùmyslu a
stavebnictví, mezi porézními a
neporézními materiály s požadavkem na následnou pøetíratelnost.
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
CENA
3530130
èerná
315 ml
12 ks
96,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3530140
BARVA
namodralá
OBSAH
315 ml
BALENÍ
25 ks*
CENA
159,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3530145
BARVA
šedá
OBSAH
315 ml
BALENÍ
25 ks*
CENA
68,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3410251
BARVA
èirá
OBSAH
310 ml
BALENÍ
12 ks*
CENA
135,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
1770237
BARVA
èerná
OBSAH
310 ml
BALENÍ
12 ks
CENA
125,00 Kè/ks
KÓD
TYP
OBSAH
3530152
3530153
25
40
310 ml
310 ml
BALENÍ
12 ks *
12 ks *
CENA
120,00 Kè/ks
125,00 Kè/ks
Poznámka
Poznámka
MEGAFIX
MEGAFIX VP3157
3573157
BARVA
bílá
OBSAH
250 g
BALENÍ
Extrémnì pevné univerzální lepidlo
vhodné zejména na ocel, beton,
kámen, cihly, plast, døevo, dlažbu
atd. MS Polymer.
Aplikace bez pistole.
4 ks *
178,00 Kè/ks
MEGAFIX KD 40
KÓD
3573158
BARVA
bílá
OBSAH
290 ml
BALENÍ
12 ks *
CENA
158,00 Kè/ks
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
5 ks/bal*
Vysoce pevné univerzální lepidlo
vhodné zejména na ocel, beton,
kámen, cihly, plast, døevo, dlažbu
atd. MS Polymer.
KÓD
CENA
Poznámka
Poznámka
APLIKAÈNÍ TRUBIÈKY
NÁHRADNÍ APLIKAÈNÍ
TRUBIÈKY
Náhradní aplikaèní trubièky pro
opakované použití PU pìny.
3548105
*) Prodej pouze na celá balení. Poèet kusù v balení se mùže v prùbìhu platnosti ceníku zmìnit.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
44
CENA
20,00 Kè/bal
Poznámka
CHEMICKÉ KOTVY
CHEMICKÁ KOTVA
POLYESTER SF
Univerzální kotvící prostøedek na
bázi dvousložkové polyesterové
pryskyøice bez obsahu styrenu. Je
urèená k velice rychlému upevòování závitových a výztužných tyèí.
CHEMICKÁ KOTVA
VINYLESTER SF
Univerzální kotvící prostøedek na
bázi dvousložkové vinylesterové
pryskyøice bez obsahu styrenu. Je
urèená k velice rychlému upevòování závitových a výztužných tyèí.
Interiér a exteriér.
KÓD
3575300
BARVA
šedá
OBSAH
300 ml
BALENÍ
1 ks
CENA
250,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3576300
BARVA
šedá
OBSAH
300 ml
BALENÍ
1 ks
CENA
275,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3575408
3575410
3575412
3575414x
TYP
M5/M8
M10 (krátké)
M10 (dlouhé)
M12/M16
ROZMÌR
BALENÍ
10 ks *
10 ks *
10 ks *
10 ks *
CENA
52,00 Kè/bal.
65,00 Kè/bal.
105,00 Kè/bal.
105,00 Kè/bal.
Poznámka
CHEMICKÉ KOTVY - doplòky
PLASTOVÉ SÍTKO
Sítko vhodné pro kotvení do
porezních materiálù.
Ilustraèní foto.
PUMPIÈKA
Používá se pro vyfoukání vrtné drtì.
DRÁTÌNÁ STÌRKA
Používá se pro dokonalé vyèištìní
otvoru pøed aplikací chemické kotvy.
NÁHRADNÍ MIXÉR
Doplnìk k chemickým kotvám.
KÓD
3575502x
TYP
ROZMÌR
BALENÍ
1 ks
CENA
220,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3575504x
TYP
kov
ROZMÌR
M8-M10
BALENÍ
1 ks
CENA
130,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3577300
TYP
plast
DÉLKA
215 mm
BALENÍ
1 ks
CENA
11,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3549100
3549101
BARVA
zelená
èerná
MATERIÁL
ocel
teflon
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
450,00 Kè/ks
600,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3549103
TYP
BALENÍ
1 ks
CENA
130,00 Kè/ks
Poznámka
FIX-R
KÓD
3530200
3530203
TYP
rámová
vanièková
MATERIÁL
ocel
plast
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
50,00 Kè/ks
75,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3549102
TYP
rámová
MATERIÁL
ocel
BALENÍ
1 ks
CENA
380,00 Kè/ks
Poznámka
*) prodej pouze na celá balení
APLIKAÈNÍ PISTOLE
APLIKAÈNÍ PISTOLE
Mechanická aplikaèní pistole pro
práci s PU pìnou. Vhodná pro
mnohonásobné používání.
Teflonová pistole obsahuje dvì
aplikaèní trubièky s kryty.
PLASTOVÝ ADAPTÉR NA
TRUBIÈ. PU PÌNU FIX-R
NOVINKA 2013
Slouží k jednoduché a pøesné
aplikaci trubièkové PU pìny.
Aplikátor FIX-R se snadno pøipevní
na ventil dózy a lze pak s trubièkovou
pìnou pracovat jako s profesionální
pistolovou pìnou. Dobøe padne do
ruky a lze ji použít opakovanì.
VYTLAÈOVACÍ PISTOLE
Vytlaèovací pistole pro snadnou
aplikaci tmelù a lepidel.
VÝTLAÈOVACÍ PISTOLE
NA CHEMICKÉ KOTVY
Vytlaèovací pistole pro snadnou
aplikaci chemických kotev.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
45
ROZMÌR
REFLEXTHERM
REFLEXTHERM
- termoizolaèní interiérová
stìrka pro stìny a stropy
s termoaktivním keramickým
plnivem
- plnì funkèní už pøi vrstvì 0,5
mm
- 100% prodyšný
KÓD
3572103
3572110
3572120
BARVA
bílošedá
bílošedá
bílošedá
OBSAH
3l
10 l
20 l
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
KÓD
BARVA
èerná
èerná
èerná
OBSAH
3 kg
10 kg
30 kg
CENA
630,00 Kè/ks
1 990,00 Kè/ks
3 880,00 Kè/ks
Poznámka
BALENÍ
CENA
Poznámka
1 ks
1 ks
1 ks
207,00 Kè/ks
614,00 Kè/ks
1 744,00 Kè/ks
BALENÍ
1 ks
CENA
350,00 Kè/ks
Poznámka
Poznámka
HYDROSTOP
HYDROSTOP
- bitumenová hydroizolaèní stìrka pro exteriér a interiér,
- jednokomponentní hydroizolaèní hmota øeditelná vodou,
- mrazuvzdorná, trvale elastická
- obsahuje syntetická vlákna tvoøící nosnou vložku
- nahrazuje bìžné asfaltové
pásy,
- odolná proti stárnutí
- spotøeba: 2-3kg/m2
3573103
3573110
3573130
ELASTICKÝ TÌSNÍCÍ PÁS
KÓD
3574120
BARVA
šedá
ROZMÌR
120 mm x 10 m
Používá se k utìsnìní kritických
míst, rohových spár, pøechodù
ve stìnách, podlahách a
sprchových koutech.
SO DISPERZE
SO DISPERZE
KÓD
BARVA
OBSAH
BALENÍ
CENA
Pøísada do stavebních smìsí.
Penetraèní nátìr.
3571101
3571103
3571105
3571110
bílá
bílá
bílá
bílá
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
54,00 Kè/ks
162,00 Kè/ks
259,00 Kè/ks
498,00 Kè/ks
WINTERMAX
KÓD
3560101
3560103
3560105
3560120
BARVA
OBSAH
1l
3l
5l
20 l
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
58,00 Kè/ks
167,00 Kè/ks
268,00 Kè/ks
1 030,00 Kè/ks
WINTERMAX
Mrazuvzdorná pøísada do betonu.
Vysoká vydatnost 0,75l/100 kg.
Nezpùsobuje korozi kovových
výztuží.
Urychluje tuhnutí betonu a
cementové malty.
èirá
èirá
èirá
èirá
Poznámka
IMPREGNACE NA DØEVO TC3
IMPREGNACE NA DØEVO
TC3
Ekologicky šetrná hloubková
impregnace na døevo proti døevokaznému hmyzu a houbám.
Pomìr míchání s vodou - 1 : 1.
Spotøeba 350 g/m2.
Nepoškozuje životní prostøedí.
KÓD
3510101
3510105
3510201
3510205
BARVA
èirá
èirá
zelená
zelená
OBSAH
1l
5l
1l
5l
KÓD
3574101
3574105
3574112
BARVA
OBSAH
1 kg
5 kg
12 kg
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
53,00 Kè/ks
219,00 Kè/ks
53,00 Kè/ks
219,00 Kè/ks
Poznámka
ADHEZNÍ MÙSTEK
ADHEZNÍ MÙSTEK
Zpevòující a podkladový nátìr na
staré i nové podklady. Zpevòuje
podklad, sjednocuje savost a
zvyšuje pøilnavost následných
materiálù. Jednosložkový okamžitì použitelný.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
èirá
èirá
èirá
46
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
98,00 Kè/ks
448,00 Kè/ks
898,00 Kè/ks
Poznámka
GUTTABAND - LEPICÍ PÁSKY
GUTTABAND WB (UNIBAND)
parotìsná
Velmi pevná a pružná páska pro
vytvoøení parotìsného spoje u
parozábran GUTTAFOL. Speciální
slo žení lepicí vrstvy (bez rospouštìdlový polyakrylát) bylo
vyvinuto pro dlouhodobé spojení
parozábran z LDPE.
GUTTABAND DS ALU
parotìsná
Reflexní parotìsná páska pro
vytvoøení parotìsného spoje u
parozábran GUTTAFOL. Nosná
vrstva tvoøená hliníkovou fólií a lepicí
akrylová vrstva zajišují dlouhodobì
pevný a reflexní spoj parozábran.
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
zelená
50 mm x 25 m
1 ks
CENA
257,00 Kè/ks
Poznámka
3410301
KÓD
3410314
BARVA
støíbrná
ROZMÌR
50 mm x 50 m
BALENÍ
1 ks
CENA
136,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3410286
3410402
BARVA
støíbrná
støíbrná
ROZMÌR
100 mm x 50 m
50 mm x 50 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
100,00 Kè/ks
43,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3410271
3410200
3901015
BARVA
ROZMÌR
15 mm x 15 m
15 mm x 30 m
15 mm x 45 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
CENA
182,00 Kè/ks
310,00 Kè/ks
398,00 Kè/ks
Poznámka
ROZMÌR
50 mm x 50m
BALENÍ
1 ks
CENA
507,00 Kè/ks
Poznámka
Poznámka
Zvl᚝ silnì
trvale lepivá.
Zvl᚝ silnì
trvale lepivá.
NOVINKA 2013
GUTTABAND AL
Jednostrannì lepicí páska s pokovenou lícní stranou.
BUTYLBAND
Oboustrannì lepicí butylkauèuková
trvale plastická páska. Vhodná
zejména pro trvalé spojení parozábran.
GUTTABAND DO-PROFI
paropropustná
Difuznì otevøená pružná páska pro
dokonalé spojení vysoce difuzních
fólií GUTTAFOL. Nosná vrstva
tvoøená netkanou PP-textilií s
membránou a speciální lepicí vrstva
pøilnavá na drsné povrchy zajišuje
paropropustné dlouhodobé spojení
pøíèných a podélných pøesahù
kontaktních fólií.
REPARBAND
Oboustrannì lepicí akrylová páska
na textilním nosièi. Pro trvalé spojení
difuzních fólií. Vysoce pøilnavá a
vodìvzdorná.
GUTTABAND
TÌSNÍCÍ POD KONTRALATÌ
Jednostrannì lepící páska z mìkké
PE pìny pro tìsnìní pod kontalatì.
GUTTABAND MASKOVACÍ
Univerzálnì použitelné pásky pro
pøipevòování a spojování krycích
fólií, papíru...
KÓD
113201
BARVA
èerná
Zvl᚝ silnì
trvale lepivá.
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
3410277
èirá
19 mm x 50 m
1 ks
212,00 Kè/ks
KÓD
1590003
BARVA
antracitová
ROZMÌR
3x45mmx30m
BALENÍ
1 ks
CENA
148,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
3410307
3410310
BARVA
žlutá
žlutá
ROZMÌR
48 mm x 33 m
48 mm x 50 m
BALENÍ
1 ks
1 ks
CENA
63,00 Kè/ks
40,00 Kè/ks
Poznámka
PVC (fasádní)
krepová
KÓD
3410318
BARVA
žlutá
ROZMÌR
50 mm x 25 m
BALENÍ
1 ks
CENA
42,00 Kè/ks
Poznámka
KÓD
BARVA
ROZMÌR
BALENÍ
CENA
Poznámka
3410304
støíbrná
48 mm x 50 m
1 ks
89,00 Kè/ks
NOVINKA 2013
OBOUSTRANNÁ
Oboustranná lepicí páska s
univerzálním použitím - pro podlepování kobercù, spojování
stavebních a krycích fólií...
NOVINKA 2013
UNIVERSAL
Odolná jednostranná lepicí páska
vyztužená textilní møížkou s
všestranným využitím.
NOVINKA 2013
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
47
WENGER - ŠVÝCARSKÉ NOŽE A DOPLÒKY (CENY VÈETNÌ DPH)
Wenger Classic 11
- klasická hladká støenka s helvétským køížem
- køížový šroubovák
- multifunkèní nástroj
- otvírák na konzervy
- pilník na nehty
- pinzeta
- párátko
- kroužek pro zavìšení
Kód zboží: 1.011.009.000x
THE GENUINE SWISS ARMY KNIFETM
Wenger Acron hunter 505 evolution
814,00 Kè/ks
- originální verze loveckého nože Wenger,
vyrobená pouze pro Èeskou republiku
- nùž s tvarovaným povrchem, který umožòuje
lepší kontakt a snadnìjší uchopení
- páráèek
- pilka na døevo
-otvírák na konzervy
- multifunkèní nástroj
- pilník na nehty
- bodec
- vývrtka
- kroužek pro zavìšení
Kód zboží: 1.505.059.300x
Wenger Evolution 23
- oøezávaè doutníkù
- vývrtka
- pilník na nehty
- pinzeta
- párátko
Kód zboží: 1.079.036.300x
1 062,00 Kè/ks
Wenger EvoGrip S 16 patagonian
Wenger RangerGrip 90.822 handyman
1 218,00 Kè/ks
Wenger RangerGrip 178.823
1 556,00 Kè/ks
- støenka olivové barvy s protiskluzovým
povrchem v kombinaci plast a pryž
- èepel s ozubeným ostøím a okem
- multifunkèní nástroj
- pilka na døevo, otvírák na konzervy
- bodec, køížový šroubovák
- kroužek pro zavìšení
- patentovaná bezpeènostní pojistka
Kód zboží: 1.077.178.823.Xx
410,00 Kè/ks
- nùž se støenkou z transparentního plastu
- nùžky
- pilník na nehty
- pinzeta
- párátko
- kroužek na zavìšení
Kód zboží: 1.081.011.624x
582,00 Kè/ks
- nùž s manikúrou v jasnì zelené barvì
- ergonomicky tvarovaná støenka umožòující
lepší uchopení
- nùžky
- pilník na nehty
- kleštì na nehty
- pinzeta, párátko
-kroužek pro zavìšení
Kód zboží: 1.580.011.407x
Uvedené ceny jsou s DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
2 977,00 Kè/ks
- nùž pro kutily s ergonomickým tvarem
- rozdílné materiály povrchu garantují odolnost
proti skluzu pøi uchopení støenky
- patentovaná bezpeènostní pojistka
- èepel s klasickým ostøím s okem
- pilka a pilník na kov, pilka na døevo
- multifunkèní nástroj
- speciální bodec na vrtání dìr
- 2 bity 50 mm + otvor na bity v tìle støenky
- kordurové pouzdro
Kód zboží: 1.077.090.822x
- žlutoèerná støenka s protiskluzovým povrchem
- logo expedice Patagonian
-protiskluzový povrch a nový tvar umožòující
lepší úchop
- bezpeènostní pojistka proti samovolnému
zavøení nože
- køížový šroubovák, otvírák na konzervy
- multifunkèní nástroj
- nùžky, pilník na nehty
- bodec, pinzeta, párátko
- kroužek pro zavìšení
Kód zboží: 1.016.059.822.Wx
Wenger Nail Clip 580.607
820,00 Kè/ks
Wenger Cigar 36 evolution
- støenka pro snadné uchopení
- multifunkèní nástroj
- otvírák na konzervy, nùžky
- lupa s pøesným šroubovákem
- vývrtka, pilník na nehty, pilka na døevo
- bodec, pinzeta, párátko, kroužek pro zavìšení
Kód zboží: 1.023.009.300x
Wenger Translucent 624
599,00 Kè/ks
48
WENGER - ŠVÝCARSKÉ NOŽE A DOPLÒKY (CENY VÈETNÌ DPH)
Taška pøes rameno Wenger Business 17"
Obchodní taška pøes rameno s logem Wenger.
- víko tašky se skyrými magnety
- hlavní oddìlení uzavíratelné zipem
- vnitøní polstrované oddìlení pro uložení
notebooku 17" s popruhem na suchý zip
- vnitøní kapsa uzavíratelná zipem
- èelní kapsa s vnitøním organizérem
- vnitøní kapsa a kapsa ze síoviny
- kapsa na suchý zip pro uložení mobilního
telefonu
- odnímatelný kroužek na klíèe
- 3 držáky na pero
- 4 pøihrádky na karty
- vnìjší kapsa uzavíratelná na zip
- zadní kapsa uzavíratelná na zip
- polstrovaný nastavitelný ramenní popruh
Kód zboží: 5077.22.92x
THE GENUINE SWISS ARMY KNIFETM
3 799,00 Kè/ks
Grand Maitre set 7dílný
7dílný set
- kuchyòský nùž na øezání a sekání
- nùž na chleba
- kulatá pochromovaná ocílka
- vidlièka na maso
- víceúèelový nùž
- kuchyòský nùž
- dvoubøitá škrabka
Kód zboží: 3.010.231.000x
Grand Maitre set 2dílný
3 596,00 Kè/ks
281,00 Kè/ks
Mini taška Wenger pøes rameno
Dva vysoce kvalitní švýcarské kuchyòské nože
Grand Maître v dárkovém balení.
- novinkou je logo Wenger - èervený helvétský køíž
na bílém pozadí, umístìný na støence nože
3.091.205.000 - víceúèelový kuchyòský nùž s
polotuhou èepelí s vlnitým ostøím o délka èepele
13 cm
3.091.202.000 - víceúèelový kuchyòský nùž s
ozubenou èepelí o délce 8 cm
Kód zboží: 3.010.219.000.01x
Grand Maitre set bambus Santoku
672,00 Kè/ks
- cestovní taška pøes rameno s logem Wenger
- víko tašky s pøezkou
- hlavní oddìlení uzavíratelné zipem
- vnitøní kapsa
- vedlejší oddìlení s praktickým organizérem
uzavíratelné zipem
- vnitøní kapsa uzavíratelná zipem
- kapsa ze síoviny uzavíratelná zipem
- 6 pøihrádek na karty, spona pro pøipnutí klíèù
- 2 kapsy pod víkem
- èelní kapsa uzavíratelná zipem
- zadní kapsa na suchý zip
Kód zboží: SA1092.239x
1 638,00 Kè/ks
2dílný set
- víceúèelový nùž Santoku s èepelí o
délce 17 cm
- bambusové prkénko o velikosti
25,8 x 35,6 x 2,5 cm
Kód zboží: 3.010.246.000x
Wenger Combo 5
6 615,00 Kè/ks
Souprava nože a hodinek v dárkové kovové
kazetì.
Grand Maitre set 6dílný ve špalku
Wenger Nail Clip ST 580.814 - elegantní nùž v
èerné barvì s manikúrou.
4 033,00 Kè/ks
- 6dílný set
- kuchyòský nùž na øezání a sekání, široká tuhá
èepel o délce 22 cm
- vykošovací nùž, úzká tuhá èepel o délce 13
cm
- nùž na chleba, tuhá èepel s vlnitým ostøím o
délce 22 cm
- víceúèelový nùž, polotuhá èepel s vlnitým
ostøím o délce 13 cm
- kuchyòský nùž, tuhá èepel o délce 8 cm
- ocílka kulatá, 20 cm
Kód zboží: 3.010.241.000x
Penìženka Wenger Wildspitz svìtlá
Aerograph Vintage 72470 - klasické švýcarské
hodinky pro bìžné nošení z øady Aerograph.
Kód zboží: W-72470x
1 263,00 Kè/ks
Exkluzivní penìženka z pravé hovìzí kùže nubuk
s logem Wenger.
- 6 pøihrádek na kreditní karty
- 3 pøihrádky na dokumenty
- kapsa na mince
- 2 hlavní oddìlení
- kapsa ze síoviny
Kód zboží „svìtlá”: W 11-16x
Penìženka Wenger Wildspitz èerná
1 140,00 Kè/ks
Exkluzivní penìženka z pravé hovìzí kùže nubuk
s logem Wenger.
- 6 pøihrádek na kreditní karty
- 3 pøihrádky na dokumenty
- kapsa na mince
- 2 hlavní oddìlení
- kapsa ze síoviny
Kód zboží „èerná”: W 11-15x
Uvedené ceny jsou s DPH.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r.o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
49
PROPAGAÈNÍ MATERIÁLY
Pro podporu prodeje výrobkù Gutta nabízíme propagaèní materiály. V pøípadì zájmu o umístìní nìkterých zde
uvedených materiálù kontaktujte obchodního zástupce firmy Gutta. Podmínky umístìní budou upøesnìny individuálnì.
PANEL GUTTAGLISS
ÁÈKO GUTTANIT
Masivní reklamní áèko Panel se vzorky Guttagliss. Pro použití ve vnitøních
vhodné pøedevším pro prostorech.
venkovní použití do
stavebnin.
Rozmìr: 1500 x 750 mm.
PANEL GUTTAGLISS DUAL
ÁÈKO GUTTATEC
Masivní reklamní áèko
vhodné pøedevším pro
venkovní použití do
stavebnin.
Rozmìr: 1500 x 750 mm.
VISAÈKA GUTTAGLISS DUAL
Reklamní visaèka se
systémem polykarbonátových desek Guttagliss
DUAL. Pro použití
pøedevším ve vnitøních
prostorech.
VISAÈKA GUTTAGLISS
Reklamní panel se
systémem Guttagliss
DUAL. Pro použití ve
vnitøních prostorech.
Reklamní visaèka s
prosvìtlovacím systémem Guttagliss. Pro
použití pøedevším
ve
vnitøních prostorech.
VISAÈKA GUTTAGLISS PES
ÁÈKO GUTTANIT + GUTTATEC
PANEL GUTTAGARDEN
Masivní kombinované
Reklamní visaèka s
Reklamní panel se
reklamní áèko vhodné
prosvìtlovacím systésystémem Guttagarden.
pøedevším pro venkovní
mem Guttagliss PES. Pro
Pro použití ve vnitøních
použití do stavebnin.
použití pøedevším
ve
i venkovních prostorech.
Rozmìr: 1500 x 750 mm.
vnitøních prostorech.
PANEL GUTTABETA
ÁÈKO GUTTAGLISS
ÁÈKO GUTTATOP
VISAÈKA GUTTABETA
Reklamní panel se
systémem Guttabeta. Pro
použití ve vnitøních
prostorech.
Masivní reklamní áèko
vhodné pøedevším pro
venkovní použití do
stavebnin.
Rozmìr: 1500 x 750 mm.
PANEL GUTTATEC
Masivní reklamní áèko
vhodné pøedevším pro
venkovní použití do
stavebnin.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
Reklamní visaèka se
vzorky nopových fólií
Guttabeta. Pro použití
pøedevším ve vnitøních
prostorech.
VISAÈKA GUTTAFOL
Reklamní panel se
systémem Guttatec. Pro
použití ve vnitøních
prostorech.
50
Reklamní visaèka se
vzorky parotìsných a
difuzních podstøešních
fólií Guttafol. Pro použití
pøedevším ve vnitøních
prostorech.
PROPAGAÈNÍ MATERIÁLY
Pro podporu prodeje výrobkù Gutta nabízíme propagaèní materiály. V pøípadì zájmu o umístìní nìkterých zde
uvedených materiálù kontaktujte obchodního zástupce firmy Gutta. Podmínky umístìní budou upøesnìny individuálnì.
STØÍŠKA RONDO
STOJAN NA PROSPEKTY
Drátìný stojan na
prospekty Gutta formátu
DL.
PRODEJNÍ BOX NA GEOTEXTILIE HOBBY
Vchodová støíška Rondo
vèetnì samolepky s
popisem.
Cca. 20 rolí.
Rozmìr: 60 x 80 cm
Geotextilie
Hobby
PRODEJNÍ BOX NA STØEŠNÍ
REKLAMNÍ PLACHTA GUTTA
PRODEJNÍ STOJAN NA PLANTEX
OPLECHOVÁNÍ Z HLINÍKU
Plachta vhodná pro
Rozmìr: 124 x 67 cm
Rozmìr: 120 x 80 cm.
venkovní použití.
Výška: 134 cm (vèetnì
Výška: cca 220 cm.
Rozmìr: 2 x 1 m.
zboží 202 cm).
PRODEJNÍ STOJAN
NA STAVEBNÍ CHEMII - MALÝ
RUÈNÍ VZOREK GUTTAFOL
Pøehled parotìsných a
Rozmìr: 16 x 16 cm
difuzních fólií.
Výška: 60 cm
PRODEJNÍ REGÁL NA GUTTAFOL
Vhodný pro všechny typy
rolí GUTTAFOL.
Šíøka cca 200 cm
Výška cca 220 cm
RUÈNÍ VZOREK GUTTAGLISS
PRODEJNÍ STOJAN
NA STAVEBNÍ CHEMII - VELKÝ
1 x koš na tmely 9 x 12 ks
3 x police š. 57 x v. 40 x h.
37 cm
Výška stojanu 218 cm.
Pøehled vlnitých prosvìtlovacích krytin Guttagliss.
VZOREK GUTTADRYTEK
PRODEJNÍ BOX NA GUTTATEX GARDEN
Tvarovka Guttadrytek
vèetnì drátìného stojánku
na prospekty.
Platí od 1. 5. 2013 do vydání dalšího ceníku.
Spoleènost GUTTA ÈR - Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zmìny. Aktuální pøehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktù jsou pouze ilustraèní.
Množství: 30 rolí
Rozmìr: 55 x 36,5 cm
Výška: 102 cm
51
STOJAN NA GUTTAGLISS
Urèen pro prezentaci a
prodej prosvìtlovacích
plochých a vlnitých desek
Guttagliss.
Rozmìr: 140 x 105 cm.
STOJAN NA HOBBYGLASS
Urèen k prodeji plochých
plastových desek.
Rozmìr: 50 x 150 cm
KONTAKTNÍ ÚDAJE
UPOZORNÌNÍ PRO ZÁKAZNÍKY:
Pøi pøebírání zásilky vìnujte mimoøádnou pozornost stavu balení. To znamená povrchu kartonu,
ochranné folii, balící pásce a jakýmkoliv deformacím. Tyto pøíznaky mohou znamenat neopatrné
zacházení bìhem pøepravy a tím i možný vznik škody na zboží. Pokud zjistíte pøi kontrole jakýkoliv z
výše uvedených pøíznakù nebo jiný ukazatel, že mohlo dojít k neoprávnìnému vniknutí do zásilky èi
možnému poškození bìhem pøepravy, oznamte tuto skuteènost pøed potvrzením pøepravního listu
øidièi. Trvejte na sepsání reklamaèního protokolu, pøípadnì potvrzeném záznamu o stavu v jakém
byla zásilka doruèena vèetnì rozsahu poškození. Tímto jednáním zajistíte snazší øešení pøípadné
reklamace a minimalizujete vznik možných škod.
QUICKCHEM s.r.o.
Václav Kraus
Minická 635 (vjezd z ul. Podebradova)
Kralupy nad Vltavou
Mobil: 776 862 286
Email: [email protected]
Objednávky: [email protected]
www.QUICKCHEM.cz
Download

Gutta - QUICKCHEM.cz