L 11948/RD7/KSBR
Fj 132016/2014
Usnesení
Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Irenou Ventovou v právní věci
navrhovatele: Místní akční skupina Podhostýnska, o. s., Fryčajova 888, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, identifikační číslo 270 42 979, právní zást. JUDr. PETR
SKOPAL, notář, nám. Dr. E. Beneše 25/27, 769 01 Holešov, o návrhu na zápis změny
do spolkového rejstříku
takto:
I. V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo
11948
se vymazává
Název
Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.
se zapisuje
Název
Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Účel
MASP je pracovní a iniciativní spolek, založený k vytvoření pilotní integrované
strategie na ochranu a rozvoj nejvýznamnějších hodnot území Podhostýnska,
kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina,
kulturní bohatství a zdravé životní prostředí.
Název nejvyššího orgánu
Členská schůze
Statutární orgán - výbor
Předseda výboru
Ing. ANTONÍN ZLÁMAL, dat. nar. 29. listopadu 1955, r.č. 551129/0521
Libosváry 64, 768 61 Loukov
Den vzniku funkce: 10. prosince 2013
Den vzniku členství: 10. prosince 2013
I. místopředseda výboru
JAN KURFÜRST, dat. nar. 25. prosince 1974, r.č. 741225/4146
Na Kamenci 427, 768 72 Chvalčov
Den vzniku funkce: 13. října 2013
Den vzniku členství: 13. října 2013
II. místopředseda výboru
POKRAČOVÁNÍ
-2-
L 11948/RD7/KSBR
II. místopředseda výboru
Ing. JAROSLAV ŠARMAN, dat. nar. 24. dubna 1977, r.č. 770424/4141
č.p. 33, 763 19 Držková
Den vzniku funkce: 10. prosince 2013
Den vzniku členství: 10. prosince 2013
člen
DAGMAR FOJTŮ, dat. nar. 20. března 1960, r.č. 605320/2023
Bělidla 1406, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Den vzniku členství: 10. prosince 2013
člen
VÁCLAV SMOLKA, dat. nar. 8. července 1956, r.č. 560708/1601
č.p. 134, 768 61 Osíčko
Den vzniku členství: 10. prosince 2013
člen
PETR HORÁČEK, dat. nar. 2. března 1963, r.č. 630302/1659
č.p. 184, 768 71 Podhradní Lhota
Den vzniku členství: 10. prosince 2013
člen
MICHAL SEDLÁŘ, dat. nar. 12. dubna 1979, r.č. 790412/4393
Obřanská 187, 768 72 Chvalčov
Den vzniku členství: 10. prosince 2013
člen
ZDENĚK PÁNEK, dat. nar. 4. září 1958, r.č. 580904/1755
Na Zahrádkách 803, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Den vzniku členství: 10. prosince 2013
Počet členů
9
Způsob jednání
Spolek má tři Statutární zástupce předsedu spolku, 1. místopředsedu a 2.
místopředsedu. Předseda a místopředsedové zastupují spolek navenek a
podepisují se jménem spolku. Každý z nich je oprávněn zastupovat spolek
samostatně.
Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci
II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Písemné vyhotovení usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo
neodporoval, nemusí obsahovat odůvodnění ( § 169 odst. 2 o.s.ř.).
Soud rozhodl v souladu s ust. § 146 odst.1 o.s.ř. o tom, že žádný z účastníků řízení
POKRAČOVÁNÍ
-3-
L 11948/RD7/KSBR
Soud rozhodl v souladu s ust. § 146 odst.1 o.s.ř. o tom, že žádný z účastníků řízení
nemá právo na náhradu nákladů řízení, když nebyly zjištěny žádné okolnosti případu,
které by odůvodňovaly přiznání náhrady nákladů řízení některému z účastníků řízení.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu podepsaného.
V Brně dne 29. prosince 2014
Irena Ventová v. r.
vyšší soudní úřednice
Věra Vosmeková
Za správnost vyhotovení: Věra Vosmeková
Digitálně podepsal Věra Vosmeková
DN: c=CZ, o=ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724],
ou=výkon, ou=2291, cn=Věra Vosmeková,
serialNumber=P136337, title=zapisovatelka
Datum: 2015.01.12 13:54:10 +01'00'
Download

Usnesení o zápisu do Rejstříku spolků